Oddíl 93

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 6. května 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Všichni, kteří jsou věrní, uvidí Pána; 6–18, Jan vydal svědectví, že Syn Boží postupoval od milosti k milosti, dokud neobdržel plnost slávy Otce; 19–20, Věrní lidé, postupující od milosti k milosti, obdrží také z jeho plnosti; 21–22, Ti, kteří jsou zplozeni skrze Krista, jsou Církví Prvorozeného; 23–28, Kristus obdržel plnost veškeré pravdy a člověk může poslušností učiniti podobně; 29–32, Člověk byl na počátku s Bohem; 33–35, Prvky jsou věčné a člověk může obdržeti plnost radosti ve vzkříšení; 36–37, Sláva Boží je inteligence; 38–40, Děti jsou vykoupením Kristovým před Bohem nevinné; 41–53, Vedoucím bratřím je přikázáno, aby uvedli svou rodinu do pořádku.

  VPRAVDĚ, tak praví Pán: Stane se, že každá duše, jež zanechá hříchů svých a půjde ke mně a bude vzývati jméno mé a bude poslouchati hlas můj a zachovávati přikázání má, uvidí tvář mou a bude věděti, že já jsem;

  A že já jsem to pravé světlo, jež osvěcuje každého člověka, jenž přichází do světa;

  A že já jsem v Otci a Otec ve mně a Otec a já jedno jsme –

  Otec, protože mi dal z plnosti své, a Syn, protože jsem byl na světě a učinil jsem tělo stánkem svým a dlel jsem mezi syny lidskými.

  Byl jsem ve světě a přijal jsem od Otce svého a díla jeho byla jasně projevena.

  A Jan viděl plnost slávy mé a vydal o ní svědectví a plnost Janova záznamu má býti zjevena později.

  A on vydal svědectví řka: Viděl jsem slávu jeho, že byl na počátku, dříve než byl svět;

  Tudíž, na počátku bylo Slovo, neboť on byl to Slovo, a to posel spasení –

  Světlo a Vykupitel světa; Duch pravdy, jenž přišel do světa, protože svět byl učiněn skrze něj, a v něm byl život lidí a světlo lidí.

  10 Světy byly učiněny jím; lidé byli učiněni jím; všechny věci byly učiněny jím a skrze něho a od něho.

  11 A já, Jan, vydávám svědectví, že jsem spatřil slávu jeho, jakožto slávu Jednorozeného Otcova, plného milosti a pravdy, a to Ducha pravdy, jenž přišel a dlel v těle a dlel mezi námi.

  12 A já, Jan, jsem viděl, že zprvu neobdržel plnost, ale získával milost za milost;

  13 A zprvu neobdržel plnost, ale pokračoval od milosti k milosti, dokud neobdržel plnost;

  14 A tak byl nazván Synem Božím, protože zprvu neobdržel plnost.

  15 A já, Jan, vydávám svědectví, a hle, nebesa byla otevřená a Duch Svatý sestoupil na něj v podobě holubice a usedl na něj a přišel hlas z nebe řkoucí: Toto je můj milovaný Syn.

  16 A já, Jan, vydávám svědectví, že obdržel plnost slávy Otcovy;

  17 A on obdržel veškerou moc na nebi i na zemi a sláva Otcova byla s ním, neboť on přebýval v něm.

  18 A stane se, že budete-li věrní, obdržíte plnost záznamu Janova.

  19 Dávám vám tato slova, abyste mohli porozuměti a věděti, jak uctívati, a věděti, co uctíváte, abyste mohli přijíti k Otci ve jménu mém a v příhodném čase obdržeti z plnosti jeho.

  20 Neboť budete-li zachovávati přikázání má, obdržíte z plnosti jeho a budete oslaveni ve mně, jako já jsem v Otci; tudíž, pravím vám, obdržíte milost za milost.

  21 A nyní, vpravdě pravím vám, byl jsem na počátku s Otcem a jsem Prvorozený;

  22 A všichni ti, kteří jsou zplozeni skrze mě, jsou podílníky slávy téhož a jsou církví Prvorozeného.

  23 Vy jste také byli na počátku s Otcem; ten, kdo je Duch, a to Duch pravdy;

  24 A pravda je poznání věcí, jak jsou a jak byly a jak přijdou;

  25 A cokoli je více nebo méně než toto, je duch onoho zlovolného, který byl lhářem od počátku.

  26 Duch pravdy je od Boha. Já jsem Duch pravdy a Jan vydal svědectví o mně řka: On obdržel plnost pravdy, ano, a to veškeré pravdy;

  27 A žádný člověk nezískává plnost, pokud nezachovává přikázání jeho.

  28 Ten, kdo zachovává přikázání jeho, získává pravdu a světlo, až je oslaven v pravdě a zná všechny věci.

  29 Člověk byl také na počátku s Bohem. Inteligence neboli světlo pravdy nebyla stvořena neboli učiněna, ba ani nemůže býti.

