Tiết 93

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 6 tháng Năm năm 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Tất cả những người nào trung thành sẽ trông thấy Chúa; 6–18, Giăng đã làm chứng rằng Vị Nam Tử của Thượng Đế gia tăng trong ân điển này đến ân điển khác cho đến khi Ngài nhận được vinh quang trọn vẹn của Đức Chúa Cha; 19–20, Những người trung thành, mà gia tăng trong ân điển này đến ân điển khác, cũng sẽ nhận được sự trọn vẹn của Ngài; 21–22, Những người mà qua Đấng Ky Tô sinh ra là Giáo Hội Con Đầu Lòng; 23–28, Đấng Ky Tô nhận được trọn vẹn mọi lẽ thật, và loài người có thể làm được như vậy qua sự vâng lời; 29–32, Loài người lúc khởi đầu đã ở với Thượng Đế; 33–35, Các nguyên tố thì vĩnh cửu, và loài người có thể nhận được niềm vui trọn vẹn trong Sự Phục Sinh; 36–37, Vinh quang của Thượng Đế là tri thức; 38–40, Trẻ con vô tội trước mắt Thượng Đế nhờ sự cứu chuộc của Đấng Ky Tô; 41–53, Các vị lãnh đạo được truyền lệnh phải sắp xếp gia đình của họ cho có trật tự.

  THẬT vậy, Chúa phán như vầy: Chuyện sẽ xảy ra rằng, người nào biết từ bỏ tội lỗi của mình và đến cùng ta và kêu cầu danh ta, và vâng theo tiếng nói của ta cùng tuân giữ các giáo lệnh của ta, thì sẽ trông thấy mặt ta và biết rằng ta hằng sống;

  Và rằng ta là sự sáng thật soi sáng cho mọi người sinh ra ở thế gian này;

  Và rằng ta ở trong Cha, và Cha ở trong ta, và ta với Cha là một—

  Là Cha vì Ngài đã ban cho ta sự trọn vẹn của Ngài, và là Con vì ta đã ở trên thế gian, và lấy xác thịt làm đền tạm, và sống giữa các con trai loài người.

  Ta đã ở trên thế gian và đã nhận được từ Cha ta, và những công việc của Ngài đã biểu hiện rõ ràng.

  Và Giăng đã trông thấy và làm chứng về vinh quang trọn vẹn của ta, và biên sử trọn vẹn của Giăng sẽ được tiết lộ sau này.

  Và Giăng đã làm chứng, nói rằng: Tôi đã trông thấy vinh quang của Ngài, rằng Ngài là Đấng đã có từ lúc khởi đầu, trước khi có thế gian;

  Vậy nên, từ lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, vì Ngài là Ngôi Lời, tức là sứ giả cứu rỗi—

  Là sự sáng và Đấng Cứu Chuộc của thế gian; Thánh Linh lẽ thật, là Đấng đã đến thế gian, vì thế gian được Ngài tạo ra, và trong Ngài là sự sống của loài người và sự sáng của loài người.

  10 Các thế giới được Ngài tạo dựng; loài người được Ngài tạo ra; tất cả mọi vật đều được tạo dựng bởi Ngài, và qua Ngài và từ Ngài.

  11 Và tôi, Giăng, xin làm chứng rằng tôi đã ngắm xem vinh quang của Ngài, đó là vinh quang của Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha, đầy ân điển và lẽ thật, đó là Thánh Linh lẽ thật, là Đấng đã đến và ngự trong xác thịt, và ở giữa chúng ta.

  12 Và tôi, Giăng, thấy rằng Ngài không nhận được sự trọn vẹn vào lúc đầu mà nhận được từ ân điển này đến ân điển khác;

  13 Và lúc đầu, Ngài không nhận được sự trọn vẹn, nhưng Ngài tiếp tục nhận được từ ân điển này đến ân điển khác, cho đến khi Ngài nhận được sự trọn vẹn.

  14 Và do đó, Ngài được gọi là Vị Nam Tử của Thượng Đế, vì lúc đầu Ngài không nhận được sự trọn vẹn.

  15 Và tôi, Giăng, xin làm chứng rằng, và trông kìa, các tầng trời mở ra, và Đức Thánh Linh giáng xuống trên Ngài dưới hình dạng một con chim bồ câu, và đậu trên Ngài, và từ trên trời một tiếng nói phán rằng: Đây là Con Trai yêu quý của ta.

