Secţiunea 84

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 22 şi 23 septembrie 1832 (History of the Church, 1:286–295). În cursul lunii septembrie, vârstnicii începuseră să se întoarcă din misiunile lor în statele din est şi să întocmească rapoarte despre lucrările lor. În timp ce erau împreună, în acest moment de bucurie, a fost primită următoarea revelaţie. Profetul a numit-o revelaţie despre preoţie.

1–5, Noul Ierusalim şi templul vor fi clădite în Missouri; 6–17, Este dată succesiunea preoţiei de la Moise la Adam; 18–25, Preoţia cea mai mare deţine cheile cunoaşterii lui Dumnezeu; 26–32, Preoţia cea mai mică deţine cheile slujirii îngerilor şi a Evangheliei pregătitoare; 33–44, Oamenii obţin viaţă veşnică prin jurământul şi legământul preoţiei; 45–53, Spiritul lui Hristos luminează oamenii şi lumea este în păcat; 54–61, Sfinţii trebuie să mărturisească despre lucrurile pe care le-au primit; 62–76, Ei trebuie să predice Evanghelia şi semne vor urma; 77–91, Vârstnicii trebuie să meargă înainte, în lume, fără pungă sau traistă şi Domnul va avea grijă de nevoile lor; 92–97, Molime şi blesteme îi aşteaptă pe aceia care resping Evanghelia; 98–102, Este dat noul cântec al mântuirii Sionului; 103–110, Fiecare om să stea în oficiul său şi să muncească în chemarea sa; 111–120, Slujitorii Domnului să proclame lucrurile abominabile ale distrugerii din ultimele zile.

  O REVELAŢIE a lui Isus Hristos către slujitorul Său Joseph Smith, fiul, şi către şase vârstnici, în timp ce ei îşi uneau inimile lor şi îşi înălţau glasurile lor spre cer.

  Da, cuvântul Domnului cu privire la Biserica Sa, stabilită în aceste ultime zile pentru restaurarea poporului Său, aşa cum a spus prin gura profeţilor Săi, şi pentru adunarea sfinţilor Lui ca să stea pe Muntele Sion, care va fi oraşul Noului Ierusalim.

  Oraş care va fi construit, începând de lângă terenul templului, care este desemnat de degetul Domnului la frontiera de vest a statului Missouri, şi dedicat de mâna lui Joseph Smith, fiul, şi alţii, de care Domnul a fost foarte mulţumit.

  Adevărat, acesta este cuvântul Domnului, ca oraşul Noului Ierusalim să fie construit prin adunarea sfinţilor, începând din acest loc, chiar locul templului, care templu va fi ridicat în această generaţie.

  Pentru că, adevărat, această generaţie nu va trece până când nu va fi construită o casă pentru Domnul şi nu va fi deasupra ei un nor care va fi chiar slava Domnului, care va umple casa.

  Şi fiii lui Moise, potrivit Sfintei Preoţii pe care a primit-o din mâna socrului său, Ietro;

  Şi Ietro a primit-o din mâna lui Caleb;

  Şi Caleb a primit-o din mâna lui Elihu;

  Şi Elihu din mâna lui Ieremia;

  10 Şi Ieremia din mâna lui Gad;

  11 Şi Gad din mâna lui Esaia;

  12 Şi Esaia a primit-o din mâna lui Dumnezeu.

  13 Esaia, de asemenea, a trăit în zilele lui Avraam şi a fost binecuvântat de el—

  14 Care Avraam a primit preoţia de la Melhisedec, care a primit-o prin obârşia strămoşilor lui, chiar până la Noe;

  15 Şi de la Noe până la Enoh, prin obârşia strămoşilor lor;

  16 Şi de la Enoh la Abel, care a fost omorât prin conspiraţia fratelui său, care a primit preoţia prin poruncile lui Dumnezeu, din mâna tatălui său Adam, care a fost primul om—

  17 Care preoţie continuă să existe în Biserica lui Dumnezeu în toate generaţiile şi este fără început al zilelor sau sfârşit al anilor.

