Nauka a smlouvy

Nauka a smlouvy 

Oddíl 1

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, během zvláštní konference starších Církve konané v Hiramu ve státě Ohio 1. listopadu 1831 (History of the Church [Dějiny Církve], 1:221–224). Mnohá zjevení byla přijata od Pána před touto dobou a sbírka těchto zjevení pro vydání v knižní formě byla jedním z hlavních předmětů schválených na konferenci. Tento oddíl tvoří Pánovu předmluvu k naukám, smlouvám a přikázáním daným v této dispensaci.

1–7, Hlas varování je pro veškerý lid; 8–16, Odpadlictví a zlovolnost předcházejí druhý příchod; 17–23, Joseph Smith je povolán znovuzříditi na zemi Pánovy pravdy a moci; 24–33, Kniha Mormonova je vynesena na světlo a pravá Církev je zřízena; 34–36, Mír bude odňat ze země; 37–39, Zkoumejte tato přikázání.

Oddíl 2

Výňatek ze slov anděla Moroniho Josephu Smithovi, Prorokovi, když byl večer 21. září 1823 v domě Prorokova otce v Manchesteru ve státě New York (History of the Church, 1:12). Moroni byl poslední v dlouhé řadě dějepisců, kteří psali záznam, který je nyní před světem jako Kniha Mormonova. (Porovnej s Malachiášem 4:5–6; také s oddíly 27:9; 110:13–16 a 128:18.)

1, Eliáš zjeví kněžství; 2–3, Zaslíbení otců jsou zaseta do srdce dětí.

Oddíl 3

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Harmony ve státě Pensylvánie v červenci 1828, týkající se ztráty 116 stran rukopisu přeloženého z první části Knihy Mormonovy, která se nazývala Kniha Lehiova. Prorok zdráhavě dovolil, aby tyto strany přešly z jeho opatrování do opatrování Martina Harrise, jenž sloužil po krátké období jako písař při překládání Knihy Mormonovy. Toto zjevení bylo dáno skrze Urim a Thumim. (History of the Church, 1:21–23.) (Viz oddíl 10.)

1–4, Pánova cesta je jeden věčný koloběh; 5–15, Joseph Smith musí činiti pokání, jinak ztratí dar překládati; 16–20, Kniha Mormonova vychází, aby spasila símě Lehiovo.

Oddíl 4

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, jeho otci, Josephu Smithovi st. v Harmony ve státě Pensylvánie v únoru 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4, Udatná služba přináší Pánovým služebníkům spasení; 5–6, Božské vlastnosti je uschopňují ke službě; 7, O věci Boží je nutné usilovati.

Oddíl 5

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Harmony ve státě Pensylvánie v březnu 1829, na žádost Martina Harrise (History of the Church, 1:28–31).

1–10, Toto pokolení obdrží Pánovo slovo skrze Josepha Smitha; 11–18, Tři svědci budou svědčiti o Knize Mormonově; 19–20, Slovo Páně bude potvrzováno jako v předchozích dobách; 21–35, Martin Harris může činiti pokání a býti jedním ze svědků.

Oddíl 6

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v dubnu 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery zahájil své práce jako písař při překládání Knihy Mormonovy 7. dubna 1829. Obdržel již božský projev o pravdě Prorokova svědectví týkajícího se desek, na nichž byl vyryt záznam Knihy Mormonovy. Prorok se tázal Pána skrze Urim a Thumim a obdržel tuto odpověď.

1–6, Dělníci na Pánově poli získávají spasení; 7–13, Není žádného většího daru než daru spasení; 14–27, Svědectví o pravdě přichází mocí Ducha; 28–37, Hleďte ke Kristu a čiňte neustále dobro.

Oddíl 7

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v dubnu 1829, když se dotazovali skrze Urim a Thumim ohledně toho, zda Jan, milovaný učedník, zůstal v těle, nebo zemřel. Zjevení je přeloženým zněním záznamu učiněným Janem na pergamenu a jím uschovaným (History of the Church, 1:35–36).

1–3, Jan Milovaný bude žíti, dokud Pán nepřijde; 4–8, Petr, Jakub a Jan drží klíče evangelia.

Oddíl 8

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v dubnu 1829 (History of the Church, 1:36–37). V průběhu překládání Knihy Mormonovy Oliver, který nadále sloužil jako písař a který psal podle Prorokova diktování, si přál býti obdařen darem překládání. Pán odpověděl na jeho úpěnlivou prosbu udělením tohoto zjevení.

1–5, Zjevení přichází mocí Ducha Svatého; 6–12, Poznání tajemství Božích a moc překládati dávné záznamy přichází vírou.

Oddíl 9

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v dubnu 1829 (History of the Church, 1:37–38). Oliver je napomenut, aby byl trpělivý, a je vybídnut, aby byl v této době spíše spokojený se psaním podle diktování překladatele, než aby se pokoušel překládati.

1–6, Další dávné záznamy mají ještě býti přeloženy; 7–14, Kniha Mormonova je překládána prostřednictvím studia a prostřednictvím duchovního potvrzení.

Oddíl 10

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Harmony ve státě Pensylvánie v létě 1828 (History of the Church, 1:20–23). Pán v něm informuje Josepha o změnách učiněných zlovolnými muži na 116 stranách rukopisu z překladu knihy Lehiovy v Knize Mormonově. Tyto strany rukopisu byly ztraceny z vlastnictví Martina Harrise, jemuž byly tyto listy dočasně svěřeny. (Viz záhlaví k oddílu 3.) Zlým plánem bylo vyčkati očekávaného znovupřeložení tohoto materiálu obsaženého na ukradených stránkách a potom diskreditovati překladatele poukázáním na neshody vytvořené změnami. Že tento zlovolný záměr byl zosnován oním zlým a byl znám Pánovi dokonce tehdy, když Mormon, dávný nefitský dějepisec, zhotovoval své zkrácení shromážděných desek, je ukázáno v Knize Mormonově (viz Slova Mormonova 1:3–7).

1–26, Satan podněcuje zlovolné lidi, aby odporovali Pánovu dílu; 27–33, Usiluje o to, aby zničil duše lidské; 34–52, Evangelium půjde k Lamanitům a všem národům skrze Knihu Mormonovu; 53–63, Pán zřídí svou Církev a své evangelium mezi lidmi; 64–70, Shromáždí kajícné do své Církve a spasí poslušné.

Oddíl 11

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, jeho bratru Hyrumu Smithovi v Harmony ve státě Pensylvánie v květnu 1829 (History of the Church, 1:39–46). Toto zjevení bylo přijato skrze Urim a Thumim v odpověď na Josephovu úpěnlivou prosbu a dotaz. History of the Church naznačuje, že toto zjevení bylo přijato po znovuzřízení Aronova kněžství.

1–6, Dělníci na vinici získají spasení; 7–14, Hledej moudrost, hlásej pokání, důvěřuj Duchu; 15–22, Zachovávej přikázání a studuj Pánovo slovo; 23–27, Nepopírej ducha zjevení a proroctví; 28–30, Ti, kteří přijímají Krista, se stávají syny Božími.

Oddíl 12

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Josephu Knightovi st. v Harmony ve státě Pensylvánie v květnu 1829 (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight uvěřil prohlášením Josepha Smitha ohledně jeho vlastnictví desek Knihy Mormonovy a díla překládání, které tehdy probíhalo, a několikrát poskytl Josephu Smithovi a jeho písaři hmotnou pomoc, která jim umožnila pokračovati v překládání. Na žádost Josepha Knighta se Prorok dotázal Pána a obdržel zjevení.

1–6, Dělníci na vinici získají spasení; 7–9, Všichni, kteří si to přejí a jsou uschopněni, mohou pomáhati na Pánově díle.

Oddíl 13

Vysvěcení Josepha Smitha a Olivera Cowderyho k Aronovu kněžství na břehu řeky Susquehanna poblíž Harmony ve státě Pensylvánie 15. května 1829 (History of the Church, 1:39–42). Vysvěcení bylo učiněno rukama anděla, který se ohlásil jako Jan, tentýž, který je v Novém zákoně nazýván Jan Křtitel. Anděl vysvětlil, že jedná pod vedením Petra, Jakuba a Jana, dávných apoštolů, kteří drží klíče vyššího kněžství, které se nazývá kněžství Melchisedechovo. Josephovi a Oliverovi byl dán slib, že jim bude v příhodném čase předáno kněžství Melchisedechovo. (Viz oddíl 27:7, 8, 12.)

Jsou přineseny klíče a moci Aronova kněžství.

Oddíl 14

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Davidu Whitmerovi ve Fayette ve státě New York v červnu 1829 (History of the Church, 1:48–50). Whitmerova rodina se velice zajímala o překládání Knihy Mormonovy. Prorok se usídlil v domově Petera Whitmera st., kde dlel, dokud překladatelské dílo nebylo dovedeno do konce a autorská práva na vycházející knihu nebyla zajištěna. Tři ze synů Whitmerových, každý obdržev svědectví o pravosti díla, se hluboce zajímali o své osobní povinnosti. Toto zjevení a dvě následující (oddíly 15 a 16) byla dána v odpověď na dotaz skrze Urim a Thumim. David Whitmer se později stal jedním ze tří svědků Knihy Mormonovy.

1–6, Dělníci na vinici získají spasení; 7–8, Věčný život je největší z Božích darů; 9–11, Kristus stvořil nebesa a zemi.

Oddíl 15

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Johnu Whitmerovi ve Fayette ve státě New York v červnu 1829 (History of the Church, 1:50). (Viz záhlaví k oddílu 14.) Poselství je důvěrně a působivě osobní v tom, že Pán mluví o tom, co bylo známo pouze Johnu Whitmerovi a jemu. John Whitmer se později stal jedním z osmi svědků Knihy Mormonovy.

1–2, Pánovo rámě je nad celou zemí; 3–6, Kázati evangelium a spasiti duše je věcí nejcennější.

Oddíl 16

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Peteru Whitmerovi ml. ve Fayette ve státě New York v červnu 1829 (History of the Church, 1:51). (Viz záhlaví k oddílu 14.) Peter Whitmer ml. se později stal jedním z osmi svědků Knihy Mormonovy.

1–2, Pánovo rámě je nad celou zemí; 3–6, Kázati evangelium a spasiti duše je věcí nejcennější.

Oddíl 17

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu, Davidu Whitmerovi a Martinu Harrisovi ve Fayette ve státě New York v červnu 1829 předtím, než viděli desky s rytinami, které obsahovaly záznam Knihy Mormonovy (History of the Church, 1:52–57). Joseph a jeho písař, Oliver Cowdery, se dověděli z překladu desek Knihy Mormonovy, že budou určeni tři zvláštní svědci (viz Eter 5:2–4; 2. Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer a Martin Harris byli pohnuti inspirovaným přáním býti těmito třemi zvláštními svědky. Prorok se dotazoval Pána a toto zjevení bylo dáno v odpověď skrze Urim a Thumim.

1–4, Vírou tři svědci uvidí desky a další posvátné věci; 5–9, Kristus vydává svědectví o božskosti Knihy Mormonovy.

Oddíl 18

Zjevení Josephu Smithovi, Prorokovi, Oliveru Cowderymu a Davidu Whitmerovi dané ve Fayette ve státě New York v červnu 1829 (History of the Church, 1:60–64). Když bylo předáno Aronovo kněžství, bylo přislíbeno předání kněžství Melchisedechova (viz záhlaví k oddílu 13). Jako odpověď na úpěnlivou prosbu o poznání ohledně této záležitosti Pán dal toto zjevení.

1–5, Písma ukazují, jak budovati Církev; 6–8, Svět dozrává v nepravosti; 9–16, Cena duší je veliká; 17–25, Aby lidé získali spasení, musejí vzíti na sebe jméno Kristovo; 26–36, Povolání a poslání Dvanácti je zjeveno; 37–39, Oliver Cowdery a David Whitmer mají vyhledati Dvanáct; 40–47, Aby lidé získali spasení, musejí činiti pokání, býti pokřtěni a zachovávati přikázání.

Oddíl 19

Zjevení dané skrze Josepha Smitha v Manchesteru ve státě New York v březnu 1830 (History of the Church, 1:72–74). Ve svých dějinách ho Prorok uvedl jako „přikázání od Boha, a ne od člověka Martinu Harrisovi, dané tím, kdo je Věčný“ (History of the Church, 1:72).

1–3, Kristus má veškerou moc; 4–5, Všichni lidé musejí činiti pokání, nebo trpěti; 6–12, Věčný trest je Boží trest; 13–20, Kristus trpěl pro všechny, aby nemuseli trpěti, jestliže budou činiti pokání; 21–28, Kaž evangelium pokání; 29–41, Oznamuj radostné zvěsti.

