Läran och förbunden

Läran och förbunden 

Kapitel 1

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith vid en särskild konferens för kyrkans äldster som hölls i Hiram i Ohio den 1 november 1831 (History of the Church [Kyrkans historia], 1:221–224). Många uppenbarelser hade tidigare tagits emot från Herren, och sammanställningen av dessa och deras utgivning i bokform var en av de viktigaste frågorna som godkändes under konferensen. Detta kapitel utgör Herrens förord till lärdomarna, förbunden och buden som givits i denna tidsutdelning.

1–7: Varningens röst ljuder för alla människor; 8–16: Avfall och ogudaktighet föregår Kristi andra ankomst; 17–23: Joseph Smith kallas att återställa Herrens sanningar och makt till jorden; 24–33: Mormons bok förs fram och den sanna kyrkan upprättas; 34–36: Friden skall tas bort från jorden; 37–39: Utforska dessa bud.

Kapitel 2

Ett utdrag från ängeln Moronis ord till profeten Joseph Smith på kvällen den 21 september, medan profeten var i sin fars hem i Manchester i New York 1823 (History of the Church, 1:12). Moroni var den siste i en lång rad historiker som fört den uppteckning som nu läggs fram för världen som Mormons bok. (Jämför Malaki 4:5–6; likaså kapitlen 27:9; 110:13–16 och 128:18.)

1: Elia skall uppenbara prästadömet; 2–3: Löftena till fäderna inplantas i barnens hjärtan.

Kapitel 3

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Harmony i Pennsylvania i juli 1828 angående förlusten av 116 sidor manuskript som översatts från första delen av Mormons bok och som kallades Lehis bok. Profeten hade motvilligt låtit uppsikten över dessa sidor övergå till Martin Harris, som under en kort tid hade verkat som skrivare vid översättningen av Mormons bok. Uppenbarelsen gavs genom urim och tummim. (History of the Church, 1:21–23.) (Se kapitel 10.)

1–4: Herrens bana är ett evigt kretslopp; 5–15: Joseph Smith måste omvända sig eller förlora gåvan att översätta; 16–20: Mormons bok kommer fram för att rädda Lehis avkomlingar.

Kapitel 4

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till hans far, Joseph Smith den äldre, i Harmony i Pennsylvania i februari 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4: Tappert tjänande frälser Herrens tjänare; 5–6: Gudalika egenskaper dugliggör dem att tjäna; 7: Det som hör Gud till måste sökas.

Kapitel 5

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Harmony i Pennsylvania i mars 1829 på begäran av Martin Harris (History of the Church, 1:28–31).

1–10: Detta släktled skall få Herrens ord genom Joseph Smith; 11–18: Tre vittnen skall vittna om Mormons bok; 19–20: Herrens ord skall besannas liksom i tidigare dagar; 21–35: Martin Harris kan omvända sig och bli ett av vittnena.

Kapitel 6

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery i Harmony i Pennsylvania i april 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery började sitt arbete som skrivare vid översättningen av Mormons bok den 7 april 1829. Han hade redan fått ett gudomligt tillkännagivande om sanningen i profetens vittnesbörd rörande de plåtar på vilka Mormon boks uppteckningar var ingraverade. Profeten frågade Herren genom urim och tummim och fick detta svar.

1–6: Arbetarna på Herrens åkerfält vinner frälsning; 7–13: Det finns ingen större gåva än frälsningens gåva; 14–27: Ett vittnesbörd om sanningen kommer genom Andens kraft; 28–37: Vänd er till Kristus och gör ständigt gott.

Kapitel 7

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery i Harmony i Pennsylvania i april 1829, när de genom urim och tummim frågade om Johannes, den älskade lärjungen, var kvar i köttet eller hade dött. Uppenbarelsen är en översatt version av den uppteckning som Johannes gjorde på pergament och som han själv gömde (History of the Church, 1:35–36).

1–3: Johannes den älskade kommer att leva tills Herren kommer; 4–8: Petrus, Jakob och Johannes innehar evangeliets nycklar.

Kapitel 8

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Oliver Cowdery i Harmony i Pennsylvania i april 1829 (History of the Church, 1:36–37). Under översättningen av Mormons bok önskade Oliver, som fortsatte att verka som skrivare och som skrev enligt profetens diktamen, att bli förlänad översättningsgåvan. Herren besvarade hans ödmjuka vädjan genom att ge denna uppenbarelse.

1–5: Uppenbarelse kommer genom den Helige Andens kraft; 6–12: Kunskap om Guds hemligheter och förmågan att översätta forntida uppteckningar kommer genom tro.

Kapitel 9

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Oliver Cowdery i Harmony i Pennsylvania i april 1829 (History of the Church, 1:37–38). Oliver förmanas att vara tålmodig och uppmanas att för stunden vara nöjd med att skriva efter översättarens diktamen, i stället för att försöka översätta.

1–6: Andra forntida uppteckningar återstår ännu att översättas; 7–14: Mormons bok översatts genom utforskning och genom andlig bekräftelse.

Kapitel 10

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Harmony i Pennsylvania sommaren 1828 (History of the Church, 1:20–23). Häri informerar Herren Joseph om förändringar som gjorts av ogudaktiga människor i de 116 handskrivna sidorna från översättningen av Lehis bok i Mormons bok. Dessa handskrivna sidor hade gått förlorade för Martin Harris, åt vilken de tillfälligt hade anförtrotts. (Se överskriften till kapitel 3.) Den ondskefulla planen var att avvakta den förväntade nya översättningen av det material som de stulna sidorna innehöll och sedan väcka misstro mot översättaren genom att påvisa motsägelser som skapats genom förändringarna. Att detta onda syfte var uppgjort av den onde och var bekant för Herren redan när Mormon, den forntida nephitiska historikern, gjorde sitt sammandrag av de samlade plåtarna, framgår av Mormons bok (se Mormons ord 1:3–7).

1–26: Satan hetsar ogudaktiga människor till att motarbeta Herrens verk; 27–33: Han försöker förgöra människornas själar; 34–52: Evangeliet skall gå ut till lamaniterna och alla nationer genom Mormons bok; 53–63: Herren skall upprätta sin kyrka och sitt evangelium bland människorna; 64–70: Han skall samla de omvända till sin kyrka och skall frälsa de lydiga.

Kapitel 11

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till hans bror Hyrum Smith i Harmony i Pennsylvania i maj 1829 (History of the Church, 1:39–46). Denna uppenbarelse togs emot genom urim och tummim som svar på Josephs ödmjuka vädjan och förfrågan. I History of the Church antyds att denna uppenbarelse togs emot efter återställelsen av det aronska prästadömet.

1–6: Arbetarna i vingården kommer att vinna frälsning; 7–14: Sök visdom, ropa omvändelse, förlita dig på Anden; 15–22: Håll buden och utforska Herrens ord; 23–27: Förneka inte uppenbarelsens och profetians ande; 28–30: De som tar emot Kristus blir Guds söner.

Kapitel 12

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Joseph Knight den äldre i Harmony i Pennsylvania i maj 1829 (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight trodde på Joseph Smiths försäkran om att han hade Mormons boks plåtar i sin ägo och om det då pågående översättningsarbetet och hade ett flertal gånger givit materiell hjälp till Joseph Smith och hans skrivare, vilket gjorde det möjligt för dem att fortsätta översätta. På Joseph Knights begäran frågade profeten Herren och mottog uppenbarelsen.

1–6: Arbetare i vingården skall vinna frälsning; 7–9: Alla som önskar och har förmåga kan få hjälpa till i Herrens verk.

Kapitel 13

Joseph Smiths och Oliver Cowderys ordination till det aronska prästadömet vid Susquehannaflodens strand, i närheten av Harmony i Pennsylvania, den 15 maj 1829 (History of the Church, 1:39–42). Ordinationen utfördes genom en ängels händer, och denne presenterade sig som Johannes, han som kallas Johannes Döparen i Nya testamentet. Ängeln förklarade att han handlade under ledning av Petrus, Jakob och Johannes, de forntida apostlarna som innehade nycklarna till det högre prästadömet, vilket kallades Melkisedeks prästadöme. Löftet gavs till Joseph och Oliver att Melkisedeks prästadöme i rätt tid skulle förlänas dem. (Se kapitel 27:7, 8, 12.)

Nycklarna till och kraften i det aronska prästadömet framställs.

Kapitel 14

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till David Whitmer i Fayette i New York i juni 1829 (History of the Church, 1:48–50). Familjen Whitmer hade blivit mycket intresserad av översättningen av Mormons bok. Profeten bosatte sig i Peter Whitmer den äldres hem, där han bodde tills översättningsarbetet slutförts och upphovsrätten till den förestående boken var tryggad. Tre av sönerna Whitmer hade alla fått ett vittnesbörd om verkets äkthet och blev mycket intresserade av vad som var deras personliga plikt. Denna uppenbarelse och de två följande (kapitlen 15 och 16) gavs som svar på en förfrågan genom urim och tummim. David Whitmer blev senare ett av de tre vittnena till Mormons bok.

1–6: Arbetarna i vingården kommer att vinna frälsning; 7–8: Evigt liv är den största av Guds gåvor; 9–11: Kristus skapade himlarna och jorden.

Kapitel 15

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till John Whitmer i Fayette i New York i juni 1829 (History of the Church, 1:50). (Se överskriften till kapitel 14.) Budskapet är förtroligt och mycket personligt i det att Herren berättar om vad bara John Whitmer och han själv kände till. John Whitmer blev senare ett av de åtta vittnena till Mormons bok.

1–2: Herrens arm är över hela jorden; 3–6: Att predika evangeliet och frälsa själar är av största värde.

Kapitel 16

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Peter Whitmer den yngre i Fayette i New York i juni 1829 (History of the Church, 1:51). (Se överskriften till kapitel 14.) Peter Whitmer den yngre blev senare ett av de åtta vittnena till Mormons bok.

1–2: Herrens arm är över hela jorden; 3–6: Att predika evangeliet och frälsa själar är av största värde.

Kapitel 17

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Oliver Cowdery, David Whitmer och Martin Harris i Fayette i New York i juni 1829, innan de fick se de inristade plåtarna som innehöll Mormons boks uppteckning (History of the Church, 1:52–57). Joseph och hans skrivare Oliver Cowdery hade från översättningen av Mormons boks plåtar fått veta att tre särskilda vittnen skulle utses (se Ether 5:2–4; 2 Nephi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer och Martin Harris greps av en inspirerad önskan att bli de tre särskilda vittnena. Profeten frågade Herren och som svar gavs denna uppenbarelse genom urim och tummim.

1–4: Genom tro kommer de tre vittnena att se plåtarna och andra heliga ting; 5–9: Kristus bär vittne om Mormons boks gudomlighet.

Kapitel 18

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery och David Whitmer i Fayette i New York i juni 1829 (History of the Church, 1:60–64). När det aronska prästadömet förlänades, gavs löftet om att det melkisedekska prästadömet skulle tilldelas dem (se överskriften till kapitel 13). Som svar på ödmjuk vädjan om att få mer kunskap härom gav Herren denna uppenbarelse.

1–5: Skrifterna visar hur kyrkan skall byggas upp; 6–8: Världen mognar i ondska; 9–16: Själarna är mycket värdefulla; 17–25: För att vinna frälsning måste människorna ta på sig Kristi namn; 26–36: De tolvs kallelse och mission uppenbaras; 37–39: Oliver Cowdery och David Whitmer skall välja ut de tolv; 40–47: För att vinna frälsning måste människorna omvända sig, låta döpa sig och hålla buden.

Kapitel 19

Uppenbarelse given genom Joseph Smith i Manchester i New York i mars 1830 (History of the Church, 1:72–74). I sin historia framställer profeten den som ”en Guds och inte en människas befallning till Martin Harris, given av honom som är evig” (History of the Church, 1:72).

1–3: Kristus har all makt; 4–5: Alla människor måste omvända sig eller lida; 6–12: Evigt straff är Guds straff; 13–20: Kristus led för alla, så att de inte behöver lida om de omvänder sig; 21–28: Predika omvändelsens evangelium; 29–41: Förkunna glada budskap.

