Lære og Pagter

Lære og Pagter 

Afsnit 1

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i kirken, afholdt i Hiram, Ohio, den 1. november 1831 (History of the Church [Kirkens Historie], 1:221–224). Før dette tidspunkt var der blevet modtaget mange åbenbaringer fra Herren, og samlingen af disse med henblik på offentliggørelse i bogform var et af de hovedpunkter, der blev godkendt på konferencen. Dette afsnit udgør Herrens forord til de lærdomme, pagter og befalinger, der er givet i denne uddeling.

1–7: Advarselsrøsten lyder til alle folk. 8–16: Frafald og ugudelighed hersker før det andet komme. 17–23: Joseph Smith er blevet kaldet til at gengive Herrens sandheder og magt til jorden. 24–33: Mormons Bog er blevet bragt frem, og den sande kirke er blevet oprettet. 34–36: Fred vil blive taget bort fra jorden. 37–39: Gransk disse befalinger.

Afsnit 2

Et uddrag af de ord, som englen Moroni om aftenen den 21. september 1823 talte til profeten Joseph Smith, mens denne var i sin fars hus i Manchester, New York. (History of the Church, 1:12). Moroni var den sidste af en lang række historikere, som havde udfærdiget den optegnelse, der nu foreligger for verden som Mormons Bog. (Sammenlign med Malakias’ Bog 3:23–24; og med afsnit 27:9; 110:13–16 og 128:18).

1: Profeten Elias skal åbenbare præstedømmet. 2–3: Løfterne til fædrene bliver plantet i børnenes hjerte.

Afsnit 3

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1828 angående tabet af 116 manuskriptsider, som var blevet oversat fra den første del af Mormons Bog, som blev kaldt Lehis Bog. Profeten havde modstræbende indvilliget i at overlade disse sider til Martin Harris, som i en kort periode havde virket som skriver ved oversættelsen af Mormons Bog. Åbenbaringen blev givet gennem Urim og Tummim. (History of the Church, 1:21–23). (Se afsnit 10).

1–4: Herrens vej er ét evigt kredsløb. 5–15: Joseph Smith må omvende sig, ellers vil han miste gaven at kunne oversætte. 16–20: Mormons Bog kommer frem for at frelse Lehis efterkommere.

Afsnit 4

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til hans far, Joseph Smith sen., i Harmony, Pennsylvania, i februar 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4: Tapper tjeneste frelser Herrens tjenere. 5–6: Gudelige egenskaber gør dem skikket til tjenestegerningen. 7: Man skal søge det, der hører Gud til.

Afsnit 5

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i marts 1829 efter anmodning fra Martin Harris (History of the Church, 1:28–31).

1–10: Denne slægt skal modtage Herrens ord gennem Joseph Smith. 11–18: Tre vidner skal vidne om Mormons Bog. 19–20: Herrens ord skal blive bekræftet ligesom i tidligere tider. 21–35: Martin Harris kan omvende sig og blive et af vidnerne.

Afsnit 6

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery begyndte sit arbejde som skriver i forbindelse med oversættelsen af Mormons Bog den 7. april 1829. Han havde allerede modtaget en guddommelig tilkendegivelse om sandheden af profetens vidnesbyrd angående pladerne, hvorpå Mormons Bog var indgraveret. Profeten adspurgte Herren gennem Urim og Tummim og modtog dette svar.

1–6: De, der arbejder i Herrens mark, opnår frelse. 7–13: Der er ingen større gave end frelsens gave. 14–27: Et vidnesbyrd om sandheden får man ved Åndens kraft. 28–37: Se hen til Kristus, og gør bestandig godt.

Afsnit 7

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829, da de gennem Urim og Tummim adspurgte, hvorvidt Johannes, den elskede discipel, endnu var i kødet eller var død. Åbenbaringen er en oversat udgave af den optegnelse, som Johannes skrev på pergament og selv skjulte (History of the Church, 1:35–36).

1–3: Johannes den Elskede skal leve indtil Herren kommer. 4–8: Peter, Jakob og Johannes besidder evangeliske nøgler.

Afsnit 8

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church, 1:36–37). Under oversættelsen af Mormons Bog ønskede Oliver, der fortsatte med at virke som skriver og skrev efter profetens diktat, at blive udrustet med oversættelsesgaven. Herren besvarede hans bøn ved at give denne åbenbaring.

1–5: Åbenbaring finder sted ved Helligåndens kraft. 6–12: Kundskab om Guds hemmeligheder og kraft til at oversætte gamle optegnelser opnås ved tro.

Afsnit 9

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church, 1:37–38). Oliver bliver formanet til at være tålmodig og bliver opfordret til at stille sig tilfreds med indtil videre at skrive efter oversætterens diktat, snarere end selv at forsøge at oversætte.

1–6: Andre gamle optegnelser mangler endnu at blive oversat. 7–14: Mormons Bog skal oversættes ved studium og ved åndelig bekræftelse.

Afsnit 10

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i sommeren 1828 (History of the Church, 1:20–23). Heri oplyser Herren Joseph om, at nogle ugudelige mennesker har foretaget ændringer i de 116 manuskriptsider fra oversættelsen af Lehis Bog i Mormons Bog. Martin Harris, som midlertidigt havde fået arkene betroet, havde mistet disse manuskriptsider. (Se indledningen til afsnit 3). Det ondsindede forehavende var at afvente den forventede genoversættelse af den tekst, der var indeholdt i de stjålne sider, og så at bringe oversætteren i vanry ved at påvise de uoverensstemmelser, der var skabt ved ændringerne. At denne ugudelige hensigt var blevet undfanget af den Onde selv og var kendt af Herren, endog mens Mormon, den fordums nefitiske historieskriver, udfærdigede sin forkortelse af de samlede plader, fremgår af Mormons Bog (se Mormons Ord 1:3–7).

1–26: Satan ophidser ugudelige mennesker til at modarbejde Herrens værk. 27–33: Han søger at fordærve menneskenes sjæle. 34–52: Evangeliet skal udbredes til lamanitterne og til alle folkeslag ved hjælp af Mormons Bog. 53–63: Herren vil grundfæste sin kirke og sit evangelium blandt menneskene. 64–70: Han vil indsamle dem, der har omvendt sig, til sin kirke og frelse de lydige.

Afsnit 11

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til hans bror Hyrum Smith i Harmony, Pennsylvania, i maj 1829 (History of the Church, 1:39–46). Denne åbenbaring blev modtaget gennem Urim og Tummim som svar på Josephs påkaldelse og forespørgsel. Af History of the Church synes det at fremgå, at denne åbenbaring blev modtaget, efter at det aronske præstedømme var blevet gengivet.

1–6: De, der arbejder i vingården, opnår frelse. 7–14: Søg visdom, råb omvendelse og stol på Ånden. 15–22: Hold befalingerne, og studer Herrens ord. 23–27: Fornægt ikke profetiens og åbenbarelsens ånd. 28–30: De, der modtager Kristus, bliver Guds sønner.

Afsnit 12

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Joseph Knight sen. i Harmony, Pennsylvania, i maj 1829 (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight troede på Joseph Smiths udsagn vedrørende dennes besiddelse af de plader, hvorpå Mormons Bog var optegnet, og det arbejde med at oversætte dem, der var i gang på det tidspunkt, og havde flere gange ydet materiel bistand til Joseph Smith og hans skriver, hvilket satte dem i stand til at fortsætte med at oversætte. På Joseph Knights anmodning adspurgte profeten Herren og modtog åbenbaringen.

1–6: De, der arbejder i vingården, skal opnå frelse. 7–9: Alle, der ønsker det og er skikket dertil, kan hjælpe til i Herrens værk.

Afsnit 13

Joseph Smiths og Oliver Cowderys ordination til det aronske præstedømme ved bredden af Susquehannafloden i nærheden af Harmony, Pennsylvania, den 15. maj 1829 (History of the Church, 1:39–42). Ordinationen blev foretaget ved håndspålæggelse af en engel, der præsenterede sig som Johannes, den samme som i Det Nye Testamente kaldes Johannes Døber. Englen forklarede, at han handlede under ledelse af Peter, Jakob og Johannes, de fordums apostle, som besad nøglerne til det højere præstedømme, som blev kaldt Melkisedeks præstedømme. Joseph og Oliver fik det løfte, at Melkisedeks præstedømme ville blive overdraget til dem, når tiden var inde. (Se afsnit 27:7, 8, 12).

Det aronske præstedømmes nøgler og magt fremsættes.

Afsnit 14

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til David Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church, 1:48–50). Familien Whitmer var blevet meget interesseret i oversættelsen af Mormons Bog. Profeten flyttede ind i Peter Whitmer sen.s hjem, hvor han opholdt sig, indtil arbejdet med oversættelsen var tilendebragt, og ophavsretten til bogen, som skulle udgives, var sikret. Tre af Peter Whitmer sen.s sønner, der hver for sig havde modtaget et vidnesbyrd om værkets ægthed, blev dybt optaget af spørgsmålet om deres egen personlige pligt. Denne åbenbaring og de to næste (afsnittene 15 og 16) blev givet som svar på en forespørgsel gennem Urim og Tummim. David Whitmer blev senere et af de tre vidner om Mormons Bog.

1–6: De, der arbejder i vingården, opnår frelse. 7–8: Evigt liv er den største af Guds gaver. 9–11: Kristus skabte himlene og jorden.

Afsnit 15

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til John Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church, 1:50). (Se indledningen til afsnit 14). Budskabet er dybt personligt og bemærkelsesværdigt derved, at Herren fortæller om det, der kun var kendt af John Whitmer og ham selv. John Whitmer blev senere et af de otte vidner om Mormons Bog.

1–2: Herrens arm er over hele jorden. 3–6: Det, der er af størst værdi, er at prædike evangeliet og frelse sjæle.

Afsnit 16

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Peter Whitmer jun. i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church, 1:51). (Se indledningen til afsnit 14). Peter Whitmer jun. blev senere et af de otte vidner om Mormons Bog.

1–2: Herrens arm er over hele jorden. 3–6: Det, der er af størst værdi, er at prædike evangeliet og frelse sjæle.

Afsnit 17

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris i Fayette, New York, i juni 1829, før de så de plader, som indeholdt den optegnelse, der udgør Mormons Bog (History of the Church, 1:52–57). Joseph og hans skriver, Oliver Cowdery, havde ved oversættelsen af de plader, der rummer Mormons Bog, erfaret, at der ville blive udpeget tre særlige vidner (se Eter 5:2–4; 2 Ne 11:3 og 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris var tilskyndet af et inspireret ønske om at blive de tre særlige vidner. Profeten adspurgte Herren, og som svar blev denne åbenbaring givet gennem Urim og Tummim.

1–4: Ved tro skal de tre vidner se pladerne og andre hellige ting. 5–9: Kristus aflægger vidnesbyrd om Mormons Bogs guddommelighed.

Afsnit 18

Åbenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whitmer, givet i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church, 1:60–64). Da det aronske præstedømme blev overdraget, blev der givet løfte om, at det melkisedekske præstedømme ville blive overdraget (se indledningen til afsnit 13). Som svar på en bøn om indsigt i denne sag, gav Herren denne åbenbaring.

1–5: Skrifterne viser, hvordan kirken skal opbygges. 6–8: Verden er ved at være moden i ugudelighed. 9–16: Sjæles værdi er stor. 17–25: For at opnå frelse må mennesker påtage sig Kristi navn. 26–36: De tolvs kaldelse og mission bliver åbenbaret. 37–39: Oliver Cowdery og David Whitmer skal finde frem til de tolv. 40–47: For at opnå frelse må mennesker omvende sig, blive døbt og holde befalingerne.

Afsnit 19

Åbenbaring givet gennem Joseph Smith i Manchester, New York, i marts 1830 (History of the Church, 1:72–74). I sin beretning præsenterede profeten den som »en befaling fra Gud og ikke fra noget menneske til Martin Harris, givet af ham, der er evig« (History of the Church, 1:72).

1–3: Kristus har al magt. 4–5: Alle mennesker må omvende sig eller lide. 6–12: Evig straf er Guds straf. 13–20: Kristus har lidt for alle, for at de ikke skal lide, hvis de vil omvende sig. 21–28: Prædik omvendelsens evangelium. 29–41: Kundgør glædelige tidender.

Afsnit 20

Åbenbaring om kirkens organisering og ledelse, givet gennem profeten Joseph Smith i april 1830 (History of the Church, 1:64–70). Forud for nedskrivningen af denne åbenbaring skrev profeten: »Vi modtog følgende af ham [Jesus Kristus] ved profetiens og åbenbarelsens ånd, hvilket ikke alene gav os megen viden, men som også udpegede for os nøjagtigt den dag, på hvilken vi i henhold til hans vilje og befaling skulle skride til på ny at organisere hans kirke her på jorden« (History of the Church, 1:64).