Oddíl 20

Zjevení o církevní organisaci a správě dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v dubnu 1830 (History of the Church, 1:64–70). Prorok před svým záznamem tohoto zjevení napsal: „Obdrželi jsme od Něj [Ježíše Krista] následující, duchem proroctví a zjevení; což nám dalo nejen mnohé informace, ale také nám ukázalo přesný den, ve kterém, podle Jeho vůle a přikázání, máme přistoupiti k zorganisování Jeho Církve ještě jednou zde na zemi“ (History of the Church, 1:64).

1–16, Kniha Mormonova dokazuje božskost díla posledních dnů; 17–28, Nauky o stvoření, pádu, usmíření a křtu jsou potvrzeny; 29–37, Jsou uvedeny zákony řídící pokání, ospravedlnění, posvěcení a křest; 38–67, Jsou shrnuty povinnosti starších, kněží, učitelů a jáhnů; 68–74, Jsou zjeveny povinnosti členů, požehnání dětí a způsob křtu; 75–84, Jsou dány modlitby svátosti a předpisy řídící členství v Církvi.

Oddíl 21

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, ve Fayette ve státě New York 6. dubna 1830 (History of the Church, 1:74–79). Toto zjevení bylo dáno při organisování Církve, uvedeného data, v domově Petera Whitmera st. Účastnilo se ho šest mužů, kteří byli předtím pokřtěni. Jednomyslným hlasováním tyto osoby vyjádřily své přání a rozhodnutí organisovati se podle přikázání Božího (viz oddíl 20). Odhlasovaly také, že uznávají Josepha Smitha ml. a Olivera Cowderyho jako předsedající úředníky Církve a že je budou podporovati. Joseph pak vkládáním rukou vysvětil Olivera starším Církve a Oliver podobně vysvětil Josepha. Po provedení obřadu svátosti Joseph a Oliver položili jednotlivě ruce na účastníky, aby udělili Ducha Svatého a konfirmovali každého jako člena Církve.

1–3, Joseph Smith je povolán, aby byl vidoucím, překladatelem, prorokem, apoštolem a starším; 4–8, Jeho slova budou říditi věc Sionu; 9–12, Svatí budou věřiti jeho slovům, když mluví skrze Utěšitele.

Oddíl 22

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Manchesteru ve státě New York v dubnu 1830 (History of the Church, 1:79–80). Toto zjevení bylo dáno Církvi v důsledku toho, že někteří, kteří byli dříve pokřtěni, si přáli připojiti se k Církvi bez opětovného pokřtění.

1, Křest je nová a věčná smlouva; 2–4, Je požadován oprávněný křest.

Oddíl 23

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Manchesteru ve státě New York v dubnu 1830 Oliveru Cowderymu; Hyrumu Smithovi; Samuelu H. Smithovi; Josephu Smithovi st. a Josephu Knightovi st. (History of the Church, 1:80). Na základě vroucího přání ze strany jmenovaných pěti osob poznati své vlastní povinnosti se dotázal Prorok Pána a obdržel toto zjevení.

1–7, Tito prvotní učedníci jsou povoláni kázati, nabádati a posilovati Církev.

Oddíl 24

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v červenci 1830 (History of the Church, 1:101–103). Ačkoli od doby, kdy byla zorganisována Církev, neuplynuly ani čtyři měsíce, pronásledování zesílilo a vůdcové musili hledati bezpečí v částečném ústraní. Následující tři zjevení byla dána v této době, aby je posílila, povzbudila a poučila.

1–9, Joseph Smith je povolán překládati, kázati a vysvětlovati písma; 10–12, Oliver Cowdery je povolán kázati evangelium; 13–19, Je zjeven zákon týkající se zázraků, prokletí, setřesení prachu z nohou a chození bez měšce a mošny.

Oddíl 25

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Harmony ve státě Pensylvánie v červenci 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Viz záhlaví k oddílu 24.) Toto zjevení ukazuje vůli Páně Emmě Smithové, Prorokově manželce.

1–6, Emma Smithová, vyvolená paní, je povolána, aby pomáhala svému manželovi a utěšovala ho; 7–11, Je také povolána, aby psala, vysvětlovala písma a vybrala náboženské písně; 12–14, Píseň spravedlivých je pro Pána modlitbou; 15–16, Zásady poslušnosti v tomto zjevení se týkají všech.

Oddíl 26

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, Oliveru Cowderymu a Johnu Whitmerovi v Harmony ve státě Pensylvánie v červenci 1830 (History of the Church, 1:104). (Viz záhlaví k oddílu 24.)

1, Jsou poučeni, aby studovali písma a kázali; 2, Je potvrzen zákon všeobecného souhlasu.

Oddíl 27

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Harmony ve státě Pensylvánie v srpnu 1830 (History of the Church, 1:106–108). Při přípravě na náboženské shromáždění, při kterém měla býti žehnána svátost chleba a vína, Joseph šel opatřiti víno. Byl navštíven nebeským poslem a obdržel toto zjevení, jehož část byla zapsána v té době a zbytek v následujícím září. Při církevních shromážděních svátosti se nyní používá voda namísto vína.

1–4, Jsou určeny symboly, které se budou používati při přijímání svátosti; 5–14, Kristus a jeho služebníci ze všech dispensací budou přijímati svátost; 15–18, Oblecte se v celé odění Boží.

Oddíl 28

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu, ve Fayette ve státě New York v září 1830 (History of the Church, 1:109–111). Hiram Page, člen Církve, měl určitý kámen a tvrdil, že jeho pomocí přijímá zjevení týkající se zbudování Sionu a řádu Církve. Několik členů bylo těmito tvrzeními svedeno, a dokonce i Oliver Cowdery byl jimi nesprávně ovlivněn. Těsně před stanovenou konferencí se Prorok naléhavě tázal Pána ohledně této záležitosti a následovalo toto zjevení.

1–7, Joseph Smith drží klíče tajemství a pouze on dostává zjevení pro Církev; 8–10, Oliver Cowdery má kázati Lamanitům; 11–16, Satan oklamal Hirama Page a dal mu falešná zjevení.

Oddíl 29

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v přítomnosti šesti starších ve Fayette ve státě New York v září 1830 (History of the Church, 1:111–115). Toto zjevení bylo dáno několik dní před konferencí, která začala 26. září 1830.

1–8, Kristus shromažďuje své vyvolené; 9–11, Jeho příchod je začátkem milénia; 12–13, Dvanáct bude souditi veškerý Izrael; 14–21, Znamení, morové rány a pustošení budou předcházeti druhý příchod; 22–28, Poslední vzkříšení a konečný soud následují po miléniu; 29–35, Všechny věci jsou pro Pána duchovní; 36–39, Ďábel a jeho zástupy byli vyvrženi z nebe, aby pokoušeli člověka; 40–45, Pád a usmíření přinášejí spasení; 46–50, Malé děti jsou vykoupeny skrze usmíření.

Oddíl 30

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Davidu Whitmerovi, Peteru Whitmerovi ml. a Johnu Whitmerovi ve Fayette ve státě New York v září 1830 po třídenní konferenci ve Fayette, ale předtím, než se starší Církve rozešli (History of the Church, 1:115–116). Původně byl tento materiál vydán jako tři zjevení; Prorokem byl spojen do jednoho oddílu pro vydání Nauky a smluv z roku 1835.

1–4, David Whitmer je ukázňován, protože zanedbával sloužiti pilně; 5–8, Peter Whitmer ml. má doprovázeti Olivera Cowderyho na misii k Lamanitům; 9–11, John Whitmer je povolán kázati evangelium.

Oddíl 31

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Thomasu B. Marshovi v září 1830 (History of the Church, 1:115–117). Bylo dáno bezprostředně po konferenci Církve (viz záhlaví k oddílu 30). Thomas B. Marsh byl pokřtěn dříve v tomto měsíci a byl vysvěcen starším v Církvi předtím, než toto zjevení bylo dáno.

1–6, Thomas B. Marsh je povolán kázati evangelium a je ujištěn, že jeho rodina je v pořádku; 7–13, Dostává radu, aby byl trpělivý, vždy se modlil a následoval Utěšitele.

Oddíl 32

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Parley P. Prattovi a Zibovi Petersonovi, v říjnu 1830 (History of the Church, 1:118–120). Starší cítili veliký zájem o Lamanity a přání, které se týkalo jejich předpověděných požehnání, o kterých se Církev dověděla z Knihy Mormonovy. Následkem toho předložili Pánovi úpěnlivou prosbu, aby projevil svou vůli ohledně toho, zda starší mají býti v té době vysláni k indiánským kmenům na západ. Následovalo toto zjevení.

1–3, Parley P. Pratt a Ziba Peterson jsou povoláni, aby kázali Lamanitům a doprovázeli Olivera Cowderyho a Petera Whitmera ml.; 4–5, Mají se modliti o porozumění písmům.

Oddíl 33

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Ezrovi Thayreovi a Northropu Sweetovi ve Fayette ve státě New York v říjnu 1830 (History of the Church, 1:126–127). Při zaznamenávání tohoto zjevení Prorok prohlásil, že „Pán je vždy připraven poučiti takové, kteří pilně hledají ve víře“ (History of the Church, 1:126).

1–4, Dělníci jsou povoláváni, aby oznamovali evangelium v jedenácté hodině; 5–6, Církev je zřízena a vyvolení budou shromažďováni; 7–10, Čiňte pokání, neboť království nebeské je na dosah; 11–15, Církev je zbudována na skále evangelia; 16–18, Připravte se na příchod Ženicha.

Oddíl 34

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Orsonu Prattovi ve Fayette ve státě New York 4. listopadu 1830 (History of the Church, 1:127–128). Bratru Prattovi bylo v té době devatenáct let. Byl obrácen a pokřtěn, když poprvé slyšel kázání znovuzřízeného evangelia svým starším bratrem Parleym P. Prattem, před šesti týdny. Toto zjevení bylo přijato v domově Petera Whitmera st.

1–4, Věrní se stávají syny Božími skrze usmíření; 5–9, Kázání evangelia připravuje cestu pro druhý příchod; 10–12, Proroctví přichází mocí Ducha Svatého.

Oddíl 35

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi ve Fayette, nebo v jeho blízkosti, ve státě New York v prosinci 1830 (History of the Church, 1:128–131). V této době byl Prorok téměř denně zaměstnán prací na překladu Bible. Překlad byl započat již v červnu 1830 a Oliver Cowdery i John Whitmer sloužili jako písaři. Jelikož byli nyní povoláni k jiným povinnostem, byl povolán božským ustanovením Sidney Rigdon, aby sloužil jako Prorokův písař v této práci (viz verš 20). Prorok v úvodu ke svému záznamu tohoto zjevení napsal: „Sidney Rigdon přišel v prosinci [ze státu Ohio], aby se dotázal Pána, a s ním přišel Edward Partridge… Krátce po příchodu těchto dvou bratří takto promluvil Pán“ (History of the Church, 1:128).

1–2, Jak se lidé mohou státi syny Božími; 3–7, Sidney Rigdon je povolán, aby křtil a předával Ducha Svatého; 8–12, Znamení a zázraky jsou konány vírou; 13–16, Pánovi služebníci budou mlátiti národy mocí Ducha; 17–19, Joseph Smith drží klíče tajemství; 20–21, Vyvolení obstojí v den Pánova příchodu; 22–27, Izrael bude spasen.

Oddíl 36

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Edwardu Partridgeovi v blízkosti Fayette ve státě New York v prosinci 1830 (History of the Church, 1:131). (Viz záhlaví k oddílu 35.) Prorok řekl, že Edward Partridge „je vzorem zbožnosti a jedním z Pánových velikých mužů“ (History of the Church, 1:128).

1–3, Pán pokládá svou ruku na Edwarda Partridge skrze ruku Sidneyho Rigdona; 4–8, Každý muž, jenž přijímá evangelium a kněžství, má býti povolán, aby šel a kázal.

Oddíl 37

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v blízkosti Fayette ve státě New York v prosinci 1830 (History of the Church, 1:139). Je v něm dáno první přikázání ohledně shromáždění v této dispensaci.

1–4, Svatí jsou svoláváni, aby se shromáždili ve státě Ohio.

Oddíl 38

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Fayette ve státě New York 2. ledna 1831 (History of the Church, 1:140–143). Bylo to při příležitosti konference Církve.

1–6, Kristus stvořil všechny věci; 7–8, Je uprostřed svých Svatých, kteří ho brzy uvidí; 9–12, Veškeré tělo je před ním zkaženo; 13–22, Zemi zaslíbení vyhradil pro své Svaté na čas i na věčnost; 23–27, Svatým je přikázáno, aby byli jedno a aby si vážili jeden druhého jako bratří; 28–29, Jsou předpověděny války; 30–33, Svatým bude dána moc z výsosti a vyjdou mezi všechny národy; 34–42, Církvi je přikázáno, aby pečovala o chudé a potřebné a aby usilovala o bohatství věčnosti.

Oddíl 39

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Jamesi Covillovi ve Fayette ve státě New York 5. ledna 1831 (History of the Church, 1:143–145). James Covill, který byl asi čtyřicet let baptistickým duchovním, učinil s Pánem smlouvu, že uposlechne jakýkoli příkaz, který mu Pán dá skrze Josepha, Proroka.

