Oddíl 84

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 22. a 23. září 1832 (History of the Church, 1:286–295). Během měsíce září se starší začali vraceti ze své misie ve východních státech a podávati zprávy o své práci. Zatímco byli pohromadě v tomto období radosti, bylo přijato následující sdělení. Prorok ho označil jako zjevení o kněžství.

1–5, Nový Jeruzalém a chrám budou postaveny v Missouri; 6–17, Je dána linie kněžství od Mojžíše k Adamovi; 18–25, Větší kněžství drží klíč poznání Boha; 26–32, Menší kněžství drží klíč služby andělů a přípravného evangelia; 33–44, Lidé získávají věčný život skrze přísahu a smlouvu kněžství; 45–53, Duch Kristův osvěcuje lidi a svět leží v hříchu; 54–61, Svatí musejí svědčiti o těch věcech, které obdrželi; 62–76, Mají kázati evangelium a znamení budou následovati; 77–91, Starší mají vyjíti bez měšce a mošny a Pán bude pečovati o jejich potřeby; 92–97, Morové rány a prokletí očekávají ty, kteří zavrhují evangelium; 98–102, Je dána nová píseň vykoupení Sionu; 103–110, Nechť každý člověk zastává svůj vlastní úřad a pracuje ve svém vlastním povolání; 111–120, Pánovi služebníci mají hlásati ohavnost zpustošení posledních dnů.

  ZJEVENÍ Ježíše Krista služebníku jeho Josephu Smithovi ml. a šesti starším, když sjednotili srdce svá a pozdvihli hlas svůj k výsosti.

  Ano, slovo Páně ohledně jeho církve zřízené v posledních dnech pro znovuzřízení lidu jeho, tak jak promlouval ústy svých proroků, a pro shromáždění svatých jeho, aby stáli na hoře Sion, což bude město Nový Jeruzalém.

  Kteréžto město bude postaveno, počínaje chrámovým pozemkem, který je určen prstem Páně, na západních hranicích státu Missouri a byl zasvěcen rukou Josepha Smitha ml. a dalších, v nichž se Pánovi dobře zalíbilo.

  Vpravdě toto je slovo Páně, že město Nový Jeruzalém bude postaveno shromážděním svatých, počínaje tímto místem, a to místem chrámu, kterýžto chrám bude zbudován v této generaci.

  Neboť vpravdě toto pokolení nepomine, dokud Pánu nebude postaven dům, a oblak spočine na něm, kterýžto oblak bude vpravdě sláva Páně, která ten dům naplní.

  A synové Mojžíšovi, podle Svatého kněžství, jež on obdržel pod rukou svého tchána Jetra;

  A Jetro jej obdržel pod rukou Kálefa;

  A Kálef jej obdržel pod rukou Elihua;

  A Elihu pod rukou Jeremiáše;

  10 A Jeremiáš pod rukou Gáda;

  11 A Gád pod rukou Ezaiáše;

  12 A Ezaiáš jej obdržel pod rukou Boží.

  13 Ezaiáš žil také ve dnech Abrahamových a byl jím požehnán –

  14 Kterýžto Abraham obdržel kněžství od Melchisedecha, jenž ho obdržel skrze linii otců svých, až k Noémovi;

  15 A od Noéma k Enochovi skrze linii otců jejich;

  16 A od Enocha k Abelovi, jenž byl zabit skrze spiknutí bratra svého, jenž obdržel kněžství skrze přikázání Boží rukou otce svého Adama, jenž byl prvním člověkem –

  17 Kteréžto kněžství pokračuje v církvi Boží ve všech pokoleních a je bez počátku dnů či konce roků.

  18 A Pán stvrdil kněžství také Aronovi a semeni jeho po všechna pokolení jejich, kteréžto kněžství také pokračuje a zůstává na věky s kněžstvím, které je podle nejsvatějšího řádu Božího.