1–16: Mormons Bog beviser guddommeligheden af sidstedagesværket. 17–28: Lærdommene om skabelsen, faldet, forsoningen og dåben bliver bekræftet. 29–37: Love, der gælder for omvendelse, retfærdiggørelse, helliggørelse og dåb, bliver fremlagt. 38–67: Ældsternes, præsternes, lærernes og diakonernes pligter bliver opsummeret. 68–74: Medlemmernes pligter, velsignelse af børn og dåbsmåden bliver åbenbaret. 75–84: Nadverbønnerne og de regler, der gælder for medlemskab af kirken, bliver givet.

Afsnit 21

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 6. april 1830 (History of the Church, 1:74–79). Denne åbenbaring blev ovennævnte dag givet ved organiseringen af kirken i Peter Whitmer sen.s hjem. Seks mænd, der tidligere var blevet døbt, deltog. De gav enstemmigt udtryk for deres ønske og beslutning om at organisere kirken i henhold til Guds befaling (se afsnit 20). De stemte ligeledes for at antage og opretholde Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery som kirkens præsiderende embedsmænd. Ved håndspålæggelse ordinerede Joseph dernæst Oliver til ældste i kirken, og Oliver ordinerede på tilsvarende måde Joseph. Efter at have forrettet nadveren lagde Joseph og Oliver hænderne på hver enkelt deltager for at overdrage dem Helligånden og for at bekræfte hver enkelt som medlem af kirken.

1–3: Joseph Smith bliver kaldet til at være seer, oversætter, profet, apostel og ældste. 4–8: Hans ord skal lede Zions sag. 9–12: De hellige vil tro hans ord, når han taler ved Talsmanden.

Afsnit 22

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 (History of the Church, 1:79–80). Denne åbenbaring blev givet til kirken som følge af, at visse personer, som tidligere var blevet døbt, ønskede at forene sig med kirken uden at blive gendøbt.

1: Dåb er en ny og evigtvarende pagt. 2–4: Dåb, udført af en, der har myndighed, er nødvendig.

Afsnit 23

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 til Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith sen. og Joseph Knight sen. (History of the Church, 1:80). Som følge af et oprigtigt ønske fra de fem nævnte personers side om at kende deres respektive pligter adspurgte profeten Herren og modtog denne åbenbaring.

1–7: Disse første disciple bliver kaldet til at prædike, formane og styrke kirken.

Afsnit 24

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church, 1:101–103). Skønt der var gået mindre end fire måneder, siden kirken var blevet organiseret, var forfølgelserne blevet intense, og lederne måtte søge sikkerhed ved ind imellem at holde sig skjult. De tre følgende åbenbaringer blev givet i denne periode for at styrke, opmuntre og undervise dem.

1–9: Joseph Smith bliver kaldet til at oversætte, prædike og udlægge skrifterne. 10–12: Oliver Cowdery bliver kaldet til at prædike evangeliet. 13–19: Loven vedrørende mirakler, forbandelser, at ryste støvet af sine fødder og at rejse omkring uden pung eller taske bliver åbenbaret.

Afsnit 25

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Se indledningen til afsnit 24). Denne åbenbaring tilkendegiver Herrens vilje med hensyn til Emma Smith, profetens hustru.

1–6: Emma Smith, en udvalgt kvinde, bliver kaldet til at hjælpe og trøste sin mand. 7–11: Hun bliver også kaldet til at skrive, til at udlægge skrifterne og til at udvælge salmer. 12–14: De retfærdiges sang er en bøn til Herren. 15–16: Principperne i denne åbenbaring om lydighed gælder for alle.

Afsnit 26

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church, 1:104). (Se indledningen til afsnit 24).

1: De får pålæg om at studere skrifterne og at prædike. 2: Loven om fælles samtykke bliver bekræftet.

Afsnit 27

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i august 1830 (History of the Church, 1:106–108). Som forberedelse til en gudstjeneste, hvor nadveren bestående af brød og vin skulle forrettes, gik Joseph ud for at skaffe vin. Han blev mødt af et himmelsk sendebud og modtog denne åbenbaring, af hvilken en del blev nedskrevet på det tidspunkt og resten i september samme år. Vand bliver nu brugt i stedet for vin ved kirkens nadvermøder.

1–4: De symboler, der skal anvendes, når nadveren nydes, bliver angivet. 5–14: Kristus og hans tjenere fra alle uddelinger skal nyde nadveren. 15–18: Ifør jer Guds fulde rustning.

Afsnit 28

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Fayette, New York, i september 1830 (History of the Church, 1:109–111). Hiram Page, et medlem af kirken, havde en vis sten og påstod, at han ved hjælp af den modtog åbenbaringer angående Zions opbygning og kirkens orden. Adskillige medlemmer var blevet bedraget af disse påstande, og selv Oliver Cowdery blev forledt. Lige før en berammet konference adspurgte profeten inderligt Herren angående sagen, og denne åbenbaring fulgte.

1–7: Joseph Smith besidder nøglerne til hemmelighederne, og kun han modtager åbenbaringer for kirken. 8–10: Oliver Cowdery skal prædike for lamanitterne. 11–16: Satan har bedraget Hiram Page og givet ham falske åbenbaringer.

Afsnit 29

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i overværelse af seks ældster, i Fayette, New York, i september 1830 (History of the Church, 1:111–115). Denne åbenbaring blev givet nogle dage forud for den konference, der begyndte 26. september 1830.

1–8: Kristus indsamler sine udvalgte. 9–11: Hans komme indvarsler tusindårsriget. 12–13: De tolv skal dømme hele Israel. 14–21: Tegn, plager og ødelæggelser skal gå forud for det andet komme. 22–28: Den sidste opstandelse og den endelige dom følger tusindårsriget. 29–35: Alt er åndeligt for Herren. 36–39: Djævelen og hans hærskarer blev stødt ud af himlen for at friste mennesket. 40–45: Faldet og forsoningen bringer frelse. 46–50: Små børn er forløst ved forsoningen.

Afsnit 30

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til David Whitmer, Peter Whitmer jun. og John Whitmer i Fayette, New York, i september 1830 efter den tre dage lange konference i Fayette, men førend kirkens ældster var gået hver til sit (History of the Church, 1:115–116). Denne tekst udkom oprindelig som tre åbenbaringer. Den blev føjet sammen til ét afsnit af profeten til udgaven af Lære og Pagter fra 1835.

1–4: David Whitmer bliver revset for ikke at have tjent flittigt. 5–8: Peter Whitmer jun. skal ledsage Oliver Cowdery på en mission til lamanitterne. 9–11: John Whitmer bliver kaldet til at prædike evangeliet.

Afsnit 31

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i september 1830 (History of the Church, 1:115–117). Den blev givet umiddelbart efter en konference i kirken (se indledningen til afsnit 30). Thomas B. Marsh var blevet døbt tidligere på måneden og var blevet ordineret til ældste i kirken, før denne åbenbaring blev givet.

1–6: Thomas B. Marsh bliver kaldet til at prædike evangeliet og bliver forsikret om, at hans familie har det godt. 7–13: Han bliver rådet til at være tålmodig, altid at bede og at følge Talsmanden.

Afsnit 32

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Parley P. Pratt og Ziba Peterson i oktober 1830 (History of the Church, 1:118–120). Ældsterne nærede stor interesse og store ønsker for lamanitterne, hvis forudsagte velsignelser kirken havde erfaret fra Mormons Bog. Som følge deraf bad de om, at Herren ville tilkendegive sin vilje om, hvorvidt ældsterne på dette tidspunkt skulle sendes til de indianerstammer, der boede mod vest. Åbenbaringen fulgte.

1–3: Parley P. Pratt og Ziba Peterson bliver kaldet til at prædike for lamanitterne og til at ledsage Oliver Cowdery og Peter Whitmer jun. 4–5: De skal bede om en forståelse af skrifterne.

Afsnit 33

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Ezra Thayre og Northrop Sweet i Fayette, New York, i oktober 1830 (History of the Church, 1:126–127). Ved nedskrivningen af denne åbenbaring bekræftede profeten, at »Herren … altid er rede til at undervise sådanne, som flittigt søger i tro« (History of the Church, 1:126).

1–4: Der kaldes arbejdere til at kundgøre evangeliet i den ellevte time. 5–6: Kirken er blevet oprettet, og de udvalgte skal indsamles. 7–10: Omvend jer, for Himmeriget er for hånden. 11–15: Kirken er bygget på den klippe, som evangeliet er. 16–18: Bered jer til Brudgommens komme.

Afsnit 34

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Orson Pratt i Fayette, New York, den 4. november 1830 (History of the Church, 1:127–128). Broder Pratt var på dette tidspunkt nitten år gammel. Han var blevet omvendt og døbt, da han for første gang, seks uger forinden, havde hørt det gengivne evangelium blive prædiket af sin broder, Parley P. Pratt. Denne åbenbaring blev modtaget i Peter Whitmer sen.s hjem.

1–4: De trofaste bliver Guds sønner i kraft af forsoningen. 5–9: Forkyndelsen af evangeliet bereder vejen for det andet komme. 10–12: Profeti finder sted ved Helligåndens kraft.

Afsnit 35

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i eller i nærheden af Fayette, New York, i december 1830 (History of the Church, 1:128–131). På dette tidspunkt var profeten næsten dagligt beskæftiget med at foretage en oversættelse af Bibelen. Oversættelsen var blevet påbegyndt så tidligt som i juni 1830, og både Oliver Cowdery og John Whitmer havde virket som skrivere. Eftersom de nu var blevet kaldet til andre pligter, blev Sidney Rigdon ved guddommelig udpegelse kaldet til at virke som profetens skriver i dette arbejde (se vers 20). Som forord til sin optegnelse af denne åbenbaring skrev profeten: »I december kom Sidney Rigdon [fra Ohio] for at adspørge Herren, og sammen med ham kom Edward Partridge … Kort efter at disse to brødre var ankommet, sagde Herren følgende« (History of the Church, 1:128).

1–2: Sådan kan mennesker blive Guds sønner. 3–7: Sidney Rigdon bliver kaldet til at døbe og til at overdrage Helligånden. 8–12: Tegn og mirakler udvirkes ved tro. 13–16: Herrens tjenere vil tærske folkeslagene ved Åndens kraft. 17–19: Joseph Smith besidder nøglerne til hemmelighederne. 20–21: De udvalgte skal tåle den dag, Herren kommer. 22–27: Israel skal blive frelst.

Afsnit 36

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Edward Partridge, i nærheden af Fayette, New York, i december 1830 (History of the Church, 1:131). (Se indledningen til afsnit 35). Profeten sagde, at Edward Partridge »var et forbillede med hensyn til fromhed og en af Herrens store mænd« (History of the Church, 1:128).

1–3: Herren lægger sin hånd på Edward Partridge ved Sidney Rigdons hånd. 4–8: Enhver, der modtager evangeliet og præstedømmet, skal kaldes til at drage ud og prædike.

Afsnit 37

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i nærheden af Fayette, New York, i december 1830 (History of the Church, 1:139). Heri gives den første befaling angående en indsamling i denne uddeling.

1–4: De hellige bliver kaldet til at samle sig i Ohio.

Afsnit 38

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 2. januar 1831 (History of the Church, 1:140–143). Anledningen var en konference i kirken.

1–6: Kristus har skabt alt. 7–8: Han er midt blandt sine hellige, som snart skal se ham. 9–12: Alt kød er fordærvet i hans øjne. 13–22: Han har forbeholdt et forjættet land til sine hellige for tid og for evighed. 23–27: De hellige bliver befalet at være ét og betragte hinanden som brødre. 28–29: Der bliver forudsagt krige. 30–33: De hellige skal få kraft fra det høje og skal drage ud blandt folkeslagene. 34–42: Kirken får befaling om at tage sig af de fattige og trængende og søge evighedens rigdomme.

Afsnit 39

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til James Covill i Fayette, New York, den 5. januar 1831 (History of the Church, 1:143–145). James Covill, som havde været baptistpræst i omkring fyrre år, indgik pagt med Herren om, at han ville adlyde enhver befaling, som Herren ville give ham gennem profeten Joseph.

1–4: De hellige har magt til at blive Guds sønner. 5–6: At modtage evangeliet er at modtage Kristus. 7–14: James Covill bliver befalet at blive døbt og arbejde i Herrens vingård. 15–21: Herrens tjenere skal prædike evangeliet før det andet komme. 22–24: De, der modtager evangeliet, skal blive indsamlet for tid og for evighed.

