Seksyon 80

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:257).

1–5, Si Stephen Burnett ug Eden Smith gitawag sa pagsangyaw sa bisan asa nga dapit sila mopili.

  SA pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kanimo akong sulugoon Stephen Burnett: Lakaw, lakaw ngadto sa kalibutan ug pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa matag linalang nga makadungog sa imong tingog.

  Ug tungod kay ikaw nagtinguha og kauban, Ako mohatag nganha kanimo sa akong sulugoon nga si Eden Smith.

  Busa, panglakaw kamo ug isangyaw ang akong ebanghelyo, gani ngadto sa amihanan o ngadto sa habagatan, ngadto sa silangan o ngadto sa kasadpan, kini dili igsapayan, kay kamo dili molakaw nga masayop.

  Busa, ipadayag ang mga butang nga inyong nadungog, ug sa pagkatinuod motuo, ug nasayud nga tinuod.

  Tan-awa, kini mao ang kabubut-on niya kinsa nagtawag kaninyo, inyong Manunubos, gani si Jesukristo. Amen.