Õpetus ja Lepingud

81. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Hiramis 1832. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 257–258). Frederick G. Williams kutsutakse ülempreestriks ja nõuandjaks ülempreesterluse juhatusse. Ajaloolised ülestähendused kõnelevad, et kui see ilmutus 1832. aasta märtsis saadi, kutsuti sellega Joseph Smithile Presidentkonda nõuandjaks Jesse Gause. Ent kui too ei jätkanud viisil, nagu see amet nõuab, anti see kutse hiljem Frederick G. Williamsile. Ilmutust (dateeritud märtsiga 1832) tuleks pidada sammuna Esimese Presidentkonna ametliku organiseerimise poole, kus määratakse konkreetselt nõuandja ameti olemasolu ja selgitatakse, kui auväärne on see ametikoht. Vend Gause teenis selles mõnda aega, kuid ta heideti 1832. aasta detsembris Kirikust välja. Vend Williams pühitseti mainitud ametisse 18. märtsil 1833.

1–2 Alati hoiab kuningriigi võtmeid Esimene Presidentkond. 3–7 Kui Frederick G. Williams on oma teenimistöös ustav, saab ta igavese elu.

1 Tõesti, tõesti, ma ütlen sinule, minu teenija Frederick G. Williams: Kuula tema häält, kes räägib Issanda, sinu Jumala sõna, ja võta kuulda seda kutset, millega sind kutsutakse, nimelt olla minu kirikus aülempreestriks ja nõuandjaks minu teenijale Joseph Smith nooremale,

2 kellele ma olen andnud kuningriigi avõtmed, mis kuuluvad alati ülempreesterluse bjuhatusele.

3 Seepärast, tõesti, ma tunnustan teda ja õnnistan teda ja samuti sind, kuivõrd sa oled ustav nõupidamises – ametis, mille ma sinule määranud olen – alati palves, häälega ja oma südames, avalikult ja salajas, samuti oma teenimistöös evangeeliumi kuulutamisel elavate maal ja sinu vendade seas.

4 Ja tehes neid asju, teed sa suurimat head oma ligimestele ning kasvatad tema ahiilgust, kes on sinu Issand.

5 Mispärast, ole ustav; püsi ametis, mille ma sinule määranud olen; aabista nõrku, tõsta käsi, mis on rippu vajunud, ja btugevda cnõrkenud põlvi.

6 Ja kui sa oled ustav lõpuni, saad sa asurematuse krooni ja bigavese elu celuasemetes, mille ma olen valmistanud oma Isa kojas.

7 Vaata, ja ennäe! – need on Alfa ja Oomega, nimelt Jeesuse Kristuse sõnad. Aamen.