Oddíl 90

Zjevení Josephu Smithovi, Prorokovi, dané v Kirtlandu ve státě Ohio 8. března 1833 (History of the Church, 1:329–331). Toto zjevení je dalším krokem pro zřízení Prvního předsednictva (viz záhlaví k oddílu 81); jako jeho důsledek byli 18. března 1833 vysvěceni zmínění rádci.

1–5, Klíče království jsou svěřeny Josephu Smithovi a skrze něj Církvi; 6–7, Sidney Rigdon a Frederick G. Williams mají sloužiti v Prvním předsednictvu; 8–11, Evangelium má býti kázáno národům Izraele, pohanům a Židům a každý člověk ho uslyší ve svém vlastním jazyce; 12–18, Joseph Smith a jeho rádcové mají dávati Církev do pořádku; 19–37, Různí jednotlivci dostávají od Pána radu, aby kráčeli zpříma a sloužili v jeho království.

  TAK praví Pán, vpravdě, vpravdě pravím tobě, synu můj, hříchy tvé jsou ti odpuštěny podle prosby tvé, neboť modlitby tvé a modlitby bratří tvých vystoupily k uším mým.

  Tudíž, jsi požehnaný od nynějška nadále, kterýžto neseš klíče království tobě dané; kteréžto království vychází naposledy.

  Vpravdě pravím tobě, klíče tohoto království ti nebudou nikdy odňaty, zatímco budeš ve světě, ani ve světě, který přijde.

  Nicméně, skrze tebe budou zjevení dána dalšímu, ano, a to církvi.

  A všichni ti, již tato zjevení Boží přijímají, nechť se mají na pozoru, jak na ně pohlížejí, aby nebyla pokládána za nicotnou věc a aby oni tím nebyli přivedeni v odsouzení a neklopýtli a nepadli, až bouře sestoupí a větry povanou a deště sestoupí a udeří na dům jejich.

  A opět, vpravdě pravím bratřím tvým, Sidneymu Rigdonovi a Fredericku G. Williamsovi, také jim jsou odpuštěny hříchy jejich a jsou považováni za tobě rovné v držení klíčů tohoto posledního království;

  Podobně také skrze tvé přisluhování klíčů školy proroků, kterou jsem přikázal zorganisovati;

  Aby tím mohli býti zdokonaleni v službě své pro spasení Sionu a národů Izraele a pohanů, tolika, kolik jich uvěří;

  Aby skrze přisluhování tvé mohli obdržeti slovo a skrze přisluhování jejich mohlo slovo vyjíti do končin země, nejprve k pohanům a potom, viz a hleď, se oni obrátí k Židům.

  10 A potom přichází den, kdy rámě Páně bude zjeveno s mocí k přesvědčení národů, pohanských národů, domu Jozefova, o evangeliu spasení jejich.

  11 Neboť stane se v onen den, že každý člověk uslyší plnost evangelia ve svém vlastním jazyce a ve své vlastní řeči skrze ty, již jsou vysvěceni k této moci skrze přisluhování Utěšitele vylitého na ně pro zjevení Ježíše Krista.

  12 A nyní, vpravdě pravím vám, dávám vám přikázání, abyste pokračovali ve službě a předsednictví.

  13 A až dokončíte překlad proroků, budete od té doby nadále předsedati záležitostem církve a školy;

  14 A čas od času, jak bude projevováno Utěšitelem, obdržíte zjevení, aby odhalovala tajemství království;

  15 A budete dávati do pořádku církve a studovati a učiti se a seznamovati se se všemi dobrými knihami a s řečmi, jazyky a lidmi.

  16 A toto bude zodpovědnost vaše a poslání v celém životě vašem, předsedati v radě a dávati do pořádku veškeré záležitosti této církve a království.

  17 Nebuďte zahanbeni ani poníženi; ale buďte napomenuti ve veškeré povýšenosti své a pýše, neboť to přináší past vaší duši.

  18 Dejte do pořádku dům svůj; držte lenivost a nečistotu daleko od sebe.

  19 Nyní, vpravdě pravím tobě, nechť je opatřeno místo, jakmile je to možné, pro rodinu rádce tvého a písaře, a to Fredericka G. Williamse.

  20 A nechť letitý služebník můj Joseph Smith st. setrvává s rodinou svou na místě, kde žije nyní; a nechť není prodáno, dokud ústa Páně neurčí jinak.

  21 A nechť rádce můj, a to Sidney Rigdon, zůstává tam, kde bydlí nyní, dokud ústa Páně neurčí jinak.

  22 A nechť biskup hledá pilně, aby získal zmocněnce, a nechť je to muž, jenž má bohatství v zásobě – muž Boží a silné víry –

  23 Aby tím mohl býti schopen zaplatiti každý dluh; aby zásobárna Páně nemohla býti uvedena v nevážnost před očima lidí.

  24 Hledejte pilně, modlete se vždy a buďte věřící a všechny věci budou působiti společně pro dobro vaše, jestliže budete kráčeti zpříma a pamatovati na smlouvu, kterou jste navzájem uzavřeli.

  25 Nechť rodiny vaše jsou malé, zvláště letitého služebníka mého Josepha Smitha st., co se týče těch, již nepatří do rodiny vaší;

  26 Aby ty věci, které jsou vám poskytnuty, uskutečňovati dílo mé, vám nebyly odňaty a dány těm, již nejsou hodni –

  27 A tím vám bylo bráněno uskutečňovati ty věci, které jsem vám přikázal.

  28 A opět, vpravdě pravím vám, je mou vůlí, aby služebnice má Vienna Jaquesová obdržela peníze, aby zaplatila výdaje své a šla vzhůru do země Sion;

  29 A aby zbytek peněz mohl býti zasvěcen mně a ona byla odměněna v mém vlastním příhodném čase.

  30 Vpravdě pravím vám, že je vhodné v očích mých, aby šla vzhůru do země Sion a obdržela dědictví z rukou biskupa;

  31 Aby se mohla usaditi v pokoji, nakolik je věrná, a aby nemusela býti líná ve dnech svých od oné doby nadále.

  32 A vizte, vpravdě pravím vám, že napíšete toto přikázání a řeknete bratřím svým v Sionu, zdravíce je s láskou, že jsem vás povolal, abyste také předsedali Sionu v mém vlastním příhodném čase.

  33 Tudíž, nechť mne ustanou unavovati ohledně této záležitosti.

  34 Vizte, pravím vám, že bratří vaši v Sionu začínají činiti pokání a andělé se nad nimi radují.

  35 Nicméně, nejsem velmi potěšen mnoha věcmi; a nejsem velmi potěšen služebníkem svým Williamem E. McLellinem ani služebníkem svým Sidneym Gilbertem; a také biskupem, a další potřebují z mnoha věcí činiti pokání.

  36 Ale vpravdě pravím vám, že já, Pán, se budu svářiti se Sionem a budu naléhati na silné jeho a budu ho ukázňovati, dokud nepřemůže a nebude čistý přede mnou.

  37 Neboť nebude odstraněn z místa svého. Já, Pán, jsem to pravil. Amen.