Kapitel 20

Uppenbarelse om kyrkans organisation och styrelsesätt, given genom profeten Joseph Smith i april 1830 (History of the Church, 1:64–70). Innan profeten nedtecknade denna uppenbarelse skrev han: ”Vi erhöll följande av honom [Jesus Kristus] genom profetians och uppenbarelsens ande, som inte bara gav oss stor kunskap, utan också tillkännagav för oss den exakta dag då vi, enligt hans vilja och befallning, skulle organisera hans kyrka på nytt här på jorden” (History of the Church, 1:64).

1–16: Mormons bok bevisar gudomligheten i de sista dagarnas verk; 17–28: Lärosatser om skapelsen, fallet, försoningen och dopet fastställs; 29–37: Lagar som styr omvändelse, rättfärdiggörelse, heliggörelse och dop framställs; 38–67: Äldsternas, prästernas, lärarnas och diakonernas plikter sammanfattas; 68–74: Medlemmarnas plikter, välsignandet av barn och dopsättet uppenbaras; 75–84: Sakramentsbönerna och de föreskrifter som gäller för medlemskap i kyrkan ges.

Kapitel 21

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Fayette i New York den 6 april 1830 (History of the Church, 1:74–79). Denna uppenbarelse gavs när kyrkan vid nämnda datum organiserades i Peter Whitmer den äldres hem. Sex män som tidigare blivit döpta deltog. Efter enhällig röstning uttryckte dessa män sin önskan och beslutsamhet att organisera kyrkan enligt Guds befallning (se kapitel 20). De röstade också för att godkänna och stödja Joseph Smith den yngre och Oliver Cowdery som kyrkans presiderande ämbetsmän. Genom handpåläggning ordinerade sedan Joseph Oliver till en äldste i kyrkan, och Oliver ordinerade på samma sätt Joseph. Efter att ha välsignat och delat ut sakramentet lade Joseph och Oliver händerna på var och en av deltagarna för att förläna dem den Helige Anden och för att konfirmera var och en som medlem i kyrkan.

1–3: Joseph Smith kallas att vara siare, översättare, profet, apostel och äldste; 4–8: Hans ord skall vägleda Sions sak; 9–12: De heliga skall tro på hans ord när han talar genom Hjälparen.

Kapitel 22

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Manchester i New York i april 1830 (History of the Church, 1:79–80). Denna uppenbarelse gavs till kyrkan som en följd av att några som tidigare hade blivit döpta nu önskade förena sig med kyrkan utan att bli döpta på nytt.

1: Dopet är ett nytt och evigt förbund; 2–4: Bemyndigat dop är nödvändigt.

Kapitel 23

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Manchester i New York i april 1830 till Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H Smith, Joseph Smith den äldre och Joseph Knight den äldre (History of the Church, 1:80). Till följd av nämnda personers uppriktiga önskan att få veta vad som var deras respektive plikter, frågade profeten Herren och fick denna uppenbarelse.

1–7: Dessa tidiga lärjungar är kallade att predika, förmana och stärka kyrkan.

Kapitel 24

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery i Harmony i Pennsylvania i juli 1830 (History of the Church, 1:101–103). Trots att det inte gått fyra månader sedan kyrkan organiserades hade förföljelserna blivit intensiva, och ledarna måste sätta sig i säkerhet genom att tidvis dra sig undan. Följande tre uppenbarelser gavs vid den här tidpunkten för att stärka, uppmuntra och undervisa dem.

1–9: Joseph Smith kallas att översätta, predika och förklara skrifterna; 10–12: Oliver Cowdery kallas att predika evangeliet; 13–19: Lagen uppenbaras som handlar om underverk, om förbannelser, om att skaka dammet av sina fötter och om att gå ut utan börs eller väska.

Kapitel 25

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Harmony i Pennsylvania i juli 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Se överskriften till kapitel 24.) Denna uppenbarelse uppenbarar Herrens vilja för Emma Smith, profetens hustru.

1–6: Emma Smith, en utvald kvinna, kallas att hjälpa och trösta sin make; 7–11: Hon kallas också att skriva, att förklara skrifterna och att välja ut psalmer; 12–14: De rättfärdigas sång är en bön till Herren; 15–16: Lydnadens principer i denna uppenbarelse gäller alla.

Kapitel 26

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery och John Whitmer i Harmony i Pennsylvania i juli 1830 (History of the Church, 1:104). (Se överskriften till kapitel 24.)

1: De uppmanas att studera skrifterna och att predika; 2: Lagen om allmänt bifall fastställs.

Kapitel 27

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Harmony i Pennsylvania i augusti 1830 (History of the Church, 1:106–108). Under förberedelserna för en gudstjänst där brödets och vinets sakrament skulle välsignas och utdelas, gick Joseph ut för att skaffa vin. Han möttes av en himmelsk budbärare och fick denna uppenbarelse, varav en del skrevs just då och resten i september samma år. Numera används vatten i stället för vin vid kyrkans sakramentsmöten.

1–4: Sinnebilderna som skall användas vid deltagandet av sakramentet förklaras; 5–14: Kristus och hans tjänare från alla tidsutdelningar kommer att ta del av sakramentet; 15–18: Ta på er hela Guds rustning.

Kapitel 28

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Oliver Cowdery i Fayette i New York i september 1830 (History of the Church, 1:109–111). Hiram Page, en medlem i kyrkan, hade en viss sten och påstod sig med hjälp av den få uppenbarelser angående uppbyggandet av Sion och om kyrkans ordning. Flera medlemmar hade bedragits av dessa påståenden, och till och med Oliver Cowdery påverkades negativt av dem. Alldeles före en fastställd konferens bad profeten enträget till Herren om detta och fick följande uppenbarelse.

1–7: Joseph Smith innehar nycklarna till hemligheterna, och endast han får uppenbarelser för kyrkan; 8–10: Oliver Cowdery skall predika för lamaniterna; 11–16: Satan bedrog Hiram Page och gav honom falska uppenbarelser.

Kapitel 29

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i sex äldsters närvaro, i Fayette i New York i september 1830 (History of the Church, 1:111–115). Denna uppenbarelse gavs några dagar före konferensen som inleddes den 26 september 1830.

1–8: Kristus samlar sina utvalda; 9–11: Hans ankomst inleder tusenårsriket; 12–13: De tolv kommer att döma hela Israel; 14–21: Tecken, plågor och ödeläggelser kommer att föregå Kristi andra ankomst; 22–28: Den sista uppståndelsen och den slutliga domen kommer efter tusenårsriket; 29–35: Allting är andligt för Herren; 36–39: Djävulen och hans härskaror drevs ut från himlen för att fresta människan; 40–45: Fallet och försoningen bringar frälsning; 46–50: Små barn är återlösta genom försoningen.

Kapitel 30

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till David Whitmer, Peter Whitmer den yngre och John Whitmer i Fayette i New York i september 1830 efter en tre dagars konferens i Fayette, men innan kyrkans äldster skildes åt (History of the Church, 1:115–116). Ursprungligen gavs denna uppenbarelse ut som tre uppenbarelser. Profeten sammanställde dem till ett enda kapitel för 1835 års utgåva av Läran och förbunden.

1–4: David Whitmer tuktas för sin underlåtenhet att tjäna flitigt; 5–8: Peter Whitmer den yngre skall följa med Oliver Cowdery på en mission till lamaniterna; 9–11: John Whitmer kallas att predika evangeliet.

Kapitel 31

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Thomas B Marsh i september 1830 (History of the Church, 1:115–117). Detta hände omedelbart efter en kyrkans konferens (se överskriften till kapitel 30). Thomas B Marsh hade blivit döpt tidigare i månaden och hade ordinerats till en äldste i kyrkan innan denna uppenbarelse gavs.

1–6: Thomas B Marsh kallas att predika evangeliet och försäkras om sin familjs välbefinnande; 7–13: Han råds att vara tålmodig, be ofta och följa Hjälparen.

Kapitel 32

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Parley P Pratt och Ziba Peterson i oktober 1830 (History of the Church, 1:118–120). Äldsterna var mycket intresserade av och hade stora förhoppningar beträffande lamaniterna, vars utlovade välsignelser hade kommit till kyrkans kännedom genom Mormons bok. Till följd av detta uppsändes en ödmjuk vädjan om att Herren skulle tillkännage sin vilja huruvida äldsterna vid den tidpunkten skulle sändas till indianstammarna västerut. Uppenbarelsen följde.

1–3: Parley P Pratt och Ziba Peterson kallas att predika för lamaniterna och följa med Oliver Cowdery och Peter Whitmer den yngre; 4–5: De skall be om att kunna förstå skrifterna.

Kapitel 33

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Ezra Thayre och Northrop Sweet i Fayette i New York i oktober 1830 (History of the Church, 1:126–127). När profeten upptecknade den här uppenbarelsen försäkrade han att ”Herren alltid är redo att undervisa dem som flitigt söker i tro” (History of the Church, 1:126).

1–4: Arbetare kallas att förkunna evangeliet i elfte timmen; 5–6: Kyrkan är upprättad och de utvalda skall samlas; 7–10: Omvänd er, ty himmelriket är nära; 11–15: Kyrkan är byggd på evangeliets klippa; 16–18: Bered er för brudgummens ankomst.

Kapitel 34

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Orson Pratt i Fayette i New York den 4 november 1830 (History of the Church, 1:127–128). Broder Pratt var nitton år gammal vid den tiden. Han hade omvänt sig och blivit döpt när han först hörde sin äldre bror, Parley P Pratt, predika det återställda evangeliet sex veckor tidigare. Denna uppenbarelse togs emot i Peter Whitmer den äldres hem.

1–4: De trofasta blir Guds söner genom försoningen; 5–9: Predikandet av evangeliet bereder vägen för Kristi andra ankomst; 10–12: Profetia kommer genom den Helige Andens kraft.

Kapitel 35

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i eller i närheten av Fayette i New York i december 1830 (History of the Church, 1:128–131). Vid den här tiden var profeten nästan dagligen upptagen med att göra en översättning av Bibeln. Översättningen påbörjades redan i juni 1830 och både Oliver Cowdery och John Whitmer hade verkat som skrivare. Eftersom de nu hade kallats till andra plikter blev Sidney Rigdon kallad genom gudomligt förordnande att tjäna som profetens skrivare i detta verk (se vers 20). Som inledning till sin uppteckning av denna uppenbarelse skrev profeten: ”I december kom Sidney Rigdon [från Ohio] för att rådfråga Herren, och med honom kom Edward Partridge … Strax efter dessa två bröders ankomst talade Herren på detta sätt” (History of the Church, 1:128).

1–2: Hur människor kan bli Guds söner; 3–7: Sidney Rigdon kallas att döpa och förläna den Helige Anden; 8–12: Tecken och underverk åstadkoms genom tro; 13–16: Herrens tjänare kommer att tröska nationerna med Andens kraft; 17–19: Joseph Smith innehar nycklarna till hemligheterna; 20–21: De utvalda skall uthärda Herrens ankomstdag; 22–27: Israel kommer att frälsas.

Kapitel 36

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Edward Partridge i närheten av Fayette i New York i december 1830 (History of the Church, 1:131). (Se överskriften till kapitel 35.) Profeten sade att Edward Partridge ”var ett mönster för fromhet och en av Herrens stora män” (History of the Church, 1:128).

1–3: Herren lägger handen på Edward Partridge genom Sidney Rigdons hand; 4–8: Varje man som tar emot evangeliet och prästadömet skall kallas att gå ut och predika.

Kapitel 37

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i närheten av Fayette i New York i december 1830 (History of the Church, 1:139). Här ges den första befallningen i denna tidsutdelning om en insamling.

1–4: De heliga kallas att samlas i Ohio.

Kapitel 38

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Fayette i New York den 2 januari 1831 (History of the Church, 1:140–143). Detta hände vid en kyrkans konferens.

1–6: Kristus skapade allting; 7–8: Han finns mitt ibland sina heliga, som snart kommer att se honom; 9–12: Allt kött är fördärvat inför honom; 13–22: Han har reserverat ett löftets land åt sina heliga i tid och i evighet; 23–27: De heliga befalls att vara ett och högakta varandra som bröder; 28–29: Krig förutses; 30–33: De heliga skall ges kraft från höjden och gå ut bland alla nationer; 34–42: Kyrkan befalls att ha omsorg om de fattiga och behövande och att söka evighetens rikedomar.

