Ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana

Fizarana 

Fizarana 1

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ny 1 nôvambra 1831 nandritra ny fihaonambe manokana nataon’ireo loholon’ny Fiangonana tao Hiram, Ohio. Maro ireo fanambarana efa noraisina tamin’ny Tompo talohan’io fotoana io, ary ny fanangonana azy ireo mba havoaka ho boky no anankiray tamin’ireo ventin-draharaha nankatoavina tamin’io fihaonambe io. Miendrika ho sasin-tenin’ny Tompo ho an’ireo fotopampianarana sy fanekempihavanana ary didy nomena amin’izao fotoampitantanana izao ity fizarana ity.

1–7, Miantefa amin’ny olon-drehetra ny feo fampitandremana; 8–16, Mialoha ny Fiaviana Fanindroany ny Apôstazia sy ny faharatsiana; 17–23, Nantsoina mba hamerina indray ny fahamarinana sy ny herin’ny Tompo eto an-tany i Joseph Smith; 24–33, Navoaka ny Bokin’i Môrmôna ary naorina ny Fiangonana marina; 34–36, Hoesorina eto an-tany ny fiadanana; 37–39, Diniho ireo didy ireo.

Fizarana 2

Ampahany nalaina tao amin’ny tantaran’i Joseph Smith izay mitantara ny tenin’ny anjely Môrônia tamin’i Joseph Smith Mpaminany, raha mbola tao an-tranon-drainy tao Manchester, New York, ny Mpaminany, ny harivan’ny 21 septambra 1823. I Môrônia no farany tamin’ireo mpahay tantara maro nifandimby izay nanao ny rakitsoratra izay atolotra ankehitriny an’izao tontolo izao amin’ny anarana hoe ny Bokin’i Môrmôna. (Ampitahao amin’ny Malakia 3:23–24; ary koa ny fizarana 27:9; 110:13–16; sy 128:18.)

1, Hanambara ny fisoronana i Elia; 2–3, Ambolena ao am-pon’ny zanaka ny fampanantenan’ny ray.

Fizarana 3

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana jolay 1828, momba ny fahaverezan’ny sora-tanana 116 takila, dikanteny ampahany voalohany avy tamin’ny Bokin’i Môrmôna, izay nantsoina hoe ny bokin’i Lehia. Tamim-pahalainana no namelan’ny Mpaminany ny hifindran’ireo takila ireo avy eo am-pelatanany ho eo am-pelatanan’i Martin Harris izay efa nanompo toy ny mpitantsoratra nandritra ny fotoana fohy tamin’ny fandikana ny Bokin’i Môrmôna. Nomena tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima ny fanambarana. (Jereo fizarana 10.)

1–4, Hodina mandrakizay ny lalan’ny Tompo; 5–15, Tsy maintsy mibebaka i Joseph Smith fa raha tsy izany dia mamery ny fanomezam-pahasoavana handika teny; 16–20, Mivoaka ny Bokin’i Môrmôna mba hamonjena ny taranak’i Lehia.

Fizarana 4

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an-drainy, i Joseph Smith rainy tao Harmony, Pennsylvania ny volana febroary 1829.

1–4, Mamonjy ny mpanompon’ny Tompo ny fanompoana amin-kafanam-po; 5–6, Ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra no mahalany azy ireo ho amin’ny asa fanompoana; 7, Tokony hokatsahina ny zavatr’ Andriamanitra.

Fizarana 5

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania ny volana martsa 1829 noho ny fangatahan’i Martin Harris.

1–10, Handray ny tenin’ny Tompo amin’ny alalan’i Joseph Smith ity taranaka ity; 11–18, Hanambara ny amin’ny Bokin’i Môrmôna ny vavolombelona telo; 19–20, Ho voamarina toy ny tamin’ny fotoana tany aloha ny tenin’ny Tompo; 21–35, Afaka mibebaka i Martin Harris ary ho tonga anankiray amin’ireo vavolombelona.

Fizarana 6

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao Harmony, Pennsylvania ny volana aprily 1829. Natombok’i Oliver Cowdery ny asan’ny mpitantsoratra tamin’ny fandikana ny Bokin’i Môrmôna ny 7 aprily 1829. Efa avy nandray ny fanehoana avy amin’ Andriamanitra ny amin’ny fahamarinan’ny tenivavolombelon’ny Mpaminany momba ireo takelaka izay nisokirana ny rakitsoratry ny Bokin’i Môrmôna izy. Nanontany ny Tompo tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima ny Mpaminany ary nandray izao valinteny izao.

1–6, Mahazo ny famonjena ireo mpiasa ao amin’ny sahan’ny Tompo; 7–13, Tsy misy fanomezam-pahasoavana lehibe kokoa noho ny fanomezana ny famonjena; 14–27, Tonga amin’ny alalan’ny herin’ny fanahy ny vavolombelon’ny fahamarinana; 28–37, Banjino i Kristy ary manaova soa lalandava.

Fizarana 7

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao Harmony, Pennsylvania, ny volana aprily 1829, tamin’izy ireo nanontany tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima raha toa ka nitoetra tao amin’ny nofo na efa maty i Jaona, ilay mpianatra lalaina. Ny fanambarana dia fandikana ilay rakitsoratra nataon’i Jaona tamin’ny boky hoditra ary nafenin’ny tenany ihany.

1–3, Ho velona i Jaona ilay lalaina mandra-piavin’ny Tompo; 4–8, Mihazona ny fanalahidin’ny filazantsara i Petera, i Jakoba ary i Jaona.

Fizarana 8

Fanambarana nomena an’i Oliver Cowdery tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana aprily 1829. Nandritra ny fandikana ny Bokin’i Môrmôna, i Oliver izay nanohy ny asan’ny mpitantsoratra ka nanoratra ny teny notononin’ny Mpaminany dia naniry ny hotafiana amin’ny fanomezam-pahasoavan’ny fandikan-teny. Namaly ny fitalahoany tamin’ny fanomezana ity fanambarana ity ny Tompo.

1–5, Tonga amin’ny herin’ny Fanahy Masina ny fanambarana; 6–12, Ny fahalalana ny amin’ny misterin’ Andriamanitra sy ny fahefana handika ireo rakitsoratra tranainy dia tonga amin’ny alalan’ny finoana.

Fizarana 9

Fanambarana nomena an’i Oliver Cowdery tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana aprily 1829. Nanarina i Oliver mba hanam-paharetana, ary notaomina izy tamin’izay fotoana izay hianina amin’ny fanoratana ny teny notononin’ny mpandika teny fa tsy hiezaka handika.

1–6, Mbola tokony hadika ireo rakitsoratra tranainy hafa; 7–14, Nadika tamin’ny alalan’ny fandinihana sy tamin’ny fanamafisan’ny Fanahy ny Bokin’i Môrmôna.

Fizarana 10

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny taom-pahavaratra, nanodidina ny volana aprily 1829 angamba, na dia nisy aza ampahany mety ho voaray tany am-piandohan’ny fahavaratra 1828. Tamin’izany no nilazan’ny Tompo tamin’i Joseph ny momba ireo fanovana nataon’ireo olon-dratsy tamin’ireo sora-tanana 116 takila avy tamin’ny fandikana ny bokin’i Lehia, ao amin’ny Bokin’i Môrmôna. Very tany amin’i Martin Harris izay nanankinana izany vetivety ireo sora-tanana tamin’ny takila ireo. (Jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 3.) Ny fikasana mamohehatra dia ny miandry ny fandikana indray ny zavatra voarakitra ao amin’ireo takila nangalarina, ary avy eo dia ny manala baraka ny mpandika teny amin’ny fampisehoana ireo zavatra mifanohitra vokatry ny fanovana. Ity fikasana mamohehatra nokotrehan’ilay ratsy ity dia efa fantatry ny Tompo eny fa na dia mbola tamin’ny fotoana nanaovan’i Môrmôna, ilay mpahay tantara Nefita fahiny, ny famintinana ireo takelaka voangona, ary hita ao amin’ny Bokin’i Môrmôna izany (Jereo ny Tenin’i Môrmôna 1:3–7).

1–26, Mambosy ireo olon-dratsy i Satana mba hanohitra ny asan’ny Tompo; 27–33, Katsahiny ny hamongotra ny fanahin’ny olona; 34–52, Handeha any amin’ny Lamanita sy ny firenena rehetra ny filazantsara amin’ny alalan’ny Bokin’i Môrmôna; 53–63, Hanorina ny Fiangonany sy ny filazantsarany eo anivon’ny olona ny Tompo; 64–70, Hangoniny ao amin’ny Fiangonany ny mibebaka ary hovonjeny ny mankatò.

Fizarana 11

Fanambarana nomena, tamin’ny alalan’i Joseph Smith mpaminany ho an’i Hyrum Smith rahalahiny tao Harmony, Pennsylvania, ny volana mey 1829. Noraisina tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima ity fanambarana ity ho valin’ny fitalahoana sy ny fanontanian’i Joseph. Araka ny tantaran’i Joseph Smith dia noraisina taorian’ny famerenana indray ny Fisoronana Aharôna ity fanambarana ity.

1–6, Hahazo ny famonjena ireo mpiasa ao amin’ny tanimboaloboka; 7–14, Mikatsaha fahendrena, mitoria fibebahana, matokia ny Fanahy; 15–22, Tandremo ireo didy ary diniho ny tenin’ny Tompo; 23–27, Aza mandà ny fanahin’ny fanambarana sy ny an’ny faminaniana; 28–30, ireo izay mandray an’i Kristy dia tonga zanak’ Andriamanitra.

Fizarana 12

Fanambarana nomena an’i Joseph Knight rainy, tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana mey 1829. Ninoan’i Joseph Knight ny filazan’i Joseph Smith momba ny fananany ny takelaky ny Bokin’i Môrmôna sy ny asa fandikana izay teo an-dalam-pitohizana tamin’izay, ary imbetsaka izy no efa nanome an’i Joseph Smith sy ny mapndika sorany fanampiana mivantana izay nahafan’izy ireo nanohy ny fandikan-teny. Noho ny fangatahan’i Joseph Knight dia nanadina ny Tompo ny Mpaminany ary nandray ny fanambarana.

1–6, Handray famonjena ireo mpiasa ao amin’ny tanimboaloboka; 7–9, Izay rehetra maniry sy afa-manao dia afaka manampy amin’ny asan’ny Tompo.

Fizarana 13

Notsongaina avy tamin’ny tantaran’i Joseph Smith izay mitantara ny fanosorana ny Mpaminany sy sy an’i Oliver Cowdery ho amin’ny Fisoronana Aharôna tany akaikin’i Harmony, Pennsylvania, ny 15 mey 1829. Ny fanosorana dia notanterahan’ny tanan’ny anjely iray izay nitono-tena ho i Jaona, dia ilay atao hoe Jaona Mpanao Batisa ihany ao amin’ny Testamenta Vaovao. Nanazava ilay anjely, fa izy dia miasa eo ambany fitarihan’i Petera, i Jakoba ary i Jaona, ireo Apôstôly fahiny izay nihazona ny fanalahidin’ny fisoronana ambony kokoa, izay nantsoina hoe ny Fisoronana Melkizedeka. Nomena an’i Joseph sy i Oliver ny fampanantenana fa amin’ny fotoana mahamety izany dia hotolorana an’io fisoronana ambony kokoa izy ireo. (Jereo fizarana 27:7–8, 12.)

Fanazavana ny fanalahidy sy ny fahefana amin’ny Fisoronana Aharôna.

Fizarana 14

Fanambarana nomena an’i David Whitmer tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana jona 1829. Nanjary liana tamin’ny fandikana ny Bokin’i Môrmôna ny fianakaviana Whitmer. Niorim-ponenana tao an-tokantranon’i Peter Whitmer rainy ny Mpaminany, izay nitoerany ambara-pahatontosa ny asa fandikana hatramin’ny farany ary ambara-pahazo ny zo ahafahana mandika ilay boky efa akaiky hivoaka. Ny telo tamin’ireo zanakalahin’i Whitmer rehefa nahazo ny tenivavolombelona ny amin’ny fahamarinan’ny asa dia nanjary sahiran-tsaina fatratra ny amin’ny andraikitry ny tenan’ny tsirairay avy taminy. Ity fanambarana ity sy ireo roa manaraka azy (fizarana 15 sy 16) dia nomena ho valin’ny fanontaniana tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima. Nanjary anankiray tamin’ireo Vavolombelona Telon’ny Bokin’i Môrmôna i David Whitmer taty aoriana.

1–6, Hahazo famonjena ireo mpiasa ao amin’ny tanimboaloboka; 7–8, Ny fiainana mandrakizay no lehibe indrindra amin’ny fanomezam-pahasoavan’ Andriamanitra; 9–11, Nahary ny lanitra sy ny tany i Kristy.

Fizarana 15

Fanambarana nomena an’i John Whitmer, tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana jona 1829 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 14). Manaitra ny fiantefan’ilay hafatra manokana, satria ny Tompo dia nilaza izay tsy nisy nahalala afa-tsy i John Whitmer sy ny Tenany ihany. Nanjary anankiray tamin’ireo Vavolombelona Valon’ny Bokin’i Môrmôna i John Whitmer taty aoriana.

1–2, Manerana izao tontolo izao ny sandrin’ny Tompo; 3–6, Ny fitoriana ny filazantsara sy ny famonjena fanahy no zavatra manan-danja indrindra.

Fizarana 16

Fanambarana nomena an’i Peter Whitmer zanany tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana jona 1829 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 14). Nanjary anankiray tamin’ireo Vavolombelona Valon’ny Bokin’i Môrmôna i Peter Whitmer zanany taty aoriana.

1–2, Manerana izao tontolo izao ny sandrin’ny Tompo; 3–6, Ny fitoriana ny filazantsara sy ny famonjena fanahy no zavatra manan-danja indrindra.

Fizarana 17

Fanambarana nomena an’i Oliver Cowdery, i David Whitmer ary i Martin Harris tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana jona 1829, talohan’ny nahitan’izy ireo ny takelaka misy soratra voasikotra izay nitahiry ny rakitsoratry ny Bokin’i Môrmôna. Nianaran’i Joseph sy i Oliver Cowdery mpandika sorany avy tamin’ny fandikana ny takelaky ny Bokin’i Môrmôna fa hisy vavolombelona manokana telo hotendrena (jereo Etera 5:2–4; 2 Nefia 11:3; 27:12). Nentanin’ny faniriana avy tamin’ Andriamanitra i Oliver Cowdery, i David Whitmer ary i Martin Harris mba ho izy ireo no ho ireo vavolombelona manokana telo. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ka nomena ity fanambarana ity ho valin’izany tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima

1–4, Amin’ny finoana no hahitan’ny Vavolombelona Telo ireo takelaka sy ireo zavatra masina hafa; 5–9, Vavolombelona manambara ny maha-avy amin’ Andriamanitra ny Bokin’i Môrmôna i Kristy.

Fizarana 18

Fanambarana ho an’i Joseph Smith Mpaminany, i Oliver Cowdery ary i David Whitmer, nomena tao Fayette, New York, ny volana jona 1829. Araka ny voalazan’ny Mpampinany ny Mpaminany, ity fanambarana ity dia nampahafantatra “ny fiantsoana ny apôstôly roa ambin’ny folo amin’izao andro farany izao ary koa torolalana momba ny fanorenana ny Fiangonana.”

1–5, Asehon’ny soratra masina ny fomba anorenana ny Fiangonana; 6–8, Mihamasaka ao amin’ny faharatsiana izao tontolo izao; 9–16, Lehibe ny hasarobidin’ny olona; 17–25, Tsy maintsy mitondra ny anaran’i Kristy ny olona mba hahazo famonjena; 26–36, Fanambarana ny antso sy ny asa fitorian’ny Roambinifololahy; 37–39, Tsy maintsy mitady ireo Roambinifololahy i Oliver Cowdery sy i David Whitmer; 40–47, Tsy maintsy mibebaka, atao batisa ary mitandrina ireo didy ny olona, mba hahazoany famonjena.

Fizarana 19

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith tao Manchester, New York, tamin’ny fahavaratry taona 1829 angamba. Ao amin’ny tantarany, ny Mpaminany dia nampahafantatra izany hoe “didin’ Andriamanitra fa tsy an’olombelona, ho an’i Martin Harris, nomen’ilay Izy izay Mandrakizay.”

1–3, Manana ny fahefana rehetra i Kristy; 4–5, Tsy maintsy mibebaka na mijaly ny olon-drehetra; 6–12, Famaizana mandrakizay ny famaizan’ Andriamanitra; 13–20, Nijaly ho an’ny rehetra i Kristy mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka; 21–28, Torio ny filazantsaran’ny fibebahana; 29–41, Ambarao ny vaovao mahafaly.

Fizarana 20

Fanambarana momba ny fandaminana sy ny fitantanana ny Fiangonana, nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany, tao Fayette, New York na teo akaikiny. Mety nomena raha vao nanomboka ny fahavaratry ny taona 1829 ny ampahany tamin’ity fanambarana ity. Ilay fanambarana feno izay nantsoina tamin’izany fotoana izany hoe Andinin-dalàna sy Fanekempihavanana dia angamba noraketina fotoana fohy taorian’ny 6 aprily 1830 (andro nanganana ny Fiangonana). Nanoratra ny Mpaminany hoe: “Nahazo izao manaraka izao Taminy [i Jesoa Kristy] izahay, tamin’ny alalan’ny fanahin’ny faminaniana sy ny fanambarana; izay tsy nanome anay filazalazana maro fotsiny fa nanondro anay koa ny andro voafaritra izay tokony hirosoanay araka ny sitrapony sy ny didiny amin’ny fananganana indray ny Fiangonany eto an-tany.”

