AFDELING 80

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart 1832 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:257.)

1–5: Stephen Burnett en Eden Smith geroepen om te prediken waar het hun belieft.

 VOORWAAR, aldus zegt de Heer tot u, mijn dienstknecht Stephen Burnett: Ga heen, ga heen in de wereld, en apredik het evangelie tot ieder schepsel dat binnen het bereik van uw stem komt.

 En omdat u een metgezel verlangt, zal Ik u mijn dienstknecht Eden Smith geven.

 Welnu, gaat heen en predikt mijn evangelie, hetzij naar het noorden of het zuiden, of het oosten of het westen, het doet er niet toe, want gij kunt niet verkeerd gaan.

 Daarom, verkondigt de dingen die gij hebt gehoord en stellig gelooft, en waarvan gij aweet dat ze waar zijn.

 Zie, dat is de wil van Hem die u heeft ageroepen, uw Verlosser, ja, Jezus Christus. Amen.