1–4, Svatí mají moc státi se syny Božími; 5–6, Přijmouti evangelium znamená přijmouti Krista; 7–14, Jamesi Covillovi je přikázáno, aby byl pokřtěn a aby pracoval na Pánově vinici; 15–21, Pánovi služebníci mají před druhým příchodem kázati evangelium; 22–24, Ti, kteří přijmou evangelium, budou shromážděni na čas a na věčnost.

Oddíl 40

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi ve Fayette ve státě New York v lednu 1831 (History of the Church, 1:145). Před záznamem tohoto zjevení Prorok napsal: „Jelikož James Covill zavrhl slovo Páně a vrátil se ke svým dřívějším zásadám a lidem, dal Pán mně a Sidneymu Rigdonovi následující zjevení“ (History of the Church, 1:145).

1–3, Strach z pronásledování a starosti světa způsobují zavrhnutí evangelia.

Oddíl 41

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Církvi v Kirtlandu ve státě Ohio 4. února 1831 (History of the Church, 1:146–147). Odbočka Církve Kirtland v té době rychle rostla co do počtu. Prorok v úvodu tohoto zjevení napsal: „Členové… se snažili činiti vůli Boží, nakolik ji znali, i když se mezi ně vloudily podivné názory a falešní duchové… [a] Pán dal Církvi následující.“ (History of the Church, 1:146–147.)

1–3, Starší budou spravovati Církev duchem zjevení; 4–6, Praví učedníci obdrží Pánův zákon a budou jej zachovávati; 7–12, Edward Partridge je jmenován biskupem pro Církev.

Oddíl 42

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 9. února 1831 (History of the Church, 1:148–154). Bylo přijato v přítomnosti dvanácti starších a naplnilo Pánův slib učiněný dříve, že „zákon“ bude dán ve státě Ohio (viz oddíl 38:32). Prorok označuje toto zjevení jako zjevení „obsahující zákon Církve“ (History of the Church, 1:148).

1–10, Starší jsou povoláni kázati evangelium, křtíti obrácené a budovati Církev; 11–12, Musejí býti povoláni a vysvěceni a mají učiti zásadám evangelia nalézajícím se v písmech; 13–17, Mají učiti a prorokovati mocí Ducha; 18–29, Svatým je přikázáno nezabíjeti, nekrásti, nelhati, nebýti žádostivými, necizoložiti a nemluviti zle vůči druhým; 30–39, Jsou uvedeny zákony řídící zasvěcení majetku; 40–42, Pýcha a lenost jsou odsouzeny; 43–52, Nemocní mají býti uzdravováni skrze přisluhování a vírou; 53–60, Písma řídí Církev a mají býti hlásána světu; 61–69, Místo Nového Jeruzaléma a tajemství království budou zjevena; 70–73, Zasvěcený majetek se má používati pro podporu církevních úředníků; 74–93, Jsou uvedeny zákony spravující smilstvo, cizoložství, zabití, krádež a vyznání hříchů.

Oddíl 43

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio v únoru 1831 (History of the Church, 1:154–156). V té době byli někteří členové Církve znepokojeni lidmi uvádějícími falešná tvrzení, že jsou zjevovatelé. Prorok se tázal Pána a obdržel toto sdělení určené starším Církve. První část pojednává o záležitostech církevního řízení, druhá část obsahuje varování, které mají starší předávati národům země.

1–7, Zjevení a přikázání přicházejí pouze skrze jednoho určeného; 8–14, Svatí jsou posvěceni tím, že jednají ve vší svatosti před Pánem; 15–22, Starší jsou vysláni, aby hlásali pokání a připravovali lidi na veliký den Páně; 23–28, Pán volá na lidi svým vlastním hlasem a skrze síly přírody; 29–35, Přijde milénium a svázání Satana.

Oddíl 44

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Kirtlandu ve státě Ohio ve druhé polovině února 1831 (History of the Church, 1:157). Církev, v souladu s požadavkem zde uvedeným, určila, aby se na počátku měsíce června konala konference.

1–3, Starší se mají shromážditi na konferenci; 4–6, Mají se zorganisovati podle zákonů země a pečovati o chudé.

Oddíl 45

Zjevení dané Církvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 7. března 1831 (History of the Church, 1:158–163). Prorok v úvodu svého záznamu tohoto zjevení oznamuje, že „v tomto údobí Církve… mnohé falešné zprávy… a pošetilé historky byly vydávány… a rozšiřovány,… aby bránily lidem zkoumati dílo nebo přijmouti víru… Ale k radosti Svatých,… jsem obdržel následující“ (History of the Church, 1:158).

1–5, Kristus je náš přímluvce u Otce; 6–10, Evangelium je posel připravující cestu před Pánem; 11–15, Enoch a jeho bratří byli přijati Pánem k němu; 16–23, Kristus zjevil znamení svého příchodu, jak byla dána na hoře Olivové; 24–38, Evangelium bude znovuzřízeno, časy pohanů budou naplněny a pustošící nemoc pokryje zemi; 39–47, Znamení, divy a vzkříšení budou doprovázeti druhý příchod; 48–53, Kristus bude státi na hoře Olivové a Židé uvidí rány na jeho rukou a nohou; 54–59, Pán bude vládnouti během milénia; 60–62, Prorok je poučen, aby započal s překladem Nového zákona, skrze nějž budou oznámeny důležité informace; 63–75, Svatým je přikázáno, aby se shromáždili a vybudovali Nový Jeruzalém, do něhož přijdou lidé ze všech národů.

Oddíl 46

Zjevení dané Církvi skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 8. března 1831 (History of the Church, 1:163–165). V tomto počátečním období Církve se ještě nepoužíval jednotný vzor pro vedení církevních shromáždění. Avšak dosti běžný byl zvyk přijímati na shromáždění svátosti a na další shromáždění Církve pouze členy a vážné zájemce. Toto zjevení vyjadřuje vůli Páně ohledně řízení a vedení shromáždění.

1–2, Starší mají vésti shromáždění tak, jak jsou vedeni Svatým Duchem; 3–6, Ti, kteří hledají pravdu, nemají býti vyloučeni ze shromáždění svátosti; 7–12, Proste Boha a usilujte o dary Ducha; 13–26, Je podán výčet některých těchto darů; 27–33, Církevním vedoucím je dána moc rozeznávati dary Ducha.

Oddíl 47

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 8. března 1831 (History of the Church, 1:166). Před touto dobou působil Oliver Cowdery jako církevní dějepisec a zapisovatel. John Whitmer neusiloval o ustanovení dějepiscem, ale, byv požádán sloužiti v tomto povolání, řekl, že uposlechne vůli Páně v této záležitosti. Již sloužil jako tajemník Proroka při zaznamenávání mnoha zjevení přijatých v oblasti Fayette ve státě New York.

1–4, John Whitmer je určený k tomu, aby vedl dějiny Církve a psal pro Proroka.

Oddíl 48

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio v březnu 1831 (History of the Church, 1:166–167). Prorok se tázal Pána na způsob toho, jak postupovati při obstarávání pozemků pro usazování Svatých. To byla důležitá záležitost z hlediska stěhování členů Církve z východních Spojených států, aby uposlechli Pánova příkazu, že se mají shromážditi ve státě Ohio (viz oddíly 37:1–3; 45:64).

1–3, Svatí ve státě Ohio se mají poděliti o své pozemky se svými bratřími; 4–6, Svatí mají kupovati pozemky, stavěti město a následovati rady svých předsedajících úředníků.

Oddíl 49

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Sidneymu Rigdonovi, Parleymu P. Prattovi a Lemanu Copleymu v Kirtlandu ve státě Ohio v březnu 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Některé dějepisné prameny uvádějí jako datum tohoto zjevení květen 1831.) Leman Copley přijal evangelium, ale stále se přidržoval některých učení Shakerů (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Sjednocená společnost věřících v Kristovo druhé zjevení se]), ke které dříve patřil. K víře Shakerů patřilo, že Kristův druhý příchod již nastal a že se ukázal v podobě ženy, Ann Leeové; křest vodou nebyl pokládán za nutný; jedení vepřového masa bylo výslovně zakázáno a mnozí nejedli žádné maso; a život v celibátu byl pokládán za vyšší než manželství. V úvodu tohoto zjevení Prorok napsal: „Abych měl dokonalejší porozumění ohledně tohoto předmětu, tázal jsem se Pána a obdržel jsem následující.“ (History of the Church, 1:167.) Zjevení vyvrátilo některá základní pojetí skupiny Shakerů. Výše zmínění bratří vzali kopii zjevení do společenství Shakerů (poblíž Clevelandu ve státě Ohio) a celé jim je přečetli, ale bylo odmítnuto.

1–7, Den a hodina Kristova příchodu zůstane neznámá, dokud on nepřijde; 8–14, Aby lidé získali spasení, musejí činiti pokání, věřiti v evangelium a býti poslušni obřadů; 15–16, Manželství je ustanoveno Bohem; 17–21, Jedení masa je schváleno; 22–28, Před druhým příchodem bude Sion vzkvétati a Lamanité pokvetou jako růže.

Oddíl 50

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio v květnu 1831 (History of the Church, 1:170–173). Prorok uvádí, že někteří starší nerozuměli projevům různých duchů rozšířených po zemi a že toto zjevení bylo dáno jako odpověď na jeho zvláštní dotaz v této záležitosti. Tak zvané duchovní jevy nebyly mezi členy neobvyklé, někteří z nich tvrdili, že přijímají vidění a zjevení.

1–5, Mnozí falešní duchové jsou všude po zemi; 6–9, Běda pokrytcům a těm, kteří jsou odříznuti od Církve; 10–14, Starší mají kázati evangelium Duchem; 15–22, Kazatelé i posluchači potřebují býti osvíceni Duchem; 23–25, To, co nevzdělává, není od Boha; 26–28, Věrní jsou vlastníky všech věcí; 29–36, Modlitby očištěných jsou zodpověděny; 37–46, Kristus je Dobrý Pastýř a Kámen Izraele.

Oddíl 51

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Thompsonu ve státě Ohio v květnu 1831 (History of the Church, 1:173–174). Svatí stěhující se z východních států počali v této době přicházeti do státu Ohio a stalo se nutným učiniti pro jejich usídlení určitá opatření. Jelikož tento úkol příslušel zvláště úřadu biskupa, biskup Edward Partridge se snažil získati v této záležitosti poučení a Prorok se tázal Pána.

1–8, Edward Partridge je určen k tomu, aby řídil správcovství a záležitosti majetku; 9–12, Svatí mají jednati čestně a mají dostávati stejně; 13–15, Mají míti biskupovu zásobárnu a organisovati záležitosti majetku podle Pánova zákona; 16–20, Stát Ohio má býti dočasným shromažďovacím místem.

Oddíl 52

Zjevení dané starším Církve skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 7. června 1831 (History of the Church, 1:175–179). V Kirtlandu se konala konference, která začala 3. a skončila 6. června. Na této konferenci byla učiněna první určitá vysvěcení k úřadu vysokého kněze a jisté projevy falešných a klamajících duchů byly rozeznány a duchové byli vyplísněni.

1–2, Je určeno, že příští konference se má konati v Missouri; 3–8, Jistí starší jsou určeni k tomu, aby cestovali společně; 9–11, Starší mají učiti tomu, co apoštolové a proroci napsali; 12–21, Ti, kteří jsou osvíceni Duchem, přinášejí ovoce chvály a moudrosti; 22–44, Různí starší jsou určeni k tomu, aby šli kázajíce evangelium, zatímco cestují do Missouri na konferenci.

Oddíl 53

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Algernonu Sidneymu Gilbertovi v Kirtlandu ve státě Ohio v červnu 1831 (History of the Church, 1:179–180). Prorok, na žádost Sidneyho Gilberta, se tázal Pána ohledně práce a ustanovení bratra Gilberta v Církvi.

1–3, Povoláním a vyvolením Sidneyho Gilberta v Církvi je býti vysvěcen starším; 4–7, Má také sloužiti jako biskupův zmocněnec.

Oddíl 54

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Newelu Knightovi v Kirtlandu ve státě Ohio v červnu 1831 (History of the Church, 1:180–181). Členové Církve v odbočce v Thompsonu ve státě Ohio byli rozděleni v otázce týkající se zasvěcení majetku. Projevovaly se sobectví a chtivost a Leman Copley porušil svou smlouvu zasvětiti svou rozsáhlou farmu jako místo dědictví pro Svaté přicházející z Colesville ze státu New York. Ezra Thayre byl také zapleten do sporu. V důsledku toho Newel Knight (president odbočky v Thompsonu) a další starší přišli k Prorokovi, aby se zeptali, jak postupovati. Prorok se dotázal Pána a obdržel toto zjevení. (Viz oddíl 56, který je pokračováním této záležitosti.)

