Õpetus ja Lepingud

82. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile Missouri osariigis Jacksoni maakonnas 26. aprillil 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 267–269). Toimus Kiriku üldkoosolek, kus prohvet Joseph Smithi toetati kui ülempreesterluse juhatajat, millisesse ametisse ta oli eelnevalt pühitsetud 25. jaanuaril 1832 Ohio osariigis Amherstis toimunud ülempreestrite, vanemate ja liikmete konverentsil (vaata 75. osa päist). Varasemates väljaannetes kasutati selles ilmutuses ebatavalisi nimesid, et varjata siinmainitud inimeste isikuid (vaata 78. osa päist).

1–4 Kellele on palju antud, sellelt palju nõutakse. 5–7 Maailmas valitseb pimedus. 8–13 Issand on seotud, kui meie teeme seda, mida ta ütleb. 14–18 Siion peab kasvama ilus ja pühaduses. 19–24 Iga inimene peaks taotlema seda, mis on tema ligimese huvides.

1 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, minu teenijad, et kuivõrd te olete aandestanud üksteisele oma üleastumised, just samuti andestan mina, Issand, teile.

2 Ometi on teie seas neid, kes on üliväga patustanud; jah, tõepoolest te akõik olete patustanud; kuid tõesti, ma ütlen teile: Nüüdsest vaadake ette ja hoiduge patust, et teie pea peale ei langeks valusad kohtuotsused.

3 Sest sellelt, kellele apalju on antud, bnõutakse palju; ja see, kes cpatustab suurema dvalguse vastu, saab osaks suurema süüdimõistmise.

4 Hüüdke appi minu nime, et saada ailmutusi, ja ma annan neid teile; ja kuivõrd te ei pea kinni minu ütlustest, mis ma teile annan, saavad teist üleastujad; ning bõiglus ja kohtumõistmine on karistus, mis on kinnitatud minu seadusesse.

5 Seepärast, mida ma ütlen ühele, ütlen ma kõikidele: aValvake, sest bvastane laiendab oma mõjupiirkondi ja cpimedus valitseb;

6 ning Jumala viha süttib maa elanike vastu; ja ükski ei tee head, sest kõik on ateelt kõrvale kaldunud.

7 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile, et mina, Issand, ei pane teile süüks ühtegi apattu; minge oma teed ja ärge tehke enam pattu; ent sellele hingele, kes patustab, tulevad beelnevad patud tagasi, ütleb Issand, teie Jumal.

8 Ja taas, ma ütlen teile: Ma annan teile auue käsu, et te võiksite mõista minu tahet teie suhtes,

9 ehk teiste sõnadega, ma annan teile juhised, kuidas atoimida minu ees, et see võiks pöörduda teie päästeks.

10 Mina, Issand, olen aseotud, kui te teete, mida ma ütlen; aga kui te ei tee seda, mida ma ütlen, ei ole teil mingit lubadust.

11 Seepärast, tõesti, ma ütlen teile, et on otstarbekas, et minu teenijad Edward Partridge ja Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert ja Sidney Rigdon, ja minu teenija Joseph Smith, ja John Whitmer ja Oliver Cowdery ning W. W. Phelps ja Martin Harris oleksid teie mitmetes majapidajaametites aühte seotud lepingusidemega, mida ei või rikkuda üleastumisega, ilma et koheselt järgneks kohtumõistmine –

12 et korraldada vaeste asju ja kõike, mis puutub piiskopkonda nii Siioni kui ka Kirtlandi maal;

13 sest mina olen pühitsenud Kirtlandi maa enda poolt parajaks arvatud ajal Kõigekõrgema pühade kasuks ja Siioni avaia jaoks.

14 Sest Siion peab kasvama ilus ja pühaduses; tema piire tuleb laiendada, tema vaiu tuleb tugevdada; jah, tõesti, ma ütlen teile: aSiion peab tõusma ja panema selga oma bkaunid rõivad.

15 Seepärast, ma annan teile selle käsu, et te seoksite ennast selle lepinguga, ja seda tehtagu vastavalt Issanda seadustele.

16 Vaata, siin on samuti minus olev tarkus teie heaks.

17 Ja teil tuleb olla avõrdsed, ehk teiste sõnadega, teil peavad olema võrdsed nõudmised omandi suhtes, et te võiksite paremini korraldada oma majapidajaameti asju, igal mehel vastavalt tema soovidele ning tema vajadustele, kuivõrd tema soovid on õiglased –

18 ja kõike seda elava Jumala kiriku kasuks, et iga inimene võiks panna oma atalendi kasvama, et iga inimene võiks saada teisi talente, jah, koguni sajakordselt, et heita need Issanda bvaraaita, saamaks kogu kiriku üldvaraks –

19 iga inimene taotledes seda, mis on tema ligimese huvides, ja tehes kõiki asju, apilk suunatud üksnes Jumala hiilgusele.

20 Selle akorra olen ma määranud igaveseks korraks teile ja teie järeltulijatele, kuivõrd te ei patusta.

21 Ja hingega, kes patustab selle lepingu vastu ja teeb oma südame kõvaks selle vastu, tuleb talitada vastavalt minu kiriku seadustele ja ta antagu üle Saatana alöökide kätte kuni lunastuse päevani.

22 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile, ja see on tarkus: Saage endile sõpru õigemeelsusetuse mammonaga, ja nad ei hävita teid.

23 Jätke kohtumõistmine üksnes minule, sest see on minu, ja mina atasun kätte. Rahu olgu teiega; olgu minu õnnistused jätkuvalt teiega.

24 Sest praegu on akuningriik tõepoolest teie, ja saab olema igavesti, kui te ei lange ära oma vankumatusest. Just nõnda. Aamen.