De Leer en Verbonden

Afdeling 80

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart 1832 te Hiram (Ohio). (History of the Church, 1:257.)

1–5: Stephen Burnett en Eden Smith geroepen om te prediken waar het hun belieft.

1 Voorwaar, aldus zegt de Heer tot u, mijn dienstknecht Stephen Burnett: Ga heen, ga heen in de wereld, en apredik het evangelie tot ieder schepsel dat binnen het bereik van uw stem komt.

2 En omdat u een metgezel verlangt, zal Ik u mijn dienstknecht Eden Smith geven.

3 Welnu, gaat heen en predikt mijn evangelie, hetzij naar het noorden of het zuiden, of het oosten of het westen, het doet er niet toe, want gij kunt niet verkeerd gaan.

4 Daarom, verkondigt de dingen die gij hebt gehoord en stellig gelooft, en waarvan gij aweet dat ze waar zijn.

5 Zie, dat is de wil van Hem die u heeft ageroepen, uw Verlosser, ja, Jezus Christus. Amen.