In
Chia sẻ

Giáo Lý và Giao Ước

Tiết 87

Điều mặc khải và lời tiên tri về chiến tranh, ban qua Tiên Tri Joseph Smith, ngày 25 tháng Mười Hai năm 1832 (History of the Church, 1:301–302). Tiết này được tiếp nhận vào lúc các vị lãnh đạo đang suy ngẫm và bàn luận về sự nô lệ của người Phi Châu trên lục địa Mỹ Châu và sự nô lệ của các con cái của loài người trên khắp thế gian.

1–4, Chiến tranh được tiên đoán giữa các Tiểu Bang Miền Bắc và các Tiểu Bang Miền Nam; 5–8, Các tai họa lớn lao sẽ rơi xuống trên tất cả mọi dân cư trên trái đất.

1 Thật vậy, Chúa phán như vậy về những cuộc chiến sắp xảy đến, bắt đầu bằng cuộc khởi loạn tại aMiền Nam Carolina, mà cuối cùng sẽ chấm dứt bằng cái chết và sự đau khổ của nhiều người;

2 Và sẽ tới lúc mà achiến tranh sẽ lan tràn đến tất cả các quốc gia, khởi đầu tại chốn này.

3 Vì này, các Tiểu Bang Miền Nam sẽ chia rẽ chống lại các Tiểu Bang Miền Bắc, và các Tiểu Bang Miền Nam sẽ kêu gọi các quốc gia khác, tức là quốc gia được gọi là Anh Quốc, và họ cũng sẽ kêu gọi các quốc gia khác; để tự vệ chống lại các quốc gia khác, và rồi achiến tranh sẽ lan tràn đến tất cả các quốc gia.

4 Và chuyện sẽ xảy ra rằng, sau nhiều ngày, anhững người nô lệ sẽ nổi lên chống lại chủ nhân mình, là những người sẽ được tổ chức và huấn luyện để chiến đấu.

5 Và chuyện cũng sẽ xảy ra rằng, những người còn lại trong xứ sẽ tự tổ chức và sẽ vô cùng căm tức, và sẽ gây cho các Dân Ngoại khốn khổ trầm trọng.

6 Và như vậy, với gươm đao và máu đổ, dân cư trên trái đất sẽ akhóc than; và với bnạn đói, và bệnh dịch, và động đất, và sấm trên trời, và cả những làn chớp dữ dội, dân cư trên trái đất sẽ bị làm cho cảm thấy được cơn phẫn nộ, và cơn phẫn nộ và bàn tay ctrừng phạt của một Đấng Thượng Đế Toàn Năng, cho đến khi sự tiêu hủy được ban hành đã tận ddiệt tất cả các quốc gia;

7 Để tiếng kêu của các thánh hữu, và amáu của các thánh hữu không còn từ trái đất vang lên đến tai của Chúa bMuôn Quân để cầu xin trả thù những kẻ thù nghịch của họ.

8 Vậy nên, các ngươi hãy ađứng vững tại những nơi thánh thiện, và chớ để bị lay chuyển, cho đến ngày Chúa đến; vì này, ngày đó bchóng đến. Lời Chúa phán vậy. A Men.