  18 Şi Domnul a confirmat, de asemenea, o preoţie asupra lui Aaron şi asupra seminţiei sale prin toate generaţiile lor, care preoţie, de asemenea, continuă şi rămâne pentru totdeauna cu preoţia care este după cel mai sfânt ordin al lui Dumnezeu.

  19 Şi această preoţie mai mare administrează Evanghelia şi deţine cheiatainelor împărăţiei, chiar cheiacunoaşterii lui Dumnezeu.

  20 De aceea, puterea divinităţii se manifestă în rânduielile ei.

  21 Şi, fără rânduielile ei şi fără autoritatea preoţiei, puterea divinităţii nu se manifestă oamenilor în trup;

  22 Deoarece, fără aceasta nici un om nu poate să vadă faţa lui Dumnezeu, chiar Tatăl, şi să trăiască.

  23 Acum, Moise i-a învăţat aceasta, clar, pe copiii lui Israel în pustiu şi a căutat cu sârguinţă să sfinţească poporul său pentru ca ei să vadă faţa lui Dumnezeu;

  24 Dar ei şi-au împietrit inimile şi n-au putut să îndure prezenţa Lui; de aceea, Domnul, în mânia Sa, pentru că mânia Lui era aprinsă împotriva lor, a jurat că atât timp cât erau în deşert, ei nu aveau să intre în odihna Sa, odihnă care este plenitudinea slavei Sale.

  25 De aceea, El l-a luat pe Moise din mijlocul lor şi, de asemenea, Sfânta Preoţie;

  26 Şi preoţia cea mai mică a continuat, preoţie care deţine cheia slujirii îngerilor şi a Evangheliei pregătitoare;

  27 Care Evanghelie este Evanghelia pocăinţei, şi a botezului, şi a iertării păcatelor, şi legea poruncilor pământeşti pe care Domnul, în mânia Sa, a făcut-o să se continue în casa lui Aaron printre copiii din Israel până la Ioan, pe care Dumnezeu l-a ridicat, fiind plin de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale.

  28 Pentru că el a fost botezat încă din copilăria sa şi rânduit la această putere de către îngerul lui Dumnezeu, când avea opt zile, pentru a răsturna împărăţia iudeilor şi pentru a netezi cărarea Domnului înaintea poporului Său, pentru a-i pregăti pe ei pentru venirea Domnului, în mâinile căruia este dată toată puterea.

  29 Şi din nou, oficiile de vârstnic şi episcop sunt anexe necesare aparţinând Înaltei Preoţii.

  30 Şi din nou, oficiile de învăţător şi de diacon sunt anexe necesare aparţinând preoţiei celei mai mici, care preoţie a fost confirmată asupra lui Aaron şi a fiilor lui.

  31 De aceea, aşa cum am spus cu privire la fiii lui Moise—pentru că fiii lui Moise şi, de asemenea, fiii lui Aaron vor oferi o ofrandă şi o jertfă acceptabilă în casa Domnului, care casă va fi construită pentru Domnul în această generaţie pe locul consacrat, aşa cum am stabilit—

  32 Şi fiii lui Moise şi ai lui Aaron, ai căror fii sunteţi şi voi, se vor umple de slava Domnului, pe muntele Sionului, în casa Domnului; şi, de asemenea, mulţi alţii pe care i-am chemat şi i-am trimis să zidească Biserica Mea.

  33 Pentru că toţi aceia care sunt credincioşi astfel încât să obţină aceste două preoţii despre care am vorbit şi să-şi îndeplinească cu credinţă şi sârguinţă chemările lor sunt sfinţiţi prin Spirit pentru înnoirea trupurilor lor.