Afsnit 40

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, New York, i januar 1831 (History of the Church, 1:145). Forud for nedskrivningen af denne åbenbaring skrev profeten: »Eftersom James Covill fornægtede Herrens ord og vendte tilbage til sine tidligere principper og omgangskreds, gav Herren mig og Sidney Rigdon følgende åbenbaring« (History of the Church, 1:145).

1–3: Frygt for forfølgelse og verdens bekymringer får mennesker til at fornægte evangeliet.

Afsnit 41

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til kirken i Kirtland, Ohio, den 4. februar 1831 (History of the Church, 1:146–147). Kirkens gren i Kirtland voksede på dette tidspunkt hurtigt i antal. Som forord til denne åbenbaring skrev profeten: »Medlemmer[ne] … bestræbte sig på at efterleve Guds vilje i det omfang de kendte den, skønt nogle mærkværdige forestillinger og falske ånder havde sneget sig ind blandt dem … [og] Herren gav følgende til kirken« (History of the Church, 1:146–147).

1–3: Ældsterne skal lede kirken ved åbenbarelsens ånd. 4–6: Sande disciple modtager og holder Herrens lov. 7–12: Edward Partridge bliver udpeget til biskop for kirken.

Afsnit 42

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. februar 1831 (History of the Church, 1:148–154). Den blev modtaget i overværelse af tolv ældster og som opfyldelse af det løfte, Herren tidligere havde givet om, at hans »lov« ville blive givet i Ohio (se afsnit 38:32). Om denne åbenbaring udtalte profeten, at den »omfatter kirkens lov« (History of the Church, 1:148).

1–10: Ældsterne bliver kaldet til at prædike evangeliet, døbe de nyomvendte og opbygge kirken. 11–12: De skal kaldes og ordineres og skal undervise i evangeliets principper, sådan som de findes i skrifterne. 13–17: De skal undervise og profetere ved Åndens kraft. 18–29: De hellige får befaling om ikke at slå ihjel, stjæle, lyve, begære, begå ægteskabsbrud eller tale ondt om andre. 30–39: Love, der styrer helligelsen af ejendomme, bliver fremsat. 40–42: Stolthed og lediggang bliver fordømt. 43–52: De syge skal helbredes ved salvelse og ved tro. 53–60: Skrifterne styrer kirken og skal forkyndes for verden. 61–69: Stedet for Det Ny Jerusalem og rigets hemmeligheder skal blive åbenbaret. 70–73: Ejendomme, helliget Herren, skal bruges til underhold for kirkens ledere. 74–93: Love vedrørende utugt, ægteskabsbrud, drab, tyveri og bekendelse af synder bliver fremsat.

Afsnit 43

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i februar 1831 (History of the Church, 1:154–156). På dette tidspunkt var nogle af kirkens medlemmer foruroliget over folk, der fremførte falske påstande om at være åbenbarere. Profeten adspurgte Herren og modtog dette svar, stilet til kirkens ældster. Den første del drejer sig om kirkens ledelse; den sidste del indeholder en advarsel, som ældsterne skal bringe til jordens folkeslag.

1–7: Kun den, der er udpeget dertil, modtager åbenbaringer og befalinger. 8–14: De hellige bliver helliggjort ved at handle i al hellighed for Herren. 15–22: Ældster bliver sendt ud for at råbe omvendelse og berede menneskene til Herrens store dag. 23–28: Herren taler til mennesker ved sin egen røst og gennem naturens kræfter. 29–35: Tusindårsriget kommer, og Satan bliver bundet.

Afsnit 44

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, Ohio, i slutningen af februar 1831 (History of the Church, 1:157). I overensstemmelse med det heri fremsatte krav bestemte kirken, at der skulle afholdes en konference i begyndelsen af juni måned samme år.

1–3: Ældsterne skal samles til en konference. 4–6: De skal organisere sig i overensstemmelse med landets love og tage sig af de fattige.

Afsnit 45

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til kirken i Kirtland, Ohio, den 7. marts 1831 (History of the Church, 1:158–163). Som forord til sin optegnelse af denne åbenbaring anfører profeten, at »på dette tidspunkt i kirkens historie … blev mange falske forlydender … og tåbelige historier udgivet og sat i omløb … for at hindre folk i at undersøge værket eller antage troen … Men til de helliges glæde … modtog jeg følgende« (History of the Church, 1:158).

1–5: Kristus er vor talsmand hos Faderen. 6–10: Evangeliet er et sendebud, der skal berede vejen for Herren. 11–15: Herren tog Enok og hans brødre op til sig selv. 16–23: De tegn, som Kristus har åbenbaret om sit komme, sådan som de blev givet på Oliebjerget. 24–38: Evangeliet skal blive gengivet, ikke-jødernes tider skal blive bragt til afslutning, og en ødelæggende sygdom skal dække landet. 39–47: Tegn, undere og opstandelsen skal finde sted i forbindelse med det andet komme. 48–53: Kristus skal stå på Oliebjerget, og jøderne skal se sårene i hans hænder og fødder. 54–59: Herren skal regere i tusindårsriget. 60–62: Profeten bliver pålagt at påbegynde oversættelsen af Det Nye Testamente, hvorved vigtige oplysninger vil blive gjort kendt. 63–75: De hellige får befaling om at samles og bygge Det Ny Jerusalem, hvortil mennesker fra alle folkeslag vil komme.

Afsnit 46

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til kirken i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1831 (History of the Church, 1:163–165). På dette tidlige tidspunkt i kirkens historie havde der endnu ikke udviklet sig en ensartet måde at afholde kirkens møder på. Men det var blevet en ret almindelig skik kun at give medlemmer og oprigtigt søgende adgang til nadvermøderne og andre af kirkens møder. Denne åbenbaring giver udtryk for Herrens vilje med hensyn til, hvordan møder skal ledes og afholdes.

1–2: Ældsterne skal lede møderne, som de bliver vejledt af den hellige Ånd. 3–6: De, der søger efter sandheden, bør ikke holdes ude fra nadvermøderne. 7–12: Spørg Gud, og søg Åndens gaver. 13–26: En opremsning af nogle af disse gaver bliver givet. 27–33: Kirkens ledere får magt til at skelne mellem Åndens gaver.

Afsnit 47

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1831 (History of the Church, 1:166). Op til dette tidspunkt havde Oliver Cowdery fungeret som kirkehistoriker og skriver. John Whitmer havde ikke tragtet efter at blive udpeget til historieskriver, men da han blev bedt om at virke i denne egenskab, sagde han, at han ville adlyde Herrens vilje i denne sag. Han havde allerede virket som sekretær for profeten og nedskrevet mange af de åbenbaringer, der var blevet modtaget i området omkring Fayette, New York.

1–4: John Whitmer bliver udpeget til at føre en optegnelse over kirkens historie og til at skrive for profeten.

Afsnit 48

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i marts 1831 (History of the Church, 1:166–167). Joseph havde adspurgt Herren om, hvilken fremgangsmåde man skulle følge for at erhverve sig jordlodder til de helliges bosættelse. Dette var en vigtig sag set i lyset af udflytningen af kirkens medlemmer fra det østlige USA i lydighed mod Herrens befaling om, at de skulle samles i Ohio (se afsnit 37:1–3; 45:64).

1–3: De hellige i Ohio skal dele deres jordlodder med deres brødre. 4–6: De hellige skal opkøbe jordlodder, bygge en by og følge deres præsiderende embedsmænds råd.

Afsnit 49

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Sidney Rigdon, Parley P. Pratt og Leman Copley i Kirtland, Ohio, i marts 1831 (History of the Church, 1:167–169). (I visse historiske kilder opgives datoen for denne åbenbaring til maj 1831). Leman Copley havde antaget evangeliet, men holdt stadig fast ved nogle af lærdommene fra shakerne (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing), som han tidligere havde tilhørt. Nogle af shakernes trossætninger gik ud på, at Kristi andet komme allerede havde fundet sted, og at han havde vist sig i skikkelse af en kvinde, Ann Lee; dåb med vand blev ikke anset for nødvendigt; det var udtrykkeligt forbudt at spise svinekød, og mange spiste ingen form for kød; et liv i cølibat blev anset som værende bedre end ægteskabet. Som forord til denne åbenbaring skrev profeten: »Med henblik på at få [en] mere fuldkommen forståelse af emnet, adspurgte jeg Herren og modtog følgende« (History of the Church, 1:167). Åbenbaringen gendrev nogle af shakernes grundlæggende begreber. De førnævnte brødre tog en afskrift af åbenbaringen med til shakersamfundet (i nærheden af Cleveland, Ohio) og læste den op for dem i sin helhed, men den blev forkastet.

1–7: Dagen og timen for Kristi komme vil forblive ukendt, indtil han kommer. 8–14: Menneskene må omvende sig, tro på evangeliet og adlyde ordinancerne for at opnå frelse. 15–16: Ægteskabet er indstiftet af Gud. 17–21: Det er tilladt at spise kød. 22–28: Zion skal trives, og lamanitterne blomstre som rosen før det andet komme.

Afsnit 50

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i maj 1831 (History of the Church 1:170–173). Profeten udtaler, at nogle af ældsterne ikke forstod tilkendegivelserne fra forskellige ånder, som findes rundt omkring på jorden, og at denne åbenbaring blev givet som svar på hans konkrete forespørgsel om sagen. Såkaldte åndelige fænomener var ikke ualmindelige blandt medlemmerne, hvoraf nogle påstod, at de modtog syner og åbenbaringer.

1–5: Der findes mange falske ånder rundt omkring på jorden. 6–9: Ve hyklerne og dem, som bliver stødt ud af kirken. 10–14: Ældsterne skal prædike evangeliet ved Ånden. 15–22: Både de, der prædiker, og de, der hører på, har behov for at blive oplyst af Ånden. 23–25: Det, der ikke opbygger, er ikke af Gud. 26–28: De trofaste ejer alt. 29–36: Bønnerne fra dem, der er renset, bliver besvaret. 37–46: Kristus er den gode hyrde og Israels Sten.

Afsnit 51

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Thompson, Ohio, i maj 1831 (History of the Church, 1:173–174). På denne tid begyndte de hellige, som flyttede til fra de østlige stater, at ankomme til Ohio, og det blev nødvendigt at træffe konkrete forberedelser til deres bosættelse. Eftersom denne opgave især hørte ind under biskoppens embede, søgte biskop Edward Partridge anvisninger i sagen, og profeten adspurgte Herren.

1–8: Edward Partridge bliver udpeget til at styre forvaltninger og ejendomme. 9–12: De hellige skal handle ærligt og modtage ligeligt. 13–15: De skal oprette biskoppens forrådshus og administrere ejendom i overensstemmelse med Herrens lov. 16–20: Ohio skal være et midlertidigt samlingssted.

Afsnit 52

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til kirkens ældster i Kirtland, Ohio, den 7. juni 1831 (History of the Church, 1:175–179). Der var blevet afholdt en konference i Kirtland fra den 3. til og med den 6. juni. Under denne konference blev de første egentlige ordinationer til embedet som højpræst foretaget, og man påpegede visse tilkendegivelser af falske og bedrageriske ånder og revsede disse.

1–2: Det bliver bestemt, at næste konference skal afholdes i Missouri. 3–8: Visse ældster bliver udpeget til at rejse sammen. 9–11: Ældsterne skal undervise i det, apostlene og profeterne har skrevet. 12–21: De, som er oplyst af Ånden, frembringer lovprisnings og visdoms frugter. 22–44: Forskellige ældster bliver udpeget til at drage ud og prædike evangeliet, mens de rejser til Missouri til konferencen.

Afsnit 53

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Algernon Sidney Gilbert, i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church, 1:179–180). På Sidney Gilberts anmodning havde profeten adspurgt Herren med hensyn til broder Gilberts gerning og kald i kirken.

1–3: Sidney Gilberts kald og udvælgelse i kirken er at blive ordineret til ældste. 4–7: Han skal også tjene som agent for biskoppen.

Afsnit 54

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Newel Knight i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church, 1:180–181). Kirkens medlemmer i grenen i Thompson, Ohio, var splittede i visse spørgsmål, der drejede sig om indvielsen af ejendom. Selviskhed og grådighed kom til udtryk, og Leman Copley havde brudt sin pagt om at vie sin store gård som en arvelod til de hellige, der ankom fra Colesville, New York. Ezra Thayre var også indblandet i striden. Som følge heraf havde Newel Knight (præsident for grenen i Thompson) og andre ældster henvendt sig til profeten og spurgte om, hvordan de skulle forholde sig. Profeten adspurgte Herren og modtog denne åbenbaring. (Se afsnit 56, som er en fortsættelse af sagen).

