Secţiunea 93

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 6 mai 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Toţi aceia care sunt credincioşi Îl vor vedea pe Domnul; 6–18, Ioan a mărturisit că Fiul lui Dumnezeu a mers din har în har până când a primit plenitudinea slavei Tatălui; 19–20, Oamenii credincioşi, mergând din har în har, vor primi, de asemenea, din plenitudinea Sa; 21–22, Aceia care sunt născuţi prin intermediul lui Hristos sunt Biserica Primului Născut; 23–28, Hristos a primit plenitudinea a întregului adevăr şi omul, prin supunere, poate face la fel; 29–32, Omul a fost la început cu Dumnezeu; 33–35, Elementele sunt veşnice şi omul poate primi plenitudinea bucuriei în înviere; 36–37, Slava lui Dumnezeu este inteligenţa; 38–40, Copiii sunt inocenţi înaintea lui Dumnezeu datorită mântuirii lui Hristos; 41–53, Fraţilor care conduc li se porunceşte să pună în ordine familiile lor.

  ADEVĂRAT, astfel spune Domnul: Se va întâmpla că fiecare suflet care abandonează păcatele sale, şi vine la Mine, şi cheamă numele Meu, şi se supune glasului Meu, şi ţine poruncile Mele, va vedea faţa Mea şi va şti că Eu sunt;

  Că sunt adevărata lumină care luminează pe orice om care vine pe lume;

  Şi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl în Mine, şi Tatăl şi cu Mine suntem unul—

  Tatăl, pentru că El Mi-a dat din plenitudinea Lui, şi Fiul, pentru că Eu am fost în lume şi am făcut din trup tabernacolul Meu şi am locuit printre fiii oamenilor.

  Eu am fost în lume şi am primit de la Tatăl Meu şi lucrările Sale s-au arătat limpede.

  Şi Ioan a văzut şi a mărturisit despre plenitudinea slavei Mele şi plenitudinea cărţii lui Ioan va fi dezvăluită mai târziu.

  Şi el a depus mărturie, spunând: Eu am văzut slava Sa, am văzut că El era la început, înainte de a fi lumea;

  De aceea, la început a fost Cuvântul, pentru că El era Cuvântul, chiar mesagerul salvării—

  Lumina şi Mântuitorul lumii; Spiritul adevărului care a venit în lume, pentru că lumea a fost făcută de El şi în El a fost viaţa oamenilor şi lumina oamenilor.

  10 Lumile au fost făcute de El; oamenii au fost făcuţi de El; toate lucrurile au fost făcute de El, şi prin El, şi din El.

  11 Şi Eu, Ioan, depun mărturie că am văzut slava Sa, care era slava Singurului Născut al Tatălui, plin de har şi de adevăr, chiar Spiritul adevărului, care a venit şi a locuit în trup şi a locuit printre noi.

  12 Şi eu, Ioan, am văzut că El n-a primit de la început plenitudinea, ci a primit har după har;

  13 Şi El n-a primit plenitudinea de la început, ci a continuat, din har în har, până când a primit plenitudinea;

  14 Şi astfel, El a fost numit Fiul lui Dumnezeu, deoarece El nu a primit plenitudinea de la început.

  15 Şi Eu, Ioan, depun mărturie şi, iată, cerurile s-au deschis şi Duhul Sfânt a coborât asupra Lui în chip de porumbel şi s-a aşezat pe El şi, atunci, un glas a venit din cer, spunând: Acesta este Fiul Meu Preaiubit.

  16 Şi Eu, Ioan, depun mărturie că El a primit plenitudinea slavei Tatălui;

  17 Şi El a primit toată puterea, atât în cer, cât şi pe pământ, şi slava Tatălui a fost cu El, pentru că Tatăl a locuit în El.

  18 Şi se va întâmpla că, dacă sunteţi credincioşi, veţi primi plenitudinea mărturiei lui Ioan.

  19 Eu vă dau aceste cuvinte pentru ca să puteţi înţelege şi să ştiţi cum să preaslăviţi şi ce să preaslăviţi pentru ca să puteţi veni la Tatăl în numele Meu şi, la timpul potrivit, să primiţi plenitudinea Sa.

  20 Pentru că, dacă ţineţi poruncile Mele, veţi primi plenitudinea Sa şi veţi fi slăviţi în Mine, aşa cum sunt Eu în Tatăl; de aceea, Eu vă spun vouă, voi veţi primi har după har.

  21 Şi acum, adevărat vă spun vouă, Eu am fost la început cu Tatăl şi Eu sunt Primul Născut;

  22 Şi toţi aceia care sunt născuţi prin Mine sunt părtaşi la slava Aceluiaşi şi sunt Biserica Primului Născut.

  23 Voi aţi fost, de asemenea, la început, cu Tatăl; ceva care este Spirit, chiar Spiritul adevărului;

  24 Şi adevărul este cunoaşterea lucrurilor aşa cum sunt, şi aşa cum au fost, şi aşa cum o să fie;

  25 Şi ceea ce este diferit de aceasta este spiritul celui rău care a fost mincinos de la început.

