O Le Mataupu Faavae ma Feagaiga

Mataupu Faavae ma Feagaiga 

Vaega 1

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le taimi o se konafesi faapitoa a toeaina o le Ekalesia, i Hairama, Ohaio, 1 Novema 1831 (History of the Church [Talafaasolopito o le Ekalesia], 1:221–224). E tele faaaliga na maua mai i le Alii ae lei oo mai i le taimi lea, ma o le tuufaatasiga o ia faaaliga mo le lomiga i se tusi, o se tasi lea o mataupu autu na pasia i le konafesi. O le vaega lenei, o le faatomuaga lea a le Alii i mataupu faavae, feagaiga, ma poloaiga ua tuuina mai i le tisipenisione lenei.

1–7, O le leo o le lapataiga i tagata uma; 8–16, E muamua mai le Liliuese ma le amioleaga i le Afio Mai Faalua; 17–23, Ua valaaulia Iosefa Samita e toefuatai i le lalolagi upumoni ma mana o le Alii; 24–33, Ua aumai le Tusi a Mamona ma ua faatuina le Ekalesia moni; 34–36, O le a aveesea le filemu mai le lalolagi; 37–39, Ia suesue i nei poloaiga.

Vaega 2

O se faamatalaga mai upu a le agelu o Moronae ia Iosefa Samita le Perofeta, aʼo i ai le Perofeta i le fale o lona tamā i Manaseta, Niu Ioka, i le afiafi o le aso 21 o Setema 1823 (History of the Church, 1:12). O Moronae o le tusitala mulimuli lea o le faasologa umi o tusitala o e na faia le talafaamaumau ua i ai nei i luma o le lalolagi o le Tusi a Mamona. (Faatusatusa i le Malaki 4:5–6; ma vaega foi o le 27:9; 110:13–16; ma le 128:18.)

1, O le a faaali mai e Elia le perisitua; 2–3, O folafolaga i tamā ua totō i loto o le fanau.

Vaega 3

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Haramoni, Penisilevania, Iulai 1828, e uiga i itulau tusilima 116 na leiloloa na faaliliu mai le vaega muamua o le Tusi a Mamona, lea sa taʼua o le tusi a Liae. Sa tuu atu toaʼi e le Perofeta ia itulau mai lana tausiga i le tausiga a Matini Harisi, o lē sa auauna mo se vaitaimi itiiti o se tusiupu i le faaliliuga o le Tusi a Mamona. Sa tuuina mai lenei faaaliga e ala mai i le Urima ma le Tumena. (History of the Church, 1:21–23.) (Tagai foi i le vaega 10.)

1–4, O le ala o le Alii o se taamilosaga faavavau e tasi; 5–15, E ao ia Iosefa Samita ona salamo po o o le a aveesea le meaalofa o le faaliliu; 16–20, Ua oo mai le Tusi a Mamona e laveai fanau a Liae.

Vaega 4

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta i lona tamā, o Iosefa Samita Matua, i Haramoni, Penisilevania, Fepuari 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4, O le auauna atu ma le lototoa e faaolaina ai faifeau a le Alii; 5–6, O uiga faaleatua e agavaa ai i latou mo le auaunaga; 7, E ao ina saili i mea a le Atua.

Vaega 5

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Haramoni, Penisilevania, Mati 1829, i le talosaga a Matini Harisi (History of the Church, 1:28–31).

1–10, O le a maua e le tupulaga lenei le afioga a le Alii e ala mai ia Iosefa Samita; 11–18, E toatolu molimau o le a molimau i le Tusi a Mamona; 19–20, O le a faamaonia le afioga a le Alii e pei ona faia i taimi ua mavae; 21–35, E mafai e Matini Harisi ona salamo ma avea ma se tasi o molimau.

Vaega 6

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Oliva Kaotui, i Haramoni, Penisilevania, Aperila 1829 (History of the Church, 1:32–35). Ua amata e Oliva Kaotui lana galuega o le tusiupu, i le faaliliuga o le Tusi a Mamona, 7 Aperila 1829. Ua uma ona ia maua o se faaaliga paia i le moni o le molimau a le Perofeta e uiga i papatusi ua togitogia ai i luga le talafaamaumau o le Tusi a Mamona. Na ole atu le Perofeta i le Alii e ala i le Urima ma le Tumena ma ia maua mai ai le tali lenei.

1–6, E maua e e e galulue i le fanua o le Alii le olataga; 7–13, E leai se meaalofa e sili atu nai lo le meaalofa o le olataga; 14–27, O se molimau o le upumoni e maua e ala mai i le mana o le Agaga; 28–37, Ia tepa taulai ia Keriso, ma fai mea lelei e le aunoa.

Vaega 7

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Oliva Kaotui, i Haramoni, Penisilevania, Aperila 1829, ina ua la ole atu e ala atu i le Urima ma le Tumena e uiga ia Ioane le soo pele, pe na ola pea i le tino, pe na maliu. O le faaaliga lenei o se faaliliuga o le talafaamaumau na tusia e Ioane i se paʼu manu ma natia e ia. (History of the Church, 1:35–36).

1–3, O le a ola pea Ioane le Pele seia afio mai le Alii; 4–8, Ua umia e Peteru, Iakopo, ma Ioane ki o le talalelei.

Vaega 8

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Oliva Kaotui, i Haramoni, Penisilevania, Aperila 1829 (History of the Church, 1:36–37). Aʼo alu le faaliliuga o le Tusi a Mamona, sa oo ina manao Oliva, o lē sa galue pea o se tusiupu, i le tusia lea o upu na faalau mai e le Perofeta, ia faaee mai ia te ia le meaalofa o le faaliliu. Sa tali mai le Alii i lana olega i le tuuina mai o le faaaliga lenei.

1–5, O faaaliga e oo mai e ala mai i le mana o le Agaga Paia; 6–12, O le malamalama i mealilo a le Atua ma le mana e faaliliu ai talafaamaumau anamua, e oo mai e ala i le faatuatua.

Vaega 9

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Oliva Kaotui, i Haramoni, Penisilevania, Aperila 1829 (History of the Church, 1:37–38). Ua apoapoaiina Oliva ia onosai ma ua timaia ia lotomalie e tusitusi mo le taimi nei, mea e faalau mai e le faaliliu, nai lo le taumafai e faaliliu.

1–6, E i ai isi talafaamaumau mai anamua e lei faaliliuina; 7–14, O le Tusi a Mamona e faaliliu e ala i le suesue ma i le faamaoniga faaleagaga.

Vaega 10

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Haramoni, Penisilevania, i le tau o le mafanafana o le 1828 (History of the Church, 1:20–23). Ua tau mai e le Alii ia Iosefa i totonu o lenei faaaliga suiga ua faia e tagata amioleaga i itulau tusilima 116 mai le faaliliuga o le tusi a Liae, i le Tusi a Mamona. Sa leiloloa nei itulau tusilima mai le tausiga a Matini Harisi, o lē na faatuatua atu i ai le tausiga o ia itulau mo se taimi puupuu. (Tagai i le ulutala o le vaega 3.) O le fuafuaga leaga na faia o le faatalitali lea mo le toe faaliliuga faamoemoeina o le mataupu sa i ai i itulau na gaoia, ona faaleaga lea o lē na faaliliuina i le faaalia o eseesega na faia e ia suiga. O lenei faamoemoega amioleaga sa fuafuaina e le toatasi leaga ma sa silafia e le Alii i le taimi lava aʼo faia e Mamona, le tusitala anamua o sa Nifaē, lana otootoga o papatusi tuufaatasia, ua faailoa mai i le Tusi a Mamona (tagai i Upu a Mamona 1:3–7).

1–26, Ua faaoso e Satani tagata amioleaga e tetee i le galuega a le Alii; 27–33, Ua saili o ia e faaumatia agaga o tagata; 34–52, Ua faamoemoe le talalelei ia oo atu i sa Lamanā ma atunuu uma e ala i le Tusi a Mamona; 53–63, O le a faatu e le Alii lana Ekalesia ma lana talalelei i totonu o tagata; 64–70, O le a ia faapotopotoina e e salamo i totonu o lana Ekalesia ma o le a ia laveaiina e e usiusitai.

Vaega 11

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i lona uso o Ailama Samita, i Haramoni, Penisilevania, Me 1829 (History of the Church, 1:39–46). O lenei faaaliga na maua e ala mai i le Urima ma le Tumena i le tali mai i le aioiga ma le ole a Iosefa. Ua faailoa mai i le History of the Church e faapea o lenei faaaliga na maua mai ina ua mavae le toefuataiga o le Perisitua Arona.

1–6, O e e galulue i le tovine o le a latou maua le olataga; 7–14, Saili le poto, alaga atu le salamo, faalagolago i le Agaga; 15–22, Tausi i poloaiga, ma suesue i le afioga a le Alii; 23–27, Aua le teena le agaga o faaaliga ma valoaga; 28–30, O e latou te talia Keriso e avea ma atalii o le Atua.

Vaega 12

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Iosefa Knight, Matua, i Haramoni, Penisilevania, Me 1829 (History of the Church, 1:47–48). Sa talitonu Iosefa Knight i tautinoga a Iosefa Samita e uiga i lona umia o papatusi o le Tusi a Mamona ma le galuega o le faaliliuga sa faia i le taimi lena, ma sa ia tuu atu i le tele o taimi ni mea e fesoasoani ia Iosefa Samita ma lana tusiupu, ia na mafai ai ona laua faaauau pea le faaliliuga. I le talosaga a Iosefa Knight, na ole atu ai le Perofeta i le Alii ma maua ai le faaaliga lenei.

1–6, O e e galulue i le tovine o le a latou maua le olataga; 7–9, O i latou uma o e e mananao i ai ma ua agavaa e mafai ona fesoasoani i le galuega a le Alii.

Vaega 13

Faauuga o Iosefa Samita ma Oliva Kaotui i le Perisitua Arona, i tafatafa o le auvai o le Vaitafe o Susikuana, latalata i Haramoni, Penisilevania, 15 Me 1829 (History of the Church, 1:39–42). O le faauuga na faia e lima o se agelu o lē na ia tau mai o ia lava o Ioane, o ia lava lea ua taua o Ioane le Papatiso i le Feagaiga Fou. Sa faamalamalama mai e le agelu ua faia e ia lenei mea i lalo o le taitaiga a Peteru, Iakopo, ma Ioane, o Aposetolo anamua, o e na umia ki o le perisitua maualuga, lea sa taua o le Perisitua o Mekisateko. Sa tuu mai ia Iosefa ma Oliva se folafolaga o le a faaee mai i luga o i laua le Perisitua o Mekisateko i le taimi e tatau ai. (Tagai i le vaega 27:7, 8, 12.)

Ua tuu mai ki ma mana o le Perisitua Arona.

Vaega 14

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Tavita Uitimera, i Feiete, Niu Ioka, luni 1829 (History of the Church, 1:48–50). Sa fia iloa tele e le aiga o Uitimera e uiga i le faaliliuga o le Tusi a Mamona. Sa faamautu e le Perofeta le mea e nofo ai i le fale o Peter Uitimera Matua, le mea sa nofo ai o ia seia oo ina maea le galuega o le faaliliuga ma maua mai le aiā puletaofia o le tusi o le a oo mai. O ni atalii e toatolu o Uitimera, ia sa taitoatasi ma latou maua se molimau e uiga i le moni o le galuega, sa oo ina popole tele e uiga i le mataupu e fatatau i lo latou tiute patino. O lenei faaaliga ma isi e lua ua sosoo ai (vaega 15 ma le 16) sa tuuina mai e tali mai ai i se olega e ala mai i le Urima ma le Tumena. Sa avea mulimuli ane Tavita Uitimera o se tasi o Molimau e Toatolu i le Tusi a Mamona.

1–6, O e e galulue i le tovine o le a latou maua le olataga; 7–8, O le ola e faavavau o le meaalofa silisili lea o meaalofa a le Atua; 9–11, O Keriso na foafoaina le lagi ma le lalolagi.

Vaega 15

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Ioane Uitimera, i Feiete, Niu Ioka, luni 1829 (History of the Church, 1:50). (Tagai i le ulutala o le vaega 14.) O le savali ua faapitoa lava ma maofa le patino ona ua faamatala mai ai e le Alii se mea sa nao Ioane Uitimera lava ma ia sa iloaina. Mulimuli ane sa avea Ioane Uitimera o se tasi o Molimau e Toavalu o le Tusi a Mamona.

1–2, Ua i luga o le lalolagi atoa le aao o le Alii; 3–6, O le talai atu o le talalelei ma le laveaiina o agaga o le mea lea ua sili ona taua.

Vaega 16

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Peter Uitimera, Laitiiti, i Feiete, Niu Ioka, Iuni 1829 (History of the Church, 1:51). (Tagai i le ulutala o le vaega 14.) Sa avea Peter Uitimera Laitiiti, mulimuli ane, o se tasi o Molimau e Toavalu o le Tusi a Mamona.

1–2, Ua i luga o le lalolagi atoa le aao o le Alii; 3–6, O le talai atu o le talalelei ma le laveaiina o agaga o le mea sili lea ona taua.

Vaega 17

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Oliva Kaotui, Tavita Uitimera, ma Matini Harisi, i Feiete, Niu Ioka, Iuni 1829, ae latou te lei vaai i papatusi togitogia sa i ai le talafaamaumau o le Tusi a Mamona (History of the Church, 1:52–57). Sa iloa e Iosefa ma lana tusiupu, o Oliva Kaotui, mai le faaliliuga o papatusi o le Tusi a Mamona, e i ai molimau faapitoa e toatolu o le a tofia (tagai i le Eteru 5:2–4; 2 Nifae 11:3; 27:12). Sa uunaia Oliva Kaotui, Tavita Uitimera, ma Matini Harisi i se manaoga musuia e avea ma molimau faapitoa e toatolu. Sa ole atu le Perofeta i le Alii, ma sa tuu mai ai le faaaliga lenei o se tali, e ala mai i le Urima ma le Tumena.

1–4, O le a vaai Molimau e Toatolu i papatusi ma isi mea paia e ala i le faatuatua; 5–9, Ua molimau mai Keriso i le paia o le Tusi a Mamona.

Vaega 18

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, Oliva Kaotui, ma Tavita Uitimera, i Feiete, Niu Ioka, Iuni 1829 (History of the Church, 1:60–64). Ina ua faaee mai le Perisitua Arona, sa folafola mai le tuuina mai o le Perisitua Mekisateko (tagai i le ulutala o le vaega 13). I le tali mai i le talosaga mo se malamalama e uiga i le mataupu, na tuu mai ai e le Alii le faaaliga lenei.

1–5, Ua faaali mai i tusitusiga paia le ala e ati aʼe ai le Ekalesia; 6–8, Ua matua le lalolagi i le amioletonu; 9–16, Ua tele lava le taua o agaga; 17–25, Ina ia latou maua le olataga, e ao i tagata ona latou ave i o latou luga le suafa o Keriso; 26–36, Ua faaali mai le valaauga ma le misiona a le Toasefululua; 37–39, O Oliva Kaotui ma Tavita Uitimera ia sailia mai le Toasefululua; 40–47, Ina ia latou maua le olataga, e ao i tagata ona salamo, papatiso, ma tausi poloaiga.

Vaega 19

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita, i Manaseta, Niu Ioka, Mati 1830 (History of the Church, 1:72–74). I lana talafaasolopito, na faatomua mai ai e le Perofeta le faaaliga lenei “o se poloaiga a le Atua ae lē a se tagata, ia Matini Harisi, na tuuina mai e ia o lē o Faavavau” (History of the Church, 1:72).

1–3, Ua ia Keriso le mana uma; 4–5, E ao i tagata uma ona salamo pe mafatia; 6–12, O le faasalaga faavavau o le faasalaga a le Atua; 13–20, Na mafatia Keriso mo tagata uma, ina ia latou lē mafatia pe afai latou te salamo; 21–28, Talai atu le talalelei o le salamo; 29–41, Alaga atu tala fiafia.

Vaega 20

Faaaliga e faatatau i le faatulagaga ma le taitaiga o le Ekalesia, na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, Aperila 1830 (History of the Church, 1:64–70). I luma atu o lana talafaamaumau e uiga i lenei faaaliga, sa tusia ai e le Perofeta e faapea, “Sa matou maua mai ia te Ia [Iesu Keriso] mea ua taua i lalo, e ala i le agaga o valoaga ma faaaliga; ia na lē gata ina tuuina mai ai ia te i matou faamatalaga e tele, ae na faasino mai ai foi ia te i matou le aso tonu lava, e tusa ma Lona finagalo ma le poloaiga, e tatau ona matou aga ai i luma e toe faatulaga Lana Ekalesia i inei i luga o le lalolagi” (History of the Church, 1:64).

