A Tan és a szövetségek

A Tan és a szövetségek 

1. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az egyház eldereinek egy rendkívüli konferencián, amelyet az Ohio állambeli Hiramban tartottak 1831. november 1-jén (History of the Church, [Az egyház története] 1:221–224). Már ezt megelőzően is sok kinyilatkoztatást kaptak az Úrtól, és ezek összeállítása – könyv formájában történő kiadásra – volt az egyik fő téma, amelyet a konferencián jóváhagytak. Ez a szakasz az Úr előszavát tartalmazza az ebben az adományozási korszakban adott tanokhoz, szövetségekhez és parancsolatokhoz.

1–7, A figyelmeztetés hangja minden néphez szól; 8–16, Hitehagyás és gonoszság előzi meg a második eljövetelt; 17–23, Joseph Smith elhívást kap, hogy visszaállítsa a földre az Úr igazságait és hatalmait; 24–33, Napvilágra kerül a Mormon könyve, és sor kerül az igaz egyház megalapítására; 34–36, A békesség elvétetik majd a földről; 37–39, Kutassátok ezeket a parancsolatokat!

2. Szakasz

Kivonat Moróni angyal Joseph Smith-hez, a prófétához intézett szavaiból, a próféta apjának házában, 1823. szeptember 21-én este a New York állambeli Manchesterben (History of the Church, 1:12). Moróni az utolsó volt azon történetírók hosszú sorában, akik azt a feljegyzést készítették, amely most a Mormon könyveként van a világ előtt. (Vesd össze Malakiás 4:5–6; valamint itt a 27:9, 110:13–16. és 128:18. szakaszokkal.)

1, Illés fogja kinyilatkoztatni a papságot; 2–3, Az apák ígéretei a gyermekek szívébe ültettetnek.

3. Szakasz

Joseph Smith-nek, a prófétának adott kinyilatkoztatás, 1828 júliusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, a Mormon könyve első részéből – amit Lehi könyvének hívtak – lefordított 116 oldalnyi kézirat elvesztésére vonatkozólag. A próféta vonakodva megengedte, hogy ezek az oldalak az ő őrizetéből Martin Harriséba kerüljenek, aki rövid ideig írnokként szolgált nála a Mormon könyve fordításában. A kinyilatkoztatás az Urim és Tummim által adatott (History of the Church, 1:21–23). (Lásd 10. szakasz.)

1–4, Az Úr pályája egy örök körforgás; 5–15, Joseph Smith-nek bűnbánatot kell tartania, különben elveszíti a fordítás ajándékát; 16–20, A Mormon könyve azért kerül elő, hogy megszabadítsa Lehi magját.

4. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás apjának, id. Joseph Smith-nek, 1829 februárjában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:28).

1–4, A hősies szolgálat megszabadítja az Úr szolgálattevőit; 5–6, Isteni tulajdonságok teszik őket alkalmassá az elrendelt szolgálatra; 7, Törekedni kell Isten dolgaira.

5. Szakasz

Martin Harris kérelmére Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1829 márciusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:28–31).

1–10, Ez a nemzedék Joseph Smith által kapja meg az Úr szavát; 11–18, Három tanú tesz majd bizonyságot a Mormon könyvéről; 19–20, Az Úr szava ugyanúgy beigazolódik, mint a korábbi időkben; 21–35, Martin Harris bűnbánatot tarthat és ő lehet az egyik tanú.

6. Szakasz

Joseph Smith-nek, a prófétának, és Oliver Cowdery-nek adott kinyilatkoztatás, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, 1829 áprilisában (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery 1829. április 7-én kezdte el írnoki munkáját a Mormon könyve fordításán. Előzőleg már kapott isteni megnyilatkozást a próféta azon lemezeket illető tanúbizonyságának igaz voltáról, amelyekre a Mormon könyve feljegyzése bevésetett. A próféta az Urim és Tummim által megkérdezte az Urat, és ezt a választ kapta.

1–6, Az Úr mezején dolgozó munkások szabadulást nyernek; 7–13, Nincs nagyobb ajándék a szabadítás ajándékánál; 14–27, A Lélek hatalma által érkezik tanúbizonyság az igazságról; 28–37, Tekintsetek Krisztusra és szüntelenül tegyetek jót!

7. Szakasz

Joseph Smith-nek, a prófétának és Oliver Cowdery-nek adott kinyilatkoztatás, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, 1829 áprilisában, amikor az Urim és Tummim által megkérdezték, hogy János, a szeretett tanítvány élő testben maradt-e, vagy meghalt. A kinyilatkoztatás annak a feljegyzésnek a lefordított változata, amelyet maga János írt pergamenre és elrejtett (History of the Church, 1:35–36).

1–3, A szeretett János addig fog élni, amíg az Úr eljön; 4–8, Péter, Jakab és János rendelkeznek az evangélium kulcsaival.

8. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Oliver Cowdery-nek, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, 1829 áprilisában (History of the Church, 1:36–37). A Mormon könyve fordítása során Oliver, aki továbbra is írnokként szolgált, jegyezve a próféta tollbamondását, azt kívánta, ruháztasson fel a fordítás ajándékával. Fohászára az Úr ezzel a kinyilatkoztatással adott választ.

1–5, Kinyilatkoztatás a Szentlélek hatalma által érkezik; 6–12, Isten rejtelmeinek ismerete és az ősi feljegyzések fordításának hatalma pedig hit által érkezik.

9. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Oliver Cowdery-nek, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, 1829 áprilisában (History of the Church, 1:37–38). Az Úr arra inti Olivert, hogy legyen türelmes, és arra biztatja, egyelőre inkább elégedjen meg a fordító tollbamondására történő írással, semmint fordítani próbáljon.

1–6, Más ősi feljegyzések is várnak még lefordításra; 7–14, A Mormon könyvének lefordítására tanulmányozás és lelki megerősítés által kerül sor.

10. Szakasz

Joseph Smith prófétának 1828 nyarán, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:20–23). Az Úr itt tudatja Joseph-fel, hogy gonosz emberek megváltoztatták Mormon könyvének Lehi könyvéből fordított 116 oldalas kéziratát. Ezeket a kéziratos oldalakat Martin Harris veszítette el, akire ideiglenesen rá lettek bízva ezek a lapok. (Lásd a 3. szakasz fejlécét.) A gonosz terv az volt, hogy kivárják az ellopott oldalakon lévő dolgok várható újrafordítását, és aztán kétségbe vonják a fordítót, megmutatva a változtatások által előidézett eltéréseket. A Mormon könyve megmutatja, hogy a gonoszban fogant meg ez a gonosz szándék, és az Úr már akkor is tudott erről, amikor Mormon, az ősi nefita krónikás, az összegyűjtött lemezekről kivonatolását elkészítette (lásd Mormon szavai 1:3–7).

1–26, Sátán az Úr munkájának akadályozására bujtogatja a gonosz embereket; 27–33, Az emberek lelkének elpusztítására törekszik; 34–52, Az evangéliumnak a Mormon könyve által kell eljutnia a lámánitákhoz és minden nemzethez; 53–63, Az Úr meg fogja alapítani egyházát és evangéliumát az emberek között; 64–70, A bűnbánókat összegyűjti egyházába, és megszabadítja az engedelmeseket.

11. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás bátyjának, Hyrum Smith-nek, 1829 májusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:39–46). Ez a kinyilatkoztatás az Urim és Tummim által adatott, válaszul Joseph fohászára és kérdésére. A History of the Church alapján valószínű, hogy ez a kinyilatkoztatás az ároni papság visszaállítása után adatott.

1–6, A szőlőskertben dolgozó munkások szabadulást nyernek; 7–14, Törekedj bölcsességre, kiálts bűnbánatot, bízz a Lélekben; 15–22, Tartsd be a parancsolatokat, és tanulmányozd az Úr szavát; 23–27, Ne tagadd a kinyilatkoztatás és a prófétálás lelkét; 28–30, Akik befogadják Krisztust, azok Isten fiaivá lesznek.

12. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás id. Joseph Knightnak, 1829 májusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight hitt Joseph Smith kijelentéseinek azt illetően, hogy birtokában vannak a Mormon könyve lemezei, és folyamatban van a fordítás munkája, és számos alkalommal anyagi segítséget nyújtott Joseph Smith-nek és írnokának, ami lehetővé tette számukra a fordítás folytatását. Joseph Knight kérésére a próféta megkérdezte az Urat, és megkapta a kinyilatkoztatást.

1–6, A szőlőskertben a munkások szabadulást fognak nyerni; 7–9, Mindenki segíthet az Úr munkájában, aki azt kívánja és alkalmas rá.

13. Szakasz

Joseph Smith és Oliver Cowdery elrendelése az ároni papságba, a Susquehanna-folyó partjánál, a Pennsylvania állambeli Harmony közelében; 1829. május 15. (History of the Church, 1:39–42). Az elrendelés egy angyal keze által történt, aki ugyanazon Jánosként mutatkozott be, akit az Újszövetségben Keresztelő Jánosnak hívnak. Az angyal elmagyarázta, hogy Péter, Jakab és János, az ősi apostolok irányítása alatt cselekszik, akiknek birtokában vannak a magasabb papság kulcsai, amelyet Melkisédek papságának neveznek. Joseph és Oliver ígéretet kapott arra, hogy a megfelelő időben rájuk ruháztatik Melkisédek papsága. (Lásd a 27:7, 8, 12-es szakaszt.)

Közzé tétetnek az ároni papság kulcsai és hatalmai.

14. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás David Whitmernek, 1829 júniusában, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:48–50). A Whitmer családot kezdte nagyon érdekelni a Mormon könyvének fordítása. A próféta id. Peter Whitmer otthonába költözött, és ott lakott, míg a fordítás munkáját be nem fejezte, és nem biztosította a megjelenő könyv jogvédelmét. A Whitmer-fiúk közül hárman, akik mind bizonyságot kaptak a munka hitelességéről, mélységesen nyugtalankodni kezdtek amiatt, hogy egyénileg mi a kötelességük. Ez a kinyilatkoztatás, valamint a két következő (a 15. és a 16. szakasz), kérdésre adott válasz az Urim és Tummim által. David Whitmer később egyike lett a Mormon könyve három tanújának.

1–6, A szőlőskertben dolgozó munkások szabadulást nyernek; 7–8, Az örök élet a legnagyobb Isten ajándékai közül; 9–11, Krisztus teremtette az egeket és a földet.

15. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás John Whitmernek, 1829 júniusában, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:50). (Lásd a 14. szakasz fejlécét.) Az üzenet meghitten és figyelemre méltóan személyes, mert az Úr olyan valamiről beszél, amit csak John Whitmer és ő tudott. John Whitmer később egyike lett a Mormon könyve nyolc tanújának.

1–2, Az Úr karja az egész földet átfogja; 3–6, Az evangélium prédikálása és a lelkek megszabadítása a legértékesebb dolog.

16. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás ifj. Peter Whitmernek, 1829 júniusában, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:51). (Lásd a 14. szakasz fejlécét.) Ifj. Peter Whitmer később egyike lett a Mormon könyve nyolc tanújának.

1–2, Az Úr karja az egész földet átfogja; 3–6, Az evangélium prédikálása és a lelkek megszabadítása a legértékesebb dolog.

17. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Oliver Cowdery-nek, David Whitmernek és Martin Harris-nek, a New York állambeli Fayette-ben, 1829 áprilisában, mielőtt megtekintették volna a Mormon könyvének feljegyzését tartalmazó bevésett lemezeket (History of the Church, 1:52–57). Joseph és írnoka, Oliver Cowdery a Mormon könyve lemezeinek fordításából megtudták, hogy három különleges tanú lesz majd kijelölve (lásd Ether 5:2–4; 2 Ne. 11:3; 27:12). Oliver Cowdery-t, David Whitmert és Martin Harris-t egy ihletett kívánság arra késztette, hogy ők legyenek a három különleges tanú. A próféta megkérdezte az Urat, és az Urim és Tummim által válaszként ez a kinyilatkoztatás adatott.

1–4, Hit által, a három tanú látni fogja a lemezeket és egyéb szent tárgyakat; 5–9, Krisztus bizonyságot tesz a Mormon könyve isteni eredetéről.

18. Szakasz

Joseph Smith-nek, a prófétának, Oliver Cowdery-nek és David Whitmernek 1829 júniusában a New York állambeli Fayette-ben adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:60–64). Amikor rájuk ruházták az ároni papságot, megígérték nekik a melkisédeki papság adományozását (lásd a 13. szakasz fejlécét). Válaszként arra, hogy tudásért fohászkodtak e dolgot illetően, az Úr ezt a kinyilatkoztatást adta.

1–5, A szentírások megmutatják, hogyan kell felépíteni az egyházat; 6–8, A világ egyre érik a gonoszságban; 9–16, Nagy a lelkek értéke; 17–25, A szabadulás elnyeréséhez az embereknek magukra kell venniük Krisztus nevét; 26–36, Kinyilatkoztatásra kerül a tizenkettek elhívása és küldetése; 37–39, Oliver Cowdery-nek és David Whitmernek kell megkeresnie a tizenketteket; 40–47, A szabadulás elnyeréséhez az embereknek bűnbánatot kell tartaniuk, meg kell keresztelkedniük és be kell tartaniuk a parancsolatokat.

19. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1830 márciusában, a New York állambeli Manchesterben (History of the Church, 1:72–74). A próféta történetében így vezette be: „Parancsolat Istentől, és nem embertől, Martin Harrisnek attól, aki Örökkévaló” (History of the Church, 1:72).

1–3, Krisztusé minden hatalom; 4–5, Minden embernek bűnbánatot kell tartania, vagy szenvedni fog; 6–12, Az örök büntetés Isten büntetése; 13–20, Krisztus mindenkiért szenvedett, hogy ha bűnbánatot tartanak, akkor ne kelljen szenvedniük; 21–28, Prédikáld a bűnbánat evangéliumát; 29–41, Hirdess örömhíreket!

20. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül 1830 áprilisában adott kinyilatkoztatás az egyház szervezetéről és irányításáról (History of the Church, 1:64–70). E kinyilatkoztatás feljegyzése előtt azt írta a próféta: „A következőket kaptuk Tőle, [Jézus Krisztustól], a prófétálás és a kinyilatkoztatás lelke által; és ez nem csak sok felvilágosítást adott nekünk, hanem pontosan megmutatta nekünk azt a napot, amikor az Ő akarata és parancsolata szerint hozzá kell látnunk az Ő egyházának újbóli megszervezéséhez itt a földön” (History of the Church, 1:64).

1–16, A Mormon könyve bizonyítja az utolsó napok munkájának isteni eredetét; 17–28, Megerősíttetik a teremtés, a bukás, az engesztelés és a keresztelés tana; 29–37, Közzé tétetnek a bűnbánatot, a megigazulást, a megszentelődést és a keresztelkedést irányító törvények; 38–67, Összefoglaltatnak az elderek, papok, tanítók és diakónusok kötelességei; 68–74, Az egyháztagok kötelességei, a gyermekek megáldása és a keresztelés módja kinyilatkoztatásra kerül; 75–84, Megadatnak az úrvacsorai imák és az egyháztagságot illető rendszabályozások.

21. Szakasz

Joseph Smith prófétának 1830. április 6-án a New York állambeli Fayette-ben adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:74–79). Ez a kinyilatkoztatás az egyház megszervezésekor, a nevezett napon adatott, id. Peter Whitmer otthonában. Hat, előzőleg megkeresztelt férfi vett részt. Egyhangú szavazattal ezek a személyek kifejezték azon vágyukat és elhatározásukat, hogy megszerveződjenek, Isten parancsolatai szerint (lásd a 20. szakaszt). Emellett arról is szavaztak, hogy ifj. Joseph Smith-et és Oliver Cowdery-t elfogadják és támogatják az egyház elnöklő hivatalnokaiként. Kézrátétel által Joseph ezt követően elrendelte Olivert az egyház elderévé, Oliver pedig hasonlóképpen elrendelte Joseph-et. Az úrvacsorai szolgálat után Joseph és Oliver egyenként rátették kezeiket a résztvevőkre, hogy rájuk ruházzák a Szentlelket, és mindegyiküket megerősítsék az egyház tagjaként.

1–3, Joseph Smith elhívást kap, hogy látnok, fordító, próféta, apostol és elder legyen; 4–8, Az ő szava irányítja majd Sion ügyét; 9–12, A szentek hinni fognak szavainak, amint a Vigasztaló által beszél.

22. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1830 áprilisában, a New York állambeli Manchesterben (History of the Church, 1:79–80). Ez a kinyilatkoztatás annak következtében adatott az egyháznak, hogy egyesek, akik korábban megkeresztelkedtek, újrakeresztelkedés nélkül szerettek volna csatlakozni az egyházhoz.

1, A keresztelkedés új és örök szövetség; 2–4, Megkívántatik a hiteles keresztelés.

23. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Oliver Cowdery-nek, Hyrum Smith-nek, Samuel H. Smith-nek, id. Joseph Smith-nek, valamint id. Joseph Knightnak, 1830 áprilisában, a New York állambeli Manchesterben (History of the Church, 1:80). A megnevezett öt személy azon őszinte kívánságának eredményeként, hogy megtudják az őket illető kötelességeket, a próféta megkérdezte az Urat, és ezt a kinyilatkoztatást kapta.

1–7, Ezek a korai tanítványok elhívást kapnak a prédikálásra, a buzdításra és az egyház erősítésére.

24. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Oliver Cowdery-nek, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, 1830 júliusában adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:101–103). Bár kevesebb, mint négy hónap telt el az egyház megszervezése óta, fokozottá vált az üldöztetés, és a vezetőknek biztonságuk érdekében időnként el kellett rejtőzniük. A következő három kinyilatkoztatás ebben az időszakban adatott, hogy erősítse, bátorítsa és oktassa őket.

1–9, Joseph Smith elhívást kap, hogy fordítson, prédikáljon és kifejtse a szentírásokat; 10–12, Oliver Cowdery elhívást kap az evangélium prédikálására; 13–19, Kinyilatkoztatásra kerül a csodákkal, átkokkal, illetve azzal kapcsolatos törvény, hogy valaki leverje lábáról a port, vagy erszény és tarisznya nélkül menjen.

25. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1830 júliusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:103–104). (Lásd a 24. szakasz fejlécét.) Ez a kinyilatkoztatás kijelenti az Úr akaratát Emma Smith-nek, a próféta feleségének.

1–6, Emma Smith, a kiválasztott hölgy, elhívást kap, hogy segítse és vigasztalja férjét; 7–11, Arra is elhívást kap, hogy írjon, hogy szentírásokat fejtsen ki, és hogy himnuszokat válogasson; 12–14, Az igazlelkűek éneke ima az Úrnak; 15–16, Az engedelmesség e kinyilatkoztatásban található tantételei mindenkire vonatkoznak.

26. Szakasz

Joseph Smith prófétának, Oliver Cowdery-nek és John Whitmernek, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, 1830 júliusában adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:104). (Lásd a 24. szakasz fejlécét.)

1, Utasítást kapnak a szentírások tanulmányozására és a prédikálásra; 2, Leszögeztetik a közös megegyezés törvénye.

27. Szakasz

Joseph Smith prófétának 1830 augusztusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:106–108). Egy vallási gyűlésre készülve, amikor is szolgálni akartak az úrvacsorai kenyérrel és borral, Joseph elindult, hogy bort szerezzen. Találkozott egy mennyei hírnökkel, és ezt a kinyilatkoztatást kapta, amelynek egy része már akkor, a többi pedig a rákövetkező szeptemberben íratott le. Most bor helyett vizet használunk az egyház úrvacsorai gyűlésein.

1–4, Kijelentetik, milyen jelképeket használjunk az úrvacsoravételkor; 5–14, Krisztus és minden adományozási korszakból való szolgái venni fognak az úrvacsorából; 15–18, Öltsétek fel Isten teljes fegyverzetét!

28. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Oliver Cowdery-nek, 1830 szeptemberében, a New York állambeli Fayette-ban (History of the Church, 1:109–111). Hiram Page, az egyház egyik tagja, rendelkezett egy bizonyos kővel, és azt állította, hogy annak segítségével kinyilatkoztatásokat kap Sion felépítését és az egyház rendjét illetően. Ezek az állítások számos egyháztagot megtévesztettek, és még Oliver Cowdery-t is tévesen befolyásolták. Közvetlenül egy betervezett konferencia előtt a próféta buzgón kérdezte az Urat a dolgot illetően, és ez a kinyilatkoztatás következett.

1–7, Joseph Smith birtokolja a rejtelmek kulcsait, és csak ő kap kinyilatkoztatásokat az egyház részére; 8–10, Oliver Cowdery prédikáljon a lámánitáknak; 11–16, Sátán megtévesztette Hiram Page-t, és hamis kinyilatkoztatásokat adott neki.

29. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, hat elder jelenlétében, 1830 szeptemberében, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:111–115). Ez a kinyilatkoztatás pár nappal az 1830. szeptember 26-án kezdődő konferencia előtt adatott.

1–8, Krisztus összegyűjti a választottait; 9–11, Eljövetele bevezeti a millenniumot; 12–13, A tizenkettek ítélkeznek majd egész Izráel felett; 14–21, Jelek, csapások és pusztítások előzik majd meg a második eljövetelt; 22–28, Az utolsó feltámadás és a végső ítélet követik a millenniumot; 29–35, Minden dolog lelki az Úrnak; 36–39, Az ördög és seregei kitaszíttattak a mennyből, hogy kísértsék az embert; 40–45, A bukás és az engesztelés hoz szabadulást; 46–50, A kisgyermekek az engesztelés által megváltatnak.

30. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, David Whitmernek, ifj. Peter Whitmernek és John Whitmernek, a New York állambeli Fayette-ben, 1830 szeptemberében, a fayette-i háromnapos konferenciát követően, mielőtt még az egyház elderei elváltak volna egymástól (History of the Church, 1:115–116). Ez az anyag eredetileg három kinyilatkoztatásként lett kiadva; a próféta a Tan és a szövetségek 1835-ös kiadására vonta össze egy szakaszba.

1–4, David Whitmer dorgálásban részesül amiatt, hogy nem szolgált szorgalmasan; 5–8, Ifj. Peter Whitmer kísérje el Oliver Cowdery-t misszióra a lámánitákhoz; 9–11, John Whitmer elhívást kap az evangélium prédikálására.

31. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, Thomas B. Marsh-nak, 1830 szeptemberében (History of the Church, 1:115–117). Erre közvetlenül az egyház konferenciája után került sor (lásd a 30.szakasz fejlécét). Thomas B. Marsh a hónap elején keresztelkedett meg, és e kinyilatkoztatás elnyerése előtt rendelték elderré az egyházban.

1–6, Thomas B. Marsh elhívást kap az evangélium prédikálására, és biztosíttatik családja jólétéről; 7–13, Azt a tanácsot kapja, hogy legyen türelmes, mindig imádkozzon és kövesse a Vigasztalót.

32. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, Parley P. Prattnek és Ziba Petersonnak, 1830 októberében (History of the Church, 1:118–120). Az elderek nagy érdeklődést éreztek a lámániták iránt, akiknek megjövendölt áldásait a Mormon könyvéből ismerte meg az egyház. Ennek következtében kérték, hogy az Úr jelezze arra vonatkozó akaratát, vajon éppen most küldjenek-e eldereket a nyugati indián törzsekhez. E kinyilatkoztatás következett.

1–3, Parley P. Pratt és Ziba Peterson elhívást kap, hogy prédikáljanak a lámánitáknak, és hogy kísérjék el Oliver Cowdery-t és ifj. Peter Whitmert; 4–5, Imádkozzanak a szentírások megértéséért!

33. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül Ezra Thayre-nek és Northrop Sweetnek adott kinyilatkoztatás, 1830 októberében, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:126–127). E kinyilatkoztatás feljegyzésekor a próféta megerősítette, hogy „az … Úr mindig készen áll oktatni azokat, akik szorgalmasan, hittel keresnek” (History of the Church, 1:126).

1–4, A munkások elhívást kapnak az evangélium hirdetésére a tizenegyedik órában; 5–6, Az egyház megalapíttatik, a kiválasztottak pedig összegyűjtetnek; 7–10, Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a menny királysága; 11–15, Az egyház az evangélium sziklájára épül; 16–18, Készüljetek a Vőlegény jövetelére!

34. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, Orson Prattnek, 1830. november 4-én, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:127–128). Pratt testvér akkoriban tizenkilenc éves volt. Akkor tért és keresztelkedett meg, amikor hat héttel ezt megelőzően először hallotta a visszaállított evangélium prédikálását bátyjától, Parley P. Pratt-től. Ez a kinyilatkoztatás az id. Peter Whitmer otthonában adatott.

1–4, A hűségesek Isten fiaivá lesznek az engesztelés által; 5–9, Az evangélium prédikálása előkészíti az utat a második eljövetelhez; 10–12, A prófécia a Szentlélek hatalma által érkezik.

35. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak 1830 decemberében a New York állambeli Fayette-ben vagy közelében adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:128–131). Ebben az időben a próféta majdnem minden nap a Bibliafordítás elkészítésével foglalatoskodott. A fordítás már 1830 júniusában elkezdődött, és mind Oliver Cowdery, mind John Whitmer szolgált már írnokként. Mivel ők mostanra más kötelességek teljesítésére kaptak elhívást, Sidney Rigdon isteni megbízatással elhívatott, hogy a próféta írnokaként szolgáljon ebben a munkában (lásd a 20. verset). E kinyilatkoztatás feljegyzésének bevezetéseként azt írta a próféta: „Decemberben Sidney Rigdon megérkezett [Ohióból], hogy megkérdezze az Urat, és Edward Partridge is vele jött. Röviddel e két testvér megérkezése után így szólt az Úr” (History of the Church, 1:128).

1–2, Hogyan válhatnak az emberek Isten fiaivá; 3–7, Sidney Rigdon elhívást kap a keresztelésre és a Szentlélek adományozására; 8–12, Hit által történnek jelek és csodák; 13–16, Az Úr szolgái a Lélek hatalma által csépelik majd ki a nemzeteket; 17–19, Joseph Smith birtokolja a rejtelmek kulcsait; 20–21, A választottak megmaradnak az Úr eljövetele napján; 22–27, Izráel meg fog szabadulni.

36. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, Edward Partridge-nek, 1830 decemberében, a New York állambeli Fayette közelében (History of the Church, 1:131). (Lásd a 35. szakasz fejlécét.) A próféta azt mondta, hogy Edward Partridge „a jámborság mintaképe, és az Úr egyik nagyszerű embere” (History of the Church, 1:128).

1–3, Az Úr Sidney Rigdon kezei által Edward Partidge-ra teszi a kezeit; 4–8, Mindenkit, aki megkapja az evangéliumot és a papságot, el kell hívni, hogy menjen és prédikáljon.

37. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak 1830 decemberében a New York állambeli Fayette közelében adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:139). Itt adatik az első parancsolat az összegyűjtést illetően ebben az adományozási korszakban.

1–4, A szentek elhívást kapnak, hogy gyülekezzenek Ohióba.

38. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1831. január 2-án, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:140–143). Az alkalom egy egyházi konferencia volt.

1–6, Krisztus teremtett minden dolgot; 7–8, Ő ott van szentjei között, akik hamarosan látni fogják őt; 9–12, Minden test romlott őelőtte; 13–22, Megőrzött egy megígért földet a szentjeinek az időben és az örökkévalóságban; 23–27, A szentek parancsot kapnak arra, hogy legyenek egyek és testvérekként becsüljék egymást; 28–29, Jövendölés háborúkról; 30–33, A szenteknek hatalom adatik majd a magasságból, és el kell menniük minden nemzet közé; 34–42, Az egyház parancsot kap arra, hogy törődjön a szegényekkel és a szűkölködőkkel, és keresse az örökkévalóság kincseit.

39. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, James Covillnak, 1831. január 5-én, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:143–145). James Covill, aki mintegy negyven évig baptista lelkész volt, szövetséget kötött az Úrral hogy minden olyan parancsolatnak engedelmeskedni fog, amit az Úr Joseph prófétán keresztül ad neki.

1–4, A szenteknek hatalmában áll, hogy Isten fiaivá legyenek; 5–6, Az evangélium befogadása Krisztus befogadása; 7–14, James Covill parancsot kap arra, hogy keresztelkedjen meg és dolgozzon az Úr szőlőskertjében; 15–21, Az Úr szolgái prédikálják az evangéliumot a második eljövetel előtt; 22–24, Akik befogadják az evangéliumot, azok össze lesznek gyűjtve az időben és az örökkévalóságban.

40. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak 1831 januárjában a New York állambeli Fayette-ben adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:145). E kinyilatkoztatás feljegyzése előtt azt írta a próféta: „Mivel James Covill elutasította az Úr szavát, és visszatért korábbi tantételeihez és népéhez, az Úr a következő kinyilatkoztatást adta nekem és Sidney Rigdonnak” (History of the Church, 1:145).

1–3, Az üldöztetéstől való félelem és a világ gondjai az evangélium elutasítását eredményezik.

41. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az egyháznak az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. február 4-én (History of the Church, 1:146–147). Az egyház Kirtland gyülekezetének létszáma ebben az időben gyorsan növekedett. E kinyilatkoztatás bevezetéseként azt írta a próféta: „Az egyháztagok … igyekeztek Isten akaratát tenni, amennyire ismerték azt, bár néhány különös nézet és hamis lélek belopózott közéjük, … [és] az Úr a következőket adta az egyháznak” (History of the Church, 1:146–147).

1–3, Az elderek a kinyilatkoztatás lelke által kormányozzák az egyházat; 4–6, Az igaz tanítványok elfogadják és betartják az Úr törvényét; 7–12, Edward Partridge-t püspöknek nevezik ki az egyház számára.

42. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. február 9-én (History of the Church, 1:148–154). Tizenkét elder jelenlétében adatott, az Úr korábban tett ígéretének beteljesüléseként, mely szerint a „törvény” Ohioban adatik majd meg (lásd 38. szakasz 32. vers). A próféta úgy határozza meg ezt a kinyilatkoztatást, mint ami „magában foglalja az egyház törvényét” (History of the Church, 1:148).

1–10, Az elderek elhívást kapnak az evangélium prédikálására, a megtértek megkeresztelésére és az egyház felépítésére; 11–12, El kell hívni és el kell rendelni őket, és tanítsák az evangéliumnak a szentírásokban található tantételeit; 13–17, Tanítsanak és prófétáljanak a Lélek hatalma által; 18–29, A szentek parancsot kapnak arra, hogy ne öljenek, ne lopjanak, ne hazudjanak, ne vágyakozzanak, ne kövessenek el házasságtörést, és ne beszéljenek rosszat másokról; 30–39, Kijelentetnek a vagyon felajánlását kormányzó törvények; 40–42, Kárhoztatva van a kevélység és a semmittevés; 43–52, A betegeket szolgálat és hit által gyógyítsák meg; 53–60, A szentírások kormányozzák az egyházat, és hirdessék ezeket a világnak; 61–69, Kinyilatkoztatás nevezi majd meg az Új Jeruzsálem helyét, valamint a királyság rejtelmeit; 70–73, A felajánlott javakat az egyházi hivatalnokok támogatására használják fel; 74–93, Kijelentetnek a paráználkodásra, a házasságtörésre, a gyilkolásra, a lopásra és a bűnök beismerésére vonatkozó törvények.

43. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831 februárjában (History of the Church, 1:154–156). Ebben az időben egyes egyháztagokat összezavart az, hogy emberek hamisan kinyilatkoztatóknak vallották magukat. A próféta megkérdezte az Urat, és ezt a választ kapta, amely az egyház eldereinek szólt. Az első rész az egyházi kormányzás ügyeivel foglalkozik; az utóbbi rész egy figyelmeztetést tartalmaz, amelyet az eldereknek át kell adni a föld nemzeteinek.

1–7, Kinyilatkoztatások és parancsolatok csak annak közvetítésével érkeznek, aki ki van jelölve; 8–14, A szenteket az szenteli meg, hogy teljes szentségben cselekednek az Úr előtt; 15–22, Elderek küldetnek el, hogy bűnbánatot kiáltsanak és előkészítsék az embereket az Úr nagy napjára; 23–28, Az Úr saját hangja által és a természet erői által szólítja fel az embereket; 29–35, El fog jönni a millennium és a Sátán megkötözése.

44. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak adott kinyilatkoztatás, 1831 februárjának második felében, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:157). Eleget téve az itt kifejezésre juttatott kívánalomnak, az egyház kitűzött egy konferenciát, amelyet a következő június havának elején tartanak majd meg.

1–3, Az elderek gyűljenek össze konferencián; 4–6, Szerveződjenek meg az ország törvényei szerint és törődjenek a szegényekkel.

45. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az egyháznak az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. március 7-én (History of the Church, 1:158–163). E kinyilatkoztatás feljegyzésének bevezetéseként a próféta kijelenti, hogy „az egyház ezen időszakában … sok hamis tudósítást … és balga történetet jelentettek meg … és terjesztettek, … hogy visszatartsák az embereket attól, hogy érdeklődjenek a munka iránt, illetve magukévá tegyék a hitet … De a szentek örömére, … a következőket kaptam” (History of the Church, 1:158).

1–5, Krisztus a mi szószólónk az Atyánál; 6–10, Az evangélium hírnök, mely előkészíti az utat az Úr előtt; 11–15, Énókot és testvéreit az Úr fogadta magához; 16–23, Krisztus kinyilatkoztatta eljövetelének jeleit, amint azok az Olajfák hegyén megadattak; 24–38, Az evangélium visszaállíttatik, a nemzsidók idői beteljesednek, és pusztító betegség lepi el az országot; 39–47, Jelek, csodák és a feltámadás kíséri a második eljövetelt; 48–53, Krisztus az Olajfák hegyén fog állni, és a zsidók látni fogják a sebeket a kezén és a lábán; 54–59, Az Úr uralkodik majd a millennium alatt; 60–62, A próféta utasítást kap, hogy kezdjen hozzá az Újszövetség fordításához, amin keresztül fontos tudnivalók válnak majd ismertté; 63–75, A szentek parancsot kapnak, hogy gyűljenek össze és építsék fel az Új Jeruzsálemet, ahova minden nemzetből jönnek majd emberek.

46. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az egyháznak az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. március 8-án (History of the Church, 1:163–165). Az egyház e korai időszakában még nem alakult ki egységes mód az egyházi gyűlések vezetésére. Azonban valamennyire általánossá vált annak szokása, hogy csak egyháztagokat és komoly érdeklődőket engedtek be az úrvacsorai gyűlésekre és egyéb egyházi összejövetelekre. Ez a kinyilatkoztatás kifejezi az Úr akaratát a gyűlések irányítása és vezetése tekintetében.

1–2, Az elderek a Szent Lélek irányítása szerint vezessék a gyűléseket; 3–6, Az igazság keresőit ne zárják ki az úrvacsorai gyűlésekről; 7–12, Istentől kérjetek, és keressétek a Lélek ajándékait; 13–26, Ezen ajándékok egy részének számbavétele; 27–33, Az egyházi vezetők hatalmat kapnak a Lélek ajándékainak felismerésére.

47. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. március 8-án (History of the Church, 1:166). Ez idő előtt Oliver Cowdery tevékenykedett az egyház történészeként és jegyzőjeként. John Whitmer nem törekedett történészi kinevezésre, de mivel megkérték, hogy szolgáljon ebben a minőségben, azt mondta, hogy engedelmeskedik az Úr akaratának ebben a dologban. Már szolgált a próféta titkáraként, sok kinyilatkoztatást feljegyezve a New York állambeli Fayette környékén kapottak közül.

1–4, John Whitmerre esik a választás, hogy írja az egyház történetét és írjon a próféta mellett.

48. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831 márciusában (History of the Church, 1:166–167). A próféta megkérdezte az Urat az eljárás módjáról a szentek letelepítéséhez történő földvásárlás terén. Ez fontos volt, figyelembe véve az egyház tagjainak az Egyesült Államok keleti részéből történő átköltözését, engedelmeskedve az Úr azon parancsának, hogy gyűljenek össze Ohio államban (lásd a 37:1–3; 45:64-es szakaszokat).

1–3, Az ohio-i szentek osszák meg földjeiket a testvéreikkel; 4–6, A szentek vásároljanak földeket, építsenek egy várost, és kövessék elnöklő hivatalnokaik tanácsát.

49. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Sidney Rigdonnak, Parley P. Prattnek és Leman Copley-nak, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831 márciusában (History of the Church, 1:167–169). (Egyes történeti források 1831 májusát adják meg a kinyilatkoztatás dátumaként.) Leman Copley magáévá tette az evangéliumot, de megtartotta a shaker-ek (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing – Krisztus Második Eljövetelében Hívők Egyesült Társasága) némely tanításait, ahová korábban tartozott. A shaker-ek hitelvei közé tartozott az, hogy már sor került Krisztus második eljövetelére, és hogy egy nő, Ann Lee alakjában jelent meg; a víz általi keresztséget nem tartották alapvetőnek; a sertéshús-evést kifejezetten tiltották, és sokan semmilyen húst nem ettek; és a nőtlen életet magasabbra tartották a házasságnál. E kinyilatkoztatás bevezetéseként azt írta a próféta: „Annak érdekében, hogy tökéletesebben megértsük a kérdést, megkérdeztem az Urat, és a következőket kaptam” (History of the Church, 1:167). A kinyilatkoztatás megcáfolta a shakerek csoportjának néhány alapvető elképzelését. A már említett testvérek a kinyilatkoztatás másolatát elvitték a shaker közösségnek (az Ohio állambeli Cleveland közelében), és teljes egészében felolvasták nekik, de az elutasításra talált.

1–7, Krisztus eljövetelének napja és órája mindaddig ismeretlen marad, míg el nem jön; 8–14, Az embereknek ahhoz, hogy szabadulást nyerjenek, bűnbánatot kell tartaniuk, hinniük kell az evangéliumban, és engedelmeskedniük kell a szertartásoknak; 15–16, A házasságot Isten rendelte el; 17–21, A hús evése jóvá hagyatott; 22–28, A második eljövetel előtt Sion virágozni fog, a lámániták pedig kivirulnak, akár a rózsa.

50. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1831 májusában, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:170–173). A próféta megállapítja, hogy egyes elderek nem értették a különböző lelkek megnyilvánulásait szerte a földön , és hogy ez a kinyilatkoztatás válaszként adatott az ő, külön erre vonatkozó kérdésére. Az úgynevezett lelki jelenségek nem voltak szokatlanok az egyháztagok között, akik közül némelyek azt állították, hogy látomást és kinyilatkoztatásokat kapnak.

1–5, Sok hamis lélek van szerte a földön; 6–9, Jaj a képmutatóknak és azoknak, akik kivágattak az egyházból; 10–14, Az elderek prédikálják az evangéliumot a Lélek által; 15–22, A prédikátoroknak és a hallgatóknak is szüksége van arra, hogy a Lélek megvilágosítsa őket; 23–25, Ami nem épít, az nem Istentől való; 26–28, A hűségesek minden dologgal rendelkeznek; 29–36, A megtisztultak imái válaszra találnak; 37–46, Krisztus a Jó Pásztor és Izráel Kősziklája.

51. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1831 májusában, az Ohio állambeli Thompsonban (History of the Church, 1:173–174). Ebben az időben kezdtek el megérkezni Ohióba a keleti államokból átköltöző szentek, és szükségessé vált, hogy határozott intézkedéseket hozzanak a letelepítésükre. Mivel ennek feladata kifejezetten a püspök hivatalához tartozott, Edward Partridge püspök útmutatást kért a kérdésben, és a próféta megkérdezte az Urat.

1–8, Edward Partridge neveztetik ki a sáfárságok és javak igazgatására; 9–12, A szentek bánjanak egymással tisztességesen, és egyformán részesüljenek; 13–15, Legyen közöttük püspök tárháza, és az Úr törvénye szerint rendezzék a javakat; 16–20, Ohio ideiglenes gyülekezőhely lesz.

52. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az egyház eldereinek az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. június 7-én (History of the Church, 1:175–179). Konferenciát tartottak Kirtlandben, június 3.-ával kezdődően és 6.-ával bezárólag. Ezen a konferencián került sor az első kimondott elrendelésekre a főpapi hivatalba; felismerték hamis és megtévesztő lelkek bizonyos megnyilvánulásait, és rendre utasították őket.

1–2, A következő konferencia megtartásának helye Missouri; 3–8, Egyes elderek megbízást kapnak, hogy utazzanak együtt; 9–11, Az elderek tanítsák azt, amit az apostolok és a próféták írtak; 12–21, A Lélek által felvilágosítottak a dicséret és a bölcsesség gyümölcseit termik; 22–44, Különböző elderek megbízást kapnak, hogy menjenek és prédikálják az evangéliumot, míg Missouriba tartanak a konferenciára.

53. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Algernon Sidney Gilbertnek, 1831 júniusában, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:179–180). Sidney Gilbert kérésére a próféta megkérdezte az Urat Gilbert testvér munkáját és megbízatását illetően az egyházban.

1–3, Sidney Gilbert elhívása és kiválasztása az egyházban az, hogy elderré rendeljék; 4–7, Emellett szolgáljon a püspök megbízottjaként.

54. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Newel Knightnak, 1831 júniusában, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:180–181). Az egyház tagjai az Ohio állambeli Thompsonban lévő gyülekezetben megosztottak voltak a javak felajánlásával kapcsolatos kérdésekben. Önzőség és kapzsiság mutatkozott, és Leman Copley megszegte arra vonatkozó szövetségét, hogy felajánlja nagy birtokát a New York állambeli Colesville-ből érkező szentek örökségének helyeként. Ezra Thayre-nak is köze volt a vitához. Ennek eredményeként Newel Knight (a thompsoni gyülekezet elnöke) és más elderek eljöttek a prófétához, megkérdezve tőle, miként járjanak el. A próféta megkérdezte az Urat és ezt a kinyilatkoztatást kapta. (Lásd az 56. szakaszt, amely az ügy folytatása.)

1–6, A szenteknek be kell tartaniuk az evangélium szövetségét ahhoz, hogy irgalmat nyerjenek; 7–10, Türelmeseknek kell lenniük a megpróbáltatásban.

55. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás William W. Phelps-nek, 1831 júniusában, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:184–186). William W. Phelps, nyomdász, valamint családja épp csak megérkezett Kirtlandbe, és a próféta az Urat kereste felvilágosításért őt illetően.

1–3, W. W. Phelps elhívást kap és kiválasztatik arra, hogy megkeresztelkedjen, hogy elderré rendeljék, és hogy prédikálja az evangéliumot; 4, Emellett írjon könyveket az egyházi iskolákba járó gyerekeknek; 5–6, Menjen Missouriba, mely munkálkodásának területe lesz.

56. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1831 júniusában, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, aki megbízást kapott, hogy Thomas B. Marsh-sal menjen Missouriba (lásd 52. szakasz 22. vers), nem tudott elindulni a missziójára akkor, amikor az utóbbi már készen állt. Thayre elder azért nem volt készen arra, hogy útnak induljon, mert köze volt az Ohio állambeli Thompsonban lévő problémákhoz (lásd az 54. szakasz fejlécét). Az Úr e kinyilatkoztatás megadásával válaszolt a próféta kérdésére az ügyben.

1–2, A szenteknek fel kell venniük a keresztjüket és követniük kell az Urat ahhoz, hogy szabadulást nyerjenek; 3–13, Az Úr parancsol és visszavon, az engedetlenek pedig kitaszíttatnak; 14–17, Jaj a gazdagoknak, akik nem akarnak segíteni a szegényeknek, és jaj a szegényeknek, akiknek nem megtört a szíve; 18–20, Áldottak a szegények, akik tisztaszívűek, mert ők fogják örökölni a földet.

57. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Jackson megyében található Sionban, 1831. július 20-án (History of the Church, 1:189–190). Az Úr parancsának megfelelően (52. szakasz) az elderek Kirtlandből Missouriba mentek, sok különböző tapasztalatot szereztek és tapasztaltak némi ellenállást. Elgondolkozva a lámániták helyzetén, valamint a civilizáció, a műveltség és a vallás hiányán a nép között általában, a próféta így kiáltott fel: „Mikor virul majd ki a vadon, akár a rózsa? Mikor épül fel Sion az ő dicsőségében, és hol áll majd a Te templomod, amelyhez minden nemzet el fog jönni az utolsó napokban?” (History of the Church, 1:189). Ezt követően kapta ezt a kinyilatkoztatást.

1–3, A Missouri állambeli Independence lesz a helye Sion városának és a templomnak; 4–7, A szentek vásároljanak földeket és kapjanak örökségeket ezen a területen; 8–16, Sidney Gilbert nyisson üzletet, W. W. Phelps legyen nyomdász, Oliver Cowdery pedig szerkessze a kiadandó műveket.

58. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Jackson megyében található Sionban, 1831. augusztus 1-jén (History of the Church, 1:190–195). A prófétának és társainak a Missouri állambeli Jackson megyébe való megérkezését követő első sabbaton vallási gyűlést tartottak, és keresztelés által befogadtak két tagot. E hét folyamán másokkal egyetemben megérkeztek néhányan a colesville-i szentek közül, a Thompson Gyülekezetből (lásd az 54. szakaszt). Sokan nagyon szerették volna megtudni az Úr rájuk vonatkozó akaratát a gyülekezés új helyén.

1–5, Dicsőséggel koronáztatnak meg azok, kik kitartanak a megpróbáltatásban; 6–12, A szentek készüljenek a Bárány mennyegzőjére és az Úr vacsorájára; 13–18, A püspökök bírák Izráelben; 19–23, A szentek engedelmeskedjenek az ország törvényeinek; 24–29, Az emberek használják az önrendelkezésüket arra, hogy jót tegyenek; 30–33, Az Úr parancsol és visszavon; 34–43, A bűnbánathoz az embereknek be kell ismerniük és el kell hagyniuk a bűneiket; 44–58, A szentek vegyék meg örökségüket, és gyülekezzenek Missouriban; 59–65, Az evangéliumot prédikálni kell minden teremtménynek.

59. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Jackson megyében található Sionban, 1831. augusztus 7-én (History of the Church, 1:196–201). E kinyilatkoztatás feljegyzése előtt a próféta láttató leírást készít Sion földjéről, ahol az emberek akkoriban éppen összegyűltek. A földet felajánlották az Úr utasítása szerint, és felszentelték a jövőbeli templom helyét. Az Úr különösen a Sionban lévő szentekre vonatkoztatja ezeket a parancsolatokat.

1–4, A Sionban lévő hűséges szentek megáldatnak; 5–8, Szeretniük és szolgálniuk kell az Urat és be kell tartaniuk a parancsolatait; 9–19, Az Úr napjának megszentelése által a szentek fizikailag és lelkileg is áldottak; 20–24, Az igazlelkűek ígéretet kapnak békességre ezen a világon, és örök életre az eljövendő világon.

60. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Jackson megyében, 1831. augusztus 8-án (History of the Church, 1:201–202). Ez alkalommal az elderek, akik arra lettek kijelölve, hogy visszatérjenek keletre, tudni kívánták, hogyan lássanak hozzá, milyen úton és módon menjenek.

1–9, Az elderek prédikálják az evangéliumot a gonoszok gyülekezeteiben; 10–14, Ne lustálkodják el az idejüket, se ne temessék el a tálentumaikat; 15–17, Megmoshatják lábaikat, bizonyságként azok ellen, akik elutasítják az evangéliumot.

61. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri folyó partján, a McIlwaine kanyarulatnál, 1831. augusztus 12-én (History of the Church, 1:202–205). Kirtlandbe visszavezető útjukon a próféta és tíz elder kenuval ment le a Missouri folyón. Utazásuk harmadik napján sok veszélyhelyzetet tapasztaltak meg. William W. Phelps elder világos nappal látomásban látta a pusztítót, amint hatalma teljében lovagol a víz színén.

1–12, Az Úr sok pusztítást rendelt el a vizekre; 13–22, János megátkozta a vizeket, és a pusztító lovagol azok színén; 23–29, Egyeseknek hatalmában áll, hogy parancsoljanak a vizeknek; 30–35, Az elderek menjenek kettesével, és prédikálják az evangéliumot; 36–39, Készüljenek az Ember Fiának eljövetelére.

62. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri folyó partján, Charitonnál, 1831. augusztus 13-án (History of the Church, 1:205–206). A próféta és csoportja, akik éppen úton voltak Independence-ből Kirtlandbe, ezen a napon találkozott számos elderrel, akik éppen úton voltak Sion földje felé, és örömteli üdvözlések után ezt a kinyilatkoztatást kapták.

1–3, A bizonyságtételek fel vannak jegyezve a mennyben; 4–9, Az elderek menjenek és prédikáljanak, ítélőképességük és aszerint, amint arra a Lélek utasítást ad.

63. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831 késő augusztusában (History of the Church, 1:206–211). A próféta, Sidney Rigdon és Oliver Cowdery augusztus 27-én érkezett vissza Kirtlandbe a Missouriba tett látogatásból. E kinyilatkoztatás feljegyzésének bevezetéseként azt írta a próféta: „Az egyház e kisgyermekkori napjaiban nagyon szerettük volna minden olyan tárgykörben megkapni az Úr szavát, ami bármiképp kapcsolatban volt a szabadulásunkkal; és mivel akkoriban Sion földje volt a legfontosabb földi dolog a látókörünkben, további információkat kértem az Úrtól a szentek összegyűjtésére, a földvásárlásra és más ügyekre vonatkozóan” (History of the Church, 1:207).

1–6, A harag napja utol fogja érni a gonoszokat; 7–12, Hit által érkeznek jelek; 13–19, A szívükben házasságtörők meg fogják tagadni a hitet és tüzes tóba vettetnek; 20, A hűek örökséget kapnak majd a színeváltozott földön; 21, Még nem került kinyilatkoztatásra teljes beszámoló a Színeváltozás Hegyén történtekről; 22–23, Az engedelmesek elnyerik a királyság rejtelmeit; 24–31, Meg kell vásárolni az örökségeket Sionban; 32–35, Az Úr háborúkat rendel el, és a gonoszok megölik a gonoszokat; 36–48, A szentek gyűljenek Sionba, és gondoskodjanak pénzösszegekről annak felépítéséhez; 49–54, Áldásokról biztosíttatnak a hűségesek a második eljövetelkor, a feltámadáskor és a millennium idején; 55–58, Ez a figyelmeztetés napja; 59–66, Az Úr nevét hiába veszik szájukra azok, akik felhatalmazás nélkül használják.

64. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az egyház eldereinek az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. szeptember 11-én (History of the Church, 1:211–214). A próféta éppen előkészületeket tett arra, hogy az Ohio állambeli Hirambe költözzön, és újból hozzálásson a Biblia fordításának munkájához, amit félretett, míg Missouriban volt. A testvérek egy csoportja, akik parancsba kapták, hogy menjenek el (a Missouri állambeli) Sionba, buzgón azzal foglalatoskodott, hogy előkészületeket tegyen az októberi indulásra. Ebben az elfoglaltságokkal telt időszakban érkezett a kinyilatkoztatás.

1–11, A szentek parancsba kapják, hogy bocsássanak meg egymásnak, különben őbennük marad a nagyobb bűn; 12–22, Akik nem tartanak bűnbánatot, azokat vigyék az egyház elé; 23–25; Aki tizedet fizet, az nem ég meg az Úr eljövetelekor; 26–32, A szentek figyelmeztetést kapnak, hogy ne legyen adósságuk; 33–36, A lázadók kivágatnak Sionból; 37–40, Az egyház fogja megítélni a nemzeteket; 41–43, Sion virágozni fog.

65. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1831 októberében (History of the Church, 1:218). A próféta mint imát mondja ezt a kinyilatkoztatást.

1–2, Isten királyságának kulcsai az emberre bízattak a földön, és győzedelmeskedni fog az evangélium ügye; 3–6, Eljön a menny millenniumi királysága, és csatlakozik Isten királyságához a földön.

66. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Orange-ban, 1831. október 25-én (History of the Church, 1:219–221). Egy fontos konferencia első napja volt ez. E kinyilatkoztatás bevezetéseként azt írta a próféta: „William E. McLellin kérésére megkérdeztem az Urat, és a következőket kaptam” (History of the Church, 1:220).

1–4, Az örök szövetség az evangélium teljessége; 5–8, Az elderek prédikáljanak, tegyenek bizonyságot és érveljenek az emberekkel; 9–13, A hűséges lelkészi szolgálat biztosítja az örök élet örökségét.

67. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1831 novemberében (History of the Church, 1:224–225). Az alkalom egy különleges konferencia volt, ahol fontolóra vették és megtervezték azoknak a kinyilatkoztatásoknak a megjelentetését, amelyeket a próféta közvetítésében már megkaptak az Úrtól (lásd az 1. szakasz fejlécét). Eldöntötték, hogy Oliver Cowdery és John Whitmer elviszi a kinyilatkoztatások kéziratait Independence-be, ahol W. W. Phelps kiadja azokat, Book of Commandments (Parancsolatok könyve) címmel. A testvérek közül sokan tettek ünnepélyes tanúbizonyságot arról, hogy a kiadásra összeállított kinyilatkoztatások valóban igazak, mert arról tanúbizonyságot tett a reájuk kitöltött Szentlélek. A próféta feljegyzi, hogy miután megkapták az első szakaszként ismert kinyilatkoztatást, voltak negatív megjegyzések a kinyilatkoztatásokban használt nyelvezetet illetően. Ezen kinyilatkoztatás következett.

1–3, Az Úr meghallja elderei imáit és őrködik felettük; 4–9, Kihívás a legbölcsebb személyhez, hogy alkosson egyenlőt akár a legkisebb kinyilatkoztatásával; 10–14, A hűséges eldereket megeleveníti majd a Lélek, és látni fogják Isten arcát.

68. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állembeli Hiramban, 1831 novemberében, Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson és William E. McLellin kérésére (History of the Church, 1:227–229). Bár ez a kinyilatkoztatás fohászra adott válaszként adatott, hogy megtudják az Úr gondolatát a nevezett elderek tekintetében, tartalmának nagy része az egész egyházra vonatkozik.

1–5, Az elderek szava szentírás, amikor a Szenlélek készteti őket; 6–12, Az elderek prédikáljanak és kereszteljenek, és jelek követik majd az igaz hívőket; 13–24, Áron fiai közül az elsőszülöttek szolgálhatnak elnöklő püspökként (vagyis püspökként rendelkeznek az elnökség kulcsaival) az Első Elnökség irányítása alatt; 25–28, A szülők parancsot kapnak arra, hogy gyermekeiknek tanítsák az evangéliumot; 29–35, A szentek tartsák be a sabbatot, dolgozzanak szorgalmasan és imádkozzanak.

69. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az Ohio állambeli Hiramban, 1831 novemberében (History of the Church, 1:234–235). A november 1-i különleges konferencián elfogadták a közeljövőben kiadásra szánt kinyilatkoztatások gyűjteményét. November 3-án csatolták az itt 133. szakaszként megjelenő kinyilatkoztatást, és függeléknek nevezték azt. A konferencia határozata alapján Oliver Cowdery-t jelölték ki arra, hogy az összeállított kinyilatkoztatásokat és parancsolatokat nyomtatás céljából a Missouri állambeli Independence-be vigye. Pénzösszegeket is magával kellett vinnie, amikkel az egyház Missouriban való felépítéséhez járultak hozzá. Mivel útja ritkán lakott vidéken át vezetett a határvidékre, kívánatos volt, hogy legyen útitársa.