  16 Và tôi, Giăng, xin làm chứng rằng Ngài đã nhận được vinh quang trọn vẹn của Đức Chúa Cha;

  17 Và Ngài đã nhận được tất cả quyền năng, cả trên trời lẫn dưới đất, và vinh quang của Đức Chúa Cha ở cùng Ngài, vì Ngài ở trong Đức Chúa Cha.

  18 Và chuyện sẽ xảy ra rằng, nếu các ngươi trung thành thì các ngươi sẽ nhận được biên sử trọn vẹn của Giăng.

  19 Ta ban cho các ngươi những lời này để các ngươi có thể hiểu và biết cách thờ phượng, và biết là phải thờ phượng ai, để các ngươi có thể đến với Đức Chúa Cha trong ta, và nhận được sự trọn vẹn của Ngài vào đúng lúc.

  20 Vì nếu các ngươi tuân giữ các giáo lệnh của ta thì các ngươi sẽ nhận được sự trọn vẹn của Ngài, và được vinh quang trong ta cũng như ta được vinh quang trong Đức Chúa Cha; vậy nên, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ nhận được từ ân điển này đến ân điển khác.

  21 Và giờ đây, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, từ lúc khởi đầu ta đã ở cùng Đức Chúa Cha, và ta là Con Đầu Lòng;

  22 Và tất cả những ai qua ta để được sinh ra đều được chia xẻ vinh quang của Đấng đó, và là giáo hội Con Đầu Lòng.

  23 Lúc khởi đầu, các ngươi cũng đã ở cùng Đức Chúa Cha; và là Thánh Linh, là Thánh Linh lẽ thật.

  24 Và lẽ thật là sự hiểu biết về những sự vật đúng theo trạng thái của chúng đang có, đã có, và sẽ có;

  25 Và bất cứ điều gì hoặc hơn hoặc kém như vậy đều phát xuất từ linh hồn của kẻ tà ác, là kẻ nói dối từ lúc khởi đầu.

  26 Thánh Linh lẽ thật là từ Thượng Đế. Ta là Thánh Linh lẽ thật, và Giăng đã làm chứng về ta khi nói rằng: Ngài đã nhận được lẽ thật trọn vẹn, phải, ngay cả mọi lẽ thật;

  27 Và chẳng ai nhận được sự trọn vẹn trừ phi kẻ ấy tuân giữ các giáo lệnh của Ngài.

  28 Ai biết tuân giữ các giáo lệnh của Ngài thì sẽ nhận được lẽ thật và sự sáng, cho đến khi nào người ấy được vinh quang trong lẽ thật và biết được tất cả mọi điều.

  29 Lúc khởi đầu, loài người đã ở cùng Thượng Đế. Tri thức, hay ánh sáng lẽ thật, không được tạo ra hay làm ra, và thật sự cũng không thể được tạo ra.

  30 Tất cả lẽ thật đều độc lập trong môi trường mà Thượng Đế đã đặt nó vào, để nó tự hành động, cũng như toàn thể tri thức cũng vậy; bằng không thì chẳng có sự tồn tại.

  31 Này, đây là quyền tự quyết của loài người, và đây là sự kết tội loài người; vì sự sáng đó từng có từ lúc khởi đầu đã được biểu hiện rõ ràng cho họ thấy, và họ không tiếp nhận sự sáng đó.

  32 Và mỗi người mà linh hồn của mình không tiếp nhận sự sáng đều bị kết tội.

  33 Vì loài người là linh hồn. Các nguyên tố thì vĩnh cửu, và linh hồn cùng nguyên tố, đã kết hợp nhau một cách không thể tách rời được, nhận được niềm vui trọn vẹn;

  34 Và khi bị tách rời, loài người không thể nhận được niềm vui trọn vẹn.

  35 Các nguyên tố là đền tạm của Thượng Đế; phải, loài người là đền tạm của Thượng Đế, chính là đền thờ; và bất cứ đền thờ nào bị ô uế, thì Thượng Đế sẽ phá hủy đền thờ đó.