1–16, Ua faamaonia e le Tusi a Mamona le paia o le galuega o aso e gata ai; 17–28, Ua faamaonia mataupu faavae o le foafoaga, paʼū, togiola, ma le papatisoga; 29–37, Ua tuuina mai tulafono e agatonu ai le salamo, tauamiotonuina, faapaiaga, ma le papatisoga; 38–67, Ua otooto mai tiute o toeaina, ositaulaga, aoao, ma tiakono; 68–74, Ua faaali mai tiute o tagata o le Ekalesia, faamanuiaga o tamaiti, ma le ala e fai ai le papatisoga; 75–84, Ua tuuina mai tatalo o le faamanatuga ma tulafono e pulea ai le auai i le Ekalesia.

Vaega 21

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Feiete, Niu Ioka, 6 Aperila 1830 (History of the Church, 1:74–79). O lenei faaaliga na tuuina mai i le faatulagaga o le Ekalesia, i le aso ua taua, i le fale o Peter Uitimera, Matua. E toaono alii, o e na uma ona papatisoina ae lei oo mai i le taimi lea, na auai. I se siilimaga autasi, na faaalia ai e nei alii lo latou manao ma le naunautai e faatulaga le Ekalesia, e tusa ma le poloaiga a le Atua (tagai i le vaega 20). Sa latou siilima foi e talia ma lagolagoina Iosefa Samita, Laitiiti, ma Oliva Kaotui, o taitai pulefaamalumalu o le Ekalesia. Ona faauu lea e Iosefa o Oliva, i le faaee atu o lima, o se toeaina o le Ekalesia, ma sa faapea foi ona faauu e Oliva o Iosefa i lea lava ala e tasi. Ina ua maea le tauaaoina o le faamanatuga, sa faaee e Iosefa ma Oliva lima i luga o i latou taitoatasi na auai mo le faaee atu o le Agaga Paia, ma mo le faamauga o i latou taitoatasi o se tasi o le Ekalesia.

1–3, Ua valaauina Iosefa Samita e avea o se tagatavāai, faaliliutusi, perofeta, aposetolo, ma se toeaina; 4–8, O lana upu o le a taitai ai le faamoemoe o Siona; 9–12, O le a talitonu le Au Paia i ana upu pe a tautala mai o ia e ala i le Faamafanafana.

Vaega 22

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Manaseta, Niu Ioka, Aperila 1830 (History of the Church, 1:79–80). O lenei faaaliga na tuu mai i le Ekalesia ona o ni isi o e na papatiso muamua na mananao e auai faatasi ma le Ekalesia e aunoa ma le toe papatisoina.

1, O le papatisoga o se feagaiga fou ma tumau-faavavau; 2–4, E manaomia le papatisoga e fai i le pule.

Vaega 23

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Manaseta, Niu Ioka, Aperila 1830, ia Oliva Kaotui; Ailama Samita; Samuel H. Samita; Iosefa Samita, Matua; ma Iosefa Knight, Matua (History of the Church, 1:80). Ona o se iuga o le manao faamaoni o le vaega o tagata nei e toalima ua taua, i lo latou fia iloa o o latou tiute faapitoa, o lea na ole atu ai le Perofeta i le Alii ma maua mai ai le faaaliga lenei.

1–7, Ua valaaulia ia soo muamua e talai, apoapoai atu, ma faamalosi le Ekalesia.

Vaega 24

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Oliva Kaotui, i Haramoni, Penisilevania, Iulai 1830 (History of the Church, 1:101–103). E ui ina itiiti ifo mai le fa masina na mavae talu ona faatulaga o le Ekalesia, sa oo ina faateteleina sauaga, ma sa tatau ai i taitai ona saili le saogalemu i le lalafi i ni isi taimi. O faaaliga e tolu ua sosoo ai na tuu mai i le taimi lea e faamalosi, faalototele, ma faatonu ai i latou.

1–9, Ua valaaulia Iosefa Samita e faaliliu, talai, ma faamalamalama atu tusitusiga paia; 10–12, Ua valaaulia Oliva Kaotui e talai atu le talalelei; 13–19, Ua faailoa mai le tulafono e faatatau i vavega, fetuu, tutuina ese o le efuefu o vae o se tasi, ma le alu atu e aunoa ma se atotupe po o se ete.

Vaega 25

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Haramoni, Penisilevania, Iulai 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Tagai i le ulutala o le vaega 24.) O lenei faaaliga ua faaali mai ai le finagalo o le Alii ia Emma Samita, le faletua o le Perofeta.

1–6, O Emma Samita, o se tamaitai filifilia, ua valaaulia e fesoasoani ma faamafanafana i lana tane; 7–11, Ua valaaulia foi o ia e tusi, ma faamalamalama atu tusitusiga paia, ma filifili viiga; 12–14, O le pese a le amiotonu o se tatalo i le Alii; 15–16, O mataupu autu o le usiusitai ua i ai i lenei faaaliga ua faatatau i tagata uma.

Vaega 26

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, Oliva Kaotui, ma Ioane Uitimera, i Haramoni, Penisilevania, Iulai 1830 (History of the Church, 1:104). (Tagai i le ulutala o le vaega 24.)

1, Ua faatonuina i latou e suesue i tusitusiga paia ma talai atu; 2, Ua faamaonia mai le tulafono o le finagalo autasi.

Vaega 27

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Haramoni, Penisilevania, Aokuso 1830 (History of the Church, 1:106–108). I le sauniuniga mo se sauniga faalelotu lea sa faamoemoe e fai ai le faamanatuga i le areto ma le uaina, na alu atu ai Iosefa e aumai se uaina. Sa faafetaiai o ia e se avefeau faalelagi ma maua mai ai le faaaliga lenei, o sona vaega sa tusia i le taimi lava lena ae o le vaega na totoe na tusia ia Setema na sosoo ai. Ua faaaoga nei le vai nai lo le uaina i sauniga faamanatuga o le Ekalesia.

1–4, Ua faamatala mai faatusa ia faaaoga i le taumafaina o le faamanatuga; 5–14, O Keriso ma ana auauna mai tisipenisione uma o le a taumamafa i le faamanatuga; 15–18, Ia ofu le ofutau atoa o le Atua.

Vaega 28

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, mo Oliva Kaotui, i Feiete, Niu Ioka, Setema, 1830 (History of the Church, 1:109–111). O Ailama Page, o se tasi o le Ekalesia, sa ia te ia se maa faapitoa ma sa fai mai sa ia maua mai ai ni faaaliga e uiga i le atiaega i luga o Siona ma le faatulagaga o le Ekalesia. E toatele ni isi o le Ekalesia sa faaseseina i ia tala, ma e oo ia Oliva Kaotui sa faatosina sese ai. Toeitiiti ane ae lei faia se konafesi na atofaina, na ole faatauanau atu ai le Perofeta i le Alii e faatatau i le mataupu, ma o le faaaliga lenei na oo mai ai.

1–7, Ua umia e Iosefa Samita ki o mealilo, ma ua nao ia e mauaina faaaliga mo le Ekalesia; 8–10, O Oliva Kaotui ia talai atu i sa Lamanā; 11–16, Ua faasese e Satani Ailama Page ma tuu mai ia te ia faaaliga sese.

Vaega 29

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i luma o toeaina e toaono, i Feiete, Niu Ioka, Setema 1830 (History of the Church, 1:111–115). O lenei faaaliga na tuuina mai i ni nai aso ae lei faia le konafesi, na amata i le aso 26 o Setema 1830.

1–8, E faapotopoto e Keriso lana ʼau filifilia; 9–11, O lona afio mai e faafeao mai ai le Meleniuma; 12–13, O le Toasefululua o le a faamasinoina Isaraelu atoa; 14–21, O faailoga, mala, ma faatafunaga o le a muamua mai i le Afio Mai Faalua; 22–28, O le toetutu mulimuli ma le faamasinoga faaiu e mulimuli mai i le Meleniuma; 29–35, Ua faaleagaga mea uma i le Alii; 36–39, O le tiapolo ma ana ʼau sa tutuli ese i fafo mai le lagi e faaosooso i tagata; 40–45, O le Paʼū ma le Togiola e aumai ai le olataga; 46–50, Ua togiolaina tamaiti laiti e ala i le Togiola.

Vaega 30

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Tavita Uitimera, Peter Uitimera, Laitiiti, ma Ioane Uitimera, i Feiete, Niu Ioka, Setema 1830, ina ua mavae le konafesi e tolu aso i Feiete, ae lei taapeape atu toeaina o le Ekalesia (History of the Church, 1:115–116). I le taimi muamua, sa lomia eseese mea ua i lenei faaaliga, o ni faaaliga se tolu; ae sa tuufaatasi e le Perofeta i se vaega e tasi mo le lomiga o le Mataupu Faavae ma Feagaiga o le 1835.

1–4, Ua aoaiina Tavita Uitimera i le lē auauna atu ma le filiga; 5–8, O Peter Uitimera, Laitiiti, ia o atu faatasi ma Oliva Kaotui i se misiona i sa Lamanā; 9–11, Ua valaaulia Ioane Uitimera e talai atu le talalelei.

Vaega 31

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Thomas B. Marsh, Setema 1830 (History of the Church, 1:115–117). O le taimi lea faatoa mavae atu ai lava se konafesi a le Ekalesia (tagai i le ulutala o le vaega 30). Sa uma ona papatisoina o Thomas B. Marsh i le amataga o le masina ma sa faauuina o se toeaina i le Ekalesia ae lei tuuina mai le faaaliga lenei.

1–6, Ua valaaulia Thomas B. Marsh e talai atu le talalelei ma ua tautino mai ia te ia le manuia o lona aiga; 7–13, Ua fautuaina o ia ia onosai, tatalo e lē aunoa, ma mulimuli i le Faamafanafana.

Vaega 32

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Parley P. Pratt ma Ziba Peterson, Oketopa 1830 (History of the Church, 1:118–120). E tele le naunauga ma manaoga na lagona e toeaina e uiga i tagata sa Lamanā, o e o o latou faamanuiaga valoia na iloa e le Ekalesia mai le Tusi a Mamona. O le iuga, sa oo ina tuuina atu se talosaga ia faailoa mai e le Alii lona finagalo pe tatau ona auina atu toeaina i le taimi lena i ituaiga o Initia sa i Sisifo. O le faaaliga lenei na oo mai ai.

1–3, Ua valaaulia Parley P. Pratt ma Ziba Peterson e talai i sa Lamanā ma malaga faatasi atu ma Oliva Kaotui ma Peter Uitimera, Laitiiti; 4–5, Ua faatonu i latou ia latou tatalo atu mo se malamalamaaga e uiga i tusitusiga paia.

Vaega 33

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Ezra Thayre ma Northrop Sweet, i Feiete, Niu Ioka, Oketopa 1830 (History of the Church, 1:126–127). I le tusia faamaumauina o lenei faaaliga, ua faamaonia mai ai e le Perofeta “le saunia pea o le … Alii e aoao i latou o e e saili ma le filiga i le faatuatua” (History of the Church, 1:126).

1–4, Ua valaaulia e e galulue e folafola atu le tala lelei i le itula e sefulutasi; 5–6, Ua faatuina le Ekalesia ma o le a faapotopotoina e ua filifilia; 7–10, Ia salamo, ona ua oo mai lava le malo o le lagi; 11–15, Ua ati aʼe le Ekalesia i luga o le papa o le talalelei; 16–18, Ia saunia mo le afio mai o le Faatoafaiavā.

Vaega 34

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Orson Pratt, i Feiete, Niu Ioka, 4 Novema 1830 (History of the Church, 1:127–128). O le taimi lea o le sefulu iva o tausaga o le Uso o Palate. Sa liliu ma papatiso o ia i le taimi muamua na faalogo ai o ia i le talaiga o le talalelei toefuatai e lona uso matua, o Parley P. Pratt, i le ono vaiaso muamua ane ai. O lenei faaaliga na maua i le fale o Peter Uitimera, Matua.

1–4, O e faamaoni e avea ma atalii o le Atua e ala i le togiola; 5–9, O le talaiga o le talalelei e saunia ai le ala mo le Afio Mai Faalua; 10–12, O valoaga e oo mai e ala i le mana o le Agaga Paia.

Vaega 35

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Sini Rikitone, i Feiete, pe latalata i Feiete, Niu Ioka, Tesema 1830 (History of the Church, 1:128–131). O le taimi lea, sa toetoe ina alo ai le Perofeta i aso taitasi i le faiga o se faaliliuga o le Tusi Paia. Sa amata le faaliliuga i le vave ia Iuni 1830, ma sa auauna uma Oliva Kaotui ma Ioane Uitimera o ni tusiupu. Talu ai ona ua valaaulia nei i laua i ni isi tiute, sa valaaulia Sini Rikitone e ala i se tofiga paia e auauna atu o se tusiupu a le Perofeta i lenei galuega (tagai i le fuaiupu 20). I se faatomuaga i lana talafaamaumau e uiga i lenei faaaliga, na tusia ai e le Perofeta e faapea: “O Tesema na sau ai Sini Rikitone [mai Ohaio] e ole atu i le Alii, ma sa o mai faatasi ma Eteuati Paterika. … I se taimi puupuu mulimuli ane talu ona taunuu mai o ia uso e toalua, na faapea ona fetalai mai ai o le Alii” (History of the Church, 1:128).

1–2, O le ala e mafai ona avea ai tagata ma atalii o le Atua; 3–7, Ua valaauina Sini Rikitone e papatiso atu ma faaee atu le Agaga Paia; 8–12, O faailoga ma vavega e faia e ala i le faatuatua; 13–16, O le a soli e auauna a le Alii atunuu e ala i le mana o le Agaga; 17–19, Ua umia e Iosefa Samita ki o mealilo; 20–21, O le a gafatia e le au filifilia le aso o le afio mai o le Alii; 22–27, O le a laveaʼiina Isaraelu.

Vaega 36

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Eteuati Paterika, latalata i Feiete, Niu Ioka, Tesema 1830 (History of the Church, 1:131). (Tagai i le ulutala o le vaega 35.) Na fai mai le Perofeta o Eteuati Paterika “o se faataitaiga o le faamaoni, ma o se tasi o alii sili ona lelei o le Alii” (History of the Church, 1:128).

1–3, Ua faaee e le Alii lona aao i luga o Eteuati Paterika e ala atu i le lima o Sini Rikitone; 4–8, O alii uma taitoatasi ua mauaina le talalelei ma le perisitua ia valaaulia e o ma talai atu.

Vaega 37

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Sini Rikitone, latalata i Feiete, Niu Ioka, Tesema 1830 (History of the Church, 1:139). Ua tuu mai i totonu o lenei faaaliga le poloaiga muamua e faatatau i se faapotopotoga i le tisipenisione lenei.

1–4, Ua valaauina le Au Paia ia potopoto i le Ohaio.

Vaega 38

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Feiete, Niu Ioka, 2 Ianuari 1831 (History of the Church, 1:140–143). O le taimi lea sa fai ai se konafesi a le Ekalesia.

1–6, O Keriso na foafoaina mea uma; 7–8, Ua i ai o ia i le lotolotoi o lana Au Paia, o e ua lata ona vaai ia te ia; 9–12, Ua leaga tagata uma i ona luma; 13–22, Ua faasaoina e ia se laueleele o le folafolaga mo lana Au Paia mo le olaga nei ma le faavavau; 23–27, Ua poloaiina le Au Paia ia tasi ma manatu le tasi i le isi o ni uso; 28–29, Ua valoia taua; 30–33, O le a tuu mai i le Au Paia le mana mai luga ma ia o atu i totonu o atunuu uma; 34–42, Ua poloaiina le Ekalesia ia tausi i e ua matitiva ma e ua lē tagolima ma saili oa o le faavavau.

Vaega 39

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia James Covill, i Feiete, Niu Ioka, 5 Ianuari 1831 (History of the Church, 1:143–145). O James Covill, o lē na avea ma faifeau o le lotu Papatiso pe tusa ma le fa sefulu tausaga, na osifeagaiga ma le Alii o le a ia usiusitai i soo se poloaiga o le a tuu mai e le Alii ia te ia e ala mai ia Iosefa le Perofeta.

