Ko e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 

Vahe 1

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, lolotonga ha konifelenisi makehe ʻa e kaumātuʻa ʻo e Siasí, ʻa ia naʻe fai ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 1 Nōvemá 1831 (History of the Church [Hisitōlia ʻo e Siasí], 1:221–224). Naʻe lahi ha ngaahi fakahā kuo maʻu mei he ʻEikí ki muʻa ʻi he taimi ko ʻení; pea ko hono fakamāʻopoʻopo ʻo e ngaahi fakahā ko iá ke pulusi ʻi ha tohi ko e taha ia ʻo e ngaahi meʻa mahuʻinga taha naʻe tali ʻi he konifelenisí, ʻoku kau ʻi he vahe ko ʻení ʻa e Talamuʻaki ʻa e ʻEikí ki he ngaahi tokāteliné, ngaahi fuakavá, mo e ngaahi fekau kuo fai mai ʻi he kuonga ko ʻení.

1–7, Ko e leʻo ʻo e fakatokangá ʻoku fai ia ki he kakai kotoa pē; 8–16, ʻOku muʻomuʻa ʻa e Hē mei he Moʻoní mo e fai angahalá ʻi he Hāʻele ʻAnga Ua Maí; 17–23, ʻOku ui ʻa Siosefa Sāmita ke fakafoki mai ki he māmaní ʻa e ngaahi moʻoni mo e ngaahi mālohi ʻo e ʻEikí; 24–33, Ko hono ʻomi ʻo e Tohi ʻa Molomoná mo hono fokotuʻu ʻo e Siasi moʻoní; 34–36, ʻE ʻave ʻa e melinó mei he māmaní; 37–39, Fakatotolo ʻi he ngaahi fekau ko ʻení.

Vahe 2

Ko e lea naʻe toʻo mei he ngaahi lea ʻa e ʻāngelo ko Molonaí kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, lolotonga ʻene ʻi he fale ʻo e tamaí ʻa e Palōfitá ʻi Manisesitā, Niu ʻIoke, ʻi he efiafi ʻo e ʻaho 21 Sepitemá 1823 (History of the Church, 1:12). Ko Molonaí ko e fakamuimui taha ia ʻo e kau tangata faʻu hisitōlia hokohoko tokolahi ʻa ia naʻa nau faʻu ʻa e lekooti ko ia ʻoku ʻi he māmaní ʻi he taimí ni ʻo ui ko e Tohi ʻa Molomoná. (Fakafehoanaki mo e Malakai 4:5–6; pehē foki mo e vahe 27:9; 110:13–16; mo e 128:18.)

1, ʻE fakahā mai ʻe ʻIlaisiā ʻa e lakanga fakataulaʻeikí; 2–3, ʻOku tō ʻa e ngaahi talaʻofa ʻo e ngaahi tamaí ʻi he loto ʻo e fānaú.

Vahe 3

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi Siulai 1828, ʻo kau ki he mole ʻo e ngaahi peesi ʻe 116 ʻo e liliu ʻo e ʻuluaki konga ʻo e Tohi ʻa Molomoná, ʻa ia naʻe ui ko e tohi ʻa Līhaí. Naʻe ʻikai faingofua ki he Palōfitá ʻene tuku ke tō ʻa e ngaahi peesi ko ʻení ki he nima ʻo Māteni Hālisí, ʻa ia naʻá ne hoko ʻi ha vahaʻataimi nounou ko ha tangata tohi ʻi hono liliu ʻo e Tohi ʻa Molomoná. Naʻe fai mai ʻa e fakahaá ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí. (History of the Church, 1:21–23.) (Vakai ki he vahe 10.)

1–4, Ko e hala ʻo e ʻEikí ʻoku tatau ai pē ʻo taʻengata; 5–15, Kuo pau ke fakatomala ʻa Siosefa Sāmita pe ʻe mole meiate ia ʻa e meʻa-foaki ke liliu leá; 16–20, ʻOku fakahā mai ʻa e Tohi ʻa Molomoná ke fakamoʻui ʻa e hako ʻo Līhaí.

Vahe 4

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki heʻene tamai, ko Siosefa Sāmita, ko e Lahi, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi Fēpueli 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4, ʻOku fakamoʻui ʻe he ngāue ʻosikiavelengá ʻa e kau ngāue ʻa e ʻEikí; 5–6, ʻOku hanga ʻe he ngaahi ʻulungāanga faka-ʻOtuá ʻo fakafeʻungaʻi kinautolu ki he ngāué; 7, Kuo pau ke kumi ki he ngaahi meʻa ʻa e ʻOtuá.