  36 Vinh quang của Thượng Đế là tri thức, hay nói cách khác, là sự sáng và lẽ thật.

  37 Sự sáng và lẽ thật từ bỏ kẻ tà ác đó.

  38 Lúc khởi đầu, mọi linh hồn loài người đều vô tội; và vì Thượng Đế đã cứu chuộc loài người khỏi sự sa ngã, nên loài người lại trở thành vô tội trước mặt Thượng Đế trong trạng thái ấu thơ của mình.

  39 Và kẻ tà ác đó đến và lấy đi sự sáng cùng lẽ thật khỏi con cái loài người, qua sự bất tuân, và vì truyền thống của tổ phụ họ.

  40 Nhưng ta đã truyền lệnh cho các ngươi phải nuôi nấng con cái mình trong sự sáng và lẽ thật.

  41 Nhưng thật vậy, ta nói cho ngươi hay, tôi tớ Frederick G. Williams của ta, ngươi vẫn bị kết tội này;

  42 Ngươi đã không dạy dỗ con cái mình biết sự sáng và lẽ thật đúng theo các giáo lệnh; và kẻ tà ác đó vẫn còn có quyền hành đối với ngươi, và đây là nguyên do của nỗi thống khổ của ngươi.

  43 Và giờ đây, ta ban cho ngươi một lệnh truyền—nếu ngươi muốn được giải thoát thì phải sắp xếp nhà mình cho có trật tự, vì trong nhà ngươi có nhiều điều không phải.

  44 Thật vậy, ta nói cho tôi tớ Sidney Rigdon của ta hay rằng trong một vài sự việc hắn đã không tuân giữ các lệnh truyền về con cái hắn; vậy nên, việc đầu tiên là hãy sắp xếp nhà mình cho có trật tự.

  45 Thật vậy, ta nói cho tôi tớ của ta là Joseph Smith, Jr., hay nói cách khác, ta sẽ gọi các ngươi là bạn của ta, vì các ngươi đều là bạn của ta, và các ngươi sẽ có được phần thừa hưởng cùng ta—

  46 Ta gọi các ngươi là tôi tớ vì lợi ích của thế gian, và các ngươi là các tôi tớ của họ vì lợi ích của ta—

  47 Và giờ đây, thật vậy ta nói với Joseph Smith, Jr.,—Ngươi đã không tuân giữ các giáo lệnh, và cần phải bị khiển trách trước mắt Chúa;

  48 Gia đình ngươi cần phải hối cải và từ bỏ một số điều, và phải chú tâm hơn tới những lời nói của ngươi, hoặc họ sẽ bị loại trừ ra khỏi vị thế của mình.

  49 Những gì ta nói với một người tức là ta nói với tất cả mọi người; hãy luôn cầu nguyện, kẻo kẻ tà ác đó có quyền hành trong các ngươi, và loại trừ các ngươi ra khỏi vị thế của mình.

  50 Tôi tớ Newel K. Whitney của ta, là vị giám trợ của giáo hội, cũng cần phải bị sửa phạt, và sắp xếp gia đình mình cho có trật tự, và xem xét chắc chắn rằng họ được siêng năng hơn và biết lo lắng hơn trong gia đình, và luôn luôn cầu nguyện, bằng không thì họ sẽ phải bị loại trừ ra khỏi vị thế của họ.

  51 Giờ đây, ta nói cho các ngươi hay, các bạn của ta, tôi tớ Sidney Rigdon của ta phải lên đường, và gấp rút rao truyền năm ban ơn của Chúa và về phúc âm cứu rỗi, theo như điều mà ta sẽ ban cho hắn để nói; và nhờ lời cầu nguyện bởi đức tin với sự đồng lòng của các ngươi, ta sẽ nâng đỡ hắn.

  52 Và các tôi tớ Joseph Smith, Jr., và Frederick G. Williams của ta cũng phải gấp rút, rồi họ sẽ được ban cho theo lời cầu nguyện bởi đức tin; và miễn là các ngươi tuân giữ những điều ta nói, thì các ngươi sẽ không bị ngăn trở trong thế gian này cũng như trong thế giới mai sau.

  53 Và, thật vậy ta nói cho các ngươi hay rằng ý muốn của ta là các ngươi phải gấp rút phiên dịch những thánh thư của ta, và phải thu hoạch được kiến thức về lịch sử, và về các quốc gia, và về các vương quốc, về các luật pháp của Thượng Đế và loài người, và tất cả những việc này là dành cho sự cứu rỗi Si Ôn. A Men.