1–4, Ua i ai i le Au Paia le mana e avea ai ma alo o le Atua; 5–6, O le talia o le talalelei o le talia lea o Keriso; 7–14, Ua poloaiina James Covill ia papatiso ma galue i le tovine o le Alii; 15–21, Ia talai atu e auauna a le Alii le talalelei ae lei oo i le Afio Mai Faalua; 22–24, O i latou o e e talia le talalelei o le a faapotopotoina i le olaga nei ma le faavavau.

Vaega 40

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Sini Rikitone, i Feiete, Niu Ioka, Ianuari 1831 (History of the Church, 1:145). I luma atu o le talafaamaumau o lenei faaaliga, na tusia ai e le Perofeta e faapea: “Ona ua teena e James Covill le afioga a le Alii, ma ua toe foi atu i ana mataupu autu ma ona tagata muamua, o lea na tuu mai ai ia te aʼu ma Sini Rikitone le faaaliga lenei” (History of the Church, 1:145).

1–3, O le fefe i sauaga ma le popole i mea o le lalolagi ua mafua ai le teteeina o le talalelei.

Vaega 41

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le Ekalesia, i Katelani, Ohaio, 4 Fepuari 1831 (History of the Church, 1:146–147). O le Paranesi a le Ekalesia i Katelani i le taimi lea sa vave ona faatoateleina le aofai. Sa tusi le Perofeta i le faatomuaga o lenei faaaliga, “Sa taumafai … tagata o le Ekalesia e fai le finagalo o le Atua, e tusa ma lo latou malamalama i ai, ae sa i ai ni manatu sese ma ni agaga taufaasese sa totolo ane i totonu o i latou … [ma] na tuu mai ai e le Alii i le Ekalesia le faaaliga lenei” (History of the Church, 1:146–147).

1–3, Ia taitai e toeaina le Ekalesia e ala i le agaga o faaaliga; 4–6, O soo moni latou te talia ma tausia le tulafono a le Alii; 7–12, Ua tofia Eteuati Paterika o se epikopo i le Ekalesia.

Vaega 42

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 9 Fepuari 1831 (History of the Church, 1:148–154). Na maua lenei faaaliga i luma o toeaina e toasefululua ma i le faataunuuga o le folafolaga na faia i se taimi muamua ane e le Alii e faapea o le a tuuina mai le “tulafono” i Ohaio (tagai i le vaega 38:32). Ua tau faapitoa mai e le Perofeta lenei faaaliga e faapea ua “i ai le tulafono o le Ekalesia” (History of the Church, 1:148).

1–10, Ua valaaulia toeaina e talai le talalelei, papatiso tagata liliu mai, ma ati aʼe le Ekalesia; 11–12, E ao ina valaaulia ma faauuina i latou ma ia latou aoao atu mataupu autu o le talalelei ua maua i tusitusiga paia; 13–17, Ia latou aoao atu ma vavalo atu e ala i le mana o le Agaga; 18–29, Ua poloaiina le Au Paia ia lē fasioti tagata, gaoi, pepelo, tuinanau, mulilua, pe tautala leaga e faasaga i isi; 30–39, Ua tuuina mai tulafono e pulea ai le faapaiaina o meatotino; 40–42, Ua tausalaina le faamaualuga ma le faapaie; 43–52, Ia faamalolo e e mamai e ala i le faauu i le suauu ma le faaee o lima ma le faatuatua; 53–60, O tusitusiga paia e pulea le Ekalesia ma ia folafola atu i le lalolagi; 61–69, O le a faaali mai le mea o le a faatu ai le Ierusalema Fou ma o le a faaali mai mealilo o le malo; 70–73, O meatotino ua faapaiaina ia faaaoga e tausi ai e mautofi o le Ekalesia; 74–93, Ua tuuina mai tulafono e pulea ai le faitaaga, mulilua, fasioti tagata, gaoi, ma le taʼutaʼu atu o agasala.

Vaega 43

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, ia Fepuari 1831 (History of the Church, 1:154–156). O le taimi lea sa faavevesi ai ni isi o tagata o le Ekalesia e ni tagata sa latou faia ni tala sese fai mai o i latou o ni talifaaaliga. Sa ole atu le Perofeta i le Alii ma maua mai ai le fesootaiga lenei sa tuu mai i toeaina o le Ekalesia. O le vaega muamua e faatatau i mataupu o le pulega; o le vaega mulimuli o loo i ai se lapataiga ia tuu atu e toeaina i atunuu o le lalolagi.

1–7, O faaaliga ma poloaiga e nao lē ua tofia e ala mai ai; 8–14, E faapaiaina le Au Paia i le amio ma le paia atoatoa i luma o le Alii; 15–22, Ua auina atu toeaina e alaga atu le salamo ma saunia tagata mo le aso tele o le Alii; 23–28, E fetalai mai le Alii i tagata e ala mai i lona lava siufofoga ma ala mai i mea tutupu o le natura; 29–35, O le a oo mai le Meleniuma ma le saisaitiaina o Satani.

Vaega 44

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Sini Rikitone, i Katelani, Ohaio, i le tau faaiuiuga o Fepuari 1831 (History of the Church, 1:157). I le usiusitai i le tulaga manaomia ua taʼu mai i le faaaliga lenei, na fuafua ai e le Ekalesia se konafesi e faia i le amataga o le masina o Iuni na sosoo ai.

1–3, Ia faapotopoto faatasi toeaina i se konafesi; 4–6, Ia faatulagaina i latou e tusa ai ma tulafono o le laueleele ma ia tausi i e ua matitiva.

Vaega 45

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta i le Ekalesia, i Katelani, Ohaio, 7 Mati 1831 (History of the Church, 1:158–163). I le faatomuaga o lana talafaamaumau o lenei faaaliga, na saunoa mai ai le Perofeta “i le tausaga lenei o le Ekalesia … e tele lipoti sese … ma tala valea, na lomia … ma faasalalauina, … e taofi ai tagata mai le sailiili i le galuega, po o le auai i le faatuatuaga. … Ae i le olioli o le Au Paia, … na ou maua ai le faaaliga lenei” (History of the Church, 1:158).

1–5, O Keriso o lo tatou fautua i le Tamā; 6–10, O le talalelei o se avefeau e saunia le ala i luma o le Alii; 11–15, O Enoka ma ona uso na ave e le Alii mo ia lava; 16–23, Ua faaali mai e Keriso faailoga o lona afio mai e pei ona tuu mai i luga o le Mauga o Olive; 24–38, O le a toefuatai mai le talalelei, o le a faataunuuina taimi o Nuuese, ma o le a ufitia le laueleele i se faamai faatafunaina; 39–47, O faailoga, o mea e ofo ai, ma le Toetutu mai, o le a oo mai i le Afio Mai Faalua; 48–53, O le a tu Keriso i luga o le Mauga o Olive, ma o le a vaai tagata Iutaia i manua i ona lima ma ona vae; 54–59, O le a nofotupu le Alii i le Meleniuma; 60–62, Ua faatonuina le Perofeta e amata le faaliliuga o le Feagaiga Fou, lea o le a faailoa mai ai ni faamatalaga taua; 63–75, Ua poloaiina le Au Paia ia faapotopoto ma fausia le Ierusalema Fou, lea o le a o mai i ai tagata mai atunuu uma.

Vaega 46

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le Ekalesia, i Katelani, Ohaio, 8 Mati 1831 (History of the Church, 1:163–165). I le taimi popofou lea o le Ekalesia, sa lei i ai se ala fuafuaina e tasi mo le taitaiga o sauniga o le Ekalesia sa faatuina. E ui i lea, sa i ai se tu masani mo le faatagaina i sauniga faamanatuga ma isi faapotopotoga a le Ekalesia nao tagata o le Ekalesia ma tagata sailiili faamaoni, sa faaaoga lautele teisi. Ua taʼu mai i le faaaliga lenei le finagalo o le Alii e faatatau i le pulea ma le taitaiga o sauniga.

1–2, O toeaina e taitaia sauniga e pei ona taitai ai e le Agaga Paia; 3–6, E lē tatau ona taofia tagata sailiili faamaoni mai sauniga faamanatuga; 7–12, Ole atu i le Atua ma saili meaalofa a le Agaga; 13–26, Ua tuuina mai se lisi o ni isi o ia meaalofa; 27–33, Ua tuuina mai i taitai o le Ekalesia le mana e iloa ai meaalofa a le Agaga.

Vaega 47

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 8 Mati 1831 (History of the Church, 1:166). Ae lei oo mai i le taimi lenei, sa avea Oliva Kaotui ma tusi talafaasolopito ma tusitalafaamaumau o le Ekalesia. Sa lei sailia e Ioane Uitimera se tofiga e avea ma tusi talafaasolopito, ae, ina ua talosagaina e auauna atu i lenei tofiga, sa fai mai o ia o le a ia usiusitai i le finagalo o le Alii i le mataupu lea. Sa auauna muamua o ia o se failautusi i le Perofeta i le faamaumauga o le tele o faaaliga na maua i le eria o Feiete, Niu Ioka.

1–4, Ua tofia Ioane Uitimera e tausia le talafaasolopito o le Ekalesia ma tusi mo le Perofeta.

Vaega 48

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, Mati 1831 (History of the Church, 1:166–167). Sa ole atu le Perofeta i le Alii e uiga i le ala e maua ai fanua mo le faanonofoina o le Au Paia. Sa o se mataupu taua lenei ona o le malaga mai o tagata o le Ekalesia mai le itu i sasae o le Iunaite Setete, i le usiusitai i le poloaiga a le Alii e tatau ona latou faapotopoto i Ohaio (tagai i le vaega 37:1–3; 45:64).

1–3, E tatau i le Au Paia i Ohaio ona faasoa atu o latou laueleele po o fanua i o latou uso; 4–6, E tatau i le Au Paia ona faatau fanua, ati aʼe se aai, ma mulimuli i le fautuaga a o latou taitai pulefaamalumalu.

Vaega 49

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Sini Rikitone, Parley P. Pratt, ma Leman Copley, i Katelani, Ohaio, Mati 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Ua taʼu mai i ni isi talafaamaumau talafaasolopito o le aso na oo mai ai lenei faaaliga e faapea o Me 1831.) Sa talia e Leman Copley le talalelei peitai sa taofi pea o ia i ni isi o aoaoga a le Au Sieka (United Society of Believers in Christʼs Second Appearing [Sosaiete Aufaatasi a Tagata Talitonu i le Afio Mai Faalua o Keriso]), lea sa auai muamua o ia. O ni isi o talitonuga o le Au Sieka e faapea ua uma ona oo mai o le afio mai faalua o Keriso ma e faapea sa afio mai o ia i le foaitino o se fafine, o Ann Lee; ua lē taua le papatisoga i le vai; o le taumafa i puaa ua faapitoa ona faasaina, ma sa lē aai le toatele i aano o se manu; ma sa manatu o le olaga noa ma se toalua ua sili i lo le faaipoipo. I le faatomuaga o lenei faaaliga na tusi ai e le Perofeta e faapea, “Ina ia maua [se] malamalama atoatoa e uiga i lenei mataupu, o lea na ou ole atu ai i le Alii, ma maua mai ai le faaaliga lenei” (History of the Church, 1:167). Ua taʼu sese mai i le faaaliga ni isi o talitonuga faavae o le vaega a le au Sieka. Sa ave e uso ua taʼua i luga se kopi o le faaaliga i le nuu o le au Sieka (e latalata i Kalivilani, Ohaio) ma faitau atu ia te i latou i le atoatoa, peitai sa teena.

1–7, O le aso ma le itula o le afio mai o Keriso o le a tumau pea ona lē iloa seia afio mai o ia; 8–14, E ao i tagata ona salamo, talitonu i le talalelei, ma usiusitai i sauniga ina ia latou maua le olataga; 15–16, Ua faauuina e le Atua le faaipoipoga; 17–21, Ua faatagaina le ʼai o aano o manu; 22–28, O le a uluola Siona ma fuga mai sa Lamanā e pei o le rosa ae lei oo i le Afio Mai Faalua.

Vaega 50

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, Me 1831 (History of the Church, 1:170–173). Ua saunoa mai le Perofeta sa lē malamalama ni isi o toeaina i faaaliga o agaga eseese i le salafa o le lalolagi, ma o lenei faaaliga sa tuuina mai o se tali i lana olega faapitoa e uiga i le mataupu. O mea ua taʼua o mea uiga ese faaleagaga sa lē o ni mea sa lē vaaia soo i totonu o tagata o le ekalesia, ma o ni isi o i latou sa fai mai ua latou maua ni mea faaliʼaliʼa ma faaaliga.

1–5, E tele agaga sese o loo i luga o le salafa o le lalolagi; 6–9, Oi talofa i e e pepelo ma i latou o e ua vavae ese mai i le Ekalesia; 10–14, E tatau i toeaina ona talai atu le talalelei e ala i le Agaga; 15–22, E tatau i e e talai atu ma e e faalogologo mai ona faamalamalamaina i le Agaga; 23–25, O se mea e lē faagaeetia ai le tagata ua lē mai i le Atua; 26–28, O e e faamaoni o i latou ia e mauaina mea uma; 29–36, O tatalo a e ua faamamaina e talia; 37–46, O Keriso o le Leoleo Mamoe Lelei ma le Papa lea o Isaraelu.

Vaega 51

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Tomasone, Ohaio, Me 1831 (History of the Church, 1:173–174). O le taimi lea na amata ona taunuu mai ai le Au Paia na malaga mai setete i sasaʼe i Ohaio, ma sa tatau ai ona faia ni fuafuaga maʼoti mo le faanonofo mautuina o i latou. Ona o lenei galuega o se mea faapitoa lava lea e a le tofi o le epikopo, o lea na saili ai e Epikopo Eteuati Paterika se faatonuga e faatatau i le mataupu, ma o lea na ole atu ai le Perofeta i le Alii.

1–8, Ua tofia Eteuati Paterika e pulea matafaioi ma meatotino; 9–12, E tatau i le Au Paia ona faamaoni i mea e fai ma maua tutusa; 13–15, E tatau ona i ai ia i latou se faleteuoloa o le epikopo ma faatulaga meatotino e tusa ma le tulafono a le Alii; 16–20, Ia fai Ohaio ma nofoaga lē tumau e faapotopoto i ai.

Vaega 52

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i toeaina o le Ekalesia, i Katelani, Ohaio, 7 Iuni 1831 (History of the Church, 1:175–179). Sa faia se konafesi i Katelani, na amata i le aso 3 ma faaiu i le aso 6 o Iuni. O le konafesi lenei na fai ai faauuga faapitoa muamua i le tofi o le faitaulaga sili, ma iloa ai ni faaaliga o agaga pepelo ma taufaasese ma sa tutuliese.

1–2, Ua fuafuaina le konafesi e sosoo ai e fai i Misuri; 3–8, Ua faia tofiga o ni isi o toeaina faapitoa ia malaga faatasi; 9–11, Ia aoao atu e toeaina mea ua tusia e aposetolo ma perofeta; 12–21, O i latou ua faamalamalamaina e le Agaga latou te aumai fua o le viiga ma le poto; 22–44, Ua tofia toeaina eseese e o atu e talai atu le talalelei aʼo malaga atu i Misuri mo le konafesi.

Vaega 53

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Algernon Sini Gilbert, i Katelani, Ohaio, Iuni 1831 (History of the Church, 1:179–180). I le talosaga a Sini Gilbert, na ole atu ai le Perofeta i le Alii e faatatau i le galuega ma le tofiga o le Uso o Gilbert i le Ekalesia.

1–3, O le valaauga ma le filifiliga o Sini Gilbert i le Ekalesia o le faauu lea ia avea o se toeaina; 4–7, Ia auauna atu foi o ia o se sui o le epikopo.

