Seksyon 97

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 2 sa Agosto 1833 (History of the Church, 1:400–402). Kini nga pagpadayag naghisgot labi na gayud sa mga kalihokan sa mga Santos diha sa Zion, sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, agi og tubag sa pagpakisayud sa Propeta sa Ginoo alang sa kasayuran. Mga sakop sa Simbahan diha sa Missouri niini nga higayon ubos sa mabangis nga pagpanggukod ug, sa 23 sa Hulyo 1833, napugos sa pagpirma sa usa ka kasabutan sa pagbiya sa Lalawigan sa Jackson.

1–2, Daghan sa mga Santos diha sa Zion (Lalawigan sa Jackson, Missouri) ang napanalanginan tungod sa ilang pagkamatinud-anon; 3–5, Si Parley P. Pratt gidayeg tungod sa iyang mga paghago diha sa tulunghaan sa Zion; 6–9, Kinsa kadto nga nagsunod sa ilang mga pakigsaad dawaton sa Ginoo; 10–17, Usa ka balay pagatukuron sa Zion diin ang mga putli og kasingkasing makakita sa Dios; 18–21, Ang Zion mao ang putli og kasingkasing; 22–28, Ang Zion makalingkawas sa silot sa Ginoo kon siya magmatinud-anon.

  SA pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo akong mga higala, Ako mamulong nganha kaninyo uban sa akong tingog, gani ang tingog sa akong Espiritu, nga aron Ako mopakita nganha kaninyo sa akong kabubut-on mahitungod sa inyong mga kaigsoonan diha sa yuta sa Zion, nga ang kadaghanan kanila matinud-anon nga nagpaubos ug makugihon nga nangita aron makakat-on og kaalam ug aron makakita sa kamatuoran.

  Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, bulahan ang ingon kanila, kay sila makaangkon; kay Ako, ang Ginoo, mopakita og kalooy ngadto sa tanan nga mga maaghup, ug nganha sa tanan kang kinsa Ako magbuot, nga unta Ako mahatagan og kaangayan sa panahon nga Ako modala kanila ngadto sa paghukom.

  Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, mahitungod sa tulunghaan sa Zion, Ako, ang Ginoo, Ako nahimuot kaayo nga adunay usa ka tulunghaan diha sa Zion, ug usab uban sa akong sulugoon nga si Parley P. Pratt, kay siya nagpabilin kanako.

  Ug tungod kay siya mopadayon sa pagpabilin ngari kanako siya magpadayon sa pagdumala sa tulunghaan sa yuta sa Zion hangtud nga Ako mohatag kaniya og lain pa nga mga sugo.

  Ug Ako mopanalangin kaniya uban sa usa ka pinilo-pilo nga mga panalangin, sa pagpahayag sa tanan nga mga kasulatan ug mga misteryo alang sa kaayohan sa tulunghaan, ug sa simbahan sa Zion.

  Ug sa nahibilin sa tulunghaan, Ako, ang Ginoo, andam sa pagpakita og kalooy; hinoon, aduna gihapon diha kaninyo nga kinahanglan nga mapanton, ug ang ilang mga binuhatan mahimo nga mahibaloan.

  Ang atsa ipahiluna sa gamot sa mga kahoy; ug matag kahoy nga dili magdala og maayo nga mga bunga pagaputlon ug itambug ngadto sa kalayo. Ako, ang Ginoo, namulong niini.

  Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, tanan sila kinsa nasayud sa ilang mga kasingkasing nga mga matinuoron, ug masulub-on, ug ang ilang mga espiritu mahinulsulon, ug andam nga motuman sa ilang mga pakigsaad pinaagi sa pagsakripisyo—oo, ang matag sakripisyo nga Ako, ang Ginoo, nagsugo—sila pagadawaton ngari kanako.

  Kay Ako, ang Ginoo, magsugo kanila sa pagdala og usa ka mabungahon nga kahoy nga natanom diha sa daplin sa usa ka maayo nga yuta, pinaagi sa daplin sa usa ka maputli nga sapa, nga naghatag og daghan nga mahalon nga mga bunga.

  10 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kini mao ang akong kabubut-on nga usa ka balay kinahanglan nga pagatukuron ngari kanako sa yuta sa Zion, sama sa sumbanan nga Ako mihatag kaninyo.