1–16, Ny bokin’i Môrmôna dia manaporofo ny maha-avy amin’ Andriamanitra ny asan’ny andro farany; 17–28, Nohamafisina ny fotopampianarana momba ny fahariana, ny fahalavoana, ny sorompanavotana ary ny batisa; 29–37, Nomena ny lalàna mifehy ny fibebahana, ny fanamarinana, ny fanamasinana ary ny batisa; 38–67, Famintinana ny andraikitry ny loholona, ny mpisorona, ny mpampianatra ary ny diakona; 68–74, Fanambarana ny andraikitry ny mpikambana, ny fitsofan-drano ny ankizy ary ny fomba fanaovana batisa; 75–84, Fanomezana ireo vavaka amin’ny Fanasan’ny Tompo sy ny fitsipika mifehy ny maha-mpikambana ao amin’ny Fiangonana.

Fizarana 21

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny 6 aprily 1830. Nomena nandritra ny fananganana ny fiangonana tamin’io daty voatondro io ity fanambarana ity, tao an-tranon’i Peter Whitmer rainy. Enin-dahy, izay efa natao batisa taloha, no nandray anjara tamin’izany. Tamin’ny safidy niraisana no nanehoan’ireo olona ireo ny faniriany sy ny finiavany hanangana ny fiangonana araka ny didin’ Andriamanitra (jereo fizarana 20). Nofidiany koa ny hanaiky sy hanohana an’i Joseph Smith zanany sy i Oliver Cowdery ho mpitarika miahy ny Fiangonana. Tamin’ny fametrahan-tanana avy eo no nanokanan’i Joseph an’i Oliver ho loholon’ny Fiangonana; ary natokan’i Oliver toy izany koa i Joseph. Taorian’ny fanatanterahana ny fanasan’ny Tompo, dia nametrahan’i Joseph sy i Oliver tanana ny mpivory tsirairay, ho fanomezana ny Fanahy Masina ary ho fanamafisana ny maha-mpikambana ny tsirairay ao amin’ny Fiangonana.

1–3, Nantsoina ho mpahita ho mpandika teny ho mpaminany ho apôstôly ary ho loholona i Joseph Smith; 4–8, Hitarika ny foto-kevitr’i Ziona ny teniny; 9–12, Ireo olomasina dia hino ny teniny izay teneniny amin’ny alalan’ny Mpampionona.

Fizarana 22

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Manchester, New York, ny 6 aprily 1830. Nomena ny Fiangonana ity fanambarana ity noho ireo olona sasany izay efa vita batisa tany aloha ary naniry ny hikambana amin’ny Fiangonana saingy tsy haverina hatao batisa intsony.

1, Fanekempihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay ny batisa; 2–4, Takiana ny batisa ombam-pahefana.

Fizarana 23

Fanambarana dimy mifanesy nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Manchester, New York, ny volana aprily 1830 ho an’i Oliver Cowdery, i Hyrum Smith, i Samuel H. Smith, i Joseph Smith rainy ary i Joseph Knight rainy. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ary nandray fanambarana iray ho an’ny olona tsirairay ho setrin’ny faniriana nivaivay nananan’ireo olona dimy voalaza anarana ireo hahafantatra ny andraikiny avy.

1–7, Nantsoina hitory, hanentana ary hampahery ny Fiangonana ireo mpianatra voalohany ireo.

Fizarana 24

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao Harmony Pennsylvania, ny volana jolay 1830. Na dia vao efa-bolana latsaka aza no lasana hatramin’ny nanorenana ny Fiangonana, dia nanjary nihamafy ny fanenjehana ary voatery nitsimbina ny ainy tamin’ny fitokana-monina tsindraindray ireo mpitondra. Ireto fanambarana telo manaraka ireto dia nomena tamin’izay fotoana izay mba hanatanjahana, hampaherezana, ary hampianarana azy ireo.

1–9, Nantsoina mba handika teny, hitory ary hamelabelatra ny soratra masina i Joseph Smith; 10–12, Nantsoina mba hitory ny filazantsara i Oliver Cowdery; 13–19, Nambara ny lalàna mikasika ny fahagagana, ny fanozonana, ny fanintsanana ny vovoka amin’ny faladia ary ny fandehanana tsy miaraka amin’ny kitapom-bola na kitapom-batsy.

Fizarana 25

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony Pennsylvania ny volana jolay 1830. (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 24). Maneho ny sitrapon’ny Tompo ho an’i Emma Smith, vadin’ny Mpaminany, ity fanambarana ity.

1–6, Emma Smith, izay vehivavy nofinidy, dia nantsoina hanampy sy hampahery ny vadiny; 7–11, Nantsoina koa izy hanoratra, hamelabelatra ny soratra masina ary hifantina ireo hira; 12–14, Vavaka atao amin’ny Tompo ny hiran’ny olo-marina; 15–16, Azo ampiharina amin’ny rehetra ireo fitsipiky ny fankatoavana ato anatin’ity fanambarana ity.

Fizarana 26

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany, i Oliver Cowdery ary i John Whitmer tao Harmony, Pennsylvania, ny volana jolay 1830 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 24).

1, Nodidiana izy ireo handinika sy hitory ny soratra masina; 2, Nambara ny lalàn’ny faneken’ny rehetra.

Fizarana 27

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Harmony, Pennsylvania, ny volana aogositra 1830. Ho fanomanana ny fanompoam-pivavahana izay handrosoana ny mofo sy ny divay dia nandeha nivoaka i Joseph haka divay. Notsenain’ny iraka iray avy any an-danitra izy ary nandray ity fanambarana ity izay ny ampahany no voasoratra tamin’io fotoana io ary ny ambiny tamin’ny volana septambra nanaraka. Rano ankehitriny no ampiasaina amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ao amin’ny Fiangonana ho solon’ny divay.

1–4, Hazavaina ireo marika ampiasaina amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo; 5–14, Handray ny fanasan’ny Tompo i Kristy sy ireo mpanompony avy amin’ny fotoampitantanana rehetra; 15–18, Itafio avokoa ny fiarovan-tena avy amin’ Andriamanitra.

Fizarana 28

Fanambarana nomena an’i Oliver Cowdery tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny volana septambra 1830. Nanana vato iray i Hiram Page izay mpikambana tao amin’ny Fiangonana ary nihambo ho nahazo fanambarana tamin’ny alalan’izany momba ny fananganana an’i Ziona sy ny fandaminana ny Fiangonana izy. Voafitak’izany filazana izany ny mpikambana maro, ary na dia i Oliver Cowdery aza dia voataonan’izany filazana diso izany. Taloha kelin’ny fihaonambe, dia nanontany ny Tompo tamin-kafanam-po momba ilay raharaha ny Mpaminany ka nahazo izao fanambarana manaraka izao.

1–7, Nihazona ny fanalahidin’ireo mistery i Joseph Smith, ary izy irery ihany no mandray fanambarana ho an’ny Fiangonana; 8–10, Tokony hitory amin’ny Lamanita i Oliver Cowdery; 11–16, Nofitahin’i Satana i Hiram Page ka nomeny fanambarana diso.

Fizarana 29

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany teo anatrehan’ny loholona enina tao Fayette, New York, ny volana septambra 1830. Ity fanambarana ity dia nomena andro vitsivitsy talohan’ny fihaonambe izay nanomboka ny 26 septambra 1830.

1–8, Manangona ny olom-boafidiny i Kristy; 9–11, Mampiditra ny arivotaona ny fiaviany; 12–13, Hitsara an’i Isiraely rehetra ny Roambinifololahy; 14–21, Hialoha lalana ny Fiaviany Fanindroany ny famantarana, ny areti-mandringana ary ny fandravana; 22–28, Handimby ny Arivotaona ny fitsanganana amin’ny maty sy ny fitsarana farany; 29–35, Ara-panahy ny zava-drehetra ho an’ny Tompo; 36–39, Noroahina hiala avy tany an-danitra ny devoly sy ny miaramilany mba haka fanahy ny olona; 40–45, Nitondra famonjena ny Fahalavoana sy ny Sorompanavotana; 46–50, Voavonjy amin’ny alalan’ny Sorompanavotana ny zaza.

Fizarana 30

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i David Whitmer, i Peter Whitmer zanany ary i John Whitmer tao Fayette, New York, ny volana septambra 1830, taorian’ny fihaonambe izay naharitra telo andro tao Fayette saingy talohan’ny niparitahan’ny loholon’ny Fiangonana. Tany am-piandohana dia navoaka ho fanambarana telo ity lahatsoratra ity; nakamban’ny mpaminany ho fizarana tokana izany ho an’ny fanontana tamin’ny taona 1835 ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana.

1–4, Voalevilevy i David Whitmer noho ny tsy fahavarany nanompo tamin’ny fahazotoana; 5–8, Tokony handeha hiaraka amin’i Oliver Cowdery, amin’ny asa fitoriana any amin’ny Lamanita i Peter Whitmer zanany; 9–11, Voantso hitory ny filazantsara i John Whitmer.

Fizarana 31

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Thomas B. Marsh ny volana septambra 1830. Izany dia nitranga avy hatrany taorian’ny fihaonamben’ny Fiangonana (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 30). Natao batisa tany amin’ny fiandohan’io volana io i Thomas B. Marsh ary natokana ho loholon’ny Fiangonana talohan’ny nanomezana ity fanambarana ity.

1–6, Nantsoina mba hitory ny filazantsara i Thomas B. Marsh ary nahazo antoka ny amin’ny fiadanan’ny fianakaviany; 7–13, Nanarina izy mba hanam-paharetana, hivavaka mandrakariva ary hanaraka ny Mpampionona.

Fizarana 32

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Parley P. Pratt sy i Ziba Peterson tany Manchester, New York, ny fiandohan’ny volana ôktôbra 1830. Tsapan’ireo loholona ho nahaliana fatratra sady niteraka hetaheta ny momba ny Lamanita izay naminaniana ireo fitahiana nianaran’ny Fiangonana avy tao amin’ny Bokin’i Môrmôna. Noho izany dia nitalahoany ny hanambaran’ny Tompo ny sitrapony raha toa ka tokony hirahina ho any amin’ireo foko Indiana any Andrefana ireo loholona tamin’izay fotoana izay. Nanaraka izany izao fanambarana izao.

1–3, Voantso i Parley P. Pratt sy i Ziba Peterson hitory amin’ny Lamanita ary hiaraka amin’i Oliver Cowdery sy i Peter Whitmer zanany; 4–5, Tokony hivavaka izy ireo mba hahazoany ny soratra masina.

Fizarana 33

Fanambarana nomena, tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany, ho an’i Ezra Thayre sy i Northrop Sweet tao Fayette, New York, ny volana ôktôbra 1830. Ny tantaran’i Joseph Smith dia nilaza rehefa nampiditra ity fanambarana ity fa “ny Tompo … dia vonona mandrakariva ny hampianatra ireo izay mazoto mikatsaka amin’ny finoana.”

1–4, Antsoina hitory ny filazantsara ny mpiasa amin’ny ora fahiraika ambin’ny folo; 5–6, Voaorina ny Fiangonana ary tokony hangonina ny olom-boafidy; 7–10, Mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra; 11–15, Miorina eo amin’ny vatolampin’ny filazantsara ny Fiangonana; 16–18, Miomàna ho amin’ny fiavian’ny Mpampakatra.

Fizarana 34

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Orson Pratt tao Fayette, New York, ny 4 nôvambra 1830. Sivy ambin’ny folo taona ny rahalahy Pratt tamin’io fotoana io. Niova fo sy natao batisa izy rehefa nandre ny fitorian’ny zokiny Parley P. Pratt, enina herinandro talohan’io, momba ny filazantsara naverina indray. Tao an-tranon’i Peter Whitmer rainy no nahazoana ity fanambarana ity.

1–4, Tonga zanak’ Andriamanitra amin’ny alalan’ny Sorompanavotana ireo mahatoky; 5–9, Manomana ny lalana ho amin’ny Fiaviana Fanindroany ny fitoriana ny filazantsara; 10–12, Tonga amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina ny faminaniana.

Fizarana 35

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao an-tanàna na tao akaikin’ny tanànan’i Fayette, New York, ny volana 7 desambra 1830. Nisahana ny fanaovana ny fandikana ny Baiboly saika isan’andro ny Mpaminany tamin’io fotoana io. Natomboka tany amin’ny volana jona 1830 ny fandikana ary samy natao mpitantsoratra na i Oliver Cowdery na i John Whitmer. Noho izy ireo efa nantsoina ho amin’ny andraikitra hafa ankehitriny dia nantsoina tamin’ny alalan’ny fanendren’ Andriamanitra i Sidney Rigdon mba hatao mpitantsoratry ny mpaminany tamin’io asa io (Jereo ny andininy 20). Tao amin’ny sasin-tenin’ny rakitsorany momba ity fanambarana ity dia milaza ny tantaran’i Joseph Smith hoe: “Tonga [avy tany Ohio] i Sidney Rigdon tamin’ny volana desambra mba hanontany ny Tompo, ary niara-tonga taminy i Edward Patridge. … Fotoana fohy taorian’ny fahatongavan’ireo rahalahy roa ireo, dia niteny toy izao ny Tompo.”

1–2, Ny fomba mety hahatonga ny olona ho zanak’ Andriamanitra; 3–7, Nantsoina mba hanao batisa sy hanolotra ny Fanahy Masina i Sidney Rigdon; 8–12, Tanterahina amin’ny finoana ireo famantarana sy fahagagana; 13–16, Hively ireo firenena amin’ny herin’ny Fanahy ny mpanompon’ny Tompo; 17–19, Nihazona ny fanalahidin’ireo mistery i Joseph Smith; 20–21, Hahatanty ny andro hiavian’ny Tompo ny olom-boafidy; 22–27, Ho voavonjy i Isiraely.

Fizarana 36

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Edward Partridge tao akaikin’i Fayette, New York, ny 9 desambra 1830 (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 35). Milaza ny tantaran’i Joseph Smith fa i Edward Partridge no “ohatra ny amin’ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra ary anankiray amin’ireo lehilahy lehiben’ny Tompo.”

1–3, Nametra-tanana tamin’i Edward Partridge tamin’ny alalan’ny tanan’i Sidney Rigdon ny Tompo; 4–8, Ny lehilahy tsirairay izay mandray ny filazantsara sy ny fisoronana dia hantsoina handeha sy hitory.

Fizarana 37

Fanambarana nomena ho an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao akaikin’i Fayette, New York, ny volana desambra 1830. Omena etoana ny didy voalohany momba ny fanangonana amin’ity fotoampitantanana ity.

1–4, Nantsoina ny Olomasina hiangona ao Ohio.

Fizarana 38

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Fayette, New York, ny 2 janoary 1831. Tamin’ny fihaonamben’ny Fiangonana no nitrangan’izany.

1–6, Nahary ny zava-drehetra i Kristy; 7–8, Eo afovoan’ny Olomasiny izay hahita Azy tsy ho ela Izy; 9–12, Efa lo ny nofo rehetra eo anoloany; 13–22, Efa natokany ho an’ny Olomasiny mandritra ny fotoam-pahavelomana sy mandrakizay ny tanin’ny fampanantenana; 23–27, Nodidiana ny Olomasina mba ho iray sy hifampitondra toy ny mpirahalahy; 28–29, Voalaza mialoha ny hisian’ny ady; 30–33, Ny Olomasina dia homena fahefana avy any ambony ary handeha any anivon’ny firenena rehetra; 34–42, Nodidiana ny Fiangonana hikarakara ny mahantra sy ny sahirana ary hikatsaka ny haren’ny mandrakizay.

Fizarana 39

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i James Covel, tao Fayette, New York, ny 5 janoary 1831. I James Covel, izay efa mpitandrina Metôdista nandritra ny efapolo taona teo ho eo, dia nifanaiky tamin’ny Tompo fa hankatò izay didy rehetra homen’ny Tompo azy amin’ny alalan’i Joseph Mpaminany.

1–4, Manana ny hery ho tonga zanak’ Andriamanitra ny Olomasina; 5–6, Fandraisana an’i Kristy ny fandraisana ny filazantsara; 7–14, Nodidiana i James Covel mba hatao batisa ary hiasa ao amin’ny tanimboaloboky ny Tompo; 15–21, Tokony hitory ny filazantsara ireo mpanompon’ny Tompo mialoha ny Fiaviana Fanindroany; 22–24, Ireo izay mandray ny filazantsara dia hangonina amin’ny fotoam-pahavelomana sy mandrakizay.

Fizarana 40

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Fayette, New York, ny 6 janoary 1831. Talohan’ny niraketana ity fanambarana ity, dia milaza izao ny tantaran’ny Mpaminany hoe: “Noho i James [Covel] nitsipaka ny tenin’ny Tompo ary niverina amin’ny fitsipika nananany teo aloha sy ny olony, dia nomen’ny Tompo ahy sy an’i Sidney Rigdon izao fanambarana manaraka izao” (jereo ny fizarana 39).

1–3, Ny fahatahorana ny fanenjehana sy ny fiahiahiana izao fiainana izao no mahatonga ny fitsipahana ny filazantsara.

