Õpetus ja Lepingud

89. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 27. veebruaril 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 327–329). Kuna tol ajal tarbisid vennad oma koosolekutel tubakat, suunati prohveti meel selle asja üle mõtisklema; seepärast ta küsis selle asja kohta Issanda käest. Tulemuseks saadi järgnev ilmutus, mis on tuntud Tarkuse Sõnana. Esimesed kolm salmi kirjutas prohvet algselt inspireeritud sissejuhatuse ja kirjeldusena.

1–9 Keelatakse veini, vägijookide, tubaka ja kuumade jookide tarvitamine. 10–17 Taimed, viljad, liha ja teravili on seatud kasutamiseks inimesele ja loomadele. 18–21 Kuulekus evangeeliumi seadusele, mille hulka kuulub ka Tarkuse Sõna, toob ilmalikke ja vaimseid õnnistusi.

1 aTarkuse Sõna, kasuks ülempreestrite nõukogule, kes on kogunenud Kirtlandis, ja kirikule ning samuti Siionis olevatele pühadele –

2 saadetavaks tervitusena, mitte käsu või sundusena, vaid ilmutuse ja tarkuse sõnana, mis näitab Jumala korda ja atahet kõikide pühade ajalikul päästel viimsetel päevadel –

3 antud alubadust sisaldava põhimõttena, mis on kohandatud nõrkade ja kõige nõrgemate bpühade võimetega, kes on või keda võib kutsuda pühadeks.

4 Vaata, tõesti, nõnda ütleb teile Issand: aKurjuse ja sepitsuste pärast, mis on ja saavad olema bsalaplaane pidavate inimeste südametes viimsetel päevadel, olen ma teid choiatanud ja hoiatan teid ette, andes teile ilmutuse läbi selle tarkuse sõna, –

5 et kuivõrd keegi teie seas joob aveini või vägijooki, vaata, see ei ole hea ega sünnis teie Isa silmis, välja arvatud teie kogunemisel, et ohverdada tema ees teie sakramendid.

6 Ja vaata, see peab olema vein, jah, apuhas viinapuu vilja vein, teie enda tehtud.

7 Ja taas, avägijoogid ei ole kõhu jaoks, vaid teie kehade pesemiseks.

8 Ja taas, tubakas ei ole akeha jaoks ega kõhu jaoks ning ei ole inimesele hea, vaid on ravimiks muljumisvigastustele ja igasugusele haigele loomakarjale, kasutamiseks mõistlikult ja oskuslikult.

9 Ja taas, kuumad joogid ei ole ei keha ega kõhu jaoks.

10 Ja taas, tõesti ma ütlen teile: Kõiksugused tervislikud ataimed on Jumal seadnud inimesele kasutamiseks ning tema keha ja organismi jaoks –

11 iga taim omal hooajal ja iga vili omal hooajal; kõik need kasutamiseks mõistlikult ja atänuga.

12 Jah, samuti aloomade ja taevalindude bliha olen mina, Issand, seadnud inimesele tänuga kasutamiseks; ometi, seda tuleb kasutada csäästlikult;

13 ja mulle oleks meelepärane, et neid ei kasutataks, välja arvatud talvel või külma või nälja ajal.

14 Kõik ateravili on seatud kasutamiseks inimesele ja loomadele, olema elutoeks, mitte ainult inimesele, vaid välja loomadele ja taeva lindudele ja kõigile metsa loomadele, kes maa peal jooksevad või roomavad;

15 ja need on Jumal teinud inimesele kasutamiseks vaid näljahäda ja äärmise toidupuuduse korral.

16 Kõik teravili on inimesele söögiks hea, nagu ka vääntaimede vili, see, mis annab vilja, olgu maa sees või maa peal –

17 siiski, nisu inimese jaoks ja mais veiste jaoks ja kaer hobustele ja rukis lindudele ja sigadele ja kõikidele välja loomadele ning oder kõikide kasutatavate loomade jaoks ja kergete jookide jaoks, nagu ka muu teravili.

18 Ja kõik pühad, kes peavad meeles kinni pidada neist ütlustest ja teevad nende järgi, kõndides kuulekana käskudele, saavad atervist nabasse ja üdi luudesse;

19 ja nad leiavad atarkust ning suuri bteadmiste aardeid, tõepoolest, varjatud aardeid;

20 ja nad ajooksevad, ega väsi, ning käivad, ega nõrke.

21 Ja mina, Issand, annan neile alubaduse, et hävitaja ingel bmöödub neist nagu Iisraeli lastest ja ei surma neid. Aamen.