Vaega 54

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Newel Knight, i Katelani, Ohaio, Iuni 1831 (History of the Church, 1:180–181). Sa fevaevaeai uso o le Ekalesia i le paranesi i Tomasone, Ohaio, e uiga i ni fesili e faatatau i le faapaiaina atu o meatotino. Sa faaalia le manatu faapito ma le matapeapea, ma sa soli e Leman Copley lana feagaiga e faapaia mai lana faatoaga tele e avea o se nofoaga o le tofi mo le Au Paia na taunuu mai mai Kolesavile, Niu Ioka. Sa aafia foi Ezra Thayre i le feeseeseaiga. O le mea na oo i ai, na o mai Newel Knight (le peresitene o le paranesi i Tomasone) ma isi toeaina i le Perofeta ma fesili mai po o le a le mea e fai. Sa ole atu le Perofeta i le Alii ma maua mai ai le faaaliga lenei. (Tagai i le vaega 56, o se faaauauga lena o le mataupu.)

1–6, E ao i le Au Paia ona tausi le feagaiga o le talalelei ina ia latou maua le alofa mutimutivale; 7–10, E ao ina latou onosai i puapuaga.

Vaega 55

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Viliamu V. Phelps, i Katelani, Ohaio, Iuni 1831 (History of the Church, 1:184–186). O Viliamu V. Phelps, o se lomitusi, ma o lona aiga sa faatoa taunuu mai lava i Katelani, ma sa saili atu le Perofeta i le Alii mo ni faamatalaga e uiga ia te ia.

1–3, Ua valaaulia ma filifilia Viliamu V. Phelps ia papatiso, ma ia faauu o se toeaina, ma talai atu le talalelei; 4, Ia tusia foi e ia tusi mo tamaiti i aʼoga o le Ekalesia; 5–6, Ia malaga atu o ia i Misuri, le eria lea o le a galue ai.

Vaega 56

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, Iuni 1831 (History of the Church, 1:186–188). O Ezra Thayre, o lē na tofia e malaga i Misuri faatasi ma Thomas B. Marsh (tagai i le vaega 52:22), sa lē mafai ona amata i lana misiona ina ua saunia Thomas B. Marsh. Sa lei saunia le Elder o Thayre e alu i lana malaga ona o lona aafia i faalavelave na tutupu i Tomasone, Ohaio (tagai i le ulutala o le vaega 54). Sa tali mai le Alii i le olega a le Perofeta e faatatau i le mataupu i le tuu mai o le faaaliga lenei.

1–2, E tatau i le Au Paia ona ave i luga a latou satauro ma mulimuli i le Alii ina ia latou maua le olataga; 3–13, O le Alii e poloaia ma aveesea, ma o e e lē usiusitai e lafo ese; 14–17, Oi talofa i e e mauoa o e latou te lē fesoasoani i e ua matitiva, ma oi talofa i e ua matitiva o e e lē momomo o latou loto; 18–20, Amuia e ua matitiva o e ua mama i le loto, ona o le a fai mo o latou tofi le lalolagi.

Vaega 57

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Siona, Itumalo o Siakisone, Misuri, 20 Iulai 1831 (History of the Church, 1:189–190). I le usiusitai i le poloaiga a le Alii (vaega 52), sa malaga atu ai toeaina mai Katelani i Misuri ma le tele o mea eseese na oo ia te i latou ma ni tetee. I le manatunatu ifo i le tulaga o sa Lamanā ma lo latou aunoa ma tu malamalama, tu faatamalii, ma faalelotu i totonu o le lautele o i latou, na saunoa ai le Perofeta e faapea: “O afea e fuga mai ai le toafa e pei o le rosa? O afea e faatu ai Siona i lona mamalu, ma o fea e tu ai Lou malumalu, lea o le a o mai i ai atunuu uma i aso e gata ai?” (History of the Church, 1:189). O se taimi mulimuli ane na maua ai e ia le faaaliga lenei.

1–3, O Initipene, Misuri, o le nofoaga lea mo le Aai o Siona ma le malumalu; 4–7, Ia faatau mai e le au paia fanua ma maua ni tofi i le eria lena; 8–16, Ia faatu e Sini Gilbert se faleoloa, ia avea V. V. Phelps o se lomitusi, ma ia faatonutonu e Oliva Kaotui tusitusiga mo le faasalalauga.

Vaega 58

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Siona, Itumalo o Siakisone, Misuri, 1 Aokuso 1831 (History of the Church, 1:190–195). I le Sapati muamua ina ua mavae le taunuu ane o le Perofeta ma lana au malaga i le Itumalo o Siakisone, Misuri, na fai ai se sauniga faalelotu, ma e toalua tagata o le Ekalesia na taliaina i le papatisoga. I le vaiaso lena, na taunuu mai ai ni isi o le Au Paia i Kolesavile mai le Paranesi o Tomasone, atoa ma isi (tagai i le vaega 54). E toatele sa naunau e fia iloa le finagalo o le Alii e faatatau ia te i latou i le nofoaga fou o le faapotopotoina.

1–5, O i latou o e e onosaia puapuaga o le a faapaleina i le mamalu; 6–12, Ia saunia le Au Paia mo le tausamaaga a le Tamai Mamoe ma le talisuaga a le Alii; 13–18, O epikopo o faamasino i Isaraelu; 19–23, E tatau i le Au Paia ona usiusitai i tulafono o le laueleele; 24–29, E tatau i tagata ona faaaoga la latou faitalia e fai ai mea lelei; 30–33, O le Alii e poloaia ma aveesea; 34–43, Ina ia salamo, e ao i tagata ona taʼutaʼu atu ma lafoai a latou agasala; 44–58, E tatau i le Au Paia ona faatau mai lo latou tofi ma faapotopoto i Misuri; 59–65, E ao ina talai atu le talalelei i tagata uma.

Vaega 59

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Siona, i le Itumalo o Siakisone, Misuri, 7 Aokuso 1831 (History of the Church, 1:196–201). Ae lei tusia lana talafaamaumau o le faaaliga lenei, sa tusi faamatala auiliili mai e le Perofeta e uiga i le laueleele o Siona, i le mea sa faapotopoto i ai le au paia. Sa faapaiaina le laueleele, e pei ona sa faatonuina ai e le Alii, ma sa faapaiaina le tulaga mo le malumalu i le lumanai. Ua faia e le Alii nei poloaiga e faatatau faapitoa i le Au Paia i Siona.

1–4, O le a faamanuiaina le Au Paia faamaoni i Siona; 5–8, E tatau ona latou alolofa ma auauna i le Alii ma tausi i ana poloaiga; 9–19, O le tausia o le aso o le Alii i le paia o le a faamanuia ai le Au Paia faaletino ma faaleagaga; 20–24, Ua folafola mai i e e amiotonu le filemu i le lalolagi lenei ma le ola e faavavau i le lalolagi a sau.

Vaega 60

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le Itumalo o Siakisone, Misuri, 8 Aokuso 1831 (History of the Church, 1:201–202). I le tulaga lenei, sa fia iloa e toeaina o e na tofia e foi atu i Sasae pe faapefea ona latou faia lenei mea ma po o le a le ala ma mea latou te malaga atu ai.

1–9, E tatau i toeaina ona talai atu le talalelei i faapotopotoga a e ua amioleaga; 10–14, E lē tatau ona latou faamaʼumau lo latou taimi, pe tanu a latou taleni; 15–17, E mafai ona mulumulu o latou vae o se molimau e faasaga ia te i latou o e e teena le talalelei.

Vaega 61

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i luga o le auvai o le Vaitafe o Misuri, i le Afega o Mekuina, 12 Aokuso 1831 (History of the Church, 1:202–205). I la latou malaga foi atu i Katelani, na malaga ai i lalo i paopao i le Vaitafe o Misuri le Perofeta ma toeaina e toasefulu. I le aso lona tolu o le malaga, e tele mea lamatia-ola na oo mai. Sa vaaia e Elder Viliamu V. Phelps se faaaliga vaaia i le ao teatea le faaumatia-mea o tietie i le mana i luga o fogāvai.

1–12, Ua faatutu e le Alii faafanoga e tele i luga o vai; 13–22, Ua fetuu e Ioane vai, ma ua tietie ai i luga o vai le faaleaga-mea; 23–29, Ua i ai i ni isi le mana e faatonu ai vai; 30–35, Ia malaga atu taitoalua toeaina ma talai atu le talalelei; 36–39, Ia latou saunia mo le afio mai o le Atalii o le Tagata.

Vaega 62

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i luga o le auvai o le Vaitafe o Misuri i Karitone, Misuri, 13 Aokuso 1831 (History of the Church, 1:205–206). O lenei aso na feiloai ai le Perofeta ma lana vaega, o e na malaga mai Initipene e o atu i Katelani, ma ni toeaina e toatele o e na malaga ane e o atu i le laueleele o Siona, ma maua ai le faaaliga lenei, ina ua mavae ni feiloaiga fiafia.

1–3, Ua tusi faamaumau molimau i le lagi; 4–9, E tatau i toeaina ona malaga ma talai atu e tusa ai ma le faautauta ma e pei ona taitaiina ai e le Agaga.

Vaega 63

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, i le taufaaiuiuga o Aokuso 1831 (History of the Church, 1:206–211). Sa taunuu ane le Perofeta, Sini Rikitone, ma Oliva Kaotui i Katelani i le aso 27 o Aokuso mai la latou asiasiga i Misuri. I le faatomuaga o lana talafaamaumau o lenei faaaliga, na tusia ai e le Perofeta faapea, “I aso nei o le laitiiti o le Ekalesia, sa i ai le naunau tele ia maua le afioga a le Alii e uiga i mataupu uma e faatatau i soo se ala i lo tatou faaolataga; ma ona ua avea nei le laueleele o Siona ma mea faitino sili atu ona tāua i le vaaiga, o lea na ou ole atu ai i le Alii mo ni isi faamatalaga atili e uiga i le faapotopotoina o le Au Paia, ma le faatauina mai o le laueleele, ma isi mataupu” (History of the Church, 1:207).

1–6, O le a oo mai se aso o le toasa i luga o e e amioleaga; 7–12, E oo mai faailoga e ala i le faatuatua; 13–19, O e mulilua i le loto o le a faafitia le faatuatuaga ma o le a lafo i le lepa afi; 20, O le a maua e e faamaoni se tofi i luga o le lalolagi liua; 21, E lei faaalia mai se tala atoa o mea na tutupu i luga o le Mauga o Liua; 22–23, E maua e e usiusitai mealilo o le malo; 24–31, E tatau ona faatau mai tofi i Siona; 32–35, Ua folafola e le Alii taua, ma o le a fasioti e e amioleaga e amioleaga; 36–48, Ia potopoto le Au Paia i Siona ma saunia tupe e ati aʼe ai i luga Siona; 49–54, Ua faamautinoa mai faamanuiaga i e faamaoni i le Afio Mai Faalua, i le Toetutu, ma i le taimi o le Meleniuma; 55–58, O se aso lenei o le lapataiga; 59–66, Ua taʼu fua le suafa o le Alii e i latou o e e faaaogaina lona suafa e aunoa ma le pule.

Vaega 64

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i toeaina o le Ekalesia, i Katelani, Ohaio, 11 Setema 1831 (History of the Church, 1:211–214). Sa sauni le Perofeta e sii atu i Hairama, Ohaio, e faaauau ai lana galuega i le faaliliuga o le Tusi Paia, lea na faamatuu ese aʼo i ai o ia i Misuri. O se vaega o uso o e sa poloaiina ia malaga atu i Siona (Misuri) sa auai ma le malolosi i le faia o sauniuniga e malaga atu ia Oketopa. O le taimi pisi tele lea, na maua ai le faaaliga.

1–11, Ua poloaiina le Au Paia ia faamagalo le tasi i le isi, neʼi tumau ia te i latou le agasala e sili atu; 12–22, O e e lē salamo ia aumai i luma o le Ekalesia; 23–25, O ia o lē e totogi lana sefuluai o le a lē mu i le afio mai o le Alii; 26–32, Ua lapataia le Au Paia e faatatau i le aitalafu; 33–36, O e e fouvale o le a vavae ese i fafo mai Siona; 37–40, O le a faamasino e le Ekalesia atunuu; 41–43, O le a tupuolaola Siona.

Vaega 65

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Oketopa 1831 (History of the Church, 1:218). Ua taʼua lenei faaaliga e le Perofeta o se tatalo.

1–2, Ua tuu mai ki o le malo o le Atua i tagata i le lalolagi, ma o le a manumalo le faamoemoe o le talalelei; 3–6, O le a oo mai le malo meleniuma o le lagi ma au faatasi ma le malo o le Atua i le lalolagi.

Vaega 66

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Oreni, Ohaio, 25 Oketopa 1831 (History of the Church, 1:219–221). O le aso muamua lea o se konafesi taua. I le faatomuaga o lenei faaaliga, na tusia ai e le Perofeta e faapea, “O le talosaga a Viliamu E. McLellin, na ou ole atu ai i le Alii, ma maua mai ai le faaaliga lenei” (History of the Church, 1:220).

1–4, O le feagaiga tumau-faavavau o le atoatoa lea o le talalelei; 5–8, E tatau i toeaina ona talai, molimau atu, ma talatala ma tagata; 9–13, O le auauna atu ma le faamaoni faafaifeau e mautinoa ai se tofi o le ola faavavau.

Vaega 67

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Novema 1831 (History of the Church, 1:224–225). O le mea na tupu o se konafesi faapitoa na faia, ma le talatalaga ma le palepalega o le lomiga o faaaliga ua uma ona maua mai le Alii na ala mai i le Perofeta (tagai i le ulutala o le vaega 1). Sa faia le tonu e tatau ia Oliva Kaotui ma Ioane Uitimera ona la ave itulau tusilima o faaaliga i Initipene, i le mea e lolomi ai e V. V. Phelps o le Tusi o Poloaiga. E toatele le au uso na tuuina mai le molimau faamaoni e faapea o faaaliga na tuufaatasi i le taimi lena mo le lomiga, ua moni lava, e pei ona molimauina e le Agaga Paia na to mai i luga o i latou. Ua tusi faamaumau e le Perofeta e faapea, ina ua uma ona maua o le faaaliga ua iloa nei o le vaega 1, e i ai ni talanoaga lē lelei na faia e faatatau i le gagana na faaaoga i faaaliga. O le faaaliga lenei na sosoo mai ai.

1–3, E faafofoga mai le Alii i tatalo a ana toeaina ma leoleo mai ia te i latou; 4–9, Ua luitauina e ia le tagata ua sili ona poto na te faaluaina se tasi o ana faaaliga aupito itiiti; 10–14, O toeaina faamaoni o le a liua e le Agaga ma vaai i fofoga o le Atua.

Vaega 68

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Novema 1831, i le talosaga a Orson Hyde, Luka S. Ioanesone, Laimani E. Ioanesone, ma Viliamu E. McLellin (History of the Church, 1:227–229). E ui o lenei faaaliga na tuuina mai e tali ai le talosaga ia faailoa mai le finagalo o le Alii e faatatau i toeaina ua taʼua, o le tele o mea o loo i lenei faaaliga ua faatatau i le Ekalesia atoa.

1–5, O upu a toeaina pe a musuia e le Agaga Paia, o ni tusitusiga paia; 6–12, E tatau i toeaina ona talai ma papatiso atu, ma e mulimuli faailoga i e e talitonu moni; 13–24, E mafai e le ulumatua i totonu o atalii o Arona ona auauna o se Epikopo Pulefaamalumalu (o lona uiga, e umia ki o le pulefaamalumalu o se epikopo) i lalo o le taitaiga a le Au Peresitene Sili; 25–28, Ua poloaiina matua ia aoao le talalelei ia latou fanau; 29–35, E tatau i le Au Paia ona tausi i le Sapati, galulue ma le filiga, ma tatalo.

Vaega 69

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Novema 1831 (History of the Church, 1:234–235). O le tuufaatasiga o faaaliga na faamoemoe e vave lomia na pasia i se konafesi faapitoa o Novema 1. O le aso 3 o Novema, na faaopoopo ai le faaaliga ua tusia iinei o le vaega 133 ma taʼua o le Faaopoopoga. I le faaiuga a le konafesi, na tofia ai Oliva Kaotui na te ave i Initipene, Misuri, kopi tusilima o faaaliga ma poloaiga na tuufaatasi, mo le lomiga. Sa tatau foi ia te ia ona ave faatasi ma ia tupe na foai mai mo le atiina ae o le Ekalesia i Misuri. Ona o le ala o le a malaga atu ai o ia e ui atu i se laueleele e lei āigā tele sei tau atu i le laueleele e lei faatoʼaina, o lea na ia manaomia ai se soa la te malaga.

1–2, O Ioane Uitimera ia malaga faatasi ma Oliva Kaotui i Misuri; 3–8, Ia talai atu foi o ia ma ao mai, faamaumau, ma tusi faamatalaga talafaasolopito.