1–6, Svatí musejí zachovávati smlouvy evangelia, aby získali milosrdenství; 7–10, Musejí býti trpěliví v soužení.

Oddíl 55

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Williamu W. Phelpsovi v Kirtlandu ve státě Ohio v červnu 1831 (History of the Church, 1:184–186). William W. Phelps, tiskař, a jeho rodina právě přišli do Kirtlandu a Prorok vyhledal Pána kvůli informaci týkající se jeho.

1–3, W. W. Phelps je povolán a vyvolen, aby byl pokřtěn, aby byl vysvěcen starším a aby kázal evangelium; 4, Má také psáti knihy pro děti v církevních školách; 5–6, Má cestovati do Missouri, což bude území jeho práce.

Oddíl 56

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio v červnu 1831 (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, který byl určen k tomu, aby cestoval do Missouri s Thomasem B. Marshem (viz oddíl 52:22), nebyl schopen začíti svou misii, když ten druhý byl připraven. Starší Thayre nebyl připraven vydati se na cestu kvůli tomu, že se zapletl do problémů v Thompsonu ve státě Ohio (viz záhlaví k oddílu 54). Pán odpověděl na Prorokův dotaz ohledně této záležitosti udělením tohoto zjevení.

1–2, Aby Svatí získali spasení, musejí vzíti svůj kříž a následovati Pána; 3–13, Pán přikazuje a odvolává a neposlušní jsou zavrženi; 14–17, Běda bohatým, kteří nechtějí pomáhati chudým, a běda chudým, jejichž srdce není zlomeno; 18–20, Požehnaní jsou chudí, kteří jsou čistí v srdci, neboť oni zdědí zemi.

Oddíl 57

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sionu v kraji Jackson ve státě Missouri 20. července 1831 (History of the Church, 1:189–190). V souladu s Pánovým příkazem (oddíl 52) starší putovali z Kirtlandu do Missouri s mnoha rozmanitými zážitky a určitým protivenstvím. Při rozjímání nad stavem Lamanitů, a nedostatkem civilisovanosti, kultivovanosti a náboženství mezi lidmi obecně, Prorok zvolal: „Kdy pustina pokvete jako růže? Kdy bude Sion zbudován ve slávě své a kde bude státi chrám Tvůj, ke kterému budou všechny národy přicházeti v posledních dnech?“ (History of the Church, 1:189.) Následně obdržel toto zjevení.

1–3, Independence ve státě Missouri je místem pro město Sion a chrám; 4–7, Svatí mají kupovati pozemky a získati dědictví na tomto území; 8–16, Sidney Gilbert má zříditi obchod, W. W. Phelps má býti tiskařem a Oliver Cowdery má připravovati materiál pro vydávání.

Oddíl 58

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sionu v kraji Jackson ve státě Missouri 1. srpna 1831 (History of the Church, 1:190–195). O prvním sabatu po příchodu Proroka a jeho skupiny do kraje Jackson ve státě Missouri se konalo náboženské shromáždění a dva členové byli přijati křtem. Někteří Svatí z Colesville z odbočky Thompson a další dorazili během onoho týdne (viz oddíl 54). Mnozí byli dychtiví poznati vůli Páně ohledně sebe v novém místě shromažďování.

1–5, Ti, kteří vytrvají v soužení, budou korunováni slávou; 6–12, Svatí se mají připraviti na svatbu Beránkovu a na večeři Páně; 13–18, Biskupové jsou soudci v Izraeli; 19–23, Svatí mají poslouchati zákony země; 24–29, Lidé mají používati svobodu jednání k tomu, aby činili dobro; 30–33, Pán přikazuje a odvolává; 34–43, Činiti pokání znamená to, že lidé musejí vyznati své hříchy a zanechati jich; 44–58, Svatí mají zakoupiti své dědictví v Missouri a shromážditi se tam; 59–65, Evangelium musí býti kázáno každému stvoření.

Oddíl 59

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sionu v kraji Jackson ve státě Missouri 7. srpna 1831 (History of the Church, 1:196–201). Prorok před svým záznamem tohoto zjevení píše popisně o zemi Sion, kde byli tehdy lidé shromážděni. Země byla zasvěcena, jak Pán nařídil, a místo pro budoucí chrám bylo posvěceno. Pán dává tato přikázání s tím, že se zvláště vztahují na Svaté v Sionu.

1–4, Věrní Svatí v Sionu budou požehnáni; 5–8, Mají milovati Pána a sloužiti mu a zachovávati jeho přikázání; 9–19, Svěcením dne Páně jsou Svatí požehnáni časně i duchovně; 20–24, Spravedlivým je přislíben pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde.

Oddíl 60

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v kraji Jackson ve státě Missouri 8. srpna 1831 (History of the Church, 1:201–202). Při této příležitosti si starší, kteří byli určeni, aby se vrátili na východ, přáli věděti, jak mají postupovati a jakou cestou a jakým způsobem mají cestovati.

1–9, Starší mají kázati evangelium ve společenstvích zlovolných; 10–14, Nemají marniti svůj čas ani pohřbívati své hřivny; 15–17, Mohou si umýti nohy jako svědectví proti těm, kteří odmítají evangelium.

Oddíl 61

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, na břehu řeky Missouri u ohybu McIlwaine’s Bend 12. srpna 1831 (History of the Church, 1:202–205). Prorok a deset starších na své zpáteční cestě do Kirtlandu cestovali v kanoích po proudu řeky Missouri. Během třetího dne cesty zažili mnohá nebezpečí. Starší William W. Phelps ve vidění za denního světla viděl ničitele jedoucího s mocí po tváři vod.

1–12, Pán ustanovil na vodách mnohá zničení; 13–22, Vody byly proklety Janem a ničitel jezdí po jejich tváři; 23–29, Někteří mají moc přikázati vodám; 30–35, Starší mají cestovati dva a dva a kázati evangelium; 36–39, Mají se připravovati na příchod Syna Muže.

Oddíl 62

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, na břehu řeky Missouri v Charitonu ve státě Missouri 13. srpna 1831 (History of the Church, 1:205–206). Tohoto dne Prorok a jeho skupina, která byla na cestě z Independence do Kirtlandu, potkali několik starších, kteří byli na cestě do země Sion, a po radostném pozdravení obdržel toto zjevení.

1–3, Svědectví jsou zaznamenána v nebi; 4–9, Starší mají cestovati a kázati podle soudnosti, a jak jsou vedeni Duchem.

Oddíl 63

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio koncem srpna 1831 (History of the Church, 1:206–211). Prorok, Sidney Rigdon a Oliver Cowdery dorazili do Kirtlandu 27. srpna ze své návštěvy Missouri. Prorok v úvodu svého záznamu tohoto zjevení napsal: „V těchto počátečních dnech Církve byla velká snaha získati slovo Páně ohledně každého námětu, který se jakýmkoli způsobem týkal našeho spasení; a poněvadž země Sion byla nyní nejdůležitějším časným cílem, který jsme měli na zřeteli, tázal jsem se Pána na další informace ohledně shromažďování Svatých a zakoupení pozemků a dalších záležitostí.“ (History of the Church, 1:207.)

1–6, Den hněvu přijde na zlovolné; 7–12, Znamení přicházejí vírou; 13–19, Cizoložníci v srdci budou popírati víru a budou uvrženi do jezera ohně; 20, Věrní obdrží dědictví na proměněné zemi; 21, Úplná zpráva o událostech na hoře Proměnění ještě nebyla zjevena; 22–23, Poslušní obdrží tajemství království; 24–31, Dědictví v Sionu mají býti zakoupena; 32–35, Pán ustanovuje války a zlovolní zabíjejí zlovolné; 36–48, Svatí se mají shromažďovati v Sionu a poskytovati peníze, aby byl zbudován; 49–54, Požehnání jsou zajištěna věrným při druhém příchodu, ve vzkříšení a během milénia; 55–58, Toto je den varování; 59–66, Pánovo jméno je bráno nadarmo těmi, kteří ho používají bez pravomoci.

Oddíl 64

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, starším Církve v Kirtlandu ve státě Ohio 11. září 1831 (History of the Church, 1:211–214). Prorok se připravoval na to, aby se přestěhoval do Hiramu ve státě Ohio, aby znovu začal pracovati na překládání Bible, které bylo odloženo, zatímco byl v Missouri. Skupina bratří, kterým bylo přikázáno cestovati do Sionu (stát Missouri), byla horlivě zaměstnána přípravami k tomu, aby vyrazili v říjnu. V této rušné době bylo přijato toto zjevení.

1–11, Svatým je přikázáno, aby si navzájem odpouštěli, jinak na nich zůstává větší hřích; 12–22, Nekajícní mají býti přivedeni před Církev; 23–25, Ten, kdo platí desátek, nebude spálen při Pánově příchodu; 26–32, Svatí jsou varováni před dluhem; 33–36, Vzpurní budou odříznuti od Sionu; 37–40, Církev bude souditi národy; 41–43, Sion bude vzkvétati.

Oddíl 65

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v říjnu 1831 (History of the Church, 1:218). Prorok označuje toto zjevení jako modlitbu.

1–2, Klíče království Božího jsou na zemi svěřeny člověku a věc evangelia zvítězí; 3–6, Mileniální království nebeské přijde a spojí se s královstvím Božím na zemi.

Oddíl 66

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Orange ve státě Ohio 25. října 1831 (History of the Church, 1:219–221). Toto byl první den důležité konference. V úvodu tohoto zjevení Prorok napsal: „Na žádost Williama E. McLellina jsem se tázal Pána a obdržel jsem následující.“ (History of the Church, 1:220.)

1–4, Věčná smlouva je plnost evangelia; 5–8, Starší mají kázati, svědčiti a rozmlouvati s lidmi; 9–13, Věrná duchovní služba zajišťuje dědictví věčného života.

Oddíl 67

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v listopadu 1831 (History of the Church, 1:224–225). Bylo to při příležitosti zvláštní konference a bylo zvažováno a projednáváno vydání zjevení již přijatých od Pána skrze Proroka (viz záhlaví k oddílu 1). Bylo rozhodnuto, že Oliver Cowdery a John Whitmer mají vzíti rukopisy zjevení do Independence, kde je W. W. Phelps vydá jako Book of Commandments (Kniha přikázání). Mnozí bratří vydali vážná svědectví, že zjevení tehdy sestavená k vydání jsou vpravdě pravdivá, jak bylo dosvědčeno skrze Ducha Svatého vylitého na ně. Prorok zaznamenává, že poté, co bylo přijato zjevení známé jako oddíl 1, došlo k určitým negativním rozmluvám ohledně jazyka použitého ve zjeveních. Následovalo toto zjevení.

1–3, Pán slyší modlitby svých starších a bdí nad nimi; 4–9, Vyzývá nejmoudřejší osobu, aby napodobila to nejmenší z jeho zjevení; 10–14, Věrní starší budou obživeni Duchem a uvidí tvář Boží.

Oddíl 68

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v listopadu 1831 na žádost Orsona Hyda, Luka S. Johnsona, Lymana E. Johnsona a Williama E. McLellina (History of the Church, 1:227–229). Ačkoli toto zjevení bylo dáno jako odpověď na úpěnlivou prosbu, aby byla oznámena mysl Páně ohledně jmenovaných starších, mnohé z obsahu se týká celé Církve.

1–5, Slova starších, když jsou pohnuti Duchem Svatým, jsou písmo; 6–12, Starší mají kázati a křtíti a znamení budou následovati opravdové věřící; 13–24, Prvorozený mezi syny Aronovými může sloužiti jako předsedající biskup (to znamená držeti klíče předsednictví jako biskup) pod vedením Prvního předsednictva; 25–28, Rodičům je přikázáno, aby učili své děti evangeliu; 29–35, Svatí mají dodržovati sabat, pilně pracovati a modliti se.

Oddíl 69

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v listopadu 1831 (History of the Church, 1:234–235). Na zvláštní konferenci 1. listopadu byla schválena sbírka zjevení určená pro brzké vydání. 3. listopadu bylo doplněno zjevení uvedené zde jako oddíl 133 a nazvané Dodatek. Rozhodnutím konference byl určen Oliver Cowdery, aby odnesl rukopis sebraných zjevení a přikázání do Independence ve státě Missouri k vytištění. Také měl s sebou vzíti peníze, kterými bylo přispěno na budování Církve v Missouri. Jelikož ho cesta povede skrze řídce osídlené území k pohraničí, byl společník na cestu žádoucí.

1–2, John Whitmer má doprovázeti Olivera Cowderyho do Missouri; 3–8, Má také kázati a shromažďovati, zaznamenávati a psáti dějepisné údaje.