Fizarana 41

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 4 febroary 1831. Manome torolalana ny Mpaminany sy ny loholon’ny Fiangonana ity fanambarana ity mba hivavaka hahazoana ny “lalàn’” Andriamanitra (jereo fizarana 42). Vao tonga tao Kirtland avy tany New York i Joseph Smith ary i Leman Copley izay mpikamban’ny Fiangonana tao akaikin’i Thompson, Ohio, “dia nangataka ny Rahalahy Joseph sy i Sidney [Rigdon] … mba hipetraka any aminy dia homeny trano sy vatsy izy ireo.” Ity fanambarana ity dia manazava ny toerana tokony hipetrahan’i Joseph sy i Sidney sy miantso koa an’i Edward Partridge ho eveka voalohan’ny Fiangonana.

1–3, Hitondra ny Fiangonana amin’ny alalan’ny fanahin’ny fanambarana ireo loholona; 4–6, Handray sy hitandrina ny lalàn’ny Tompo ny mpianatra marina; 7–12, Notendrena ho evekan’ny Fiangonana i Edward Partridge.

Fizarana 42

Fanambarana nomena indroa miantoana tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 9 sy 23 febroary 1831. Ny ampahany voalohany izay ahitana ny andininy 1 ka hatramin’ny 72 dia noraisina teo anatrehan’ny loholona roa ambin’ny folo ary ho fanatanterahana ny fampanantenan’ny Tompo natao tany aloha, fa ny “lalàna” dia homena any Ohio (jereo ny fizarana 38:32). Ny ampahany faharoa dia ahitana ny andininy 73 ka hatramin’ny 93. Nomarihin’ny Mpaminany fa “mirakitra ny lalàn’ny Fiangonana” ity fanambarana ity.

1–10, Antsoina ireo loholona mba hitory ny filazantsara, hanao batisa an’ireo niova fo ary hanorina ny Fiangonana; 11–12, Tokony hantsoina sy hatokana izy ireo ary tokony hampianatra ny fitsipika ny filazantsara hita ao amin’ny soratra masina; 13–17, Tokony hampianatra sy haminany amin’ny herin’ny Fanahy izy ireo; 18–29, Didina ireo Olomasina tsy hamono olona, tsy hangalatra, tsy handainga, tsy hitsiriritra, tsy hanitsakitsa-bady na hiteny ratsy ny hafa; 30–39, Aroso etoana ny lalàna mifehy ny fanokanana fananana; 40–42, Melohina ny avonavona sy ny fidonanaham-poana; 43–52, Tokony hositranina amin’ny alalan’ny fametrahan-tanana sy ny finoana ny marary; 53–60, Mifehy ny Fiangonana ny soratra masina ary tokony hotoriana amin’izao tontolo izao; 61–69, Hambara ny toerana hisy an’i Jerosalema Vaovao sy ireo mistery momba ny fanjakana; 70–73, Tokony hampiasaina ho fanohanana ny mpitondra Fiangonana ireo fananana voatokana; 74–93, Aroso etoana ireo lalàna mifehy ny fijangajangana, ny fanitsakitsaham-bady, ny famonoana olona, ny halatra ary ny fibabohana amin’ny fahotana.

Fizarana 43

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny volana febroary 1831. Tamin’io fotoana io dia voakorontan’ireo olona nanao filazana diso ka nihambo ho mpanambara ny mpikambana sasany amin’ny Fiangonana. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ka nahazo ity filazana izay miantefa amin’ny loholon’ny Fiangonana ity. Ny ampahany voalohany dia mikasika ny fitondrana ny Fiangonana; ny ampahany faharoa dia mirakitra fampitandremana izay tokony hampitain’ireo loholona amin’ireo firenena eto an-tany.

1–7, Amin’ny alalan’ilay efa voatendry ihany no ahatongavan’ireo didy sy fanambarana; 8–14, Hamasinina amin’ny fiasana amim-pahamasinana tanteraka eo anoloan’ny Tompo ny Olomasina; 15–22, Nirahina ny loholona hiantsoantso fibebahana sy hanomana ny olona ho amin’ny andro lehiben’ny Tompo; 23–28, Miantso ny olona amin’ny alalan’ny feony ihany sy amin’ny alalan’ny herin’ny voary ny Tompo; 29–35, Ho avy ny Arivotaona sy ny famatorana an’i Satana.

Fizarana 44

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Kirtland, Ohio, tamin’ny faramparan’ny volana febroary 1831. Ho fanarahana ny toromarika aroso etoana, dia notapahin’ny Fiangonana ny hisian’ny fihaonambe amin’ny fiandohan’ny volana jona manaraka.

1–3, Tokony hivory amin’ny fihaonambe ny loholona; 4–6, Tokony hiorina araka ny lalàn’ny tany izy ireo ary hikarakara ny mahantra.

Fizarana 45

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 7 martsa 1831. Rehefa nosoratana ny sasin-tenin’ity fanambarana ity dia izao no lazain’ny tantaran’i Joseph Smith hoe: “Amin’izao vanim-potoan’ny Fiangonana izao, dia … tatitra diso maro … sy tantara adaladala no navoaka … ary naparitaka … mba hisakanana ny olona tsy hanadihady ny asa, na hanaiky ny finoana. … Nefa akory ny hafalian’ireo Olomasina … raha noraisiko izao manaraka izao.”

1–5, Kristy no mpisolovava antsika amin’ny Ray; 6–10, Ny filazantsara dia mpitondra hafatra manomana ny lalana eo anoloan’ny Tompo; 11–15, Noraisin’ny Tompo ho any Aminy i Enoka sy ireo rahalahiny; 16–23, Nambaran’ny Tompo ny famantarana ny amin’ny fiaviany tahaka izay nomeny teo an-tendrombohitra Oliva; 24–38, Haverina indray ny filazantsara, ho tanteraka ny fotoan’ny Jentilisa ary handrakotra ny tany ny areti-mandripaka; 39–47, Famantarana zava-mahatalanjona ary Fitsanganana amin’ny maty no hiaraka amin’ny Fiaviana Fanindroany; 48–53, Hijoro eo amin’ny Tendrombohitra Oliva i Kristy, ary ho hitan’ny Jiosy ny ratra eo amin’ny tanany sy ny tongony; 54–59, Hanjaka mandritra ny Arivotaona ny Tompo; 60–62, Nilazana ny Mpaminany mba hanomboka ny fandikana ny Testamenta Vaovao fa amin’ny alalan’izany no hampahafantarana vaovao lehibe; 63–75, Nodidina ireo Olomasina mba hivory ary hanorina an’i Jerosalema Vaovao izay any no hahatongavan’ny olona avy amin’ny firenen-drehetra.

Fizarana 46

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 8 martsa 1831. Tamin’izany fotoana vao niandohan’ny Fiangonana izany, dia tsy mbola voavolavola ny fomba iraisana hitondrana ireo fivoriam-piangonana. Saingy ny fahazarana tsy mampiditra amin’ny fivoriana fanasan’ny Tompo sy amin’ireo fivoriana hafa an’ny Fiangonana afa-tsy ny mpikambana sy ireo naman’ny Fiangonana tena mafana fo dia efa nanjary fanao raikitra. Ity fanambarana ity dia maneho ny sitrapon’ny Tompo momba ny fitondrana sy ny fitarihana ireo fivoriana ary ny torolalany mikasika ny fikatsahana sy ny famantarana ireo fanomezam-pahasoavan’ny Fanahy.

1–2, Ny loholona no tokony hitondra ny fivoriana araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina; 3–6, Ireo tena mpikatsaka ny fahamarinana dia tsy tokony horoahana hiala amin’ny fivorian’ny fanasan’ny Tompo; 7–12, Angataho amin’ Andriamanitra ary katsaho ireo fanomezam-pahasoavan’ny Fanahy; 13–26, Omena ny fitanisana ny sasany amin’ireo fanomezam-pahasoavana ireo; 27–33, Nomem-pahefana hamantatra ireo fanomezam-pahasoavan’ny Fanahy ny mpitondra ny Fiangonana.

Fizarana 47

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtand, Ohio, ny 8 martsa 1831. Nisalasala i John Whitmer tamin’ny voalohany, izay efa mpitambokin’ny Mpaminany rehefa nangatahina mba ho mpahay tantaran’ny Fiangonana sy ho mpitamboky ka handimby an’i Oliver Cowdery. Nanoratra izy hoe: “Aleoko tsy manao izany fa mandinika hoe aoka ho tanteraka izay sitrapon’ny Tompo, ka raha iriany izany dia iriako ny mba hanehoany izany amin’ny alalan’i Joseph ilay Mpahita.” Rehefa avy nandray izany fanambarana izany i Joseph Smith dia nanaiky i John Whitmer ary nanompo tao amin’ny andraikitra nanendrena azy.

1–4, Notendrena hirakitra ny tantaran’ny Fiangonana sy hanoratra ho an’ny Mpaminany i John Whitmer.

Fizarana 48

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 10 martsa 1831. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ny amin’ny fomba tokony harahina eo amin’ny fahazoana tany honenan’ny Olomasina. Zava-dehibe izany noho ny fifindra-monin’ny mpikambana ao amin’ny Fiangonana avy any atsinanan’i Etazonia, izay nankatò ny didin’ny Tompo fa izy ireo dia tokony hivondrona ao Ohio (jereo fizarana 37:1–3; 45:64).

1–3, Tokony hifampizara ny taniny amin’ny rahalahiny ireo Olomasina ao Ohio; 4–6, Tokony hividy tany ireo Olomasina, hanorina tanàna ary hanaraka ny torohevitry ny filoha mpiahy azy ireo.

Fizarana 49

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Sidney Rigdon, i Parley P. Pratt ary i Leman Copley tao Kirtland, Ohio, ny 7 mey 1831. Efa nanaiky ny filazantsara i Leman Copley saingy mbola nitana ny sasantsasany tamin’ny fampianaran’ny Shakers (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing) [Firaisan’ny Fiarahamonin’ny Mpino ny Fisehoan’i Kristy Fanindroany], izay nisy azy tany aloha. Anisan’ny zavatra inoan’ireo Shakers ny hoe efa nitranga sahady ny Fiavian’i Kristy Fanindroany ary efa niseho tamin’ny endriky ny vehivavy iray atao hoe Ann Lee Izy. Tsy noheverin’izy ireo ho zavatra manan-danja ny batisan’ny rano. Nandà ny fanambadiana izy ireo ary nino ny fiainana ao anatin’ny fitovoana tanteraka. Nandrara ny fihinanan-kena koa ny Shakers sasany. Tamin’ny nanoratana ny sasin-tenin’ity fanambarana ity dia izao no voalazan’ny tantaran’i Joseph Smith: “Mba hahazoana fahalalana feno kokoa momba ilay toe-draharaha, dia nanontany ny Tompo aho ary nandray izao manaraka izao.” Nolavin’ny fanambarana ny sasany amin’ireo fisainana fototra an’ny vondrona Shaker. Nentin’ireo rahalahy voalaza etsy ambony ireo tany amin’ny fiarahamonina Shaker (tao akaikin’i Cleveland, Ohio) ny soson’ilay fanambarana ary novakiany manontolo taminy saingy notsipahina.

1–7, Ny andro sy ora hiavian’i Kristy dia hijanona ho zava-tsy fantatra ambara-piaviny; 8–14, Tsy maintsy mibebaka ny olona, mino ny filazantsara ary mankatò ny ôrdônansy mba hahazo famonjena; 15–16, Voatendrin’ Andriamanitra ny fanambadiana; 17–21, Ekena ny fihinanana hena; 22–28, Hiroborobo i Ziona ary hamony tahaka ny raozy ny Lamanita mialoha ny Fiaviana Fanindroany.

Fizarana 50

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 9 mey 1831. Milaza ny tantaran’i Joseph Smith fa ny sasany tamin’ireo loholona dia tsy nahatakatra ny fisehoan’ireo fanahy samy hafa miely patrana eto an-tany, ka nomena ity fanambarana ity ho setrin’ny fanontaniany manokana ny amin’izany toe-javatra izany. Ireo fitrangana lazaina fa ara-panahy dia tsy vitsy teo anivon’ny mpikambana, izay nihambo ho nahazo fahitana sy fanambarana ny sasany taminy.

1–5, Miely patrana eto an-tany ireo fanahy sandoka maro; 6–9, Lozan’ireo mpihatsaravelatsihy sy ireo izay sarahina hiala amin’ny Fiangonana; 10–14, Tokony hitory ny filazantsara amin’ny alalan’ny Fanahy ireo loholona; 15–22, Samy ilaina hohazavaina amin’ny alalan’ny Fanahy na ny mpitory na ny mpihaino; 23–25, Izay tsy mampiorina dia tsy avy amin’ Andriamanitra; 26–28, Ireo mahatoky no tompon’ny zava-drehetra; 29–36, Valiana ny vavak’ireo nodiovina; 37–46, Kristy no Mpiandry Tsara sy Vatolampin’i Isiraely.

Fizarana 51

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Thompson, Ohio, ny 20 mey 1831. Tamin’io fotoana io dia nanomboka tonga tao Ohio ireo Olomasina nifindra monina avy tamin’ireo faritra atsinanana, ka nanjary nilaina ny hanaovana fandaminana raikitra momba ny fiorenam-ponenany. Noho ny fisahanana ity raharaha ity niankina indrindra tamin’ny anjara fanompoan’ny eveka dia nitady toromarika ny amin’ity raharaha ity ny Eveka Edward Partridge, hany ka nanontany ny Tompo ny Mpaminany.

1–8, Notendrena hisahana ny fitantanan-draharaha sy ny fananana i Edward Partridge; 9–12, Tokony hitondra tena amim-pahamarinana ny Olomasina ary handray zara mitovy; 13–15, Tokony hanana trano fitehirizan’ny eveka izy ireo ary handrindra ireo fananana araka ny lalàn’ny Tompo; 16–20, Ho toerana hiangonana mandritra ny fotoana fohy i Ohio.

Fizarana 52

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ny loholon’ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 6 jona 1831. Natao tao Kirtland ny fihaonambe izay nanomboka ny fahatelon’ny volana jona ary nifarana ny fahenina. Tamin’io fihaonambe io no nanaovana voalohany ny fanokanana manokana ho amin’ny anjara fanompoan’ny mpisorona avo, ary tsikaritra ny fisehoan’ireo fanahy sandoka sy mpamitaka vitsivitsy ka noroahina.

1–2, Voatondro hatao any Missouri ny fihaonambe manaraka; 3–8, Natao ny fanendrena ireo loholona sasany izay hiara-dalana; 9–11, Tokony hampianatra izay efa nosoratan’ireo apôstôly sy mpaminany ny loholona; 12–21, Ireo nohazavain’ny Fanahy dia mamoa ny voan’ny fiderana sy ny fahendrena; 22–44, Notendrena ny loholona maromaro mba hitory ny filazantsara mandritra ny diany mankany Missouri hamonjy fihaonambe.

Fizarana 53

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Algernon Sidney Gilbert tao Kirtand, Ohio, ny 8 jona 1831. Noho ny fangatahan’i Sidney Gilbert, dia nanontanian’ny Mpaminany ny Tompo ny momba ny asa sy ny antso ho an’ny Rahalahy Gilbert ao amin’ny Fiangonana.

1–3, Ny antso sy ny fifidianana an’i Sidney Gilbert ao amin’ny Fiangonana dia ny hatokana ho loholona; 4–7, Tokony hitana ny toeran’ny mpandraharahan’ny eveka koa izy.

Fizarana 54

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Newel Knight tao Kirtland, Ohio, ny 10 jona 1831. Nisara-bazana ny mpikamban’ny Fiangonana nipetraka tao Thompson, Ohio, noho ireo raharaha mikasika ny fanokanana fananana. Niharihary ny fitiavan-tena sy ny fimatimatesan-karena. Taorian’ny asa nanirahana azy tany amin’ny Shakers (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 49), dia tsy notanan’i Leman Copley ny fanekeny hanokana ny toeram-piompiana sy fambolena midadasika nananany ho toerana lovain’ireo Olomasina tonga avy any Colesville, New York. Noho izany dia nanatona ny Mpaminany i Newel Knight (izay mpitarika ireo mpikambana nipetraka tao Thompson) sy ireo loholona hafa nanontany izay tokony hatao. Nanontany ny Tompo ny Mpaminany ary nandray izao fanambarana izao izay nandidy ireo mpikambana tao Thompson mba handao ny toeram-piompiana sy fambolen’i Leman Copley ary hanao dia mankany Missouri.

1–6, Tsy maintsy mitandrina ny fanekempihavanan’ny filazantsara ireo Olomasina mba hahazo famindram-po; 7–10, Tsy maintsy manam-paharetana ao amin’ny fahoriana izy ireo.

Fizarana 55

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i William W. Phelps tao Kirtland, Ohio, ny 14 jona 1831. Vao tonga tao Kirtland i William W. Phelps mpanonta printy mbamin’ny fianakaviany ary nanontany ny Tompo ny momba azy ny Mpaminany.

1–3, Voantso sy voafidy mba hatao batisa, hatokana ho loholona ary hitory ny filazantsara i William W. Phelps; 4, tokony hanoratra boky ho an’ireo ankizy ao amin’ny sekolin’ny Fiangonana izy; 5–6, Izy dia tokony handeha ho any Missouri izay ho toeram-piasany.