  34 Ei devin fii ai lui Moise şi ai lui Aaron, şi seminţia lui Avraam, şi Biserica, şi împărăţia, şi aleşii lui Dumnezeu.

  35 Şi, de asemenea, toţi aceia care primesc preoţia Mă primesc pe Mine, spune Domnul;

  36 Pentru că acela care primeşte pe slujitorii Mei pe Mine Mă primeşte;

  37 Şi acela care Mă primeşte pe Mine Îl primeşte pe Tatăl Meu;

  38 Şi acela care Îl primeşte pe Tatăl Meu primeşte împărăţia Tatălui Meu; de aceea, tot ceea ce are Tatăl Meu îi va fi dat lui.

  39 Şi aceasta se face potrivit jurământului şi legământului care aparţin preoţiei.

  40 De aceea, toţi aceia care primesc preoţia, primesc jurământul şi legământul Tatălui Meu, pe care El nu-l poate rupe, şi nici nu poate fi anulat.

  41 Dar oricine rupe acest legământ după ce l-a primit şi îl abandonează complet nu va avea iertarea păcatelor în această lume şi nici în lumea ce va veni.

  42 Şi, vai de toţi aceia care nu vin în această preoţie pe care voi aţi primit-o, pe care, acum, o confirm asupra voastră, care sunteţi prezenţi în această zi, prin glasul Meu venit din ceruri; şi chiar am poruncit oştirilor cereşti şi îngerilor Mei cu privire la voi.

  43 Şi acum, vă dau porunca de a lua seama voi înşivă, să daţi atenţie, cu grijă, cuvintelor vieţii veşnice.

  44 Pentru că veţi trăi prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

  45 Deoarece cuvântul Domnului este adevăr şi orice este adevăr este lumină, şi orice este lumină este Spirit, chiar Spiritul lui Isus Hristos.

  46 Şi Spiritul dă lumină fiecărui om care vine pe lume; şi Spiritul luminează în toată lumea pe fiecare om care ascultă glasul Spiritului.

  47 Şi oricine ascultă glasul Spiritului vine la Dumnezeu, chiar la Tatăl.

  48 Şi Tatăl îl învaţă legământul pe care El l-a reînnoit şi l-a confirmat asupra voastră, care este confirmat asupra voastră pentru binele vostru, şi nu numai pentru binele vostru, ci pentru binele întregii lumi.

  49 Şi întreaga lume zace în păcat şi se vaită sub întunericul şi sclavia păcatului.

  50 Şi prin aceasta veţi şti că ei sunt sub sclavia păcatului, deoarece ei nu vin la Mine.

  51 Pentru că oricine nu vine la Mine este sub sclavia păcatului.

  52 Şi oricine nu primeşte glasul Meu nu cunoaşte glasul Meu şi nu este de la Mine.

  53 Şi prin aceasta veţi putea distinge pe cei drepţi de cei răi şi veţi şti că toată lumea se vaită sub păcat şi întuneric chiar acum.

  54 Şi în timpurile trecute, mintea voastră a fost întunecată datorită necredinţei şi pentru că aţi tratat uşor lucrurile pe care le-aţi primit—

  55 Şi această vanitate şi necredinţă au adus întreaga Biserică sub condamnare.

  56 Şi această condamnare rămâne asupra copiilor Sionului, chiar asupra tuturor.

  57 Şi ei vor rămâne sub această condamnare până când se vor pocăi şi îşi vor aminti de noul legământ, chiar de Cartea lui Mormon şi de poruncile precedente pe care Eu le-am dat lor, nu numai să vorbească, ci să facă potrivit celor scrise de Mine—

  58 Pentru ca ei să dea roade vrednice de împărăţia Tatălui; altfel, rămâne un flagel şi o judecată de revărsat asupra copiilor Sionului.

  59 Vor pângări copiii împărăţiei ţara Mea sfântă? Adevărat, vă spun: Nu.

  60 Adevărat, adevărat, vă spun vouă care acum auziţi cuvintele Mele, care sunt glasul Meu, binecuvântaţi sunteţi voi, dacă primiţi aceste lucruri;

  61 Pentru că Eu vă voi ierta păcatele voastre cu această poruncă: Să rămâneţi fermi în mintea voastră, în solemnitatea şi în spiritul rugăciunii, în depunerea mărturiei către toată lumea despre acele lucruri care v-au fost comunicate.

