De Leer en Verbonden

Afdeling 92

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 15 maart 1833 te Kirtland (Ohio). (History of the Church, 1:333.) De openbaring is gericht tot Frederick G. Williams, die kort tevoren als raadgever in het Eerste Presidium was aangewezen.

1–2: de Heer geeft een gebod met betrekking tot toelating tot de verenigde orde.

1 Voorwaar, aldus zegt de Heer: Ik geef de averenigde orde, die georganiseerd is volgens het eerder gegeven gebod, een openbaring en gebod aangaande mijn dienstknecht Frederick G. Williams: dat gij hem in de orde zult opnemen. Wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot allen.

2 En voorts, Ik zeg tot u, mijn dienstknecht Frederick G. Williams: U zult een werklustig lid zijn in deze orde; en voor zoverre u getrouw bent in het onderhouden van alle vorige geboden, zult u voor eeuwig worden gezegend. Amen.