  19 A toto větší kněžství spravuje evangelium a drží klíč tajemství království, a to klíč poznání Boha.

  20 Tudíž, v obřadech jeho se projevuje moc božskosti.

  21 A bez obřadů jeho a bez pravomoci kněžství se moc božskosti lidem v těle neprojevuje;

  22 Neboť bez tohoto žádný člověk nemůže viděti tvář Boží, vpravdě Otcovu, a žíti.

  23 Nyní, tomuto Mojžíš jasně učil děti Izraele v pustině a pilně se snažil lid svůj posvětiti, aby mohli spatřiti tvář Boží;

  24 Ale oni zatvrdili srdce své a nemohli snésti přítomnost jeho; tudíž, Pán ve hněvu svém, neboť jeho hněv byl proti nim roznícen, přísahal, že nevejdou v odpočinutí jeho, zatímco budou v pustině, kteréžto odpočinutí je plnost slávy jeho.

  25 Tudíž, vzal Mojžíše ze středu jejich a Svaté kněžství také;

  26 A menší kněžství pokračovalo, kteréžto kněžství drží klíč služby andělů a přípravného evangelia;

  27 Kteréžto evangelium je evangeliem pokání a křtu a odpuštění hříchů a zákonem tělesných přikázání, kteréžto Pán ve hněvu svém způsobil, aby pokračovalo s domem Aronovým mezi dětmi Izraele až k Janovi, jehož Bůh vzbudil a jenž byl naplněn Duchem Svatým od lůna matky své.

  28 Neboť byl pokřtěn ještě v dětství a byl vysvěcen andělem Božím v době, kdy mu bylo osm dnů, k této moci, svrhnouti království Židů a učiniti přímou cestu Páně před tváří lidu jeho, připraviti je pro příchod Páně, v jehož ruku je dána veškerá moc.

  29 A opět, úřady staršího a biskupa jsou nutné přídavky náležející k vysokému kněžství.

  30 A opět, úřady učitele a jáhna jsou nutné přídavky náležející k menšímu kněžství, kteréžto kněžství bylo stvrzeno Aronovi a synům jeho.

  31 Tudíž, jak jsem pravil ohledně synů Mojžíšových – neboť synové Mojžíšovi a také synové Aronovi budou přinášeti přijatelné obětování a oběť v domě Páně, kterýžto dům bude postaven Pánu v tomto pokolení na zasvěceném místě, jak jsem určil –

  32 A synové Mojžíšovi a Aronovi, jejichž synové jste vy, budou naplněni slávou Páně, na hoře Sion v Pánově domě; a také mnozí, které jsem povolal a vyslal, aby zbudovali církev mou.

  33 Neboť kdokoli je věrný, aby získal tato dvě kněžství, o nichž jsem mluvil, a aby zveleboval povolání své, ten je posvěcen Duchem k obnovení těla svého.

  34 Stávají se syny Mojžíšovými a Aronovými a semenem Abrahamovým, a církví a královstvím a vyvolenými Boha.

  35 A také všichni ti, již přijímají toto kněžství, přijímají mne, praví Pán;

  36 Neboť ten, kdo přijímá služebníky mé, přijímá mne;

  37 A ten, kdo přijímá mne, přijímá Otce mého;

  38 A ten, kdo přijímá Otce mého, přijímá království Otce mého; tudíž vše, co můj Otec má, mu bude dáno.

  39 A toto je podle přísahy a smlouvy, která náleží ke kněžství.

  40 Tudíž, všichni ti, kteří přijímají kněžství, přijímají tuto přísahu a smlouvu Otce mého, kterou on porušiti nemůže a která ani nemůže býti odsunuta.

  41 Ale kdokoli poruší tuto smlouvu poté, co ji přijal, a zcela se od ní odvrátí, nebude míti odpuštění hříchů v tomto světě ani ve světě, který přijde.

  42 A běda všem těm, kteří nepřicházejí k tomuto kněžství, které jste přijali, které já nyní stvrzuji na vás, kteří jste dnes přítomni, svým vlastním hlasem z nebes; a dokonce jsem vás svěřil i nebeským zástupům a svým andělům.

  43 A nyní vám dávám přikázání, abyste se měli na pozoru ohledně sebe, abyste pilně dbali slov věčného života.

  44 Neboť vy budete žíti každým slovem, jež vychází z úst Božích.

  45 Neboť slovo Páně je pravda, a cokoli je pravda, je světlo, a cokoli je světlo, je Duch, a to Duch Ježíše Krista.

  46 A Duch dává světlo každému člověku, jenž přichází do světa; a Duch osvěcuje ve světě každého člověka, jenž poslouchá hlas Ducha.