  26 Spiritul adevărului este de la Dumnezeu. Eu sunt Spiritul adevărului şi Ioan a depus mărturie despre Mine, spunând: El a primit plenitudinea adevărului, da, chiar a întregului adevăr;

  27 Şi nici un om nu primeşte plenitudinea, dacă nu ţine poruncile Lui.

  28 Acela care ţine poruncile Lui primeşte adevărul şi lumina până când este slăvit în adevăr şi cunoaşte toate lucrurile.

  29 Omul a fost, de asemenea, la început cu Dumnezeu. Inteligenţa, sau lumina adevărului, nu a fost creată sau făcută, nici, cu adevărat, nu poate fi.

  30 Tot adevărul este independent în sfera în care Dumnezeu l-a plasat, liber să acţioneze prin el însuşi, la fel ca toată inteligenţa; altfel nu este existenţă.

  31 Iată, aici este libertatea de a alege a omului şi aici este condamnarea omului; pentru că, ceea ce a fost de la început le este clar arătat lor şi ei nu primesc lumina.

  32 Şi fiecare om al cărui spirit nu primeşte lumina este sub condamnare;

  33 Pentru că omul este spirit. Elementele sunt veşnice şi spiritul şi elementele, inseparabil legate, primesc o plenitudine de bucurii;

  34 Şi când sunt separate, omul nu poate primi o plenitudine de bucurie.

  35 Elementele sunt tabernacolul lui Dumnezeu; da, omul este tabernacolul lui Dumnezeu, chiar templul; şi dacă un templu este pângărit, Dumnezeu va distruge acel templu.

  36 Slava lui Dumnezeu este inteligenţa sau, cu alte cuvinte, lumina şi adevărul.

  37 Lumina şi adevărul îl abandonează pe cel rău.

  38 Spiritul fiecărui om a fost inocent la început; şi Dumnezeu mântuindu-l pe om de cădere, oamenii au revenit din nou la prima copilărie, inocenţi înaintea lui Dumnezeu.

  39 Şi cel rău vine şi ia lumina şi adevărul de la copiii oamenilor prin nesupunere şi din cauza tradiţiilor strămoşilor lor.

  40 Dar, v-am poruncit să vă creşteţi copiii în lumină şi în adevăr.

  41 Dar, adevărat îţi spun ţie, slujitorul Meu, Frederick G. Williams, tu ai rămas sub această condamnare;

  42 Tu nu i-ai învăţat pe copiii tăi lumina şi adevărul, potrivit poruncilor; şi cel rău are, încă, putere asupra ta şi aceasta este cauza suferinţei tale.

  43 Şi acum, îţi dau o poruncă—dacă vrei să fii eliberat, pune-ţi în ordine casa ta, pentru că sunt multe lucruri care nu sunt drepte în casa ta.

  44 Adevărat, Eu spun slujitorului Meu Sidney Rigdon, că în unele lucruri el n-a ţinut poruncile cu privire la copiii săi; de aceea, mai întâi, pune-ţi în ordine casa ta.

  45 Adevărat, Eu îi spun slujitorului Meu, Joseph Smith, fiul, sau, cu alte cuvinte, Eu vă voi chema prietenii Mei, pentru că voi sunteţi prietenii Mei şi voi veţi avea o moştenire cu Mine—

  46 V-am chemat slujitori de dragul lumii şi voi sunteţi slujitorii ei în folosul Meu—

  47 Şi acum, adevărat îi spun lui Joseph Smith, fiul—Tu n-ai ţinut poruncile şi trebuie să fii mustrat înaintea Domnului;

  48 Familia ta trebuie să se pocăiască şi să abandoneze unele lucruri şi să dea mai multă atenţie cuvintelor tale sau va fi mutată din locul ei.

  49 Ceea ce spun unuia spun tuturor; rugaţi-vă totdeauna ca nu cumva cel rău să aibă putere asupra voastră şi să vă mute din locul vostru.

  50 Slujitorul Meu, Newel K. Whitney, episcop al Bisericii Mele, are, de asemenea, nevoie să fie dojenit şi să pună în ordine familia sa şi să vadă ca ea să fie mai sârguincioasă şi preocupată acasă şi să se roage totdeauna, sau ea va fi mutată din locul ei.

  51 Acum, Eu vă spun vouă, prietenii Mei, slujitorul Meu, Sidney Rigdon, să meargă în călătoria sa şi să se grăbească şi, de asemenea, să vestească anul acceptabil al Domnului şi Evanghelia salvării, aşa cum îl voi face Eu să se exprime; şi prin rugăciunea voastră făcută cu credinţă, în unitate, Eu îl voi susţine.

  52 Şi slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, şi slujitorul Meu, Frederick G. Williams, să se grăbească, de asemenea, şi lor le va fi dat chiar după rugăciunea făcută cu credinţă; şi, în măsura în care respectaţi cuvintele Mele, voi nu veţi fi făcuţi de ruşine în această lume, nici în lumea ce va veni.

  53 Şi, adevărat, Eu vă spun vouă că voinţa Mea este ca voi să vă grăbiţi să traduceţi scripturile Mele şi să obţineţi o cunoaştere a istoriei, a ţărilor, a împărăţiilor, a legilor lui Dumnezeu şi ale omului, şi toate acestea pentru salvarea Sionului. Amin.