  62 De aceea, mergeţi în toată lumea; şi acolo unde nu puteţi merge, veţi trimite, pentru ca mărturia să poată merge de la voi în toată lumea, la orice făptură.

  63 Şi aşa cum am spus apostolilor Mei, chiar aşa vă spun vouă, pentru că voi sunteţi apostolii Mei, chiar înalţii preoţi ai lui Dumnezeu; voi sunteţi aceia pe care Tatăl Meu Mi i-a dat; voi sunteţi prietenii Mei;

  64 De aceea, aşa cum am spus apostolilor Mei, vă spun vouă, din nou, că fiecare suflet, care crede în cuvintele voastre şi este botezat cu apă pentru iertarea păcatelor, îl va primi pe Duhul Sfânt.

  65 Şi acestea sunt semnele care îi vor însoţi pe aceia care cred:

  66 În numele Meu ei vor face multe lucrări minunate;

  67 În numele Meu ei vor alunga diavolii;

  68 În numele Meu ei vor tămădui bolnavii;

  69 În numele Meu ei vor deschide ochii orbilor şi vor desfunda urechile surzilor;

  70 Şi limba muţilor va vorbi;

  71 Şi, dacă oricare om le va administra otravă, aceasta nu-i va vătăma;

  72 Şi otrava unui şarpe nu va avea putere să le facă rău.

  73 Dar, le dau porunca să nu se laude ei înşişi cu aceste lucruri, nici să nu vorbească înaintea lumii; pentru că aceste lucruri vă sunt date vouă pentru folosul şi salvarea voastră.

  74 Adevărat, adevărat, vă spun vouă, aceia care nu cred în cuvintele voastre şi nu sunt botezaţi în apă în numele Meu pentru iertarea păcatelor, ca să poată primi Duhul Sfânt, vor fi blestemaţi şi nu vor veni în împărăţia Tatălui Meu, unde Tatăl Meu şi cu Mine suntem.

  75 Şi această revelaţie şi poruncă date vouă sunt în vigoare chiar din acest moment în toată lumea şi Evanghelia este pentru toţi aceia care nu au primit-o.

  76 Dar, adevărat spun tuturor acelora cărora împărăţia le-a fost dată: De la voi, trebuie predicat lor să se pocăiască de vechile lor lucrări rele; pentru că ei trebuie mustraţi pentru inimile lor rele şi necredincioase, ca şi fraţii voştri din Sion pentru răzvrătirea lor împotriva voastră în momentul în care v-am trimis.

  77 Şi din nou, Eu vă spun vouă, prietenii Mei, pentru că de acum înainte vă voi numi prieteni, este necesar ca Eu să vă dau această poruncă, pentru ca să deveniţi chiar ca prietenii Mei din zilele în care eram cu ei, călătorind pentru a predica Evanghelia cu puterea Mea;

  78 Pentru că nu le-am permis să aibă nici pungă sau traistă, nici două haine.

  79 Iată, vă trimit să încercaţi lumea şi lucrătorul este vrednic de plata sa.

  80 Şi oricine va merge şi va predica Evanghelia împărăţiei şi va rămâne credincios în toate lucrurile nu va avea mintea obosită, nici întunecată, şi nici corpul, membrele sau încheieturile; şi nici un fir de păr de pe capul lui nu va cădea, pe pământ, neobservat. Şi ei nu vor fi flămânzi, nici însetaţi.

  81 De aceea, nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mâine, de ceea ce veţi mânca, sau de ceea ce veţi bea, sau de ceea ce veţi îmbrăca.

  82 Pentru că, uitaţi-vă cum cresc crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu ţes; şi împărăţiile lumii, în toată slava lor, nu s-au îmbrăcat ca unul dintre aceştia.

