Õpetus ja Lepingud

93. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 6. mail 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 343–346).

1–5 Kõik, kes on ustavad, saavad näha Issandat. 6–18 Johannes andis tunnistust, et Jumala Poeg kulges armust armu, kuni ta sai Isa hiilguse täiuse. 19–20 Ustavad inimesed saavad osa tema täiusest samamoodi, kulgedes armust armu. 21–22 Need, kes on sündinud Kristusest, on Esmasündinu Kirik. 23–28 Kristus sai kogu tõe täiuse ja inimene võib kuulekuse kaudu saada sama. 29–32 Inimene oli algul koos Jumalaga. 33–35 Mateeria on igavene ja inimene võib ülestõusmisel saada rõõmu täiuse. 36–37 Jumala hiilgus on mõistus. 38–40 Tänu Kristuse lunastusele on lapsed Jumala ees süütud. 41–53 Juhtivatel vanematel kästakse seada korda oma perekond.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand: Sünnib, et iga hing, kes ahülgab oma patud ja tuleb minu juurde, ja bhüüab minu nime ja ckuuletub minu häälele ning peab kinni minu käskudest, dsaab näha minu epalet ja saab teadma, et mina olen;

2 ja et mina olen tõeline avalgus, kes valgustab igat inimest, kes tuleb maailma;

3 ja et mina olen aIsas ja Isa minus, ja Isa ja mina oleme üks –

4 Isa, asest ta bandis mulle osa oma täiusest, ja Poeg, sest mina olin maailmas ja tegin cliha enda pühamuks ning elasin inimlaste seas.

5 Mina olin maailmas ja sain oma Isalt, ja tema atööd avaldati selgelt.

6 Ja aJohannes nägi minu bhiilguse täiust ja andis sellest tunnistust, ja cJohannese ülestähenduse täius ilmutatakse edaspidi.

7 Ja ta andis tunnistust, öeldes: Ma nägin tema hiilgust, et ta oli aalguses, enne kui oli maailm;

8 seepärast, alguses oli aSõna, sest tema oli Sõna, nimelt pääste sõnumitooja –

9 maailma avalgus ja bLunastaja; tõe Vaim, kes tuli maailma, sest maailm on tehtud tema läbi, ja temas on inimeste elu ja inimeste valgus.

10 Maailmad on atehtud tema läbi; inimesed on tehtud tema läbi; kõik asjad on tehtud tema läbi ja tema kaudu ja temast.

11 Ja mina, Johannes, annan tunnistust, et ma nägin tema hiilgust, nagu Isast Ainusündinu hiilgust, täis armu ja tõde, nimelt tõe Vaimu, kes tuli ja elas lihas ja elas meie seas.

12 Ja mina, Johannes, nägin, et ta ei saanud atäiusest osa kohe alguses, vaid sai barmu armu peale;

13 ja ta ei saanud täiusest osa alguses, vaid jätkas aarmust armu, kuni ta sai täiuse;

14 ja nõnda teda kutsuti aJumala Pojaks, sest ta ei saanud täiusest osa kohe alguses.

15 Ja mina, aJohannes, annan tunnistust, ja ennäe – taevad avanesid ja bPüha Vaim laskus tema peale ctuvi kujul ja istus tema peale, ja taevast tuli hääl, mis ütles: See on minu darmastatud Poeg.

16 Ja mina, Johannes, annan tunnistust, et ta sai Isa hiilguse täiuse;

17 ja ta sai akogu bvõimu nii taevas kui maa peal ja cIsa hiilgus oli temaga, sest ta elas temas.

18 Ja sünnib, et kui te olete ustavad, saate te Johannese ülestähenduse täiuse.

19 Ma annan need ütlused teile selleks, et te võiksite aru saada ja teada, kuidas akummardada, ja teada, mida te kummardate, et te võiksite tulla Isa juurde minu nimel ja parajal ajal saada osa tema täiusest.

20 Sest kui te peate minu akäske, saate te osa tema btäiusest ja saate chiilguse osaliseks minus, nagu mina olen Isas, seepärast ma ütlen teile: Te saate darmu armu peale.

21 Ja nüüd, tõesti, ma ütlen teile: Mina olin aalgul Isa juures ja olen bEsmasündinu;

22 ja kõik need, kes on sündinud minust, asaavad osa minu bhiilgusest ja on Esmasündinu kirik.

23 Teiegi olite algul Isa ajuures; see, kes on Vaim, nimelt tõe Vaim;

24 ja atõde on bteadmine asjadest, nii nagu need on ja nagu need olid ja nagu need saavad olema;

25 ja kõik, mis on arohkem või vähem kui see, on selle pahelise vaim, kes on olnud bvaletaja algusest peale.

26 aTõe Vaim on Jumalast. Mina olen tõe Vaim, ja Johannes andis tunnistust minust, öeldes: Ta sai tõe täiuse, jah, nimelt kogu tõe;

27 ja ükski inimene ei saa atäiust, kui ta ei pea kinni tema käskudest.