Vahe 5

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi Māʻasi 1829, ʻi he kole ʻa Māteni Hālisi (History of the Church, 1:28–31).

1–10, ʻE maʻu ʻe he toʻu tangatá ni ʻa e folofola ʻa e ʻEikí ʻia Siosefa Sāmita; 11–18, ʻE fakamoʻoni ha kau fakamoʻoni ʻe toko tolu ki he Tohi ʻa Molomoná; 19–20, ʻE fakamoʻoniʻi ʻa e folofola ʻa e ʻEikí ʻo hangē pē ko e ngaahi taimi ʻi muʻá; 21–35, ʻE lava ʻa Māteni Hālisi ʻo fakatomala pea hoko ko e toko taha ʻo e kau fakamoʻoní.

Vahe 6

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo ʻŌliva Kautele ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻEpeleli 1829 (History of the Church, 1:32–35). Naʻe kamata ʻe ʻŌliva Kautele ʻa ʻene ngāue ko e tangata tohi ʻi hono liliu ʻo e Tohi ʻa Molomoná, ʻi he ʻaho 7 ʻEpelelí 1829. Naʻá ne ʻosi maʻu ʻa e fakahā fakalangi ʻo kau ki hono moʻoni ʻo e fakamoʻoni ʻa e Palōfitá ʻo kau ki he ngaahi peleti naʻe tongitongi ai ʻa e lekooti ʻo e Tohi ʻa Molomoná. Naʻe fehuʻi ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí peá ne maʻu ʻa e tali ko ʻení.

1–6, ʻOku maʻu ʻe he kau ngāue ʻi he ngoue ʻa e ʻEikí ʻa e fakamoʻuí; 7–13, ʻOku ʻikai ke ʻi ai ha meʻaʻofa ʻe mahuʻinga ange ʻi he meʻaʻofa ʻo e fakamoʻuí; 14–27, ʻOku hoko mai ha fakamoʻoni ki he moʻoní ʻi he mālohi ʻo e Laumālié; 28–37, Sio kia Kalaisi, pea failelei maʻu ai pē.

Vahe 7

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo ʻŌliva Kautele, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia ʻi ʻEpeleli 1829, ʻi heʻena fehuʻi ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí pe naʻe moʻui ʻa Sione, ko e ākonga ʻofeina, ʻi he kakanó, pe naʻá ne mate. Ko e fakahā ko ʻení ko hano liliu ia ʻo e tohi naʻe fai ʻi he kiliʻimanu ʻe Sione peá ne fufuuʻi ia ʻe ia (History of the Church, 1:35–36).

1–3, ʻE moʻui ʻa Sione ko e ʻOfeiná kae ʻoua ke hāʻele mai ʻa e ʻEikí; 4–8, ʻOku maʻu ʻe Pita, Sēmisi, mo Sione ʻa e ngaahi kī ʻo e ongoongoleleí.

Vahe 8

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻŌliva Kautele, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi ʻEpeleli 1829 (History of the Church, 1:36–37). Lolotonga hono liliu ʻo e Tohi ʻa Molomoná, ko ʻŌliva, ʻa ia naʻá ne fai atu ʻi heʻene hoko ko e tangata tohí, naʻá ne tohi ʻa e ngaahi meʻa naʻe lea ʻaki ʻe he Palōfitá, pea naʻá ne holi ke ne maʻu ʻa e meʻa-foaki ʻo e liliu leá. Naʻe tali mai ʻe he ʻEikí ʻa ʻene kolé ʻi heʻene foaki mai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–5, ʻOku fai mai ʻa e fakahaá ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní; 6–12, ʻOku ʻomi ʻi he tuí ʻa e mālohi ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻa e ʻOtuá mo liliu ʻa e ngaahi lekooti fakakuongamuʻá.

Vahe 9

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻŌliva Kautele, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi ʻEpeleli 1829 (History of the Church, 1:37–38). ʻOku naʻinaʻi kia ʻŌliva ke ne faʻa kātaki pea ʻoku enginaki kiate ia ke ne fiemālie ke hiki tohi pē, ʻi he taimi lolotongá, kae lau mai ʻe he tokotaha liliu leá ʻa e meʻa ke tohí, kae ʻoua naʻá ne feinga ke liliu lea.