1–6: De hellige skal holde evangeliets pagt for at blive vist barmhjertighed. 7–10: De skal være tålmodige i modgang.

Afsnit 55

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til William W. Phelps i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church, 1:184–186). Bogtrykkeren William W. Phelps og hans familie var netop ankommet til Kirtland, og profeten søgte Herren for at få oplysninger angående ham.

1–3: W.W. Phelps bliver kaldet og udvalgt til at blive døbt, til at blive ordineret til ældste og til at prædike evangeliet. 4: Han skal også skrive bøger til børnene i kirkens skoler. 5–6: Han skal rejse til Missouri, som er det område, han skal arbejde i.

Afsnit 56

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, som var blevet udpeget til at rejse til Missouri sammen med Thomas B. Marsh (se afsnit 52:22), var ude af stand til at påbegynde sin mission, da sidstnævnte var rede. Ældste Thayre var ikke rede til at tage af sted på sin rejse, fordi han var indblandet i problemerne i Thompson, Ohio (se indledningen til afsnit 54). Herren besvarede profetens forespørgsel om sagen ved at give denne åbenbaring.

1–2: De hellige skal tage deres kors op og følge Herren for at opnå frelse. 3–13: Herren giver befalinger og tilbagekalder dem, og de ulydige bliver forstødt. 14–17: Ve de rige, som ikke vil hjælpe de fattige, og ve de fattige, hvis hjerte ikke er sønderknust. 18–20: Velsignede er de fattige, som er rene af hjertet, for de skal arve jorden.

Afsnit 57

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson County, Missouri, den 20. juli 1831 (History of the Church, 1:189–190). I overensstemmelse med Herrens befaling (afsnit 52) var ældsterne rejst fra Kirtland til Missouri og havde haft mange forskellige oplevelser og mødt nogen modstand. Mens profeten funderede over lamanitternes tilstand og manglen på civiliserethed, dannelse og religion blandt mennesker i almindelighed udbrød han: »Hvornår skal ødemarken blomstre som rosen? Hvornår skal Zion opbygges i sin herlighed, og hvor skal dit tempel stå, hvortil alle folkeslag skal komme i de sidste dage?« (History of the Church, 1:189). Efterfølgende modtog han denne åbenbaring.

1–3: Independence, Missouri, er stedet for byen Zion og templet. 4–7: De hellige skal købe jordlodder og få arvelodder i det område. 8–16: Sidney Gilbert skal etablere en købmandsforretning, W.W. Phelps skal være bogtrykker, og Oliver Cowdery skal redigere tekster med henblik på udgivelse.

Afsnit 58

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson County, Missouri, den 1. august 1831 (History of the Church, 1:190–195). På den første sabbat efter at profeten og hans følge var ankommet til Jackson County, Missouri, blev der afholdt en gudstjeneste, og to medlemmer blev optaget ved dåb. I løbet af den uge ankom nogle af de hellige fra Colesville, der havde tilhørt grenen i Thompson, samt andre (se afsnit 54). Mange var ivrige efter at lære Herrens vilje at kende angående dem selv på det nye indsamlingssted.

1–5: De, der udholder modgang, bliver kronet med herlighed. 6–12: De hellige skal berede sig til Lammets bryllup og Herrens nadver. 13–18: Biskopper er dommere i Israel. 19–23: De hellige skal adlyde landets love. 24–29: Mennesker bør bruge deres handlefrihed til at gøre godt. 30–33: Herren befaler og tilbagekalder. 34–43: For at omvende sig må mennesker bekende og aflægge deres synder. 44–58: De hellige skal købe deres arvelod og samles i Missouri. 59–65: Evangeliet skal prædikes for enhver skabning.

Afsnit 59

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson County, Missouri, den 7. august 1831 (History of the Church, 1:196–201). Forud for nedskrivningen af denne åbenbaring skildrer profeten Zions land, hvor folket da var samlet. Landet var blevet indviet, sådan som Herren havde foreskrevet, og grunden, hvorpå det fremtidige tempel skulle opføres, var blevet indviet. Herren stiler især disse befalinger til de hellige i Zion.

1–4: De trofaste hellige i Zion vil blive velsignet. 5–8: De skal elske og tjene Herren og holde hans befalinger. 9–19: Ved at holde Herrens dag hellig bliver de hellige velsignet timeligt og åndeligt. 20–24: De retskafne bliver lovet fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden.

Afsnit 60

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Jackson County, Missouri, den 8. august 1831 (History of the Church, 1:201–202). Ved denne anledning ville de ældster, som var blevet udpeget til at vende tilbage østpå, gerne vide, hvordan de skulle forholde sig i den forbindelse, og hvilken vej og på hvad måde de skulle rejse.

1–9: Ældsterne skal prædike evangeliet i de ugudeliges forsamlinger. 10–14: De bør ikke drive tiden væk, ej heller grave deres talenter ned. 15–17: De kan tvætte deres fødder som et vidnesbyrd mod dem, der forkaster evangeliet.

Afsnit 61

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith på bredden af Missourifloden ved McIlwaine’s Bend, den 12. august 1831 (History of the Church, 1:202–205). På deres vej tilbage til Kirtland var profeten og ti ældster sejlet ned ad Missourifloden i kanoer. På rejsens tredje dag blev de udsat for mange farer. Ældste William W. Phelps så i et syn ved højlys dag Ødelæggeren i al sin magt fare hen over vandenes overflade.

1–12: Herren har forordnet, at der skal ske mange ødelæggelser på vandene. 13–22: Vandene blev forbandet af Johannes, og Ødelæggeren farer hen over overfladen af dem. 23–29: Nogle har magt til at befale over vandene. 30–35: Ældster skal rejse to og to og prædike evangeliet. 36–39: De skal berede sig til Menneskesønnens komme.

Afsnit 62

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith på bredden af Missourifloden i Chariton, Missouri, den 13. august 1831 (History of the Church, 1:205–206). Denne dag mødte profeten og hans gruppe, som var på vej fra Independence til Kirtland, adskillige ældster, som var på vej til Zions land, og modtog, efter at de havde hilst hjerteligt på hinanden, denne åbenbaring.

1–3: Vidnesbyrd bliver optegnet i himlen. 4–9: Ældsterne skal rejse og prædike efter eget skøn og som de bliver vejledt af Ånden.

Afsnit 63

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, sidst i august 1831 (History of the Church, 1:206–211). Profeten, Sidney Rigdon og Oliver Cowdery var ankommet til Kirtland den 27. august efter deres besøg i Missouri. Som forord til optegnelsen af denne åbenbaring skrev profeten: »I disse kirkens første dage herskede der en stor iver efter at modtage Herrens ord om ethvert emne, som på nogen måde angik vor frelse; og da Zions land nu var den vigtigste timelige sag, der optog os, bad jeg Herren om yderligere oplysninger angående de helliges indsamling, opkøbet af jord og andre anliggender« (History of the Church, 1:207).

1–6: Vredens dag skal komme over de ugudelige. 7–12: Tegn sker ved tro. 13–19: De, der i hjertet bryder ægteskabet, vil fornægte troen og blive styrtet ned i ildsøen. 20: De trofaste skal modtage en arv på den forklarede jord. 21: En fuldstændig beretning om begivenhederne på Forklarelsens Bjerg er endnu ikke blevet åbenbaret. 22–23: De lydige modtager rigets hemmeligheder. 24–31: Der skal købes arvelodder i Zion. 32–35: Herren forordner krige, og de ugudelige slår de ugudelige ihjel. 36–48: De hellige skal samles i Zion og skaffe penge til at opbygge det for. 49–54: De hellige bliver forsikret om velsignelser ved det andet komme, i opstandelsen og i tusindårsriget. 55–58: Dette er en dag til at advare på. 59–66: Herrens navn bliver misbrugt af dem, som bruger det uden myndighed.

Afsnit 64

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til kirkens ældster i Kirtland, Ohio, den 11. september 1831 (History of the Church, 1:211–214). Profeten var ved at gøre sig rede til at flytte til Hiram, Ohio, for at genoptage sit arbejde med at oversætte Bibelen, hvilket var blevet stillet i bero, mens han havde været i Missouri. En gruppe brødre, som havde fået befaling om at rejse til Zion (Missouri), var travlt beskæftiget med at træffe forberedelser til at tage af sted i oktober. I denne travle tid blev åbenbaringen modtaget.

1–11: De hellige får befaling om at tilgive hinanden, for at der ikke skal hvile en større synd på dem. 12–22: De, der ikke vil omvende sig, skal bringes frem for kirken. 23–25: Den, der betaler tiende, skal ikke blive opbrændt, når Herren kommer. 26–32: De hellige bliver advaret mod gæld. 33–36: De genstridige skal blive forstødt fra Zion. 37–40: Kirken skal dømme alle folkeslag. 41–43: Zion skal blomstre.

Afsnit 65

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i oktober 1831 (History of the Church, 1:218). Profeten betegner denne åbenbaring som en bøn.

1–2: Nøglerne til Guds rige er overdraget menneskene på jorden, og den evangeliske sag skal sejre. 3–6: Det tusindårige himmerige skal komme ned og forene sig med Guds rige på jorden.

Afsnit 66

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Orange, Ohio, den 25. oktober 1831 (History of the Church, 1:219–221). Dette var den første dag af en vigtig konference. Som forord til denne åbenbaring skrev profeten: »Efter anmodning fra William E. McLellin adspurgte jeg Herren og modtog følgende« (History of the Church, 1:220).

1–4: Den evigtvarende pagt er evangeliets fylde. 5–8: Ældster skal prædike, vidne og ræsonnere med folket. 9–13: Den, der tjener trofast, sikrer sig en arv af evigt liv.

Afsnit 67

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 (History of the Church, 1:224–225). Anledningen var en særlig konference, hvor man overvejede og besluttede at udgive de åbenbaringer, som man allerede havde modtaget fra Herren gennem profeten (se indledningen til afsnit 1). Det blev besluttet, at Oliver Cowdery og John Whitmer skulle tage afskrifterne af åbenbaringerne med til Independence, hvor W.W. Phelps skulle udgive dem som »The Book of Commandments« (Befalingernes Bog). Mange af brødrene aflagde højtideligt vidnesbyrd om, at de åbenbaringer, der på daværende tidspunkt var blevet samlet med henblik på udgivelse, virkelig var sande, sådan som det blev bevidnet af Helligånden, der blev udgydt over dem. Profeten skriver, at efter at den åbenbaring, der kendes som afsnit 1, var blevet modtaget, blev der fremført nogle negative bemærkninger om det sprog, der var anvendt i åbenbaringerne. Nærværende åbenbaring fulgte.

1–3: Herren hører sine ældsters bønner og våger over dem. 4–9: Han udfordrer den klogeste til at eftergøre den mindste af sine åbenbaringer. 10–14: Trofaste ældster skal blive levendegjort ved Ånden og se Guds ansigt.

Afsnit 68

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831, efter anmodning fra Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E. McLellin (History of the Church, 1:227–229). Skønt denne åbenbaring blev givet som svar på en bøn om, at Herrens vilje angående de nævnte ældster måtte blive gjort kendt, så vedrører en stor del af indholdet hele kirken.

1–5: Når ældsterne bliver tilskyndet af Helligånden, er deres ord hellig skrift. 6–12: Ældster skal prædike og døbe og tegn følger sande troende. 13–24: Den førstefødte af Arons sønner kan tjene som den præsiderende biskop (dvs. besidde nøglerne til at kunne præsidere som biskop) under ledelse af Det Første Præsidentskab. 25–28: Forældre får befaling om at undervise deres børn i evangeliet. 29–35: De hellige skal overholde sabbatten, arbejde flittigt og bede.

Afsnit 69

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 (History of the Church, 1:234–235). Samlingen af åbenbaringer, som var udset til snarlig udgivelse, var blevet godkendt på den særlige konference den 1. november. Den 3. november blev den åbenbaring, som heri optræder som afsnit 133, tilføjet og kaldt Tillægget. Ved en beslutning på konferencen blev Oliver Cowdery udpeget til at bringe manuskriptet til de udvalgte åbenbaringer og befalinger til Independence, Missouri til trykning. Han skulle også medbringe de penge, som var blevet doneret til opbygningen af kirken i Missouri. Eftersom den rute, han skulle rejse ad, ville føre ham gennem et tyndt befolket område til grænsen, var det ønskeligt med en rejsekammerat.

1–2: John Whitmer skal ledsage Oliver Cowdery til Missouri. 3–8: Han skal også prædike og indsamle, optegne og nedskrive historiske oplysninger.