28 See, kes apeab kinni tema käskudest, saab tõde ja bvalgust, kuni ta saab tões hiilgavaks ja ta ctunneb kõiki asju.

29 Inimene oli samuti aalgul koos Jumalaga. bMõistust ehk tõe valgust ei loodud ega tehtud ega saa tõesti teha.

30 Kõik tõde on nendes piirides, kuhu Jumal selle asetanud on, iseseisev, ategutsemaks ise, nagu ka kõik mõistus; vastasel juhul ei oleks olemasolu.

31 Vaata, siin on inimese avalikuvabadus ja siin inimese süüdimõistmine; sest see, mis oli algusest peale, on neile bselgelt ilmutatud, ja nad ei võta valgust vastu.

32 Ja igaüks, kelle vaim ei võta avalgust vastu, on süüdimõistmise all.

33 Sest inimene on avaim. bMateeria on igavene ning vaim, olles lahutamatult ühendatud mateeriaga, saab rõõmu täiuse;

34 ja kui need on alahutatud, ei või inimene saada brõõmu täiust.

35 aMateeria on Jumala eluase; jah, inimene on Jumala eluase, nimelt btempel; ja see tempel, mis on rüvetatud, selle Jumal hävitab.

36 Jumala ahiilguseks on bmõistus ja teadmine, ehk teiste sõnadega – cvalgus ja tõde.

37 Valgus ja tõde hülgavad akurja.

38 Iga inimese vaim oli alguses asüüta; ja kui Jumal blunastas inimese clangemisest, said inimesed taas oma väikelapse seisusesse, dsüütuks Jumala ees.

39 Ja see paheline tuleb ja avõtab inimlastelt ära valguse ja tõe – sõnakuulmatuse kaudu ja nende esiisade bpärimuste tõttu.

40 Kuid mina olen teil käskinud oma alapsed üles kasvatada valguses ja tões.

41 Aga tõesti, ma ütlen sinule, minu teenija Frederick G. Williams: Sa oled olnud jätkuvalt selle süüdimõistmise all;

42 sa ei ole aõpetanud oma lastele valgust ja tõde vastavalt käskudele; ja sellel pahelisel on praegu veel võimu sinu üle ja see on sinu vaeva põhjuseks.

43 Ja nüüd ma annan sinule käsu: Kui sa tahad saada päästetud, tuleb sul akorda seada omaenda koda, sest sinu kojas on palju asju, mis ei ole õiged.

44 Tõesti, ma ütlen oma teenija Sidney Rigdonile, et mõnes asjas ta ei ole kinni pidanud käskudest, mis puutuvad tema lastesse; seepärast, kõigepealt sea korda oma koda.

45 Tõesti, ma ütlen oma teenijale Joseph Smith nooremale, ehk teiste sõnadega, ma kutsun teid asõpradeks, sest te olete minu sõbrad ja te saate pärisosa koos minuga –

46 ma kutsusin teid ateenijateks maailma pärast, ja teie olete nende teenijad minu pärast –

47 ja nüüd, tõesti, ma ütlen Joseph Smith nooremale: Sa ei ole pidanud kinni käskudest ja sa pead saama Issanda ees anoomida;

48 sinu aperel tuleb meelt parandada ja hüljata mõned asjad ning pöörata tõsisemat tähelepanu sinu ütlemistele või nad eemaldatakse oma kohalt.

49 Mida ma ütlen ühele, ütlen ma kõikidele: aPalveta alati, et sel pahelisel ei oleks sinus võimu ja ta ei eemaldaks sind sinu kohalt.

50 Samuti tuleb nuhelda minu teenijat Newel K. Whitneyt, minu kiriku piiskoppi, ja ta peab seadma korda oma pere ja vaatama, et nad oleksid kodus usinamad ja tegusamad ning palvetaksid alati, või nad eemaldatakse nende akohalt.

51 Nüüd, ma ütlen teile, mu sõbrad: Mingu minu teenija Sidney Rigdon oma teekonnale, ja ta tehku kiiresti ning kuulutagu Issanda ameelepärast aastat ja pääste evangeeliumi, nagu ma temale ütlemist annan; ja teie ühise usu palvega ma toetan teda.

52 Ja tehku minu teenijad Joseph Smith noorem ja Frederick G. Williams samuti kiiresti, ja neile antakse tõepoolest vastavalt usu palvele; ja kuivõrd te peate kinni minu ütlustest, ei aeta teid segadusse ei selles ega tulevases maailmas.

53 Ja tõesti, ma ütlen teile, et minu tahe on, et te kiirustaksite minu pühakirjade atõlkimisega ja bsaaksite cteadmisi ajaloost ja maadest ning kuningriikidest, Jumala ja inimese seadustest, ja kõike seda Siioni päästeks. Aamen.