  47 A každý, kdo poslouchá hlas Ducha, přichází k Bohu, vpravdě k Otci.

  48 A Otec ho učí o smlouvě, kterou obnovil a na vás stvrdil, která je na vás stvrzena, pro vás, a nejenom pro vás, ale pro celý svět.

  49 A celý svět leží v hříchu a sténá pod temnotou a pod porobou hříchu.

  50 A skrze toto můžete věděti, že jsou pod porobou hříchu, protože nepřicházejí ke mně.

  51 Neboť každý, kdo nepřichází ke mně, je pod porobou hříchu.

  52 A každý, kdo nepřijímá hlas můj, nezná hlas můj a není ode mne.

  53 A podle tohoto můžete rozpoznati spravedlivého od zlovolného, a že celý svět právě nyní sténá pod hříchem a temnotou.

  54 A mysl vaše byla v časech minulých zatemněna pro nevíru, a protože jste zacházeli lehkovážně s věcmi, jež jste obdrželi –

  55 Kterážto domýšlivost a nevíra přivedla celou církev k odsouzení.

  56 A toto odsouzení spočívá na dětech Sionu, vpravdě na všech.

  57 A zůstanou pod tímto odsouzením, dokud nebudou činiti pokání a pamatovati na novou smlouvu, a to Knihu Mormonovu, a dřívější přikázání, jež jsem jim dal, aby nejenom říkaly, ale aby činily podle toho, co jsem napsal –

  58 Aby mohly přinésti plody vhodné pro království jejich Otce; jinak zůstává metla a soud, aby byly vylity na děti Sionu.

  59 Neboť budou děti království pošpiňovati mou svatou zem? Vpravdě, pravím vám, ne.

  60 Vpravdě, vpravdě, pravím vám, kteří nyní slyšíte slova má, jež jsou hlasem mým, požehnaní jste, nakolik přijímáte tyto věci;

  61 Neboť já vám odpustím hříchy vaše s tímto přikázáním – že zůstanete stálí v mysli, ve vážnosti a v duchu modlitby, ve vydávání svědectví celému světu o těchto věcech, které jsou vám sdělovány.

  62 Tudíž, jděte do celého světa; a do každého místa, kam nemůžete jíti, pošlete svědectví, aby mohlo jíti od vás do celého světa ke každému stvoření.

  63 A jak jsem řekl apoštolům svým, právě tak pravím vám, neboť vy jste apoštolové moji, a to Boží vysocí kněží; vy jste ti, jež mi Otec dal; vy jste přátelé moji;

  64 Tudíž, jak jsem řekl apoštolům svým, pravím opět vám, že každá duše, jež věří slovům vašim a je pokřtěna vodou na odpuštění hříchů, obdrží Ducha Svatého.

  65 A tato znamení budou následovati ty, kteří věří –

  66 V mém jménu učiní mnoho podivuhodných skutků;

  67 V mém jménu budou vymítati ďábly;

  68 V mém jménu budou uzdravovati nemocné;

  69 V mém jménu budou otevírati oči slepých a uši hluchých;

  70 A jazyk němých bude mluviti;

  71 A jestliže jim dá nějaký člověk jed, neuškodí jim;

  72 A jed hada nebude míti moc, aby jim ublížil.

  73 Ale přikázání jim dávám, že se těmito věcmi nebudou vychloubati ani o nich nebudou mluviti před světem; neboť tyto věci jsou vám dány k vašemu prospěchu a ke spasení.

  74 Vpravdě, vpravdě pravím vám, ti, kteří neuvěří slovům vašim a nebudou pokřtěni ve vodě ve jménu mém na odpuštění hříchů svých, aby mohli obdržeti Ducha Svatého, budou zatraceni a nepřijdou do království Otce mého, kde Otec můj a já jsme.

  75 A toto zjevení pro vás, a přikázání, je v platnosti přímo od této hodiny pro celý svět a evangelium je pro všechny, kteří ho neobdrželi.

  76 Ale vpravdě pravím všem těm, jimž království bylo dáno – vámi jim musí býti kázáno, aby činili pokání ze svých dřívějších zlých skutků; neboť mají býti pokáráni pro své zlé srdce nevíry a bratří vaši v Sionu pro vzpouru svou proti vám v době, kdy jsem vás poslal.