Fizarana 56

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 15 jona 1831. Ity fanambarana ity dia nanafay an’i Ezra Thayre noho ny tsy fankatoavany fanambarana anankiray teo aloha (ilay “didy” voaresaka ao amin’ny andininy faha 8), izay noraisin’i Joseph Smith ho azy, izay nanoro lalana an’i Thayre mikasika ny andraikiny ao amin’ny toeram-piompiana sy fambolen’i Frederick G. Williams izay nipetrahany. Ity fanambarana manaraka ity koa dia nanafoana ny fiantsoana an’i Thayre hanao dia any Missouri miaraka amin’i Thomas B. Marsh (jereo fizarana 52:22).

1–2, Tsy maintsy mitondra ny hazofijaliany ny Olomasina ary manaraka ny Tompo mba hahazo famonjena; 3–13, Ny Tompo no manome sy manafoana ny didy, ary roahina ny tsy mpankatò; 14–17, Lozan’ny mpanankarena izay tsy te hanampy ny mahantra ary lozan’ny mahantra izay tsy torotoro fo; 18–20, Sambatra ny mahantra izay madio am-po, fa izy no handova ny tany.

Fizarana 57

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Ziona, Fivondronan’i Jackson, Missouri, ny 20 jolay 1831. Ho fankatoavana ny didin’ny Tompo handeha ho any Missouri izay toerana hanambarany “ny tany lovanareo” (fizarana 52), dia nandeha avy tany Ohio nankany amin’ny sisintany andrefan’i Missouri ireo loholona. Nisaintsaina ny toe-piainan’ny Lamanita i Joseph Smith ary nanontany tena hoe: “Rahoviana ny tany foana no hamony tahaka ny raozy? Rahoviana i Ziona no haorina ao amin’ny voninahiny, ary aiza no hatsangana ny Tempolinao izay any no handehanan’ireo firenena rehetra amin’ny andro farany?” Taorian’izany dia nandray ity fanambarana ity izy.

1–3, Independence, Missouri no toerana ho an’ny Tanànan’i Ziona sy ny tempoly; 4–7, Tokony hividy tany sy handray lova amin’io faritra io ny Olomasina; 8–16, Tokony hanangana tranombarotra iray i Sidney Gilbert, tokony ho mpanonta printy i William W. Phelps ary tokony hanomana rakitsoratra mba havoaka ho boky i Oliver Cowdery.

Fizarana 58

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Ziona, Fivondronan’i Jackson, Missouri, ny 1 aogositra 1831. Ny maraindrainan’ny Sabata voalohany nanaraka ny fahatongavan’ny Mpaminany sy ireo mpiara-dia taminy tao amin’ny Fivondronan’i Jackson, Missouri, dia nisy fanompoam-pivavahana natao ary natao batisa ny mpikambana roa. Nandritra io herinandro io no nahatongavan’ny sasany tamin’ireo Olomasin’i Colesville, avy ao amin’ny Sampan’i Thompson mbamin’ireo hafa (jereo fizarana 54). Liana ny maro ny hianatra ny sitrapon’ny Tompo momba azy ireo eo amin’ny toerana vaovao hiangonana.

1–5, Ireo izay maharitra fahoriana dia hosatrohina voninahitra; 6–12, Tokony hiomana ho amin’ny fampakarambadin’ny Zanakondry sy ny fanasana hataon’ny Tompo ny Olomasina; 13–18, Mpitsara amin’i Isiraely ny eveka; 19–23, Tokony hankatò ny lalàn’ny tany ny Olomasina; 24–29, Tokony hampiasa ny safidiny hanaovana ny tsara ny olona; 30–33, Mandidy sy manafoana ny Tompo; 34–43, Tsy maintsy mibaboka sy mahafoy ny fahotany ny olona rehefa mibebaka; 44–58, Tokony hividy ny lovany ny Olomasina ary hiangona ao Missouri; 59–65, Tsy maintsy toriana amin’ny olona rehetra ny filazantsara.

Fizarana 59

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Ziona, Fivondronan’i Jackson, Missouri, ny 7 aogositra 1831. Talohan’ity fanambarana ity dia notokanana ilay tany araka izay efa nandidian’ny Tompo, ary natokana ny toerana ho an’ny tempoly any aoriana. Nodimandry tamin’ny andro nandraisana ity fanambarana ity i Polly Knight, vadin’i Joseph Knight rainy, izay mpikambana voalohany maty tao Ziona. Noraisin’ny mpikambana tany am-piandohana ho toy ny “fanomezana torolalana ny Olomasina mikasika ny fomba hanajana ny sabata sy ny fomba fifadian-kanina sy fivavahana” ity fanambarana ity.

1–4, Hotahina ireo Olomasina mahatoky ao Ziona; 5–8, Tokony ho tia sy hanompo ny Tompo izy ireo ary hitandrina ny didiny; 9–19, Tahina ara-nofo sy ara-panahy ny Olomasina amin’ny alalan’ny fitandremana ny andron’ny Tompo ho masina; 20–24, Ampanantenaina fiadanana eo amin’izao tontolo izao ary fiainana mandrakizay any amin’ny tontolo ho avy ny marina.

Fizarana 60

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany, tao Independence Fivondronan’i Jackson, Missouri, ny 8 aogositra 1831. Tamin’izay fotoana izay, ireo loholona izay nandeha tany amin’ny Fivondronan’i Jackson sy nandray anjara tamin’ny fanokanana ilay tany sy ny toerana ho an’ny tempoly dia naniry ny hahafantatra ny zavatra tokony hataony.

1–9, Tokony hitory ny filazantsara amin’ny fiangonan’ny olon-dratsy ireo loholona; 10–14, Tsy tokony holanilaniany foana ny fotoany na haleviny ny talentany; 15–17, Azony sasana ny tongony ho vavolombelona miampanga ireo izay mitsipaka ny filazantsara.

Fizarana 61

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany teo amoron’ny Renirano Missouri, teo McIlwaine’s Bend, ny 12 aogositra 1831. Rehefa niverina tamin’ny diany ny Mpaminany sy ireo loholona folo mba hankany Kirtland, dia nitaingin-dakana izy ireo nidina ny Renirano Missouri. Nandalo tamin’ny loza maro izy ireo tamin’ny andro fahatelon’ny diany. Nahita ny mpandringana nitety tamin-kery ny teny ambonin’ny rano tamin’ny fahitana tamin’ny andro antoandro i William W. Phelps loholona.

1–12, Efa nandidy famongorana maro teny ambonin’ny rano ny Tompo; 13–22, Nozonin’i Jaona ny rano ary mitety ny eo amboniny ny mpandringana; 23–29, Manana fahefana handidy ny rano ny sasany; 30–35, Tokony handeha tsiroaroa ny loholona ary hitory ny filazantsara; 36–39, Tokony hiomana ho amin’ny fiavian’ny Zanak’Olona izy ireo.

Fizarana 62

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany teo amoron’ny Renirano Missouri, tao Chariton, Missouri, ny 13 aogositra 1831. Tamin’io andro io dia nifanena tamin’ny loholona maro izay teny an-dalana ho any Ziona ny Mpaminany sy ny mpiara-dia taminy izay nandeha avy any Independence ho any Kirtland ka nahazo ity fanambarana ity taorian’ny fifampiarahabana feno fifaliana.

1–3, Voarakitra any an-danitra ny tenivavolombelona; 4–9, Ny loholona dia tokony handeha sy hitory araka ny fandanjalanjana ary araka ny fitarihan’ny Fanahy.

Fizarana 63

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 30 aogositra 1831. Tafaverina tao Kirtland ny Mpaminany, i Sidney Rigdon ary i Oliver Cowdery ny 27 aogositra, taorian’ny famangiany tany Missouri. Manazava io fanambarana io ny tantaran’i Joseph Smith: “Amin’izao androm-pahazazan’ny Fiangonana izao dia nisy ny fahamaimaizana lehibe ny hahazo ny tenin’ny Tompo momba ny lohahevitra tsirairay, izay amin’ny lafiny rehetra dia mikasika ny famonjena antsika; ary satria ny tanin’i Ziona no raharahan’ny tany lehibe indrindra banjinina ankehitriny dia nangataka fanampim-pahalalana tamin’ny Tompo aho ny amin’ny fanangonana ny Olomasina sy ny fividianana ny tany ary ireo raharaha hafa.”

1–6, Ho avy amin’ny olon-dratsy ny andron’ny fisafoahana; 7–12, Tonga amin’ny alalan’ny finoana ireo famantarana; 13–19, Izay manitsakitsa-bady ao am-po dia handà ny finoana ary hatsipy any amin’ny farihy afo; 20, Handray lova amin’ny tany niova endrika ny mahatoky; 21, Tsy mbola nomena ny fitantarana feno ny zava-nitranga teo amin’ny Tendrombohitry ny Fiovan-tarehy; 22–23, Mandray ny misterin’ny fanjakan’ny mpankatò; 24–31, Tokony hovidiana ny lova ao Ziona; 32–35, Manapaka ny hisian’ny ady ny Tompo, ka mamono ny olon-dratsy ny olon-dratsy; 36–48, Hiangona ao Ziona ny Olomasina ary hanome ny vola hanorenana azy; 49–54, Azo antoka ho an’ny mahatoky ny fitahiana amin’ny Fiaviana Fanindroany, amin’ny Fitsanganana amin’ny maty ary mandritra ny Arivotaona; 55–58, Izao no andro fampitandremana; 59–66, Manonona foana ny anaran’ny Tompo ireo izay mampiasa izany tsy ombam-pahefana.

Fizarana 64

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ireo loholon’ny Fiangonana tao Kirtland, Ohio, ny 11 septambra 1831. Teo am-piomanana ny hifindra monina any Hiram, Ohio, ny Mpaminany mba hanohy ny asany amin’ny fandikana ny Baiboly izay efa navela fony izy tany Missouri. Ny antokon’ireo rahalahy izay efa nodidina handeha ho any Ziona (Missouri) dia niolomay fatratra nanao ireo fiomanana mba hiaingana amin’ny volana ôktôbra. Tamin’io fotoana niheninkenenana io no nandraisana ny fanambarana.

1–11, Didina mba hifamela ireo Olomasina fandrao hitoetra aminy ny fahotana lehibe kokoa; 12–22, Tokony hoentina eo anoloan’ny Fiangonana ny tsy mibebaka; 23–25, Izay mandoa ny fahafolonkarena dia tsy hodorana amin’ny fiavian’ny Tompo; 26–32, Ampitandremana amin’ny trosa ny Olomasina; 33–36, Hoesorina hiala ao i Ziona ny mpikomy; 37–40, Hitsara ireo firenena ny Fiangonana; 41–43, Hiroborobo i Ziona.

Fizarana 65

Fanambarana mikasika ny vavaka nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany, tao Hiram, Ohio, ny 30 ôktôbra 1831.

1–2, Nankinina tamin’olona teto an-tany ny fanalahidin’ny fanjakan’ Andriamanitra ary handresy ny tombontsoan’ny filazantsara; 3–6, Ho avy ny fanjakan’ny lanitry ny arivotaona ary hikambana amin’ny fanjakan’ Andriamanitra eto an-tany.

Fizarana 66

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny 29 ôktôbra 1831. Nanontany miafina ny Tompo i William E. McLellin mba hampahafantatra amin’ny alalan’ny Mpaminany ny valin’ny fanontaniana dimy izay tsy fantatr’i Joseph Smith. Noho ny fangatahan’i William E. McLellin, dia nanontany ny Tompo ny Mpaminany ary nandray izao fanambarana izao.

1–4, Ny fanekempihavanana maharitra mandrakizay no fahafenoan’ny filazantsara; 5–8, Tokony hitory, hijoro ho vavolombelona ary hifandahatra amin’ny olona ireo loholona; 9–13, Ahazoana antoka ny fandovana ny fiainana mandrakizay ny asa fanompoana mahatoky.

Fizarana 67

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny voalohandohan’ny volana nôvambra 1831. Izany dia tamin’ny fotoan’ny fihaonambe manokana izay nandinihina sy nanapahana ny famoahana ho boky ireo fanambarana efa noraisina tamin’ny Tompo tamin’ny alalan’ny Mpaminany (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 1). Vao nanorina ny fanontana printin’ny Fiangonana i William W. Phelps tany Independence, Missouri. Nanapa-kevitra ny fihaonambe fa hamoaka ireo fanambarana ao amin’ny Book of Commandments (ny Bokin’ireo Didy) ary hanonta boky 10.000 (izay noho ireo olana tsy nampoizina dia nahena ho 3000 taty aoriana). Maro tamin’ireo rahalahy no nijoro ho vavolombelona marina tokoa, fa ireo fanambarana voangona tamin’izany fotoana izany mba havoaka dia tena marina tokoa, araka izay nambaran’ny Fanahy Masina nilatsaka tamin’izy ireo. Voarakitra ao amin’ny tantaran’i Joseph Smith fa taorian’ny nandraisana ny fanambarana antsoina hoe fizarana 1, dia nandeha ny resaka nanakiana ny fomba fiteny nampiasaina tamin’ireo fanambarana. Nanaraka izany izao fanambarana izao.

1–3, Mandre ny vavaka sy miambina an’ireo loholony ny Tompo; 4–9, Manao fanamby amin’ny olona hendry indrindra Izy mba haka tahaka ny kely indrindra amin’ireo fanambarany; 10–14, Hovelomin’ny Fanahy ireo loholona mahatoky ary hahita ny tavan’ Andriamanitra.

Fizarana 68

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny 1 nôvambra 1831, ho valin’ny vavaka hahafantarana ny hevitry ny Tompo mikasika an’i Orson Hyde, i Luke S. Johnson, i Lyman E. Johnson, ary i William E. McLellin. Na dia nivantana ho an’ireo lehilahy efatra ireo aza ny ampahany amin’ity fanambarana ity dia miantefa amin’ny Fiangonana manontolo ny ankamaroan’ny votoatiny. Novelabelarina teo ambany fitarihan’i Joseph Smith io fanambarana io rehefa navoaka tao amin’ny edisiona 1835 tamin’ny Fotopampianarana sy Fanekepihavanana.

1–5, Manjary soratra masina ny tenin’ireo loholona rehefa entanin’ny Fanahy Masina izy; 6–12, Tokony hitory sy hanao batisa ireo loholona ary hanaraka ireo tena mpino ny famantarana; 13–24, Ny lahimatoa amin’ireo zanakalahin’i Aharôna dia afaka manompo toy ny Eveka Mpiahy (izany hoe, mitana ny fanalahidin’ny fiadidiana amin’ny maha-eveka azy) eo ambany fitarihan’ny Fiadidiana Voalohany; 25–28, Didina ny ray aman-dreny hampianatra ny zanany ny filazantsara; 29–35, Ny Olomasina dia tokony hitandrina ny Sabata, hazoto miasa ary hivavaka.

Fizarana 69

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, 11 nôvambra 1831. Ny fitambaran’ireo fanambarana izay natao havoaka mialoha dia efa nankatoavin’ny fihaonambe manokana ny 1–2 nôvambra. Ny 3 nôvambra dia nampidirina ilay fanambarana izay miseho etoana ho fizarana 133, izay nantsoina hoe Tovana taty aoriana. Efa voatendry tany aloha i Oliver Cowdery hitondra ny dika tanan’ireo fanambarana sy didy natambatra ho any Independence, Missouri mba hanonta izany. Tokony hoentiny miaraka aminy koa ny vola izay efa narotsaka mba ho fananganana ny Fiangonana any Missouri. Ity fanambarana ity dia nanome torolalana an’i John Whitmer handeha hiaraka amin’i Oliver Cowdery ary koa nanendry an’i Whitmer mba hanao dia hanangonany ny tantara noho ny antsony izay amin’ny maha-mpahay tantara sy mpitambokin’ny Fiangonana.

1–2, Tokony hiaraka amin’i Oliver Cowdery ho any Missouri i John Whitmer; 3–8, Tokony hitory sy hanangona, hirakitra sy hanoratra ireo toe-javatra ara-tantara koa izy.

Fizarana 70

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny 12 nôvambra 1831. Ny tantaran’ny Mpaminany dia milaza fa fihaonambe manokana efatra no natao nanomboka ny 1 ka hatramin’ny 12 nôvambra iray manontolo. Nandritra ny fivoriana farany tamin’ireo fivoriana ireo no nandinihana ny maha-zava-dehibe ireo fanambarana izay aty aoriana havoaka hoe Book of Commandments (ny Bokin’ny Didy) ary avy eo hoe Fotopampianarana sy Fanekempihavanana. Io fanambarana io dia nomena taorian’ny nandanian’ny fihaonambe fa “sarobidy mihoatra noho ny haren’ny Tany manontolo” ireo fanambarana ireo. Ny tantaran’i Joseph Smith dia niantso ireo fanambarana hoe “fototry ny Fiangonana amin’izao andro farany izao, sy tombontsoan’izao tontolo izao izay maneho fa ireo fanalahidin’ireo misterin’ny fanjakan’ny Mpamonjy antsika dia ankinina amin’olombelona indray.”

1–5, Notendrena ireo mpitantan-draharaha mba hamoaka ireo fanambarana; 6–13, Ireo izay miasa ao amin’ny zava-panahy dia mendrika ny karamany; 14–18, Tokony hitovy ny Olomasina eo amin’ny zavatr’izao fiainana izao.