Vaega 70

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 12 Novema 1831 (History of the Church, 1:235–237). Ua taʼu mai i le talafaasolopito na tusia e le Perofeta e i ai ni konafesi faapitoa e fa na fai mai i le aso 1 sei oo i le aso 12 o Novema, atoa. I le faaiuga o nei faatasiga, na iloilo ai le tāua tele o le Tusi o Poloaiga, na taʼua mulimuli ane o le Mataupu Faavae ma Feagaiga; ma sa taʼua e le Perofeta lea Tusi o Poloaiga “o le faavae o le Ekalesia i aso nei e gata ai, ma o se faamanuiaga i le lalolagi, ua faailoa mai ai o ki o mealilo o le malo o lo tatou Faaola ua toe faatuatuaina mai i tagata” (History of the Church, 1:235).

1–5, Ua tofia tausimea e lomia faaaliga; 6–13, O i latou o e e galulue i mea faaleagaga ua agavaa mo o latou totogi; 14–18, E tatau ona tutusa le Au Paia i mea faaletino.

Vaega 71

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Sini Rikitone, i Hairama, Ohaio, 1 Tesema 1831 (History of the Church, 1:238–239). Sa faaauau pea ona faaliliu e le Perofeta le Tusi Paia faatasi ma Sini Rikitone o lana failautusi seia oo ina maua mai le faaaliga lenei, ma faataatia ese ai i le taimi lea mo sina taimi le faaliliuga o le Tusi Paia ina ia mafai e i laʼua ona faataunuu o le faatonuga na tuuina mai i le faaaliga lenei. Sa poloaia le au uso ia o atu e talai atu ina ia faamalūlūina lagona ita na tutupu mai e faasaga i le Ekalesia ona o le faasalalauga o ni tala faanusipepa na faia e Ezra Booth, o lē na liliuese.

1–4, Ua auina atu Iosefa Samita ma Sini Rikitone e folafola atu le talalelei; 5–11, O le a faafememeaiina fili o le Au Paia.

Vaega 72

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 4 Tesema 1831 (History of the Church, 1:239–241). E toatele toeaina ma tagata o le Ekalesia sa potopoto e aoao o latou tiute ma faagaeetia atili i aoaoga a le Ekalesia. O lenei vaega o se tuufaatasiga lea o faaaliga e lua na maua i le aso e tasi. O le fuaiupu 1 e oo i le 8 ua faailoa mai ai le valaauga o Newel K. Whitney o se epikopo. Ona valaaulia ma faauu ai lea o ia, ma ina ua uma lena, ona maua mai ai lea o mea ua tusia i le fuaiupu 9 e oo i le 26, ua tuu mai ai ni faamatalaga faaopoopo e faatatau i tiute o se epikopo.

1–8, E tatau i toeaina ona tuu atu se tala o a latou mea-tausi i le epikopo; 9–15, O le epikopo e tausia le faleteuoloa ma tausi i e ua matitiva ma lē tagolima; 16–26, O epikopo e faamaonia le agavaa o toeaina.

Vaega 73

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Sini Rikitone, i Hairama, Ohaio, 10 Ianuari 1832 (History of the Church, 1:241–242). Talu mai le vaega muamua o Tesema ua mavae, sa auai Iosefa ma Sini i le talaiga, ma o lenei ala na faataunuu ai le tele o mea i le faaitiitia o lagona lē lelei na tutulai mai e faasaga i le Ekalesia (tagai i le ulutala o le vaega 71).

1–2, Ia faaauau e toeaina ona talai atu; 3–6, Ia faaauau e Iosefa Samita ma Sini Rikitone ona faaliliu o le Tusi Paia seia maeʼa.

Vaega 74

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Ianuari 1832 (History of the Church, 1:242). Na tusia e le Perofeta e faapea: “Ina ua maua mai le afioga mavae atu nei a le Alii [MF&F 73], sa ou toe amataina le faaliliuga o Tusitusiga Paia, ma galue ma le filiga seia toeitiiti lava oo i le konafesi, lea sa faamoemoe e potopoto i le aso 25 o Ianuari. O lea lava vaitaimi na ou maua ai le faaaliga lenei, o se faamalamalamaga o le Tusi Muamua i tagata Korinito, mataupu 7, fuaiupu 14” (History of the Church, 1:242).

1–5, Ua fautua e Paulo le Ekalesia o ona aso ia latou lē tausia le tulafono a Mose; 6–7, O fanau laiti ua paia ma ua faamamāina e ala i le Togiola.

Vaega 75

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Ameresi, Ohaio, 25 Ianuari 1832 (History of the Church, 1:242–245). O le mea na faia o se konafesi lea na atofaina i se taimi muamua atu. O le konafesi lenei na lagolago ma faauu ai Iosefa Samita e avea ma Peresitene o le Perisitua Maualuga. Sa i ai ni isi o toeaina, o e sa fetaiaʼi ma faigata i le aumaia o tagata i le malamalama o la latou savali, sa fia malamalama atili auiliili e faatatau i o latou tiute tonu i le taimi lea. O le faaaliga lenei na sosoo mai ai.

1–5, O toeaina faamaoni o e e talai atu le talalelei o le a latou maua le ola e faavavau; 6–12, Tatalo ia maua le Faamafanafana, o lē na te aoao mai mea uma; 13–22, O le a faamasino toeaina ia te i latou o e e teena la latou savali; 23–36, Ia maua e aiga o faifeautalai le fesoasoani mai le Ekalesia.

Vaega 76

O se faaaliga vaaia na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Sini Rikitone, i Hairama, Ohaio, 16 Fepuari 1832 (History of the Church, 1:245–252). I le faatomuaina o lana talafaamaumau o le faaaliga vaaia lenei, na tusia ai e le Perofeta e faapea: “Ina ua ou foi mai le konafesi i Ameresi, sa ou toe faaauau le faaliliuga o Tusitusiga Paia. Mai faaaliga eseese na maua mai, sa aliali mai e tele mataupu taua e faatatau i le faaolataga o tagata, ua aveesea mai le Tusi Paia, pe na leiloa ae lei tuufaatasia. Sa foliga sa faamaonia lava mai nai upumoni na totoe, e faapea afai e tauia e le Atua tagata taitoatasi e tusa ma galuega na latou faia i la le tino, o le upu o le ‘Lagi,’ e pei ona faamoemoeina mo se nofoaga e faavavau o le Au Paia, e tatau ona aofia ai ni malo e tele atu i le tasi. E tusa la ma lea manatu, … aʼo faaliliuina le Evagelia a Ioane, sa vaaia e aʼu ma le Elder o Rikitone le faaaliga vaaia o le a sosoo ai nei” (History of the Church, 1:245). O le taimi ina ua uma ona faaliliu e le Perofeta le Ioane 5:29, na tuu mai ai le faaaliga vaaia lenei.

1–4, O le Alii o le Atua; 5–10, O mealilo o le malo o le a faaalia i e uma e faamaoni; 11–17, O le a tutulai mai tagata uma i le toetutu o e amiotonu po o le toetutu o e amioletonu; 18–24, O e ua nonofo i lalolagi e tele o ni atalii ma afafine na fanaua mo le Atua e ala i le togiola a Iesu Keriso; 25–29, O se agelu a le Atua na paʼū ma ua avea ma tiapolo; 30–49, O atalii o le malaia e mafatia i le taʼusalaga e faavavau; o isi tagata uma latou te maua se tikeri o le olataga; 50–70, Ua faamatala mai le mamalu ma le taui o tagata faaeaina i le malo selesitila; 71–80, Ua faamatala mai i latou o e o le a mautofi i le malo terasitila; 81–113, Ua faamatala mai le tulaga o i latou e i mamalu o le telesitila, terasitila, ma le selesitila; 114–119, E mafai e e faamaoni ona vaai ma malamalama i mealilo o le malo o le Atua, e ala i le mana o le Agaga Paia.

Vaega 77

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Mati 1832 (History of the Church, 1:253–255). Na tusi e le Perofeta e faapea, “E faatatau i le faaliliuga o tusitusiga paia, na ou maua ai le faamalamalamaga lenei o le faaaliga a Ioane le Soo Paia” (History of the Church, 1:253).

1–4, E i ai agaga o manu ma o le a nonofo i le fiafia e faavavau i se lalolagi ola pea; 5–7, O le lalolagi lenei ua i ai sona olaga faaletino e 7,000 tausaga; 8–10, Ua toefuatai mai e agelu eseese le talalelei ma ua auauna i luga o le lalolagi; 11, O le faamauina o le 144,000; 12–14, O le a afio mai Keriso i le amataga o le afe lona fitu o tausaga; 15, E toalua perofeta o le a faatutulai mai e o atu i le atunuu o tagata Iutaia.

Vaega 78

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Mati 1832 (History of the Church, 1:255–257). Sa tuuina mai e le Alii ia Iosefa Samita le faatulagaga mo le faamoemoe o le faatuina o se faleteuoloa mo e ua matitiva. Sa lē manaomia i taimi uma ona faailoa atu i le lalolagi igoa o tagata na fetalai mai i ai le Alii i faaaliga; o lea, i le lomiga o le faaaliga lenei ma ni isi o faaaliga e sosoo ai, sa taʼua ai le au uso i isi igoa e ese mai i o latou lava igoa. Ina ua mavae le tatau ai ona taofia o igoa o tagata ia lē faailoaina, sa tuuina mai o latou igoa moni ina ua mavae lena, i totonu o faailoga puipui. Talu ai ona ua leai se manaoga taua tele i ona po nei e faaauau ona faaaoga ai pea o ia igoa faalilolilo, ua nao igoa moni e pei ona tuuina mai i kopi tusilima muamua, ua faaaoga nei i totonu o le tusi lenei.

1–4, E tatau i le Au Paia ona faatulaga ma faatu se faleteuoloa; 5–12, O le faaaoga poto o a latou meatotino o le a maua ai le olataga; 13–14, E tatau ona tusaoloto ese le ekalesia mai puleʼaga faalelalolagi; 15–16, O Mekaeli (Atamu) e auauna i lalo o le taitaiga a le Paia e Toatasi (Keriso); 17–22, Amuia e faamaoni, aua o le a fai mo latou tofi mea uma.

Vaega 79

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Mati 1832 (History of the Church, 1:257).

1–4, Ua valaaulia Iareto Kata e talai le talalelei e ala atu i le Faamafanafana.

Vaega 80

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Mati 1832 (History of the Church, 1:257).

1–5, Ua valaaulia Stephen Burnett ma Eden Samita e talai atu i soo se nofoaga la te filifili i ai.

Vaega 81

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Mati 1832 (History of the Church, 1:257–258). Ua valaaulia Feterika G. Viliamu e avea o se faitaulaga sili ma se fesoasoani i le Au Peresitene o le Perisitua Maualuga. Ua faaali mai i talafaamaumau o le talafaasolopito ina ua maua mai lenei faaaliga ia Mati 1832, sa valaaulia ai Jesse Gause i le tofi o le fesoasoani ia Iosefa Samita i le Au Peresitene. E ui i lea, ina ua ia lē faaauau i le ala e tusa ai ma lenei tofiga, o lea na tuu atu ai le valaauga ia Feterika G. Viliamu. O le faaaliga (ua tusia e faapea na oo mai ia Mati 1832), e tatau ona manatu i ai o se laasaga agai i le faatulagaga aloaʼia o le Au Peresitene Sili, ona ua faapitoa ona valaaulia ai le tofi o le fesoasoani i lena tino potopoto ma faamalamalama mai ai le mamalu o le tofiga. Sa auauna le Uso o Gause mo se taimi ae na faateʼa o ia mai le Ekalesia ia Tesema 1832. Sa faauu le Uso o Viliamu i le tofi ua taʼua i le aso 18 Mati 1833.

1–2, O ki o le malo e umia i taimi uma e le Au Peresitene Sili; 3–7, Afai e faamaoni Feterika G. Viliamu i lana auaunaga, e maua e ia le ola e faavavau.

Vaega 82

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le Itumalo o Siakisone, Misuri, 26 Aperila 1832 (History of the Church, 1:267–269). O le mea na fai o se fono āoāo a le Ekalesia na lagolago ai Iosefa Samita le Perofeta o le Peresitene o le Perisitua Maualuga, le tofi lea na faauu muamua i ai o ia i se konafesi a faitaulaga sili, toeaina, ma tagata o le Ekalesia, i Ameresi, Ohaio, 25 Ianuari 1832 (tagai i le ulutala o le vaega 75). I taimi muamua sa faaaoga ai ni igoa ese i le lomiga o lenei faaaliga e nanā ai mea e uiga i tagata ua taʼua (tagai i le ulutala o le vaega 78).

1–4, I mea e tele mea ua tuu atu i ai, e tele foi mea ua manaomia mai ai; 5–7, Ua pule le pouliuli i le lalolagi; 8–13, E noatia le Alii pe a tatou faia mea e fetalai mai ai o ia; 14–18, E ao ina faateleina le matagofie ma le paia o Siona; 19–24, E tatau i tagata taitoatasi ona saili mo le manuia o lē la te tuaoi.

Vaega 83

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Initipene, Misuri, 30 Aperila 1832 (History of the Church, 1:269–270). Na maua mai le faaaliga lenei aʼo alaala le Perofeta faatasi ma ona uso (i la le Ekalesia) i se fono.

1–4, Ua i ai i fafine ma fanau le āiā i luga o a latou tane ma tamā mo lo latou tausiga; 5–6, Ua i ai i fafine ua oti a latou tane ma fanau mātua-oti le āiā i luga o le Ekalesia mo lo latou tausiga.

Vaega 84

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 22 ma le 23 o Setema 1832 (History of the Church, 1:286–295). I le masina o Setema, sa amata ona toe foi mai o toeaina mai a latou misiona i setete i sasae ma faia ni lipoti o a latou galuega. O le taimi aʼo latou faatasi ai i lenei vaitau o le olioli, na maua mai ai le fesootaiga lenei. Sa taʼua e le Perofeta o se faaaliga e faatatau i le perisitua.

1–5, O le a fausia le Ierusalema Fou ma le malumalu i Misuri; 6–17, Ua tuuina mai le faasologa o le perisitua mai ia Mose e oo atu ia Atamu; 18–25, O le perisitua maualuga ua umia le ki o le malamalama e uiga i le Atua; 26–32, O le perisitua maualalo ua umia le ki o le auaunaga a agelu ma le talalelei sauniuni; 33–44, E maua e tagata le ola e faavavau e ala i le tautoga ma le feagaiga o le perisitua; 45–53, E faamalamalama e le Agaga o Keriso tagata, ma ua taoto le lalolagi i le agasala; 54–61, E ao ina molimau atu le Au Paia e uiga i mea ua latou maua; 62–76, Ia latou talai atu le talalelei, ma o le a mulimuli ai faailoga; 77–91, Ia o atu toeaina e aunoa ma ni tupe po o ni ete, ma o le a tausi i latou e le Alii i mea latou te manaomia; 92–97, Ua faatali mai mala ma fetuu mo i latou o e e teena le talalelei; 98–102, Ua tuuina mai le viiga fou o le togiolaina o Siona; 103–110, Ia tuu atu i tagata taitoatasi ia tu i lona lava tofi ma galue i lona lava valaaulia; 111–120, Ia folafola atu e auauna a le Alii le inosia o le faatuufuaga o aso e gata ai.

Vaega 85

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 27 Novema 1832 (History of the Church, 1:298–299). O lenei vaega o se vaega na sii mai i se tusi a le Perofeta ia V. V. Phelps, o lē sa nofo i Initipene, Misuri. Sa tuuina atu e tali ai fesili e uiga ia i latou na o le Au Paia o e na sii atu i Siona ae o e sa lē mauaina o latou tofi e tusa ma le faatulagaga faatuina i le Ekalesia.

1–5, O tofi i Siona e maua e ala i le faapaiaga; 6–12, O Lē ua silisili ma le malosi o le a ia tuuina mai i le Au Paia lo latou tofi i Siona.

Vaega 86

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 6 Tesema 1832 (History of the Church, 1:300). Na maua lenei faaaliga aʼo toe silasila ma teuteuina e le Perofeta kopi tusilima o le faaliliuga o le Tusi Paia.