  77 A opět pravím vám, přátelé moji, neboť od nynějška vás budu nazývati přáteli, je nutné, abych vám dal toto přikázání, abyste se stali takovými jako moji přátelé ve dnech, kdy jsem byl s nimi na cestách, abych kázal evangelium v moci své;

  78 Neboť jsem nestrpěl, aby měli měšec nebo mošnu, ani dva pláště.

  79 Vizte, vysílám vás, abyste zkoušeli svět, a dělník je hoden mzdy své.

  80 A kterýkoli člověk, jenž půjde a bude kázati toto evangelium království a neselže v tom, aby pokračoval věrně ve všech věcech, nebude znaven v mysli ani zatemněn, ani v těle, končetině nebo v kloubu; a vlas z hlavy mu nespadne na zem nepovšimnut. A nebudou hladověti ani žízniti.

  81 Tudíž, nevěnujte žádnou myšlenku zítřku, co budete jísti nebo co budete píti nebo čím se odějete.

  82 Neboť, pohleďte na lilie polní, jak rostou, nepracují ani nepředou; a království světa v celé slávě své nejsou oděna tak, jako jedna z nich.

  83 Neboť Otec váš, jenž je v nebi, ví, že máte zapotřebí všech těchto věcí.

  84 Tudíž, nechť zítřek věnuje myšlenku věcem svým.

  85 Ani nevěnujte předem myšlenku tomu, co budete říkati; ale neustále si v mysli ukládejte jako poklad slova života a v pravou hodinu vám bude dána ta část, jež bude odměřena každému člověku.

  86 Tudíž, nechť si žádný člověk mezi vámi, neboť toto přikázání je pro všechny věrné, kteří jsou povoláni Bohem v církvi ke službě, nebere od této hodiny měšec ani mošnu, kterýžto jde hlásati toto evangelium království.

  87 Vizte, já vás vysílám, abyste kárali svět pro všechny nespravedlivé skutky jejich a učili je o soudu, který přijde.

  88 A kdokoli vás přijme, tam budu já také, neboť půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší a Duch můj bude v srdci vašem a andělé moji kolem vás, aby vás podpírali.

  89 Kdokoli vás přijímá, mne přijímá; a ten vás bude živiti a odívati a dá vám peníze.

  90 A ten, kdo vás živí nebo vás odívá nebo vám dává peníze, neztratí nikterak odměnu svou.

  91 A ten, kdo nečiní tyto věci, není mým učedníkem; podle toho můžete rozeznávati učedníky mé.

  92 Ten, kdo vás nepřijímá, odejděte od něj sami od sebe a očistěte si nohy, dokonce vodou, čistou vodou, ať v horku nebo v chladu, a vydejte o tom svědectví Otci svému, jenž je v nebi, a nevracejte se opět k tomuto člověku.

  93 A do kterékoli vesnice nebo města vstoupíte, učiňte podobně.

  94 Nicméně, pátrejte pilně a nešetřete; běda onomu domu nebo oné vesnici nebo městu, kde zavrhují vás nebo slova vaše nebo svědectví vaše ohledně mne.

  95 Běda, pravím opět, onomu domu nebo oné vesnici nebo městu, kde zavrhují vás nebo slova vaše nebo svědectví vaše o mně;

  96 Neboť já, Všemohoucí, jsem vztáhl ruku svou na národy, abych je bičoval pro zlovolnost jejich.

  97 A přijdou morové rány a nebudou ze země odňaty, dokud nedokončím dílo své, které bude zkráceno ve spravedlivosti –

  98 Dokud mne nebudou znáti všichni, kteří zůstanou, dokonce od nejnižšího k nejvyššímu, a nebudou naplněni poznáním Páně a okem v oko neuzří a nepozdvihnou hlas svůj a hlasem společným nebudou zpívati tuto novou píseň řkouce:

  99  Pán přivedl opět Sion; Pán vykoupil lid svůj, Izrael, podle vyvolení milostí, jež bylo uskutečněno vírou a smlouvou otců jejich.