Fizarana 71

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Hiram, Ohio ny 1 desambra 1831. Nanohy ny fandikana ny Baiboly ny Mpaminany, ka i Sidney Rigdon no mpitantsoratra, ambara-pandraisana ity fanambarana ity, ka namelany izany vetivety tamin’izay fotoana izay, mba hahafahan’izy ireo manatanteraka ny toromarika nomena teo amin’izany. Ireo rahalahy dia tokony handeha hitory mba hampitony ny rivom-pankahalana izay efa nitombo nanohitra ny Fiangonana, vokatry ny famoahana taratasy maromaro nosoratan’i Ezra Booth izay efa nivadika.

1–4, Irahina hanambara ny filazantsara i Joseph Smith sy i Sidney Rigdon; 5–11, Hatao mangaihay ireo fahavalon’ny Olomasina.

Fizarana 72

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirland, Ohio, ny 4 desambra 1831. Niara-nivory ny loholona sy ny mpikambana maromaro mba hianatra ny andraikiny ary hiorina bebe kokoa ao amin’ny fampianaran’ny Fiangonana. Ity fizarana ity dia fanatambarana fanambarana telo voaray ny androtriny. Ny andininy 1 ka hatramin’ny 8 dia mampahafantatra ny fiantsoana an’i Newel K. Whitney ho eveka. Nantsoina izy tamin’izay ka nohosorana, ary voaray taorian’izay ny andininy 9 ka hatramin’ny 23, izay nanome fanampim-panazavana momba ny andraikitry ny eveka. Nomena taorian’izany ny andininy 24 ka hatramin’ny 26, izay nanome torolalana mikasika ny fanangonana ho any Ziona.

1–8, Tokony hanao tatitra amin’ny eveka momba ny fintantanan-draharahany ireo loholona; 9–15, Ny eveka no mitantana ny trano fitehirizana ary miahy ny mahantra sy ny sahirana; 16–26, Tokony hohamarinin’ny eveka ny fahamendrehan’ireo loholona.

Fizarana 73

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Hiram, Ohio, ny 10 janoary 1832. Hatramin’ny tapany voalohan’ny volana desambra lasa teo, dia efa nirotsaka tamin’ny fitoriana ny Mpaminany sy i Sidney, ary tamin’izany dia be no vita ho fampihenana ireo fihetsika nisy tsy fankasitrahana izay nipoitra mba hanohitra ny Fiangonana (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 71).

1–2, Tokony hanohy ny fitoriana ireo loholona; 3–6, Tokony hanohy ny fandikana ny Baiboly mandra-pahavitany i Joseph Smith sy i Sidney Rigdon.

Fizarana 74

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao amin’ny Fivondronan’i Wayne, New York, tamin’ny 1830. Na dia talohan’ny niorenan’ny Fiangonana aza dia efa nipoitra ny fanontaniana mikasika ny tena fomba fanaovana batisa, ka nitarika ny mpaminany hikatsaka valiny momba izany lohahevitra izany. Milaza ny tantaran’i Joseph Smith fa io fanambarana io dia fanazavana ny 1 Korintiana 7:14, soratra masina iray izay nampiasaina matetika mba hanamarinana ny fanaovana batisan’ny zaza.

1–5, Notaomin’i Paoly ny Fiangonana tamin’ny androny tsy hitandrina ny lalàn’i Mosesy; 6–7, Masina sy voadio amin’ny alalan’ny sorompanavotana ny ankizy madinika.

Fizarana 75

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Amherst, Ohio, ny 25 janoary 1832. Ity fizarana ity dia ahitana fanambarana roa miavaka tsara (ny voalohany ao amin’ny andininy 1 ka hatramin’ny 22 ary ny faharoa ao amin’ny andininy 23 ka hatramin’ny 36) izay nomena tao anatin’ny andro iray ihany. Fotoan’ny fihaonambe tamin’izay izay nanohanana sy nanosorana an’i Joseph Smith ho Filohan’ny Fisoronana Avo. Nisy loholona vitsivitsy izay naniry ny hianatra ny andraikiny mivantana amin’ny antsipiriany kokoa. Nanaraka izao fanambarana izao.

1–5, Hahazo ny fiainana mandrakizay ireo loholona mahatoky izay mitory ny filazantsara; 6–12, Mivavaha mba handray ny Mpampionona izay mampianatra ny zava-drehetra; 13–22, Ireo loholona dia hipetraka hitsara ireo izay mandà ny hafany; 23–36, Tokony hahazo fanampiana amin’ny Fiangonana ny fianakavian’ireo misiônera.

Fizarana 76

Fahitana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Hiram, Ohio, ny 16 febroary 1832. Ho sasin-tenin’ny fitantarana ity fahitana ity dia izao no voalazan’ny tantaran’i Joseph Smith: “Rehefa niverina avy tany amin’ny fihaonamben’i Amherst aho dia nanohy ny fandikana ny Soratra Masina. Niharihary tamin’ireo fanambarana efa voaray fa lafiny manan-danja maro momba ny famonjena ny olona no efa nesorina tao amin’ny Baiboly na very talohan’ny nanangonana azy. Miharihary ho azy avy amin’ireo fahamarinana izay tavela, fa raha mamaly ny tsirairay araka ny asa vita tao amin’ny vatana Andriamanitra, ny teny hoe ‘Lanitra,’ izay noheverina ho fonenana mandrakizay ho an’ny Olomasina, dia tsy maintsy ahitana fanjakana mihoatra ny anankiray. Araka izany … raha teo am-pandikana ny Filazantsaran’i Jaona izaho sy ny Loholona Rigdon dia nahita izao fahitana manaraka izao.” Teo am-pandikana ny Jaona 5:29 ny Mpaminany tamin’ny fotoana nanomezana ity fahitana ity.

1–4, Ny Tompo no Andriamanitra; 5–10, Hambara amin’ny mahatoky rehetra ireo misterin’ny fanjakana; 11–17, Hitsangana ny rehetra amin’ny fitsanganan’ny marina sy ny tsy marina amin’ny maty; 18–24, Ny mponin’ireo tontolo maro dia zanakalahy sy zanakavavy nateraka ho an’ Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Sorompanavotan’i Jesoa Kristy; 25–29, Lavo ny anjelin’ Andriamanitra iray ary nanjary devoly; 30–49, Miaritra ny fanamelohana mandrakizay ireo zanaky ny fahaverezana; mahazo ambaratongam-pamonjena ny hafa rehetra; 50–70, Filazalazana ny voninahitra sy ny valisoan’ireo olona tafasandratra ao amin’ny fanjakana selestialy; 71–80, Filazalazana ny amin’ireo izay handova ny fanjakana terestrialy; 81–113, Fanazavana ny toetr’ireo izay ao amin’ny voninahitra telestialy, terestrialy ary selestialy; 114–119, Mety hahita sy hahatakatra ireo misterin’ny fanjakan’ Andriamanitra ny olo-mahatoky amin’ny herin’ny Fanahy Masina.

Fizarana 77

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio tany amin’ny volana martsa 1832 tany. Izao no lazain’ny tantaran’i Joseph Smith, “Misy ifandraisany amin’ny fandikana ny Soratra Masina izao fanazavana noraisiko manaraka izao, izay momba ny Fanambaran’i Masindahy Jaona.”

1–4, Ny fananan’ny biby fanahy sy ny honenany ao amin’ny fahasambarana mandrakizay; 5–7, Efa 7000 taona ny taom-piainan’ity tany ity; 8–10, Famerenan’ireo anjely samihafa indray ny filazantsara sy ny fanompoana eto an-tany; 11, Ny fanisiana tombo-kase an’ireo 144000; 12–14, Ho avy i Kristy any amin’ny fiandohan’ny arivo taona fahafito; 15, Hatsangana ireo mpaminany roa ho an’ny firenena Jiosy.

Fizarana 78

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 1 martsa 1832. Tamin’io andro io dia nivory mba hiresaka momba ny raharahan’ny Fiangonana ny Mpaminany sy ireo mpitarika hafa. Ity fanambarana ity tamin’ny voalohany dia nanome torolalana ny Mpaminany, sy i Sidney Rigdon ary i Newel K. Whitney mba handeha any Missouri ka handrindra ny asa ahazoam-bola sy ny asa famoaham-boky an’ny Fiangonana amin’ny alalan’ny fananganana “orinasa” iray izay hanara-maso ireo ezaka atao ireo ka hamokatra vola mba hanorenana an’i Ziona sy ho tombontsoan’ny mahantra. Natsangana tamin’ny aprily 1832 io orinasa io izay nantsoina hoe Orinasa Miray ary noravana tamin’ny 1834 (jereo ny fizarana 82). Taorian’ny nandravana izany dia nosoloina teo ambany fitarihan’i Joseph Smith ho lasa “raharahan’ny trano fitehirizana ho an’ny mahantra” ilay andian-teny hoe “orinasam-barotra sy orinasa mpamoaka boky” tao amin’ity fanambarana ity, ary nosoloina hoe “rafitra” ilay teny hoe “orinasa.”

1–4, Tokony hanangana sy hanorina trano fitehirizana ny Olomasina; 5–12, Ny fampiasany ny fananany amim-pahendrena dia hitondra azy any amin’ny famonjena; 13–14, Tokony tsy hiankina amin’ireo fahefana eto an-tany ny Fiangonana; 15–16, Nanompo teo ambany fahefan’ny Iray Masina (i Kristy) i Mikaela (i Adama); 17–22, Sambatra ny mahatoky fa izy no handova ny zava-drehetra.

Fizarana 79

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny volana martsa 1832.

1–4, Nantsoin’ny Mpampionona i Jared Carter mba hitory ny filazantsara.

Fizarana 80

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Stephen Burnett, tao Hiram, Ohio, ny 7 martsa 1832.

1–5, Nantsoina i Stephen Burnett sy i Eden Smith hitory amin’ny toerana rehetra nofinidin’izy ireo.

Fizarana 81

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny 15 martsa 1832. Voantso ho mpisorona avo sy ho mpanolotsaina ao amin’ny Fiadidiana ny Fisoronana Avo i Frederick G. Williams. Ireo rakitsoratra ara-tantara dia mampiseho fa nony noraisina ity fanambarana ity ny volana martsa 1832, dia niantso an’i Jesse Gause ho amin’ny anjara fanompoan’ny mpanolotsaina ho an’i Joseph Smith tao amin’ny Fiadidiana izany. Kanefa rehefa tsy nitozo ny fahavarany tamin’io antso io dia nomena an’i Frederick G. Williams ilay antso taty aoriana. Tokony horaisina ho toy ny dingana mankany amin’ny fananganana ny Fiadidiana Voalohany araka ny fitsipika ilay fanambarana (mitondra ny datin’ny volana martsa 1832) izay niantso manokana ho amin’ny anjara fanompoan’ny mpanolotsaina eo amin’izany Fiadidiana izany, sady nanazava ny halehiben’ilay fanendrena. Nanompo nandritra ny fotoana fohy ny Rahalahy Gause saingy nesorina tsy ho mpikambana amin’ny Fiangonana izy ny volana desambra 1832. Natokana ho amin’io anjara fanompoana voalaza io ny Rahalahy Williams ny 18 martsa 1833.

1–2, Hazonin’ny Fiadidiana Voalohany mandrakariva ireo fanalahidin’ny fanjakana; 3–7, Raha mahatoky amin’ny asa fanompoany i Frederick G. Williams dia hanana ny fiainana mandrakizay.

Fizarana 82

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Independence, Fivondronan’i Jackson, Missouri, ny 26 aprily 1832. Izany dia nandritra ny filankevitry ny mpisorona avo sy ireo loholon’ny Fiangonana. Nandritra ilay filankevitra no nanohanana an’i Joseph Smith ho Filohan’ny Fisoronana Avo, dia anjara fanompoana izay efa nanokanana azy tany aloha, tamin’ny fihaonamben’ny mpisorona avo, sy ny loholona ary ny mpikambana tao Amherst, Ohio, ny 25 janoary 1832 (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 75). Io fanambarana io dia namerina ireo torolalana nomena tao anatin’ny fanambarana iray tany aloha (fizarana 78) mba hanorina orinasa—nantsoina hoe Orinasa Miray (nosoloina teo ambany fitarihan’i Joseph Smith ho lasa hoe “rafitra” ilay teny hoe “orinasa” taty aoriana)—mba hitantana ilay asam-barotra sy asa famoahana boky sahanin’ny Fiangonana.

1–4, Be ny hotakiana amin’izay nomena be; 5–7, Manjaka eo amin’izao tontolo izao ny haizina; 8–13, Voafatotra ny Tompo rehefa ataontsika izay lazainy; 14–18, Tsy maintsy mitombo ao amin’ny hatsarana sy ny fahamasinana i Ziona; 19–24, Tokony hokatsahin’ny olona tsirairay ny tombontsoan’ny namany.

Fizarana 83

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Independence, Missouri, ny 30 aprily 1832. Azo ity fanambarana ity raha mbola niara-nivory tamin’ireo rahalahiny ny Mpaminany.

1–4, Fananan’ny vehivavy sy ny ankizy zo hahazo fanohanana avy amin’ny vadiny sy ny rainy; 5–6, Fananan’ny mananotena sy ny kamboty zo hahazo fanohanana avy amin’ny Fiangonana.

Fizarana 84

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio ny 22 sy 23 septambra 1832. Efa nanomboka niverina avy tamin’ny asa fitoriana tamin’ny faritra atsinanana ireo loholona nandritra ny volana septambra ary nanao tatitra momba ny asany. Tamin’izany fotoam-pifaliana izany, raha mbola tafangona izy ireo, no nandraisana ity fanambarana ity. Niantso izany ho fanambarana momba ny fisoronana ny Mpaminany.

1–5, Haorina any Missouri ilay Jerosalema Vaovao sy ny Tempoly; 6–17, Fanomezana ny fitohizan’ny fisoronana, hatramin’i Mosesy ka hatramin’i Adama; 18–25, Ny fihazonan’ny fisoronana ambony ny fanalahidin’ny fahalalana an’ Andriamanitra; 26–32, Ny fihazonan’ny fisoronana ambany ny fanalahidin’ny asa fanompoan’ny anjely sy ny an’ny filazantsara fiomanana; 33–44, Ny fahazoan’ny olona ny fiainana mandrakizay amin’ny alalan’ny fianianana sy ny fanekempihavanan’ny fisoronana; 45–53, Fanazavan’ny Fanahin’i Kristy ny olona sy ny fitoeran’izao tontolo izao ao amin’ny fahotana; 54–61, Tsy maintsy mijoro ho vavolombelon’ireo zavatra izay efa noraisiny ireo ny Olomasina; 62–76, Tokony hotoriany ny filazantsara dia hanaraka ireo famantarana; 77–91, Tokony handeha hitory, tsy mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy ireo loholona ary ny Tompo no hamatsy izay ilainy; 92–97, Miandry ireo izay mitsipaka ny filazantsara ny areti-mandringana sy ny ozona; 98–102, Fanomezana ny hira vaovao momba ny fanavotana an’i Ziona; 103–110, Aoka ny olona tsirairay hanefa ny anjara fanompoany sy hifofotra amin’ny antso ananany; 111–120, Tokony hitory ny fahavetavetan’ny fandravana amin’ny andro farany ireo mpanompon’ny Tompo.

Fizarana 85

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 27 nôvambra 1832. Ity fizarana ity dia nalaina tamin’ny taratasin’ny Mpaminany ho an’i William W. Phelps izay nonina tao Independence, Missouri. Mamaly ireo fanontaniana momba ireo Olomasina efa nifindra monina tany Ziona izany saingy tsy nanaraka ny didy mba hanokana ny fananany ka noho izany tsy nahazo ny lovany araka ny fandaminana najoro tao amin’ny Fiangonana.

1–5, Raisina amin’ny alalan’ny fanokanana fananana ny lova ao Ziona; 6–12, Ilay mahery sy matanjaka no hanome ny Olomasina ny lovany ao Ziona.

Fizarana 86

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 6 desambra 1832. Azo ity fanambarana ity raha mbola teo am-pitsarana sy teo am-pamoahana ny sora-tanana momba ny fandikana ny Baiboly ny Mpaminany.

1–7, Fanomezan’ny Tompo ny hevitry ny fanoharana momba ny vary sy ny tsimparifary; 8–11, Nohazavainy ny fitahian’ny fisoronana ho an’ireo izay mpandova ara-dalàna araka ny nofo.

Fizarana 87

Fanambarana sy faminaniana momba ny ady, nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao an-tanàna na tao akaikin’i Kirtland, Ohio, ny 25 desambra 1832. Nibahana tamin’izany fotoana izany ny fifandirana tany Etazonia mikasika ny fanandevozana sy ny fandavan’i South Carolina handoa ny vola tokony haloany amin’ny fanjakana foibe. Milaza ny tantaran’i Joseph Smith fa “Nanomboka niharihary kokoa” tamin’ny Mpaminany “ireo endrika adiady nanerana ireo firenena noho izay nisy hatrizay nanombohan’ny Fiangonana ny diany nivoaka avy tao an-tany foana.”

1–4, Voalaza mialoha ny hisian’ny ady eo amin’ireo Faritany Tavaratra sy ireo Faritany Tatsimo; 5–8, Antambo lehibe no hanjo ny mponina rehetra eto an-tany.