1–7, Ua tuuina mai e le Alii le uiga o le faataoto i saito ma titania; 8–11, Ua ia faamalamalama mai faamanuiaga o le perisitua ia te i latou o e o suli tatau ai e tusa ma le tino.

Vaega 87

Faaaliga ma le valoaga e uiga i taua, na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, 25 Tesema 1832 (History of the Church, 1:301–302). Na maua mai lenei vaega i se taimi aʼo mafaufau ma talatala le au uso e uiga i le faapologaina o tagata Aferika i le konetineta o Amerika ma le faapologaina o le fanauga a tagata i le lalolagi atoa.

1–4, Ua valoia le taua i le va o Setete i Matu ma Setete i Saute; 5–8, O le a pauu mai i luga o e uma ua nonofo i le lalolagi mala tetele.

Vaega 88

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 27 Tesema 1832 (History of the Church, 1:302–312). Sa taʼua e le Perofeta o le “‘lau olive’ … na tau mai i le Laau o le Parataiso, o le savali o le filemu a le Alii ia te i tatou” (History of the Church, 1:316). E foliga mai talafaamaumau talafaasolopito e i ai ni vaega o lenei faaaliga na maua i le aso 27 ma le 28 Tesema 1832 ma 3 Ianuari 1833.

1–5, E maua e le Au Paia faamaoni le Faamafanafana lena, o le folafolaga lea o le ola e faavavau; 6–13, O mea uma ua faafoe ma pulea e le Malamalama o Keriso; 14–16, E oo mai le Toetutu e ala i le Togiola; 17–31, O le usiusitai i tulafono selesitila, terasitila, po o le telesitila, e saunia ai tagata mo ia malo ma mamalu eseese; 32–35, O e e loto e tumau pea i le agasala e tumau pea i le eleelea; 36–41, Ua pulea malo uma i tulafono; 42–45, Ua tuuina mai e le Atua se tulafono i mea uma; 46–50, E oo lava i le Atua o le a malamalama i ai tagata; 51–61, O le faataoto i le tagata na auina atu ana auauna i le faatoaga ma le asiasi atu ia te i latou taitoatasi; 62–73, Faalatalata atu i le Alii, ma o le a outou vaai ai i ona fofoga; 74–80, Ia faapaia outou lava ma aoao atu i le tasi mataupu faavae o le malo; 81–85, E tatau i tagata uma taitoatasi o e ua uma ona lapataʼiina ona lapatai atu i lē la te tuaoi; 86–94, O faailoga, o vavaō o elemene, ma agelu, o le a saunia le ala mo le afio mai o le Alii; 95–102, O pu a agelu o le a valaaulia ai e ua oti e tutu mai i lo latou faasologa; 103–116, Ua folafola mai e pu a agelu le toefuataiga o le talalelei, le paʼū o Papelonia, ma le taua a le Atua silisili; 117–126, Saili le aoaoina, faatu se maota o le Atua (se malumalu), ma faalaʼei outou lava i le fusi o le alofa mama; 127–141, Ua faatu mai le faatulagaga o le Aoga a Perofeta, e aofia ai le sauniga o le mulumuluga o vae.

Vaega 89

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 27 Fepuari 1833 (History of the Church, 1:327–329). Ona o le faaaogaina o le tapaa e ni isi o uso muamua o le ekalesia ia latou fonotaga, na taitaiina ai le Perofeta e mafaufau loloto i lenei mataupu; o lea, na ole atu ai o ia i le Alii e uiga i lenei mataupu. O lenei faaaliga, ua lauiloa o le Upu o le Poto, o le iuga lea. O fuaiupu muamua e tolu sa tusia muamua o se faatomuaga musuia ma se faamatalaga a le Perofeta.

1–9, Ua faasa mai le faaaogaina o le uaina, ava malosi, tapaa, ma mea inu vevela; 10–17, O laau-afu, fualaauʼaina, aano o manu, ma kuranuma ua faauuina mo le faaaogaina e le tagata ma manu; 18–21, O le usiusitai i tulafono o le talalelei, e aofia ai le Upu o le Poto, e aumai ai faamanuiaga faaletino ma faaleagaga.

Vaega 90

Faaaliga ia Iosefa Samita le Perofeta, na tuuina mai i Katelani, Ohaio, 8 Mati 1833 (History of the Church, 1:329–331). O lenei faaaliga o se laasaga faaauau i le faatuina o le Au Peresitene Sili (tagai i le ulutala o le vaega 81); o le iuga o lenei faaaliga na faauu ai fesoasoani ua taʼua i le aso 18 Mati 1833.

1–5, O ki o le malo ua tuuina mai ia Iosefa Samita ma i le Ekalesia e ala atu ia te ia; 6–7, O Sini Rikitone ma Feterika G. Viliamu ia auauna i le Au Peresitene Sili; 8–11, Ia talai atu le talalelei i atunuu o Isaraelu, i Nuuese, ma tagata Iutaia, ia taitoatasi le tagata ma faalogo i lana lava gagana; 12–18, E tatau ia Iosefa Samita ma ona fesoasoani ona faatulaga maopoopo le Ekalesia; 19–37, Ua fautuaina e le Alii ni tagata eseese ia savavali saʼo ma auauna i lona malo.

Vaega 91

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 9 Mati 1833 (History of the Church, 1:331–332). O le taimi lea ua faasaga atu ai le Perofeta i le faaliliuga o le Feagaiga Tuai. Ina ua oo mai i le vaega lena o tusitusiga anamua ua taʼua o le Apokarifa, sa ole atu o ia i le Alii ma maua mai ai le faaaliga lenei.

1–3, O le tele o le Apokarifa ua saʼo ona faaliliuina, peitai e tele ni faaopoopoga ua i ai na faia e lima o tagata, ua lē moni; 4–6, O le Apokalifa e aoga ia te i latou e faamalamalamaina e le Agaga.

Vaega 92

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 15 Mati 1833 (History of the Church, 1:333). Ua faasinotonu le faaaliga ia Feterika G. Viliamu, o lē na tofia i se taimi lata ane o se fesoasoani i le Au Peresitene Sili.

1–2, Ua tuuina mai e le Alii se poloaiga e faatatau i le faatagaina e ulufale i le faatulagaga autasi.

Vaega 93

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 6 Me 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, O i latou uma o e e faamaoni o le a vaai i le Alii; 6–18, Ua molimau mai Ioane sa faasolo tupu aʼe le Alo o le Atua mai lea alofa tunoa i lea alofa tunoa seia oo ina maua e ia se atoatoaga o le mamalu o le Tamā; 19–20, O tagata faamaoni, e tutupu aʼe mai lea alofa tunoa i lea alofa tunoa, o le a latou maua foi lona atoatoaga; 21–22, O i latou o e e fanauina e ala ia Keriso, o le Ekalesia lea a le Ulumatua na Fanaua; 23–28, Ua maua e Keriso se atoatoaga o upumoni uma, ma ua faapea foi ona mafai ona maua e tagata e ala i le usiusitai; 29–32, Sa i ai le tagata i le amataga faatasi ma le Atua; 33–35, Ua faavavau elemene, ma e mafai e le tagata ona maua se atoatoaga o le olioli, i le Toetutu; 36–37, O le mamalu o le Atua o le atamai lea; 38–40, Ua mamā fanau laiti i luma o le Atua ona o le togiola a Keriso; 41–53, Ua poloaiina uso-a-taitai ia faatulaga tatau o latou aiga.

Vaega 94

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 6 Me 1833 (History of the Church, 1:346–347). Ua tofia Ailama Samita, Reynolds Cahoon ma Iareto Kata o se komiti o fale mo le Ekalesia.

1–9, Ua tuu mai e le Alii se poloaiga e faatatau i le faatuina o se fale mo le galuega a le Au Peresitene; 10–12, Ia fausia se fale lomitusi; 13–17, Ua tofia ni tofi faapitoa.

Vaega 95

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 1 Iuni 1833 (History of the Church, 1:350–352). O lenei faaaliga o se faaauauaga o faatonuga paia ia fausia ni fale mo tapuaiga ma aoaoga, aemaise le maota o le Alii (tagai i le vaega 88:119–136 ma le vaega 94).

1–6, Ua aoaiina le Au Paia i lo latou lē fausia o le maota o le Alii; 7–10, Ua finagalo le Alii e faaaoga lona maota e faaee ai i lona nuu le mana mai luga; 11–17, Ua faamoemoeina le fale ia faapaiaina o se maota o le tapuai ma mo le aoga a Aposetolo.

Vaega 96

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ua faaali mai ai le faatulagaga o le aai po o le siteki o Siona i Katelani, Ohaio, 4 Iuni 1833, e avea o se faataitaiga i le Au Paia i Katelani (History of the Church, 1:352–353). O le mea na faia o se konafesi a faitaulaga sili, ma o le mataupu faapitoa sa iloiloina o le tuuina atu lea o ni fanua faapitoa, sa taʼua o le faatoaga a Falani, sa umia e le Ekalesia latalata i Katelani. Talu ai ona sa lē ioe faatasi le konafesi po o ai e tatau ona pulea le faatoaga, o lea sa malilie uma ai e ole atu i le Alii e faatatau i le mataupu.

1, Ia faamalosia le Siteki o Siona i Katelani; 2–5, Ia tufatufa e le epikopo le tofi mo le Au Paia; 6–9, Ia avea Ioane Ioanesone ma uso o le faatulagaga autasi.

Vaega 97

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 2 Aokuso 1833 (History of the Church, 1:400–402). O lenei faaaliga ua faatatau tonu lava i mataupu tau i le Au Paia i Siona, i le Itumalo o Siakisone, Misuri, i le tali mai i le talosaga a le Perofeta i le Alii mo se faamatalaga. O le taimi lea na feagai ai tagata o le Ekalesia i Misuri ma sauaga malolosi ma na faamalosi ai, i le aso 23 Iulai 1833, e saini se maliega e o ese mai le Itumalo o Siakisone.

1–2, O le toatele o le Au Paia i Siona (Itumalo o Siakisone, Misuri) ua faamanuiaina i lo latou faamaoni; 3–5, Ua taʼualoaʼia Parley P. Pratt i ana galuega i le aoga i Siona; 6–9, O i latou o e e tausia a latou feagaiga e taliaina e le Alii; 10–17, E i ai se fale o le a fausia i Siona o le a mafai ai e e ua loto mamā ona vaai i le Atua; 18–21, O Siona o i latou ua loto mamā; 22–28, O le a sao Siona mai le sasa a le Alii pe afai e faamaoni o ia.

Vaega 98

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 6 Aokuso 1833 (History of the Church, 1:403–406). O lenei faaaliga na oo mai ona o le sauaga na oo i luga o le Au Paia i Misuri. O se mea e malamalama i ai le mananao o le Au Paia i Misuri e toe tetee atu ma tauimasui talu ai ona sa mafatia faaletino ma le toesea foi o a latou meatotino. O lea na tuu mai ai e le Alii le faaaliga lenei. E ui ina lē taumate sa oo atu i le Perofeta i Katelani (e iva selau maila le mamao) ni tala o faalavelave i Misuri, ae nao se faaaliga na mafai ai ona iloa e ia i lea lava aso le tuga tele o le mea ua tupu.

1–3, O puapuaga o le Au Paia ua mo lo latou lelei; 4–8, E tatau i le Au Paia ona lagolago le tulafono faavae o le laueleele; 9–10, E tatau ona lagolagoina tagata faamaoni, atamamai, ma lelei mo malo faalelalolagi; 11–15, O i latou o e e tuu atu o latou ola i le galuega a le Alii o le a latou maua le ola e faavavau; 16–18, Tetee i taua ma folafola atu le filemu; 19–22, Ua aoaiina le Au Paia i Katelani ma poloaiina ia salamo; 23–32, Ua faaali mai e le Alii ana tulafono e pulea ai sauaga ma puapuaga e oo mai i lona nuu; 33–38, E nao le poloaiina e le Alii e taʼuamiotonu ai taua; 39–48, E tatau i le Au Paia ona faamagalo o latou fili, o e, afai latou te salamo, o le a sao foi mai le tauimasui a le Alii.

Vaega 99

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta ia Ioane Murdock, Aokuso 1832, i Hairama, Ohaio. E ui ina sa tusia i lomiga o le Mataupu Faavae ma Feagaiga e amata mai i le 1876 e faapea na maua lenei faaaliga i Katelani, Aokuso 1833, ua faamaonia mai i lomiga muamua atu ma isi talafaamaumau talafaasolopito le saʼo o faamatalaga.

1–8, Ua valaaulia Ioane Murdock e folafola atu le talalelei, ma o i latou o e e taliaina o ia ua taliaina le Alii ma o le a latou maua le alofa mutimutivale.

Vaega 100

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Sini Rikitone, i Perisipoka, Niu Ioka, 12 Oketopa 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Ona o le tele o aso o toesea nei uso e toalua mai o laua aiga, o lea na laua lagona ai sina popole e uiga ia te i latou.

1–4, Ia talai atu e Iosefa ma Sini le talalelei mo le faaolataga o tagata; 5–8, O le a tuu mai ia te i laua i le itula tonu lava mea e tatau ona laua fai atu ai; 9–12, Ia avea Sini ma failauga ae avea Iosefa ma talifaaaliga ma malosi i le molimau; 13–17, O le a faatu mai e le Alii se nuu mamā, ma o e e usiusitai o le a faaolaina.

Vaega 101

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 16 Tesema 1833 (History of the Church, 1:458–464). O le taimi lea sa mafatia ai le Au Paia o e sa faapotopoto i Misuri i sauaga tetele. Sa tutuliese i latou mai o latou fale i le itumalo o Siakisone e tagata amioleaga; ma sa taumafai ni isi o le Au Paia e faamautu i latou lava i le Itumalo o Veni Purene, peitai sa mulimuli atu sauaga ia te i latou. O le vaega tele o le Au Paia i le taimi lena sa i ai i le Itumalo o Kalei, Misuri. Sa tele faamataʼuga i le oti na faia e faasaga i tagata o le Ekalesia. Sa toesea meaafale, lavalava, lafu manu, atoa ma isi meatotino a tagata o le Ekalesia; ma sa lepetia le tele o a latou meatotō.

1–8, Ua aoaiina ma faapuapuagatia le Au Paia ona o a latou solitulafono; 9–15, O le a paʼū mai le toasa o le Alii i luga o atunuu, ae o le a faapotopotoina ma faamafanafanaina lona nuu; 16–21, O le a faatuina Siona ma ona siteki; 22–31, Ua faamatala mai le tulaga o le olaga i le taimi o le Meleniuma; 32–42, O le a faamanuiaina ma tauia le Au Paia i le taimi lena; 43–62, O le faataoto e uiga i se tamalii ma laau olive ua faailoa mai ai faalavelave ma le laveaiina mulimuli ane o Siona; 63–75, Ia faaauau pea ona faapotopoto faatasi o le Au Paia; 76–80, O le Alii na faatuina le Tulafono Faavae o le Iunaite Setete; 81–101, E tatau i le Au Paia ona tagi atu ia toe totogi mai mea ua faaleagaina e tusa ma le faataoto e uiga i le fafine ma le faamasino amioletonu.

Vaega 102

Tala o le faatulagaga o le aufono maualuga muamua o le Ekalesia, i Katelani, Ohaio, 17 Fepuari 1834 (History of the Church, 2:28–31). O uluai tala na tusia e Elder o Oliva Kaotui ma Orson Hyde. I le lua aso mulimuli ane, na faasaʼo ai tala e le Perofeta, faitau atu i le aufono maualuga, ma talia e le aufono. O fuaiupu 30 e oo i le 32, e faatatau i le Aufono a Aposetolo e Toasefululua, sa faaopoopo i ai e le Perofeta o Iosefa Samita i le 1835 ina ua saunia e ia le vaega lenei mo le faasalalauga i le Mataupu Faavae ma Feagaiga.

1–8, Ua tofia se aufono maualuga e foia faafitauli taua e tulai mai i le Ekalesia; 9–18, Ua tuuina mai ala faatonuina mo le faafofogaina o mataupu; 19–23, O le peresitene o le aufono e faia le faaiuga; 24–34, Ua tuuina mai le ala faatonuina e fai ai apili.

Vaega 103

Faaaliga na tuuina mai e ala ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 24 Fepuari 1834 (History of the Church, 2:36–39). Na maua lenei faaaliga ina ua maea ona taunuu mai i Katelani, Ohaio, Parley P. Pratt ma Laimani Uaite, o e na malaga mai Misuri e talanoa ma le Perofeta e uiga i se fesoasoani ma le toefuataiga o le Au Paia i o latou laueleele i le Itumalo o Siakisone.