1–6, ʻOku ʻi ai ha ngaahi lekooti fakakuongamuʻa kehe ke liliu; 7–14. ʻOku liliu ʻa e Tohi ʻa Molomoná ʻi he ako pea ʻi he fakahā fakalaumālie.

Vahe 10

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi he faʻahitaʻu māfana ʻo e 1828 (History of the Church, 1:20–23). ʻOku fakahā mai heni ʻe he ʻEikí kia Siosefa ʻa e ngaahi liliu naʻe fai ʻe he kau tangata fai angahalá ki he peesi ʻe 116 mei he liliu ʻo e tohi ʻa Līhaí, ʻi he Tohi ʻa Molomoná. Naʻe mole ʻa e ngaahi peesi ko ʻení meia Māteni Hālisi, ʻa ia naʻe fakafalala fakataimi ki ai ʻa e ngaahi pēsí. (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 3.) Ko e faʻufaʻu kākā ke tatali ki hono toe liliu ʻo e meʻa naʻe kau ʻi he ngaahi peesi naʻe kaihaʻasí peá ke toki fakaongoongokoviʻi ʻa e tangata liliu leá ʻi hono fakahā ʻo e ngaahi faikehekehe ʻoku fakatupu ʻe he ngaahi liliu naʻe faí. Ko e filioʻi kākā ko ʻení naʻe fakatupu ia ʻe he tokotaha angakoví pea naʻe ʻafioʻi ia ʻe he ʻEikí lolotonga pē ʻa e kei fai ʻe Molomona, ʻa ia ko e tangata faʻu hisitōlia Nīfaí, ʻa ʻene fakanounouʻi ʻo e ngaahi peletí fakakātoa, ʻoku fakahā ia ʻi he Tohi ʻa Molomoná (vakai ki he Ko e Ngaahi Lea ʻa Molomoná 1:3–7).

1–26, ʻOku hanga ʻe Sētane ʻo ueʻi hake ha kau tangata fai angahala ke nau fakafepakiʻi ʻa e ngāue ʻa e ʻEikí; 27–33, ʻOkú ne feinga ke fakaʻauha ʻa e laumālie ʻo e tangatá; 34–52, Kuo pau ke ʻave ʻa e ongoongoleleí ki he kau Leimaná mo e ngaahi puleʻanga kotoa pē tuʻunga ʻi he Tohi ʻa Molomoná; 53–63, ʻE fokotuʻu ʻe he ʻEikí ʻa hono Siasí mo ʻene ongoongoleleí ʻi he lotolotonga ʻo e faʻahinga ʻo e tangatá; 64–70, Te ne tānaki fakataha ki hono Siasí ʻa e kakai ʻoku fakatomalá pea te ne fakamoʻui ʻa e kakai talangofuá.

Vahe 11

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki hono tokoua ko Hailame Sāmitá, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi Mē 1829 (History of the Church, 1:39–46). Naʻe maʻu mai ʻa e fakahā ko ʻení ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí ko e tali ki he kole mo e fehuʻi ʻa Siosefa.—ʻOku fokotuʻu mai ʻe he History of the Church naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení hili hono fakafoki mai ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné.

1–6, ʻE maʻu ʻe he kau ngāue ʻi he ngoue vainé ʻa e fakamoʻuí; 7–14, Kumi ki he potó, kalanga ʻaki ʻa e fakatomalá, falala ki he Laumālié; 15–22, Tauhi ʻa e ngaahi fekaú pea ako ʻa e folofola ʻa e ʻEikí; 23–27, ʻOua ʻe fakaʻikaiʻi ʻa e laumālie ʻo e fakahaá mo e kikité; 28–30, Ko kinautolu ʻoku nau maʻu ʻa Kalaisí ʻoku nau hoko ko e ngaahi foha ʻo e ʻOtuá.

Vahe 12

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Siosefa Naiti, ko e Lahí, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi Mē 1829 (History of the Church, 1:47–48). Naʻe tui ʻa Siosefa Naiti ki he ngaahi fakamatala ʻa Siosefa Sāmita ʻo kau ki heʻene maʻu ʻa e ngaahi peleti ʻo e Tohi ʻa Molomoná pea mo e ngāue ʻo e liliu lea ʻa ia naʻe lolotonga faí pea kuó ne ʻosi foaki ha ngaahi meʻa ke tokoni kia Siosefa Sāmita mo ʻene tangata tohí, ʻa ia naʻe lava ai ke hoko atu ʻena liliu leá. Naʻe kole ange ʻe Siosefa Naiti, pea naʻe fehuʻi ai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí pea maʻu mai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–6, ʻE maʻu ʻe he kau ngāue ʻi he ngoue vainé ʻa e fakamoʻuí; 7–9, Ko kinautolu kotoa pē ʻoku nau holi ki ai pea ʻoku nau feʻungá te nau lava ʻo tokoni ʻi he ngāue ʻa e ʻEikí.