1–2, John Whitmer kísérje el Oliver Cowdery-t Missouriba; 3–8, Ő is prédikáljon, valamint gyűjtsön, jegyezzen fel és írjon le történelmi adatokat.

70. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. november 12-én (History of the Church, 1:235–237). A próféta által írt történelmi feljegyzés elmondja, hogy négy különleges konferenciát tartottak november 1-től 12-ig bezárólag. E gyűlések közül a legutolsón fontolóra vették a Book of Commandments (Parancsolatok könyvének) – későbbi neve Doctrine and Covenants (a Tan és a szövetségek) – fontosságát; és a próféta úgy utal rá, mint ami „az egyház alapja ezekben az utolsó napokban, és javára szolgál a világnak, megmutatva, hogy Szabadítónk királysága rejtelmeinek kulcsai ismét az emberre lettek bízva” (History of the Church, 1:235).

1–5, Sáfárokat jelölnek ki a kinyilatkoztatások megjelentetésére; 6–13, A lelki dolgokban munkálkodók méltóak a bérükre; 14–18, A szentek legyenek egyenlők a földi dolgokban.

71. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak 1831. december 1-én, az Ohio állambeli Hiramben adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:238–239). A próféta folytatta a Biblia fordítását, Sidney Rigdonnal írnokaként, míg meg nem kapták ezt a kinyilatkoztatást, amikor is ideiglenesen félretették azt, hogy képesek lehessenek az itt kapott utasítás teljesítésére. A testvéreknek el kellett menniük prédikálni annak érdekében, hogy lecsillapítsák a hitehagyó Ezra Booth által írt újságcikkek kiadása eredményeként az egyház ellen kialakult barátságtalan érzelmeket.

1–4, Joseph Smith és Sidney Rigdon elküldetnek, hogy hirdessék az evangéliumot; 5–11, A szentek ellenségei össze fognak zavarodni.

72. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. december 4-én (History of the Church, 1:239–241). Számos elder és egyháztag gyűlt össze, hogy megtudják, mi a kötelességük, és tovább épüljenek az egyház tanításait illetően. Ez a szakasz két, ugyanazon a napon kapott kinyilatkoztatást von össze. Az első nyolc vers ismerteti Newel K. Whitney püspöki elhívását. Őt ezt követően elhívták és elrendelték, amely után megkapták a 9–26-os verseket, amik további tudnivalókat közölnek a püspök kötelességeit illetően.

1–8, Az elderek adjanak számot sáfárságukról a püspöknek; 9–15, A püspök vezeti a tárházat, és ő viseli gondját a szegényeknek és a szűkölködőknek; 16–26, A püspökök igazolják az elderek érdemességét.

73. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak 1832. január 10-én, az Ohio állambeli Hiramben adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:241–242). Az előző év decemberének korai része óta a próféta és Sidney prédikálással volt elfoglalva, és ezáltal sokat tettek azért, hogy eloszlassák az egyház ellen támadt kedvezőtlen érzéseket (lásd a 71. szakasz fejlécét).

1–2, Az elderek folytassák a prédikálást; 3–6, Joseph Smith és Sidney Rigdon folytassák a Biblia fordítását, míg azt be nem fejezik.

74. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramban, 1832 januárjában (History of the Church, 1:242). A próféta azt írja: „Az Úr következő beszédének [T&Sz 73] elnyerése után újra hozzáláttam a szentírások fordításához, és szorgalmasan dolgoztam egészen a konferencia előttig, aminek január 25-én kellett összegyűlnie. Emellett ebben az időszakban kaptam meg a következőket, a korinthusbeliekhez írt első levél 7. fejezete 14. versének magyarázataként” (History of the Church, 1:242).

1–5, Pál azt tanácsolja napjai egyházának, hogy ne tartsák be Mózes törvényét; 6–7, A kisgyermekek szentek, és megszentelődnek az engesztelés által.

75. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Amherstben, 1832. január 25-én (History of the Church, 1:242–245). Az alkalom egy már korábban kitűzött konferencia volt. Ezen a konferencián támogatták és rendelték el Joseph Smith-et a főpapság elnökévé. Bizonyos elderek, akik nehézségbe ütköztek üzenetüknek az emberekkel történő megértetésében, részletesebben meg szerették volna tudni közvetlen kötelességeiket. Ez a kinyilatkoztatás következett.

1–5, Az evangéliumot prédikáló hűséges elderek örök életet fognak nyerni; 6–12, Imádkozzatok a Vigasztaló elnyeréséért, aki minden dolgot megtanít; 13–22, Az elderek ítélőbírók lesznek azok felett, akik elutasítják üzenetüket; 23–36, A misszionáriusok családja kapjon segítséget az egyháztól.

76. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak 1832. február 16-án, az Ohio állambeli Hiramben adott látomás (History of the Church, 1:245–252). E látomás feljegyzésének bevezetéseként azt írta a próféta: „Az Amherstben tartott konferenciáról visszatérve újra hozzáláttam a szentírások fordításához. A már megkapott különféle kinyilatkoztatásokból nyilvánvaló volt, hogy a Bibliából el lett véve, illetve összeállítása előtt elveszett sok fontos, az ember megszabadulását illető tétel. A benne maradt igazságokból magától értetődőnek tűnt, hogy ha Isten mindenkit a testben végzett cselekedetek szerint jutalmaz, akkor a szentek örök otthonára utaló „menny” kifejezésnek egynél több királyságot kell magában foglalnia. Ennek megfelelően, … Szt. János evangéliumának fordítása közben jómagam és Rigdon elder a következő látomást láttuk” (History of the Church, 1:245). Azt követően adatott ez a látomás, hogy a próféta lefordította János 5:29-es versét.

1–4, Az Úr Isten; 5–10, A királyság rejtelmei ki lesznek nyilatkoztatva a hűeknek mind; 11–17, Mindenki előjön az igazak, illetve a hamisak feltámadásakor; 18–24, A számos világok lakói Istennek született fiak és leányok, Jézus Krisztus engesztelése által; 25–29, Isten egyik angyala elbukott és ő lett az ördög; 30–49, A veszedelem fiai örök kárhozatot szenvednek; mindenki más elnyeri a szabadulás valamely mértékét; 50–70, A celesztiális királyságban lévő, feltámadt lények dicsőségének és jutalmának leírása; 71–80, Azok leírása, akik a terresztriális királyságot öröklik; 81–113, A telesztiális, terresztriális és a celesztiális dicsőségben lévők helyzetének magyarázata; 114–119, A hűségesek a Szent Lélek hatalma által láthatják és megérthetik Isten királyságának rejtelmeit.

77. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1832 márciusában (History of the Church, 1:253–255). A próféta azt írta: „A szentírások fordításához kapcsolódóan a következő magyarázatot kaptam Szt. János jelenéseiről” (History of the Church, 1:253).

1–4, Az állatoknak van lelke, és halhatatlan földön, örök boldogságban lakoznak majd; 5–7, E föld halandó léte 7000 évet tesz ki; 8–10, Különböző angyalok állítják vissza az evangéliumot és tesznek szolgálatot a földön; 11, A 144000 megpecsételése; 12–14, Krisztus a hetedik ezerév elején fog eljönni; 15, Két próféta támasztatik majd a zsidó nemzetnek.

78. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1832 márciusában (History of the Church, 1:255–257). Joseph Smith megkapta az Úrtól annak rendjét, hogyan létesítsen tárházat a szegényeknek. Nem volt mindig kívánatos, hogy a világ tudja, mely személyekről van szó, akihez az Úr a kinyilatkoztatásokban szól; ezért az itt és az ez után következő néhány kinyilatkoztatás kiadásakor a testvérekre nem a saját nevükön utaltak. Amikor már nem volt szükség arra, hogy ismeretlenségben maradjanak az egyének nevei, valódi nevüket zárójelben adták meg. Mivel ma már nincs igazán szükség a fedőnevek további használatára, itt csak a valódi neveket használjuk, amint azok az eredeti kéziratokban fellelhetők.

1–4, A szentek szervezzenek meg és hozzanak létre egy tárházat; 5–12, Szabaduláshoz vezet majd javaik bölcs használata; 13–14, Az egyház legyen független a földi hatalmaktól; 15–16, Mihály (Ádám) a Szent (Krisztus) irányítása alatt szolgál; 17–22, Áldottak a hűségesek, mert minden dolgot örökölni fognak.

79. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1832 márciusában (History of the Church, 1:257).

1–4, Jared Carter elhívást kap, hogy a Vigasztaló által prédikálja az evangéliumot.

80. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1832 márciusában (History of the Church, 1:257).

1–5, Stephen Burnett és Eden Smith elhívást kap a prédikálásra azon a helyen, amit választanak.

81. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1832 márciusában (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams elhívást kap, hogy főpap legyen, és tanácsos a Főpapság Elnökségében. A történelmi feljegyzések azt mutatják, hogy amikor 1832. március 18-án megkapták ezt a kinyilatkoztatást, az Jesse Gause-t hívta el a tanácsosi hivatalba Joseph Smith mellé az Elnökségbe. Amikor azonban ő nem úgy folytatta, ahogyan az illett volna a kinevezéséhez, az elhívást ezt követően Frederick G. Williams-nek adták át. A kinyilatkoztatásra (melynek dátuma 1832 márciusa) tekintsünk úgy, mint az Első Elnökség hivatalos megszervezésének irányában tett lépésre, mivel konkrétan elhív e testület tanácsosának hivatalába, és elmagyarázza a kinevezés méltóságát. Gause testvér szolgált egy ideig, de 1832 decemberében kizárták az egyházból. Williams testvért 1833 márciusában rendelték el a nevezett hivatalba.

1–2, Mindig az Első Elnökségnél vannak a királyság kulcsai; 3–7, Ha Frederick G. Williams hűséges az elrendelt szolgálatában, örök élete lesz.

82. Szakasz

Joseph Smith-nek, a prófétának adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Jackson megyében, 1832. április 26-án (History of the Church, 1:267–269). Az alkalom az egyház egy általános tanácsgyűlése volt, amelyen Joseph Smith prófétát a főpapság elnökeként támogatták, amely hivatalba már korábban, 1832. január 25-én (lásd a 75. szakasz fejlécét) elrendelték a főpapok, elderek és egyháztagok konferenciáján, az Ohio állambeli Amherstben. Korábban szokatlan neveket használtak e kinyilatkoztatás kiadásánál, hogy elfedjék a megnevezett egyének személyazonosságát (lásd a 78. szakasz fejlécét).

1–4, Ahol sok adatik, sok követeltetik meg; 5–7, Sötétség uralkodik a világban; 8–13, Az Úr meg van kötve, amikor megtesszük, amit mond; 14–18, Sionnak gyarapodnia kell szépségben és szentségben; 19–24, Minden ember törekedjen arra, ami felebarátja javára van.

83. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Independence-ben, 1832. április 30-án (History of the Church, 1:269–270). A próféta éppen tanácskozott a testvérekkel, amikor ezt a kinyilatkoztatást megkapták.

1–4, A nők és a gyermekek jogot formálnak arra, hogy férjük, illetve apjuk eltartsa őket; 5–6, Az özvegyek és az árvák jogot formálnak arra, hogy az egyház eltartsa őket.

84. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1832. szeptember 22-én és 23-án (History of the Church, 1:286–295). Szeptember havában elderek kezdtek visszatérni a keleti államokban szolgált missziójukból, és beszámolni a munkájukról. Akkor kapták a következő közlést, amikor éppen együtt voltak, ebben az örömteli időszakban. A próféta ezt a papságról szóló kinyilatkoztatásnak minősítette.

1–5, Az Új Jeruzsálem és a templom Missouriban fog felépülni; 6–17, A papság vonala Mózestől Ádámig; 18–25, A magasabb papságnál van Isten ismeretének a kulcsa; 26–32, Az alacsonyabb papságnál van az angyalok szolgálatának és az előkészítő evangéliumnak a kulcsa; 33–44, A férfiak a papság esküje és szövetsége által nyernek örök életet; 45–53, Krisztus Lelke megvilágosítja az embereket, a világ pedig bűnben fekszik; 54–61, A szenteknek bizonyságot kell tenniük az általuk megkapott dolgokról; 62–76, Prédikálják az evangéliumot, és jelek fognak következni; 77–91, Az elderek erszény és tarisznya nélkül menjenek el, és az Úr gondoskodni fog a szükségleteikről; 92–97, Csapások és átkok várnak azokra, akik elutasítják az evangéliumot; 98–102, Sion megváltásának új dala; 103–110, Minden ember álljon meg a saját hivatalában, és dolgozzon a saját elhívásában; 111–120, Az Úr szolgái prédikálják az utolsó napok pusztító utálatosságát.

85. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1832. november 27-én (History of the Church, 1:298–299). Ez a szakasz kivonat a próféta leveléből W. W. Phelps-hez, aki akkor a Missouri állambeli Independence-ben élt. A levél azért íródott, hogy választ adjon azokat a szenteket illető kérdésekre, akik Sionba költöztek, de nem kapták meg örökségüket az egyházban megalapított rend szerint.

1–5, Sionban az örökségeket felajánlás útján kell megkapni; 6–12, Egy hatalmas és erős megadja majd a szenteknek örökségüket Sionban.

86. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1832. december 6-án (History of the Church, 1:300). Ezt a kinyilatkoztatást akkor kapta a próféta, amikor éppen a Biblia fordításának kéziratát nézte át és szerkesztette.

1–7, Az Úr megmondja a búza és a konkoly példázatának jelentését; 8–11, Elmagyarázza az azoknak adott papsági áldásokat, akik törvényes örökösök a test szerint.

87. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott, háborúról szóló kinyilatkoztatás és prófécia, 1832. december 25-én (History of the Church, 1:301–302). A testvérek olyan időben kapták meg ezt a szakaszt, amikor az amerikai kontinensen élő afrikaiak rabszolgaságát illetően elmélkedtek és érveltek, valamint az emberek gyermekeinek rabszolgaságát illetően, szerte a világon.

