Õpetus ja Lepingud

83. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Independence’is 30. aprillil 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 269–270). See ilmutus saadi siis, kui prohvet oli koos vendadega nõu pidamas.

1–4 Naistel ja lastel on õigus nõuda enda ülalpidamist oma abikaasalt ja isalt. 5–6 Leskedel ja orbudel on õigus nõuda Kirikult enda toetamist.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand, lisaks kiriku seadustele, mis puudutavad naisi ja lapsi, neid, kes kuuluvad kirikusse, kes on akaotanud oma abikaasad või isad:

2 Naistel on õigus anõuda oma abikaasalt enda ülalpidamist niikaua, kuni nende abikaasa võetakse ära; ja kui nad ei leita olevat üleastujad, saab neil olema osadus kirikus.

3 Ja kui nad ei ole ustavad, ei ole neil kirikus osadust; siiski võivad nad säilitada oma pärisosa vastavalt maa seadustele.

4 Kõigil alastel on õigus nõuda enda ülalpidamist oma vanematelt niikaua, kuni nad saavad täiskasvanuks.

5 Ja pärast seda on neil õigus nõuda kirikult ehk teiste sõnadega Issanda avaraaidalt, kui nende vanematel ei ole neile anda pärisosa.

6 Ja varaaita tuleb pidada kirikule pühitsetuga; ning tuleb hoolitseda alesknaiste ja orbude eest, samuti bvaeste eest. Aamen.