Seksyon 93

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, sa 6 Mayo 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Ang tanan kinsa magmatinud-anon makakita sa Ginoo; 6–18, Si Juan nagpamatuod nga ang Anak sa Dios nakaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya hangtud nga siya nakadawat og usa ka kahingpitan sa himaya sa Amahan; 19–20, Ang matinud-anon nga mga tawo, nga nakaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya, makadawat usab sa iyang kahingpitan; 21–22, Kadto kinsa gipanamkon pinaagi kang Kristo mao ang Simbahan sa Unang Natawo; 23–28, Si Kristo nakadawat sa usa ka kahingpitan sa tanan nga kamatuoran, ug ang tawo pinaagi sa pagkamasulundon mahimo nga mobuhat sa ingon; 29–32, Ang tawo diha sa sinugdanan uban sa Dios; 33–35, Ang mga elemento walay katapusan, ug ang tawo mahimo nga makadawat sa usa ka kahingpitan sa himaya diha sa Pagkabanhaw; 36–37, Ang himaya sa Dios mao ang kahibalo; 38–40, Ang mga bata mga walay sala sa atubangan sa Dios tungod sa katubsanan ni Kristo; 41–53, Ang nangulo nga mga kaigsoonan gisugo sa pagtukod sa kahan-ayan sa ilang mga banay.

  SA pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo: Kini mahinabo nga ang matag kalag kinsa mobiya sa iyang mga sala ug moduol ngari kanako, ug motawag sa akong ngalan, ug mosunod sa akong tingog, ug mohupot sa akong mga sugo, makakita sa akong panagway ug masayud nga Ako mao;

  Ug nga Ako ang tinuod nga kahayag nga nagdan-ag sa matag tawo nga moanhi sa kalibutan;

  Ug nga Ako anaa sa Amahan, ug ang Amahan ania kanako, ug ang Amahan ug Ako usa ra—

  Ang Amahan tungod kay gihatag niya kanako ang iyang kahingpitan, ug ang Anak tungod kay Ako ania sa kalibutan ug nahimo nga unod ang akong tabernakulo, ug nagpuyo uban sa mga anak sa mga tawo.

  Ako diha sa kalibutan ug gidawat sa akong Amahan, ug ang iyang buhat tataw nga gipakita.

  Ug si Juan nakakita ug nagpamatuod sa kahingpitan sa akong himaya, ug ang kahingpitan sa talaan ni Juan ipadayag sa umaabut.

  Ug siya nagpamatuod, nag-ingon: Ako nakakita sa iyang himaya, nga siya diha sa sinugdanan, sa wala pa ang kalibutan;

  Busa, diha sa sinugdanan mao ang Pulong, kay siya mao ang Pulong, gani ang sinugo sa kaluwasan—

  Ang kahayag ug ang Manunubos sa kalibutan; ang Espiritu sa kamatuoran, kinsa mianhi dinhi sa kalibutan; tungod kay ang kalibutan iyang binuhat, ug diha kaniya ang kinabuhi sa mga tawo ug ang kahayag sa mga tawo.

  10 Ang mga kalibutan iyang mga binuhat; ang mga tawo iyang mga binuhat; ang tanan nga mga butang iyang mga binuhat, ug pinaagi ngadto kaniya, ug tungod kaniya.

  11 Ug ako, si Juan, nagpamatuod nga ako nakasud-ong sa iyang himaya, sama sa himaya sa Bugtong Anak sa Amahan, puno sa grasya ug kamatuoran, gani ang Espiritu sa kamatuoran, nga mianhi ug mipuyo diha sa unod, ug mipuyo dinhi kanato.

  12 Ug ako, si Juan, nakakita nga siya wala makadawat sa kahingpitan sa sinugdanan, apan nakaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya;

  13 Ug siya wala makadawat sa kahingpitan sa sinugdanan, apan nakaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya, hangtud nga siya nakadawat sa kahingpitan;

  14 Ug sa ingon siya gitawag og Anak sa Dios, tungod kay siya wala makadawat sa kahingpitan sa sinugdanan.

  15 Ug ako, si Juan, magpamatuod, ug sud-onga, ang mga langit nabuksan ug ang Espiritu Santo mikunsad diha kaniya, sa dagway sa usa ka salampati, ug milingkod diha kaniya, ug dihay usa ka tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon: Kini mao ang akong hinigugma nga Anak.