Afsnit 70

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 12. november 1831 (History of the Church, 1:235–237). Den historiske beretning, der er skrevet af profeten, anfører, at der blev afholdt fire særlige konferencer fra den 1. til og med den 12. november. Under det sidste af disse møder talte man om den store betydning af Befalingernes Bog, der senere blev kaldt Lære og Pagter; og profeten henviser til denne bog som »kirkens grundvold i disse sidste dage og en gevinst for verden, fordi den viser, at nøglerne til vor frelsers riges hemmeligheder atter er blevet betroet mennesket« (History of the Church, 1:235).

1–5: Der bliver udpeget forvaltere til at udgive åbenbaringerne. 6–13: De, som arbejder med det åndelige, er deres løn værd. 14–18: De hellige bør være lige, hvad angår det timelige.

Afsnit 71

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 1. december 1831 (History of the Church, 1:238–239). Profeten fortsatte med at oversætte Bibelen med Sidney Rigdon som skriver, indtil denne åbenbaring blev modtaget, på hvilket tidspunkt dette arbejde midlertidigt blev lagt til side, så de kunne udføre den befaling, der bliver givet heri. Brødrene skulle drage ud og prædike for at formilde de uvenlige følelser, som havde udviklet sig mod kirken som følge af udgivelsen af nogle avisartikler af Ezra Booth, som var faldet fra.

1–4: Joseph Smith og Sidney Rigdon bliver sendt ud for at forkynde evangeliet. 5–11: De helliges fjender skal blive beskæmmet.

Afsnit 72

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. december 1831 (History of the Church, 1:239–241). Adskillige ældster og medlemmer havde forsamlet sig for at lære deres pligt at kende og for at blive yderligere opbygget i kirkens lære. Dette afsnit er en sammenføjning af to åbenbaringer, der blev modtaget samme dag. I versene 1 til og med 8 gives Newel K. Whitneys kaldelse til biskop til kende. Han blev derefter kaldet og ordineret, hvorefter versene 9 til og med 26 blev modtaget, hvilke giver yderligere oplysninger om en biskops pligter.

1–8: Ældster skal aflægge regnskab for deres forvaltning over for biskoppen. 9–15: Biskoppen fører tilsyn med forrådshuset og tager sig af de fattige og trængende. 16–26: Biskopper skal bekræfte ældsters værdighed.

Afsnit 73

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 10. januar 1832 (History of the Church, 1:241–242). Siden begyndelsen af den foregående måned havde profeten og Sidney været optaget af at prædike, og derved var der opnået meget med hensyn til at mildne de ugunstige følelser, der var opstået mod kirken (se indledningen til afsnit 71).

1–2: Ældsterne skal fortsætte med at prædike. 3–6: Joseph Smith og Sidney Rigdon skal fortsætte med at oversætte Bibelen, indtil den er færdigoversat.

Afsnit 74

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i januar 1832 (History of the Church, 1:242). Profeten skriver: »Efter at have modtaget det foregående ord fra Herren [L&P 73] genoptog jeg oversættelsen af skrifterne og arbejdede flittigt, indtil lige før konferencen, som skulle afholdes den 25. januar. I denne periode modtog jeg også følgende som forklaring på Første Korintherbrev, det 7. kapitel, det 14. vers« (History of the Church, 1:242).

1–5: Paulus råder kirken på hans tid til ikke at holde Moseloven. 6–7: Små børn er hellige og er helliggjorte i kraft af forsoningen.

Afsnit 75

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (History of the Church, 1:242–245). Anledningen var en konference, der tidligere var blevet berammet. Ved denne konference blev Joseph Smith opretholdt og ordineret til præsident for det høje præstedømme. Visse ældster, som havde fundet det svært at få folk til at forstå deres budskab, ønskede at få mere at vide om deres umiddelbare pligter. Denne åbenbaring fulgte.

1–5: Trofaste ældster, som prædiker evangeliet, skal vinde evigt liv. 6–12: Bed om at få Talsmanden, som skal lære jer alt. 13–22: Ældster skal sidde til doms over dem, som forkaster deres budskab. 23–36: Familier til missionærer skal modtage hjælp fra kirken.

Afsnit 76

Et syn givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 16. februar 1832 (History of the Church, 1:245–252). Som forord til sin beretning om dette syn skrev profeten: »Efter at jeg var vendt tilbage fra konferencen i Amherst, genoptog jeg oversættelsen af skrifterne. Af forskellige åbenbaringer, som var blevet modtaget, var det åbenbart, at mange vigtige punkter vedrørende menneskets frelse var blevet fjernet fra Bibelen eller var gået tabt, før den blev samlet. Det syntes selvindlysende ud fra de sandheder, der var tilbage, at hvis Gud belønner enhver efter de gerninger, han har gjort i legemet, så må ordet ›Himlen‹, som betegnelse for de helliges evige hjem, omfatte flere riger end ét. I overensstemmelse hermed … så jeg og ældste Rigdon, mens vi var i færd med at oversætte Johannesevangeliet, følgende syn« (History of the Church, 1:245). Det var efter at profeten havde oversat Joh 5:29, at dette syn blev givet.

1–4: Herren er Gud. 5–10: Rigets hemmeligheder skal blive åbenbaret for alle de trofaste. 11–17: Alle skal komme frem i de retfærdiges eller de uretfærdiges opstandelse. 18–24: Indbyggerne i mange verdener er i kraft af Jesu Kristi forsoning født som Guds sønner og døtre. 25–29: En af Guds engle faldt og blev Djævelen. 30–49: Fortabelsens sønner lider evig fordømmelse; alle andre opnår en grad af frelse. 50–70: Den herlighed og belønning, som ophøjede væsener i det celestiale rige opnår, bliver beskrevet. 71–80: De, som arver det terrestriale rige, bliver beskrevet. 81–113: Tilstanden for dem i de telestiale, terrestriale og celestiale herligheder bliver forklaret. 114–119: De trofaste kan få lov til at se og forstå Guds riges hemmeligheder ved den hellige Ånds kraft.

Afsnit 77

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i marts 1832 (History of the Church, 1:253–255). Profeten skrev: »I forbindelse med oversættelsen af skrifterne modtog jeg følgende forklaring af Johannes’ Åbenbaring« (History of the Church, 1:253).

1–4: Alle dyr har en ånd og skal bo i evig lyksalighed på en udødelig jord. 5–7: Denne jord har en timelig eksistens på 7.000 år. 8–10: Forskellige engle gengiver evangeliet og tjener på jorden. 11: Beseglingen af de 144.000. 12–14: Kristus kommer i begyndelsen af det syvende årtusinde. 15: To profeter skal blive oprejst for det jødiske folk.

Afsnit 78

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i marts 1832 (History of the Church, 1:255–257). Denne orden blev givet af Herren til Joseph Smith med det formål at oprette et forrådshus for de fattige. Det var ikke altid ønskeligt, at identiteten af de personer, som Herren talte til i åbenbaringerne, skulle være kendt af verden; af denne grund blev brødrene ved udgivelsen af denne og nogle efterfølgende åbenbaringer omtalt ved andre end deres egne navne. Da det ikke længere var nødvendigt at holde navnene på personerne hemmelige, blev deres rigtige navne efterfølgende tilføjet i parentes. Eftersom der i dag ikke er noget afgørende behov for at fortsætte med kodenavnene, er det nu kun de rigtige navne, der bruges, sådan som de er givet i de oprindelige manuskripter.

1–4: De hellige skal organisere og oprette et forrådshus. 5–12: Klog anvendelse af deres ejendom fører til frelse. 13–14: Kirken bør være uafhængig af jordiske magter. 15–16: Mikael (Adam) tjener under den Helliges (Kristi) ledelse. 17–22: Velsignede er de trofaste, for de skal arve alt.

Afsnit 79

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i marts 1832 (History of the Church, 1:257).

1–4: Jared Carter bliver kaldet til at prædike evangeliet ved Talsmanden.

Afsnit 80

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i marts 1832 (History of the Church, 1:257).

1–5: Stephen Burnett og Eden Smith bliver kaldet til at prædike der, hvor de vælger.

Afsnit 81

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i marts 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams bliver kaldet til at være højpræst og rådgiver i præsidentskabet for det høje præstedømme. De historiske optegnelser viser, at da denne åbenbaring blev modtaget i marts 1832, var Jesse Gause den, der blev kaldet til embedet som rådgiver til Joseph Smith i præsidentskabet. Men da han ikke formåede at fortsætte på en måde, der var i overensstemmelse med denne udpegelse, blev kaldet efterfølgende overført til Frederick G. Williams. Åbenbaringen (dateret marts 1832) skal ses som et skridt i retning hen mod den formelle organisering af Det Første Præsidentskab, fordi den specifikt fremfører nødvendigheden af embedet som rådgiver i den gruppe og forklarer den værdighed, der er knyttet til udpegelsen. Broder Gause tjente i en periode, men blev udelukket af kirken i december 1832. Broder Williams blev ordineret til det nævnte embede den 18. marts 1833.

1–2: Nøglerne til riget besiddes altid af Det Første Præsidentskab. 3–7: Hvis Frederick G. Williams er trofast i sin tjenestegerning, får han evigt liv.

Afsnit 82

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Jackson County, Missouri, den 26. april 1832 (History of the Church, 1:267–269). Anledningen var et fælles rådsmøde i kirken, ved hvilket profeten Joseph Smith blev opretholdt som præsident for det høje præstedømme, til hvilket embede han tidligere var blevet ordineret ved en konference for højpræster, ældster og andre medlemmer i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (se indledningen til afsnit 75). I tidligere udgaver af denne åbenbaring blev der brugt usædvanlige navne for at skjule de nævnte personers identitet (se indledningen til afsnit 78).

1–4: Hvor der er givet meget, bliver der krævet meget. 5–7: Mørket hersker i verden. 8–13: Herren er bundet, når vi gør, hvad han siger. 14–18: Zion må tiltage i skønhed og hellighed. 19–24: Enhver bør stræbe efter at tilgodese sin næste.

Afsnit 83

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832 (History of the Church, 1:269–270). Denne åbenbaring blev modtaget, mens profeten sad i råd med sine brødre.

1–4: Kvinder og børn har krav på at blive forsørget af deres mænd og fædre. 5–6: Enker og forældreløse børn har krav på at blive forsørget af kirken.

Afsnit 84

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 22. og 23. september 1832 (History of the Church, 1:286–295). I løbet af september var ældsterne begyndt at vende tilbage fra deres missioner i de østlige stater og at aflægge rapport om deres arbejde. Det var mens, de var samlet i denne glædesstund, at følgende budskab blev modtaget. Profeten betegnede det som en åbenbaring om præstedømmet.

1–5: Det Ny Jerusalem og templet skal bygges i Missouri. 6–17: Præstedømmets linje fra Moses til Adam bliver givet. 18–25: Det større præstedømme besidder nøglen til kundskaben om Gud. 26–32: Det mindre præstedømme besidder nøglen til englebetjening og til det forberedende evangelium. 33–44: Menneskene opnår evigt liv ved præstedømmets ed og pagt. 45–53: Kristi Ånd oplyser menneskene, og verden ligger i synd. 54–61: De hellige skal vidne om det, de har modtaget. 62–76: De skal prædike evangeliet, så følger tegnene. 77–91: Ældsterne skal drage af sted uden pung eller taske. 92–97: Plager og forbandelser venter dem, der forkaster evangeliet. 98–102: Den nye sang om Zions forløsning bliver givet. 103–110: Lad enhver stå i sit eget embede og arbejde i sit eget kald. 111–120: Herrens tjenere skal forkynde de sidste dages ødelæggende vederstyggelighed.

Afsnit 85

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. november 1832 (History of the Church, 1:298–299). Dette afsnit er et uddrag af et brev fra profeten til W.W. Phelps, som boede i Independence, Missouri. Det blev sendt for at besvare nogle spørgsmål om de hellige, som var flyttet til Zion, men som ikke havde modtaget deres arvelod i henhold til den fastlagte orden i kirken.

1–5: Arvelodder i Zion skal modtages ved helligelse. 6–12: En, der er mægtig og stærk, vil give de hellige deres arvelod i Zion.

Afsnit 86

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. december 1832 (History of the Church, 1:300). Denne åbenbaring blev modtaget, mens profeten gennemlæste og redigerede manuskriptet til bibeloversættelsen.

1–7: Herren forklarer meningen med lignelsen om hveden og rajgræsset. 8–11: Han forklarer præstedømmets velsignelser for dem, som er retmæssige arvinger med hensyn til kødet.

Afsnit 87

Åbenbaring og profeti om krig givet gennem profeten Joseph Smith den 25. december 1832 (History of the Church, 1:301–302). Dette afsnit blev modtaget på et tidspunkt, hvor brødrene grundede over og drøftede negerslaveriet på det amerikanske kontinent og det slaveri, som menneskenes børn er i over hele verden.