Fizarana 88

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio ny 27 sy 28 desambra 1832, ary ny 3 janoary 1833. Nantsoin’ny Mpaminany izy ity hoe “‘ravin’oliva’ … nongotana tamin’ny Hazon’ny Paradisa, ny hafatry ny Tompo mitondra fiadanana ho antsika.” Ity fanambarana ity dia nomena nandritra ny fihaonambe iray rehefa avy samy nivavaka “nitokana sy tamin’ny feo avo tamin’ny Tompo ny mpisorona avo maromaro ny mba hanambarany ny sitrapony amintsika mikasika ny fananganana an’i Ziona.”

1–5, Mandray ny Mpampionona izay fampanantenana ny fiainana mandrakizay ny Olomasina mahatoky; 6–13, Voara-maso sy voafehin’ny fahazavan’i Kristy ny zava-drehetra; 14–16, Ny fahatongavan’ny Fitsanganana amin’ny maty amin’ny alalan’ny Fanavotana; 17–31, Ny fankatoavana ny lalàna selestialy, terestrialy na telestialy dia manomana ny olona ho amin’ireo fanjakana sy voninahitra tsirairay avy ireo; 32–35, Ireo izay te hitoetra ao amin’ny fahotana dia mbola mijanona ho maloto; 36–41, Ny fanjakana rehetra dia entina amin’ny lalàna; 42–45, Efa nomen’ Andriamanitra ny lalàna ho an’ny zava-drehetra; 46–50, Ho takatry ny olona na dia Andriamanitra aza; 51–61, Ny fanoharana ny amin’ilay lehilahy izay mandefa ny mpanompony ho any an-tsaha sy ny fisafoany ny tsirairay avy taminy; 62–73, Manakaikeza ny Tompo ianareo dia hahita ny tavany; 74–80, Manamasina ny tenanareo ary mifampianara ny fotopampianaran’ny fanjakana; 81–85, Ny olona tsirairay izay efa nampitandremana dia tokony hampitandrina ny namany; 86–94, Famantarana, fikorontanan’ny singa, ary anjely no manomana ny lalana ho amin’ny fiavian’ny Tompo; 95–102, Fiantsoan’ny trompetran’ny anjely ny maty araka ny fandaminany; 103–116, Filazan’ny trompetran’ny anjely ny famerenana ny filazantsara ho amin’ny laoniny, ny fianjeran’i Babylona ary ny adin’ilay Andriamanitra lehibe; 117–126, Katsaho ny fianarana, aoreno ny tranon’ Andriamanitra (ny tempoly) ary atafio ny tenanareo ny famatoran’ny fiantrana; 127–141, Fanazavana ny amin’ny lamin’ny Sekolin’ny Mpaminany ka ao anatin’izany ny ôrdônansin’ny fanasan-tongotra.

Fizarana 89

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 27 febroary 1833. Ho setrin’ny fampiasan’ireo rahalahy tamin’izany fotoana izany ny paraky sy ny sigara tamin’ny fivoriana, dia voatarika ny Mpaminany mba hisaintsaina ny amin’ilay toe-draharaha; koa nanontany ny Tompo ny momba izany izy. Ity fanambarana fantatra amin’ny hoe ny Tenin’ny Fahendrena ity no valiny.

1–9, Voarara ny fampiasana divay, ny zavapisotro mahery, ny paraky sy ny sigara ary ny zavapisotro mahamay; 10–17, Voatendry hampiasain’ny olona sy ny biby ny zavamaniry, ny voankazo sy ny hena ary voan-javamaniry; 18–21, Ny fankatoavana ny lalàn’ny filazantsara, anisan’izany ny Tenin’ny Fahendrena, dia mitondra fitahiana ara-nofo sy ara-panahy.

Fizarana 90

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 8 martsa 1833. Ity fanambarana ity dia fanohizana ny dingana ho fametrahana ny Fiadidiana Voalohany (jereo ny sasin-teny ho an’ny fizarana 81); vokatr’izany, dia natokana ny 18 martsa 1833 ireo mpanolotsaina voalaza etoana.

1–5, Ny fanalahidin’ny fanjakana dia natolotra an’i Joseph Smith ary natolotra ny Fiangonana tamin’ny alalany; 6–7, Tokony hanompo ao amin’ny Fiadidiana Voalohany i Sidney Rigdon sy i Frederick G. Williams; 8–11, Ny filazantsara dia hotoriana amin’ireo firenen’i Isiraely, amin’ny Jentilisa ary amin’ny Jiosy, ka samy handre amin’ny fiteniny avy ny olona tsirairay; 12–18, Tsy maintsy manao ny fandaminana ny Fiangonana i Joseph Smith sy ireo mpanolotsainy; 19–37, Nanarin’ny Tompo ireo olona samihafa mba handeha araka ny hitsiny ary hanompo ao amin’ny fanjakany.

Fizarana 91

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 9 martsa 1833. Tao anatin’ny fandikana ny Testamenta Taloha ny Mpaminany tamin’izay fotoana izay. Rehefa tonga teo amin’ny ampahany nisy ireo soratra tranainy natao hoe Apôkrifa izy dia nanontany ny Tompo ary nandray izao toromarika izao.

1–3, Ny ankabeazan’ny Apôkrifa dia voadika araka ny hitsiny saingy mirakitra soratra mifangaro izay sady nataon’ny tanan’olombelona no tsy marina; 4–6, Mitondra soa izy ho an’ireo izay hazavain’ny Fanahy.

Fizarana 92

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 15 martsa 1833. Ity fanambarana ity dia manome torolalana an’i Frederick G. Williams izay vao haingana no nanendrena azy ho mpanolotsaina an’i Joseph Smith, mikasika ny andraikiny ao amin’ny Orinasa Miray (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 78 sy 82).

1–2, Fanomezan’ny Tompo didy momba ny fandraisana ao amin’ny lamina miray.

Fizarana 93

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio ny 6 mey 1833.

1–5, Ireo rehetra izay mahatoky dia hahita ny Tompo; 6–18, Vavolombelona nanambara i Jaona fa ny Zanak’ Andriamanitra dia nitombo tao amin’ny fahasoavana niampy fahasoavana ambara-pandraisany ny fahafenoan’ny voninahitry ny Ray; 19–20, Ireo olona mahatoky izay mitombo ao amin’ny fahasoavana miampy fahasoavana dia handray koa amin’ny fahafenoany; 21–22, Ireo izay ateraka amin’ny alalan’i Kristy no Fiangonan’ny Lahimatoa; 23–28, Nandray ny fahafenoan’ny fahamarinana rehetra i Kristy, ary afaka manao toy izany ny olona amin’ny alalan’ny fankatoavana; 29–32, Niaraka tamin’ Andriamanitra ny olona tany am-piandohana; 33–35, Ny singa dia maharitra mandrakizay ary afaka handray ny fahafenoan’ny fifaliana ny olona amin’ny Fitsanganana amin’ny maty; 36–37, Ny voninahitr’ Andriamanitra dia faharanitan-tsaina; 38–40, Tsy manan-tsiny eo anoloan’ Andriamanitra ny ankizy noho ny fanavotan’i Kristy; 41–53, Fandidiana ireo rahalahy mpitarika handaminany ny fianakaviany.

Fizarana 94

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 2 aogositra 1833. Notendrena ho kômitin’ny fanorenana Fiangonana i Hyrum Smith, i Reynolds Cahoon ary i Jared Carter.

1–9, Fanomezan’ny Tompo ny didy momba ny fananganana ny trano ho an’ny asan’ny Fiadidiana; 10–12, Tokony haorina ny trano printy; 13–17, Voatendry ny lova sasantsasany.

Fizarana 95

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 1 jona 1833. Ity fanambarana ity dia tohin’ny toromarika avy amin’ Andriamanitra momba ny tokony hanorenana trano iray hitsaohana sy hianarana, dia ny tranon’ny Tompo (jereo ny fizarana 88:119–136).

1–6, Nanarina ireo Olomasina satria tsy nahavita ny tranon’ny Tompo; 7–10, Ny fanirian’ny Tompo dia ny hampiasana ny tranony hanafiana ny olony amin’ny hery avy any ambony; 11–17, Atokana ho toerana fiderana sy ho sekolin’ny Apôstôly ny trano.

Fizarana 96

Fanambarana nomena tamin’ny 4 jona 1833 tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany izay nampiseho ny fandaminana ny tanàna na ny tsatòkan’i Ziona tao Kirtland mba ho fakan-tahaka ho an’ny Olomasin’i Kirtland. Tamin’ny fihaonamben’ny mpisorona avo izany, ary ny lohahevi-dehibe nobanjinina dia ny fizakana ny tany sasantsasany fantatra amin’ny hoe ny toeram-pambolena amam-piompian’i French, izay fananan’ny Fiangonana tao akaikin’i Kirtland. Noho ny fihaonambe tsy afaka nifanaraka ny amin’izay tokony hiandraikitra ilay toeram-pambolena sy fiompiana, dia nifanaraka ny rehetra fa hanontany ny Tompo ny amin’ilay raharaha.

1, Hohamafisina ny tsatòkan’i Ziona ao Kirtland; 2–5, Fizaran’ny eveka ny lova ho an’ireo Olomasina; 6–9, Tokony ho mpikambana ao amin’ny lamina miray i John Johnson.

Fizarana 97

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 2 aogositra 1833. Miompana manokana amin’ny toe-draharahan’ny olomasina tao Ziona, Fivondronan’i Jackson, Missouri, ity fanambarana ity, ho valin’ny fanontanian’ny Mpaminany ny Tompo. Nianjadian’ny fanenjehana mavaivay ny mpikamban’ny Fiangonana tao Missouri tamin’izay fotoana izay ary noterena hanao sonia ny fanekena handao ny Fivondronan’i Jackson ny 23 jolay 1833.

1–2, Fitahiana ny ankamaroan’ny Olomasin’i Ziona (Fivondronan’i Jackson, Missouri) noho ny fahatokiany; 3–5, Fankasitrahana an’i Parley P. Pratt noho ny asany tao amin’ny sekolin’i Ziona; 6–9, Ireo izay mitandrina ny fanekempihavanany no eken’ny Tompo; 10–17, Haorina ao i Ziona ny trano izay hahitan’ny madio am-po an’ Andriamanitra; 18–21, Ireo izay madio am-po no Ziona; 22–28, Ho afa-mandositra ny famaizan’ny Tompo i Ziona raha mahatoky.

Fizarana 98

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 6 aogositra 1833. Tonga ity fanambarana ity ho setrin’ny fanenjehana nihatra tamin’ny Olomasina tao Missouri. Ny fitombon’ny isan’ireo mpikamban’ny Fiangonana izay nanorim-ponenana tao Missouri dia nanahiran-tsaina an’ireo mpanorim-ponenana hafa sasany, izay nahatsiaro fa nampatahotra azy ireo ny hamaroan’ny Olomasina sy ny hery ara-pôlitika sy ara-toekarena nentiny ary ny tsy fitoviana teo amin’ny kolotsaina sy ny fivavahana. Ny volana jolay 1833 dia nopotehin’ny olona-dratsy ny fananan’ny Fiangonana ary nisy andian’olon-dratsy namotika ny fananan’ny Fiangonana ka nanosotra tara sy volom-borona ny mpikambana anankiroa tao amin’ny Fiangonana ary nitaky ny hialan’ireo Olomasina tao amin’ny Fivondronan’i Jackson. Na dia tsy isalasalana aza fa efa henon’ny Mpaminany tany Kirtland (izay efapolo sy efajato sy arivo kilaometatra miala avy eo) ny vaovao sasantsasany momba ny olana tao Missouri, dia tamin’ny alalan’ny fanambarana ihany no nahafahany nahafantatra tamin’io daty io ny ny maha-sarotra ny toe-draharaha.

1–3, Ho tombontsoan’ny Olomasina ny fahoriany; 4–8, Tokony hanohana ny lalam-panorenan’ny firenena ny Olomasina; 9–10, Ny olona marina, hendry ary tsara dia tokony hotohanana hanana toerana ao amin’ny fitantanana ny firenena; 11–15, Ireo manolotra ny ainy noho ny amin’ny Tompo no hahazo ny fiainana mandrakizay; 16–18, Lavo ny ady ary torio ny fandriampahalemana; 19–22, Nanarina ny Olomasina tao Kirtland ary nodidina hibebaka; 23–32, Fanambaran’ny Tompo ny lalàny momba ny fanenjehana sy ny fahoriana nahatra tamin’ny olony; 33–38, Azo ekena ny ady rehefa ny Tompo ihany no mandidy izany; 39–48, Ny Olomasina dia tokony hamela ny fahavalony izay ho afa-mandositra ny famalian’ny Tompo koa raha mibebaka.

Fizarana 99

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i John Murdock, ny 29 aogositra 1832, tao Hiram, Ohio. Nitory ny filazantsara nandritra ny herintaona mahery i John Murdock ka nipetraka tany amin’ny fianakaviana hafa tany Ohio ireo zanany—kamboty reny taorian’ny nahafatesan’i Julia Clapp vadiny ny volana aprily 1831—nandritra izany.

1–8, Voantso hitory ny filazantsara i John Murdock, ary ireo izay nandray azy dia mandray ny Tompo ary hahazo famindram-po.

Fizarana 100

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Sidney Rigdon tao Perrysburg, New York, ny 12 ôktôbra 1833. Rehefa nandao ny ankohonany nandritra ny andro maromaro izy roa lahy dia somary velom-panahiana ny amin’izy ireo ihany.

1–4, Tokony hitory ny filazantsara ho famonjena ny olona i Joseph sy i Sidney; 5–8, Homena azy ireo amin’izany ora izany indrindra izay tokony holazainy; 9–12, Sidney no ho mpitondrateny ary i Joseph no ho mpanambara sady ho mahery amin’ny tenivavolombelona; 13–17, Hanangana vahoaka madio ny Tompo ary ny mpankatò dia hovonjena.

Fizarana 101

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 16 sy 17 desambra 1833. Niaritra fanenjehana lehibe ireo Olomasina izay efa tafavory tao Missouri tamin’io fotoana io. Noroahin’ny mpihetraketraka hiala ny tranony tao amin’ny Fivondronan’i Jackson izy ireo; ary efa nanandrana ny nanorim-ponenana tao amin’ny Fivondronan’i Van Buren sy i Lafayette ary i Ray ny sasany tamin’ireo Olomasina, saingy nanaraka azy ireo ny fanenjehana. Tao amin’ny Fivondronan’i Clay, Missouri, ny ankamaroan’ireo Olomasina tamin’io fotoana io. Maro ireo fandrahonana ho faty natao tamin’ny mpikambana tao amin’ny Fiangonana. Nafoin’ny Olomasina tao amin’ny Fivondronan’i Jackson ny fanaka tao an-trano, ny fitafiana, ny biby fiompy ary ny fananana manokana hafa; ary maro tamin’ny voliny no nopotehina.

1–8, Nofaizina sy nampahoriana ny Olomasina noho ny fandikany ny lalàna; 9–15, Hianjera amin’ireo firenena ny fahaviniran’ny Tompo, saingy hangonina sy hampaherezina kosa ny vahoakany; 16–21, Hatsangana i Ziona sy ireo tsatòkany; 22–31, Fampisehoana ny ho toetry ny fiainana mandritra ny Arivotaona; 32–42, Hotahina ary hovaliana soa ny Olomasina amin’izany; 43–62, Ny fanoharana momba ny andriandahy sy ireo hazo oliva izay maneho ireo korontana sy fanavotana an’i Ziona amin’ny farany; 63–75, Tokony hotohizan’ny Olomasina ny fiarahany mivondrona; 76–80, Ny Tompo no nanao ny Lalàm-panorenan’i Etazonia; 81–101, Tsy maintsy mitambezo ny Olomasina mba hanarenana ireo fahavoazana, araka ny fanoharana ny amin’ilay vehivavy sy ilay mpitsara tsy marina.

Fizarana 102

Kirtland, Ohio, ny 17 febroary 1834. Ny fitanana an-tsoratra avy any ifotony dia nosoratan’ny Loholona isany, Oliver Cowdery sy i Orson Hyde. Nahitsin’ny Mpaminany ny fitanana an-tsoratra ny ampitson’io ary ny andro nanaraka izany dia neken’ny filankevitra avo iray manontolo ilay fitanana an-tsoratra nasiam-panitsiana ho “fanorenana sy ho lalàna mifehy ny filankevitra avo” ao amin’ny Fiangonana. Ny andininy 30 ka hatramin’ny 32, izay miompana amin’ny Filankevitry ny Apôstôly Roambinifolo, dia natovana tamin’ny taona 1835 teo ambany fitarihan’i Joseph Smith rehefa nomanina mba havoaka ao amin’ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana ity fizarana ity.

1–8, Voatendry ny filankevitra avo mba handamin’ny ireo fahasahiranana lehibe izay mipoitra ao amin’ny Fiangonana; 9–18, Fanomezana ireo fombafomba hoenti-mitsara; 19–23, Ny filohan’ny filankevitra no mandray ny fanapahan-kevitra; 24–34, Hazavaina ny fangatahana fitsarana ambony.

Fizarana 103

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 24 febroary 1834. Ity fanambarana ity dia azo taorian’ny fahatongavan’i Parley P. Pratt sy i Lyman Wight, izay avy any Missouri ary tonga tao Kirtland, Ohio, mba hikaon-doha miaraka amin’ny Mpaminany momba ny fanampiana sy ny fampodiana ireo Olomasina amin’ny taniny, ao amin’ny Fivondronan’i Jackson.

