AFDELING 83

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 30 april 1832 te Independence (Missouri). (History of the Church, 1:269–270.) Deze openbaring werd ontvangen terwijl de profeet in raadsvergadering met zijn broeders bijeen was.

1–4: vrouwen en kinderen hebben aanspraak op hun onderhoud bij hun echtgenoot en vader; 5–6: weduwen en wezen hebben aanspraak op hun onderhoud bij de kerk.

 VOORWAAR, aldus zegt de Heer ter aanvulling van de wetten der kerk aangaande vrouwen en kinderen, zij die tot de kerk behoren, die hun echtgenoot of vader hebben averloren:

 Vrouwen hebben aaanspraak op hun onderhoud bij hun echtgenoot, totdat hun echtgenoot wordt weggenomen; en zolang zij geen overtreedster bevonden worden, zullen zij deel uitmaken van de kerkgemeenschap.

 En indien zij niet getrouw zijn, zullen zij geen deel uitmaken van de kerkgemeenschap; nochtans mogen zij op hun erfgrond blijven volgens de wetten van het land.

 Alle akinderen hebben aanspraak op hun onderhoud bij hun ouders totdat zij meerderjarig zijn.

 En daarna hebben zij aanspraak bij de kerk, of met andere woorden bij het avoorraadhuis des Heren, indien hun ouders onvoldoende middelen hebben om hun een erfdeel te geven.

 En het voorraadhuis zal in stand worden gehouden door de heilige gaven der kerk; en er moet voor de aweduwen en de wezen worden gezorgd, alsmede voor de barmen. Amen.