Vahe 13

Ko hono fakanofo ʻo Siosefa Sāmita mo ʻŌliva Kautele ki he Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné ʻi he kauvai ʻo e Vaitafe Sesikuehaná, ofi ki Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi he ʻaho 15 Mē 1829 (History of the Church, 1:39–42). Naʻe fai ʻa e fakanofó ʻi he nima ʻo e ʻāngelo ʻa ia naʻá ne pehē ko Sione ia, ʻa ia naʻe ui ko Sione ko e Papitaiso ʻi he Fuakava Foʻoú. Naʻe fakahā ange ʻe he ʻāngeló ʻokú ne ngāue mai ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻa Pita, Sēmisi, mo Sione, ʻa ia ko e kau ʻAposetolo ʻi he kuonga muʻá ʻa ia ʻoku nau maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo e lakanga fakataulaʻeiki māʻolunga angé, ʻa ia naʻe ui ko e Lakanga Fakataulaʻeiki ʻo Melekisētekí. Naʻe fai mai ʻa e talaʻofa kia Siosefa mo ʻŌliva ʻe hokosia ʻa e taimi ʻe foaki ai ʻa e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí kiate kinaua. (Vakai ki he vahe 27:7, 8, 12.)

ʻOku fakamatalaʻi mai ʻa e ngaahi kī mo e ngaahi mālohi ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné.

Vahe 14

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Tēvita Uitemā, ʻi Feieti, Niu ʻIoke, ʻi Sune 1829 (History of the Church, 1:48–50). Kuo ʻosi kamata ke tokanga lahi ʻaupito ʻa e fāmili Uitemaá ki hono liliu ʻo e Tohi ʻa Molomoná. Naʻe ʻosi hiki foki ʻa e Palōfitá ʻo nofo ʻi he ʻapi ʻo Pita Uitemā, ko e Lahí, pea naʻá ne nofo ai ʻo aʻu ki hono fakaʻosi ʻo e ngāue ki he liliú mo hono maʻu ʻo e maʻu mafai pulusi ki he tohi ʻe pulusí. Naʻe ʻi ai ha toko tolu ʻo e ngaahi foha ʻo e fāmili Uitemaá, naʻa nau maʻu ha fakamoʻoni ki hono moʻoni ʻo e ngāué, pea naʻe fakaʻau ke nau hohaʻa ʻaupito ki honau fatongiá taki taha. Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení mo e fakahā ʻe ua ʻe hoko maí (vahe 15 mo e 16) ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí ko e tali ki ha fehuʻi naʻe fai. Naʻe hoko ʻa Tēvita Uitemā ki mui ko e toko taha ʻo e Kau Fakamoʻoni ʻe Toko Tolu ki he Tohi ʻa Molomoná.

1–6, ʻE maʻu ʻe he kau ngāue ʻi he ngoue vainé ʻa e fakamoʻuí; 7–8, Ko e moʻui taʻengatá ʻa e meʻaʻofa mahuʻinga taha ʻa e ʻOtuá; 9–11, Naʻe fakatupu ʻe Kalaisi ʻa e ngaahi langí mo e māmaní.

Vahe 15

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Sione Uitemā, ʻi Feieti, Niu ʻIoke, ʻi Sune 1829 (History of the Church, 1:50). (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 14.) ʻOku fakataumuʻa mai pē ki he toko taha ʻa e pōpoakí ʻa ia ʻoku fakahā mai ai ʻe he ʻEikí ʻa e meʻa naʻe ʻiloʻi ʻe Sione Uitemā mo e ʻEikí toko ua pē. Naʻe hoko ʻa Sione Uitemā ki mui ko e toko taha ʻo e Kau Fakamoʻoni ʻe Toko Valu ki he Tohi ʻa Molomoná.