Kapitel 39

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till James Covill i Fayette i New York den 5 januari 1831 (History of the Church, 1:143–145). James Covill som hade varit baptistpräst i omkring fyrtio år, slöt förbund med Herren om att han skulle lyda vilken befallning Herren än skulle ge honom genom profeten Joseph.

1–4: De heliga har förmågan att bli Guds söner; 5–6: Att ta emot evangeliet är att ta emot Kristus; 7–14: James Covill befalls att låta döpa sig och arbeta i Herrens vingård; 15–21: Herrens tjänare skall predika evangeliet före Kristi andra ankomst; 22–24: De som tar emot evangeliet skall samlas i tid och i evighet.

Kapitel 40

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Fayette i New York i januari 1831 (History of the Church, 1:145). Innan profeten nedtecknade denna uppenbarelse skrev han: ”Eftersom James Covill förkastade Herrens ord och återgick till sina tidigare principer och till sitt folk, gav Herren mig och Sidney Rigdon följande uppenbarelse” (History of the Church, 1:145).

1–3: Rädsla för förföljelser samt världsliga bekymmer får människor att förkasta evangeliet.

Kapitel 41

Uppenbarelse given till kyrkan genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 4 februari 1831 (History of the Church, 1:146–147). Kyrkans gren i Kirtland ökade snabbt i antal vid den här tiden. Som inledning till denna uppenbarelse skrev profeten: ”Medlemmarna … strävade efter att göra Guds vilja, i den mån de kände till den, även om en del underliga föreställningar och falska andar hade smugit sig in ibland dem … [och] Herren gav följande till kyrkan” (History of the Church, 1:146–147).

1–3: Äldsterna skall leda kyrkan genom uppenbarelsens ande; 4–6: Sanna lärjungar tar emot och håller Herrens lag: 7–12: Edward Partridge utses till biskop för kyrkan.

Kapitel 42

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 9 februari 1831 (History of the Church, 1:148–154). Den togs emot i tolv äldsters närvaro och för att uppfylla Herrens tidigare löfte om att lagen skulle ges i Ohio (se kapitel 38:32). Profeten säger att denna uppenbarelse ”omfattar kyrkans lag” (History of the Church, 1:148).

1–10: Äldsterna är kallade att predika evangeliet, döpa de omvända och bygga upp kyrkan; 11–12: De måste kallas och ordineras och skall undervisa om evangeliets principer som finns i skrifterna; 13–17: De skall undervisa och profetera genom Andens kraft; 18–29: De heliga befalls att inte döda, stjäla, ljuga, ha begärelse, begå äktenskapsbrott eller tala illa om andra; 30–39: Lagar som styr helgandet av egendomar framställs; 40–42: Högmod och lättja fördöms; 43–52: De sjuka skall helas genom handpåläggning och genom tro; 53–60: Skrifterna styr kyrkan och skall kungöras för världen; 61–69: Platsen för Nya Jerusalem och rikets hemligheter skall uppbenbaras; 70–73: Helgade egendomar skall användas till att understödja kyrkans ämbetsmän; 74–93: Lagar som gäller otukt, äktenskapsbrott, mord, stöld och bekännelse av synder framställs.

Kapitel 43

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio i februari 1831 (History of the Church, 1:154–156). Vid den här tiden stördes en del medlemmar i kyrkan av personer som falskeligen påstod sig vara uppenbarare. Profeten rådfrågade Herren och fick detta svar riktat till kyrkans äldster. Den första delen handlar om frågor beträffande kyrkans styrelseform. Den sista delen innehåller en varning som äldsterna skall ge till jordens nationer.

1–7: Uppenbarelser och bud kommer endast genom den som har utsetts; 8–14: De heliga är heliggjorda genom att göra allt i helighet inför Herren; 15–22: Äldster sänds ut för att ropa omvändelse och bereda människor för Herrens stora dag; 23–28: Herren kallar på människor genom sin egen röst och genom naturkrafterna; 29–35: Tusenårsriket kommer och Satan skall bindas.

Kapitel 44

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Kirtland i Ohio under senare delen av februari 1831 (History of the Church, 1:157). I överensstämmelse med kravet som framställs här utsåg kyrkan en konferens som skulle hållas i början av juni månad samma år.

1–3: Äldsterna skall samlas till konferens; 4–6: De skall organisera sig enligt landets lagar och ta hand om de fattiga.

Kapitel 45

Uppenbarelse given till kyrkan genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 7 mars 1831 (History of the Church, 1:158–163). Som inledning till sin uppteckning av denna uppenbarelse uppger profeten att ”vid denna tid spreds om kyrkan … många falska rykten … och dumma historier … för att hindra människor från att utforska verket eller anamma tron. … Men till de heligas glädje … erhöll jag följande” (History of the Church, 1:158).

1–5: Kristus är vår förespråkare hos Fadern; 6–10: Evangeliet är en budbärare som skall bereda vägen för Herren; 11–15: Herren tog Enok och hans bröder till sig; 16–23: Kristus uppenbarade de tecken på sin ankomst som gavs på Oljeberget; 24–38: Evangeliet skall återställas, icke-judarnas tid skall fullbordas och en ödeläggande sjukdom skall täcka landet; 39–47: Tecken, under och uppståndelsen skall åtfölja Kristi andra ankomst; 48–53: Kristus skall stå på Oljeberget och judarna skall se såren i hans händer och fötter; 54–59: Herren skall regera under tusenårsriket; 60–62: Profeten blir anvisad att påbörja översättningen av Nya testamentet varigenom viktig kunskap kommer att tillkännages; 63–75: De heliga befalls att samlas och bygga Nya Jerusalem, dit folk från alla nationer skall komma.

Kapitel 46

Uppenbarelse given till kyrkan genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 8 mars 1831 (History of the Church, 1:163–165). Under denna första tid i kyrkan hade det ännu inte utvecklats något enhetligt mönster för hur kyrkans möten skulle ledas. En kutym att endast tillåta medlemmar och uppriktiga undersökare vid sakramentsmötena och andra kyrkans sammankomster hade emellertid blivit ganska vanlig. Denna uppenbarelse uttrycker Herrens vilja beträffande hur mötena skall styras och ledas.

1–2: Äldsterna skall leda mötena så som den Helige Anden vägleder dem; 3–6: Sanningssökare skall inte stängas ute från sakramentsmötena; 7–12: Be till Gud och sök Andens gåvor; 13–26: En uppräkning av några av dessa gåvor ges; 27–33: Kyrkans ledare ges makt att urskilja Andens gåvor.

Kapitel 47

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 8 mars 1831 (History of the Church, 1:166). Dessförinnan hade Oliver Cowdery verkat som kyrkans historiker och skrivare. John Whitmer hade inte strävat efter att bli utsedd till historiker, men eftersom han blev ombedd att verka i denna ställning sade han att han skulle rätta sig efter Herrens vilja i denna sak. Han hade redan verkat som sekreterare åt profeten och upptecknat många av uppenbarelserna som erhölls i Fayette i New York-området.

1–4: John Whitmer utses till att föra kyrkans historia och att skriva åt profeten.

Kapitel 48

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio i mars 1831 (History of the Church, 1:166–167). Profeten hade rådfrågat Herren angående tillvägagångssättet för att skaffa mark för de heligas bosättningar. Detta var en viktig sak med tanke på kyrkans medlemmars invandring från östra Förenta staterna i lydnad mot Herrens befallning att samlas i Ohio (se kapitlen 37:1–3; 45:64).

1–3: De heliga i Ohio skall dela med sig av sin mark till sina bröder; 4–6: De heliga skall köpa mark, bygga en stad och följa rådet från sina presiderande ämbetsmän.

Kapitel 49

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Sidney Rigdon, Parley P Pratt och Leman Copley i Kirtland i Ohio i mars 1831 (History of the Church, 1:167–169). (En del historiska källor anger datumet för denna uppenbarelse till maj 1831.) Leman Copley hade anammat evangeliet men höll sig fortfarande till en del av Shakers [skakarnas] (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Det förenade samfundet för troende på Kristi andra ankomst]) lärdomar, som han tidigare hade tillhört. Några av skakarnas trosuppfattningar var att Kristi andra ankomst redan hade inträffat och att han hade visat sig i en kvinnas, Ann Lees, skepnad. Dop i vatten ansågs inte nödvändigt. Att äta griskött var uttryckligen förbjudet, och många åt inget kött alls. Ett liv i celibat ansågs högre än äktenskap. Som inledning till denna uppenbarelse skrev profeten: ”För att bli mer fullkomligt insatt i ämnet frågade jag Herren och erhöll följande” (History of the Church, 1:167). Uppenbarelsen vederlade några av skakarnas grundläggande begrepp. De förut nämnda bröderna tog en kopia av uppenbarelsen till skakarnas samhälle (i närheten av Cleveland i Ohio) och läste upp den för dem i dess helhet, men den förkastades.

1–7: Dagen och stunden för Kristi ankomst kommer att förbli okända tills han kommer; 8–14: Människor måste omvända sig, tro på evangeliet och lyda förordningarna för att vinna frälsning; 15–16: Äktenskapet är instiftat av Gud; 17–21: Det är tillåtet att äta kött; 22–28: Sion skall blomstra och lamaniterna blomma som en ros före Kristi andra ankomst.

Kapitel 50

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio i maj 1831 (History of the Church, 1:170–173). Profeten konstaterar att några av äldsterna inte förstått hur olika andar som finns utspridda på jorden ger sig till känna, och att denna uppenbarelse gavs som svar på en speciell fråga om detta. Så kallade andliga fenomen var inte ovanliga bland medlemmarna, och en del gjorde anspråk på att få syner och uppenbarelser.

1–5: Många falska andar är utspridda på jorden; 6–9: Ve över hycklarna och dem som är avskurna från kyrkan; 10–14: Äldster skall predika evangeliet genom Anden; 15–22: Både de som predikar och de som lyssnar behöver upplysas av Anden; 23–25: Det som inte uppbygger är inte av Gud; 26–28: De trofasta är ägare till allt; 29–36: De som är renade får sina böner besvarade; 37–46: Kristus är den gode Herden och Israels klippa.

Kapitel 51

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Thompson i Ohio i maj 1831 (History of the Church, 1:173–174). Vid den här tiden började de heliga som flyttade in från de östra staterna att anlända till Ohio, och det blev nödvändigt att vidta bestämda åtgärder för deras bosättning. Eftersom denna uppgift speciellt ingick i biskopens ämbete, sökte biskop Edward Partridge vägledning om denna sak, och profeten rådfrågade Herren.

1–8: Edward Partridge utses att ordna med förvaltarskap och egendomar; 9–12: De heliga skall handla ärligt och få i lika grad; 13–15: De skall ha ett biskopens förrådshus och organisera egendomar enligt Herrens lag; 16–20: Ohio skall vara en tillfällig samlingsplats.

Kapitel 52

Uppenbarelse given till kyrkans äldster genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 7 juni 1831 (History of the Church, 1:175–179). En konferens hade hållits i Kirtland som började den 3 och slutade den 6 juni. Vid denna konferens utfördes de första särskilda ordinationerna till högprästens ämbete, och vissa tillkännagivelser av falska och bedrägliga andar urskildes och tillrättavisades.

1–2: Nästa konferens är avsedd att hållas i Missouri; 3–8: Vissa äldster utses att resa tillsammans; 9–11: Äldsterna skall undervisa det som apostlarna och profeterna har skrivit; 12–21: De som upplyses av Anden bär lovprisningens och visdomens frukt; 22–44: Flera äldster utses att gå ut och predika evangeliet medan de färdas till Missouri till konferensen.

Kapitel 53

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Algernon Sidney Gilbert i Kirtland i Ohio i juni 1831 (History of the Church, 1:179–180). På Sidney Gilberts begäran frågade profeten Herren om broder Gilberts arbete och befattning i kyrkan.

1–3: Sidney Gilberts kallelse och utkorelse i kyrkan är att ordineras till äldste; 4–7: Han skall även verka som biskopens ombud.

Kapitel 54

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Newel Knight i Kirtland i Ohio i juni 1831 (History of the Church, 1:180–181). Kyrkans medlemmar i grenen i Thompson i Ohio var oeniga i frågor som rörde helgandet av egendomar. Själviskhet och snikenhet kom till uttryck, och Leman Copley hade brutit sitt förbund om att helga sin stora gård som arvedel åt de heliga som anlände från Colesville i New York. Ezra Thayre var också inblandad i tvisten. Som följd därav hade Newel Knight (president för grenen i Thompson) och andra äldster kommit till profeten för att fråga hur de skulle gå till väga. Profeten frågade Herren och fick denna uppenbarelse. (Se kapitel 56 som är en fortsättning på ärendet.)