Oddíl 70

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 12. listopadu 1831 (History of the Church, 1:235–237). Dějiny psané Prorokem uvádějí, že od 1. do 12. listopadu včetně se konaly čtyři zvláštní konference. Na posledním z těchto shromáždění byla zvažována veliká důležitost knihy Book of Commandments (Kniha přikázání), později nazvané Doctrine and Covenants (Nauka a smlouvy); a Prorok o ní píše jako o „základu Církve v těchto posledních dnech a prospěchu pro svět ukazujícím, že klíče tajemství království našeho Spasitele jsou opět svěřeny člověku“ (History of the Church, 1:235).

1–5, Jsou určeni správci, aby vydali zjevení; 6–13, Ti, kteří pracují v duchovních věcech, jsou hodni své mzdy; 14–18, Svatí si mají býti v časných věcech rovni.

Oddíl 71

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Hiramu ve státě Ohio 1. prosince 1831 (History of the Church, 1:238–239). Prorok pokračoval v překládání Bible se Sidneym Rigdonem jako svým písařem, dokud nebylo přijato toto zjevení, v kteréžto době to bylo dočasně odloženo, aby jim to umožnilo splniti pokyn v něm daný. Bratří měli jíti kázati, aby zmírnili nepřátelské pocity, které povstaly proti Církvi v důsledku vydání několika novinových článků od Ezry Bootha, který odpadl.

1–4, Joseph Smith a Sidney Rigdon jsou vysláni hlásati evangelium; 5–11, Nepřátelé Svatých budou zahanbeni.

Oddíl 72

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 4. prosince 1831 (History of the Church, 1:239–241). Několik starších a členů se shromáždilo, aby se poučili o svých povinnostech a aby byli dále vzděláváni v učení Církve. Tento oddíl je spojením dvou zjevení přijatých v týž den. Verše 1 až 8 oznamují povolání Newela K. Whitneyho jako biskupa. Ten byl potom povolán a vysvěcen, po čemž byly přijaty verše 9 až 26, které poskytly další informace ohledně biskupových povinností.

1–8, Starší mají předávati zprávu o svém správcovství biskupovi; 9–15, Biskup vede zásobárnu a pečuje o chudé a potřebné; 16–26, Biskupové mají potvrzovati způsobilost starších.

Oddíl 73

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Hiramu ve státě Ohio 10. ledna 1832 (History of the Church, 1:241–242). Prorok a Sidney byli od začátku předchozího prosince zaměstnáni kázáním a tímto způsobem bylo mnoho uskutečněno pro zmírnění nepříznivých nálad, které povstaly proti Církvi (viz záhlaví k oddílu 71).

1–2, Starší mají pokračovati v kázání; 3–6, Joseph Smith a Sidney Rigdon mají pokračovati v překladu Bible, dokud nebude dokončen.

Oddíl 74

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Hiramu ve státě Ohio v lednu 1832 (History of the Church, 1:242). Prorok napsal: „Po přijetí předcházejícího slova Páně [NaS 73] jsem znovu započal s překládáním Písem a pracoval jsem pilně až těsně do konference, která se měla sejíti 25. ledna. Během tohoto období jsem také obdržel toto jako vysvětlení První epištoly ke Korintským, 7. kapitoly, 14. verše.“ (History of the Church, 1:242.)

1–5, Pavel radí Církvi svých dnů, aby nezachovávala zákon Mojžíšův; 6–7, Malé děti jsou svaté a jsou posvěceny skrze usmíření.

Oddíl 75

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Amherstu ve státě Ohio 25. ledna 1832 (History of the Church, 1:242–245). Bylo to při příležitosti konference určené dříve. Na této konferenci byla Josephu Smithovi vyjádřena podpora a byl vysvěcen presidentem vysokého kněžství. Určití starší, kteří se setkali s tím, že je obtížné přiváděti lidi k porozumění jejich poselství, si přáli dověděti se více podrobností ohledně svých bezprostředních povinností. Následovalo toto zjevení.

1–5, Věrní starší, kteří káží evangelium, získají věčný život; 6–12, Modlete se, abyste obdrželi Utěšitele, který učí všem věcem; 13–22, Starší budou seděti u soudu těch, kteří odmítají jejich poselství; 23–36, Rodiny misionářů mají obdržeti pomoc od Církve.

Oddíl 76

Vidění dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Hiramu ve státě Ohio 16. února 1832 (History of the Church, 1:245–252). Prorok v úvodu svého záznamu tohoto vidění napsal: „Po návratu z konference v Amherstu jsem pokračoval v překládání Písem. Z různých zjevení, jež byla přijata, bylo zřejmé, že mnoho důležitých bodů týkajících se spasení člověka bylo z Bible vyňato nebo ztraceno dříve, než byla sestavena. Jevilo se samozřejmým z pravd, které zbyly, že odměňuje-li Bůh každého podle skutků učiněných v těle, pojem ‚Nebe‘, jako odkaz na věčný domov Svatých, musí zahrnovati více království než jedno. V souladu s tím,… zatímco jsme překládali evangelium sv. Jana, já a starší Rigdon jsme viděli toto vidění.“ (History of the Church, 1:245.) Toto vidění bylo dáno poté, co Prorok přeložil Jana 5:29.

1–4, Pán je Bůh; 5–10, Tajemství království budou zjevena všem věrným; 11–17, Všichni vyjdou při vzkříšení spravedlných nebo nespravedlných; 18–24, Obyvatelé mnoha světů jsou syny a dcerami Bohu zplozenými skrze usmíření Ježíše Krista; 25–29, Anděl Boží padl a stal se ďáblem; 30–49, Synové zatracení budou trpěti věčným zatracením; všichni ostatní získávají určitý stupeň spasení; 50–70, Je popsána sláva a odměna oslavených bytostí v celestiálním království; 71–80, Jsou popsáni ti, kteří zdědí terestriální království; 81–113, Je vysvětlen stav lidí v telestiální, terestriální a celestiální slávě; 114–119, Věrní mohou viděti tajemství Božího království a porozuměti jim mocí Svatého Ducha.

Oddíl 77

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Hiramu ve státě Ohio v březnu 1832 (History of the Church, 1:253–255). Prorok napsal: „V souvislosti s překladem Písem jsem obdržel následující vysvětlení Zjevení Sv. Jana.“ (History of the Church, 1:253.)

1–4, Zvířata mají ducha a budou dlíti ve věčné blaženosti na nesmrtelné zemi; 5–7, Tato země má časnou existenci trvající 7000 let; 8–10, Různí andělé znovuzřizují evangelium a slouží na zemi; 11, Zpečetění 144 000; 12–14, Kristus přijde na počátku sedmého tisíciletí; 15, Dva proroci budou vzbuzeni pro židovský národ.

Oddíl 78

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v březnu 1832 (History of the Church, 1:255–257). Josephu Smithovi byl dán Pánem řád se záměrem zříditi zásobárnu pro chudé. Nebylo vždy žádoucí, aby totožnost jednotlivců, které Pán oslovoval ve zjeveních, byla známa světu; odtud, ve vydání tohoto a některých následujících zjevení, byli bratří zmiňováni jiným jménem než svým vlastním. Když nutnost pro uchovávání jmen jednotlivců v tajnosti pominula, byla potom uvedena jejich skutečná jména v hranatých závorkách. Jelikož dnes neexistuje žádná nezbytná potřeba pokračovati v používání zašifrovaných jmen, jsou zde nyní používána pouze skutečná jména, jak byla uvedena v původních rukopisech.

1–4, Svatí mají zorganisovati a zříditi zásobárnu; 5–12, Moudré používání jejich majetku povede ke spasení; 13–14, Církev má býti nezávislá na pozemské moci; 15–16, Michal (Adam) slouží pod vedením Svatého (Krista); 17–22, Požehnaní jsou věrní, neboť oni zdědí všechny věci.

Oddíl 79

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v březnu 1832 (History of the Church, 1:257).

1–4, Jared Carter je povolán kázati evangelium skrze Utěšitele.

Oddíl 80

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v březnu 1832 (History of the Church, 1:257).

1–5, Stephen Burnett a Eden Smith jsou povoláni kázati na jakémkoli místě, které si zvolí.

Oddíl 81

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v březnu 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams je povolán, aby byl vysokým knězem a rádcem v předsednictvu vysokého kněžství. Dějepisné záznamy ukazují, že když v březnu 1832 bylo toto zjevení přijato, povolávalo Jesseho Gause do úřadu rádce pro Josepha Smitha v předsednictvu. Avšak když nepokračoval způsobem, který je v souladu s tímto ustanovením, povolání bylo následně přeneseno na Fredericka G. Williamse. Toto zjevení (datované březnem 1832) má býti pokládáno za krok k formálnímu zorganisování Prvního předsednictva, protože výslovně požaduje úřad rádce v tomto orgánu a vysvětluje důstojnost tohoto ustanovení. Bratr Gause sloužil po nějakou dobu, ale v prosinci 1832 byl vyloučen z Církve. Bratr Williams byl vysvěcen k uvedenému úřadu 18. března 1833.

1–2, Klíče království jsou vždy drženy Prvním předsednictvem; 3–7, Bude-li Frederick G. Williams ve své službě věrný, bude míti věčný život.

Oddíl 82

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v kraji Jackson ve státě Missouri 26. dubna 1832 (History of the Church, 1:267–269). Bylo to při příležitosti generální rady Církve, na které byla Josephu Smithovi, Prorokovi, vyjádřena podpora jako presidentovi vysokého kněžství, do kteréhožto úřadu byl vysvěcen dříve na konferenci vysokých kněží, starších a členů v Amherstu ve státě Ohio 25. ledna 1832 (viz záhlaví k oddílu 75). Dříve byla ve vydání tohoto zjevení použita neobvyklá jména, aby utajila totožnost jmenovaných osob (viz záhlaví k oddílu 78).

1–4, Kde je mnoho dáno, tam je mnoho požadováno; 5–7, Ve světě vládne temnota; 8–13, Pán je zavázán, když činíme to, co on říká; 14–18, Sion musí vzrůstati v kráse a svatosti; 19–24, Každý člověk má usilovati o blaho svého bližního.

Oddíl 83

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Independence ve státě Missouri 30. dubna 1832 (History of the Church, 1:269–270). Toto zjevení bylo přijato, když Prorok zasedal v radě se svými bratřími.

1–4, Ženy a děti mají nárok na podporu od svého manžela a otce; 5–6, Vdovy a sirotci mají nárok na podporu od Církve.

Oddíl 84

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 22. a 23. září 1832 (History of the Church, 1:286–295). Během měsíce září se starší začali vraceti ze své misie ve východních státech a podávati zprávy o své práci. Zatímco byli pohromadě v tomto období radosti, bylo přijato následující sdělení. Prorok ho označil jako zjevení o kněžství.

1–5, Nový Jeruzalém a chrám budou postaveny v Missouri; 6–17, Je dána linie kněžství od Mojžíše k Adamovi; 18–25, Větší kněžství drží klíč poznání Boha; 26–32, Menší kněžství drží klíč služby andělů a přípravného evangelia; 33–44, Lidé získávají věčný život skrze přísahu a smlouvu kněžství; 45–53, Duch Kristův osvěcuje lidi a svět leží v hříchu; 54–61, Svatí musejí svědčiti o těch věcech, které obdrželi; 62–76, Mají kázati evangelium a znamení budou následovati; 77–91, Starší mají vyjíti bez měšce a mošny a Pán bude pečovati o jejich potřeby; 92–97, Morové rány a prokletí očekávají ty, kteří zavrhují evangelium; 98–102, Je dána nová píseň vykoupení Sionu; 103–110, Nechť každý člověk zastává svůj vlastní úřad a pracuje ve svém vlastním povolání; 111–120, Pánovi služebníci mají hlásati ohavnost zpustošení posledních dnů.

Oddíl 85

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 27. listopadu 1832 (History of the Church, 1:298–299). Tento oddíl je výňatkem z dopisu Proroka W. W. Phelpsovi, který žil v Independence ve státě Missouri. Byl dán v odpověď na otázky ohledně těch Svatých, kteří se přestěhovali do Sionu, ale kteří neobdrželi své dědictví podle zřízeného řádu v Církvi.

1–5, Dědictví v Sionu mají býti přijata skrze zasvěcení; 6–12, Jeden mocný a silný dá Svatým jejich dědictví v Sionu.

Oddíl 86

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 6. prosince 1832 (History of the Church, 1:300). Toto zjevení bylo přijato, když Prorok kontroloval a upravoval rukopis překladu Bible.

1–7, Pán podává význam podobenství o pšenici a koukolu; 8–11, Vysvětluje kněžská požehnání pro ty, kteří jsou zákonnými dědici podle těla.

Oddíl 87

Zjevení a proroctví o válce dané skrze Josepha Smitha, Proroka, 25. prosince 1832 (History of the Church, 1:301–302). Tento oddíl byl přijat v době, kdy bratří uvažovali a rozmlouvali o otroctví Afričanů na americkém kontinentu a o otroctví dětí lidských po celém světě.

1–4, Je předpověděna válka mezi severními státy a jižními státy; 5–8, Na všechny obyvatele země dopadnou velké pohromy.