1–4, Jövendölés az északi államok és a déli államok közötti háborúról; 5–8, Nagy csapások sújtják majd a föld minden lakóját.

88. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1832. december 27-én (History of the Church, 1:302–312). A próféta szavai szerint olyan ez, mint „A paradicsomban lévő fáról leszakasztott ’olajfalevél’, az Úr nekünk szóló békeüzenete” (History of the Church, 1:316). A történelmi feljegyzésekből úgy tűnik, hogy e kinyilatkoztatás részei 1832. december 27-én és 28-án, valamint 1833. január 3-án adattak.

1–5, A hűséges szentek megkapják azt a Vigasztalót, amely az örök élet ígérete; 6–13, Minden dolgot Krisztus világossága szabályoz és kormányoz; 14–16, A megváltás által jön el a feltámadás; 17–31, A celesztiális, a terresztriális vagy a telesztiális törvényeknek történő engedelmesség felkészíti az embereket az adott királyságra és dicsőségre; 32–35, Akik bűnben akarnak maradni, azok még mindig tisztátalanok maradnak; 36–41, Minden királyságot törvény kormányoz; 42–45, Isten minden dolognak adott törvényt; 46–50, Az ember még Istent is meg fogja érteni; 51–61, Annak az embernek a példázata, aki kiküldi szolgáit a mezőre, és sorban meglátogatja őket; 62–73, Közeledjetek az Úrhoz, és meg fogjátok látni az arcát; 74–80, Szenteljétek meg magatokat, és tanítsátok egymásnak a királyság tanait; 81–85, Minden ember, akit figyelmeztettek, figyelmeztesse a felebarátját; 86–94, Jelek, elemi katasztrófák és angyalok készítik elő az utat az Úr eljövetelére; 95–102, Angyali harsonák szólítják elő a halottakat, azok sorrendjében; 103–116, Angyali harsonák hirdetik az evangélium visszaállítását, Babilon bukását, valamint a nagy Isten csatáját; 117–126, Törekedjetek a tanulásra, alapítsátok meg Isten házát (a templomot), és öltsétek magatokra a jószívűség kötelékét; 127–141, A próféták iskolájának rendje, beleértve a lábmosás szertartását.

89. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. február 27-én (History of the Church, 1:327–329). Miután a kezdeti időkben a testvérek dohánnyal éltek gyűléseiken, gondolkozásra késztették a prófétát, aki ezt követően megkérdezte erről az Urat. Ez a kinyilatkoztatás, amely a Bölcsesség szavaként ismert, volt az eredmény. Az első három verset eredetileg ihletett bevezetésként és jellemzésként írta a próféta.

1–9, Tiltva van a bor, az erős italok, a dohány és a forró italok használata; 10–17, A gyógynövények, a gyümölcsök, a hús és a gabona az ember és az állatok használatára rendeltetett; 18–21, Az evangéliumi törvény iránti engedelmesség, beleértve ebbe a Bölcsesség szavát, fizikai és lelki áldásokat hoz.

90. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. március 8-án (History of the Church, 1:329–331). Ez a kinyilatkoztatás egy következő lépést jelent az Első Elnökség megalapításában (lásd a 81. szakasz fejlécét); ennek következtében 1833. március 18-án sor került a megnevezett tanácsosok elrendelésére.

1–5, A királyság kulcsai Joseph Smith-re lettek bízva, és rajta keresztül az egyházra; 6–7, Sidney Rigdon és Frederick G. Williams szolgáljanak az Első Elnökségben; 8–11, Az evangéliumot prédikálják Izráel nemzeteinek, a nemzsidóknak és a zsidóknak, és minden ember a saját nyelvén hallja azt; 12–18, Joseph Smith és tanácsosai szedjék rendbe az egyházat; 19–37, Különböző egyéneknek azt tanácsolja az Úr, hogy járjanak egyenes derékkal és szolgáljanak a királyságában.

91. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. március 9-én (History of the Church, 1:331–332). A próféta ekkor éppen az Ószövetség fordításával foglalkozott. Amikor eljutott az ősi írások apokrifeknek nevezett részéhez, megkérdezte az Urat és ezt az utasítást kapta.

1–3, Az apokrifek fordítása nagyrészt helyes, de sok olyan, emberi kéztől származó közbevetést tartalmaznak, amelyek nem igazak; 4–6, Hasznosak azoknak, akiket megvilágosított a Lélek.

92. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. március 15-én (History of the Church, 1:333). A kinyilatkoztatás Frederick G. Williams-nek szól, akit nemrég neveztek ki tanácsossá az Első Elnökségben.

1–2, Az Úr parancsolatot ad az egyesült rendbe való felvételt illetően.

93. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. május 6-án (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Akik hűségesek, azok mind látni fogják az Urat; 6–18, János bizonyságot tett arról, hogy Isten Fia kegyelemről kegyelemre haladt, mígnem teljességet kapott az Atya dicsőségéből; 19–20, A kegyelemről kegyelemre haladó hűséges emberek is kapnak majd a teljességéből; 21–22, Azok az Elsőszülött egyháza, akik Krisztus által születtek; 23–28, Krisztus teljességet kapott minden igazságból, és engedelmesség által hasonlóképpen tehet az ember; 29–32, Az ember kezdetben Istennel volt; 33–35, Az elemek örökkévalóak, és az ember a feltámadáskor teljességet kaphat az örömből; 36–37, Isten dicsősége az intelligencia; 38–40, A gyermekek Krisztus megváltása miatt ártatlanok Isten előtt; 41–53, A vezető testvérek azt a parancsot kapják, hogy szedjék rendbe a családjukat.

94. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. május 6-án (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon és Jared Carter kinevezése az egyház építkezési bizottságába.

1–9, Az Úr parancsolatot ad azt illetően, hogy építsenek házat az elnökség munkájához; 10–12, Épüljön ház a nyomdának; 13–17, Bizonyos örökségek kijelölése.

95. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. június 1-jén (History of the Church, 1:350–352). Ez a kinyilatkoztatás a hódolat és az oktatás házainak építésére vonatkozó isteni utasítások folytatása, különös tekintettel az Úr házára (lásd a 88:119–136 és 94. szakaszokat).

1–6, A szentek fenyítésben részesülnek azért, hogy elmulasztották felépíteni az Úr házát; 7–10, Az Úr arra szeretné használni házát, hogy hatalommal ruházza fel népét a magasságból; 11–17, A házat szenteljék fel mint a hódolat helyét, valamint az apostolok iskoláját.

96. Szakasz

Az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. június 4-én adott kinyilatkoztatás Joseph Smith prófétának, amely megmutatja Sion városának vagy cövekének rendjét, példaként a Kirtlandben lévő szenteknek (History of the Church, 1:352–353). Az alkalom egy főpapi konferencia volt, a megbeszélés fő témája pedig bizonyos, a French birtokként ismert földek szétosztása, amik az egyház tulajdonát képezték Kirtland közelében. Mivel a konferencia nem tudott egyet érteni abban, hogy kire bízzák a birtokot, mindannyian megegyeztek abban, hogy megkérdezik az Urat a dologról.

1, Erősítsék meg Sion Kirtland cövekét; 2–5, A püspök ossza szét az örökségeket a szenteknek; 6–9, John Johnson legyen tagja az egyesült rendnek.

97. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. augusztus 2-án (History of the Church, 1:400–402). Ez a kinyilatkoztatás különösen a Missouri állambeli Jackson megyében lévő Sion szentjeivel foglalkozik, válaszként arra, hogy a próféta felvilágosítást kért az Úrtól. Az egyház Missouri államban tartózkodó tagjai ebben az időben súlyos üldöztetésnek voltak kitéve, és 1833. július 23-án rákényszerültek egy olyan egyezmény aláírására, hogy elhagyják Jackson megyét.

1–2, A Sionban (Missouri állam, Jackson megye) lévő szentek közül sokan áldottak a hűségükért; 3–5, Parley P. Pratt dicséretet kap a sioni iskolában végzett munkájáért; 6–9, Akik ügyelnek a szövetségeikre, azokat elfogadja az Úr; 10–17, Sionban épüljön egy ház, ahol a tisztaszívűek látni fogják Istent; 18–21, Sion a tisztaszívűek; 22–28, Sion meg fog menekülni az Úr ostorától, ha hűséges.

98. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. augusztus 6-án (History of the Church, 1:403–406). Ez a kinyilatkozatás a Missouri államban tartózkodó szenteket ért üldöztetés következtében érkezett. Természetes volt, hogy a Missouri államban tartózkodó szentek, miután testileg is szenvedtek, és javakat is vesztettek, hajlottak a megtorlásra és a bosszúra. Ezért adta az Úr ezt a kinyilatkoztatást. Bár a Missouri állambeli problémák híreinek egy része kétségtelenül elérte a prófétát Kirtlandben (900 mérfölddel arrébb), a helyzet komolysága csak kinyilatkoztatás által lehetett előtte nyilvánvaló.

1–3, A szentek megpróbáltatásai javukra válnak majd; 4–8, A szentek barátkozzanak meg az ország alkotmányos törvényével; 9–10, Tisztességes, bölcs és jó embereket kell támogatni világi kormányzatokhoz; 11–15, Akik az Úr ügyében teszik le életüket, azoknak örök élete lesz; 16–18, Utasítsátok el a háborút és hirdessetek békét; 19–22, A Kirtlandban tartózkodó szentek dorgálást kapnak és parancsot a bűnbánatra; 23–32, Az Úr kinyilatkoztatja a népére kivetett üldöztetéseket és megpróbáltatásokat kormányzó törvényeit; 33–38, Csak akkor igazolt a háború, ha az Úr parancsolja meg azt; 39–48, A szentek bocsássanak meg ellenségeiknek, akik, ha bűnbánatot tartanak, szintén megmenekülnek az Úr bosszúállásától.

99. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás John Murdocknak, 1832 augusztusában, az Ohio állambeli Hiramben. Bár a Tan és a szövetségek kiadásai 1876-tól kezdődően ezt a kinyilatkoztatást Kirtland, 1833 augusztusához sorolják, a korábbi kiadások és egyéb történelmi feljegyzések megerősítik a helyénvaló adatot.

1–8, John Murdock elhívást kap az evangélium hirdetésére, és akik befogadják őt, befogadják az Urat és irgalmat nyernek.

100. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak adott kinyilatkoztatás, a New York állambeli Perrysburgben, 1833. október 12-én (History of the Church, 1:416, 419–421). A két férfitestvér, mivel jó néhány napja távol volt a családjától, némiképp aggódott miattuk.

1–4, Joseph és Sidney prédikálják az evangéliumot a lelkek szabadulására; 5–8, Az adott órában megadatik nekik, hogy mit mondjanak; 9–12, Sidney legyen szószóló, Joseph legyen kinyilatkoztató és bizonyságtételben erős; 13–17, Az Úr fel fog nevelni egy tiszta népet, és az engedelmesek megszabadulnak.

101. Szakasz

Joseph Smith-nek, a prófétának adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. december 16-án (History of the Church, 1:458–464). Ebben az időben nagy üldöztetést szenvedtek a Missouriban összegyűlt szentek. Jackson megyében a csőcselék kiűzte őket otthonaikból; és a szentek közül néhányan Van Buren megyében próbáltak letelepedni, de oda is követte őket az üldöztetés. A szentek nagy része ebben az időben a Missouri állambeli Clay megyében tartózkodott. Sokszor előfordult, hogy halálosan megfenyegettek egyes egyháztagokat. Elveszítettek bútorokat, ruhát, jószágokat és egyéb személyes tulajdont; és termésük nagy része is megsemmisült.

1–8, A szenteket vétkeik miatt éri fenyítés és megpróbáltatás; 9–15, Az Úr felháborodása le fog sújtani a nemzetekre, népe azonban összegyűjtetik és megvigasztaltatik; 16–21, Sion és cövekei megalapíttatnak; 22–31, Milyen lesz az élet a millennium idején; 32–42, A szentek akkor áldottak lesznek és meg lesznek jutalmazva; 43–62, A nemesember és az olajfák példázata Sion gondjait és majdani megváltását jelzi; 63–75, A szentek folytassák a gyülekezést; 76–80, Az Úr hozta létre az Egyesült Államok alkotmányát; 81–101, A szentek gyötrelmeik miatt, az asszony és a hamis bíró példázata szerint folyamodjanak kártérítésért.

102. Szakasz

Jegyzőkönyv az egyház első főtanácsának megszervezéséről az Ohio állambeli Kirtlandben, 1834. február 17-én (History of the Church, 2:28–31). Az eredeti jegyzőkönyvet Oliver Cowdery elder és Orson Hyde elder jegyezte fel. Két nappal később a jegyzőkönyvet kijavította a próféta, felolvasta a főtanácsnak, és a főtanács elfogadta azt. A 30–32-es verseket, amelyek a Tizenkét Apostol Tanácsával foglalkoznak, 1835-ben írta hozzá a próféta, amikor ezt a szakaszt előkészítette, hogy megjelenjen a Tan és a szövetségekben.

1–8, Főtanács kijelölése az egyházban felmerülő fontos nehézségek megoldására; 9–18, A tárgyalásokon követendő eljárások; 19–23, A tanács elnöke hozza meg a döntést; 24–34, A fellebbezés menete.

103. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1834. február 24-én (History of the Church, 2:36–39). Ezt a kinyilatkoztatást azt követően kapták, hogy megérkezett az Ohio állambeli Kirtlandbe Parley P. Pratt és Lyman Wight, akik azért jöttek Missouriból, hogy a prófétával tanácskozzanak a szentek megsegítéséről és Jackson megyében lévő földjeikre történő visszahelyezéséről.

1–4, Miért engedte meg az Úr, hogy Jackson megyében üldözzék a szenteket; 5–10, A szentek győzedelmeskedni fognak, ha betartják a parancsolatokat; 11–20, Sion megváltása hatalom által fog bekövetkezni, és az Úr megy majd népe előtt; 21–28, A szentek gyűljenek össze Sionban, és akik leteszik életüket, azok újra rátalálnak majd arra; 29–40, Különböző testvérek elhívást kapnak, hogy szervezzék meg Sion táborát és menjenek Sionba; a győzelem ígéretét kapják, ha hűségesek.

104. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, 1834. április 23-án, az egyesült rendet, vagyis az egyház rendjét illetően a szegények javára (History of the Church, 2:54–60). Az alkalom az Első Elnökség és más főpapok tanácsgyűlése volt, amely során fontolóra vették a nép nyomasztó anyagi szükségleteit. A kirtlandi egyesült rendet ideiglenesen fel kell oszlatni, és újra kell szervezni, a javakat pedig sáfárságokként szét kell osztani a rend tagjai között.

1–10, Átkozottak lesznek azok a szentek, akik vétkeznek az egyesült rend ellen; 11–16, Az Úr saját módján gondoskodik szentjeiről; 17–18, Evangéliumi törvény irányítja a szegényekkel való törődést; 19–46, Különböző testvérek sáfárságainak és áldásainak megnevezése; 47–53, Működjön külön a kirtlandi egyesült rend és a sioni rend; 54–66, Az Úr szent kincstárát felállítják a szentírások nyomtatására; 67–77, Az egyesült rend általános kincstára működjön közös megegyezés alapján; 78–86, Az egyesült rend tagjai fizessék meg minden adósságukat, és az Úr ki fogja menekíteni őket a pénzügyi rabságból.

105. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Fishing folyónál, 1834. június 22-én (History of the Church, 2:108–111). Egyre fokozódott a csőcselék erőszakossága a Missouriban lévő szentek ellen, és több megyéből jelentették ki szervezett csoportok a nép elpusztítására irányuló szándékukat. A próféta egy Sion táboraként ismert csapat élén érkezett meg Kirtlandből, amely ruhákat és élelmet hozott. Míg a csapat a Fishing folyónál táborozott, a próféta ezt a kinyilatkoztatást kapta.

1–5, Sion celesztiális törvény szerint épül majd fel; 6–13, Sion megváltása egy kis időre elhalasztódik 14–19, Az Úr fogja megharcolni Sion csatáit; 20–26, A szentek legyenek bölcsek, és míg gyülekeznek, ne kérkedjenek hatalmas cselekedetekkel; 27–30, Vásároljanak földeket Jackson megyében és a szomszédos megyékben; 31–34, Az elderek részesüljenek felruházásban az Úr házában, Kirtlandben; 35–37, A szentek, akik elhívottak és egyben kiválasztottak is, meg lesznek szentelve; 38–41, A szentek emeljék fel a világ előtt a béke zászlaját.

106. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1834. november 25-én (History of the Church, 2:170–171). Ez a kinyilatkoztatás Warren A. Cowdery-nek szól, Oliver Cowdery bátyjának.

1–3, Warren A. Cowdery elhívást kap mint helyi elnöklő hivatalnok; 4–5, A második eljövetel nem lepi meg tolvajként a világosság gyermekeit; 6–8, Nagy áldások követik a hűséges szolgálatot az egyházban.

107. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás a papságról, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1835. március 28-án (History of the Church, 2:209–217). Az említett napon a Tizenkettek tanácsgyűlést tartottak. Beismerték egyéni gyengeségeiket és hiányosságaikat, kifejezésre juttatták bűnbánatukat és további útmutatást kértek az Úrtól. Hamarosan elválnak egymástól, hogy a kijelölt területekre misszióba menjenek. Bár e szakasz bizonyos részeit az említett napon kapták meg, a történelmi feljegyzések megerősítik, hogy számos részét más-más alkalommal kapták meg, némelyiket még 1831 novemberében.

1–6, Két papság van: a melkisédeki és az ároni; 7–12, Akik viselik a melkisédeki papságot, azoknak hatalmában áll eljárni az egyház minden hivatalában; 13–17, A püspökség elnököl az ároni papság felett, amely külsőséges szertartásokban tesz szolgálatot; 18–20, A melkisédeki papság rendelkezik az összes lelki áldás kulcsaival; az ároni papság rendelkezik az angyalok szolgálattételének kulcsaival; 21–38, Az Első Elnökség, a Tizenkettek, valamint a Hetvenek alkotják az elnöklő kvórumokat, amelyeknek döntéseit egységben és igazlelkűségben kell meghozni; 39–52, A pátriárkai rend meghatározása Ádámtól Noéig; 53–57, Az ősi szentek összegyűltek Ádám-ondi-Ámán-nál, és az Úr megjelent nekik; 58–67, A Tizenkettek szedjék rendbe az egyház hivatalnokait; 68–76, A püspökök általános bírákként szolgálnak Izráelben; 77–84, Az Első Elnökség és a Tizenkettek alkotják a legfelsőbb bíróságot az egyházban; 85–100, A papsági elnökök irányítják a hozzájuk tartozó kvórumokat.

108. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1835. december 26-án (History of the Church, 2:345). Ez a rész Lyman Sherman kérésére adatott, akit korábban főpappá és hetvenessé rendeltek, és aki olyan kinyilatkoztatást kérve jött a prófétához, amely tudatja a kötelességét.

1–3, Lyman Sherman bűnei meg vannak bocsátva; 4–5, Számláltassék az egyház vezető elderei közé; 6–8, Elhívást kap, hogy prédikálja az evangéliumot és erősítse testvéreit.

109. Szakasz

Az Ohio állambeli Kirtlandben lévő templom felszentelésekor, 1836. március 27-én elmondott ima (History of the Church, 2:420–426). A próféta írásos kijelentése szerint ezt az imát kinyilatkoztatás által kapta.

1–5, A Kirtland Templom olyan helyként épült, ahová ellátogathat az Ember Fia; 6–21, Legyen az ima, a böjtölés, a hit, a tanulás, a dicsőség, a rend háza, valamint Isten háza; 22–33, Szégyenüljenek meg azok a bűnbánatot nem tartók, akik az Úr népe ellen vannak; 34–42, Menjenek el a szentek hatalommal, hogy Sionba gyűjtsék az igazlelkűeket; 43–53, Meneküljenek meg a szentek azon rettenetes dolgoktól, amelyek az utolsó napokban áradnak ki a gonoszokra; 54–58, Készüljenek fel a nemzetek, a népek és az egyházak az evangéliumra; 59–67, Váltassanak meg a zsidók, a lámániták, és egész Izráel; 68–80, Koronáztassanak meg a szentek dicsőséggel és tisztességgel, és nyerjenek örök szabadulást.

110. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Oliver Cowdery-nek megmutatkozó látomások a kirtlandi templomban, 1836. április 3-án (History of the Church, 2:435–436). Az alkalom egy sabbat napi gyűlés volt. A próféta e szavakkal vezette be feljegyzését a megnyilatkozásokról: „Délután segítettem a többi elnöknek, amint szétosztották az úrvacsorát az egyháznak, a Tizenkettektől kapva meg azt, akiknek ezen a napon kiváltságában állt az, hogy a szent asztalnál elrendelt szolgálatot teljesítsenek. Miután elvégeztem ezt a szolgálatot a testvéreimnek, visszatértem a szószékhez, a függönyök lent voltak, és ünnepélyes, csendes imában, Oliver Cowdery-vel együtt térdre borultam. Miután az imából felegyenesedtünk, a következő látomás tárult mindkettőnk elé” (History of the Church, 2:435).

1–10, Az Úr, Jehova dicsőségben megjelenik, és házaként elfogadja a Kirtland Templomot; 11–12, Mózes és Éliás mindketten megjelennek, és átadják kulcsaikat és adományozási korszakaikat; 13–16, Illés visszatér, és átadja adományozási korszakának kulcsait, amint azt Malakiás megígérte.

111. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Massachusetts állambeli Salemben, 1836. augusztus 6-án (History of the Church, 2:465–466). Ebben az időben az egyház vezetői az elrendelt szolgálattal kapcsolatos munkájuk miatt nagyon el voltak adósodva. Annak hallatán, hogy nagy pénzösszeg áll majd rendelkezésükre Salemben, a próféta, Sidney Rigdon, Hyrum Smith és Oliver Cowdery odautazott az Ohio állambeli Kirtlandből, hogy utána nézzenek ennek az állításnak, és amellett prédikálják az evangéliumot. A testvérek elintéztek jó néhány egyházi ügyet, és prédikáltak is. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem várható pénz, visszatértek Kirtlandbe. E kinyilatkozatás megfogalmazása számos olyan tényezőt tükröz, amely fontos szerepet játszott a háttérben.

1–5, Az Úr gondoskodik szolgáinak világi szükségleteiről; 6–11, Irgalmasan bánik majd Sionnal, és minden dolgot szolgái javára rendez majd el.

112. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Thomas B. Marsh-nak az Ohio állambeli Kirtlandben, 1837. július 23-án (History of the Church, 2:499–501). Ez a kinyilatkoztatás az Úr szavát tartalmazza Thomas B. Marsh-hoz, a Bárány tizenkét apostolát illetően. A próféta feljegyzi, hogy ezt a kinyilatkoztatást azon a napon kapták, amikor először került sor az evangélium prédikálására Angliában. Ebben az időben Thomas B. Marsh volt a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke.

1–10, A Tizenkettek küldjék el az evangéliumot és emeljék fel a figyelmeztetés hangját minden nemzethez és néphez; 11–15, Vegyék fel keresztjüket, kövessék Jézust, és etessék a juhait; 16–20, Akik befogadják az Első Elnökséget, befogadják az Urat; 21–29, Sötétség takarja a földet, és csak azok szabadulnak meg, akik hisznek és megkeresztelkednek; 30–34, Az Első Elnökség és a Tizenkettek rendelkeznek az idők teljessége adományozási korszakának kulcsaival.

113. Szakasz

Joseph Smith, a próféta által 1838 márciusában adott válaszok bizonyos kérdésekre Ésaiás írásait illetően (History of the Church, 3:9–10).

1–6, Isai törzsének, az abból előjövő vesszőnek, valamint Isai gyökerének meghatározása; 7–10, Sion szétszórt maradékainak joguk van a papságra, és hívják őket, hogy térjenek vissza az Úrhoz.

114. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Far West-ben, 1838. április 17-én (History of the Church, 3:23).

1–2, Az olyanok által viselt egyházi pozíciók, akik nem hűségesek, másoknak adatnak.

115. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Far West-ben, 1838. április 26-án, amely tudatja Isten annak a helynek, valamint az Úr házának felépítését illető akaratát (History of the Church, 3:23–25). Ez a kinyilatkoztatás az egyház elnöklő hivatalnokainak szól.

1–4, Az Úr elnevezi egyházát: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza; 5–6, Sion és cövekjei védelmet és menedéket nyújtó helyek a szentek számára; 7–16, A szentek parancsot kapnak rá, hogy építsenek házat az Úrnak Far West-ben; 17–19, Joseph Smith rendelkezik Isten királyságának kulcsaival a földön.

116. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, a Wight komp közelében, egy Spring Hill-nek nevezett helyen, a Missouri állambeli Daviess megyében, 1838. május 19-én (History of the Church, 3:35).

117. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Far West-ben, 1838. július 8-án, William Marks, Newel K. Whitney és Oliver Granger közvetlen kötelességeit illetően (History of the Church, 3:45–46).

1–9, Az Úr szolgái ne kívánjanak földi dolgokat, mert „mit számít az Úrnak a vagyon?”; 10–16, Hagyjanak fel a lélek kicsinyességével, és áldozataik szentek lesznek az Úrnak.

118. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Far West-ben, 1838. július 8-án, válaszként a következő fohászra: „Mutasd meg nekünk akaratod, Ó Urunk, a Tizenketteket illetően” (History of the Church, 3:46).

1–3, Az Úr gondoskodni fog a Tizenkettek családjairól; 4–6, Az üresedések betöltése a Tizenketteknél.

119. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Far West-ben, 1838. július 8-án, válaszként a fohászára: „Ó, Uram! Mutasd meg szolgádnak, mennyit követelsz meg néped javaiból tizedként” (History of the Church, 3:44). E kinyilatkoztatást megelőzően a tized törvénye, ahogyan azt ma értelmezzük, nem adatott meg az egyháznak. A tized kifejezés a fent idézett imában és a korábbi kinyilatkoztatásokban (64:23; 85:3; 97:11) nem csak egytized részt jelentett, hanem utalt az egyházi pénzalapnak tett minden önkéntes felajánlásra vagy hozzájárulásra. Az Úr korábban megadta az egyháznak a felajánlás törvényét és a javak sáfárságát, amivel kapcsolatban az egyháztagok (főleg a vezető elderek) olyan szövetségre léptek, ami örökre szólónak indult. Mivel sokan kudarcot vallottak abban, hogy e szövetség szerint éljenek, az Úr egy időre visszavonta azt, és helyette a tized törvényét adta az egész egyháznak. A próféta megkérdezte az Urat, hogy mennyit követel meg javaikból szent célokra. A válasz ez a kinyilatkoztatás volt.

1–5, A szentek fizessék ki fölös javaikat, majd tizedként évente adják oda jövedelmük egytizedét; 6–7, Ez meg fogja szentelni Sion földjét.

120. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Far West-ben, 1838. július 8-án, amely tudatja az előző kinyilatkoztatásban, a 119. szakaszban megnevezett, tizedként adott javak szétosztását (History of the Church, 3:44).

121. Szakasz

Joseph Smith, a próféta által írt ima és próféciák, míg a Missouri állambeli Liberty börtönében raboskodott. A dátum 1839. március 20. (History of the Church, 3:289–300). A próféta és jó néhány társa már hónapok óta börtönben volt. A végrehajtó hivatalnokokhoz és a bírósághoz intézett kérvényeik és fellebbezéseik kudarcot vallottak annak terén, hogy szabadulást hozzanak nekik.