  83 Pentru că Tatăl vostru, care este în cer, ştie că aveţi nevoie de toate aceste lucruri.

  84 De aceea, ziua de mâine să se îngrijoreze de ea însăşi.

  85 Nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la ceea ce veţi vorbi; dar, păstraţi continuu în inima voastră ca pe o comoară, cuvintele vieţii şi vă va fi dat chiar în ceasul acela partea care trebuie atribuită fiecărui om.

  86 De aceea, nici unul dintre voi care merge să proclame Evanghelia împărăţiei, din acest moment, să nu ia nici pungă sau traistă, pentru că această poruncă este pentru toţi cei credincioşi din Biserică, chemaţi de Dumnezeu să slujească.

  87 Iată, vă trimit să mustraţi lumea pentru toate faptele ei nedrepte şi să o învăţaţi că o judecată va veni.

  88 Şi acolo unde vă primeşte pe voi, Eu, de asemenea, voi fi, pentru că Eu voi merge în faţa voastră. Voi fi la dreapta voastră şi la stânga voastră şi Spiritul Meu va fi în inima voastră şi îngerii Mei în jurul vostru pentru a vă susţine.

  89 Cine vă primeşte pe voi Mă primeşte pe Mine; şi acelaşi vă va hrăni, vă va îmbrăca şi vă va da bani.

  90 Şi acela care vă hrăneşte, sau vă îmbracă, sau vă dă bani nu va pierde în nici un fel răsplata sa.

  91 Şi acela care nu face aceste lucruri nu este ucenicul Meu; prin aceasta îi veţi cunoaşte pe ucenicii Mei.

  92 Îndepărtaţi-vă de acela care nu vă primeşte, staţi singuri, şi spălaţi-vă picioarele chiar cu apă, apă curată, fie că este cald sau frig, şi depuneţi mărturie despre aceasta Tatălui vostru care este în cer, şi nu vă mai întoarceţi la acel om.

  93 Şi în orice sat sau oraş veţi intra, faceţi la fel.

  94 Totuşi, căutaţi cu sârguinţă şi nu şovăiţi; şi vai de acea casă, sau acel sat, sau oraş care vă respinge pe voi, sau cuvintele voastre, sau mărturia voastră cu privire la Mine.

  95 Vai, spun din nou, de acea casă, sau acel sat, sau oraş care vă respinge pe voi, sau cuvintele voastre, sau mărturia voastră despre Mine;

  96 Pentru că Eu, Atotputernicul, Mi-am aşezat mâinile asupra naţiunilor pentru a le flagela pentru răutatea lor—

  97 Şi molime se vor răspândi şi ele nu vor fi luate de pe pământ până când nu am terminat lucrarea Mea, care va fi îndeplinită repede în dreptate—

  98 Până când toţi care vor rămâne Mă vor cunoaşte, chiar de la cel mai mic până la cel mai mare, şi vor fi plini de cunoaşterea Domnului, şi vor vedea cu ochii lor, şi îşi vor înălţa glasul lor, şi vor cânta cu glasurile unite acest nou cântec, spunând:

  99  Domnul a adus din nou Sionul; Domnul a mântuit poporul Său, Israel, Potrivit alegerii prin har, Care a fost împlinită prin credinţă Şi prin legământul strămoşilor.

  100  Domnul a mântuit poporul Său; Şi Satana este legat şi timp nu mai este. Domnul a adunat toate lucrurile într-unul. Domnul a adus jos Sionul de sus. Domnul a adus Sionul din adâncuri.

  101  Pământul a fost în dureri şi a dat viaţă forţei sale; Şi adevărul este stabilit în inima lui; Şi cerurile au zâmbit la el; Şi el este îmbrăcat cu slava Dumnezeului lui; Pentru că El stă în mijlocul poporului Său.

  102  Slavă, şi cinste, şi putere, şi tărie, Să fie date Dumnezeului nostru; deoarece El este plin de îndurare, De dreptate, de har şi de adevăr şi de pace. În vecii vecilor, Amin.