1–6: De heliga måste hålla evangeliets förbund för att få barmhärtighet; 7–10: De måste vara tålmodiga i prövningar.

Kapitel 55

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till William W Phelps i Kirtland i Ohio i juni 1831 (History of the Church, 1:184–186). William W Phelps, en tryckare, och hans familj hade just anlänt till Kirtland och profeten sökte Herren för att få upplysningar om honom.

1–3: W W Phelps kallas och utväljs att bli döpt, att ordineras till äldste och till att predika evangeliet; 4: Han skall också skriva böcker för barn i kyrkans skolor; 5–6: Han skall resa till Missouri som kommer att bli hans arbetsområde.

Kapitel 56

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio i juni 1831 (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, som hade utsetts att resa till Missouri tillsammans med Thomas B Marsh (se kapitel 52:22), kunde inte påbörja sin mission när den senare var redo. Äldste Thayre var inte redo att ge sig av på grund av sitt engagemang i problemen i Thompson i Ohio (se överskriften till kapitel 54). Herren besvarade profetens fråga om detta genom att ge denna uppenbarelse.

1–2: De heliga måste ta upp sitt kors och följa Herren för att vinna frälsning; 3–13: Herren befaller och återkallar, och de olydiga förskjuts; 14–17: Ve de rika som inte hjälper de fattiga, och ve de fattiga vars hjärtan inte är förkrossade; 18–20: Välsignade är de fattiga som är rena i hjärtat, ty de skall ärva jorden.

Kapitel 57

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Sion i Jackson County i Missouri den 20 juli 1831 (History of the Church, 1:189–190). I överensstämmelse med Herrens befallning (kapitel 52) hade äldsterna rest från Kirtland till Missouri och fått många olika upplevelser samt en del motstånd. När profeten begrundade lamaniternas tillstånd och bristen på civilisation, bildning och religion bland folket i allmänhet, utropade han: ”När skall öknen blomma som en ros? När skall Sion byggas upp i sin härlighet, och var skall ditt tempel stå, till vilket alla nationer skall komma i de sista dagarna?” (History of the Church, 1:189). Därefter erhöll han denna uppenbarelse.

1–3: Independence i Missouri är platsen för Sions stad och templet; 4–7: De heliga skall köpa mark och få arvedelar i detta område; 8–16: Sidney Gilbert skall inrätta en handelsbod, W W Phelps skall bli tryckare och Oliver Cowdery skall redigera material som skall publiceras.

Kapitel 58

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Sion i Jackson County i Missouri den 1 augusti 1831 (History of the Church, 1:190–195). På första sabbatsdagen efter profetens och hans sällskaps ankomst till Jackson County i Missouri hölls en gudstjänst och två medlemmar upptogs genom dop. Under samma vecka anlände några heliga från Colesville, som tillhörde Thompsons gren, samt andra (se kapitel 54). Många var ivriga att få veta Herrens vilja angående dem på den nya samlingsplatsen.

1–5: De som utstår prövningar skall krönas med härlighet; 6–12: De heliga skall förbereda sig för Lammets bröllop och Herrens måltid; 13–18: Biskoparna är domare i Israel; 19–23: De heliga skall lyda landets lagar; 24–29: Människorna bör använda sin handlingsfrihet till att göra gott; 30–33: Herren befaller och återkallar; 34–43: För att omvända sig måste människorna bekänna och överge sina synder; 44–58: De heliga skall inköpa sina arvedelar och samlas i Missouri; 59–65: Evangeliet måste predikas för varje levande varelse.

Kapitel 59

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Sion i Jackson County i Missouri den 7 augusti 1831 (History of the Church, 1:196–201). Innan profeten nedtecknade denna uppenbarelse ger han en skriftlig beskrivning av Sions land, där de heliga då var samlade. Landet helgades så som Herren hade föreskrivit och platsen för det framtida templet invigdes. Herren gör dessa befallningar speciellt tillämpliga för de heliga i Sion.

1–4: De trofasta heliga i Sion skall bli välsignade; 5–8: De skall älska och tjäna Herren och hålla hans bud; 9–19: Genom att hålla Herrens dag helig blir de timligt och andligt välsignade; 20–24: De rättfärdiga lovas frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen.

Kapitel 60

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Jackson County i Missouri den 8 augusti 1831 (History of the Church, 1:201–202). Vid det här tillfället ville de äldster som hade utsetts att återvända österut veta hur de skulle handla och på vilka vägar och sätt de skulle färdas.

1–9: Äldsterna skall predika evangeliet i de ogudaktigas församlingar; 10–14: De skall inte slösa bort sin tid, inte heller gräva ner sina talenter; 15–17: De kan tvätta sina fötter som ett vittnesbörd mot dem som förkastar evangeliet.

Kapitel 61

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith på Missouriflodens strand vid McIlwaine’s Bend den 12 augusti 1831 (History of the Church, 1:202–205). På återfärden till Kirtland hade profeten och tio äldster rest nerför Missourifloden i kanoter. På resans tredje dag fick de uppleva många faror. Äldste William W Phelps såg i en syn på ljusa dagen fördärvaren fara fram med kraft över vattnens yta.

1–12: Herren har fastslagit att många förödelser skall äga rum på vattnen; 13–22: Vattnen förbannades av Johannes, och fördärvaren far fram över dess yta; 23–29: Några har makt att befalla över vattnen; 30–35: Äldsterna skall resa två och två och predika evangeliet; 36–39: De skall bereda sig för Människosonens ankomst.

Kapitel 62

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith på Missouriflodens strand i Chariton i Missouri den 13 augusti 1831 (History of the Church, 1:205–206). Denna dag mötte profeten och hans skara, som var på väg från Independence till Kirtland, flera äldster som var på väg till Sions land, och efter glada hälsningar tog han emot denna uppenbarelse.

1–3: Vittnesbörd upptecknas i himlen; 4–9: Äldsterna skall färdas och predika efter eget omdöme och så som Anden leder dem.

Kapitel 63

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio i slutet av augusti 1831 (History of the Church, 1:206–211). Profeten, Sidney Rigdon och Oliver Cowdery hade anlänt till Kirtland den 27 augusti efter sitt besök i Missouri. Som inledning till sin uppteckning av denna uppenbarelse skrev profeten: ”Under dessa kyrkans första dagar fanns det en stor iver att få Herrens ord om varje ämne som på något sätt angick vår frälsning. Och eftersom Sions land nu var det viktigaste timliga målet inom synhåll, bad jag Herren om ytterligare upplysningar om de heligas insamling och inköp av mark och andra angelägenheter” (History of the Church, 1:207).

1–6: En vredens dag skall komma över de ogudaktiga; 7–12: Tecken kommer av tro; 13–19: De som begått äktenskapsbrott i hjärtat skall förneka tron och kastas i sjön av eld; 20: De trofasta skall få en arvedel på den förklarade jorden; 21: En fullständig redogörelse för händelserna på förklaringsberget har ännu inte uppenbarats; 22–23: De lydiga tar emot rikets hemligheter; 24–31: Arvedelar i Sion skall inköpas; 32–35: Herren påbjuder krig och de ogudaktiga dräper de ogudaktiga; 36–48: De heliga skall samlas till Sion och skaffa pengar till att bygga upp det; 49–54: Välsignelser försäkras de trofasta vid Kristi andra ankomst, i uppståndelsen och under tusenårsriket; 55–58: Detta är en varningens dag; 59–66: Herrens namn missbrukas av dem som brukar det utan myndighet.

Kapitel 64

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till kyrkans äldster, i Kirtland i Ohio den 11 september 1831 (History of the Church, 1:211–214). Profeten gjorde sig redo att flytta till Hiram i Ohio för att återuppta översättningen av Bibeln, ett arbete som hade lagts åt sidan medan han var i Missouri. En grupp bröder som hade fått befallning att resa till Sion (Missouri) var ivrigt upptagna med förberedelser för att kunna resa i oktober. Under denna bråda tid togs uppenbarelsen emot.

1–11: De heliga befalls att förlåta varandra, annars vilar det en större synd på dem; 12–22: De som inte omvänder sig skall föras fram inför kyrkan; 23–25: Den som betalar sitt tionde kommer inte att brinna vid Herrens ankomst; 26–32: De heliga varnas för att sätta sig i skuld; 33–36: De upproriska kommer att avskäras från Sion; 37–40: Kyrkan skall döma nationerna; 41–43: Sion skall blomstra.

Kapitel 65

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i oktober 1831 (History of the Church, 1:218). Profeten betecknar denna uppenbarelse som en bön.

1–2: Nycklarna till Guds rike anförtros människan på jorden, och evangeliets sak skall triumfera; 3–6: Under tusenårsriket skall himmelriket komma och förenas med Guds rike på jorden.

Kapitel 66

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Orange i Ohio den 25 oktober 1831 (History of the Church, 1:219–221). Det här var första dagen på en viktig konferens. Som inledning till denna uppenbarelse skrev profeten: ”På begäran av William E McLellin rådfrågade jag Herren och erhöll följande” (History of the Church, 1:220).

1–4: Det eviga förbundet är evangeliets fullhet; 5–8: Äldster skall predika, vittna och samtala med folket; 9–13: Den som trofast tjänar i sitt kall försäkrar sig om att få ärva evigt liv.

Kapitel 67

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i november 1831 (History of the Church, 1:224–225). Detta hände vid en särskild konferens där man övervägde och beslutade om utgivningen av de uppenbarelser som redan tagits emot från Herren genom profeten (se överskriften till kapitel 1). Det bestämdes att Oliver Cowdery och John Whitmer skulle ta manuskripten med uppenbarelserna till Independence, där W W Phelps skulle publicera dem som Book of Commandments (Befallningarnas bok). Många av bröderna bar allvarligt vittnesbörd om att uppenbarelserna som då sammanställts för publicering verkligen var sanna, vilket bekräftades av den Helige Anden som utgöts över dem. Profeten skriver att efter det att den uppenbarelse som är känd som kapitel 1 hade tagits emot, uttalade sig några kritiskt om språket som användes i uppenbarelserna. Denna uppenbarelse följde.

1–3: Herren hör sina äldsters böner och vakar över dem; 4–9: Han utmanar den visaste att skriva en likvärdig den minsta av hans uppenbarelser; 10–14: Trofasta äldster kommer att bli levandegjorda genom Anden och se Guds ansikte.

Kapitel 68

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i november 1831 på begäran av Orson Hyde, Luke S Johnson, Lyman E Johnson och William E McLellin (History of the Church, 1:227–229). Även om denna uppenbarelse gavs som svar på ödmjuk vädjan om att Herrens vilja skulle tillkännages rörande nämnda äldster, angår mycket av innehållet hela kyrkan.

1–5: Då äldsterna manas av den Helige Anden är deras ord helig skrift; 6–12: Äldsterna skall predika och döpa, och tecken skall följa de sant troende; 13–24: Den förstfödde bland Arons söner kan verka som presiderande biskop (det vill säga inneha nycklarna till att presidera som biskop) under ledning av första presidentskapet; 25–28: Föräldrar befalls att undervisa sina barn om evangeliet; 29–35: De heliga skall iaktta sabbaten, arbeta flitigt och be.

Kapitel 69

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i november 1831 (History of the Church, 1:234–235). Den sammanställning av uppenbarelser som var avsedd att snart publiceras hade godkänts vid den särskilda konferensen den 1 november. Den 3 november blev den uppenbarelse som häri utgör kapitel 133 tillagd och kallad Tillägget. Enligt konferensens beslut utsågs Oliver Cowdery att föra manuskriptet med de sammanställda uppenbarelserna och befallningarna till Independence i Missouri för tryckning. Han skulle också ta med sig pengar som hade lämnats som bidrag till att bygga upp kyrkan i Missouri. Eftersom resrutten skulle föra honom genom ett glest befolkat landskap till gränsområdet var det önskvärt med en reskamrat.

1–2: John Whitmer skall följa med Oliver Cowdery till Missouri; 3–8: Han skall också predika och samla, uppteckna och skriva ned historiska fakta.