1–6, A próféta könyörög az Úrhoz a szenvedő szentekért; 7–10, Az Úr békét üzenve szól hozzá; 11–17, Átkozottak mindazok, akik hamisan vétekkel vádolják az Úr népét; 18–25, Nem lesz joguk a papságra és el fognak kárhozni; 26–32, Dicsőséges kinyilatkoztatások ígéretét kapják azok, akik hősiesen kitartanak; 33–40, Miért vannak sokan az elhívottak és kevesen a választottak; 41–46, A papságot csak igazlelkűségben szabad használni.

122. Szakasz

Az Úr szava Joseph Smith prófétához, míg a Missouri állambeli Liberty börtönében raboskodott, 1839 márciusában (History of the Church, 3:300–301).

1–4, A föld szélei Joseph Smith neve után kérdezősködnek majd; 5–7, Minden őt érő veszedelem és kínszenvedés tapasztalatot ad neki és a javára válik majd; 8–9, Az Ember Fia mindezek alá ereszkedett.

123. Szakasz

A szentek kötelessége üldözőik tekintetében, amint azt Joseph Smith, a próféta leírta, míg a Missouri állambeli Liberty börtönében raboskodott, 1839 márciusában (History of the Church, 3:302–303).

1–6, A szentek gyűjtsék össze és adják ki szenvedéseik és üldöztetéseik beszámolóját; 7–10, Ugyanaz a szellem vezet a szentek üldöztetéséhez is, amely megalapította a hamis hitvallásokat; 11–17, Minden felekezet körében még sokan befogadják majd az igazságot.

124. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, az Illinois állambeli Nauvoo-ban, 1841. január 19-én (History of the Church, 4:274–286). Az egyre növekvő üldöztetés és közhivatalnokok által ellenük indított jogtalan eljárások következtében a szentek Missouri állam elhagyására kényszerültek. A megsemmisítő rendelet, amelyet Lilburn W. Boggs, Missouri kormányzója adott ki, 1838. október 27-én, nem hagyott számukra választási lehetőséget (History of the Church, 3:175). 1841-re, amikor ez a kinyilatkoztatás adatott, a szentek az Illinois állambeli Commerce falvának helyén felépítették Nauvoo városát, és itt alapozták meg az egyház székhelyét.

1–14, Joseph Smith parancsot kap arra, hogy írjon egy, az evangéliumról szóló ünnepélyes kiáltványt az Egyesült Államok elnökének, a kormányzóknak, valamint a nemzetek uralkodóinak; 15–21, Hyrum Smith, David W. Patten, id. Joseph Smith, valamint mások az élők és a halottak között, áldottak feddhetetlenségükért és erényeikért; 22–28, A szentek parancsot kapnak arra, hogy építsenek egy házat az idegenek fogadására, valamint egy templomot Nauvoo-ban; 29–36, A halottakért végzett kereszteléseket templomokban kell végezni; 37–44, Az Úr népe mindig templomokat épít, szent szertartások végzése céljából; 45–55, A szentek az ellenségeik általi elnyomás miatt felmentést kapnak az alól, hogy templomot építsenek Jackson megyében; 56–83, A Nauvoo Ház építésére vonatkozó utasítások; 84–96, Hyrum Smith elhívást kap, hogy pátriárka legyen, hogy megkapja a kulcsokat, és Oliver Cowdery helyére álljon; 97–122, William Law és mások tanácsokat kapnak a munkájukat illetően; 123–145, Általános és helyi hivatalnokok megnevezése, feladataikkal és kvórumbeli hovatartozásukkal egyetemben.

125. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Illinois állambeli Nauvoo-ban, 1841 márciusában, az Iowa területén lévő szenteket illetően (History of the Church, 4:311–312).

1–4, A szentek építsenek városokat és gyülekezzenek Sion cövekjeibe.

126. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, Brigham Young házában, az Illinois állambeli Nauvoo-ban, 1841. július 9-én (History of the Church, 4:382). Ebben az időben Brigham Young volt az elnöke a Tizenkét Apostol Kvórumának.

1–3, Brigham Young dicséretet kap fáradozásaiért és felmentést az alól, hogy a továbbiakban külföldre utazzon.

127. Szakasz

Nauvoo-ban, 1842. szeptember 1-jén keltezett levél Joseph Smith prófétától az utolsó napi szenteknek az Illinois állambeli Nauvoo-ban, utasításokkal a halottakért való keresztelést illetően (History of the Church, 5:142–144).

1–4, Joseph Smith örül az üldöztetésnek és a megpróbáltatásnak; 5–12, Feljegyzéseket kell vezetni a halottakért való kereszteléseket illetően.

128. Szakasz

Az Illinois állambeli Nauvoo-ban, 1842. szeptember 6-án keltezett levél Joseph Smith prófétától Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának, további utasításokkal a halottakért való keresztelést illetően (History of the Church, 5:148–153).

1–5, A helyi és az általános jegyzőknek kell igazolniuk a halottakért végzett keresztelés tényét; 6–9, Feljegyzéseik kötelező érvényűek, a földön is és a mennyben is fel vannak jegyezve; 10–14, A keresztelőmedence hasonló a sírhoz; 15–17, Illés állította vissza a halottakért végzett kereszteléshez kapcsolódó hatalmat; 18–21, Sor került az elmúlt adományozási korszakok összes kulcsának, hatalmának és felhatalmazásának a visszaállítására; 22–25, Örömteli és dicsőséges hírek hirdettetnek az élőknek és a halottaknak.

129. Szakasz

Joseph Smith, a próféta által adott utasítások, az Illinois állambeli Nauvoo-ban, 1843. február 9-én, ismertetve azt a három fő kulcsot, melyek által felismerhető a szolgálattevő angyalok és lelkek igaz természete (History of the Church, 5:267).

1–3, Feltámadt és lélektestek is vannak a mennyben; 4–9, Kulcsok, amelyek által azonosíthatók a fátyol mögül érkező hírnökök.

130. Szakasz

Joseph Smith, a próféta által adott utasítások az Illinois állambeli Ramusban, 1843. április 2-án (History of the Church, 5:323–325).

1–3, Az Atya és a Fiú személyesen megjelenhet az embereknek; 4–7, Az angyalok egy celesztiális szférában laknak; 8–9, A celesztiális föld egy nagy Urim és Tummim lesz; 10–11, Egy fehér kő adatik mindenkinek, aki belép a celesztiális világba; 12–17, A második eljövetel ideje rejtve van a próféta előtt; 18–19, Az ebben az életben nyert intelligencia velünk ébred a feltámadáskor; 20–21, Minden áldás törvény iránti engedelmességből ered; 22–23, Az Atyának és a Fiúnak húsból és csontból való teste van.

131. Szakasz

Joseph Smith, a próféta által adott utasítások az Illinois állambeli Ramusban, 1843. május 16–17-én (History of the Church, 5:392–393).

1–4, A celesztiális házasság elengedhetetlen a legmagasabb mennyben történő felmagasztosuláshoz; 5–6, Hogyan pecsételnek valakit örök életre; 7–8, Minden lélek anyag.

132. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az Illinois állambeli Nauvoo-ban, amelyet 1843. július 12-én jegyeztek fel, és az új és örök szövetséggel van kapcsolatban, beleértve ebbe a házassági szövetség örökkévalóságát, valamint a többnejűséget (History of the Church, 5:501–507). Bár a kinyilatkoztatás feljegyzésére 1843-ban került sor, a történelmi feljegyzésekből nyilvánvaló, hogy a próféta már 1831 óta ismerte azokat a tanokat és tantételeket, amelyeket ez a kinyilatkoztatás magában foglal.

1–6, A felmagasztosulást az új és örök szövetségen keresztül nyerjük el; 7–14, E szövetség feltételei és kitételei; 15–20; A celesztiális házasság és a családi egység folytatása lehetővé teszi az emberek számára azt, hogy istenekké váljanak; 21–25, A szoros és keskeny út örök életekhez vezet; 26–27, A Szentlélek káromlásával kapcsolatos törvény; 28–39, Örök gyarapodás és felmagasztosulás ígéretét kapják a próféták és a szentek minden korban; 40–47, Joseph Smith hatalmat kap a megkötésre és a pecsételésre a földön és a mennyben; 48–50, Az Úr megpecsételi rajta a felmagasztosulását; 51–57, Emma Smith azt a tanácsot kapja, hogy legyen hűséges és igaz; 58–66, A többnejűséget irányító törvények.

133. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1831. november 3-án (History of the Church, 1:229–234). E kinyilatkoztatás bevezetéseként azt írta a próféta: „Sok olyan dolog volt ekkor, amit az elderek szerettek volna megtudni, ami az evangélium prédikálását illeti a föld lakóinak, valamint a gyülekezést. Annak érdekében, hogy az igaz világosságban járjunk, és utasítást kapjunk a magasságból, 1831. november 3-án megkérdeztem az Urat, és a következő fontos kinyilatkoztatást kaptam” (History of the Church, 1:229). Ezt a szakaszt először függelékként adták hozzá a Tan és a szövetségek könyvéhez, és a későbbiekben kapott szakaszként sorszámot.

1–6, A szentek parancsot kapnak, hogy készüljenek a második eljövetelre; 7–16, Minden ember parancsot kap, hogy meneküljön Babilonból, jöjjön Sionba, és készüljön az Úr nagy napjára; 17–35, Ő ott fog állni Sion hegyén, a kontinensek egy földrésszé válnak, és visszatérnek Izráel elveszett törzsei; 36–40, Az evangélium visszaállítására Joseph Smith közvetítésében került sor, és ezt az egész világon prédikálni kell; 41–51, Az Úr bosszúállással sújt majd le a gonoszokra; 52–56, Megváltottjainak éve lesz ez; 57–74, Az evangélium elküldetik, hogy megszabadítsa a szenteket és elpusztuljanak a gonoszok.

134. Szakasz

Nyilatkozat a kormányokat és törvényeket általában érintő nézetről, amelyet 1835. augusztus 17-én, az Ohio állambeli Kirtlandben egyhangú szavazattal elfogadott az egyház általános gyülekezete (History of the Church, 2:247–249). Az alkalom egyházi vezetők egy olyan gyűlése volt, amelyet azért hívtak össze, hogy átgondolják a Tan és a szövetségek első kiadásának javasolt tartalmát. Ez alkalommal a következő előszóval jelent meg ez a nyilatkozat: „Annak érdekében, hogy a földi kormányzatokat és törvényeket általában érintő nézetünk ne legyen félreértelmezve, sem félreértve, helyénvalónak gondoltuk azt, hogy e kötet végén nyilvánosságra hozzuk azokra vonatkozó véleményünket” (History of the Church, 2:247).

1–4, A kormányok őrizzék meg a lelkiismeret és a hódolat szabadságát; 5–8, Mindenki támogassa kormányát, méltányolja és tisztelje a törvényt; 9–10, A vallási társaságok ne gyakoroljanak polgári hatalmat; 11–12, Az emberek igazolva vannak, ha megvédik magukat és javaikat.

135. Szakasz

Joseph Smith, a próféta, és fivére, Hyrum Smith, a pátriárka vértanúhalála az Illinois állambeli Carthage-ban, 1844. június 27-én (History of the Church, 6:629–631). Ezt a dokumentumot John Taylor elder írta, a Tizenkettek Tanácsából, aki tanúja volt az eseményeknek.

1–2, Joseph és Hyrum vértanúhalált hal a Carthage börtönben; 3, A próféta kimagasló pozíciójának nyilvános elismerése; 4–7, Ártatlan vérük tanúságot tesz a munka igaz voltáról és isteni eredetéről.

136. Szakasz

Az Úr szava és akarata, amelyet Brigham Young elnök közvetített Izráel táborának, az omaha indiánok területén lévő Téli Szálláshelyen, a Missouri-folyó nyugati partján, az Iowa állambeli Tanács-meredély közelében (Journal History of the Church [Az egyház naplók alapján írt története], 1847. január 14).

1–16, Annak magyarázata, hogy miként szerveződjön meg Izráel tábora a nyugat felé tartó útra; 17–27, A szentek azt a parancsot kapják, hogy éljenek számos evangéliumi norma szerint; 28–33, A szentek énekeljenek, táncoljanak, imádkozzanak és tanuljanak bölcsességet; 34–42, Azért kerül sor próféták megölésére, hogy ők tisztességet kapjanak, a gonoszok pedig kárhoztatva legyenek.

137. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott látomás az Ohio államban lévő kirtlandi templomban, 1836. január 21-én (History of the Church, 2:380–381). Az alkalom a felruházás addig kinyilatkoztatásra került szertartásainak végzése volt.

1–6, A próféta látja fivérét, Alvint a celesztiális királyságban; 7–9, Kinyilatkoztatásra kerül a halottak szabadulásának tana; 10, Minden gyermek megszabadul a celesztiális királyságban.

138. Szakasz

Joseph F. Smith elnöknek adott látomás a Utah állambeli Salt Lake City-ben, 1918. október 3-án. Nyitóbeszédében, az egyház 89. féléves általános konferenciáján, 1918. október 4-én Smith elnök kijelentette, hogy számos isteni közlés érkezett hozzá az előző hónapok során. Ezek egyikét, amely a Szabadítónak a halottak lelkeinél tett látogatását illeti, míg teste a sírboltban volt, előző nap kapta Smith elnök. Ennek leírására közvetlenül a konferencia befejezése után került sor. 1918. október 31-én az Első Elnökségben lévő tanácsosok, a Tizenkettek Tanácsa, valamint a pátriárka elé terjesztették, és ők egyhangúlag elfogadták azt.

1–10, Joseph F. Smith elnök elgondolkozik Péter írásain, valamint Urunknak a lelkek világába tett látogatásán; 11–24, Smith elnök látja az igazlelkű halottakat, amint összegyűlnek a paradicsomban, és Krisztus közöttük végzett elrendelt szolgálatát; 25–37, Látja, hogyan került sor az evangélium prédikálásának megszervezésére a lelkek között; 38–52, látja Ádámot, Évát, és a szent próféták sokaságát a lelkek világában, akik a feltámadásuk előtti lelki mivoltukat rabságnak tekintették; 53–60, Napjaink igazlelkű halottai folytatják munkájukat a lelkek világában.