Oddíl 88

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 27. prosince 1832 (History of the Church, 1:302–312). Prorokem bylo označeno jako „‚list olivový‘… utržený ze stromu ráje, Pánovo poselství pokoje pro nás“ (History of the Church, 1:316). Z dějepisných záznamů vyplývá, že části tohoto zjevení byly přijaty 27. a 28. prosince 1832 a 3. ledna 1833.

1–5, Věrní Svatí dostávají onoho Utěšitele, který je zaslíbením věčného života; 6–13, Všechny věci jsou ovládány a řízeny světlem Kristovým; 14–16, Vzkříšení přichází skrze vykoupení; 17–31, Poslušnost celestiálního, terestriálního nebo telestiálního zákona připravuje lidi pro tomu příslušné království a slávu; 32–35, Ti, kteří chtějí setrvávati v hříchu, zůstávají nadále špinaví; 36–41, Všechna království jsou řízena zákonem; 42–45, Bůh dal zákon pro všechny věci; 46–50, Člověk pochopí dokonce Boha; 51–61, Podobenství o muži, který posílá své služebníky na pole a který je postupně navštěvuje; 62–73, Přibližte se Pánovi, a uvidíte jeho tvář; 74–80, Posvěťte se a učte se navzájem nauky království; 81–85, Každý člověk, který byl varován, má varovati svého bližního; 86–94, Znamení, pozdvižení živlů a andělé připravují cestu pro příchod Páně; 95–102, Andělské pozouny vyvolávají mrtvé v jejich pořádku; 103–116, Andělské pozouny vyhlašují znovuzřízení evangelia, pád Babylonu a bitvu velikého Boha; 117–126, Vyhledávejte poznání, zřiďte dům Boží (chrám) a odějte se poutem pravé lásky; 127–141, Je uveden řád Školy proroků včetně obřadu umývání nohou.

Oddíl 89

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 27. února 1833 (History of the Church, 1:327–329). V důsledku toho, že první bratří na svých shromážděních užívali tabák, Prorok byl veden k tomu, aby přemítal o této záležitosti; následkem čehož se na to tázal Pána. Výsledkem bylo toto zjevení, známé jako Slovo moudrosti. Původně byly první tři verše Prorokem napsány jako inspirovaný úvod a popis.

1–9, Používání vína, silných nápojů, tabáku a horkých nápojů je zakázáno; 10–17, Byliny, ovoce, maso a obilí je ustanoveno člověku a zvířatům k užitku; 18–21, Poslušnost zákona evangelia, včetně Slova moudrosti, přináší časná a duchovní požehnání.

Oddíl 90

Zjevení Josephu Smithovi, Prorokovi, dané v Kirtlandu ve státě Ohio 8. března 1833 (History of the Church, 1:329–331). Toto zjevení je dalším krokem pro zřízení Prvního předsednictva (viz záhlaví k oddílu 81); jako jeho důsledek byli 18. března 1833 vysvěceni zmínění rádci.

1–5, Klíče království jsou svěřeny Josephu Smithovi a skrze něj Církvi; 6–7, Sidney Rigdon a Frederick G. Williams mají sloužiti v Prvním předsednictvu; 8–11, Evangelium má býti kázáno národům Izraele, pohanům a Židům a každý člověk ho uslyší ve svém vlastním jazyce; 12–18, Joseph Smith a jeho rádcové mají dávati Církev do pořádku; 19–37, Různí jednotlivci dostávají od Pána radu, aby kráčeli zpříma a sloužili v jeho království.

Oddíl 91

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 9. března 1833 (History of the Church, 1:331–332). Prorok byl v této době zaměstnán překladem Starého zákona. Když došel k té části dávných záznamů, které se nazývají apokryfy, tázal se Pána a obdržel tento pokyn.

1–3, Apokryfy jsou většinou přeloženy správně, ale obsahují mnoho doplňků rukou lidskou, které nejsou pravdivé; 4–6, Jsou prospěšné pro ty, kteří jsou osvíceni Duchem.

Oddíl 92

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Kirtlandu ve státě Ohio 15. března 1833 (History of the Church, 1:333). Zjevení je určeno Fredericku G. Williamsovi, jenž byl nedávno určen rádcem v Prvním předsednictvu.

1–2, Pán dává přikázání ohledně přijetí do sjednoceného řádu.

Oddíl 93

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 6. května 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Všichni, kteří jsou věrní, uvidí Pána; 6–18, Jan vydal svědectví, že Syn Boží postupoval od milosti k milosti, dokud neobdržel plnost slávy Otce; 19–20, Věrní lidé, postupující od milosti k milosti, obdrží také z jeho plnosti; 21–22, Ti, kteří jsou zplozeni skrze Krista, jsou Církví Prvorozeného; 23–28, Kristus obdržel plnost veškeré pravdy a člověk může poslušností učiniti podobně; 29–32, Člověk byl na počátku s Bohem; 33–35, Prvky jsou věčné a člověk může obdržeti plnost radosti ve vzkříšení; 36–37, Sláva Boží je inteligence; 38–40, Děti jsou vykoupením Kristovým před Bohem nevinné; 41–53, Vedoucím bratřím je přikázáno, aby uvedli svou rodinu do pořádku.

Oddíl 94

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 6. května 1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon a Jared Carter jsou určeni jako Církevní stavební komise.

1–9, Pán dává přikázání ohledně stavby domu pro práci předsednictva; 10–12, Má býti postavena tiskárna; 13–17, Jsou určena určitá dědictví.

Oddíl 95

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 1. června 1833 (History of the Church, 1:350–352). Toto zjevení je pokračováním božských pokynů postaviti domy pro uctívání a poučení, zvláště dům Páně (viz oddíl 88:119–136 a oddíl 94).

1–6, Svatí jsou ukázňováni, protože zanedbali stavbu domu Páně; 7–10, Pán si přeje používati svůj dům k tomu, aby obdaroval svůj lid mocí z výsosti; 11–17, Tento dům má býti zasvěcen jako místo uctívání a pro školu apoštolů.

Oddíl 96

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, ukazující řád města neboli kůlu Sionu v Kirtlandu ve státě Ohio 4. června 1833 jako příklad Svatým v Kirtlandu (History of the Church, 1:352–353). Bylo to při příležitosti konference vysokých kněží a hlavním projednávaným námětem bylo přidělení určitých pozemků, známých jako Frenchova farma, vlastněných Církví poblíž Kirtlandu. Jelikož se konference nemohla dohodnouti, kdo má převzíti péči o farmu, všichni souhlasili s tím, aby se Prorok ohledně této záležitosti dotázal Pána.

1, Kůl Sionu Kirtland má býti učiněn silným; 2–5, Biskup má rozděliti dědictví pro Svaté; 6–9, John Johnson má býti členem sjednoceného řádu.

Oddíl 97

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 2. srpna 1833 (History of the Church, 1:400–402). Toto zjevení pojednává zvláště o záležitostech Svatých v Sionu v kraji Jackson ve státě Missouri, v odpověď na Prorokovo dotázání se Pána na informaci. Členové Církve v Missouri byli v tomto čase vystaveni vážnému pronásledování a 23. července 1833 byli přinuceni podepsati dohodu o tom, že opustí kraj Jackson.

1–2, Mnozí Svatí v Sionu (kraj Jackson, stát Missouri) jsou požehnaní pro svou věrnost; 3–5, Parley P. Pratt je chválen za svou práci ve škole v Sionu; 6–9, Ti, kteří dodržují své smlouvy, jsou přijati Pánem; 10–17, V Sionu má býti postaven dům, v němž čistí v srdci uvidí Boha; 18–21, Sion jsou čistí v srdci; 22–28, Sion unikne Pánovu bičování, bude-li věrný.

Oddíl 98

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 6. srpna 1833 (History of the Church, 1:403–406). Toto zjevení přišlo v důsledku pronásledování Svatých v Missouri. Bylo přirozené, že Svatí v Missouri, kteří trpěli fysicky a také protože ztratili majetek, budou cítiti sklon k odvetě a odplatě. Tudíž, Pán dal toto zjevení. Ačkoli se nepochybně některé zprávy o problémech v Missouri Prorokovi v Kirtlandu donesly (devět set mil daleko), závažnost situace mu k tomuto datu mohla býti oznámena pouze zjevením.

1–3, Strasti Svatých budou pro jejich dobro; 4–8, Svatí se mají chovati přátelsky vůči ústavnímu zákonu země; 9–10, Čestní, moudří a dobří lidé mají býti podporováni pro světskou vládu; 11–15, Ti, kteří pokládají svůj život v Pánově věci, budou míti věčný život; 16–18, Zřekněte se války a hlásejte mír; 19–22, Svatí v Kirtlandu jsou káráni a je jim přikázáno činiti pokání; 23–32, Pán zjevuje své zákony týkající se pronásledování a strastí vkládaných na jeho lid; 33–38, Válka je ospravedlněna pouze tehdy, když ji Pán přikazuje; 39–48, Svatí mají odpouštěti svým nepřátelům, již, činí-li pokání, také ujdou Pánově odplatě.

Oddíl 99

Zjevení dané v srpnu 1832 v Hiramu ve státě Ohio skrze Josepha Smitha, Proroka, Johnu Murdockovi. Ačkoli vydání Nauky a smluv počínaje rokem 1876 uváděla toto zjevení jako z Kirtlandu ze srpna 1833, dřívější vydání a další dějinné záznamy potvrzují správnou informaci.

1–8, John Murdock je povolán hlásati evangelium a ti, kdož ho přijímají, přijímají Pána a obdrží milosrdenství.

Oddíl 100

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Perrysburgu ve státě New York 12. října 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Dva bratří, byvše několik dní odloučeni od svých rodin, cítili o ně určité obavy.

1–4, Joseph a Sidney mají kázati evangelium pro spasení duší; 5–8, V pravou hodinu jim bude dáno, co mají říci; 9–12, Sidney má býti mluvčím a Joseph má býti zjevovatelem a mocným ve svědectví; 13–17, Pán vzbudí čistý lid a poslušní budou spaseni.

Oddíl 101

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Kirtlandu ve státě Ohio 16. prosince 1833 (History of the Church, 1:458–464). V této době Svatí, kteří se shromáždili v Missouri, trpěli velikým pronásledováním. Lůza je vyhnala z jejich domova v kraji Jackson a někteří Svatí se pokusili usaditi se v kraji Van Buren, ale pronásledování je následovalo. Hlavní skupina Svatých byla v oné době v kraji Clay ve státě Missouri. Výhrůžky usmrcením vůči jednotlivcům z Církve byly mnohé. Lidé přišli o zařízení domácnosti, oblečení, hospodářská zvířata a další osobní majetek; a mnoho z jejich úrody bylo zničeno.

1–8, Svatí jsou ukázňováni a sužováni pro své přestupky; 9–15, Pánovo rozhořčení dopadne na národy, ale jeho lid bude shromážděn a utěšen; 16–21, Sion a jeho kůly budou zřízeny; 22–31, Je uvedena povaha života během milénia; 32–42, V té době budou Svatí požehnáni a odměněni; 43–62, Podobenství o šlechtici a olivovníku naznačuje trápení a konečné vykoupení Sionu; 63–75, Svatí mají pokračovati ve shromažďování se; 76–80, Pán ustanovil Ústavu Spojených států; 81–101, Svatí mají naléhavě žádati o nápravu bezpráví podle podobenství o ženě a nespravedlném soudci.

Oddíl 102

Zápis o zorganisování první vysoké rady Církve v Kirtlandu ve státě Ohio 17. února 1834 (History of the Church, 2:28–31). Původní zápis zaznamenali starší Oliver Cowdery a Orson Hyde. Prorok dva dny poté zápis opravil, přečetl ho vysoké radě a radou byl přijat. Verše 30 až 32, které pojednávají o Radě dvanácti apoštolů, doplnil prorok Joseph Smith v roce 1835, když připravoval tento oddíl pro vydání v Nauce a smlouvách.

1–8, Vysoká rada je určena, aby urovnávala významné nesnáze, které povstanou v Církvi; 9–18, Jsou stanoveny postupy pro projednávání případů; 19–23, President rady vydává rozhodnutí; 24–34, Je uveden postup pro odvolání.

Oddíl 103

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 24. února 1834 (History of the Church, 2:36–39). Toto zjevení bylo přijato po příchodu Parleyho P. Pratta a Lymana Wighta, kteří přišli ze státu Missouri do Kirtlandu ve státě Ohio, aby se poradili s Prorokem o pomoci Svatým v kraji Jackson a o jejich znovuzřízení na jejich pozemky.

1–4, Proč Pán dovolil, aby Svatí v kraji Jackson byli pronásledováni; 5–10, Svatí zvítězí, budou-li zachovávati přikázání; 11–20, Vykoupení Sionu přijde mocí a Pán půjde před svým lidem; 21–28, Svatí se mají shromážditi v Sionu a ti, kteří pokládají svůj život, opět jej naleznou; 29–40, Různí bratří jsou povoláni, aby zorganisovali Sionskou výpravu a šli do Sionu; je jim přislíbeno vítězství, budou-li věrní.

