Õpetus ja Lepingud

97. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Ohio osariigis Kirtlandis 2. augustil 1833 (History of the Church, kd 1, lk-d 400–402). See ilmutus käsitleb eelkõige Missouri osariigis Jacksoni maakonnas Siionis olevate pühade asju ja on saadud vastuseks prohveti küsimisele, et saada Issandalt teavet. Kiriku liikmed Missouris kannatasid sel ajal ägeda tagakiusamise all ning olid sunnitud 23. juulil 1833 kirjutama alla leppele, mille kohaselt neil tuli Jacksoni maakonnast lahkuda.

1–2 Paljud Siionis (Jacksoni maakonnas Missouri osariigis) olevad pühad on õnnistatud oma ustavuse tõttu. 3–5 Parley P. Pratti kiidetakse tema töö eest Siioni koolis. 6–9 Issand tunnistab vastuvõetavaks need, kes oma lepingutest kinni peavad. 10–17 Siionisse tuleb ehitada koda, kus südamelt puhtad saavad näha Jumalat. 18–21 Siion on südamelt puhtad. 22–28 Kui Siion on ustav, pääseb ta Issanda nuhtlustest.

1 Tõesti, ma ütlen teile, minu sõbrad, ma räägin teile oma häälega, nimelt minu Vaimu häälega, et ma võiksin teile näidata oma tahet teie aSiioni maal olevate vendade suhtes, kellest paljud on tõeliselt alandlikud ja püüavad usinasti õppida tarkust ja leida tõde.

2 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: Õnnistatud on sellised, sest nad saavad; sest mina, Issand, näitan oma halastust kõigile atasastele ja kõigile, kellele ma tahan – et ma oleksin õiglane, kui ma nad kohtumõistmisele toon.

3 Vaata, ma ütlen teile Siioni akooli kohta: Mina, Issand, olen väga rahul sellega, et Siionis on kool, ja samuti oma teenija bParley P. Prattiga, sest ta püsib minus.

4 Ja kuivõrd ta jätkab minus püsimist, tuleb tal jätkata kooli juhatamist Siioni maal, kuni ma annan temale teised käsud.

5 Ja ma õnnistan teda rohkete õnnistustega kõikide pühakirjade ja saladuste lahtiseletamisel kooli ja kiriku harimiseks Siionis.

6 Ja ülejäänud koolile tahan mina, Issand, näidata üles halastust; ometi on neid, keda tuleb anuhelda, ja nende teod tehakse avalikuks.

7 aKirves on pandud puude juurte külge; ja iga puu, mis ei kanna head bvilja, raiutakse maha ning visatakse tulle. Mina, Issand, olen seda rääkinud.

8 Tõesti, ma ütlen teile: Kõik need nende seast, kes teavad, et nende asüdamed on bausad ja murtud ja nende vaim kahetsev ning ctahavad dohverdades kinni pidada oma lepingutest – jah, iga ohvriga, mida mina, Issand, käsin – need ma evõtan vastu.

9 Sest mina, Issand, lasen neil vilja kanda kui väga viljakandev puu, mis on istutatud heale maale, puhta oja äärde, mis annab palju väärtuslikku vilja.

10 Tõesti, ma ütlen teile, et minu tahe on, et minule ehitataks Siioni maale akoda selle bnäidise järgi, mis ma teile andsin.

11 Jah, ehitatagu see kiiresti, minu rahva kümnisega.

12 Vaata, see on akümnis ja ohverdus, mida mina, Issand, nende käest nõuan, et minule ehitataks bkoda Siioni päästeks –

13 atänuavaldamise paigaks kõikidele pühadele ja kõigi nende õpetamise paigaks, kes on kutsutud teenimise tööle kõigis nende erinevates kutsetes ja ametites;

14 et nad võiksid saada täiustatud oma teenimistööst aarusaamisel, teoorias, põhimõtetes ja õpetuses, kõigis asjades, mis puutuvad maa peal olevasse Jumala bkuningriiki, millise kuningriigi cvõtmed on antud teile.

15 Ja kuivõrd mu rahvas ehitab mulle koja Issanda nimel ja ei lase miskil aebapuhtal sinna sisse tulla, et seda ei rüvetataks, asub selle peal minu bhiilgus;

16 jah, ja amina olen seal, sest ma tulen sinna, ning kõik bsüdamelt puhtad, kes sinna tulevad, saavad näha Jumalat.

17 Aga kui see rüvetatakse, ei tule ma sinna ja minu hiilgust ei ole seal, sest ma ei tule templitesse, mis ei ole pühad.

18 Ja nüüd, vaata, kui Siion teeb neid asju, siis saadab teda aedu ja ta laotab end laiali ning saab väga hiilgavaks, väga suureks ja väga hirmuäratavaks.

19 Ja maa arahvad austavad teda ning ütlevad: bSiion on kindlasti meie Jumala linn, ja kindlasti ei saa Siion langeda ega saa liigutatud ära oma paigast, sest seal on Jumal ja Issanda käsi on seal;

20 ja ta on vandunud oma väe võimuga, et ta on temale päästeks ja tema kõrgeks akantsiks.

21 Seepärast, tõesti, nõnda ütleb Issand: Siion rõõmustagu, sest aSiion on see – puhtad südamelt; seepärast, Siion rõõmustagu, samal ajal kui kõik pahelised kurvastavad.

22 Sest vaata, ja ennäe – jumalatute peale tuleb akättemaks äkitselt nagu tuulispask; ja kes suudab selle eest põgeneda?

23 Issanda anuhtlused käivad üle öösel ja päeval ning teated nendest panevad ahastama kõik inimesed; jah, seda ei peatata enne, kui Issand tuleb;

24 sest Issanda pahameel on süttinud nende jäleduste ja kõigi nende paheliste tegude vastu.

25 Sellele vaatamata Siion apääseb, kui ta jälgib, et ta teeb kõike, mida ma tal teha olen käskinud.

26 Aga kui ta ei püüa teha kõike, mida ma tal teha olen käskinud, atulen ma vastavalt kõikidele tema tegudele tema vastu kibeda vaeva, btaudi, katku, mõõga, ckättemaksu, dhävitava tulega.

27 Ometi, loetagu sel korral ette tema kõrvadele, et mina, Issand, olen tema ohverduse vastu võtnud; ja kui ta enam ei patusta, ei tule tema peale aükski neist asjust;

28 ja ma aõnnistan teda õnnistustega ning valan rohkete õnnistustega mitmekordselt üle tema ja tema sugupõlved igavesest ajast igavesti, ütleb Issand, teie Jumal. Aamen.