KAPITTEL 83

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832 (History of the Church 1:269–270). Denne åpenbaringen ble mottatt mens profeten satt i rådsmøte med sine brødre.

1–4: Kvinner og barn har krav på underhold fra sine ektemenn og fedre. 5–6: Enker og foreldreløse barn har krav på underhold fra Kirken.

  SANNELIG, så sier Herren i tillegg til kirkens lover om kvinner og barn som tilhører kirken og som har amistet sine ektemenn eller fedre:

  Kvinner har akrav på underhold av sine menn inntil deres ektemenn blir tatt bort, og hvis de ikke er overtredere, skal de ha samfunn med kirken.

  Og hvis de ikke er trofaste, skal de ikke ha del i kirkens fellesskap, likevel kan de forbli på sin tildelte arv i henhold til landets lover.

  Alle abarn har krav på underhold av sine foreldre inntil de er myndige.

  Og deretter har de krav på kirken, eller med andre ord på Herrens alagerhus, hvis deres foreldre ikke har noe de kan gi dem som arv.

  Og lagerhuset skal opprettholdes ved gaver som innvies til kirken, og aenker og foreldreløse skal forsørges, likeledes de bfattige. Amen.