  11 Oo, himoa nga kini matukod sa dali, pinaagi sa ikapulo sa akong mga katawhan.

  12 Tan-awa, kini ang ikapulo ug ang sakripisyo nga Ako, ang Ginoo, nagkinahanglan diha sa ilang mga kamot, nga adunay usa ka balay nga pagatukuron ngari kanako alang sa kaluwasan sa Zion—

  13 Ingon nga usa ka dapit sa pagpasalamat alang sa tanan nga mga santos, ug Ingon nga usa ka dapit alang sa pagpanudlo niadtong tanan kinsa gitawag ngadto sa buluhaton sa pangalagad diha sa ilang tanang daghan nga mga balaan nga tawag ug mga katungdanan;

  14 Aron sila mahimo nga hingpit diha sa pagsabut sa ilang pagpangalagad, sa teoriya, sa baruganan, ug sa doktrina, sa tanan nga mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios sa yuta, sa mga yawe sa mao nga gingharian nga natugyan diha kaninyo.

  15 Ug kon ang akong mga katawhan motukod og usa ka balay ngari kanako sa ngalan sa Ginoo, ug dili motugot sa bisan unsa nga mahugaw nga butang nga mosulod ngadto niini, aron kini dili mahugawan, ang akong himaya mopahulay diha niini;

  16 Oo, ug ang akong pagtambong anaa diha, kay Ako mosulod ngadto niini, ug ang tanan nga putli og kasingkasing nga mosulod ngadto niini makakita sa Dios.

  17 Apan kon kini mahugawan Ako dili mosulod ngadto niini, ug ang akong himaya wala diha; kay Ako dili mosulod nganha sa mga templo nga dili balaan.

  18 Ug, karon, tan-awa, kon ang Zion mohimo niini nga mga butang siya magmauswagon, ug molambo sa iyang kaugalingon, ug mahimo nga labing mahimayaon, labing bantugan, ug labing makahahadlok.

  19 Ug ang mga nasud sa yuta mopasidungog kaniya, ug moingon: Sa pagkatinuod ang Zion mao ang dakbayan sa atong Dios, ug sa pagkatinuod ang Zion dili mapukan, ni mapapahawa gikan sa iyang dapit, kay ang Dios anaa diha, ug ang kamot sa Ginoo anaa diha;

  20 Ug siya nakapanumpa pinaagi sa gahum sa iyang kusog nga mahimo nga iyang kaluwasan ug sa iyang lig-on nga tore.

  21 Busa, sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo, himoa ang Zion nga maglipay, kay kini mao ang Zion—Ang putli og kasingkasing; busa, himoa ang Zion nga maglipay, samtang ang tanan nga mga dautan magbangutan.

  22 Kay tan-awa, ug sud-onga, ang panimalos moabut sa dili madugay ngadto sa dili mga diosnon ingon sa alimpulos; ug kinsa ang makalingkawas niini

  23 Ang silot sa Ginoo moagi sa magabii ug maadlaw, ug ang taho niini makapahasol sa tanan nga mga katawhan; oo, kini dili mohunong hangtud moabut ang Ginoo;

  24 Kay ang kaligutgut sa Ginoo napukaw batok sa ilang mga pagkasalawayon ug sa ilang tanan nga dautan nga mga buhat.

  25 Bisan pa niana, ang Zion makalingkawas kon siya mosunod sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga bisan unsa Ako misugo kaniya.

  26 Apan kon siya dili motuman sa bisan unsa nga Ako misugo kaniya, Ako mosilot kaniya sumala sa iyang tanan nga mga buhat, uban ang mahapdos nga kasakitan, uban ang kamatay, uban ang kadaut, uban ang espada, uban ang panimalos, uban sa kalayo nga molamoy.

  27 Bisan pa niana, himoa nga basahon kini sa makausa ngadto sa iyang mga dunggan, aron Ako, ang Ginoo, makadawat sa iyang halad; ug kon siya dili na magpakasala walay bisan unsa niini nga mga butang nga moabut diha kaniya;

  28 Ug Ako manalangin kaniya og mga panalangin, ug pilo-piloon ang pinilo-pilo nga mga panalangin diha kaniya, ug sa iyang mga kaliwatan hangtud sa kahangturan, nag-ingon ang Ginoo nga imong Dios. Amen.