Õpetus ja Lepingud

80. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk 257).

1–5 Stephen Burnett ja Eden Smith kutsutakse jutlustama igas paigas, kus nad tahavad.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand sinule, minu teenija Stephen Burnett: Mine, mine maailma ja ajutlusta evangeeliumi igale loodule, kes sinu hääle kuuldeulatusse tuleb.

2 Ja kuivõrd sa soovid kaaslast, annan ma sinule oma teenija Eden Smithi.

3 Mispärast, minge ja jutlustage minu evangeeliumi, olgu põhja või lõunasse, itta või läände, pole oluline, sest te ei saa minna vääriti.

4 Seepärast, kuulutage asju, mida te olete kuulnud ja tõesti usute ja ateate olevat tõesed.

5 Vaata, see on tema tahe, kes on teid akutsunud, teie Lunastaja, nimelt Jeesuse Kristuse tahe. Aamen.