  100  Pán vykoupil lid svůj; A Satan je svázán a času nadále není. Pán shromáždil všechny věci v jedno. Pán snesl Sion shůry. Pán vynesl Sion zdola.

  101  Země pracovala ku porodu a porodila sílu jeho; A pravda je zjednána v nitru jejím; A nebesa se na ni usmála; A ona je oděna slávou Boha svého; Neboť on stojí uprostřed lidu svého.

  102  Sláva a čest a moc a síla buď připsány našemu Bohu; neboť on je pln milosrdenství, spravedlnosti, milosti a pravdy a pokoje, na věky věků, amen.

  103 A opět, vpravdě, vpravdě pravím vám, je žádoucí, aby každý muž, jenž jde hlásati mé věčné evangelium, aby, nakolik mají rodinu a obdrží darem peníze, aby jim je poslali nebo je použili k prospěchu svému, jak je Pán povede, neboť tak se mi to zdá dobré.

  104 A nechť všichni ti, kteří nemají rodinu a kteří obdrží peníze, je pošlou biskupovi v Sionu nebo biskupovi v Ohiu, aby mohly býti zasvěceny pro uvedení zjevení a vytištění jejich a pro utvrzení Sionu.

  105 A jestliže nějaký člověk vám dá plášť nebo oblek, vezměte starý a dejte ho chudým a jděte cestou svou radujíce se.

  106 A jestliže je mezi vámi nějaký člověk silný Duchem, nechť vezme s sebou toho, kdo je slabý, aby mohl býti vzděláván ve veškeré mírnosti, aby se on také mohl státi silným.

  107 Tudíž, vezměte s sebou ty, již jsou vysvěceni k menšímu kněžství, a pošlete je před sebou, aby domluvili schůzky a připravili cestu a navštívili schůzky, které vy sami nejste schopni navštíviti.

  108 Vizte, toto je způsob, kterým mi apoštolové moji v dávných dnech budovali církev mou.

  109 Tudíž, nechť každý člověk zastává svůj vlastní úřad a pracuje ve svém vlastním povolání; a nechť hlava neříká nohám, že nemá zapotřebí nohou; neboť jak bez nohou bude tělo schopno státi

  110 Také tělo má zapotřebí každého údu, aby všechny mohly býti vzdělávány společně, aby systém mohl býti zachováván dokonalým.

  111 A vizte, vysocí kněží mají cestovati, a také starší, a také menší kněží; ale jáhnové a učitelé mají býti určeni, aby bděli nad církví, aby byli stálými služebníky pro církev.

  112 A biskup Newel K. Whitney má také cestovati po okolí a mezi všemi církvemi, hledaje chudé, aby se staral o potřeby jejich skrze pokoření bohatých a pyšných.

  113 Má také zaměstnati zmocněnce, aby se staral o jeho světské záležitosti a vyřizoval je tak, jak bude určovati.

  114 Nicméně, nechť biskup jde do města New York, také do města Albany a také do města Boston a varuje lidi těchto měst zvukem evangelia, silným hlasem, o zpustošení a naprostém zničení, které je čeká, jestliže zavrhnou tyto věci.

  115 Neboť jestliže zavrhnou tyto věci, hodina soudu jejich je blízká a dům jejich jim bude zanechán zpustošen.

  116 Nechť důvěřuje ve mne, a nebude poražen; a vlas z hlavy mu nespadne na zem nepovšimnut.

  117 A vpravdě pravím vám, zbytku služebníků svých, vyjděte, jak vám okolnosti dovolí, ve svých různých povoláních do velikých a význačných měst a vesnic, kárajíce svět ve spravedlivosti pro všechny nespravedlivé a bezbožné skutky jejich, oznamujíce jasně a srozumitelně zpustošení ohavnosti v posledních dnech.

  118 Neboť skrze vás, praví Pán Všemohoucí, roztrhnu království jejich; nezatřesu pouze zemí, ale hvězdnatá nebesa se budou chvěti.

  119 Neboť já, Pán, jsem vztáhl ruku svou, abych použil moci nebeské; vy to nemůžete viděti nyní, ještě malou chvíli a vy to uvidíte a budete věděti, že já jsem a že přijdu a budu vládnouti s lidem svým.

  120 Já jsem Alfa i Oméga, počátek i konec. Amen.