Seksyon 90

Pagpadayag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, gihatag sa Kirtland, Ohio, 8 sa Marso 1833 (History of the Church, 1:329–331). Kini nga pagpadayag usa ka nagpadayon nga lakang sa katukuran sa Unang Kapangulohan (tan-awa ang ulohan sa seksyon 81), ug agi og sangputanan niini ang mga magtatambag nga gihisgutan gi-orden sa 18 sa Marso 1833.

1–5, Ang mga yawe sa gingharian gitugyan ngadto ni Joseph Smith ug pinaagi kaniya ngadto sa Simbahan; 6–7, Si Sidney Rigdon ug Frederick G. Williams mangalagad diha sa Unang Kapangulohan; 8–11, Ang ebanghelyo kinahanglan isangyaw ngadto sa mga nasud sa Israel, ngadto sa mga Hentil, ug ngadto sa mga Judeo, matag tawo makadungog diha sa iyang kaugalingon nga pinulongan; 12–18, Si Joseph Smith ug ang iyang mga magtatambag kinahanglan mohan-ay sa Simbahan; 19–37, Nagkalain-lain nga mga tawo gitambagan sa Ginoo sa paglakaw nga matarung ug moalagad sa iyang gingharian.

  SA ingon miingon ang Ginoo, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo akong anak, ang imong mga sala gipasaylo diha kanimo, sumala sa imong hangyo, kay ang imong mga pag-ampo ug ang mga pag-ampo sa imong mga kaigsoonan miabut sa akong mga dunggan.

  Busa, bulahan ikaw gikan karon nga naghupot sa mga yawe sa gingharian nga gihatag nganha kanimo; diin nga gingharian motungha sa katapusan nga higayon.

  Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, ang mga yawe niini nga gingharian dili na gayud makuha gikan kanimo, samtang ikaw anaa sa kalibutan, ni sa kalibutan nga moabut;

  Hinoon, pinaagi kanimo ang mga orakulo mahatag ngadto sa uban, oo, gani ngadto sa simbahan.

  Ug silang tanan kinsa modawat sa mga orakulo sa Dios, himoa nga sila magbantay giunsa nila pagdawat kanila basin pa unya og sila motan-aw nga usa ka butang nga walay bili, ug dad-on ubos sa panghimaraut tungod niana, ug masayop ug makasala kon ang mga bagyo moabut, ug ang mga hangin mohuyop, ug ang mga ulan mobundak, ug mohampak diha sa ilang balay.

  Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon ngadto sa imong mga kaigsoonan, si Sidney Rigdon ug Frederick G. Williams, ang ilang mga sala gipasaylo diha kanila usab, ug sila adunay tulubagon nga sama kanimo sa paghupot sa mga yawe niining katapusan nga gingharian;

  Ingon usab pinaagi sa imong pagdumala sa mga yawe sa tulunghaan sa mga propeta, diin Ako misugo nga pagatukuron;

  Nga tungod niana sila unta mahingpit sa ilang pangalagad alang sa kaluwasan sa Zion, ug sa mga nasud sa Israel, ug sa mga Hentil, kutob sa motuo;

  Nga pinaagi sa imong pagdumala sila unta makadawat sa pulong, ug pinaagi sa ilang pagdumala ang pulong modangat ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, ngadto sa mga Hentil una, ug unya, tan-awa, ug sud-onga, sila mobalik ngadto sa mga Judeo.

  10 Ug unya moabut ang adlaw nga ang gahum sa Ginoo mapadayag diha sa gahum sa pagkabig sa mga nasud, sa mga pagano nga mga nasud, sa balay ni Jose, sa ebanghelyo, sa ilang kaluwasan.

  11 Kay mahinabo niana nga adlaw, nga ang matag tawo makapaminaw sa kahingpitan sa ebanghelyo sa iyang kaugalingon nga dila, ug sa iyang kaugalingon nga pinulongan, pinaagi niadto kinsa gi-orden ngadto niini nga gahum, pinaagi sa pagdumala sa Maghuhupay, gibu-bu kanila ngadto alang sa pagpadayag ni Jesukristo.

  12 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka sugo nga kamo magpadayon diha sa pangalagad ug sa kapangulohan.

  13 Ug kon kamo makahuman sa pagsusi og usab sa basahon sa Daang Tugon, kamo kinahanglan nga gikan karon mangulo diha sa mga kalihokan sa simbahan ug sa tulunghaan;

  14 Ug sa matag karon og unya, sumala sa pagpakita sa Maghuhupay, modawat sa mga pagpadayag nga nagpakita sa mga misteryo sa gingharian;

  15 Ug motukod sa kahan-ayan sa mga simbahan, ug magtuon ug magkat-on, ug mosinati sa tanan nga maayo nga mga basahon, ug sa mga pinulongan, mga dila, mga katawhan.