1–4, Nahoana no navelan’ny Tompo henjehina ireo Olomasina tao amin’ny Fivondronan’i Jackson; 5–10, Handresy ny Olomasina raha mitandrina ny didy; 11–20, Ho tonga amin-kery ny fanavotana an’i Ziona, ary ny Tompo no handeha eo anoloan’ny vahoakany; 21–28, Hivondrona ao i Ziona ny Olomasina, ary ireo izay mahafoy ny ainy dia hahazo izany indray; 29–40, Voantso ireo rahalahy samihafa mba hanangana ny Tobin’i Ziona sy handeha any Ziona; ampanantenaina fandresena izy ireo raha mahatoky.

Fizarana 104

Fanambarana momba ny Orinasa Miray nomena an’i Joseph Smith Mpaminany tao na teo akaikin’i Kirtland, Ohio, ny 23 aprily 1834 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 78 sy 82). Azo inoana fa fivorian’ny filankevitr’ireo mpikambana ao amin’ny Orinasa Miray io fotoana io, izay nandinihina ireo zavatra ara-materialy nilain’ny Fiangonana maika. Tapaka nandritra ny fivorian’ny orinasa natao teo aloha tamin’ny 10 aprily fa hofoanana ilay orinasa. Ity fanambarana ity kosa dia manoro ny tokony hanovana ny rafitr’ilay orinasa; ka ny fananany dia tokony hozaraina amin’ireo mpikambana ao amin’ny orinasa mba ho fitantanan-draharaha ho azy ireo. Teo ambany fitarihan’i Joseph Smith dia nosoloina hoe “Lamina miray” taty aoriana ny teny hoe “Orinasa Miray” ao anatin’ity fanambarana ity.

1–10, Ho voaozona ny Olomasina izay mandika ny lalàn’ny lamina miray; 11–16, Mamatsy ny Olomasiny araka ny fombany ny Tompo; 17–18, Mifehy ny fikarakarana ny mahantra ny lalàn’ny filazantsara; 19–46, Fanendrena ny fitantanan-draharaha sy ny fitahiana ho an’ireo rahalahy samihafa; 47–53, Tokony hisaraka ny fiasan’ny lamina miray ao Kirtland sy ny lamina ao i Ziona; 54–66, Atao ho fanontana ny soratra masina ny tahiry masin’ny Tompo; 67–77, Ny tahiry ankapoben’ny lamina miray dia hampiasaina araka ny faneken’ny rehetra; 78–86, Ireo izay ao amin’ny lamina miray dia tokony handoa ny trosany rehetra, ary ny Tompo no hanafaka azy ireo amin’ny famatorana ara-bola.

Fizarana 105

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany teo amin’ny Renirano Fishing, Missouri, ny 22 jona 1834. Teo ambany fitarihan’ny Mpaminany dia nandeha nankany Missouri ireo Olomasina avy tany Ohio sy faritra hafa, andian’olona nanao dia izay nantsoina hoe Tobin’i Ziona taty aoriana. Ny tanjon’izy ireo dia ny hitondra ireo Olomasina voaroaka avy tany Missouri hiverina any amin’ny taniny any amin’ny Fivondronan’i Jackson. Natahotra ny valifaty avy amin’ny Tobin’i Ziona ireo mponina tao Missouri, izay nanenjika ireo Olomasina teo aloha, ka nanafika mialoha ireo Olomasina sasany nipetraka tany amin’ny Fivondronan’i Clay, Missouri. Nahazo ity fanambarana ity i Joseph Smith taorian’ny nisintonan’ny governoran’i Missouri ilay fampanantenany hanohana ireo Olomasina.

1–5, Ziona dia haorina amin’ny fanarahana ny lalàna selestialy; 6–13, Ahemotra mandritra ny fotoana fohy ny fanavotana an’i Ziona; 14–19, Ny Tompo no hiady ny adin’i Ziona; 20–26, Tokony ho hendry ka tsy hirehareha ny amin’ny asa mahagaga ny Olomasina rehefa mivory; 27–30, Tokony hovidina ny tany ao Jackson sy amin’ireo fivondronana manodidina; 31–34, Ireo loholona dia tokony handray ny fanafiana masina ao an-tranon’ny Tompo ao Kirtland; 35–37, Ireo Olomasina izay sady voantso no voafidy dia hohamasinina; 38–41, Tokony hanangana ny fanevan’ny fandriampahalemana ho amin’izao tontolo izao ny Olomasina.

Fizarana 106

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 25 nôvambra 1834. Miantefa amin’i Warren A. Cowdery izay sady zoky no rahalahin’i Oliver Cowdery ity fanambarana ity.

1–3, Voantso ho mpitarika mpiahy eo an-toerana i Warren A. Cowdery; 4–5, Tsy hanampoka ny zanaky ny hazavana toy ny mpangalatra ny Fiaviana Fanindroany; 6–8, Fitahiana lehibe no manaraka ny fanompoana mahatoky ao amin’ny Fiangonana.

Fizarana 107

Fanambarana momba ny fisoronana, nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, tany amin’ny volana aprily 1835 tany. Na dia noraketina an-tsoratra tamin’ny 1835 aza ity fizarana ity, ireo rakitsoratra ara-tantara dia milaza fa ny ankamaroan’ny andininy 60 ka hatramin’ny 100 dia mampiditra fanambarana iray izay nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith ny 11 nôvambra 1831. Mifandray amin’ny fananganana ny Kôlejin’ny Roambinifololahy ny volana febroary sy martsa 1835 ity fizarana ity. Angamba nambaran’ny Mpaminany teo anatrehan’ireo izay niomana ny handeha ny 3 mey 1835 hanatanteraka ny asa voalohany anirahana azy amin’ny maha-ao amin’ny kôlejy azy izy ity.

1–6, Misy fisoronana roa: ny Fisoronana Melkizedeka sy ny Fisoronana Aharôna; 7–12, Ireo izay mihazona ny Fisoronana Melkizedeka dia manana fahefana hitondra amin’ny anjara fanompoana rehetra ao amin’ny Fiangonana; 13–17, Ny episkôpà no miahy ny Fisoronana Aharôna izay mitondra ny ôrdônansy ivelany; 18–20, Ny Fisoronana Melkizedeka no mihazona ny fanalahidin’ny fitahiana ara-panahy rehetra; ny Fisoronana Aharôna no mihazona ny fanalahidin’ny fanompoan’ny anjely; 21–38, Ny Fiadidiana Voalohany, ny Roambinifololahy ary ny Fitopololahy no antsoina hoe: kôlejy miahy ka raisiny ao anatin’ny firaisan-kina sy ny fahamarinana ny fanampahan-keviny; 39–52, Voaorina hatramin’i Adama ka hatreo amin’i Noa ny lamin’ny patriarka; 53–57, Niangona tao Adama-ondia-Amàna ireo Olomasina fahiny ary niseho taminy ny Tompo; 58–67, Tokony handamin’ny ny mpitondra ao amin’ny Fiangonana ny Roambinifololahy; 68–76, Manompo toy ny mpitsara tsotra amin’i Isiraely ny eveka; 77–84, Ny Fiadidiana Voalohany sy ny Roambinifololahy no fitsarana avo indrindra ao amin’ny Fiangonana; 85–100, Samy mitondra ny kôlejiny avy ireo filohan’ny Fisoronana.

Fizarana 108

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 26 desambra 1835. Voaray ity fizarana ity noho ny fangatahan’i Lyman Sherman izay efa natokana ho fitopololahy teo aloha ary tonga tao amin’ny Mpaminany, nangataka fanambarana hampahafantarana ny andraikiny.

1–3, Voavela ny fahotan’i Lyman Sherman; 4–5, Hisaina miaraka amin’ireo loholona mpitarika ao amin’ny Fiangonana izy; 6–8, Voantso izy hitory ny filazantsara sy hampahery ny rahalahiny.

Fizarana 109

Vavaka natolotra tamin’ny fanokanana ny tempoly tao Kirtland, Ohio, ny 27 martsa 1836. Araka ny teny nosoratan’ny Mpaminany, ity vavaka ity dia nomena azy tamin’ny alalan’ny fanambarana

1–5, Naorina mba ho toerana hotsidihin’ny Zanak’Olona ny Tempolin’i Kirtland; 6–21, Izany dia ho tranon’ny vavaka, ny fifadiankanina, ny finoana, ny fianarana, ny voninahitra sy ny filaminana, ary ho tranon’ Andriamanitra; 22–33, Enga anie hangaihay ny tsy mibebaka izay manohitra ny vahoakan’ny Tompo; 34–42, Enga anie hivoaka amin-kery ny Olomasina ka hanangona ny marina ho ao Ziona; 43–53, Enga anie ny Olomasina ho afaka amin’ny zavatra mahatahotra izay haidina amin’ny olon-dratsy amin’ny andro farany; 54–58, Enga anie ireo firenena sy vahoaka ary fiangonana ho voaomana ho amin’ny filazantsara; 59–67, Enga anie ny Jiosy, ny Lamanita ary ny Isiraely manontolo ka ho voavotra; 68–80, Enga anie ny Olomasina ka hosatrohina voninahitra sy laza ary hahazo ny famonjena mandrakizay.

Fizarana 110

Fahitana naseho an’i Joseph Smith Mpaminany sy i Oliver Cowdery tao amin’ny tempolin’i Kirtland, Ohio, ny 3 aprily 1836. Fivorian’ny andro sabata tamin’izay. Izao no lazain’ny tantaran’i Joseph Smith: “Tamin’ny tolakandro, dia nanampy ireo filoha hafa nizara ny Fanasan’ny Tompo ho an’ny mpikambana ao amin’ny Fiangonana aho, rehefa avy nandray izany tamin’ny Roambinifololahy, izay tombontsoany amin’ity andro ity ny mitantana eo amin’ny latabatra masina. Rehefa avy nanatontosa ity fanompoana ho an’ny rahalahiko ity aho dia nisintona nankeny amin’ny polipitra, ka nony efa tafidina ny efitra lamba, dia niara-niankohoka tamin’i Oliver Cowdery tamin’ny vavaka mangina sy masina ny tenako. Rehefa nitsangana avy nivavaka izahay, dia nosokafana ho anay izao fahitana manaraka izao.”

1–10, Niseho tamin’ny voninahitra i Jehovah Tompo ary nanaiky ny Tempolin’i Kirtland ho tranony; 11–12, Samy niseho tsirairay i Mosesy sy i Elià ary nanolotra ny fanalahidiny sy ny fotoampitantanany; 13–16, Niverina i Elia ary nanolotra ny fanalahidin’ny fotoampitantanany araka ny nampanantenan’i Malakia.

Fizarana 111

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Salem, Massachusetts, ny 6 aogositra 1836. Nidiran-trosa mavesatra ireo mpitondra ny Fiangonana tamin’io fotoana io noho ireo raharahany tao amin’ny asa fanompoana. Noho ny fandrenesana fa betsaka ny vola ho azon’izy ireo any Salema, dia niainga avy tao Kirtland, Ohio, ny Mpaminany, i Sidney Rigdon, i Hyrum Smith ary i Oliver Cowdery ka nandeha nankany hanadihady io filazana io sady hitory ny filazantsara. Namita raharaham-piangonana maro ireo rahalahy ary nanao asa fitoriana bebe ihany. Rehefa hita niharihary fa tsy hisy vola ho azo, dia niverina tany Kirtland izy ireo. Hita taratra eo amin’ny fomba filazana ity fanambarana ity ny maro tamin’ireo lafiny nisongadina teo amin’ny ara-tantara.

1–5, Ny Tompo no mikarakara izay ilain’ireo mpanompony eo amin’ny fiainany; 6–11, Hitondra an’i Ziona amin’ny famindram-po Izy ary handrindra ny zava-drehetra ho tombontsoan’ireo mpanompony.

Fizarana 112

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany ho an’i Thomas B. Marsh tao Kirtland, Ohio, ny 23 jolay 1837, mikasika ny Apôstôly Roa ambin’ny folon’ny Zanakondry. Ity fanambarana ity dia noraisina ny andro voalohany nitorian’ny Loholona Heber C. Kimball sy Orson Hyde ny filazantsara tany Angletera. Thomas B. Marsh no Filohan’ny Kôlejin’ny Apôstôly Roa ambin’ny folo tamin’izay fotoana izay.

1–10, Ny Roambinifololahy dia tokony handefa ny filazantsara sy hanandratra ny feon’ny fampitandremana amin’ny firenena sy ny vahoaka rehetra; 11–15, Tokony hitondra ny hazofijaliany izy ireo ary hanaraka an’i Jesoa Kristy sy hamahana ny ondriny; 16–20, Ireo izay mandray ny Fiadidiana Voalohany dia mandray ny Tompo; 21–29, Mandrakotra ny tany ny haizina ary ireo izay mino sy hatao batisa ihany no hovonjena; 30–34, Ny Fiadidiana Voalohany sy ny Roambinifololahy no mihazona ireo fanalahidin’ny fitantanan’ny fotoam-pahafenoana.

Fizarana 113

Valin’ireo fanontaniana sasany, momba ny asa soratr’i Isaia, nomen’i Joseph Smith Mpaminany, ny volana martsa 1838, tao na tao akaikin’ny tanànan’i Far West, Missouri, ny volana martsa 1838.

1–6, Fampahafantarana ny vatan’i Jese, ny solofo mitsimoka avy ao ary ny fakan’i Jese; 7–10, Ireo sisa tavela amin’i Ziona naely dia manana zo amin’ny fisoronana ary antsoina hiverina amin’ny Tompo.

Fizarana 114

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 11 aprily 1838.

1–2, Ireo andraikitra ao am-piangonana notanan’ireo izay tsy mahatoky dia homena ny hafa.

Fizarana 115

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 26 aprily 1838, mampahafantatra ny sitrapon’ Andriamanitra momba ny fananganana io toerana io sy ny tranon’ny Tompo. Ity fanambarana ity dia mivantana amin’ireo manampahefana mpiahy sy mpikambana ao amin’ny Fiangonana.

1–4, Nataon’ny Tompo hoe Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany ny Fiangonany; 5–6, Toerana sy fialofana ho an’ny Olomasina i Ziona sy ireo tsatòkany; 7–16, Nodidina ny Olomasina hanangana ny tranon’ny Tompo tao Far West; 17–19, Joseph Smith no mihazona ireo fanalahidin’ny fanjakan’ Andriamanitra eto an-tany.

Fizarana 116

Fanambarana nomena an’i Joseph Smith Mpaminany teo akaikin’i Wight’s Ferry, teo amin’ny toerana atao hoe Spring Hill, Fivondronan’i Daviess, Missouri, ny 19 mey 1838.

Fizarana 117

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 jolay 1838, momba ny andraikitra mivantana an’i William Marks, i Newel K. Whitney ary i Oliver Granger.

1–9, Tsy tokony hitsiriritra ny zavatr’izao fiainana izao ireo mpanompon’ny Tompo, fa “inona moa ny fananana amin’ny Tompo?”; 10–16, Tokony hahafoy ny fahakelezan’ny fanahiny izy ireo, dia ho masina amin’ny Tompo ny fahafoizan-tenany.

Fizarana 118

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 jolay 1838, ho valin’ny fitalahoana hoe: “Asehoy anay Tompo ô ny sitraponao momba ny Roambinifololahy.”

1–3, Ny Tompo no hamatsy ireo fianakavian’ny Roambinifololahy; 4–6, Nofenoina ny fahabangana teo anivon’ny Roambinifololahy.

Fizarana 119

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 jolay 1838, ho valin’ny fitalahoany hoe: “Tompo ô! Asehoy ny mpanomponao ny ampahany takianao amin’ny fananan’ny vahoakanao ho fahafolonkarena.” Ny lalàn’ny fahafolonkarena, araka ny ahafantarana azy ankehitriny, dia tsy nomena ny Fiangonana talohan’ity fanambarana ity. Ny teny hoe fahafolonkarena ao amin’io vavaka vao notsiahivina io sy ao amin’ireo fanambarana any aloha (64:23; 85:3; 97:11) dia tsy midika hoe ny iray ampahafolony fotsiny, fa ao koa ireo fanatitra an-tsitrapo rehetra na ireo fanampiana ho an’ny tahirim-bolan’ny Fiangonana. Efa nomen’ny Tompo tany aloha ny Fiangonana ny lalàn’ny fanokanana sy ny fitantanana fananana izay nanaovan’ny mpikambana (indrindra fa ireo loholona mpitarika) fanekempihavanana izay tokony haharitra mandrakizay. Koa satria nandamòka ny fitandreman’ny maro izany fanekempihavanana izany, dia notsoahin’ny Tompo nandritra ny fotoana fohy izany ary nomeny, ho an’ny Fiangonana iray manontolo ho solony, ny lalàn’ny fahafolonkarena. Nanontanian’ny Mpaminany ny Tompo ny amin’ny ampahany takiany amin’ny fananan’izy ireo ho an’ny tanjona masina. Ity fanambarana ity no valiny.

1–5, Ny Olomasina dia tokony handoa ny ambim-pananany ary rehefa izany dia hanome ny iray ampahafolon’izay miditra aminy isan-taona ho fahafolonkarena; 6–7, Ny fomba toy izany dia hanamasina ny tanin’i Ziona.

Fizarana 120

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Far West, Missouri, ny 8 jolay 1838, mampahafantatra ny fandaminana ireo fananana handoavana fahafolonkarena toy ny voalaza ao amin’ny fanambarana teo aloha, dia ny fizarana 119.

