Õpetus ja Lepingud

95. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 1. juunil 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 350–352). See ilmutus on jumalike juhiste jätkumine kummardamise ja õpetamise hoonete, eriti Issanda Koja ehitamisel (vaata osad 88:119–136 ja 94).

1–6 Pühasid nuheldakse selle eest, et nad ei ole ehitanud Issanda koda. 7–10 Issand soovib kasutada oma koda, et anda oma rahvale vägi kõrgest. 11–17 Hoone tuleb pühitseda kummardamise kohaks ja apostlite kooliks.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand teile, keda ma armastan; ja keda ma armastan, neid ma ka anuhtlen, et nende patud võiksid saada neile bandestatud, sest nuhtlemisega valmistan ma tee nende cpääsemiseks kõigist dkiusatustest, ja ma olen teid armastanud;

2 mispärast, teid peab nuheldama ja noomitama minu palge ees,

3 sest te olete patustanud minu vastu väga ränga patuga selles, et te ei ole arvestanud kõiges selle suure käsuga, mis ma teile olen andnud minu akoja ehitamise kohta,

4 selle ettevalmistamise jaoks, millega ma kavatsen valmistada ette oma apostleid akärpima viimast korda minu viinamäge, et ma võiksin korda saata oma bhämmastava teo, et ma võiksin cvalada oma Vaimu kõige liha peale;

5 kuid vaata, tõesti, ma ütlen teile, et teie seas on paljud, kes on ametisse asetatud, kelle ma olen kutsunud, kuid vähesed neist on avalitud.

6 Need, kes ei ole valitud, on patustanud väga ränga patuga, mille tõttu nad kõnnivad keskpäeval apimeduses.

7 Ja sellel põhjusel andsin ma teile käsu, et teil tuleb kokku kutsuda oma apühalik koosolek, et teie bpaastumised ja teie kurvastamine võiks jõuda üles Issand cSebaoti kõrvu, mis tõlgituna on esimese päeva dlooja, algus ja lõpp.

8 Jah, tõesti, ma ütlen teile: Ma andsin teile käsu, et teil tuleb ehitada koda, millises kojas ma kavatsen aanda neile, kelle ma olen valinud, väe kõrgest;

9 sest see on Isa alubadus teile; seepärast ma käsin teil siin viibida just nagu minu apostlid Jeruusalemmas.

10 Sellele vaatamata patustasid mu teenijad väga ränga patuga; ja prohvetite akoolis tõusid bvaidlused, mis oli minule väga ränk, ütleb teie Issand; seepärast saatsin ma nad välja, et neid nuheldaks.

11 Tõesti, ma ütlen teile: Minu tahe on, et te ehitate koja. Kui te peate kinni minu käskudest, saate te väge selle ehitamiseks.

12 Kui te ei apea kinni minu käskudest, ei püsi Isa barmastus teie sees, seepärast te saate kõndima pimeduses.

13 Nüüd, siin on tarkus ja Issanda meel – ehitatagu see koda mitte maailma viisil, sest ma ei anna teile, et teil tuleks elada maailma viisil;

14 seepärast, ehitatagu see viisil, mida ma näitan neile kolmele teist, kes teil tuleb sellesse väesse määrata ja pühitseda.

15 Ja selle suuruseks olgu selle sisemõõtmetelt viiskümmend viis jalga laiust ja kuuskümmend viis jalga pikkust.

16 Ja alumine korrus pühitsetagu minule teie sakramendi ohverdamise ja teie jutlustamise ja teie paastumise ja teie palvetamise ning teie kõige pühamate soovide minule aesitamise jaoks, ütleb teie Issand.

17 Ja ülemine korrus pühitsetagu minule minu apostlite kooli jaoks, ütleb Poeg aAhman; ehk teiste sõnadega Alfus; ehk teiste sõnadega Oomegus; tõepoolest teie bIssand Jeesus Kristus. Aamen.