Õpetus ja Lepingud

90. osa

Ilmutus prohvet Joseph Smithile, antud Ohio osariigis Kirtlandis 8. märtsil 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 329–331). See ilmutus on järgmine samm Esimese Presidentkonna loomisel (vaata 81. osa päist) ja selle tulemusel pühitseti mainitud nõuandjad ametisse 18. märtsil 1833.

1–5 Kuningriigi võtmed on antud Joseph Smithile ja tema kaudu Kirikule. 6–7 Sidney Rigdonil ja Frederick G. Williamsil tuleb teenida Esimeses Presidentkonnas. 8–11 Evangeeliumi tuleb jutlustada Iisraeli rahvastele, paganatele ja juutidele, nii et igaüks kuuleb seda omaenda keeles. 12–18 Joseph Smithil ja tema nõuandjatel tuleb Kirik korda seada. 19–37 Issand soovitab erinevatel isikutel kõndida laitmatult ja teenida tema kuningriigis.

1 Nõnda ütleb Issand: Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, mu poeg, sinu patud on sinule aandeks antud, vastavalt sinu palumisele, sest sinu palved ja sinu vendade palved on jõudnud üles minu kõrvu.

2 Seepärast, õnnistatud oled nüüdsest peale sina, kes sa kannad sinule antud kuningriigi avõtmeid, milline bkuningriik tuleb esile viimast korda.

3 Tõesti, ma ütlen sulle, et selle kuningriigi võtmeid ei võeta kunagi sinult ära, kuni sa oled maailmas, ega ka tulevases maailmas;

4 sellegipoolest, sinu kaudu antakse ailmutused teistele, jah, nimelt kirikule.

5 Ja kõik need, kes võtavad Jumala ilmutused vastu, avaadaku ette, kuidas nad neid hoiavad, et nad ei suhtuks neisse kerglaselt ja ei satuks seeläbi süüdimõistmise alla ja ei komistaks ja ei langeks, kui tulevad tormid ja puhuvad tuuled ning langevad bvihmad ja sööstavad vastu nende koda.

6 Ja taas, tõesti, ma ütlen sinu vendadele Sidney Rigdonile ja Frederick G. Williamsile: Ka neile on nende patud andeks antud ja nad on selle viimase kuningriigi võtmete hoidmisel arvatud võrdseks sinuga;

7 ja samuti sinu juhtimise kaudu selle prohvetite akooli võtmete hoidmisel, mille ma olen käskinud organiseerida;

8 et nad võiksid seeläbi saada täiustatud oma teenimistöös Siioni ja Iisraeli rahvaste ja paganate – kõigi, kes usuvad – päästel;

9 et nad võiksid sinu teenimistöö kaudu saada sõna, ja nende teenimistöö kaudu võiks sõna minna välja maa äärteni, akõigepealt bpaganatele ja siis, vaata, ja ennäe – tuleb neil pöörduda juutide poole.

10 Ja siis tuleb päev, mil Issanda käsivars apaljastatakse väes, et veenda rahvaid, paganarahvaid, bJoosepi koda, nende pääste evangeeliumis.

11 Sest sel päeval sünnib, et igaüks akuuleb evangeeliumi täiust vastavalt omaenda kõneviisile ja omaenda keeles nende kaudu, kes on bpühitsetud sellesse cväessedTrööstija teenimise kaudu, mis valatakse nende peale välja, et ilmutada neile Jeesust Kristust.

12 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile: Ma annan teile käsu, et te jätkaksite ateenimistöös ja presidentkonnas.

13 Ja kui te olete lõpetanud prohvetite tõlkimise, tuleb teil sellest ajast edasi ajuhtida kiriku ja bkooli asju;

14 ja aeg-ajalt, nii nagu Trööstija avaldab, võtta vastu ailmutusi, et avada kuningriigi bsaladusi,

15 ja seada korda kirikud ning auurida ja bõppida ja viia end kurssi kõigi heade raamatute ning ckeelte, kõneviiside ja rahvastega.

16 Ja see olgu teie tegevus ja ülesanne kogu eluajaks: juhtida nõukogu ja seada korda kõik selle kiriku ja kuningriigi asjad.

17 Ärge ahäbenege ega sattuge segadusse, aga laske ennast manitseda kõige oma kõrkuse ja buhkuse eest, sest see paneb püünispaela teie hingedele.

18 Seadke korda oma kojad; hoidke alaiskus ja bebapuhtus endast kaugel!

19 Nüüd, tõesti, ma ütlen teile: Leitagu koht, niipea kui võimalik, sinu nõuandja ja kirjutaja, nimelt Frederick G. Williamsi perekonna jaoks.

20 Ja jätkaku minu aelatanud teenija Joseph Smith vanem koos oma perega elamist kohas, kus ta praegu elab; ja seda ärgu müüdagu enne, kui Issanda suu seda ütleb.

21 Ja jäägu minu nõuandja, nimelt Sidney aRigdon, sinna, kus ta praegu elab, kuniks Issanda suu ütleb.

22 Ja piiskop otsigu usinasti, et leida aesindaja, ja see olgu mees, kellel on varutud brikkusi – Jumala mees ja suure usuga –

23 et tal seeläbi oleks võimalik kustutada iga võlg, et Issanda varaait ei saaks inimeste silmis endale halba kuulsust.

24 Otsige ausinasti, bpalvetage alati ja uskuge, ning ckõik asjad kokku sünnivad teie heaks, kui te kõnnite laitmatult ja peate meeles dlepingut, mille te üksteisega sõlminud olete.

25 Olgu teie pered aväikesed, eriti minu elatanud teenijal Joseph Smith vanemal, mis puutub neisse, kes ei kuulu teie perekonda;

26 et seda, mis on antud teile minu töö täideviimiseks, ei võetaks teilt ja ei antaks neile, kes ei ole väärilised,

27 ja teil ei oleks seeläbi raskendatud nende asjade täideviimine, mis ma olen teil käskinud.

28 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Minu tahe on, et minu ümmardaja Vienna Jaques saaks raha oma kulude katmiseks ja läheks Siioni maale,

29 ja ülejäänud raha võib pühitseda minule, ja tema saab oma tasu minu poolt parajaks arvatud ajal.

30 Tõesti, ma ütlen teile, et on sünnis minu silmis, et ta läheks Siioni maale ja saaks piiskopi käest pärisosa;

31 et ta võiks end rahus sisse seada, kuivõrd ta on ustav, ja ei veedaks sellest ajast alates oma päevi tegevusetult.

32 Ja vaata, tõesti, ma ütlen teile: Teil tuleb kirjutada see käsk üles ja öelda oma vendadele Siionis armastuse tervitusega, et ma olen kutsunud teid minu poolt parajaks arvatud ajal ajuhtima ka Siionit.

33 Seepärast, lõpetagu nad minu vaevamine selles asjas.

34 Vaata, ma ütlen teile, et teie vennad Siionis hakkavad meelt parandama ja inglid rõõmustavad nende üle.

35 Ometi, ma ei ole väga rahul paljude asjadega; ja ma ei ole väga rahul oma teenija aWilliam E. McLelliniga ega oma teenija Sidney Gilbertiga, ja piiskopiga samuti, ja teistelgi on palju asju, millest meelt parandada.

36 Aga tõesti, ma ütlen teile, et mina, Issand, võitlen aSiioniga ja veenan tema tugevaid ja bnuhtlen teda, kuni ta võidab ja saab minu ees cpuhtaks.

37 Sest teda ei liigutata ära tema kohalt. Mina, Issand, olen seda rääkinud. Aamen.