  30 Veškerá pravda je nezávislá v té sféře, do které ji Bůh umístil, aby jednala sama za sebe, jako také veškerá inteligence; jinak není žádné existence.

  31 Vizte, zde je svoboda jednání člověka a zde je odsouzení člověka; protože to, co bylo od počátku, je jim jasně projevováno, a oni nepřijímají světlo.

  32 A každý člověk, jehož duch nepřijímá světlo, je pod odsouzením.

  33 Neboť člověk je duch. Prvky jsou věčné a duch a prvek, neoddělitelně spojeny, získávají plnost radosti;

  34 A když jsou odděleny, člověk nemůže získati plnost radosti.

  35 Prvky jsou stánkem Božím; ano, člověk je stánkem Božím, a to chrámem; a kterýkoli chrám je poskvrněn, Bůh ten chrám zničí.

  36 Sláva Boží je inteligence neboli jinými slovy světlo a pravda.

  37 Světlo a pravda opouštějí onoho zlého.

  38 Každý duch člověka byl na počátku nevinný; a protože Bůh vykoupil člověka od pádu, lidé se stali opět v dětském věku svém nevinnými před Bohem.

  39 A onen zlovolný přichází a odnímá skrze neposlušnost světlo a pravdu dětem lidským, a pro tradici otců jejich.

  40 Ale já jsem vám přikázal, abyste vychovávali děti své ve světle a pravdě.

  41 Ale vpravdě pravím tobě, služebníku svému Fredericku G. Williamsovi, ty jsi pokračoval pod tímto odsouzením;

  42 Ty jsi neučil děti své světlu a pravdě, podle přikázání; a onen zlovolný má dosud moc nad tebou a toto je příčina strasti tvé.

  43 A nyní, dávám ti přikázání – jestliže chceš býti vysvobozen, dáš do pořádku svůj vlastní dům, neboť je mnoho věcí, které nejsou správné v domě tvém.

  44 Vpravdě pravím služebníku svému Sidneymu Rigdonovi, že v některých věcech nezachovával přikázání ohledně dětí svých; tudíž, nejprve dej do pořádku dům svůj.

  45 Vpravdě pravím služebníku svému Josephu Smithovi ml., neboli jinými slovy budu vás nazývati přáteli, neboť vy jste přátelé moji a budete míti se mnou dědictví –

  46 Nazýval jsem vás služebníky kvůli světu a vy jste služebníci jejich kvůli mně –

  47 A nyní, vpravdě pravím Josephu Smithovi ml. – Nezachovával jsi přikázání a musíš nezbytně býti pokárán před Pánem;

  48 Rodina tvoje musí nezbytně činiti pokání a zanechati některých věcí a svědomitěji dbáti na slova tvá, jinak budou odstraněni z místa svého.

  49 Co říkám jednomu, říkám všem; modli se vždy, aby onen zlovolný neměl v tobě moci a neodstranil vás z místa vašeho.

  50 Také služebník můj Newel K. Whitney, biskup církve mé, má zapotřebí býti ukázněn a dáti rodinu svou do pořádku a dohlédnouti, aby byli pilnější a starostlivější v domově, a modlili se vždy, jinak budou z místa svého odstraněni.

  51 Nyní, pravím vám, přátelům svým, nechť služebník můj Sidney Rigdon jde na cestu svou a pospíchá a hlásá také milostivý rok Páně a evangelium spasení, jak já mu dám promlouvati; a skrze vaši modlitbu víry v jednomyslnosti ho budu podporovati.

  52 A nechť služebníci moji Joseph Smith ml. a Frederick G. Williams také pospíchají a bude jim dáno vpravdě podle modlitby víry; a nakolik zachováváte slova má, nebudete poraženi v tomto světě ani ve světě, který přijde.

  53 53 A vpravdě pravím vám, že je mou vůlí, abyste pospíchali s překládáním písem mých a se získáváním poznání dějin a zemí a království, zákonů Božích a člověka, a všechno toto pro spasení Sionu. Amen.