  103 Şi din nou, adevărat, adevărat, vă spun vouă, este necesar ca toţi care merg înainte să proclame Evanghelia Mea nepieritoare, în măsura în care au familii şi primesc bani în dar, să-i trimită lor sau să-i folosească în folosul acestora, după cum va îndruma Domnul, pentru că aşa Mi se pare bine.

  104 Şi toţi aceia care nu au familii, care primesc bani, să-i trimită la episcopul din Sion sau la episcopul din Ohio, pentru ca să fie consacraţi pentru pregătirea şi publicarea revelaţiilor şi pentru stabilirea Sionului.

  105 Şi, dacă cineva dă oricăruia dintre voi o haină sau un costum, luaţi-l pe cel vechi şi daţi-l la săraci şi continuaţi drumul cu bucurie.

  106 Şi, dacă vreunul dintre voi este tare în Spirit, să ia cu el pe acela care este slab pentru ca el să poată fi edificat în toată umilinţa, ca el să devină, de asemenea, puternic.

  107 De aceea, luaţi cu voi pe aceia care sunt rânduiţi la preoţia cea mai mică şi trimiteţi-i înaintea voastră pentru a stabili întâlnirile şi a pregăti calea, şi a realiza întâlnirile pe care voi nu puteţi să le realizaţi.

  108 Iată, aceasta este calea prin care apostolii Mei, din timpurile străvechi, au zidit Biserica Mea.

  109 De aceea, fiecare să-şi îndeplinească oficiul lui şi să lucreze în propria sa chemare; şi, nu lăsaţi capul să spună picioarelor că nu are nevoie de picioare; pentru că, fără picioare cum ar putea să se susţină trupul

  110 De asemenea, trupul are nevoie de fiecare membru, pentru ca totul să fie edificat împreună, ca sistemul să fie menţinut perfect.

  111 Şi iată, înalţii preoţi trebuie să călătorească şi, de asemenea, vârstnicii şi, de asemenea, cei mai mici preoţi; dar, diaconii şi învăţătorii trebuie să fie numiţi să vegheze asupra Bisericii, pentru a fi slujitori permanenţi în Biserică.

  112 Şi episcopul, Newel K. Whitney, trebuie, de asemenea, să călătorească în zonele dimprejur şi printre toate Bisericile, căutându-i pe săraci pentru a le asigura lor potrivit lipsurilor lor, făcându-i umili pe bogaţi şi pe orgolioşi.

  113 El trebuie, de asemenea, să folosească un reprezentant care să fie responsabil şi să ducă la îndeplinire problemele sale temporale după cum îl va îndruma el.

  114 Totuşi, episcopul să meargă în oraşul New York, de asemenea, în oraşul Albany şi, de asemenea, în oraşul Boston şi să-i avertizeze pe oamenii din acele oraşe cu sunetul Evangheliei, cu glasul tare al distrugerii şi al devastării totale care îi aşteaptă, dacă ei resping aceste lucruri.

  115 Pentru că, dacă ei resping aceste lucruri, ora judecăţii lor este aproape şi casa li se va lăsa pustie.

  116 Să aibă încredere în Mine şi el nu va fi distrus; şi nici un fir de păr de pe capul lui nu va cădea, pe pământ, neobservat.

  117 Şi, adevărat vă spun vouă, restul slujitorilor Mei, mergeţi înainte după cum vor permite condiţiile voastre, în diferitele voastre chemări, în oraşele mari şi importante şi în sate, mustrând oamenii în dreptate pentru toate faptele lor nelegiuite, explicând clar şi pe înţeles distrugerea cauzată de lucrurile abominabile în ultimele zile.

  118 Pentru că, spune Domnul Atotputernic, cu voi Eu voi distruge împărăţiile lor; nu voi cutremura numai pământul, ci şi cerurile înstelate vor tremura.

  119 Pentru că Eu, Domnul, am întins mâna pentru a exercita puterile cerului; nu o puteţi vedea acum, încă puţin şi o veţi vedea, şi veţi şti că sunt Eu şi că voi veni şi voi domni cu poporul Meu.

  120 Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul. Amin.