Seksyon 86

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 6 sa Disyembre 1832 (History of the Church, 1:300). Kini nga pagpadayag nadawat samtang ang Propeta nagtuon pag-usab ug naghimo og kausaban sa manuskrito sa paghubad sa Biblia.

1–7, Ang Ginoo naghatag og kahulugan sa sambingay sa trigo ug sa mga sagbut; 8–11, Siya mipasabut sa mga panalangin sa pagkapari ngadto niadto kinsa adunay katungod nga mga manununod sumala sa kaliwatan.

  SA pagkatinuod, nag-ingon ang Ginoo nganha kaninyo akong mga sulugoon, mahitungod sa sambingay sa trigo ug sa mga sagbut:

  Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon, ang umahan mao ang kalibutan, ug ang mga apostoles mao ang mga tigsabwag sa mga binhi;

  Ug human sila makatulog ang gamhanan nga tiggukod sa simbahan, ang mibiya sa tinuohan, ang dautan, gani ang Babelonia, diin nakahimo sa tanan nga mga nasud sa pag-inom sa iyang kopa, diin kansang mga kasingkasing iya sa kaaway, gani si Satanas, milingkod sa paghari—tan-awa siya nagsabwag sa mga sagbut; busa, ang mga sagbut miturok sa trigo ug nag-abug sa simbahan ngadto sa kamingawan.

  Apan tan-awa, diha sa katapusan nga mga adlaw, bisan karon samtang ang Ginoo nagsugod sa pagdala sa pulong, ug ang udlot migitib ug gani linghod pa—

  Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang mga anghel nangamuyo ngadto sa Ginoo maadlaw ug magabii, kinsa andam na ug naghulat nga ipadala sa pag-ani sa mga umahan;

  Apan ang Ginoo nag-ingon ngadto kanila, ayaw ibta ang mga sagbut samtang ang udlot linghod pa (kay sa pagkatinuod ang inyong hugot nga pagtuo mahuyang), basin pa unya og inyong maibut usab ang trigo.

  Busa, himoa nga ang trigo ug ang mga sagbut magdungan sa pagtubo hangtud panahon na sa pag-ani; unya kamo moani pag-una sa trigo gikan diha sa mga sagbut, ug human sa pagpundok sa trigo, tan-awa ug sud-onga, ang mga sagbut bugkuson nga binangan, ug ang umahan magpabilin aron sunugon.

  Busa, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kaninyo, diin ang pagkapari nagpadayon pinaagi sa kaliwatan sa inyong mga amahan—

  Kay kamo may katungod nga manununod, sumala sa kaliwatan, ug natago gikan sa kalibutan uban ni Kristo diha sa Dios—

  10 Busa ang inyong kinabuhi ug ang pagkapari magpabilin, ug kinahanglan gayud nga magpabilin pinaagi kaninyo ug sa inyong kaliwatan hangtud sa pagpahiuli sa tanan nga mga butang nga gipamulong pinaagi sa mga ba-ba sa tanan nga balaan nga mga propeta sukad sa sinugdanan sa kalibutan.

  11 Busa, bulahan kamo kon kamo magpadayon diha sa akong pagkamaayo, usa ka kahayag ngadto sa mga Hentil, ug pinaagi niini nga pagkapari, usa ka manluluwas ngadto sa akong mga katawhan sa Israel. Ang Ginoo nag-ingon niini. Amen.