1–4, O le pogai na tuu ai e le Alii le Au Paia i Misuri ina ia sauaina; 5–10, O le a manumalo le Au Paia pe afai latou te tausia poloaiga; 11–20, O le laveaiina o Siona o le a oo mai e ala i le mana, ma o le a afio atu le Alii e muamua atu i lona nuu; 21–28, E tatau ona faapotopoto le Au Paia i Siona, ma o i latou o e e tuuina atu o latou ola o le a latou toe mauaina; 29–40, Ua valaaulia ni uso eseese e faatulaga le Tolauapiga a Siona ma o atu i Siona; ua folafola mai ia te i latou le manumalo pe afai latou te faamaoni.

Vaega 104

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, 23 Aperila 1834, e uiga i le faatulagaga autasi, po o le faatulagaga a le Ekalesia mo le manuia o e matitiva (History of the Church, 2:54–60). O le mea na faia o se fonotaga a le aufono a le Au Peresitene Sili ma isi faitaulaga sili, sa talanoaina ai ni manaoga faavavevave o tagata o le Ekalesia. Sa faia se tonu ia soloia mo se vaitaimi le faatulagaga autasi i Katelani ma toe faatulaga, ma o meatotino sa avea ma mea-tausi ia vaevaeina i tagata o le faatulagaga.

1–10, O le Au Paia o e e solitulafono i le faatulagaga autasi o le a fetuuina; 11–16, O le a saunia e le Alii mea mo lana Au Paia i lana lava ala; 17–18, O le tulafono o le Talalelei e pulea ai le tausiga o e matitiva; 19–46, Ua faailoa mai mea-tausi ma faamanuiaga o uso eseese; 47–53, O le faatulagaga autasi i Katelani ma le faatulagaga i Siona ia faia eseese; 54–66, Ua faatu le faleteuoloa paia o le Alii mo le lomiga o tusitusiga paia; 67–77, O le faleteuoloa aoao o le faatulagaga autasi ia faia i luga o le faavae o le finagalo autasi; 78–86, O i latou o i le faatulagaga autasi ia totogi uma a latou aitalafu, ma o le a laveaiina i latou e le Alii mai le pologa i mea tau tupe.

Vaega 105

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le Vaitafe o Fisiga, Misuri, 22 Iuni 1834 (History of the Church, 2:108–111). Ua faateteleina sauaga a tagata leaga e faasaga i le Au Paia i Misuri, ma ua folafola e vaega faatulagaina o tagata leaga mai itumalo eseese lo latou faamoemoe e faaumatia tagata o le Ekalesia. Sa sau le Perofeta mai Katelani i le ulu o se vaega sa taʼua o le Tolauapiga a Siona, na aumai ai ma lavalava ma tapenapenaga. Aʼo tolauapi lenei vaega i le Vaitafe o Fisiga, sa maua e le Perofeta le faaaliga lenei.

1–5, O le a ati aʼe Siona i le mulimuli i le tulafono faaselesitila; 6–13, Ua tolo le laveaiina o Siona mo se vaitau itiiti; 14–19, O le a tau e le Alii taua a Siona; 20–26, E tatau i le Au Paia ona atamamai ma lē mitamitavale i galuega tetele aʼo latou faapotopoto; 27–30, E tatau ona faatau mai laueleele i Siakisone ma isi itumalo sosoo ane; 31–34, O le a maua e toeaina se faaeega i le maota o le Alii i Katelani; 35–37, O le Au Paia o e e valaaulia ma filifilia o le a faapaiaina; 38–41, Ia sii atu e le Au Paia se tagavai o le filemu i le lalolagi.

Vaega 106

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 25 Novema 1834 (History of the Church, 2:170–171). O lenei faaaliga ua tuuina mai ia Warren A. Kaotui, o se uso matua o Oliva Kaotui.

1–3, Ua valaaulia Warren A. Kaotui e avea o se taitai pulefaamalumalu i le alaalafaga; 4–5, O le a lē faateʼia e le Afio Mai Faalua fanau o le malamalama e pei o se gaoi; 6–8, E mulimuli mai faamanuiaga tetele i e galulue faamaoni i le Ekalesia.

Vaega 107

Faaaliga e uiga i le Perisitua, na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, i le aso 28 Mati 1835 (History of the Church, 2:209–217). I le aso ua taʼua, sa faatasi ai le Toasefululua i se fono, sa taʼutaʼu atu ai o latou vaivaiga ma taitoatasi, ma faaalia le salamo, ma saili atu mo le taitaiga atili a le Alii. O le taimi lea ua lata ona latou taapeape atu i misiona i itu ua tofia i ai. E ui o ni vaega o lenei vaega na maua i le aso ua taʼua, ua faamaonia mai i talafaamaumau talafaasolopito o vaega eseese na maua i taimi eseese, o ni isi na maua ia Novema 1831.

1–6, E lua ni perisitua ua i ai: o le Mekisateko ma le Arona; 7–12, O i latou o e e umia le Perisitua Mekisateko ua i ai le mana e galulue ai i tofi uma i le Ekalesia; 13–17, O le au epikopo e pulefaamalumalu i luga o le Perisitua Arona, lea e galue i sauniga o fafo; 18–20, O le Perisitua Mekisateko e umia ki o faamanuiaga uma faaleagaga; o le Perisitua Arona e umia ki o le auaunaga a agelu; 21–38, O le Au Peresitene Sili, le Toasefululua, ma le Toafitugafulu o korama pulefaamalumalu ia, o e o a latou faaiuga e tatau ona faia i le lotogatasi ma le amiotonu; 39–52, Ua faatu mai le faatulagaga faapeteriaka mai ia Atamu ia Noa; 53–57, Sa potopoto le Au Paia anamua i Atamu-onai-Amani, ma sa afio ifo le Alii ia te i latou; 58–67, O le Toasefululua e faatulagaina e e mautofi o le Ekalesia i le faatulagaga tatau; 68–76, E auauna atu epikopo o ni faamasino lautele i Isaraelu; 77–84, O le Au Peresitene Sili ma le Toasefululua o le pa faamasino aupito maualuga i le Ekalesia; 85–100, O peresitene o le perisitua e pulea a latou lava korama faapitoa.

Vaega 108

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 26 Tesema 1835 (History of the Church, 2:345). O le vaega lenei na maua i le talosaga a Laimani Sherman, o lē na faauuina muamua o se faitaulaga sili ma se fitugafulu ma o lē na sau i le Perofeta ma se talosaga mo se faaaliga e faailoa mai ai lona tiute.

1–3, Ua faamagaloina Laimani Sherman i ana agasala; 4–5, O le a faitauina o ia faatasi ma toeaina taitai o le Ekalesia; 6–8, Ua valaaulia o ia e talai atu le talalelei ma faamalosi atu i ona uso.

Vaega 109

O le tatalo na tuuina atu i le faapaiaga o le Malumalu i Katelani, Ohaio, 27 Mati 1836 (History of the Church, 2:420–426). E tusa ma le faamatalaga tusia a le Perofeta, o lenei tatalo na tuu mai ia te ia e ala i se faaaliga.

1–5, O le Malumalu i Katelani na fausia e avea o se nofoaga mo le Atalii o le Tagata e afio mai i ai; 6–21, E tatau ona avea o se fale o le tatalo, anapogi, faatuatua, aoaoga, mamalu, ma le faatulagaga tatau, ma se maota o le Atua; 22–33, Talosia ia faafememeaiina e e lē salamo o e e tetee i tagata o le Alii; 34–42, Talosia ia o atu le Au Paia i le mana e faapotopoto mai i Siona e e amiotonu; 43–53, Talosia ia laveaiina le Au Paia mai mea mataʼutia o le a sasaa mai i luga o e amioleaga i aso e gata ai; 54–58, Talosia ia saunia atunuu ma tagata ma ekalesia mo le talalelei; 59–67, Talosia ia togiolaina tagata Iutaia, sa Lamanā, ma Isaraelu uma; 68–80, Talosia ia faapaleina le Au Paia i le mamalu ma le viiga ma maua le olataga e faavavau.

Vaega 110

Faaaliga vaaia na faaali mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Oliva Kaotui i le Malumalu i Katelani, Ohaio, 3 Aperila 1836 (History of the Church, 2:435–436). O le mea na faia o se sauniga i le aso Sapati. Sa faatomua e le Perofeta lana talafaamaumau o faaaliga i upu nei: “I le aoauli, sa ou fesoasoani atu i isi Peresitene i le tufatufaina atu o le Taumafataga a le Alii i le Ekalesia, ina ua uma ona maua mai i le Toasefululua, o e sa ā latou le avanoa e galulue ai i le laʼoʼai paia i le aso lea. Ina ua uma ona faia o lenei galuega mo oʼu uso, sa ou tuumuli atu i le pulelaa, ona sa tuu i lalo veli, ma ou punou ifo, faatasi ma Oliva Kaotui, i se tatalo mamalu ma lē leoa. Ina ua mavae ona ma tutu aʼe mai i le tatalo, sa tatala mai le faaaliga vaaia lenei ia i maʼua uma” (History of the Church, 2:435).

1–10, Ua afio mai le Alii o Ieova i le mamalu ma talia le Malumalu o Katelani o sona maota; 11–12, Ua oo mai taitoatasi Mose ma Elaia ma tuu mai a laua ki ma tisipenisione; 13–16, Ua toe foi mai Elia ma tuu mai ki o lana tisipenisione e pei ona folafola mai e Malaki.

Vaega 111

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Salema, Masatusa, 6 Aokuso 1836 (History of the Church, 2:465–466). O le taimi lenei sa tele ai aitalafu a taitai o le Ekalesia ona o a latou galuega i le auaunaga. Ina ua faalogo e i ai se tupe tele o le a avanoa ia i latou i Salema, o lea na malaga atu ai le Perofeta, Sini Rikitone, Ailama Samita, ma Oliva Kaotui iina mai Katelani, Ohaio, e suesue i lea tala, faatasi ma le talai atu o le talalelei. E tele ni pisinisi faale-Ekalesia na faia ai e nei uso ma faia ni talaiga. Ina ua aliali mai e leai se tupe e sau, sa latou toe foi atu i Katelani. E tele ni mea iloga matilatila i le tala i tua o loo ataata mai i upu o lenei faaaliga.

1–5, E silasila le Alii i mea faaletino e manaomia e ana auauna; 6–11, O le a faia e ia ia Siona ma le alofa mutimutivale ma fuafua mea uma mo le lelei o ana auauna.

Vaega 112

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Thomas B. Marsh, i Katelani, Ohaio, 23 Iulai 1837 (History of the Church, 2:499–501). O lenei faaaliga o loo i ai le fetalaiga a le Alii ia Thomas B. Marsh e faatatau i Aposetolo e Toasefululua a le Tamai Mamoe. Ua tusi e le Perofeta e faapea o lenei faaaliga na maua i le aso na talai muamua atu ai le talalelei i Egelani. O Thomas B. Marsh i le taimi lea sa avea ma Peresitene o le Korama a Aposetolo e Toasefululua.

1–10, O le Toasefululua ia latou auina atu le talalelei ma sii atu le leo o le lapataiga i atunuu ma tagata uma; 11–15, Ia latou ave i luga a latou satauro, mulimuli atu ia Iesu, ma fafaga ana mamoe; 16–20, O i latou o e e talia le Au Peresitene Sili ua talia le Alii; 21–29, E ufitia le lalolagi i le pouliuli, ma ua nao i latou o e e talitonu ma papatisoina o le a faaolaina; 30–34, O le Au Peresitene Sili ma le Toasefululua ua umia ki o le tisipenisione o le atoaga o taimi.

Vaega 113

O tali i ni fesili faapitoa e uiga i tusitusiga a Isaia, na tuuina mai e Iosefa Samita le Perofeta, Mati 1838 (History of the Church, 3:9–10).

1–6, Ua faamatala mai le Pogai o Iese, le tatupu e tupu mai ai, ma le aʼa o Iese; 7–10, Ua i ai i toe vaega faataapeapeina o Siona se aiā i le perisitua ma ua valaauina e foi mai i le Alii.

Vaega 114

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Fa Uesi, Misuri, 17 Aperila 1838 (History of the Church, 3:23).

1–2, O tofiga o le Ekalesia ua umia e i latou o e e lē faamaoni o le a tuu atu i isi.

Vaega 115

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Fa Uesi, Misuri, 26 Aperila 1838, ua faailoa mai ai le finagalo o le Atua e uiga i le atiinaega o lena nofoaga ma le fausiaina o le maota o le Alii (History of the Church, 3:23–25). O lenei faaaliga ua tuu mai i e mautofi pulefaamalumalu o le Ekalesia.

1–4, Ua faaigoa e le Alii lana ekalesia O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai; 5–6, O Siona ma ona siteki o nofoaga o le puipuiga ma le sulufaiga mo le Au Paia; 7–16, Ua poloaiina le Au Paia e fausia se maota o le Alii i Fa Uesi; 17–19, Ua umia e Iosefa Samita ki o le malo o le Atua i le lalolagi.

Vaega 116

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, latalata ane i le Vaa o Uaita, i se nofoaga sa taʼua o le Maupuʼepuʼe Totogo, i le Itumalo o Tavise, Misuri, 19 Me 1838 (History of the Church, 3:35).

Vaega 117

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Fa Uesi, Misuri, 8 Iulai 1838, e faatatau i tiute faavave o Viliamu Mareko, Newel K. Whitney, ma Oliva Kurena (History of the Church, 3:45–46).

1–9, E lē tatau i auauna a le Alii ona mananao i mea faaletino, aua o a ea meatotino i le Alii?; 10–16, E tatau ina latou lafoai le faatauvaa o le agaga, ma o a latou taulaga o le a paia i le Alii.

Vaega 118

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Fa Uesi, Misuri, 8 Iulai 1838, i le tali mai i le talosaga, “Faailoa mai ia i matou lou finagalo, le Alii e, e faatatau i le Toasefululua” (History of the Church, 3:46).

1–3, O le a tuu mai e le Alii mea mo aiga o le Toasefululua; 4–6, Ua faatutumu avanoa i le Toasefululua.

Vaega 119

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Fa Uesi, Misuri, 8 Iulai 1838, i le tali mai i lana talosaga: “Le Alii e! Faaali mai i lau auauna po o le a le tele o le mea e te manaomia mai meatotino a lou nuu mo sefuluai” (History of the Church, 3:44). O le tulafono o le sefuluai, e pei ona malamalama i ai i ona po nei, sa lei tuuina mai i le Ekalesia i luma atu o lenei faaaliga. O le upu o le sefuluai o loo i le tatalo faatoa sii mai nei ma i faaaliga muamua atu (64:23; 85:3; 97:11), sa lē nao le tasi-vaesefulu sa faatatau i ai, ae o taulaga uma e faia i le loto-malie, po o foai, e tuu atu i tupe a le Ekalesia. Sa tuu mai muamua e le Alii i le Ekalesia le tulafono o le faapaiaga ma le mea-tausi o meatotino, ia sa ulu atu i ai tagata o le Ekalesia (aemaise lava toeaina taitai), i se feagaiga sa faamoemoe e faavavau. Ona o le lē tumau o le vaega o le toatele i lenei feagaiga, o lea na aveese ai e le Alii lea feagaiga mo se taimi ae tuu mai le tulafono o le sefuluai i le Ekalesia atoa e sui ai. Sa ole atu le Perofeta i le Alii po o le a le tele o a latou meatotino ua manaomia e ia mo faamoemoega paia. O le tali o le faaaliga lenei.

1–5, E tatau i le Au Paia ona totogi atu a latou meatotino lē manaomia ma ona tuu atu lea, o se sefuluai, le tasi-vaesefulu o a latou mea faaopoopo o tausaga taitasi; 6–7, O le ala faapena o le a faapaia ai le laueleele o Siona.

Vaega 120

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Fa Uesi, Misuri, 8 Iulai 1838, ua faailoa mai ai le mea e fai i meatotino e tuu mai o ni sefuluai e pei ona taʼua i le faaaliga muamua atu, le vaega 119 (History of the Church, 3:44).