1–4: Der forudsiges krig mellem Nordstaterne og Sydstaterne. 5–8: Store ulykker skal ramme alle jordens indbyggere.

Afsnit 88

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. december 1832 (History of the Church, 1:302–312). Den blev af profeten betegnet som »›olivenbladet‹ … plukket af paradisets træ, Herrens budskab til os om fred« (History of the Church, 1:316). Det fremgår af de historiske optegnelser, at dele af denne åbenbaring blev modtaget den 27. og 28. december 1832 og den 3. januar 1833.

1–5: Trofaste hellige modtager Talsmanden, som er løftet om evigt liv. 6–13: Alt bliver styret og kontrolleret af Kristi lys. 14–16: Opstandelsen finder sted i kraft af forløsningen. 17–31: Lydighed mod den celestiale, terrestriale eller telestiale lov forbereder menneskene til de respektive riger og herligheder. 32–35: De, som vælger at forblive i synd, forbliver tilsølede. 36–41: Alle riger bliver styret ved lov. 42–45: Gud har givet alting en lov. 46–50: Mennesket skal kunne fatte selv Gud. 51–61: Lignelsen om manden, der sender sine tjenere ud i marken og besøger dem efter tur. 62–73: Kom nær til Herren, så skal I se hans ansigt. 74–80: Helliggør jer, og undervis hinanden i rigets lærdomme. 81–85: Enhver, som er blevet advaret, bør advare sin næste. 86–94: Tegn, elementernes rasen og engle bereder vejen for Herrens komme. 95–102: Englebasuner kalder de døde frem i rækkefølge. 103–116: Englebasuner forkynder evangeliets gengivelse, Babylons fald og den store Guds slag. 117–126: Stræb efter at lære, opfør et hus til Gud (et tempel), og iklæd jer næstekærlighedens bånd. 127–141: Reglerne for profeternes skole bliver fremsat, herunder også fodtvætningsordinancen.

Afsnit 89

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. februar 1833 (History of the Church, 1:327–329). Som følge af at de første brødre nød tobak under deres møder, blev profeten tilskyndet til at grunde over sagen; som følge heraf adspurgte han Herren angående den. Denne åbenbaring, der er kendt som visdomsordet, var resultatet. De første tre vers blev af profeten oprindelig skrevet som en inspireret indledning og beskrivelse.

1–9: Nydelse af vin, stærke drikke, tobak og hede drikke bliver forbudt. 10–17: Urter, frugter, kød og korn er bestemt til føde for mennesker og dyr. 18–21: Lydighed mod evangeliets lov, herunder visdomsordet, bringer timelige og åndelige velsignelser.

Afsnit 90

Åbenbaring til profeten Joseph Smith givet i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1833 (History of the Church, 1:329–331). Denne åbenbaring er næste skridt i etableringen af Det Første Præsidentskab (se indledningen til afsnit 81); som følge heraf blev de nævnte rådgivere ordineret den 18. marts 1833.

1–5: Nøglerne til riget er overdraget til Joseph Smith og gennem ham til kirken. 6–7: Sidney Rigdon og Frederick G. Williams skal tjene i Det Første Præsidentskab. 8–11: Evangeliet skal prædikes for Israels folk, for ikke-jøderne og for jøderne, for enhver skal høre det på sit eget tungemål. 12–18: Joseph Smith og hans rådgivere skal sætte kirken i orden. 19–37: Forskellige personer bliver af Herren rådet til at vandre retsindigt og tjene i hans rige.

Afsnit 91

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. marts 1833 (History of the Church, 1:331–332). Profeten var på dette tidspunkt beskæftiget med at oversætte Det Gamle Testamente. Da han kom til den del af de gamle skrifter, som kaldes apokryferne, adspurgte han Herren og modtog denne vejledning.

1–3: Apokryferne er i det store og hele oversat korrekt, men indeholder meget, som er indføjet af menneskehænder, og som ikke er sandt. 4–6: De gavner dem, der er oplyst af Ånden.

Afsnit 92

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 15. marts 1833 (History of the Church, 1:333). Åbenbaringen er stilet til Frederick G. Williams, som ikke længe forinden var blevet udpeget til rådgiver i Det Første Præsidentskab.

1–2: Herren giver en befaling vedrørende optagelse i den forenede orden.

Afsnit 93

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. maj 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5: Alle, som er trofaste, får Herren at se. 6–18: Johannes aflagde vidnesbyrd om, at Guds Søn gik fra nåde til nåde, indtil han havde modtaget en fylde af Faderens herlighed. 19–20: Trofaste mennesker, som går fra nåde til nåde, modtager også af hans fylde. 21–22: De, der er født ved Kristus, er den Førstefødtes menighed. 23–28: Kristus modtog en fylde af al sandhed, og mennesket kan ved lydighed gøre ligeså. 29–32: Mennesket var i begyndelsen hos Gud. 33–35: Elementerne er evige, og mennesket kan modtage en fylde af glæde i opstandelsen. 36–37: Guds herlighed er intelligens. 38–40: Børn er uskyldige for Gud takket være Kristi forløsning. 41–53: De ledende brødre får befaling om at sætte deres familier i orden.

Afsnit 94

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. maj 1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon og Jared Carter bliver udpeget til at udgøre en byggekomite i kirken.

1–9: Herren giver en befaling angående opførelsen af et hus til præsidentskabets arbejde. 10–12: Der skal bygges et trykkeri. 13–17: Visse arvelodder bliver tildelt.

Afsnit 95

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 1. juni 1833 (History of the Church, 1:350–352). Denne åbenbaring er en fortsættelse af de guddommelige befalinger om at bygge huse til tilbedelse og undervisning, især Herrens hus (se afsnit 88:119–136 og afsnit 94).

1–6: De hellige bliver revset for ikke at have bygget Herrens hus. 7–10: Herren ønsker at bruge sit hus, så han kan begave sit folk med kraft fra det høje. 11–17: Huset skal indvies som et sted til tilbedelse og til apostlenes skole.

Afsnit 96

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. juni 1833. Den anviser, hvordan Zions by eller stav skal organiseres som et eksempel for de hellige i Kirtland (History of the Church, 1:352–353). Anledningen var en konference for højpræster, og det væsentligste emne, der blev taget op til drøftelse, var fordelingen af visse landområder, kendt som Frenchs gård, som kirken ejede i nærheden af Kirtland. Eftersom man på konferencen ikke kunne blive enige om, hvem der skulle have ansvaret for gården, blev alle enige om at adspørge Herren angående sagen.

1: Kirtlands stav i Zion skal gøres stærk. 2–5: Biskoppen skal uddele arvelodderne til de hellige. 6–9: John Johnson skal være medlem af den forenede orden.

Afsnit 97

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 2. august 1833 (History of the Church, 1:400–402). Denne åbenbaring drejer sig især om de hellige i Zion, Jackson County, Missouri, som svar på profetens anmodning til Herren om oplysninger. Medlemmerne af kirken i Missouri blev på dette tidspunkt udsat for voldsom forfølgelse og var den 23. juli blevet tvunget til at underskrive en aftale om at forlade Jackson County.

1–2: Mange af de hellige i Zion (Jackson County, Missouri) bliver velsignet for deres trofasthed. 3–5: Parley P. Pratt bliver rost for sit arbejde i skolen i Zion. 6–9: De, der iagttager deres pagter, bliver antaget af Herren. 10–17: Et hus skal bygges i Zion, i hvilket de rene af hjertet skal se Gud. 18–21: Zion er de rene af hjertet. 22–28: Zion skal undslippe Herrens svøbe, hvis hun er trofast.

Afsnit 98

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. august 1833 (History of the Church, 1:403–406). Denne åbenbaring kom som følge af forfølgelsen af de hellige i Missouri. Det var naturligt, at de hellige i Missouri, som havde lidt fysisk og også havde mistet ejendom, kunne føle sig tilskyndet til at gøre gengæld og tage hævn. Derfor gav Herren denne åbenbaring. Skønt nogle efterretninger om problemerne i Missouri uden tvivl var nået frem til profeten i Kirtland (1440 kilometer borte), kunne han på denne dato kun have kendt til situationens alvor ved åbenbaring.

1–3: De helliges trængsler skal blive til deres bedste. 4–8: De hellige skal være imødekommende over for landets forfatningsbaserede lov. 9–10: Man bør støtte ærlige, vise og gode mennesker i verdslige styrende organer. 11–15: De, der nedlægger livet for Herrens sag, får evigt liv. 16–18: Undsig krig og forkynd fred. 19–22: De hellige i Kirtland bliver irettesat og får befaling om at omvende sig. 23–32: Herren åbenbarer de love, der er gældende i forbindelse med de forfølgelser og trængsler, som hans folk bliver påført. 33–38: Krig kan kun retfærdiggøres, hvis Herren befaler det. 39–48: De hellige skal tilgive deres fjender, der, hvis de omvender sig, også skal undslippe Herrens hævn.

Afsnit 99

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til John Murdock i Hiram, Ohio, i august 1832. Skønt det i visse udgaver af Lære og Pagter fra og med 1876 har været anført, at denne åbenbaring blev modtaget i Kirtland i august 1833, bekræfter tidligere udgaver og andre historiske optegnelser de korrekte oplysninger.

1–8: John Murdock bliver kaldet til at forkynde evangeliet, og de, der modtager ham, modtager Herren og vil møde barmhjertighed.

Afsnit 100

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Perrysburg, New York, den 12. oktober 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). De to brødre, som havde været borte fra deres familier i adskillige dage, følte sig urolige for dem.

1–4: Joseph og Sidney skal prædike evangeliet til frelse for sjæle. 5–8: Det skal blive givet dem i samme stund, hvad de skal sige. 9–12: Sidney skal være talsmand, og Joseph skal være åbenbarer og overbevisende i vidnesbyrd. 13–17: Herren vil oprejse et rent folk, og de lydige skal blive frelst.

Afsnit 101

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 16. december 1833 (History of the Church, 1:458–464). På dette tidspunkt led de hellige, som havde forsamlet sig i Missouri, stor forfølgelse. Adskillige pøbelhobe havde drevet dem fra deres hjem i Jackson County, og nogle af de hellige havde forsøgt at bosætte sig i Van Buren County, men de blev stadig forfulgt. Hovedparten af de hellige befandt sig på dette tidspunkt i Clay County, Missouri. Der blev fremsat mange dødstrusler mod enkeltmedlemmer af kirken. Medlemmerne havde mistet husdyr, møbler, tøj og andre personlige ejendele, og mange af deres afgrøder var blevet ødelagt.

1–8: De hellige bliver revset og plaget på grund af deres overtrædelser. 9–15: Herrens harme skal falde på folkeslagene, men hans folk skal blive samlet og trøstet. 16–21: Zion og hendes stave skal blive grundfæstet. 22–31: Livet i tusindårsriget bliver beskrevet. 32–42: De hellige skal blive velsignet og belønnet til den tid. 43–62: Lignelsen om adelsmanden og oliventræet henviser til Zions trængsler og sluttelige genrejsning. 63–75: De hellige skal fortsætte med at forsamle sig. 76–80: Herren lagde grunden til USA’s forfatning. 81–101: De hellige skal søge om erstatning for deres forurettelser som angivet i lignelsen om enken og den uretfærdige dommer.

Afsnit 102

Referat af organiseringen af kirkens første højråd i Kirtland, Ohio, den 17. februar 1834 (History of the Church, 2:28–31). Det oprindelige referat blev nedskrevet af ældsterne Oliver Cowdery og Orson Hyde. To dage senere blev referatet rettet af profeten, læst op for højrådet og godkendt af rådet. Versene 30 til og med 32, der vedrører De Tolv Apostles Råd, blev tilføjet af profeten Joseph Smith i 1835, da han gjorde dette afsnit klar til udgivelse i Lære og Pagter.

1–8: Et højråd bliver udpeget til at bilægge alvorlige tvister, som opstår i kirken. 9–18: Der gives retningslinjer for, hvordan sagerne skal prøves. 19–23: Præsidenten for rådet træffer afgørelsen. 24–34: Retningslinjerne for anke fremsættes.

Afsnit 103

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 24. februar 1834 (History of the Church, 2:36–39). Denne åbenbaring blev modtaget, efter at Parley P. Pratt og Lyman Wight var ankommet til Kirtland, Ohio, fra Missouri for at rådføre sig med profeten om nødhjælp til de hellige og deres tilbageførelse til deres jordlodder i Jackson County.

1–4: Derfor tillod Herren de hellige i Jackson County at blive forfulgt. 5–10: De hellige skal sejre, hvis de holder befalingerne. 11–20: Zions genrejsning skal ske ved magt, og Herren vil drage foran sit folk. 21–28: De hellige skal samle sig i Zion, og de, der nedlægger livet, skal finde det igen. 29–40: Forskellige brødre bliver kaldet til at organisere Zions Hær og drage til Zion; de får løfte om, at de vil sejre, hvis de er trofaste.