Kapitel 70

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 12 november 1831 (History of the Church, 1:235–237). Den historia som profeten skrev anger att fyra särskilda konferenser hölls från den 1 till och med den 12 november. Under den sista av dessa sammankomster tog man upp den stora betydelsen av Book of Commandments (Befallningarnas bok), senare kallad Läran och förbunden, och profeten kallar den ”kyrkans grundval i dessa sista dagar och en tillgång för världen som visar att nycklarna till vår Frälsares rikes hemligheter åter har anförtrotts människan” (History of the Church, 1:235).

1–5: Förvaltare utses att ge ut uppenbarelserna: 6–13: De som arbetar med andliga ting är värda sin lön; 14–18: De heliga skall vara jämlika i fråga om timliga ting.

Kapitel 71

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Hiram i Ohio den 1 december 1831 (History of the Church, 1:238–239). Profeten hade fortsatt med översättningen av Bibeln med Sidney Rigdon som sin skrivare tills denna uppenbarelse togs emot, och då lades den tillfälligt åt sidan för att göra det möjligt för dem att fullgöra de instruktioner som ges häri. Bröderna skulle gå ut och predika för att mildra de ovänliga känslor som hade utvecklats mot kyrkan som en följd av publiceringen av några tidningsartiklar av Ezra Booth, som hade avfallit.

1–4: Joseph Smith och Sidney Rigdon sänds ut att förkunna evangeliet; 5–11: De heligas fiender skall bringas på skam.

Kapitel 72

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 4 december 1831 (History of the Church, 1:239–241). Flera äldster och medlemmar hade samlats för att lära sig sin plikt och bli mer uppbyggda ifråga om kyrkans lärdomar. Detta kapitel är en sammanställning av två uppenbarelser som togs emot samma dag. Verserna 1–8 tillkännager Newel K Whitneys kallelse till biskop. Sedan han kallats och ordinerats togs verserna 9–26 emot, vilka gav ytterligare undervisning om en biskops plikter.

1–8: Äldsterna skall lämna en redogörelse för sitt förvaltarskap till biskopen; 9–15: Biskopen förestår förrådshuset och har omsorg om de fattiga och behövande; 16–26: Biskoparna skall bekräfta äldsternas värdighet.

Kapitel 73

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Hiram i Ohio den 10 januari 1832 (History of the Church, 1:241–242). Från början av december föregående år hade profeten och Sidney varit upptagna med att predika, och härigenom hade mycket åstadkommits för att minska de negativa känslor som hade uppstått mot kyrkan (se överskriften till kapitel 71).

1–2: Äldsterna skall fortsätta predika; 3–6: Joseph Smith och Sidney Rigdon skall fortsätta översätta Bibeln tills den är klar.

Kapitel 74

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i januari 1832 (History of the Church, 1:242). Profeten skriver: ”Efter att ha tagit emot Herrens föregående ord [L&F 73] började jag på nytt med översättningen av skrifterna, och arbetade flitigt till strax före konferensen som skulle samlas den 25 januari. Under den här tiden tog jag också emot följande som en förklaring till Första Korintierbrevet, 7:e kapitlet, 14:e versen” (History of the Church, 1:242).

1–5: Paulus råder kyrkan på sin tid att inte hålla Moses lag; 6–7: Små barn är heliga och är heliggjorda genom försoningen.

Kapitel 75

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Amherst i Ohio den 25 januari 1832 (History of the Church, 1:242–245). Detta hände vid en konferens som tidigare hade bestämts. Vid denna konferens inröstades och ordinerades Joseph Smith som president för det höga prästadömet. Vissa äldster, som hade stött på svårigheter i fråga om att få människor att förstå deras budskap, ville få veta mer i detalj vad deras omedelbara plikter var. Denna uppenbarelse följde.

1–5: Trofasta äldster som predikar evangeliet kommer att uppnå evigt liv; 6–12: Be om att få Hjälparen, som undervisar om allt; 13–22: Äldster kommer att sitta till doms över dem som förkastar deras budskap; 23–36: Missionärernas familjer skall få hjälp från kyrkan.

Kapitel 76

En syn given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Hiram i Ohio den 16 februari 1832 (History of the Church, 1:245–252). Som inledning till sin uppteckning av denna syn skrev profeten: ”Efter hemkomsten från konferensen i Amherst tog jag åter upp översättningen av skrifterna. Av olika uppenbarelser som tagits emot framgick det tydligt att många viktiga punkter som rör människans frälsning hade tagits bort från Bibeln, eller gått förlorade innan den sammanställdes. Av de sanningar som återstod framstod det som självklart att om Gud lönar alla efter de gärningar som utförs i kroppen, så måste begreppet ’himmel’, med syfte på de heligas eviga hem, innehålla mer än ett rike. I enlighet därmed … såg jag och äldste Rigdon, medan vi översatte Johannes evangelium, följande syn” (History of the Church, 1:245). Det var sedan profeten hade översatt Johannes 5:29 som denna syn gavs.

1–4: Herren är Gud; 5–10: Rikets hemligheter skall uppenbaras för alla trofasta; 11–17: Alla skall komma fram i antingen de rättfärdigas eller i de orättfärdigas uppståndelse; 18–24: Många världars invånare är genom Jesu Kristi försoning födda som söner och döttrar till Gud; 25–29: En Guds ängel föll och blev djävulen; 30–49: Förtappelsens söner lider evig fördömelse, alla andra uppnår någon grad av frälsning; 50–70: De upphöjdas härlighet och lön i det celestiala riket beskrivs; 71–80: De som kommer att ärva det terrestriala riket beskrivs; 81–113: Tillståndet för dem i de telestiala, terrestriala och celestiala härligheterna förklaras; 114–119: De trofasta kan se och förstå Guds rikes hemligheter genom den Helige Andens kraft.

Kapitel 77

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i mars 1832 (History of the Church, 1:253–255). Profeten skrev: ”I samband med översättningen av skrifterna fick jag följande förklaring till Johannes Uppenbarelse” (History of the Church, 1:253).

1–4: Djuren har andar och kommer att bo i evig lycksalighet på en odödlig jord; 5–7: Den här jorden har en timlig tillvaro på 7 000 år; 8–10: Flera olika änglar återställer evangeliet och tjänar på jorden; 11: Beseglingen av de 144 000; 12–14: Kristus skall komma i början av det sjunde årtusendet; 15: Två profeter skall uppresas åt den judiska nationen.

Kapitel 78

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i mars 1832 (History of the Church, 1:255–257). Denna orden gavs av Herren till Joseph Smith i avsikt att inrätta ett förrådshus för de fattiga. Det var inte alltid önskvärt att det skulle bli känt för världen vilka de personer var som Herren vände sig till i uppenbarelserna, därför nämndes bröderna i denna och några påföljande uppenbarelser vid andra namn än sina egna. När det inte längre var nödvändigt att dölja personernas namn, sattes i fortsättningen deras rätta namn ut inom parentes. Eftersom det i dag inte finns något behov av att fortsätta med kodade namn, används här nu endast de rätta namnen så som de gavs i de ursprungliga manuskripten.

1–4: De heliga bör organisera och inrätta ett förrådshus; 5–12: Förståndigt bruk av deras egendomar leder till frälsning; 13–14: Kyrkan skall vara oberoende av jordiska makter; 15–16: Mikael (Adam) verkar under ledning av den Helige (Kristus); 17–22: Välsignade är de trofasta, ty de skall ärva allt.

Kapitel 79

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i mars 1832 (History of the Church, 1:257).

1–4: Jared Carter kallas att predika evangeliet genom Hjälparen.

Kapitel 80

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i mars 1832 (History of the Church, 1:257).

1–5: Stephen Burnett och Eden Smith kallas att predika på den plats de själva väljer.

Kapitel 81

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i mars 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G William kallas att vara högpräst och rådgivare i det höga prästadömets presidentskap. De historiska uppteckningarna visar att när denna uppenbarelse togs emot i mars 1832 kallades Jesse Gause till ämbetet som rådgivare till Joseph Smith i presidentskapet. Men när han inte förmådde fortsätta på ett sätt som var förenligt med denna utnämning, blev kallet senare överfört till Frederick G Williams. Uppenbarelsen (daterad mars 1832) bör betraktas som ett steg mot det formella organiserandet av första presidentskapet. Speciellt nämns kravet på ämbetet som rådgivare i denna grupp och den förklarar utnämningens höga rang. Broder Gause verkade under en tid, men uteslöts ur kyrkan i december 1832. Broder Williams ordinerades till det angivna ämbetet den 18 mars 1833.

1–2: Rikets nycklar innehas alltid av första presidentskapet; 3–7: Om Frederick G Williams är trofast i sitt tjänande skall han få evigt liv.

Kapitel 82

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Jackson County i Missouri den 26 april 1832 (History of the Church, 1:267–269). Detta hände vid ett kyrkans allmänna råd där profeten Joseph Smith upprätthölls som det höga prästadömets president, till vilket ämbete han tidigare hade ordinerats vid en konferens för högpräster, äldster och medlemmar i Amherst i Ohio den 25 januari 1832 (se överskriften till kapitel 75). Tidigare användes ovanliga namn vid publiceringen av denna uppenbarelse för att dölja vilka de nämnda personerna var (se överskriften till kapitel 78).

1–4: Där mycket är givet, krävs det mycket; 5–7: Mörker råder i världen; 8–13: Herren är bunden när vi gör vad han säger; 14–18: Sion måste tillta i skönhet och helighet; 19–24: Var och en bör sträva efter det som är till hans nästas fördel.

Kapitel 83

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Independence i Missouri den 30 april 1832 (History of the Church, 1:269–270). Denna uppenbarelse togs emot när profeten satt i råd med sina bröder.

1–4: Kvinnor och barn har anspråk på sina makar och fäder för sitt upphälle; 5–6: Kvinnor och föräldralösa har anspråk på kyrkan för sitt uppehälle.

Kapitel 84

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 22 och 23 september 1832 (History of the Church, 1:286–295). Under september månad hade äldster börjat återvända från sina missioner i de östra staterna och avge rapport om sitt arbete. Det var medan de var samlade i denna glädjens tid som följande budskap togs emot. Profeten kallade det en uppenbarelse om prästadömet.

1–5: Nya Jerusalem och templet kommer att byggas i Missouri; 6–17: Prästadömslinjen från Mose till Adam anges; 18–25: Det större prästadömet innehar nyckeln till kunskapen om Gud; 26–32: Det lägre prästadömet innehar nyckeln till änglars betjäning och till det förberedande evangeliet; 33–44: Människorna uppnår evigt liv genom prästadömets ed och förbund; 45–53: Kristi Ande upplyser människor, och världen ligger i synd; 54–61: De heliga måste vittna om det som de har fått; 62–76: De skall predika evangeliet, och tecken skall följa; 77–91: Äldster skall gå ut utan börs eller väska, och Herren skall sörja för deras behov; 92–97: Plågor och förbannelser väntar dem som förkastar evangeliet; 98–102: Den nya sången om Sions återlösning; 103–110: Låt var och en verka i sitt eget ämbete och arbeta i sin egen kallelse; 111–120: Herrens tjänare skall kungöra förödelsens avskyvärdhet i de sista dagarna.

Kapitel 85

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 27 november 1832 (History of the Church, 1:298–299). Detta kapitel är ett utdrag från ett brev från profeten till W W Phelps, som bodde i Independence i Missouri. Det gavs som svar på frågor om de heliga som hade flyttat till Sion men som inte hade fått sina arvedelar enligt kyrkans upprättade ordning.

1–5: Arvedelar i Sion skall tas emot genom helgelse; 6–12: En som är mäktig och stark skall ge de heliga deras arvedelar i Sion.

Kapitel 86

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 6 december 1832 (History of the Church, 1:300). Denna uppenbarelse togs emot medan profeten granskade och redigerade manuskriptet till bibelöversättningen.

1–7: Herren ger förklaringen till liknelsen om vetet och ogräset; 8–11: Han förklarar prästadömets välsignelser som kommer dem till del som enligt köttet är rättmätiga arvingar.

Kapitel 87

Uppenbarelse och profetia om krig given genom profeten Joseph Smith den 25 december 1832 (History of the Church, 1:301–302). Detta kapitel togs emot vid en tidpunkt då bröderna funderade över och samtalade om afrikaner i slaveri på den amerikanska kontinenten och människobarnen i slaveri över hela världen.