Vaega 121

O le tatalo ma valoaga na tusia e Iosefa Samita le Perofeta aʼo avea o ia o se pagota i le falepuipui i Lipereti, Misuri, i le aso 20 Mati 1839 (History of the Church, 3:289–300). Sa i ai le perofeta ma ni isi o soa i le falepuipui i ni masina. O a latou talosaga ma tagi sa avatu i taitai pule ma faamasino sa latou lē maua mai ai se mapusaga.

1–6, Ua aioi atu le Perofeta i le Alii mo le Au Paia mafatia; 7–10, Ua fetalai mai e le Alii le filemu ia te ia; 11–17, O le a fetuuina i latou uma o e e faia tagi pepelo o le solitulafono e faasaga i tagata o le Alii; 18–25, O le a latou lē maua le aiā i le perisitua ma o le a tausalaina; 26–32, Ua folafola mai faaaliga mamalu ia te i latou o e e tumau i le lototoa; 33–40, O le pogai e toatele ai e ua valaaulia ae toaitiiti e e filifilia; 41–46, E tatau ona faaaoga le perisitua i nao le amiotonu.

Vaega 122

O le afioga a le Alii ia Iosefa Samita le Perofeta, aʼo avea o ia ma pagota i le falepuipui i Lipereti, Misuri, Mati 1839 (History of the Church, 3:300–301).

1–4, O le a fesilisili tuluiga o le lalolagi i le igoa o Iosefa Samita; 5–7, O ona faalavelave ma mafatiaga uma o le a maua ai e ia le poto masani ma avea mo ona lelei; 8–9, O le Atalii o le Tagata na afio ifo o ia i lalo o nei mea uma.

Vaega 123

O le tiute o le Au Paia e faatatau i e faasauā mai i te i latou, e pei ona tuuina mai e Iosefa Samita le Perofeta, aʼo avea ma pagota i le falepuipui i Lipereti, Misuri, Mati 1839 (History of the Church, 3:302–303).

1–6, E tatau i le Au Paia ona faaputuputu ma lomia faasalalau se tala o o latou mafatiaga ma sauaga; 7–10, O le agaga lava lea e tasi na faatuina talitonuga pepelo ua afua mai ai foi sauaga o le Au Paia; 11–17, E toatele o loo i totonu o lotu uma o le a talia le upumoni.

Vaega 124

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Navu, Ilinoi, 19 Ianuari 1841 (History of the Church, 4:276–286). Ona o le faateteleina o sauaga ma aiaiga lē tusa ai ma le tulafono na faia e taitai o le malo e faasaga ia te i latou, o lea na faamalosia ai le Au Paia e o ese mai Misuri. O le faatonuga faaumatia na tuuina mai e Lilburn W. Boggs, le kovana o Misuri, i le aso 27 Oketopa 1838, na tuua ai i latou e aunoa ma se isi filifiliga (History of the Church, 3:175). I le 1841, i le taimi na tuu mai ai lenei faaaliga, o le aai o Navu, sa tu i le mea sa i ai muamua le nuu o Komese, Ilinoi, sa ati aʼe e le Au Paia, ma o iina na faatu ai le ofisa faauluulu o le Ekalesia.

1–14, Ua poloaiina Iosefa Samita e fai atu se folafolaga mamalu o le talalelei i le peresitene o le Iunaite Setete, i kovana, ma taitai o atunuu uma; 15–21, O Ailama Samita, Tavita W. Patten, Iosefa Samita, Matua, ma isi i totonu o e o ola ma e ua maliliu ua faamanuiaina ona o lo latou faamaoni ma le amiomamā; 22–28, Na poloaiina le Au Paia e fausia se faletalimalo ma se malumalu i Navu; 29–36, O papatisoga mo e ua maliliu ia faia i malumalu; 37–44, E fausia e le nuu o le Alii malumalu i taimi uma mo le faia o sauniga paia; 45–55, Ua tatalaina le Au Paia mai le fausiaina o le malumalu i le Itumalo o Siakisone ona o sauaga a o latou fili; 56–83, Ua tuuina mai faatonuga mo le fausiaina o le Maota i Navu 84–96, Ua valaaulia Ailama Samita e avea o se peteriaka, e maua ki, ma tu i le tulaga o Oliva Kaotui; 97–122, Ua fautuaina Viliamu La ma isi ia latou galuega; 123–145, Ua taʼu mai mautofi aoao ma mautofi i alaalafaga, faatasi ma o latou tiute ma korama e auai.

Vaega 125

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Navu, Ilinoi, Mati 1841, e faatatau i le Au Paia i le teritori o Aioua (History of the Church, 4:311–312).

1–4, Ia fausia e le Au Paia aai ma ia faapotopoto i siteki o Siona.

Vaega 126

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le fale o Brigham Young, i Navu, Ilinoi, 9 Iulai 1841 (History of the Church, 4:382). O le taimi lea o avea Brigham Young ma Peresitene o le Korama a Aposetolo e Toasefululua.

1–3, Ua viia Brigham Young i ana galuega ma ua faamalolo mai le malaga mamao atu i le lumanai.

Vaega 127

O se tusi mai ia Iosefa Samita le Perofeta i le Au Paia o Aso e Gata Ai i Navu, Ilinoi, o loo i ai faatonuga e faatatau i le papatisoga mo e ua maliliu, na tusi le aso i Navu, o le aso 1 o Setema 1842 (History of the Church, 5:142–144).

1–4, Ua olioli Iosefa Samita i sauaga ma puapuaga; 5–12, E tatau ona tausia talafaamaumau e faatatau i papatisoga mo e ua maliliu.

Vaega 128

O se tusi mai ia Iosefa Samita le Perofeta i Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, o loo i ai isi faatonuga e faatatau i le papatisoga mo e ua maliliu; na tusi le aso i Navu, Ilinoi, 6 Setema 1842 (History of the Church, 5:148–153).

1–5, E tatau i tusitalafaamaumau i alaalafaga ma i le ekalesia aoao ona faamaonia le moni o papatisoga mo e ua maliliu; 6–9, O a latou talafaamaumau ua faamauina ma tusifaamaumauina i le lalolagi ma le lagi; 10–14, O le faatanoa o le vai papatisoga o se faatusa o le tuugamau; 15–17, Ua fuatai mai e Elia le mana e faatatau i le papatisoga mo e ua maliliu; 18–21, O ki uma, mana, ma pule o tisipenisione ua mavae ua toefuatai mai; 22–25, Ua folafola mai tala fiafia ma mamalu mo e o ola ma e ua maliliu.

Vaega 129

O aoaoga na tuuina mai e Iosefa Samita le Perofeta, i Navu, Ilinoi, 9 Fepuari 1843, ua faailoa mai ai ki autu e tolu e mafai ona iloa ai natura saʼo o agelu auauna ma agaga (History of the Church, 5:267).

1–3, O loo i ai tino toetutu ma tino agaga i le lagi; 4–9, Ua tuu mai ki e mafai ona iloa ai avefeau mai tala atu o le veli.

Vaega 130

O ni aoaoga na tuuina mai e Iosefa Samita le Perofeta, i Ramese, Ilinoi, 2 Aperila 1843 (History of the Church, 5:323–325).

1–3, E mafai ona afifio tino mai le Tamā ma le Alo i tagata; 4–7, Ua nonofo agelu i se sifia selesitila; 8–9, O le lalolagi selesitila o le a avea o se Urima ma se Tumena tele; 10–11, O le a tuu mai se maʼa sinasina ia i latou uma o e e ulu atu i le lalolagi selesitila; 12–17, Ua taofia mai le Perofeta le taimi o le Afio Mai Faalua; 18–19, O le malamalama e maua i le olaga lenei o le a tutu mai ma i tatou i le Toetutū; 20–21, O faamanuiaga uma e oo mai i le usiusitai i tulafono; 22–23, Ua i ai i le Tama ma le Alo ni tino o aano ma ivi.

Vaega 131

Aoaoga a Iosefa Samita le Perofeta, na tuuina atu i Ramese, Ilinoi, 16 ma le 17 Me, 1843 (History of the Church, 5:392–393).

1–4, E matua taua lava le faaipoipoga faaselesitila mo le faaeaga i le lagi aupito maualuga; 5–6, O le ala ua faamauina ai tagata mo le ola e faavavau; 7–8, O le agaga atoa o se mea e tino.

Vaega 132

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Navu, Ilinoi, na tusifaamaumauina i le 12 o Iulai 1843, e faatatau i le feagaiga fou ma tumau-faavavau, e aofia ai le faavavau o le feagaiga o le faaipoipoga, ma le faia foi o avā e tele (History of the Church, 5:501–507). E ui ina sa tusifaamaumauina le faaaliga i le 1843, ua iloa mai talafaamaumau talafaasolopito o mataupu faavae ma mataupu autu ua aofia i lenei faaaliga sa iloa e le Perofeta talu mai le 1831.

1–6, E maua le faaeaga e ala i le feagaiga fou ma tumau-faavavau; 7–14, Ua tuu mai tuutuuga ma tulaga o lena feagaiga; 15–20, O le faaipoipoga faaselesitila ma le faaauauga o le iunite o le aiga e mafai ai e tagata ona avea ma atua; 21–25, O le ala vaapiapi ma lauitiiti e tau i ola e faavavau; 26–27, Ua tuu mai le tulafono e faatatau i le upuleaga e faasaga i le Agaga Paia; 28–39, O folafolaga o le faatelega e faavavau ma le faaeaga ua faia i perofeta ma le Au Paia i vaitausaga uma; 40–47, Ua tuu mai ia Iosefa Samita le mana e faamauina ma faamau ai i le lalolagi ma i le lagi; 48–50, Ua faamaufaailogaina e le Alii i luga o ia lona faaeaga; 51–57, Ua fautuaina Emma Samita ia faamaoni ma tonu; 58–66, Ua tuu mai tulafono e pulea ai le faia o avā e tele.

Vaega 133

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, 3 Novema 1831 (History of the Church, 1:229–234). I le faatomuaga o lenei faaaliga na tusi ai le Perofeta e faapea, “I le taimi lea sa tele mea sa fia iloa e Toeaina e faatatau i le talaiga o le Talalelei i e o nonofo i le lalolagi, ma e faatatau i le faapotopotoina; ma ina ia savavali i le malamalama moni, ma aoaoina mai lugā, o lea na ou ole atu ai i le Alii, i le aso 3 o Novema, 1831, ma maua mai ai le faaaliga taua lenei” (History of the Church, 1:229). O lenei vaega sa faapipii muamua i le tusi o Mataupu Faavae ma Feagaiga o se faaopoopoga ma sa mulimuli ane ona faanumeraina o se vaega.

1–6, Ua poloaiina le Au Paia ia saunia mo le Afio Mai Faalua; 7–16, Ua poloaiina tagata uma ia sosola ese mai Papelonia, o mai i Siona, ma sauni mo le aso tele o le Alii; 17–35, O le a tu o ia i le Mauga o Siona, o le a avea konetineta uma ma laueleele e tasi, ma o le a foi mai ituaiga o Isaraelu na leiloloa; 36–40, Na toefuatai mai le talalelei e ala mai ia Iosefa Samita e talai atu i le lalolagi atoa; 41–51, O le a afio mai le Alii i lalo i le tauimasui i e amioleaga; 52–56, O le tausaga lea o ana tagata togiolaina; 57–74, Ua auina atu le talalelei e laveai le Au Paia ma mo le faaumatiaga o e amioleaga.

Vaega 134

O se folasaga lautele o talitonuga e faatatau i malo ma tulafono, na talia i se palota autasi i se faapotopotoga aoao a le Ekalesia sa faia i Katelani, Ohaio, 17 Aokuso 1835 (History of the Church, 2:247–249). O le mea sa faia o se fonotaga a taitai o le Ekalesia, na faapotopoto faatasi e iloilo mea na faatutu mai e tuu i totonu o le lomiga muamua o le Mataupu Faavae ma Feagaiga. I le taimi lena, sa tuuina i lenei folasaga uputomua nei: “Ina ia lē faaliliuseseina pe malamalama sese o tatou talitonuga lautele e faatatau i malo ma tulafono faalelalolagi, ua matou manatu ai e tatau ona tuuina atu, i le faaiuga o lenei tusi, lo matou manatu e faatatau i ia lava mea” (History of the Church, 2:247).

1–4, E tatau i malo ona puipui le saolotoga o le mafaufaufuatiaifo ma tapuaiga; 5–8, E tatau i tagata uma lava ona lagolago o latou malo ma e tatau ona faaaloalo ma faamamalu i le tulafono; 9–10, E lē tatau i faalapotopotoga faalelotu ona faaaoga ni pule faalemalo; 11–12, E tauamiotonuina tagata i le puipuiga o i latou lava ma a latou meatotino.

Vaega 135

O le faamaturoina o Iosefa Samita le Perofeta ma lona uso, o Ailama Samita le Peteriaka, i Karefasi, Ilinoi, 27 Iuni 1844 (History of the Church, 6:629–631). O lenei saunoaga na tusia e le Elder o Ioane Taylor o le Aufono a le Toasefululua, o lē na avea o se molimau i mea na tutupu.

1–2, Ua faamaturoina Iosefa ma Ailama i le Falepuipui o Karefasi; 3, Ua folafola mai le tulaga maualuga o le Perofeta; 4–7, Ua molimau o laua toto mamā i le moni ma le paia o le galuega.

Vaega 136

O le afioga ma le finagalo o le Alii, na tuuina mai e ala mai ia Peresitene Brigham Young i Uinita Kuota, le togalauapi a Isaraelu, i Omahā Nasione, i le auvai i sisifo o le Vaitafe o le Misuri, latalata i Konesila Palafu, Aiouā (Journal History of the Church [Talafaasolopito o le Ekalesia Mai Tusifaamaumau], 14 Ianuari 1847).

1–16, Ua faamatala mai le ala e faatulaga ai le tolauapiga a Isaraelu mo le malaga i sisifo; 17–27, Ua poloaiina le Au Paia ia ola i le tele o tulaga faatonuina o le talalelei; 28–33, E tatau i le Au Paia ona pepese, sisiva, tatalo, ma aoao le poto; 34–42, E fasiotia perofeta ina ia faamamaluina i latou ma tausalaina e amioleaga.

Vaega 137

O se faaaliga vaaia na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le malumalu i Katelani, Ohaio, 21 Ianuari 1836 (History of the Church, 2:380–381). O le mea na faia o le tuuina atu lea o sauniga o le faaeega paia i le tele na faaali mai ai i le taimi lena.

1–6, Ua vaaia e le Perofeta lona uso o Alevini i le malo selesitila; 7–9, Ua faaali mai le mataupu faavae o le faaolataga mo e ua maliliu; 10, E faaolaina fanau laiti uma i le malo selesitila.

Vaega 138

O se faaaliga vaaia na tuuina mai ia Peresitene Iosefa F. Samita i le Aai o Sate Leki, Iutā, 3 Oketopa 1918. I lana saunoaga amata i le lona 89 o Konafesi Aoao Faaleafatausaga a le Ekalesia, i le aso 4 o Oketopa 1918, na tautino mai ai e Peresitene Samita e tele ni faaaliga paia na ia maua i le gasologa o masina i luma mai. O se tasi o ia faaaliga, e uiga i le asiasiga a le Faaola i agaga o e na maliliu aʼo i ai pea lona tino i le tuugamau, na maua e Peresitene Samita i le aso na muamua atu i le konafesi. Sa tusia lenei faaaliga i le taimi lava ina ua mavae le konafesi. O le aso 31 Oketopa 1918, na tuuina atu ai lenei faaaliga i fesoasoani o le Au Peresitene Sili, le Aufono a le Toasefululua, ma le Peteriaka, ma sa talia autasi e i latou.

1–10, Ua mafaufau loloto Peresitene Iosefa F. Samita i tusitusiga a Peteru ma le asiasiga a lo tatou Alii i le lalolagi o agaga; 11–24, Ua vaai Peresitene Samita i agaga o e amiotonu ua maliliu ua potopoto i le parataiso ma le auaunaga a Keriso i totonu o i latou; 25–37, Ua vaai o ia i le ala ua faatulaga ai le talaiga o le talalelei i totonu o agaga; 38–52, Ua vaai o ia ia Atamu, Eva, ma le toatele o perofeta paia i le lalolagi o agaga o e ua manatu o se pologa lo latou tulaga agaga ae lei oo i lo latou toetutu mai; 53–60, O tagata amiotonu o aso nei e maliliu, e faaauau a latou galuega i le lalolagi o agaga.