Afsnit 104

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith den 23. april 1834 angående den forenede orden, eller kirkens orden til gavn for de fattige (History of the Church, 2:54–60). Anledningen var et rådsmøde, hvor Det Første Præsidentskab og andre højpræster havde været til stede, og ved hvilket medlemmernes presserende timelige behov var blevet drøftet. Den forenede orden i Kirtland skulle midlertidigt opløses og omorganiseres, og ejendommene skulle fordeles som forvaltninger blandt medlemmerne af ordenen.

1–10: Hellige, som forsynder sig imod den forenede orden, skal blive forbandet. 11–16: Herren sørger for sine hellige på sin egen måde. 17–18: Evangeliets lov regulerer omsorgen for de fattige. 19–46: Forskellige brødres forvaltninger og velsignelser bliver beskrevet. 47–53: Den forenede orden i Kirtland og ordenen i Zion skal fungere hver for sig. 54–66: Herrens hellige skatkammer bliver oprettet med henblik på trykningen af skrifterne. 67–77: Den forenede ordens skatkammer skal fungere på basis af almindeligt samtykke. 78–86: De, der er med i den forenede orden, skal betale al deres gæld, og så vil Herren udfri dem af økonomisk trældom.

Afsnit 105

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith ved Fishing River, Missouri, den 22. juni 1834 (History of the Church, 2:108–111). Pøbelens voldshandlinger mod de hellige i Missouri var taget til, og organiserede grupper fra adskillige amter havde erklæret, at det var deres hensigt at udrydde medlemmerne. Profeten var kommet fra Kirtland i spidsen for en gruppe, kendt som Zions Hær, som medbragte tøj og forsyninger. Mens denne gruppe lå i lejr ved Fishing River, modtog profeten denne åbenbaring.

1–5: Zion skal opbygges ved overholdelse af den celestiale lov. 6–13: Genrejsningen af Zion bliver udskudt en kort tid. 14–19: Herren vil udkæmpe Zions slag. 20–26: De hellige skal være vise og ikke prale af deres mægtige gerninger, når de samles. 27–30: Der skal opkøbes jordlodder i Jackson og de tilstødende amter. 31–34: Ældsterne skal modtage en begavelse i Herrens hus i Kirtland. 35–37: Hellige, som er både kaldet og udvalgt, skal blive helliggjort. 38–41: De hellige skal rejse et fredsbanner for verden.

Afsnit 106

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 25. november 1834 (History of the Church, 2:170–171). Denne åbenbaring er stilet til Warren A. Cowdery, storebror til Oliver Cowdery.

1–3: Warren A. Cowdery bliver kaldet til lokal, præsiderende embedsmand. 4–5: Det andet komme skal ikke overraske lysets børn som en tyv. 6–8: Store velsignelser følger trofast tjeneste i kirken.

Afsnit 107

Åbenbaring om præstedømmet givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, dateret den 28. marts 1835 (History of the Church, 2:209–217). På den nævnte dato samledes de tolv til et møde, hvor de bekendte deres personlige svagheder og ufuldkommenheder, gav udtryk for omvendelse og søgte yderligere vejledning fra Herren. De stod for at skulle drage af sted på mission til deres tildelte distrikter. Skønt dele af dette afsnit blev modtaget på den nævnte dato, så bekræfter de historiske optegnelser, at forskellige dele var blevet modtaget på forskellige tidspunkter, nogle så tidligt som i november 1831.

1–6: Der er to præstedømmer: det melkisedekske og det aronske. 7–12: De, der bærer det melkisedekske præstedømme, har magt til at virke i alle embeder i kirken. 13–17: Biskoprådet præsiderer over det aronske præstedømme, som forretter de ydre ordinancer. 18–20: Det melkisedekske præstedømme besidder nøglerne til alle åndelige velsignelser; det aronske præstedømme besidder nøglerne til englebetjening. 21–38: Det Første Præsidentskab, De Tolv og De Halvfjerds udgør de præsiderende kvorummer, hvis beslutninger skal træffes i enighed og retfærdighed. 39–52: Den patriarkalske orden fra Adam til Noa fremsættes. 53–57: De fordums hellige samledes i Adam-ondi-Ahman, og Herren viste sig for dem. 58–67: De Tolv skal bringe orden blandt kirkens ledere. 68–76: Biskopper tjener som almindelige dommere i Israel. 77–84: Det Første Præsidentskab og De Tolv udgør den højeste retsinstans i kirken. 85–100: Præstedømmets præsidenter leder deres respektive kvorummer.

Afsnit 108

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 26. december 1835 (History of the Church, 2:345). Dette afsnit blev modtaget efter anmodning fra Lyman Sherman, som tidligere var blevet ordineret til højpræst og halvfjerdser, og som var kommet til profeten med en anmodning om en åbenbaring, der kunne oplyse ham om hans pligt.

1–3: Lyman Sherman bliver tilgivet for sine synder. 4–5: Han vil blive regnet blandt kirkens ledende ældster. 6–8: Han bliver kaldet til at prædike evangeliet og styrke sine brødre.

Afsnit 109

Den bøn, der blev opsendt ved indvielsen af templet i Kirtland, Ohio, den 27. marts 1836 (History of the Church, 2:420–426). Ifølge profetens optegnelse blev denne bøn givet ham ved åbenbaring.

1–5: Templet i Kirtland blev bygget som et sted, som Menneskesønnen kunne besøge. 6–21: Det skal være et hus, der er kendetegnet ved bøn, faste, tro, undervisning, herlighed og orden, ja, et hus til Gud. 22–33: Måtte de ubodfærdige, som modarbejder Herrens folk, blive beskæmmet. 34–42: Måtte de hellige drage ud med kraft for at indsamle de retfærdige til Zion. 43–53: Måtte de hellige blive udfriet af det forfærdelige, der skal blive udøst over de ugudelige i de sidste dage. 54–58: Måtte nationer og folkeslag og kirker blive forberedt til evangeliet. 59–67: Måtte jøderne, lamanitterne og hele Israel blive genrejst. 68–80: Måtte de hellige blive kronet med herlighed og ære og opnå evig frelse.

Afsnit 110

Syner, som blev vist for profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i templet i Kirtland, Ohio, den 3. april 1836 (History of the Church, 2:435–436). Anledningen var et sabbatsmøde. Profeten indleder sin optegnelse om tilkendegivelserne med disse ord: »Om eftermiddagen hjalp jeg de andre præsidenter med at omdele Herrens nadver til kirken, efter at vi havde modtaget den fra de tolv, hvis privilegium det var at gøre tjeneste ved det hellige bord den dag. Efter at jeg således havde betjent mine brødre, trak jeg mig tilbage til talerstolen, hvor forhænget var sænket, og bøjede mig sammen med Oliver Cowdery i højtidelig og stille bøn. Da vi rejste os fra bønnen, blev følgende syn åbnet for os begge« (History of the Church, 2:435).

1–10: Herren Jahve viser sig i herlighed og antager templet i Kirtland som sit hus. 11–12: Moses og Elias viser sig hver især og overdrager deres nøgler og uddelinger. 13–16: Profeten Elias vender tilbage og overdrager nøglerne til sin uddeling, som lovet af Malakias.

Afsnit 111

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Salem, Massachusetts, den 6. august 1836 (History of the Church, 2:465–466). På dette tidspunkt var kirkens ledere dybt forgældede som følge af deres virke i kirken. Da profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith og Oliver Cowdery hørte, at der ville være en stor sum penge til rådighed for dem i Salem, rejste de dertil fra Kirtland, Ohio, for at undersøge denne påstand og samtidig forkynde evangeliet. Brødrene ordnede forskellige sager af kirkelig karakter og forkyndte i nogen udstrækning. Da det stod klart, at der ikke var nogen penge at hente, rejste de tilbage til Kirtland. Flere af de faktorer, der er væsentlige i den historiske sammenhæng, afspejler sig i ordlyden af denne åbenbaring.

1–5: Herren sørger for sine tjeneres timelige behov. 6–11: Han vil handle barmhjertigt mod Zion og arrangere alt til sine tjeneres bedste.

Afsnit 112

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i Kirtland, Ohio, den 23. juli 1837 (History of the Church, 2:499–501). Denne åbenbaring indeholder Herrens ord til Thomas B. Marsh angående Lammets tolv apostle. Profeten skriver, at denne åbenbaring blev modtaget på den dag, da evangeliet for første gang blev forkyndt i England. Thomas B. Marsh var på det tidspunkt præsident for De Tolv Apostles Kvorum.

1–10: De tolv skal sende evangeliet ud og hæve en advarende røst over for alle folkeslag og folk. 11–15: De skal tage deres kors op, følge Jesus og vogte hans får. 16–20: De, som modtager Det Første Præsidentskab, modtager Herren. 21–29: Mørke dækker jorden, og kun de, som tror og bliver døbt, skal blive frelst. 30–34: Det Første Præsidentskab og De Tolv besidder nøglerne til tidernes fyldes uddeling.

Afsnit 113

Svar på visse spørgsmål angående Esajas’ ord givet ved profeten Joseph Smith i marts 1838 (History of the Church, 3:9–10).

1–6: Isajs stub; den kvist, der skyder derfra; og Isajs rod bliver forklaret nærmere. 7–10: Zions spredte rester har ret til præstedømmet og bliver formanet til at vende tilbage til Herren.

Afsnit 114

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 17. april 1838 (History of the Church, 3:23).

1–2: Kirkestillinger, der beklædes af dem, der ikke er trofaste, vil blive givet til andre.

Afsnit 115

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 26. april 1838, der tilkendegiver Herrens vilje angående opbygningen af dette sted og af Herrens hus (History of the Church, 3:23–25). Denne åbenbaring er stilet til kirkens præsiderende embedsmænd.

1–4: Herren giver sin kirke navnet Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 5–6: Zion og hendes stave er steder til forsvar og tilflugt for de hellige. 7–16: De hellige bliver befalet at bygge Herrens hus i Far West. 17–19: Joseph Smith besidder nøglerne til Guds rige på jorden.

Afsnit 116

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i nærheden af Wight’s Ferry på et sted, som kaldes Spring Hill, Daviess County, Missouri, den 19. maj 1838 (History of the Church, 3:35).

Afsnit 117

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 angående William Marks’, Newel K. Whitneys og Oliver Grangers umiddelbare pligter (History of the Church, 3:45–46).

1–9: Herrens tjenere bør ikke begære timelige ting, for »hvad betyder jordisk gods for Herren?«. 10–16: De skal forsage deres sjæls smålighed, så skal deres ofre være hellige for Herren.

Afsnit 118

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på bønnen: »Vis os din vilje, o Herre, angående de tolv« (History of the Church, 3:46).

1–3: Herren vil sørge for de tolvs familier. 4–6: Ledige pladser i De Tolvs Råd bliver udfyldt.

Afsnit 119

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på hans bøn: »O Herre! Vis din tjener, hvor meget du kræver af dit folks ejendom i tiende« (History of the Church, 3:44). Tiendeloven, som den forstås i dag, var ikke blevet givet til kirken forud for denne åbenbaring. Betegnelsen tiende i den netop citerede bøn og i tidligere åbenbaringer (64:23; 85:3; 97:11) betød ikke blot en tiendedel, men alle frivillige offergaver, eller bidrag, til kirkens midler. Herren havde tidligere givet kirken loven om indvielse og forvaltning af ejendom, som medlemmerne (hovedsagelig de ledende ældster) forpligtede sig til at efterleve ved en pagt, der skulle være evigtvarende. Fordi mange ikke levede op til denne pagt, trak Herren den tilbage for en tid og gav i stedet tiendeloven til hele kirken. Profeten spurgte Herren, hvor meget af deres ejendom han forlangte til hellige formål. Svaret var denne åbenbaring.

1–5: De hellige skal indbetale deres overskydende ejendom og derefter som tiendebetaling give en tiendedel af deres tilvækst årligt. 6–7: En sådan fremgangsmåde vil helliggøre Zions land.

Afsnit 120

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838, som tilkendegiver, hvordan der skal disponeres over den ejendom, der bliver givet som tiende, som omtalt i den foregående åbenbaring, afsnit 119 (History of the Church, 3:44).

Afsnit 121

Bøn og profetier nedskrevet af profeten Joseph Smith, mens han sad fængslet i Liberty, Missouri, dateret den 20. marts 1839 (History of the Church, 3:289–300). Profeten og flere af hans medarbejdere havde siddet fængslet i flere måneder. Deres benådningsansøgninger og anker, som var rettet til folkevalgte ledere og dommere, havde ikke bragt dem nogen hjælp.