  16 Ug mao kini ang inyong buluhaton ug misyon sa inyong tibuok nga mga kinabuhi, sa pagpangulo sa konseho, ug motukod sa kahan-ayan sa tanan nga mga kalihokan niini nga simbahan ug gingharian.

  17 Ayaw kaulaw, ni kalibug; apan pagmatngon diha sa inyong tanan nga mapahitas-on nga panghunahuna ug garbo, kay kini magdala og lit-ag diha sa inyong mga kalag.

  18 Ipahimutang sa han-ay ang inyong mga balay; ipahilayo ang pagkatapulan ug pagkahugawan gikan kaninyo.

  19 Karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, tuguti nga adunay dapit nga iandam, sa panahon nga kini mahimo, alang sa banay sa imong magtatambag ug tigsulat, gani si Frederick G. Williams.

  20 Ug tuguti nga ang akong tigulang nga sulugoon, si Joseph Smith, Sen., magpadayon uban sa iyang banay diha sa dapit diin siya karon nagpuyo; ug himoa nga kini dili ibaligya hangtud ang ba-ba sa Ginoo mosugo.

  21 Ug tuguti nga ang akong magtatambag, gani si Sidney Rigdon, magpabilin diin siya karon nagpuyo hangtud ang ba-ba sa Ginoo mosugo.

  22 Ug tuguti nga ang obispo mangita nga magmakugihon sa pagbaton og tinugyanan, ug himoa nga siya usa ka tawo kinsa adunay daghan nga mga katigayunan—usa ka tawo sa Dios, ug lig-on sa hugot nga pagtuo—

  23 Nga tungod niana siya makahimo sa pagbayad sa matag utang; nga ang balay tipiganan sa Ginoo dili madala ngadto sa pagkadautan sa atubangan sa mga mata sa mga katawhan.

  24 Pangita nga makugihon, pag-ampo sa kanunay, ug pagmatuohon, ug ang tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa inyong kaayohan, kon kamo maglakaw nga matarung ug mahinumdom sa pakigsaad diin kamo nagpakigsaad sa usag usa.

  25 Himoa nga ang inyong mga banay dili daghan, ilabi na sa akong tigulang nga sulugoon nga si Joseph Smith, Sen., kalabut niadto kinsa wala mahisakop sa inyong mga banay;

  26 Nga kadto nga mga butang nga giandam alang kaninyo, sa pagpahinabo sa akong buluhaton, nga dili makuha gikan kaninyo ug ihatag ngadto niadto nga dili mga takus—

  27 Ug tungod niana kamo mapugngan sa pagtuman niadto nga mga butang diin Ako misugo kaninyo.

  28 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kini mao ang akong kabubut-on nga ang akong sulugoon nga babaye nga si Vienna Jaques kinahanglan modawat sa salapi alang sa iyang galastohan, ug moadto ngadto sa yuta sa Zion;

  29 Ug ang nahibilin sa salapi mahimo nga ipahinungod ngari kanako, ug siya pagagantihan sa akong kaugalingong tukma nga panahon;

  30 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kini angay sa akong mga mata nga siya moadto ngadto sa yuta sa Zion, ug modawat sa kabilin gikan sa kamot sa obispo;

  31 Nga siya mopahimutang diha sa kalinaw tungod kay siya matinud-anon, ug dili tapulan sa iyang mga adlaw gikan karon.

  32 Ug tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo mosulat niini nga sugo, ug moingon ngadto sa inyong mga kaigsoonan sa Zion, diha sa mahigugmaon nga katahuran, nga Ako nagtawag kaninyo pag-usab aron sa pagdumala ibabaw sa Zion sa akong kaugalingong tukma nga panahon.

  33 Busa, himoa nga sila mohunong sa pagsamok kanako mahitungod niini nga butang.

  34 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo nga ang inyong mga kaigsoonan sa Zion nagsugod sa paghinulsol, ug ang mga anghel malipayon diha kanila.

  35 Bisan pa niana, Ako wala mahimuot sa daghan nga mga butang; ug Ako wala mahimuot sa akong sulugoon nga si William E. McLellin, ni sa akong sulugoon nga si Sidney Gilbert; ug sa obispo usab, ug ang uban adunay daghan nga mga butang nga angay nga pagahinulsulan.

  36 Apan sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga Ako, ang Ginoo, makigbisog sa Zion, ug modani sa iyang mga pangulo, ug mopanton kaniya hangtud siya makabuntog ug limpyo sa akong atubangan.

  37 Kay siya dili gayud pagakuhaon gikan sa iyang dapit. Ako, ang Ginoo, nakapamulong niini. Amen.