1–2, ʻOku mafao atu ʻa e toʻukupu ʻo e ʻEikí ki he māmaní kotoa; 3–6, Ko e meʻa mahuʻinga tahá ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí mo fakamoʻui ʻa e ngaahi laumālié.

Vahe 16

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Pita Uitemā, ko e Siʻí, ʻi Feieti, Niu ʻIoke, ʻi Sune 1829 (History of the Church, 1:51). (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ʻo e vahe 14.) Naʻe hoko ʻa Pita Uitemā, ko e Siʻí, ki mui ko e toko taha ʻo e Kau Fakamoʻoni ʻe Toko Valu ki he Tohi ʻa Molomoná.

1–2, ʻOku mafao atu ʻa e toʻukupu ʻo e ʻEikí ki he māmaní kotoa; 3–6, Ko e meʻa mahuʻinga tahá ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí mo fakamoʻui ʻa e ngaahi laumālié.

Vahe 17

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻŌliva Kautele, Tēvita Uitemā, mo Māteni Hālisi, ʻi Feieti, Niu ʻIoke, ʻi Sune 1829, ki muʻa ʻi heʻenau mamata ki he ngaahi peleti kuo tongitongi mo tuʻu ai ʻa e lekooti ʻo e Tohi ʻa Molomoná (History of the Church, 1:52–57). Naʻe ʻilo ʻe Siosefa mo ʻene tangata tohi, ko ʻŌliva Kautelé, ʻi heʻena liliu ʻa e ngaahi peleti ʻo e Tohi ʻa Molomoná ʻe fili ʻa e kau fakamoʻoni makehe ʻe toko tolu (vakai ki he ʻEta 5:2–4; 2 Nīfai 11:3; 27:12). Naʻe ueʻi hake ʻa ʻŌliva Kautele, Tēvita Uitemā, mo Māteni Hālisi ʻe ha holi faka-ʻOtua ke nau hoko ko e kau fakamoʻoni makehe ʻe toko tolú. Naʻe fehuʻi ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí, pea naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ko e tali ki ai ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí.

1–4, ʻE mamata ʻa e Kau Fakamoʻoni ʻe Toko Tolú ʻi he tui ki he ngaahi peletí mo e ngaahi meʻa toputapu kehé; 5–9, ʻOku fakamoʻoni ʻa Kalaisi ki hono faka-ʻOtua ʻo e Tohi ʻa Molomoná.

Vahe 18

Ko e fakahā kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻŌliva Kautele, mo Tēvita Uitemā, ʻa ia naʻe fai mai ʻi Feieti, Niu ʻIoke, ʻi Sune 1829 (History of the Church, 1:60–64). ʻI hono foaki mai ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, naʻe talaʻofa mai ai mo hono foaki mai ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 13). Naʻe fai mai ʻe he ʻEikí ʻa e fakahaá ni ko e tali ki he lotu fakamātoato ke fakahā mai ha ʻilo ʻo kau ki he meʻá.

1–5, ʻOku fakahā mai ʻe he ngaahi folofolá ʻa e founga ki hono langa hake ʻo e Siasí; 6–8, ʻOku fakaʻau ke kakato ʻa e fai angahala ʻa e māmaní; 9–16, ʻOku mahuʻinga lahi ʻa e ngaahi laumālié; 17–25, Kuo pau ke toʻo ʻe he tangatá ʻa e huafa ʻo Kalaisí kiate kinautolu ka nau maʻu ʻa e fakamoʻuí; 26–36, ʻOku fakahā mai ʻa e ui mo e ngāue ʻa e Toko Hongofulu Mā Uá; 37–39, ʻOku fekau kia ʻŌliva Kautele mo Tēvita Uitemā ke na kumi ʻa e Toko Hongofulu Mā Uá; 40–47, Kuo pau ke fakatomala ʻa e tangatá, mo papitaiso, pea tauhi ʻa e ngaahi fekaú, ka nau maʻu ʻa e fakamoʻuí.

Vahe 19

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita, ʻi Manisesitā, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Māʻasi 1830 (History of the Church, 1:72–74). Naʻe fakamatalaʻi ia ʻe he Palōfitá ʻi heʻene hisitōliá, ko “ha fekau ʻa e ʻOtuá ka ʻoku ʻikai ʻa e tangata, kia Māteni Hālisi, kuo fai mai ia ʻe ia ʻa ia ʻoku Taʻengatá.” (History of the Church, 1:72).

