Õpetus ja Lepingud

85. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 27. novembril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 298–299). See osa on väljavõte prohveti kirjast W. W. Phelpsile, kes elas Missouri osariigis Independence’is. See kirjutati vastuseks küsimustele nende pühade kohta, kes olid kolinud Siionisse, kuid kes ei olnud saanud oma pärisosi vastavalt Kirikus kehtestatud korrale.

1–5 Pärisosad tuleb Siionis saada pühitsemise kaudu. 6–12 Keegi vägev ja võimas annab pühadele nende pärisosa Siionis.

1 Issanda asjuri, kelle ta on määranud, kohustuseks on kirjutada üles ajalugu ja pidada üldisi kiriku aülestähendusi kõigist asjadest, mis Siionis toimuvad, ja kõigist neist, kes bpühitsevad oma vara ja saavad pärisosad seaduslikult piiskopi käest;

2 ja samuti nende eluviisist, nende usust ja töödest; ning samuti usust taganejatest, kes taganevad pärast oma pärisosa saamist.

3 Oleks Jumala tahte ja käsu vastane, kui nende nimed, kes ei saa oma pärisosa apühitsemise kaudu vastavalt tema seadusele, mille ta on andnud, et ta võiks võtta oma rahvalt bkümnist, et valmistada neid ette ckättemaksu ja põletamise päevaks, pandaks kirja koos Jumala rahva omadega.

4 Samuti ärgu peetagu nende sugupuude ülestähendusi ega leitagu neid ühestki kiriku ajaloost ega ülestähendusest.

5 Nende nimesid ärgu leitagu, ega nende isade nimesid, ega laste nimesid kirjutatuna Jumala seaduse araamatus, ütleb Vägede Issand.

6 Jah, nõnda ütleb avaikne, tasane hääl, mis btungib ja sosistab läbi kõikide asjade, ja sageli paneb see mu luud värisema, kui ta avaldab, öeldes:

7 Ja sünnib, et mina, Issand Jumal, saadan ühe vägeva ja võimsa, kes hoiab oma käes võimu valitsuskeppi ja on riietatud valgusega nagu rüüga, kelle suu räägib sõnu, igavesi sõnu, kelle sisemus on tõe allikas, korda seadma Jumala koda ja korraldama maatükkide kaupa nende pühade pärisosi, kelle nimi ja nende isade nimed ja nende laste omad leitakse olevat kirja pandud Jumala seaduse raamatusse;

8 samas kui mees, kes oli Jumala poolt kutsutud ja määratud, kes sirutab oma käe, et panna see Jumala alaeka külge, langeb surmanoole läbi nagu puu, mida on löödud ereda välgunoolega.

9 Ja kõik need, keda ei leita olevat kirjutatud ameelespidamise raamatusse, ei leia sel päeval mingit pärisosa, vaid nad lõigatakse tükkideks ja neile määratakse osa uskmatutega, kus on bkaeblemine ja hammaste kiristamine.

10 Neid asju ei räägi ma iseenesest; seepärast, mida Issand räägib, selle ta ka viib täide.

11 Ja need, kes on ülempreesterluses, kelle nimesid ei leita olevat kirjutatud aseaduseraamatusse, või kes leitakse olevat busust taganenud või kirikust cära lõigatud, samuti ka vähem preesterlus või liikmed – sel päeval nad pärisosa Kõigekõrgema pühade seas ei leia.

12 Seepärast, talitatakse nendega nii, nagu talitati preestri lastega, nagu on üles tähendatud Esra raamatu teise peatüki kuuekümne esimeses ja kuuekümne teises salmis.