1–4: Krig förutsägs mellan Nordstaterna och Sydstaterna; 5–8: Stora olyckor kommer att falla över jordens alla invånare.

Kapitel 88

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 27 december 1832 (History of the Church, 1:302–312). Profeten kallade den för ”’olivbladet’ … plockat från Paradisets träd, Herrens budskap till oss om fred” (History of the Church, 1:316). Det framgår av de historiska uppteckningarna att delar av denna uppenbarelse togs emot den 27 och 28 december 1832 samt den 3 januari 1833.

1–5: Trofasta heliga får den Hjälpare som är löftet om evigt liv; 6–13: Allting kontrolleras och styrs av Kristi ljus; 14–16: Uppståndelsen kommer genom återlösningen; 17–31: Lydnad mot celestial, terrestrial eller telestial lag bereder människorna för dessa respektive riken och härligheter; 32–35: De som vill bli kvar i synd förblir orena; 36–41: Alla riken styrs genom lag; 42–45: Gud har givit en lag för allt; 46–50: Människan skall till och med förstå Gud; 51–61: Liknelsen om mannen som sände ut sina tjänare på åkern och besökte dem i tur och ordning; 62–73: Närma er Herren och ni kommer att få se hans ansikte; 74–80: Heliggör er och undervisa varandra om rikets lära; 81–85: Alla som har blivit varnade bör varna sin nästa; 86–94: Tecken, elementens omvälvningar och änglar bereder vägen för Herrens ankomst; 95–102: Änglabasuner kallar fram de döda i tur och ordning; 103–116: Änglabasuner förkunnar evangeliets återställelse, Babylons fall och den store Gudens strid; 117–126: Sök lärdom, upprätta ett Guds hus (ett tempel) och klä er i kärlekens band; 127–141: Ordningen i profeternas skola förklaras, däribland fottvagningens förrättning.

Kapitel 89

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 27 februari 1833 (History of the Church, 1:327–329). Som följd av att de tidiga bröderna brukade tobak under mötena, leddes profeten att begrunda saken, och följaktligen frågade han Herren därom. Resultatet blev denna uppenbarelse som kallas Visdomsordet. De första tre verserna skrevs ursprungligen av profeten som en inspirerad inledning och beskrivning.

1–9: Bruket av vin, starka drycker, tobak och heta drycker förbjuds; 10–17: Örter, frukter, kött och säd är avsedda att brukas av människor och djur; 18–21: Lydnad mot evangeliets lag, däribland Visdomsordet, medför timliga och andliga välsignelser.

Kapitel 90

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 8 mars 1833 (History of the Church, 1:329–331). Denna uppenbarelse utgör ännu ett steg i upprättandet av första presidentskapet (se överskriften till kapitel 81). Som följd därav blev de nämnda rådgivarna ordinerade den 18 mars 1833.

1–5: Rikets nycklar anförtros Joseph Smith och genom honom kyrkan; 6–7: Sidney Rigdon och Frederick G Williams skall tjäna i första presidentskapet; 8–11: Evangeliet skall predikas för Israels nationer, för icke-judarna samt för judarna, och varje människa skall höra det på sitt eget språk; 12–18: Joseph Smith och hans rådgivare skall ställa kyrkan i ordning; 19–37: Flera personer tillråds av Herren att vandra rättrådigt och tjäna i hans rike.

Kapitel 91

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 9 mars 1833 (History of the Church, 1:331–332). Profeten var vid den här tiden upptagen med översättningen av Gamla testamentet. När han kom till den del av de forna skrifterna som kallas apokryferna, frågade han Herren och fick denna undervisning.

1–3: De apokryfiska böckerna är till största delen korrekt översatta men innehåller många tillägg, gjorda av människohänder, som inte är sanna; 4–6: De är till nytta för dem som är upplysta av Anden.

Kapitel 92

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 15 mars 1833 (History of the Church, 1:333) Uppenbarelsen riktar sig till Frederick G Williams som nyligen utsetts till rådgivare i första presidentskapet.

1–2: Herren ger en befallning rörande inträde i den förenade orden.

Kapitel 93

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 6 maj 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5: Alla som är trofasta kommer att se Herren; 6–18: Johannes bar vittnesbörd om att Guds Son gick från nåd till nåd tills han fick en fullhet av Faderns härlighet; 19–20: Trofasta personer som går från nåd till nåd kommer också att få hans fullhet; 21–22: De som är födda genom Kristus utgör den Förstföddes församling; 23–28: Kristus fick en fullhet av all sanning, och människan kan genom lydnad få detsamma; 29–32: Människan var i begynnelsen hos Gud; 33–35: Elementen är eviga och människan kan få en glädjens fullhet i uppståndelsen; 36–37: Guds härlighet är intelligens; 38–40: Barn är oskyldiga inför Gud tack vare Kristi återlösning; 41–53: De ledande bröderna blir befallda att sätta sina familjer i ordning.

Kapitel 94

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 6 maj 1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon och Jared Carter utses att utgöra kyrkans byggnadskommitté.

1–9: Herren ger en befallning rörande uppförandet av ett hus för presidentskapets arbete; 10–12: Ett tryckeri skall byggas; 13–17: Vissa arvedelar tilldelas.

Kapitel 95

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 1 juni 1833 (History of the Church, 1:350–352). Denna uppenbarelse är en fortsättning på gudomliga direktiv att uppföra hus för tillbedjan och undervisning, särskilt Herrens hus (se kapitel 88:119–136 och kapitel 94).

1–6: De heliga tuktas för sin underlåtelse att bygga Herrens hus; 7–10: Herren önskar använda sitt hus för att begåva sitt folk med kraft från höjden; 11–17: Huset skall invigas som en plats för tillbedjan och för apostlarnas skola.

Kapitel 96

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 4 juni 1833. Den visar hur Sions stavs stad skall organiseras och gavs som ett mönster för de heliga i Kirtland (History of the Church, 1:352–353). Detta hände vid en konferens för högpräster, och huvudämnet som behandlades var hur man skulle förfara med vissa landområden, kända som Frenchgården, som kyrkan ägde i närheten av Kirtland. Eftersom konferensen inte kunde komma överens om vem som skulle ta hand om gården, kom alla överens om att fråga Herren om detta.

1: Sions stav i Kirtland skall göras stark; 2–5: Biskopen skall dela ut arvedelar till de heliga; 6–9: John Johnson skall bli medlem i den förenade orden.

Kapitel 97

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 2 augusti 1833 (History of the Church, 1:400–402). Denna uppenbarelse handlar speciellt om de heligas angelägenheter i Sion i Jackson County i Missouri, och var ett svar på profetens begäran om Herrens vägledning. Kyrkans medlemmar i Missouri var vid denna tid utsatta för svåra förföljelser och hade den 23 juli 1833 tvingats att underteckna en överenskommelse om att lämna Jackson County.

1–2: Många av de heliga i Sion (i Jackson County i Missouri) välsignas för sin trofasthet; 3–5: Parley P Pratt lovordas för sitt arbete i skolan i Sion; 6–9: De som håller sina förbund godtas av Herren; 10–17: Ett hus skall uppföras i Sion vari de renhjärtade skall se Gud; 18–21: Sion är de renhjärtade; 22–28: Sion skall undkomma Herrens gissel om hon är trofast.

Kapitel 98

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 6 augusti 1833 (History of the Church, 1:403–406). Denna uppenbarelse kom som följd av förföljelsen mot de heliga i Missouri. Det var lätt att förstå att eftersom de heliga i Missouri hade upplevt fysiskt lidande och även förlorat egendom, kände de en benägenhet till vedergällning och hämnd. Därför gav Herren denna uppenbarelse. Även om en del nyheter om problemen i Missouri utan tvivel hade nått profeten i Kirtland (nästan 1450 kilometer därifrån) kunde han vid den här tidpunkten endast ha känt till situationens allvar genom uppenbarelse.

1–3: De heligas lidanden skall bli till deras bästa; 4–8: De heliga skall stödja landets författningsenliga lag; 9–10: Ärliga, visa och goda människor skall stödjas som världsliga regeringar; 11–15: De som ger sitt liv åt Herrens sak skall få evigt liv; 16–18: Ta avstånd från krig och förkunna fred; 19–22: De heliga i Kirtland tillrättavisas och befalls att omvända sig; 23–32: Herren uppenbarar sina lagar som gäller de förföljelser och lidanden som påtvingats hans folk; 33–38: Krig rättfärdigas endast när Herren befaller det; 39–48: De heliga skall förlåta sina fiender som, om de omvänder sig, också kommer att undgå Herrens hämnd.

Kapitel 99

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till John Murdock i augusti 1832 i Hiram i Ohio. Även om det sedan 1876 har stått i upplagor av Läran och förbunden att denna uppenbarelse gavs i Kirtland i augusti 1833, bekräftar tidigare upplagor och andra historiska uppteckningar att nu nämnda uppgift är korrekt.

1–8: John Murdock kallas att förkunna evangeliet, och de som tar emot honom tar emot Herren och skall få barmhärtighet.

Kapitel 100

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Perrysburg i New York den 12 oktober 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Dessa två bröder, som hade varit borta från sina familjer i flera dagar, kände en viss oro för dem.

1–4: Joseph och Sidney skall predika evangeliet till frälsning för själar; 5–8: Det skall i samma stund bli dem givet vad de skall säga; 9–12: Sidney skall vara talesman och Joseph skall vara en uppenbarare och mäktig i sitt vittnesbörd; 13–17: Herren skall uppresa ett rent folk, och de lydiga skall bli frälsta.

Kapitel 101

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 16 december 1833 (History of the Church, 1:458–464). Vid den här tiden blev de heliga som samlats i Missouri utsatta för stor förföljelse. Pöbelhopar hade drivit dem från deras hem i Jackson County och några av de heliga hade försökt bosätta sig i Van Buren County, men förföljelserna mot dem fortsatte. Största delen av de heliga befann sig vid den här tiden i Clay County i Missouri. Dödshoten mot enskilda i kyrkan var många. Folket hade förlorat bohag, kläder, husdjur och annan personlig egendom, och många av deras skördar hade förstörts.

1–8: De heliga tuktas och plågas på grund av sina överträdelser; 9–15: Herrens förbittring kommer att drabba nationerna, men hans folk skall samlas och bli tröstade; 16–21: Sion och hennes stavar kommer att upprättas; 22–31: Levnadsvillkoren under tusenårsriket förklaras; 32–42: De heliga kommer då att välsignas och belönas; 43–62: Liknelsen om adelsmannen och olivträden syftar på svårigheterna och på Sions slutliga återlösning; 63–75: De heliga skall fortsätta att samlas; 76–80: Herren upprättade Förenta staternas författning; 81–101: De heliga skall be enträget om gottgörelse för kränkningar, enligt liknelsen om kvinnan och den orättfärdige domaren.

Kapitel 102

Protokoll fört då kyrkans första högråd organiserades i Kirtland i Ohio den 17 februari 1834 (History of the Church, 2:28–31). Det ursprungliga protokollet fördes av äldsterna Oliver Cowdery och Orson Hyde. Två dagar senare justerades protokollet av profeten, lästes upp för högrådet och godkändes av rådet. Verserna 30 till och med 32, som handlar om de tolv apostlarnas råd, tillades av profeten Joseph Smith 1835, när han iordningställde detta kapitel för att ingå i Läran och förbunden.

1–8: Ett högråd utses att avgöra viktiga, besvärliga frågor som uppstår i kyrkan; 9–18: Tillvägagångssättet vid behandling av ärenden förklaras; 19–23: Rådets president fattar beslutet; 24–34: Tillvägagångssättet vid överklagande framställs.

Kapitel 103

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 24 februari 1834 (History of the Church, 2:36–39). Denna uppenbarelse togs emot efter Parley P Pratts och Lyman Wights ankomst till Kirtland i Ohio, dit de kommit från Missouri för att rådgöra med profeten om hjälpen till de heliga och hur dessa skulle återföras till sina landområden i Jackson County.

1–4: Varför Herren tillät att de heliga förföljdes i Jackson County; 5–10: De heliga kommer att få framgång om de håller buden; 11–20: Sions återlösning kommer att äga rum med kraft, och Herren kommer att gå framför sitt folk; 21–28: De heliga skall samlas i Sion, och de som ger sitt liv skall återfinna det; 29–40: Flera bröder kallas att organisera Sions läger och bege sig till Sion. De utlovas seger om de är trofasta.