Oddíl 104

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, 23. dubna 1834 ohledně sjednoceného řádu neboli řádu Církve pro dobro chudých (History of the Church, 2:54–60). Bylo to při příležitosti schůzky rady Prvního předsednictva a dalších vysokých kněží, v níž byly zvažovány naléhavé časné potřeby lidí. Sjednocený řád v Kirtlandu má býti dočasně rozpuštěn a má býti reorganisován a majetek má býti rozdělen jako správcovství mezi členy řádu.

1–10, Svatí, kteří činí přestupky proti sjednocenému řádu, budou prokleti; 11–16, Pán se stará o své Svaté svým vlastním způsobem; 17–18, Zákon evangelia řídí péči o chudé; 19–46, Jsou určena správcovství a požehnání různých bratří; 47–53, Sjednocený řád v Kirtlandu a řád v Sionu mají působiti odděleně; 54–66, Je zřízena posvátná pokladnice Páně pro tištění písem; 67–77, Všeobecná pokladnice sjednoceného řádu má působiti na základě všeobecného souhlasu; 78–86, Ti ve sjednoceném řádu mají zaplatiti veškeré své dluhy a Pán je osvobodí z finanční poroby.

Oddíl 105

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, u řeky Fishing ve státě Missouri 22. června 1834 (History of the Church, 2:108–111). Násilnosti lůzy proti Svatým v Missouri narůstaly a organisované skupiny z několika krajů oznámily svůj záměr zničiti lid. Prorok přišel z Kirtlandu v čele skupiny známé jako Sionská výprava, která přinesla oblečení a potraviny. Když tato skupina tábořila u řeky Fishing, Prorok obdržel toto zjevení.

1–5, Sion bude zbudován skrze přizpůsobení se celestiálnímu zákonu; 6–13, Vykoupení Sionu je na krátký čas pozdrženo; 14–19, Pán bude bojovati bitvy Sionu; 20–26, Svatí mají býti moudří a nemají se vychloubati mocnými skutky, když se shromažďují; 27–30, Mají býti zakoupeny pozemky v Jacksonu a v sousedních krajích; 31–34, Starší mají obdržeti v domě Páně v Kirtlandu obdarování; 35–37, Svatí, kteří jsou povoláni a vyvoleni, budou posvěceni; 38–41, Svatí mají světu vyzdvihnouti korouhev míru.

Oddíl 106

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 25. listopadu 1834 (History of the Church, 2:170–171). Toto zjevení je určeno Warrenu A. Cowderymu, staršímu bratrovi Olivera Cowderyho.

1–3, Warren A. Cowdery je povolán jako místní předsedající úředník; 4–5, Druhý příchod nezastihne děti světla jako zloděj; 6–8, Z věrné služby v Církvi plynou veliká požehnání.

Oddíl 107

Zjevení o kněžství dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio datované 28. březnem 1835 (History of the Church, 2:209–217). Uvedeného data se Dvanáct sešlo jako rada, vyznávali své individuální slabosti a nedostatky, vyjadřovali pokání a usilovali o další vedení Páně. Chystali se rozejíti se na misie do určených okrsků. I když části tohoto oddílu byly přijaty uvedeného data, dějepisné záznamy potvrzují, že různé části byly přijaty v různých dobách, některé již v listopadu 1831.

1–6, Jsou dvě kněžství: Melchisedechovo a Aronovo; 7–12, Ti, kteří drží Melchisedechovo kněžství, mají moc úřadovati ve všech úřadech v Církvi; 13–17, Biskupstvo předsedá Aronovu kněžství, které poskytuje vnější obřady; 18–20, Melchisedechovo kněžství drží klíče všech duchovních požehnání; Aronovo kněžství drží klíče služby andělů; 21–38, První předsednictvo, Dvanáct a Sedmdesát tvoří předsedající kvora, jejichž rozhodnutí mají býti činěna v jednotě a spravedlivosti; 39–52, Od Adama k Noémovi je ustaven patriarchální řád; 53–57, Dávní Svatí se shromáždili v Adam-ondi-Ahman a ukázal se jim Pán; 58–67, Dvanáct má uspořádávati úředníky Církve; 68–76, Biskupové slouží jako všeobecní soudci v Izraeli; 77–84, První předsednictvo a Dvanáct tvoří nejvyšší soud v Církvi; 85–100, Presidenti kněžství řídí svá příslušná kvora.

Oddíl 108

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 26. prosince 1835 (History of the Church, 2:345). Tento oddíl byl přijat na žádost Lymana Shermana, který byl dříve vysvěcen vysokým knězem a sedmdesátníkem a který přišel k Prorokovi se žádostí o zjevení, aby poznal své povinnosti.

1–3, Lymanu Shermanovi jsou odpuštěny jeho hříchy; 4–5, Bude započítán mezi vedoucí starší Církve; 6–8, Je povolán kázati evangelium a posilovati své bratří.

Oddíl 109

Modlitba přednesená při zasvěcení chrámu v Kirtlandu ve státě Ohio 27. března 1836 (History of the Church, 2:420–426). Podle Prorokova napsaného prohlášení mu byla tato modlitba dána zjevením.

1–5, Chrám Kirtland byl postaven jako místo pro navštěvování Synem Muže; 6–21, Má býti domem modlitby, půstu, víry, učení, slávy a pořádku a domem Božím; 22–33, Kéž jsou nekajícní, kteří odporují Pánovu lidu, zahanbeni; 34–42, Kéž Svatí vyjdou v moci, aby shromáždili spravedlivé do Sionu; 43–53, Kéž jsou Svatí osvobozeni od děsivých věcí, jež mají býti vylévány na zlovolné v posledních dnech; 54–58, Kéž jsou národy a lidé a církve připraveny pro evangelium; 59–67, Kéž jsou Židé, Lamanité a celý Izrael vykoupeni; 68–80, Kéž jsou Svatí korunováni slávou a ctí a kéž získají věčné spasení.

Oddíl 110

Vidění projevené Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu v chrámu v Kirtlandu ve státě Ohio 3. dubna 1836 (History of the Church, 2:435–436). Bylo to při příležitosti shromáždění v den sabatu. Prorok uvádí svůj záznam těchto projevů těmito slovy: „Odpoledne jsem pomáhal dalším presidentům při rozdílení Večeře Páně Církvi poté, co jsme ji obdrželi od Dvanácti, jejichž výsadou bylo tohoto dne úřadovati u posvátného stolu. Poté, co jsem vykonal tuto službu svým bratřím, poodešel jsem ke kazatelnici, přičemž závoje byly spuštěny, a sklonil jsem se s Oliverem Cowderym k vážné a tiché modlitbě. Poté, co jsme po modlitbě povstali, se nám oběma otevřelo následující vidění.“ (History of the Church, 2:435.)

1–10, Pán Jehova se ukazuje ve slávě a přijímá chrám Kirtland jako svůj dům; 11–12, Mojžíš a Elias se jednotlivě ukazují a předávají své klíče a dispensace; 13–16, Eliáš se navrací a předává klíče své dispensace, jak bylo přislíbeno Malachiášem.

Oddíl 111

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Salemu ve státě Massachusetts 6. srpna 1836 (History of the Church, 2:465–466). V této době byli vedoucí Církve kvůli své práci ve službě velmi zadluženi. Protože zaslechli, že v Salemu budou moci dosáhnouti velikého množství peněz, Prorok, Sidney Rigdon, Hyrum Smith a Oliver Cowdery tam z Kirtlandu ze státu Ohio cestovali, aby prozkoumali toto tvrzení a současně kázali evangelium. Bratří vyřídili několik věcí ohledně církevních záležitostí a měli několik kázání. Když se ukázalo, že žádné peníze neobdrží, vrátili se do Kirtlandu. Několik faktorů, které vystupují na pozadí, se odráží ve slovech tohoto zjevení.

1–5, Pán se stará o časné potřeby svých služebníků; 6–11, Bude jednati se Sionem milosrdně a uspořádá všechny věci pro dobro svých služebníků.

Oddíl 112

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Thomasu B. Marshovi v Kirtlandu ve státě Ohio 23. července 1837 (History of the Church, 2:499–501). Toto zjevení obsahuje slovo Páně Thomasu B. Marshovi ohledně dvanácti apoštolů Beránkových. Prorok zaznamenává, že toto zjevení bylo přijato v den, kdy bylo poprvé kázáno v Anglii evangelium. Thomas B. Marsh byl v té době presidentem Kvora dvanácti apoštolů.

1–10, Dvanáct má vyslati evangelium a pozdvihnouti varovný hlas ke všem národům a lidem; 11–15, Mají vzíti svůj kříž, následovati Ježíše a pásti jeho ovce; 16–20, Ti, kdo přijímají První předsednictvo, přijímají Pána; 21–29, Temnota pokrývá zemi a pouze ti, kteří uvěří a budou pokřtěni, budou spaseni; 30–34, První předsednictvo a Dvanáct drží klíče dispensace plnosti časů.

Oddíl 113

Odpovědi na určité otázky týkající se záznamů Izaiášových dané prostřednictvím Josepha Smitha, Proroka, v březnu 1838 (History of the Church, 3:9–10).

1–6, Kmen Izaiův, proutek vycházející z něho a kořen Izaiův jsou rozpoznány; 7–10, Rozptýlené zbytky Sionu mají právo na kněžství a jsou svolávány, aby se vrátily k Pánu.

Oddíl 114

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 17. dubna 1838 (History of the Church, 3:23).

1–2, Církevní postavení zastávaná těmi, kteří nejsou věrní, budou dána jiným.

Oddíl 115

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 26. dubna 1838, oznamující vůli Boží ohledně vybudování tohoto místa a Pánova domu (History of the Church, 3:23–25). Toto zjevení je adresováno předsedajícím úředníkům Církve.

1–4, Pán nazývá svou církev Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů; 5–6, Sion a jeho kůly jsou pro Svaté místem ochrany a útočiště; 7–16, Svatým je přikázáno vybudovati ve Far Westu dům Páně; 17–19, Joseph Smith drží klíče království Božího na zemi.

Oddíl 116

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, poblíž Wightova přívozu, na místě zvaném Spring Hill v kraji Daviess ve státě Missouri 19. května 1838 (History of the Church, 3:35).

Oddíl 117

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 8. července 1838, ohledně okamžitých povinností Williama Markse, Newela K. Whitneyho a Olivera Grangera (History of the Church, 3:45–46).

1–9, Pánovi služebníci nemají býti žádostivi časných věcí, neboť „co je majetek pro Pána?“; 10–16, Mají opustiti malost duše a jejich oběti budou Pánovi posvátné.

Oddíl 118

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 8. července 1838 jako odpověď na úpěnlivou prosbu: „Ukaž nám svou vůli, Ó Pane, ohledně Dvanácti.“ (History of the Church, 3:46.)

1–3, Pán se postará o rodiny Dvanácti; 4–6, Uprázdněná místa mezi Dvanácti jsou zaplněna.

Oddíl 119

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 8. července 1838 v odpověď na jeho úpěnlivou prosbu: „Ó Pane! Ukaž svému služebníkovi, jak mnoho požaduješ z majetku svého lidu jako desátek.“ (History of the Church, 3:44.) Zákon desátku, jak je chápán dnes, nebyl dán Církvi před tímto zjevením. Pojem desátek v modlitbě právě citované a v předcházejících zjeveních (64:23; 85:3; 97:11) neznamenal pouze jednu desetinu, ale veškeré dobrovolné oběti nebo příspěvky do církevních fondů. Pán dal dříve Církvi zákon zasvěcení a správcovství majetku, k němuž členové (hlavně vedoucí starší) přistoupili skrze smlouvu, která měla býti věčnou. Protože se mnozí touto smlouvou neřídili, Pán ho na čas odňal a dal namísto něho celé Církvi zákon desátku. Prorok se tázal Pána, jak mnoho z jejich majetku požaduje pro posvátné účely. Odpovědí bylo toto zjevení.

1–5, Svatí mají předávati svůj přebytečný majetek a potom dávati, jako desátek, jednu desetinu svého příjmu ročně; 6–7, Tento postup posvětí zemi Sion.

Oddíl 120

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 8. července 1838, oznamující, jak naložiti s majetkem, který byl předán jako desátek, o němž se mluví v předcházejícím zjevení, oddíl 119 (History of the Church, 3:44).

Oddíl 121

Modlitba a proroctví zapsané Josephem Smithem, Prorokem, zatímco byl vězněm v žaláři v Liberty ve státě Missouri, datované 20. březnem 1839 (History of the Church, 3:289–300). Prorok s několika společníky byl měsíce ve vězení. Jejich žádosti a dovolávání se směrované k výkonným úředníkům a soudní moci jim nepřinesly pomoc.