  16 Ug ako, si Juan, nagpamatuod nga siya nakadawat sa usa ka kahingpitan sa himaya sa Amahan;

  17 Ug siya nga nakadawat sa tanan nga gahum, diha sa langit ug diha sa yuta; ug ang himaya sa Amahan nag-uban kaniya, kay siya mipuyo diha kaniya.

  18 Ug mahinabo, nga kon ikaw magmatinud-anon, ikaw makadawat sa kahingpitan sa talaan ni Juan.

  19 Ako mihatag nganha kanimo niini nga mga sanglitanan aron ikaw masayud ug makahibalo unsaon sa pagsimba, ug masayud unsa ang imong gisimba, nga aron ikaw makaadto ngadto sa Amahan diha sa akong ngalan, ug sa tukma nga higayon makadawat sa iyang kahingpitan.

  20 Kay kon ikaw maghupot sa akong mga sugo ikaw makadawat sa iyang kahingpitan, ug mahimaya ngari kanako ingon nga Ako diha sa Amahan; busa, Ako moingon nganha kanimo, ikaw makaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya.

  21 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, Ako diha na sa sinugdanan uban sa Amahan, ug Ako mao ang Unang Natawo;

  22 Ug kadtong tanan kinsa gipanamkon pinaagi kanako mga mag-aambit sa sama nga himaya, ug mao ang simbahan sa Unang Natawo.

  23 Kamo usab diha sa sinugdanan uban sa Amahan; nga kana mao ang Espiritu, gani ang Espiritu sa kamatuoran;

  24 Ug ang kamatuoran mao ang kahibalo sa mga butang ingon nga sila mao karon, ug ingon nga sila mao sa kaniadto, ug ingon nga sila mao sa umaabut;

  25 Ug bisan unsa ang mokapin o mokulang pa niini mao ang espiritu niana nga usa ka dautan kinsa mao ang usa ka bakakon gikan pa sa sinugdanan.

  26 Ang Espiritu sa kamatuoran mao ang Dios. Ako mao ang Espiritu sa kamatuoran, ug si Juan nagpamatuod bahin kanako, nga nag-ingon: Siya nakadawat sa usa ka kahingpitan sa kamatuoran, oo, gani sa tanan nga kamatuoran;

  27 Ug walay tawo nga makadawat sa usa ka kahingpitan hangtud siya maghupot sa iyang mga sugo.

  28 Siya nga maghupot sa iyang mga sugo makadawat og kamatuoran ug kahayag, hangtud siya pagahimayaon diha sa kamatuoran ug masayud sa tanan nga mga butang.

  29 Ang tawo mao usab diha sa sinugdanan uban sa Dios. Ang salabutan, o ang kahayag sa kamatuoran, wala malalang o mabuhat, ni dili gayud mahimo.

  30 Ang tanan nga kamatuoran nagbarug niana nga dapit nga gibutangan sa Dios niini, sa pagbuhat alang sa iyang kaugalingon, ingon usab sa tanan nga salabutan; kon dili walay binuhat.

  31 Tan-awa, ania ang kabubut-on sa tawo, ug ania ang panghimaraut sa tawo; tungod nianang diin gikan sa sinugdanan sa yano gipadayag ngadto kanila, ug sila wala modawat sa kahayag.

  32 Ug ang matag tawo kansang espiritu dili modawat sa kahayag anaa ubos sa panghimaraut.

  33 Kay ang tawo espiritu. Ang mga elemento walay katapusan, ug ang espiritu ug ang elemento, dili gayud mabulag, makadawat sa kahingpitan sa himaya;

  34 Ug kon magkabulag, ang tawo dili makadawat sa usa ka kahingpitan sa himaya.

  35 Ang mga elemento mao ang tabernakulo sa Dios; oo, ang tawo mao ang tabernakulo sa Dios, gani mga templo; ug bisan unsa nga templo nga mahugawan, ang Dios molaglag niana nga templo.

  36 Ang himaya sa Dios mao ang salabutan, o, sa lain nga mga pulong, kahayag ug kamatuoran.

  37 Ang kahayag ug kamatuoran mobiya niana nga usa ka dautan.

  38 Matag espiritu sa tawo walay sala diha sa sinugdanan; ug ang Dios ingon nga nakatubos sa tawo gikan sa pagkapukan, ang mga tawo nahimo na usab, diha sa ilang kahimtang sa pagkabata, walay sala sa atubangan sa Dios.