1–6: Profeten bønfalder Herren for de lidende hellige. 7–10: Herren indgyder ham fred. 11–17: Forbandet er alle de, der højrøstet fremsætter falske beskyldninger om overtrædelse mod Herrens folk. 18–25: De skal ikke få retten til præstedømmet, men skal blive fordømt. 26–32: Herlige åbenbaringer bliver lovet dem, der holder tappert ud. 33–40: Derfor er mange kaldet og kun få udvalgt. 41–46: Præstedømmet må kun bruges i retfærdighed.

Afsnit 122

Herrens ord til profeten Joseph Smith, mens han sad fængslet i Liberty, Missouri, i marts 1839 (History of the Church, 3:300–301).

1–4: Jordens ender vil spørge efter Joseph Smiths navn. 5–7: Alle de farer og den møje, han bliver udsat for, vil give ham erfaring og være til hans bedste. 8–9: Menneskesønnen er steget ned under dem alle.

Afsnit 123

De helliges pligter i forhold til deres forfølgere, som fremsat af profeten Joseph Smith, mens han sad fængslet i Liberty, Missouri, i marts 1839 (History of the Church, 3:302–303).

1–6: De hellige skal samle materiale og udgive en beretning om deres lidelser og forfølgelser. 7–10: Den samme ånd, som formulerede de falske trosbekendelser, fører også til forfølgelse af de hellige. 11–17: Mange blandt alle sekter skal endnu modtage sandheden.

Afsnit 124

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 19. januar 1841 (History of the Church, 4:274–286). På grund af tiltagende forfølgelser og ulovlige retsskridt mod dem fra embedsmændenes side var de hellige blevet tvunget til at forlade Missouri. Udryddelsesordren, som var blevet udstedt af Missouris guvernør Lilburn W. Boggs, dateret den 27. oktober 1838, gav dem ingen anden mulighed (History of the Church, 3:175). I 1841, da denne åbenbaring blev givet, havde de hellige bygget byen Nauvoo, hvor landsbyen Commerce, Illinois, tidligere havde ligget, og her var kirkens hovedsæde blevet etableret.

1–14: Joseph Smith får befaling om at udstede en højtidelig proklamation om evangeliet til USA’s præsident, guvernørerne og herskerne over alle nationer. 15–21: Hyrum Smith, David Patten, Joseph Smith sen. og andre af de levende og de døde bliver velsignet for deres retskaffenhed og dyder. 22–28: De hellige får befaling om at bygge både et hus til indlogering af fremmede og et tempel i Nauvoo. 29–36: Dåb for afdøde skal udføres i templer. 37–44: Herrens folk bygger altid templer til udførelse af hellige ordinancer. 45–55: De hellige bliver fritaget for at bygge templet i Jackson County, fordi de bliver undertrykt af deres fjender. 56–83: Der gives anvisninger på, hvordan Nauvoo House skal bygges. 84–96: Hyrum Smith bliver kaldet til at være patriark, til at modtage nøglerne og til at overtage Oliver Cowderys plads. 97–122: William Law og andre bliver rådgivet med hensyn til deres arbejde. 123–145: Overordnede og lokale embedsmænd bliver nævnt tillige med deres pligter og tilhørsforhold til deres kvorummer.

Afsnit 125

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, i marts 1841, angående de hellige i territoriet Iowa (History of the Church, 4:311–312).

1–4: De hellige skal bygge byer og samle sig i Zions stave.

Afsnit 126

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hus i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 1841 (History of the Church, 4:382). På dette tidspunkt var Brigham Young præsident for De Tolv Apostles Kvorum.

1–3: Brigham Young bliver rost for sit arbejde og bliver fritaget for fremtidige udlandsrejser.

Afsnit 127

Et brev fra profeten Joseph Smith til de sidste dages hellige i Nauvoo, Illinois, indeholdende anvisninger om dåb for de døde; dateret i Nauvoo, den 1. september 1842 (History of the Church, 5:142–144).

1–4: Joseph Smith fryder sig ved forfølgelse og modgang. 5–12: Der skal føres optegnelser om dåb for de døde.

Afsnit 128

Et brev fra profeten Joseph Smith til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som indeholder yderligere anvisninger om dåb for de døde, dateret i Nauvoo, Illinois, den 6. september 1842 (History of the Church, 5:148–153).

1–5: Lokale skrivere og generalskrivere skal bekræfte udførelsen af dåbshandlinger for de døde. 6–9: Deres optegnelser er bindende og optegnet på jorden og i himlen. 10–14: Døbefonden er et sindbillede på graven. 15–17: Profeten Elias har gengivet magt med hensyn til dåb for de døde. 18–21: Alle tidligere uddelingers nøgler, magt og myndighed er blevet gengivet. 22–25: Glædelige og herlige tidender forkyndes for de levende og de døde.

Afsnit 129

Instruktioner givet af profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 9. februar 1843, som forklarer tre overordnede nøgler, hvorved man kan erkende den sande beskaffenhed af tjenende engle og ånder (History of the Church, 5:267).

1–3: Der er både opstandne og åndelige legemer i himlen. 4–9: Der bliver givet nøgler, hvorved man kan skelne mellem budbringere fra den anden side af sløret.

Afsnit 130

Forskellige lærdomme fremsat af profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 2. april 1843 (History of the Church, 5:323–325).

1–3: Faderen og Sønnen kan vise sig personligt for menneskene. 4–7: Engle bor i en celestial sfære. 8–9: Den celestiale jord bliver en stor Urim og Tummim. 10–11: Alle, som kommer ind i den celestiale verden, får en hvid sten. 12–17: Tidspunktet for det andet komme bliver forholdt profeten. 18–19: Den intelligens, som vi opnår i dette liv, opstår sammen med os i opstandelsen. 20–21: Alle velsignelser opnås ved lydighed mod lov. 22–23: Faderen og Sønnen har hver et legeme af kød og knogler.

Afsnit 131

Lærdomme fremsat af profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 16. og 17. maj 1843 (History of the Church, 5:392–393).

1–4: Celestialt ægteskab er afgørende for ophøjelse i den højeste himmel. 5–6: Det bliver forklaret, hvordan menneskene bliver beseglet til evigt liv. 7–8: Al ånd er stof.

Afsnit 132

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, nedskrevet den 12. juli 1843, angående den nye og evigtvarende pagt, herunder ægteskabspagtens evige beskaffenhed og også flerkoneri (History of the Church, 5:501–507). Skønt åbenbaringen blev nedskrevet i 1843, fremgår det klart af de historiske optegnelser, at de lærdomme og principper, som er indeholdt i denne åbenbaring, havde været kendt af profeten siden 1831.

1–6: Ophøjelse opnås ved den nye og evigtvarende pagt. 7–14: Vilkårene og betingelserne i denne pagt bliver fremsat. 15–20: Celestialt ægteskab og en fortsættelse af familieenheden sætter menneskene i stand til at blive guder. 21–25: Den snævre og trange vej fører til evige liv. 26–27: Loven angående bespottelse mod Helligånden bliver givet. 28–39: Løfter om evig forøgelse og ophøjelse bliver givet til profeter og hellige i alle tidsaldre. 40–47: Joseph Smith får magt til at binde og besegle på jorden og i himlen. 48–50: Herren besegler hans ophøjelse på ham. 51–57: Emma Smith bliver rådet til at være trofast og tro. 58–66: Love, der regulerer flerkoneri, bliver fremsat.

Afsnit 133

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 3. november 1831 (History of the Church, 1:229–234). Som forord til denne åbenbaring har profeten skrevet: »På denne tid var der meget, som ældsterne ønskede at få at vide angående evangeliets forkyndelse til jordens indbyggere og vedrørende indsamlingen, og for at kunne vandre i det sande lys og blive undervist fra det høje adspurgte jeg den 3. november 1831 Herren og modtog følgende vigtige åbenbaring« (History of the Church, 1:229). Dette afsnit blev først tilføjet Lære og Pagter som et tillæg og fik efterfølgende tildelt et afsnitsnummer.

1–6: De hellige får befaling om at forberede sig på det andet komme. 7–16: Alle mennesker får befaling om at flygte fra Babylon, komme til Zion og forberede sig til Herrens store dag. 17–35: Herren skal stå på Zions bjerg, kontinenterne skal blive ét land, og Israels tabte stammer skal vende tilbage. 36–40: Evangeliet er blevet gengivet gennem Joseph Smith, for at det skal forkyndes i hele verden. 41–51: Herren vil komme ned med hævn over de ugudelige. 52–56: Det bliver hans forløstes år. 57–74: Evangeliet skal sendes ud for at frelse de hellige og til de ugudeliges undergang.

Afsnit 134

En erklæring om vor tro med hensyn til regeringer og love i almindelighed, enstemmigt vedtaget ved et fælles møde i kirken, afholdt i Kirtland, Ohio, den 17. august 1835 (History of the Church, 2:247–249). Anledningen var et møde for kirkeledere, der var indkaldt for at drøfte det foreslåede indhold af den første udgave af Lære og Pagter. På dette tidspunkt fik denne erklæring følgende indledning: »For at vor tro, hvad angår jordiske regeringer og love i almindelighed, ikke må blive misfortolket eller misforstået, har vi ment det rigtigt at fremsætte vor mening herom i slutningen af denne bog« (History of the Church, 2:247).

1–4: Et styre bør værne om friheden til at tro og tænke, som man vil. 5–8: Alle mennesker bør støtte deres styre og vise respekt og agtelse for loven. 9–10: Trossamfund bør ikke udøve civil magt. 11–12: Menneskene er retfærdiggjort i at forsvare sig selv og deres ejendom.

Afsnit 135

Profeten Joseph Smiths og hans bror patriarken Hyrum Smiths martyrium i Carthage, Illinois, den 27. juni 1844 (History of the Church, 6:629–631). Dette dokument blev skrevet af ældste John Taylor fra De Tolvs Råd, som var vidne til begivenhederne.

1–2: Joseph og Hyrum led martyrdøden i fængslet i Carthage. 3: Profetens ophøjede stilling bliver hyldet. 4–7: Deres uskyldige blod vidner om værkets sandhed og guddommelighed.

Afsnit 136

Herrens ord og vilje, givet gennem præsident Brigham Young i Winter Quarters, Israels hær, Omaha Nation, på Missouriflodens vestlige bred, i nærheden af Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church [en fremstilling af kirkens historie, baseret på dagbogsoptegnelser], den 14. januar 1847).

1–16: Det bliver forklaret, hvordan Israels hær skal organiseres til rejsen vestpå. 17–27: De hellige bliver befalet at leve efter mangfoldige evangeliske standarder. 28–33: De hellige bør synge, danse, bede og lære visdom. 34–42: Profeterne bliver slået ihjel, så de kan blive hædret og de ugudelige blive fordømt.

Afsnit 137

Et syn givet til profeten Joseph Smith i templet i Kirtland, Ohio, den 21. januar 1836 (History of the Church, 2:380–381). Anledningen var forrettelsen af ordinancerne i tempelbegavelsen i den udstrækning, de da var blevet åbenbaret.

1–6: Profeten ser sin bror Alvin i det celestiale rige. 7–9: Læren om frelse for de døde bliver åbenbaret. 10: Alle børn bliver frelst i det celestiale rige.

Afsnit 138

Et syn givet til præsident Joseph F. Smith i Salt Lake City, Utah, den 3. oktober 1918. I sin åbningstale ved generalkonferencen den 4. oktober 1918 meddelte præsident Smith, at han havde modtaget adskillige guddommelige tilkendegivelser i de foregående måneder. En af disse, som drejer sig om det besøg, Frelseren aflagde de afdødes ånder, mens hans legeme var i graven, havde præsident Smith modtaget dagen før. Den blev nedskrevet umiddelbart efter konferencens afslutning. Den 31. oktober 1918 blev den fremlagt for rådgiverne i Det Første Præsidentskab, De Tolvs Råd og patriarken, og den blev enstemmigt antaget af dem.

1–10: Præsident Joseph F. Smith grunder over det, som Peter har skrevet, og vor Herres besøg i åndeverdenen. 11–24: Præsident Smith ser de retfærdige døde samlet i paradis og Kristi tjenestegerning blandt dem. 25–37: Han ser, hvordan forkyndelsen af evangeliet blev organiseret blandt ånderne. 38–52: I åndeverdenen ser han Adam, Eva og mange af de hellige profeter, som betragtede deres tilstand som ånder før deres opstandelse som trældom. 53–60: De retfærdige døde fra vore dage fortsætter deres arbejde i åndeverdenen.