1–6, Prorok prosí Pána za trpící Svaté; 7–10, Pán mu přináší pokoj; 11–17, Prokleti jsou všichni ti, kteří šíří falešný křik o přestupku proti Pánovu lidu; 18–25, Nebudou míti právo na kněžství a budou zatraceni; 26–32, Slavná zjevení zaslíbená těm, kteří vytrvají udatně; 33–40, Proč mnozí jsou povoláni a málo je vyvolených; 41–46, Kněžství má býti používáno pouze ve spravedlivosti.

Oddíl 122

Slovo Páně Josephu Smithovi, Prorokovi, zatímco byl vězněm v žaláři v Liberty ve státě Missouri v březnu 1839 (History of the Church, 3:300–301).

1–4, Končiny země se budou tázati po jménu Josepha Smitha; 5–7, Všechna jeho nebezpečenství a utrpení mu dají zkušenosti a budou pro jeho dobro; 8–9, Syn Muže sestoupil pod toto všechno.

Oddíl 123

Povinnosti Svatých ve vztahu k jejich pronásledovatelům, jak byly předloženy Josephem Smithem, Prorokem, zatímco byl vězněm v žaláři v Liberty ve státě Missouri v březnu 1839 (History of the Church, 3:302–303).

1–6, Svatí mají sebrati a vydati zprávu o svých utrpeních a pronásledováních; 7–10, Tentýž duch, který stanovil falešná kréda, vede také k pronásledování Svatých; 11–17, Mnozí mezi veškerými sektami ještě přijmou pravdu.

Oddíl 124

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Nauvoo ve státě Illinois 19. ledna 1841 (History of the Church, 4:274–286). Svatí byli přinuceni opustiti stát Missouri kvůli pronásledováním a nezákonným postupům veřejných úředníků proti nim. Vyhlazovací nařízení vydané Lilburnem W. Boggsem, guvernérem státu Missouri, datované 27. říjnem 1838, jim neponechalo žádnou alternativu (History of the Church, 3:175). V roce 1841, kdy toto zjevení bylo dáno, město Nauvoo, zaujímající místo dřívější vesnice Commerce ve státě Illinois, bylo vybudováno Svatými a bylo zde zřízeno ústředí Církve.

1–14, Josephu Smithovi je přikázáno, aby učinil vážné prohlášení o evangeliu presidentovi Spojených států, guvernérům a vládcům všech národů; 15–21, Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith st. a další mezi žijícími a zemřelými jsou požehnáni pro svou bezúhonnost a ctnosti; 22–28, Svatým je přikázáno postaviti v Nauvoo jak dům pohostinnosti pro cizince, tak chrám; 29–36, Křty za mrtvé mají býti vykonávány v chrámech; 37–44, Pánův lid vždy staví chrámy pro vykonávání svatých obřadů; 45–55, Svatí jsou zproštěni závazku stavěti chrám v kraji Jackson kvůli útlaku od svých nepřátel; 56–83, Jsou dány pokyny pro stavění Domu Nauvoo; 84–96, Hyrum Smith je povolán, aby byl patriarchou, aby obdržel klíče a aby stál na místě Olivera Cowderyho; 97–122, William Law a další dostávají radu ohledně své práce; 123–145, Jsou jmenováni generální a místní úředníci i se svými povinnostmi a začleněním do kvora.

Oddíl 125

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Nauvoo ve státě Illinois v březnu 1841 ohledně Svatých na teritoriu Iowa (History of the Church, 4:311–312).

1–4, Svatí mají stavěti města a shromažďovati se v kůlech Sionu.

Oddíl 126

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v domě Brighama Younga, v Nauvoo ve státě Illinois 9. července 1841 (History of the Church, 4:382). V této době byl Brigham Young presidentem Kvora dvanácti apoštolů.

1–3, Brigham Young je chválen za svou práci a je uvolněn z budoucích cest za hranice.

Oddíl 127

List Josepha Smitha, Proroka, Svatým posledních dnů v Nauvoo ve státě Illinois obsahující pokyny ohledně křtu za mrtvé, datovaný v Nauvoo 1. září 1842 (History of the Church, 5:142–144).

1–4, Joseph Smith jásá v pronásledování a soužení; 5–12, Musejí býti vedeny záznamy týkající se křtů za mrtvé.

Oddíl 128

List Josepha Smitha, Proroka, Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů obsahující další pokyny ohledně křtu za mrtvé, datovaný v Nauvoo ve státě Illinois 6. září 1842 (History of the Church, 5:148–153).

1–5, Místní a hlavní zapisovatelé musejí potvrditi skutečnost křtu za mrtvé; 6–9, Jejich záznamy jsou závazné a zaznamenané na zemi a na nebi; 10–14, Křticí nádrž je podobenstvím hrobu; 15–17, Eliáš znovuzřídil moc týkající se křtu za mrtvé; 18–21, Všechny klíče, moci a pravomoci minulých dispensací byly znovuzřízeny; 22–25, Radostné a slavné zvěsti jsou vyhlášeny pro žijící i mrtvé.

Oddíl 129

Pokyny dané Josephem Smithem, Prorokem, v Nauvoo ve státě Illinois 9. února 1843, oznamující tři hlavní klíče, kterými může býti rozpoznána správná povaha sloužících andělů a duchů (History of the Church, 5:267).

1–3, V nebi jsou jak vzkříšená, tak duchovní těla; 4–9, Jsou dány klíče, jimiž mohou býti rozpoznáni poslové zpoza závoje.

Oddíl 130

Různé pokyny dané Josephem Smithem, Prorokem, v Ramusu ve státě Illinois 2. dubna 1843 (History of the Church, 5:323–325).

1–3, Otec a Syn se mohou lidem osobně ukázati; 4–7, Andělé přebývají v celestiální sféře; 8–9, Celestiální země bude velikým Urimem a Thumimem; 10–11, Bílý kámen je dán všem, kdož vstupují do celestiálního světa; 12–17, Znalost času druhého příchodu je před Prorokem zadržena; 18–19, Inteligence získaná v tomto životě povstává s námi při vzkříšení; 20–21, Veškerá požehnání přicházejí poslušností zákona; 22–23, Otec a Syn mají tělo z masa a kostí.

Oddíl 131

Pokyny od Josepha Smitha, Proroka, dané v Ramusu ve státě Illinois 16. a 17. května 1843 (History of the Church, 5:392–393).

1–4, Celestiální manželství je nezbytné pro oslavení v nejvyšším nebi; 5–6, Je vysvětleno, jak jsou lidé zpečetěni k věčnému životu; 7–8, Veškerý duch je hmota.

Oddíl 132

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Nauvoo ve státě Illinois zaznamenané 12. července 1843, týkající se nové a věčné smlouvy, zahrnující věčnost manželské smlouvy a také pluralitu manželek (History of the Church, 5:501–507). I když zjevení bylo zaznamenáno v roce 1843, z dějepisných záznamů je zřejmé, že nauky a zásady obsažené v tomto zjevení byly Prorokovi známy od roku 1831.

1–6, Oslavení je získáno skrze novou a věčnou smlouvu; 7–14, Jsou uvedeny požadavky a podmínky oné smlouvy; 15–20, Celestiální manželství a pokračování rodinné jednotky umožňuje lidem, aby se stali bohy; 21–25, Těsná a úzká cesta vede k věčným životům; 26–27, Je dán zákon ohledně rouhání proti Duchu Svatému; 28–39, Zaslíbení věčného rozrůstání a oslavení jsou činěna prorokům a Svatým za všech věků; 40–47, Josephu Smithovi je dána moc svazovati a pečetiti na zemi a v nebi; 48–50, Pán na něj pečetí jeho oslavení; 51–57, Emma Smithová dostává radu, aby byla věrná a pravdivá; 58–66, Jsou uvedeny zákony řídící pluralitu manželek.

Oddíl 133

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio 3. listopadu 1831 (History of the Church, 1:229–234). Prorok v úvodu tohoto zjevení napsal: „V této době bylo mnoho věcí, které si starší přáli věděti ohledně kázání evangelia obyvatelům země a ohledně shromažďování; a abychom kráčeli v pravém světle a byli poučováni z výsosti, 3. listopadu 1831 jsem se tázal Pána a obdržel jsem následující důležité zjevení.“ (History of the Church, 1:229.) Tento oddíl byl nejprve přidán ke knize Nauka a smlouvy jako dodatek a následně mu bylo určeno číslo oddílu.

1–6, Svatým je přikázáno, aby se připravili na druhý příchod; 7–16, Všem lidem je přikázáno, aby uprchli z Babylona, přišli do Sionu a připravili se na veliký den Páně; 17–35, On se postaví na horu Sion, kontinenty se stanou jednou zemí a ztracené kmeny Izraele se navrátí; 36–40, Evangelium bylo znovuzřízeno skrze Josepha Smitha, aby bylo kázáno po celém světě; 41–51, Pán sestoupí s odplatou na zlovolné; 52–56, Bude to rok jeho vykoupených; 57–74, Evangelium bude vysláno, aby spasilo Svaté a pro zničení zlovolných.

Oddíl 134

Prohlášení víry týkající se vlád a zákonů všeobecně, přijaté jednomyslným hlasováním na všeobecném shromáždění Církve konaném v Kirtlandu ve státě Ohio 17. srpna 1835 (History of the Church, 2:247–249). Bylo to při shromáždění vedoucích Církve, kteří byli shromážděni, aby zvážili navržený obsah prvního vydání Nauky a smluv. V oné době byla k tomuto oznámení dána tato preambule: „Aby naše víra ohledně pozemských vlád a zákonů všeobecně nemohla býti mylně vykládána ani mylně chápána, pokládali jsme za vhodné předložiti na závěr této knihy svůj názor tohoto se týkající.“ (History of the Church, 2:247.)

1–4, Vlády mají ochraňovati svobodu svědomí a uctívání; 5–8, Všichni lidé mají podporovati svou vládu a jsou povinováni zákonu vážností a úctou; 9–10, Náboženské společnosti nemají uplatňovati civilní moc; 11–12, Lidé jsou ospravedlněni, když brání sebe a svůj majetek.

Oddíl 135

Mučednictví Josepha Smitha, Proroka, a jeho bratra Hyruma Smitha, patriarchy, v Carthage ve státě Illinois 27. června 1844 (History of the Church, 6:629–631). Tento dokument byl napsán Starším Johnem Taylorem z Rady Dvanácti, jenž byl svědkem těchto událostí.

1–2, Mučednická smrt Josepha a Hyruma v žaláři v Carthage; 3, Je vyhlášeno výjimečné postavení Proroka; 4–7, Jejich nevinná krev svědčí o pravdě a božskosti díla.

Oddíl 136

Slovo a vůle Páně dané skrze presidenta Brighama Younga ve Winter Quarters ve výpravě Izraele v zemi Omahů na západním břehu řeky Missouri poblíž Council Bluffs ve státě Iowa (Journal History of the Church [Dějiny Církve v denících], 14. ledna 1847).

1–16, Je vysvětleno, jak má býti zorganisována výprava Izraele pro putování na západ; 17–27, Svatým je přikázáno, aby žili podle četných požadavků evangelia; 28–33, Svatí mají zpívati, tancovati, modliti se a učiti se moudrosti; 34–42, Proroci jsou zabíjeni, aby mohli býti ctěni a zlovolní odsouzeni.

Oddíl 137

Vidění dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v chrámu v Kirtlandu ve státě Ohio 21. ledna 1836 (History of the Church, 2:380–381). Bylo to při vykonávání obřadů obdarování do té míry, jak byly tehdy zjeveny.

1–6, Prorok vidí v celestiálním království svého bratra Alvina; 7–9, Je zjevena nauka o spasení pro mrtvé; 10, Všechny děti jsou spaseny v celestiálním království.

Oddíl 138

Vidění dané presidentu Josephu F. Smithovi v Salt Lake City ve státě Utah 3. října 1918. President Smith 4. října 1918 ve svém úvodním proslovu na 89. pololetní generální konferenci Církve oznámil, že během předchozích měsíců obdržel několik božských sdělení. Jedno z nich, ohledně Spasitelovy návštěvy u duchů mrtvých, zatímco jeho tělo bylo v hrobě, president Smith obdržel předchozího dne. Bylo zapsáno ihned po ukončení konference. 31. října 1918 bylo předloženo rádcům v Prvním předsednictvu, Radě Dvanácti a patriarchovi a bylo jimi jednomyslně přijato.

1–10, President Joseph F. Smith přemítá o záznamech Petra a o návštěvě našeho Pána v duchovním světě; 11–24, President Smith vidí spravedlivé mrtvé shromážděné v ráji a Kristovu službu mezi nimi; 25–37, Vidí, jak bylo mezi duchy organisováno kázání evangelia; 38–52, Vidí v duchovním světě Adama, Evu a mnohé ze svatých proroků, již považovali svůj duchovní stav před svým vzkříšením za porobu; 53–60, Spravedliví mrtví těchto dnů pokračují ve své práci ve světě duchů.