  39 Ug kana nga usa ka dautan miabut ug mikuha sa kahayag ug kamatuoran, pinaagi sa pagsukol, gikan sa mga anak sa mga tawo, ug tungod sa mga tradisyon sa ilang mga amahan.

  40 Apan Ako nagsugo kaninyo sa pag-amuma sa inyong mga anak diha sa kahayag ug kamatuoran.

  41 Apan sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, akong sulugoon Frederick G. Williams, ikaw nagpadayon ubos niini nga panghimaraut;

  42 Ikaw wala magtudlo sa imong mga anak sa kahayag ug kamatuoran, sumala sa mga sugo; ug kanang usa ka dautan adunay gahum, sa gihapon, diha kanimo, ug kini mao ang hinungdan sa imong kasakitan.

  43 Ug karon usa ka sugo Ako mohatag nganha kanimo—kon ikaw pagaluwason ikaw mopahimutang diha sa kahusay sa imong kaugalingon nga balay, kay adunay daghan nga mga butang nga dili matarung diha sa imong balay.

  44 Sa pagkatinuod, Ako moingon ngadto sa akong sulugoon nga si Sidney Rigdon, nga sa pipila ka mga butang siya wala maghupot sa akong mga sugo mahitungod sa iyang mga anak; busa, unaha ang pagpahimutang sa kahusay sa imong balay.

  45 Sa pagkatinuod, Ako moingon sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., o sa lain nga mga pulong, Ako motawag kaninyo nga mga higala, kay kamo akong mga higala, ug kamo adunay kabilin uban kanako—

  46 Ako mitawag kaninyo nga mga sulugoon alang ug tungod sa kalibutan, ug kamo ilang mga sulugoon alang ug tungod kanako—

  47 Ug karon, sa pagkatinuod Ako moingon ngadto ni Joseph Smith, Jun.,—Ikaw wala maghupot sa akong mga sugo, ug kinahanglan gayud nga badlongon sa atubangan sa Ginoo;

  48 Ang imong banay kinahanglan gayud nga maghinulsol ug mobiya sa pipila ka mga butang, ug mopatalinghug sa tiunay ngadto sa imong mga gipamulong, o pagakuhaon gikan sa ilang mga dapit.

  49 Unsay akong isulti ngadto sa usa akong isulti ngadto sa tanan; pag-ampo kanunay basin pa unya og kanang usa nga dautan adunay gahum diha kanimo, ug ikaw pagakuhaon gikan sa imong nahimutangan.

  50 Ang akong sulugoon nga si Newel K. Whitney usab, usa ka obispo sa akong simbahan, kinahanglan pagapantunon, ug ipahimutang diha sa kahusay ang iyang banay, ug tan-awa nga sila labaw nga makugihon ug mabuhaton diha sa panimalay, ug mag-ampo kanunay, o sila pagakuhaon gikan sa ilang mga dapit.

  51 Karon, Ako moingon nganha kaninyo, akong mga higala, himoa ang akong sulugoon nga si Sidney Rigdon nga mopadayon sa iyang panaw, ug magdali, ug usab mopahayag sa tuig sa kalooy sa Ginoo, ug sa ebanghelyo sa kaluwasan, sa ingon nga Ako mohatag kaniya og kahanas sa pagpamulong; ug pinaagi sa inyong pag-ampo sa hugot nga pagtuo uban ang usa ka kauyonan Ako mobulig kaniya.

  52 Ug himoa ang akong mga sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug si Frederick G. Williams sa pagdali usab, sila pagahatagan gani sumala ngadto sa pag-ampo sa hugot nga pagtuo; ug tungod kay kamo naghupot sa akong mga gipamulong kamo dili pagalibugon dinhi niini nga kalibutan, ni sa kalibutan nga moabut.

  53 Ug, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kini ang akong pagbuot nga kamo kinahanglan magdali sa paghubad sa akong mga kasulatan, ug aron makaangkon og usa ka kahibalo sa kasaysayan, ug sa mga nasud, ug sa mga gingharian, sa mga balaod sa Dios ug sa tawo, ug kining tanan alang sa kaluwasan sa Zion. Amen.