Kapitel 104

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith den 23 april 1834 angående den förenade orden, eller kyrkans orden till nytta för de fattiga (History of the Church, 2:54–60). Detta hände vid ett rådsmöte för första presidentskapet och andra högpräster där folkets överhängande timliga behov hade tagits under behandling. Den förenade orden i Kirtland skulle tillfälligtvis upplösas och omorganiseras, och ägodelarna skulle i form av förvaltarskap fördelas bland medlemmarna i orden.

1–10: De heliga som bryter mot den förenade orden kommer att förbannas; 11–16: Herren sörjer för sina heliga på sitt eget sätt; 17–18: Evangeliets lagar styr omsorgen om de fattiga; 19–46: Flera bröders förvaltarskap och välsignelser anges; 47–53: Den förenade orden i Kirtland och orden i Sion skall fungera var för sig; 54–66: Herrens heliga skattkammare inrättas för tryckningen av skrifterna; 67–77: Den förenade ordens allmänna skattkammare skall fungera på grundval av allmänt bifall; 78–86: De som tillhör den förenade orden skall betala alla sina skulder, och Herren kommer att befria dem från ekonomisk träldom.

Kapitel 105

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith den 22 juni 1834 vid Fishing River i Missouri (History of the Church, 2:108–111). Pöbelvåldet mot de heliga i Missouri hade ökat och organiserade grupper från flera län hade deklarerat sin avsikt att förgöra folket. Profeten hade kommit från Kirtland i spetsen för en grupp kallad Sions läger, som hade med sig kläder och proviant. Medan den här gruppen slagit läger vid Fishing River tog profeten emot uppenbarelsen.

1–5: Sion kommer att byggas upp i överensstämmelse med celestial lag; 6–13: Sions återlösning skjuts upp en kort tid; 14–19: Herren skall utkämpa Sions strider; 20–26: De heliga skall vara visa och inte berömma sig av kraftgärningar när de samlas; 27–30: Landområden i Jackson och närliggande län bör inköpas; 31–34: Äldsterna skall ta emot en begåvning i Herrens hus i Kirtland; 35–37: Heliga som är både kallade och utvalda kommer att heliggöras; 38–41: De heliga skall höja ett fredens baner för världen.

Kapitel 106

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 25 november 1834 (History of the Church, 2:170–171). Denna uppenbarelse är riktad till Warren A Cowdery, en äldre bror till Oliver Cowdery.

1–3: Warren A Cowdery kallas som lokalt presiderande ämbetsman; 4–5: Kristi andra ankomst kommer inte att överraska ljusets barn som en tjuv; 6–8: Stora välsignelser följer på trofast tjänande i kyrkan.

Kapitel 107

Uppenbarelse om prästadömet, given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio, daterad den 28 mars 1835 (History of the Church, 2:209–217). Vid nämnda datum var de tolv samlade till ett råd där de bekände sina personliga svagheter och brister, gav uttryck för omvändelse och sökte ytterligare vägledning från Herren. De stod i begrepp att skiljas åt och bege sig på mission till tilldelade distrikt. Även om delar av detta kapitel togs emot vid nämnda datum bekräftar historiska uppteckningar att flera delar togs emot vid olika tidpunkter, några så tidigt som i november 1831.

1–6: Det finns två prästadömen: det melkisedekska och det aronska; 7–12: De som bär det melkisedekska prästadömet har makt att verka i alla ämbeten i kyrkan; 13–17: Biskopsrådet presiderar över det aronska prästadömet, som betjänar i yttre förrättningar; 18–20: Det melkisdekska prästadömet innehar nycklarna till alla andliga välsignelser; det aronska prästadömet innehar nycklarna till änglars betjäning; 21–38: Första presidentskapet, de tolv och de sjuttio utgör de presiderande kvorumen, vilkas beslut måste fattas i enighet och rättfärdighet; 39–52: Den patriarkaliska ordningen fastställd från Adam till Noa; 53–57: Forna dagars heliga samlades i Adam-ondi-Ahman och Herren visade sig för dem; 58–67: De tolv skall organisera kyrkans ämbetesmän; 68–76: Biskoparna tjänar som allmänna domare i Israel; 77–84: Första presidentskapet och de tolv utgör den högsta domstolen i kyrkan; 85–100: Prästadömets presidenter styr sina respektive kvorum.

Kapitel 108

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 26 december 1835 (History of the Church, 2:345). Detta kapitel togs emot på begäran av Lyman Sherman, som tidigare hade ordinerats till högpräst och sjuttio och som hade kommit till profeten med en önskan om att få en uppenbarelse som skulle tillkännage hans plikt.

1–3: Lyman Sherman får förlåtelse för sina synder; 4–5: Han skall räknas bland kyrkans ledande äldster; 6–8: Han kallas att predika evangeliet och stärka sina bröder.

Kapitel 109

Den bön som uppsändes vid invigningen av templet i Kirtland i Ohio den 27 mars 1836 (History of the Church, 2:420–426). Enligt profetens skriftliga uttalande gavs denna bön till honom genom uppenbarelse.

1–5: Templet i Kirtland byggdes som en plats för Människosonen att besöka; 6–21: Det skall vara ett hus för bön, fasta, tro, lärdom, härlighet och ordning samt ett Guds hus; 22–33: Må den obotfärdige som motarbetar Herrens folk bringas på skam; 34–42: Må de heliga gå fram i kraft och samla de rättfärdiga till Sion; 43–53: Må de heliga befrias från de fruktansvärda ting som skall utgjutas över de ogudaktiga i de sista dagarna; 54–58: Må nationer och folk och kyrkor beredas för evangeliet; 59–67: Må judarna, lamaniterna och hela Israel återlösas; 68–80: Må de heliga krönas med ära och härlighet och vinna evig frälsning.

Kapitel 110

Syner som uppenbarades för profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery i templet i Kirtland i Ohio den 3 april 1836 (History of the Church, 2:435–436). Detta hände vid ett möte en sabbatsdag. Profeten inleder sin uppteckning av uppenbarelserna med dessa ord: ”På eftermiddagen biträdde jag de andra presidenterna vid utdelningen av Herrens måltid till församlingen, sedan vi tagit emot den av de tolv vars förmån det var att tjänstgöra vid det heliga bordet denna dag. Efter det att jag hade betjänat mina bröder drog jag mig tillbaka till talarstolen, där förhängena var sänkta, och i sällskap med Oliver Cowdery böjde jag mig i högtidlig och tyst bön. Sedan vi rest oss upp från bönen öppnade sig följande syn för oss båda” (History of the Church, 2:435).

1–10: Herren Jehova visar sig i härlighet och godtar templet i Kirtland som sitt hus; 11–12: Både Mose och Elias visar sig och överlämnar sina nycklar och tidsutdelningar; 13–16: Elia återvänder och överlämnar nycklarna till sin tidsutdelning som Malaki lovade.

Kapitel 111

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Salem i Massachusetts den 6 augusti 1836 (History of the Church, 2:465–466). Vid den här tiden var kyrkans ledare djupt skuldsatta på grund av sitt arbete i kyrkans tjänst. Då de fick höra att en stor summa pengar skulle bli tillgänglig för dem i Salem, reste profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith och Oliver Cowdery dit från Kirtland i Ohio för att undersöka påståendet och samtidigt predika evangeliet. Bröderna ordnade flera av kyrkans angelägenheter och predikade en del. När det stod klart att det inte skulle finnas några pengar tillgängliga, återvände de till Kirtland. Flera viktiga faktorer som rör bakgrunden framgår av ordvalet i denna uppenbarelse.

1–5: Herren ser till sina tjänares timliga behov; 6–11: Han skall visa barmhärtighet mot Sion och ordna allt till sina tjänares bästa.

Kapitel 112

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Thomas B Marsh i Kirtland i Ohio den 23 juli 1837 (History of the Church, 2:499–501). Denna uppenbarelse innehåller Herrens ord till Thomas B Marsh angående Lammets tolv apostlar. Profeten skriver att denna uppenbarelse togs emot den dag då evangeliet predikades för första gången i England. Thomas B Marsh var vid den här tiden president för de tolv apostlarnas kvorum.

1–10: De tolv skall sända ut evangeliet och höja en varnande röst för alla nationer och folk; 11–15: De skall ta upp sitt kors, följa Jesus och föda hans får; 16–20: De som tar emot första presidentskapet tar emot Herren; 21–29: Mörker täcker jorden och endast de som tror och blir döpta skall bli frälsta; 30–34: Första presidentskapet och de tolv innehar nycklarna till tidernas fullbordans utdelning.

Kapitel 113

Svar på vissa frågor om Jesajas skrifter, givna av profeten Joseph Smith i mars 1838 (History of the Church, 3:9–10).

1–6: Isais stam, skottet därifrån och Isais rot förklaras; 7–10: Sions skingrade kvarlevor har rätt till prästadömet och kallas att vända tillbaka till Herren.

Kapitel 114

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 17 april 1838 (History of the Church, 3:23).

1–2: Kyrkoämbeten som innehas av dem som inte är trofasta kommer att ges till andra.

Kapitel 115

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 26 april 1838, som tillkännager Guds vilja angående uppbyggnaden av denna plats och Herrens hus (History of the Church, 3:23–25). Denna uppenbarelse riktar sig till kyrkans presiderande ämbetsmän.

1–4: Herren ger sin kyrka namnet Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga; 5–6: Sion och hennes stavar är försvars- och tillflyktsorter för de heliga; 7–16: De heliga befalls att uppföra ett hus åt Herren i Far West; 17–19: Joseph Smith innehar nycklarna till Guds rike på jorden.

Kapitel 116

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i närheten av Wights färjeläge, på en plats som hette Spring Hill i Daviess County i Missouri, den 19 maj 1838 (History of the Church, 3:35).

Kapitel 117

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 8 juli 1838 om William Marks, Newel K Whitneys och Oliver Grangers omedelbara plikter (History of the Church, 3:45–46).

1–9: Herrens tjänare bör inte ha begärelse till timliga ting, ty vad betyder ägodelar för Herren? 10–16: De skall överge själens småsinthet, och deras offer skall vara heliga för Herren.

Kapitel 118

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 8 juli 1838 som svar på den ödmjuka vädjan: ”Visa oss din vilja, o Herre, angående de tolv” (History of the Church, 3:46).

1–3: Herren kommer att dra försorg om de tolvs familjer; 4–6: Vakanser i de tolvs råd fylls.

Kapitel 119

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 8 juli 1838 som svar på hans ödmjuka vädjan: ”O Herre! Visa din tjänare hur mycket du fordrar av ditt folks ägodelar i tionde” (History of the Church, 3:44). Tiondelagen, som vi förstår den i dag, hade inte givits till kyrkan innan denna uppenbarelse togs emot. Uttrycket tionde i den bön som just citerades och i tidigare uppenbarelser (64:23; 85:3; 97:11) avsåg inte endast en tiondel utan alla frivilliga offergåvor eller bidrag till kyrkans fonder. Herren hade tidigare givit kyrkan lagen om helgelse och förvaltning av ägodelar, vilken medlemmarna (huvudsakligen de ledande äldsterna) lydde genom att ingå ett förbund som skulle vara för evigt. På grund av mångas underlåtenhet att hålla detta förbund drog Herren tillbaka det för en tid och gav i stället tiondelagen till hela kyrkan. Profeten frågade Herren hur mycket av deras ägodelar han fordrade för heliga ändamål. Svaret blev denna uppenbarelse.

1–5: De heliga skall skänka sina överflödiga ägodelar och sedan ge en tiondel av sin årliga inkomst i tionde; 6–7: Ett sådant förfaringssätt kommer att helga Sions land.

Kapitel 120

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 8 juli 1838 som förklarar förfogandet över de ägodelar som erlagts i tionde enligt föregående uppenbarelse, kapitel 119 (History of the Church, 3:44).

Kapitel 121

En bön och profetior nedtecknade av profeten Joseph Smith medan han hölls fången i fängelset i Liberty i Missouri och daterade den 20 mars 1839 (History of the Church, 3:289–300). Profeten och flera av hans medarbetare hade tillbringat månader i fängelse. Deras vädjanden och överklaganden till verkställande ämbetsmän och domstolar hade inte hjälpt dem.

