Oddíl 9

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v dubnu 1829 (History of the Church, 1:37–38). Oliver je napomenut, aby byl trpělivý, a je vybídnut, aby byl v této době spíše spokojený se psaním podle diktování překladatele, než aby se pokoušel překládati.

1–6, Další dávné záznamy mají ještě býti přeloženy; 7–14, Kniha Mormonova je překládána prostřednictvím studia a prostřednictvím duchovního potvrzení.

  VIZ, pravím tobě, synu můj, protože jsi nepřekládal podle toho, co sis přál ode mne, a začal jsi opět psáti pro služebníka mého, Josepha Smitha ml., tudíž proto bych chtěl, abys pokračoval, dokud nedokončíš tento záznam, který jsem mu svěřil.

  A potom, viz, mám další záznamy, pro něž ti dám moc, abys je mohl pomáhati překládati.

  Buď trpělivý, synu můj, neboť je to moudrost ve mně, a není nutné, abys překládal v této nynější době.

  Viz, práce, kterou jsi povolán konati, je psáti pro služebníka mého Josepha.

  A, viz, protože jsi nepokračoval, jak jsi započal, když jsi začal překládati, odňal jsem ti tuto výsadu.

  Nereptej, synu můj, neboť je to moudrost ve mně, že jsem jednal s tebou tímto způsobem.

  Viz, ty jsi nerozuměl; domníval ses, že ti to dám, i když tomu nevěnuješ žádné myšlenky leda tu, abys mne požádal.

  Ale, viz, pravím tobě, že ty to musíš promysleti v mysli své; potom se mne musíš tázati, zda je to správné, a jestliže je to správné, já způsobím, aby nitro tvé v tobě hořelo; tudíž, ty pocítíš, že je to správné.

  Avšak nebude-li to správné, nebudeš míti žádných takových pocitů, ale budeš míti otupění myšlení, jež způsobí, že zapomeneš tu věc, která je nesprávná; tudíž, nemůžeš psáti to, co je posvátné, ledaže ti to bude dáno ode mne.

  10 Nyní, kdybys to byl věděl, byl bys mohl překládati; nicméně, není nutné, abys překládal nyní.

  11 Viz, bylo to nutné, když jsi začal; ale ty ses bál a čas je pryč a není to nutné nyní;

  12 Neboť, nevidíš, že jsem dal služebníku svému Josephovi postačující sílu, čímž je to vyrovnáno? A žádného z vás jsem neodsoudil.

  13 Čiň tu věc, již jsem ti přikázal, a bude se ti dařiti. Buď věrný a nepoddávej se žádnému pokušení.

  14 Stůj pevně v díle, k němuž jsem tě povolal, a vlas z hlavy tvé nebude ztracen a ty budeš posledního dne pozvednut. Amen.