De Leer en Verbonden

Afdeling 83

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 30 april 1832 te Independence (Missouri). (History of the Church, 1:269–270.) Deze openbaring werd ontvangen terwijl de profeet in raadsvergadering met zijn broeders bijeen was.

1–4: vrouwen en kinderen hebben aanspraak op hun onderhoud bij hun echtgenoot en vader; 5–6: weduwen en wezen hebben aanspraak op hun onderhoud bij de kerk.

1 Voorwaar, aldus zegt de Heer ter aanvulling van de wetten der kerk aangaande vrouwen en kinderen, zij die tot de kerk behoren, die hun echtgenoot of vader hebben averloren:

2 Vrouwen hebben aaanspraak op hun onderhoud bij hun echtgenoot, totdat hun echtgenoot wordt weggenomen; en zolang zij geen overtreedster bevonden worden, zullen zij deel uitmaken van de kerkgemeenschap.

3 En indien zij niet getrouw zijn, zullen zij geen deel uitmaken van de kerkgemeenschap; nochtans mogen zij op hun erfgrond blijven volgens de wetten van het land.

4 Alle akinderen hebben aanspraak op hun onderhoud bij hun ouders totdat zij meerderjarig zijn.

5 En daarna hebben zij aanspraak bij de kerk, of met andere woorden bij het avoorraadhuis des Heren, indien hun ouders onvoldoende middelen hebben om hun een erfdeel te geven.

6 En het voorraadhuis zal in stand worden gehouden door de heilige gaven der kerk; en er moet voor de aweduwen en de wezen worden gezorgd, alsmede voor de barmen. Amen.