Õpetus ja Lepingud

94. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 6. mail 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon ja Jared Carter määratakse Kiriku ehituskomitee liikmeteks.

1–9 Issand annab käsu püstitada Presidentkonna tööhoone. 10–12 Tuleb ehitada trükikoda. 13–17 Eraldatakse teatud pärisosad.

1 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile, mu asõbrad: Ma annan teile käsu, et teil tuleb algust teha Siioni bvaia linna planeerimise ja alustamise ning aluse rajamise ettevalmistamise tööga siin Kirtlandi maal, alustades minu kojaga.

2 Ja vaata, seda tuleb teha selle anäidise järgi, mis ma teile andnud olen.

3 Ja esimene krunt lõuna pool pühitsetagu minule presidentkonna hoone ehitamiseks, presidentkonna töö jaoks ilmutuste saamisel ja apresidentkonna teenimistöö jaoks kõigis kirikusse ja kuningriiki puutuvates asjades.

4 Tõesti, ma ütlen teile, et see tuleb ehitada sisemõõtmetelt viiekümne viie jala laiuseks ja kuuekümne viie jala pikkuseks.

5 Ja sellel peab olema alumine korrus ja ülemine korrus selle näidise järgi, mis teile edaspidi antakse.

6 Ja see tuleb pühitseda Issandale selle vundamendist saadik vastavalt preesterluse korrale, selle näidise järgi, mis teile edaspidi antakse.

7 Ja see tuleb tervenisti pühitseda Issandale presidentkonna töö jaoks.

8 Ja te ei või lasta miskil aebapuhtal tulla sinna sisse; ja seal saab olema minu bhiilgus ja mina olen seal.

9 Aga kui sinna tuleb sisse midagi aebapuhast, ei ole seal minu hiilgust ja ma ei tule sinna.

10 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Teine krunt lõuna pool tuleb pühitseda minule, hoone ehitamiseks minule, minu pühakirjade atõlke ja kõige muu btrükkimise töö jaoks, mis ma teil teha käsin.

11 Ja see peab olema sisemõõtmetelt viiekümne viie jala laiune ja kuuekümne viie jala pikkune, ja sel peab olema alumine ja ülemine korrus.

12 Ja see hoone tuleb tervenisti pühitseda Issandale selle vundamendist saadik, trükkimise töö jaoks kõigis asjades, mis ma teil käsin, et see oleks püha, rüvetamata, selle näidise järgi kõigis asjus, nii nagu teile antakse.

13 Ja kolmas krunt saagu pärisosaks minu teenijale Hyrum Smithile.

14 Ja esimene ja teine krunt põhja pool saagu pärisosaks minu teenijatele Reynolds Cahoonile ja Jared Carterile,

15 et nad võiksid teha tööd, mis ma neile määranud olen – olla minu hoonete ehitamise komitee, vastavalt käsule, mis mina, Issand, olen teile andnud.

16 Neid kahte hoonet ärgu ehitatagu enne, kui ma teile nende kohta käsu annan.

17 Ja nüüd praegu ei anna ma teile rohkemat. Aamen.