1–6: Profeten ber till Herren för de heliga som lider; 7–10: Herren talar frid till dem; 11–17: Förbannade är alla de som ropar falska beskyllningar om överträdelser mot Herrens folk; 18–25: De kommer inte att få rätt till prästadömet och kommer att fördömas; 26–32: Underbara uppenbarelser utlovas till dem som tappert härdar ut; 33–40: Orsaken till att många är kallade och få är utvalda; 41–46: Prästadömet skall endast utövas i rättfärdighet.

Kapitel 122

Herrens ord till profeten Joseph Smith medan denne satt fången i fängelset i Liberty i Missouri i mars 1839 (History of the Church, 3:300–301).

1–4: Jordens ändar kommer att fråga efter Joseph Smiths namn; 5–7: Alla faror och mödor han genomgår kommer att ge honom erfarenhet och tjäna honom till godo; 8–9: Människosonen har stigit ned djupare än allt detta.

Kapitel 123

De heligas plikt rörande sina förföljare, så som den framställdes av profeten Joseph Smith medan denne hölls fången i fängelset i Liberty i Missouri i mars 1839 (History of the Church, 3:302–303).

1–6: De heliga skall sammanställa och ge ut en redogörelse för sina lidanden och förföljelser; 7–10: Samma ande som grundade falska trosläror leder förföljelsen av de heliga; 11–17: Många bland alla sekter kommer till sist att ta emot sanningen.

Kapitel 124

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Nauvoo i Illinois den 19 januari 1841 (History of the Church, 4:274–286). På grund av ökade förföljelser och offentliga tjänstemäns olagliga metoder mot de heliga hade dessa tvingats att lämna Missouri. Utrotningsordern som Lilburn W Boggs, Missouris guvernör, utfärdade den 27 oktober 1838 gav dem inget annat val (History of the Church, 3:175). År 1841, när denna uppenbarelse gavs, hade de heliga uppfört staden Nauvoo, som låg på den plats där byn Commerce i Illinois tidigare hade legat, och här hade kyrkans högkvarter upprättats.

1–14: Joseph Smith befalls att utfärda en högtidlig kungörelse om evangeliet till Förenta staternas president, guvernörerna och alla nationers styresmän; 15–21: Hyrum Smith, David W Patten, Joseph Smith den äldre och andra bland de levande och döda välsignas för sin redbarhet och sina dygder; 22–28: De heliga befalls att bygga både ett hus för härbärgering av främlingar och ett tempel i Nauvoo; 29–36: Dop för de döda skall utföras i templen; 37–44: Herrens folk bygger alltid tempel för att kunna utföra heliga förrättningar; 45–55: De heliga ursäktas från att bygga templet i Jackson County på grund av förtrycket från deras fiender; 56–83: Instruktioner ges om hur Nauvoo House skall byggas; 84–96: Hyrum Smith kallas att vara patriark, att få nycklarna och att ta Oliver Cowderys plats; 97–122: William Law och andra får råd angående sitt arbete; 123–145: Ämbetsmän på generalnivå och lokal nivå namnges, och deras plikter och kvorumtillhörighet förklaras.

Kapitel 125

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Nauvoo i Illinois i mars 1841 angående de heliga i territoriet Iowa (History of the Church, 4:311–312).

1–4: De heliga skall bygga städer och samlas i Sions stavar.

Kapitel 126

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hus i Nauvoo i Illinois den 9 juli 1841 (History of the Church, 4:382). Vid den här tiden var Brigham Young president för de tolv apostlarnas kvorum.

1–3: Brigham Young lovordas för sitt arbete och befrias från framtida resor utomlands.

Kapitel 127

Ett brev från profeten Joseph Smith till de sista dagars heliga i Nauvoo i Illinois som innehåller riktlinjer om dop för de döda, daterat i Nauvoo den 1 september 1842 (History of the Church, 5:142–144).

1–4: Joseph Smith jublar över förföljelser och prövningar; 5–12: Uppteckningar måste föras över dop för de döda.

Kapitel 128

Ett brev från profeten Joseph Smith till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som innehåller ytterligare riktlinjer om dop för de döda, daterat i Nauvoo i Illinois den 6 september 1842 (History of the Church, 5:148–153).

1–5: Skrivare på lokal och övergripande nivå måste bekräfta det faktum att dopen för de döda har ägt rum; 6–9: Deras uppteckningar är bindande och upptecknade på jorden och i himlen; 10–14: Dopfunten är en sinnebild för graven; 15–17: Elia återställde myndigheten rörande dop för de döda; 18–21: Alla tidigare tidsutdelningars nycklar, krafter och myndigheter har återställts; 22–25: Glada och härliga budskap förkunnas för de levande och de döda.

Kapitel 129

Instruktioner givna av profeten Joseph Smith i Nauvoo i Illinois den 9 februari 1843 som förklarar tre viktiga nycklar med vilka tjänande änglars och andars sanna natur kan urskiljas (History of the Church, 5:267).

1–3: Det finns både uppstånda kroppar och andekroppar i himlen; 4–9: Nycklar ges varmed budbärare från andra sidan förlåten känns igen.

Kapitel 130

Särskilda instruktioner givna av profeten Joseph Smith i Ramus i Illinois den 2 april 1843 (History of the Church, 5:323–325).

1–3: Fadern och Sonen kan personligen visa sig för människor; 4–7: Änglar bor i en celestial sfär; 8–9: Den celestiala jorden skall bli en stor urim och tummim; 10–11: En vit sten ges till alla som inträder i den celestiala världen; 12–17: Tiden för Kristi andra ankomst är undanhållen profeten; 18–19: Intelligens som uppnåtts här i livet följer med oss i uppståndelsen; 20–21: Alla välsignelser kommer genom laglydnad; 22–23: Fadern och Sonen har kroppar av kött och ben.

Kapitel 131

Instruktioner av profeten Joseph Smith, givna i Ramus i Illinois den 16 och 17 maj 1843 (History of the Church, 5:392–393).

1–4: Celestialt äktenskap är nödvändigt för upphöjelse i den högsta himlen; 5–6: Förklaring till hur människor beseglas till evigt liv; 7–8: All ande är materia.

Kapitel 132

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Nauvoo i Illinois, upptecknad den 12 juli 1843, rörande det nya och eviga förbundet, som omfattar äktenskapsförbundets eviga natur och även ett flertal hustrur (History of the Church, 5:501–507). Trots att uppenbarelsen upptecknades 1843 framgår det tydligt av de historiska uppteckningarna att profeten sedan 1831 hade känt till de lärdomar och principer som denna uppenbarelse innehåller.

1–6: Upphöjelse uppnås genom det nya och eviga förbundet; 7–14: Förutsättningarna och villkoren för detta förbund framställs; 15–20: Celestialt äktenskap och en fortsättning på familjen gör det möjligt för människor att bli gudar; 21–25: Den trånga och smala vägen leder till eviga liv; 26–27: Lagen som gäller hädelse mot den Helige Anden ges; 28–39: Löften om evig avkomma och upphöjelse ges till profeter och heliga i alla tidsåldrar; 40–47: Makten att binda och besegla på jorden och i himlen ges till Joseph Smith; 48–50: Herren beseglar på honom hans upphöjelse; 51–57: Emma Smith råds att vara trofast och sann; 58–66: Lagar gällande flera hustrur framställs.

Kapitel 133

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio den 3 november 1831 (History of the Church, 1:229–234). Som inledning för denna uppenbarelse skrev profeten: ”Vid den här tiden fanns det mycket som äldsterna önskade få veta rörande predikandet av evangeliet till jordens invånare och angående insamlingen, och för att kunna vandra i det sanna ljuset och undervisas från höjden, frågade jag Herren den 3 november 1831 och erhöll följande viktiga uppenbarelse” (History of the Church, 1:229). Detta kapitel utgjorde först ett tillägg till boken Läran och förbunden och fick senare ett kapitelnummer.

1–6: De heliga befalls att bereda sig för Kristi andra ankomst; 7–16: Alla människor befalls att fly från Babylon, komma till Sion och bereda sig för Herrens stora dag; 17–35: Han kommer att stå på Sions berg, kontinenterna kommer att bli ett enda landområde och Israels förlorade stammar kommer att återvända; 36–40: Evangeliet återställdes genom Joseph Smith för att predikas i hela världen; 41–51: Herren skall komma ned med hämnd över de orättfärdiga; 52–56: Det kommer att bli hans återlöstas år; 57–74: Evangeliet skall sändas ut för att frälsa de heliga och för de ogudaktigas undergång.

Kapitel 134

En trosförklaring rörande regeringar och lagar i allmänhet, antagen efter enhällig röstning vid kyrkans allmänna församling i Kirtland i Ohio den 17 augusti 1835 (History of the Church, 2:247–249). Detta var ett möte för ledare i kyrkan som samlats för att begrunda det föreslagna innehållet i den första upplagan av Läran och förbunden. Vid den tiden gavs följande inledning till trosförklaringen: ”För att inte vår tro i fråga om jordiska regeringar och lagar i allmänhet skall misstolkas eller missförstås har vi ansett det vara lämpligt att i slutet av denna bok framföra vår åsikt rörande dessa” (History of the Church, 2:247).

1–4: Regeringar bör bevara samvets- och religionsfrihet; 5–8: Alla människor bör upprätthålla sina regeringar och visa respekt och aktning för lagen; 9–10: Trossamfund bör inte utöva någon civil myndighet; 11–12: Människor är rättfärdigade i att försvara sig och sin egendom.

Kapitel 135

Profeten Joseph Smiths och hans brors, patriarken Hyrum Smiths, martyrdöd i Carthage i Illinois den 27 juni 1844 (History of the Church, 6:629–631). Detta dokument skrevs av äldste John Taylor i de tolvs råd, som var vittne till händelserna.

1–2: Joseph och Hyrum led martyrdöden i Carthagefängelset; 3: Profetens upphöjda ställning hyllas; 4–7: Deras oskyldiga blod vittnar om att verket är sant och gudomligt.

Kapitel 136

Herrens ord och vilja, givna genom president Brigham Young i Winter Quarters, Israels läger, i Omaha Nation på Missouriflodens västra strand, i närheten av Council Bluffs i Iowa (Journal History of the Church [En framställning av kyrkans historia, baserad på dagboksanteckningar], 14 jan 1847).

1–16: Förklaring till hur Israels läger skall organiseras för resan västerut; 17–27: De heliga befalls att leva efter evangeliets många normer; 28–33: De heliga bör sjunga, dansa, be och lära visdom; 34–42: Profeter dräps så att de kan äras och de ogudaktiga fördömas.

Kapitel 137

En syn given till profeten Joseph Smith i templet i Kirtland i Ohio den 21 januari 1836 (History of the Church, 2:380–381). Detta hände vid utförandet av begåvningens förrättningar så långt som de då hade uppenbarats.

1–6: Profeten ser sin bror Alvin i det celestiala riket; 7–9: Läran om frälsning för de döda uppenbaras; 10: Alla barn är frälsta i det celestiala riket.

Kapitel 138

En syn given till president Joseph F Smith i Salt Lake City i Utah den 3 oktober 1918. I sitt inledningstal vid kyrkans 89:e allmänna halvårskonferens den 4 oktober 1918 tillkännagav president Smith att han hade mottagit flera gudomliga tillkännagivanden under de föregående månaderna. Ett av dessa, som handlade om Frälsarens besök hos de dödas andar medan hans kropp låg i graven, hade president Smith fått föregående dag. Det skrevs ned omedelbart efter det att konferensen avslutats. Den 31 oktober 1918 överlämnades det till rådgivarna i första presidentskapet, de tolvs råd och patriarken och det blev enhälligt antaget av dem.

1–10: President Joseph F Smith begrundar Petrus brev och vår Herres besök i andevärlden; 11–24: President Smith ser de rättfärdiga döda samlade i paradiset och Kristi verksamhet bland dem; 25–37: Han ser hur predikandet av evangeliet organiserades bland andarna; 38–52: Han ser Adam, Eva och många av de heliga profeterna i andevärlden som betraktade sitt andliga tillstånd före sin uppståndelse som en fångenskap; 53–60: De rättfärdiga döda i denna tid fortsätter sitt arbete i andarnas värld.