Fizarana 121

Vavaka sy faminaniana nosoratan’i Joseph Smith Mpaminany tao anatin’ny epistily iray ho an’ny Fiangonana fony izy voafonja tao amin’ny fonja tao Liberty, Missouri, ary mitondra ny datin’ny 20 martsa 1839. Efa am-bolana no tao am-ponja ny Mpaminany sy ireo namany maro. Ireo fangatahana sy antso navantany tany amin’ireo mpitondra mahefa sy fahefam-pitsarana dia tsy nisy vokany.

1–6, Nitalaho tamin’ny Tompo ny Mpaminany noho ny fijalian’ny Olomasina; 7–10, Nilaza fiadanana taminy ny Tompo; 11–17, Voaozona avokoa ireo izay miampanga lainga ny vahoakan’ny Tompo ho mpandika lalàna; 18–25, Tsy hanana zo amin’ny fisoronana izy ireo ary ho voaheloka; 26–32, Ampanantenaina fanambarana be voninahitra ireo miaritra amin-kerim-po; 33–40, Ny antony iantsoana maro ary ifidianana vitsy; 41–46, Tsy tokony hampiasaina afa-tsy amin’ny fahamarinana ny fisoronana.

Fizarana 122

Ny tenin’ny Tompo tamin’i Joseph Smith Mpaminany fony izy voafonja tao amin’ny fonjan’i Liberty, Missouri. Ity fizarana ity dia sombiny avy tamin’ny epistily iray ho an’ny Fiangonana izay mitondra ny daty 20 martsa 1839 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 121).

1–4, Hamotopototra ny momba ny anaran’i Joseph Smith ireo faran’ny tany; 5–7, Ny loza rehetra manjo azy sy ny fitsembohany dia hanome azy fahaiza-manao, ary ho soa ho azy izany; 8–9, Efa nidina tambanin’izany rehetra izany ny Zanak’Olona.

Fizarana 123

Ny andraikitr’ireo Olomasina amin’ny mpanenjika azy ireo, araka ny nosoratan’i Joseph Smith Mpaminany fony izy voafonja tao amin’ny fonjan’i Liberty, Missouri. Ity fizarana ity dia sombiny avy tamin’ny epistily iray ho an’ny Fiangonana izay mitondra ny daty 20 martsa 1839 (jereo ny sasin-tenin’ny fizarana 121).

1–6, Tokony hanangona ary hamoaka ho boky ny fitantarana ny fijaliana sy ny fanenjehana azy ireo ny Olomasina; 7–10, Ilay fanahy iray ihany izay nanorina finoana sandoka no nitarika koa ny fanenjahana ireo Olomasina; 11–17, Olona maro amin’ireo antokom-pivavahana rehetra no mbola handray ny fahamarinana.

Fizarana 124

Fanambarana nomena ho an’i Joseph Smith Mpaminany tao Nauvoo, Illinois, ny 19 janoary 1841. Noho ny fitomboan’ny fanenjehana sy ny fomba tsy ara-dalàna nataon’ireo manampahefana taminy, dia voatery nandao an’i Missouri ireo Olomasina. Ny didim-pamongorana navoakan’i Lilburn W. Boggs, governoran’i Missouri mitondra ny datin’ny 27 ôktôbra 1838, dia tsy namela safidy ho azy ireo. Efa naorin’ny Olomasina teo amin’ny toerana nisy ilay tanàna kelin’i Commerce teo aloha, Illinois, ny tanànan’i Nauvoo, raha nomena ity fanambarana ity ny taona 1841, ary teo no natsangana ny foiben-toeran’ny Fiangonana.

1–14, Nodidina i Joseph Smith hanao fanambarana marina ny amin’ny filazantsara tamin’ny filohan’i Etazonia sy ireo governora ary ireo mpitondra ny firenen-drehetra; 15–21, Tahina i Hyrum Smith, i David W. Patten, i Joseph Smith rainy ary ireo hafa anivon’ny velona sy ny maty, noho ny fahitsiany sy ny hatsaram-panahiny; 22–28, Nodidina hanangana trano fandraisam-bahiny sy tempoly iray tao Nauvoo ny Olomasina; 29–36, Tokony hatao any amin’ireo tempoly ny batisa ho an’ny maty; 37–44, Manorina tempoly mandrakariva ny vahoakan’ny Tompo ho fanatanterahana ireo ôrdônansy masina; 45–55, Afahana amin’ny didy hanorina ny tempoly ao amin’ny Fivondronan’i Jackson ny Olomasina, noho ny famoretan’ny fahavalony; 56–83, Nomena ireo toromarika ho fanorenana ny Tranon’i Nauvoo; 84–96, Hyrum Smith dia nantsoina ho patriarika sy handray ireo fanalahidy ary hitana ny toeran’i Oliver Cowdery; 97–122, Notoroana hevitra tamin’ny asany i William Law sy ireo hafa; 123–145, Notendrena ireo manampahefana Ambony sy eo an-toerana mbamin’ny andraikiny sy ny kôlejy hisy azy avy.

Fizarana 125

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Nauvoo Illinois, ny volana martsa 1841, momba ireo Olomasina tao amin’ny faritanin’i Iowa.

1–4, Tokony hanorina tanàna ireo Olomasina ary hivondrona any amin’ireo tsatòkan’i Ziona.

Fizarana 126

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao an-tranon’i Brigham Young tao Nauvoo, Illinois, ny 9 jolay 1841. Filohan’ny Kôlejin’ny Apôstôly Roa ambin’ny folo i Brigham Young tamin’izay fotoana izay.

1–3, Nomena sitraka i Brigham Young noho ny asany ary afaka tamin’ny fandehanana hatrizay any ivelany.

Fizarana 127

Epistily avy amin’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ireo Olomasin’ny Andro Farany tao Nauvoo, Illinois, mirakitra ireo sori-dalana momba ny batisa ho an’ny maty, mitondra ny datin’ny 1 septambra 1842 tao Nauvoo.

1–4, Nirehareha ny amin’ny fanenjehana sy ny fahoriana i Joseph Smith; 5–12, Tsy maintsy tanana ireo rakitsoratra momba ny batisa ho an’ny maty.

Fizarana 128

Epistily avy amin’i Joseph Smith Mpaminany ho an’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany, mirakitra sori-dalana bebe kokoa momba ny batisa ho an’ny maty ary mitondra ny datin’ny 6 septambra 1842, tao Nauvoo Illinois.

1–5, Ireo mpitamboky eo an-toerana sy mpitamboky tompotoerana dia tsy maintsy vavolombelona manamarina ireo fanaovana batisa ho an’ny maty; 6–9, Manan-kery ny firaketan’izy ireo ary raketina eto an-tany sy any an-danitra izany; 10–14, Ny batistera dia tandindon’ny fasana; 15–17, Elia no namerina indray ny fahefana momba ny batisa ho an’ny maty; 18–21, Efa naverina avokoa ireo fanalahidy, hery ary fahefan’ny fotoampitantanana lasa; 22–25, Vaovao mahafaly sy be voninahitra ho an’ny velona sy ny maty no ambara.

Fizarana 129

Torolalana nomen’i Joseph Smith Mpaminany, tao Nauvoo, Illinois, ny 9 febroary 1843, izay mampahafantatra ireo fanalahidy lehibe telo izay ahazoana manavaka ny toetra marin’ireo anjely manompo sy fanahy.

1–3, Samy misy any an-danitra na ireo vatana natsangana tamin’ny maty na ireo vatan’ny fanahy; 4–9, Nomena ireo fanalahidy izay ahazoana mamantatra ireo iraka avy any ankoatra ny voaly.

Fizarana 130

Ireo lafim-pampianarana nomen’i Joseph Smith Mpaminany tao Ramus, Illinois, ny 2 aprily 1843.

1–3, Mety hiseho manokana amin’ny olona ny Ray sy ny Zanaka; 4–7, Mitoetra any amin’ny tontolo selestialy ny anjely; 8–9, Ny tany selestialy dia ho Orima sy Tomima lehibe; 10–11, Omena vato fotsy ireo rehetra izay miditra ny tontolo selestialy; 12–17, Ny fotoan’ny Fiaviana Fanindroany dia notanana tsy ho fantatry ny Mpaminany; 18–19, Ny faharanitan-tsaina azontsika teo amin’izao fiainana izao dia hiara-hitsangana amintsika amin’ny Fitsanganana amin’ny maty; 20–21, Ny fitahiana rehetra dia avy amin’ny fankatoavana ny lalàna; 22–23, Manana vatana nofo sy taolana ny Ray sy ny Zanaka.

Fizarana 131

Torolalana nomen’i Joseph Smith Mpaminany tao Ramus, Illinois, tamin’ny 16 sy 17 mey 1843.

1–4, Ny fanambadiana selestialy no fototry ny fisandratana ao amin’ny lanitra avo indrindra; 5–6, Hazavaina ny fomba ifehezana ny olona ho amin’ny fiainana mandrakizay; 7–8, Ny fanahy rehetra dia singan-javatra.

Fizarana 132

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Nauvoo, Illinois, noraketina ny 12 jolay 1843, momba ny fanekempihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay, ahitana ny maha-mandrakizay ny fanekempihavanan’ny fanambadiana, ary ny fitsipiky ny fampakarana vady maro. Na dia tamin’ny taona 1843 aza no noraketina an-tsoratra ity fanambarana ity, dia misy porofo maneho fa ny sasany amin’ireo fitsipika ao anatin’ity fanambarana ity dia efa tany amin’ny taona 1831 no nahafantaran’ny Mpaminany azy. Jereo ny Filazana Ôfisialy 1.

1–6, Azo amin’ny alalan’ny fanekempihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay ny fisandratana; 7–14, Soritsoritana ireo teny sy fepetran’ilay fanekempihavanana; 15–20, ny fanambadiana selestialy sy ny fanohizana ny firaisan’ny fianakaviana dia hahatonga ny olona ho andriamanitra; 21–25, Ny lalana ety sy tery dia mitondra mankamin’ireo fiainana mandrakizay; 26–27, Omena ny lalàna mikasika ny fanevatevana ny Fanahy Masina; 28–39, Atao amin’ireo mpaminany sy Olomasina amin’ny vanim-potoana rehetra ireo fampanantenana ny hitombo mandrakizay sy ny hisandratra; 40–47, Omena an’i Joseph Smith ny fahefana hamatotra sy hifehy ety an-tany sy any an-danitra; 48–50, Fehezin’ny Tompo eo amboniny ny fisandratany; 51–57, Nanarina i Emma Smith mba ho mahatoky sy marina; 58–66, Soritsoritana ireo lalàna momba ny fampakarana vady maro.

Fizarana 133

Fanambarana nomena tamin’ny alalan’i Joseph Smith Mpaminany tao Hiram, Ohio, ny 3 nôvambra 1831. Rehefa nosoratana ny sasin-tenin’ity fanambarana ity izao no lazain’ny tantaran’i Joseph Smith: “Tamin’izay fotoana izay dia nisy zavatra maro nirian’ireo loholona ho fantatra momba ny fitoriana ny Filazantsara amin’ireo mponin’ny tany sy momba ny fanangonana; ary mba handehanana amin’ny tena hazavana sy hampianarina avy any ambony, dia nanontany ny Tompo aho ny 3 nôvambra 1831 ary nandray izao fanambarana lehibe manaraka izao.” Natambatra ho toy ny tovana tamin’ny bokin’ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana aloha ity fizarana ity vao nomena laharana taty aoriana.

1–6, Didina ireo Olomasina hiomana ho amin’ny Fiaviana Fanindroany; 7–16, Didina ny olona rehetra handositra an’i Babylona, ho tonga ao Ziona ary hiomana ho amin’ny andro lehiben’ny Tompo; 17–35, Hitsangana eo an-tendrombohitr’i Ziona Izy, hanjary tany tokana ireo kontinenta ary hiverina ireo foko very amin’i Isiraely; 36–40, Ny filazantsara dia naverina indray tamin’ny alalan’i Joseph Smith mba hotorina manerana izao tontolo izao; 41–51, Hidina hamaly ny olon-dratsy ny Tompo; 52–56, Izany dia ho taonan’ny navotany; 57–74, Havoaka ny filazantsara mba hamonjy ireo Olomasina sy ho famongorana ny olon-dratsy.

Fizarana 134

Filazana ny finoana mikasika ny governemanta sy ireo lalàna amin’ny ankapobeny, nolaniana tamin’ny safidy niraisana nandritra ny fihaonamben’ny Fiangonana natao tao Kirtland, Ohio, ny 17 aogositra 1835. Olomasina maro no niara-nivory mba handinika ny votoatin-kevitra natolotra ho an’ny famoahana voalohany ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana ho boky. Tamin’izay fotoana izay, dia nomena izao sava ranonando manaraka izao ity filazana ity: “Mba tsy hahazoana mandiso na mandika vilana ny finoantsika mikasika ny governemantan’ny tany sy ireo lalàna amin’ny ankapobeny, dia noheverinay fa mety ny hanoloranay any amin’ny faran’ity boky ity ny hevitray momba izany.”

1–4, Tokony harovan’ny governemanta ny fahalalahan’ny eritreritra sy ny fivavahana; 5–8, Ny olon-drehetra dia tokony hanohana ny governemantany ary haneho fanajana sy fankatoavana ny lalàna; 9–10, Ireo fikambanam-pivavahana dia tsy tokony hanana fahefam-panjakana; 11–12, Manana ny rariny ny olona miaro ny tenany sy ny fananany.

Fizarana 135

Fanambarana ny naha-maty maritiora an’i Joseph Smith Mpaminany sy ny Patriarika Hyrum Smith rahalahiny tao Carthage, Illinois ny 27 jona 1844. Ity rakitsoratra ity dia nampidirina tany amin’ny faran’ny edisiônan’ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana nivoaka tamin’ny 1844 izay efa akaiky ho vonona hatonta tamin’ny fotoana namonoana an’i Joseph sy i Hyrum Smith.

1–2, Maty maritiora tao amin’ny fonjan’i Carthage i Joseph sy i Hyrum; 3, Ambara fa manan-tombo ny toeran’ny Mpaminany; 4–7, Ny ra tsy manan-tsinin’izy ireo dia vavolombelona manambara ny fahamarinana sy ny maha-avy amin’ Andriamanitra ny asa.

Fizarana 136

Ny teny sy ny sitrapon’ny Tompo nomena tamin’ny alalan’ny Filoha Brigham Young tao Winter Quarters, ny tobin’i Isiraely, tao amin’ny tanin’ny Omaha, tamin’ny ilany andrefana amin’ny Reniranon’i Missouri, akaikin’i Council Bluffs, Iowa.

1–16, Hazavaina ny fomba handaminana ny tobin’i Isiraely amin’ny diany miankandrefana; 17–27, Didina ireo Olomasina hiaina araka ireo fitsipika maro ao amin’ny filazantsara; 28–33, Tokony hihira, handihy, hivavaka ary hianatra fahendrena ireo Olomasina; 34–42, Voavono ireo mpaminany mba ho azo omem-boninahitra ary koa mba ho azo helohina ny olon-dratsy.

Fizarana 137

Fahitana nomena an’Joseph Smith Mpaminany tao amin’ny tempolin’i Kirtland, Ohio, ny 21 janoary 1836. Fanatanterahana ireo ôrdônansy ho fiomanana ho amin’ny fanokanana ny tempoly tamin’io fotoana io.

1–6, Hitan’ny Mpaminany ao amin’ny fanjakana selestialy i Alvin rahalahiny; 7–9, Ambara ny fotopampianarana momba ny famonjena ny maty; 10, Voavonjy ao amin’ny fanjakana selestialy ny ankizy rehetra.

Fizarana 138

Fahitana nomena ny Filoha Joseph F. Smith tao Salt Lake City, Utah, ny 3 ôktôbra 1918. Tamin’ny lahateniny ho fanokafana ny Isanenimbolan’ny Fihaonamben’ny Fiangonana faha 89 ny 4 ôktôbra 1918, dia nilaza ny Filoha Smith fa nanana fifandraisana maro tamin’ Andriamanitra izy nandritra ireo volana teo aloha. Anankiray tamin’ireny ilay noraisin’ny Filoha Smith, andro iray talohan’izany, momba ny famangian’ny Mpamonjy ireo fanahin’ny maty raha mbola tao am-pasana ny vatany. Nosoratana taorian’ny fifaranan’ny fihaonambe avy hatrany izany. Ny 31 ôktôbra 1918, dia natolotra hankatoavin’ireo mpanolotsaina ao amin’ny Fiadidiana Voalohany, ny Filankevitry ny Roambinifololahy ary ny Patriarika izany ary nankatoavin’izy ireo tamin’ny alalan’ny faneken’ny daholobe.

1–10, Nisaintsaina ny asa soratr’i Petera sy ny famangian’ny Tompontsika ny tontolon’ny fanahy ny Filoha Joseph F. Smith; 11–24, Hitan’ny Filoha Smith ny nivorian’ireo olo-marina nodimandry tao amin’ny paradisa sy ny nampianaran’i Kristy azy ireo; 25–37, Hitany ny fomba nandaminana ny fitoriana ny filazantsara teo anivon’ireo fanahy; 38–52, Hitany tao amin’ny tontolon’ny fanahy i Adama, i Eva ary ny maro tamin’ireo mpaminany masina izay nihevitra ny toetry ny fanahiny alohan’ny fitsanganana amin’ny maty ho toy ny fatorana; 53–60, Ny marina nodimandry amin’izao andro izao dia manohy ny asany ao amin’ny tontolon’ny fanahy.