1–3, ʻOku maʻu ʻe Kalaisi ʻa e mālohi kotoa pē; 4–5, Kuo pau ke fakatomala ʻa e kakai kotoa pē pe te nau fepaki mo e mamahi; 6–12, Ko e tautea ʻa e ʻOtuá ʻa e tautea taʻengatá; 13–20, Naʻe mamahi ʻa Kalaisi koeʻuhi ko e kakai kotoa pē, koeʻuhí ke ʻoua naʻa nau mamahi ʻo kapau te nau fakatomala; 21–28, Malanga ʻaki ʻa e ongoongolelei ʻo e fakatomalá; 29–41, Fakahā ʻa e ngaahi ongoongo fakafiefiá.

Vahe 20

Ko e fakahā ʻoku kau ki he anga ʻo e fokotuʻutuʻu mo hono puleʻi ʻo e Siasí, ʻa ia naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi ʻEpeleli 1830 (History of the Church, 1:64–70). Ki muʻa ʻi heʻene tohi ʻa e fakahā ko ʻení, naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻo pehē, “Naʻa mau maʻu meiate Ia [ko Sīsū Kalaisi] ʻa e meʻa ko ʻení, ʻi he laumālie ʻo e kikité mo e fakahaá; ʻa ia naʻe ʻikai ngata ʻi heʻene ʻomi kiate kimautolu ʻa e ʻilo lahi, ka naʻe fakahā mai ai kiate kimautolu ʻa e ʻaho totonu te mau hoko ai ke toe fokotuʻu Hono Siasí ʻi heni ʻi he māmaní, ʻo fakatatau ki Hono finangaló mo e fekaú” (History of the Church, 1:64).

1–16, ʻOku hanga ʻe he Tohi ʻa Molomoná ʻo fakamoʻoniʻi hono faka-ʻOtua ʻo e ngāue ʻi he ngaahi ʻaho ki mui ní; 17–28, Ko hono fakapapauʻi mai ʻo e ngaahi tokāteline ʻo e fakatupú, hingá, fakaleleí, mo e papitaisó; 29–37, Ko hono fokotuʻu mai ʻo e ngaahi fono ʻokú ne puleʻi ʻa e fakatomalá, fakatonuhiaʻí, fakamāʻoniʻoniʻí, mo e papitaisó; 38–67, Ko hono fakamatalaʻi fakanounouʻi mai ʻo e ngaahi fatongia ʻo e kaumātuʻá, kau taulaʻeikí, kau akonakí, mo e kau tīkoní; 68–74, Ko hono fakahā mai ʻo e ngaahi fatongia ʻo e kāingalotú, papitaiso ʻo e fānau īkí, mo e founga fai ʻo e papitaisó; 75–84, Ko hono fakahā mai ʻo e ongo lotu tāpuakiʻi ʻo e sākalamēnití mo e ngaahi tuʻutuʻuní ki hono puleʻi ʻo e kāingalotu ʻo e Siasí.

Vahe 21

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi he ʻaho 6 ʻEpelelí 1830 (History of the Church, 1:74–79). Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ʻi he taimi naʻe fokotuʻu ai ʻa e Siasí, ʻi he ʻaho ʻoku hā atu ʻi ʻolungá, ʻi he ʻapi ʻo Pita Uitemā, ko e Lahí. Naʻe kau ki ai ʻa e kau tangata ʻe toko ono, ʻa ia naʻa nau ʻosi papitaiso ki muʻa. Naʻe fakahā ʻe he kau tangatá ni ʻi he loto-taha ʻa ʻenau holi mo e loto-papau ke fokotuʻu ʻa e siasí, ʻo fakatatau ki he fekau ʻa e ʻOtuá (vakai ki he vahe 20). Naʻa nau hikinima foki ke tali mo poupouʻi ʻa Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo ʻŌliva Kautele ko e ongo ʻōfisa pule ʻo e Siasí. Naʻe fakanofo leva ʻi he hilifaki nimá, ʻe Siosefa ʻa ʻŌliva ko ha kaumātuʻa ʻo e Siasí; pea naʻe pehē pē mo hono fakanofo ʻe ʻŌliva ʻa Siosefá. Naʻe hili hono tāpuakiʻi mo tufaki ʻa e sākalamēnití, naʻe hilifaki nima leva ʻa Siosefa mo ʻŌliva ki he ʻulu ʻo e tokotaha taki taha naʻe kau ki aí, ʻo foaki kiate kinautolu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní mo fakamaʻu ʻa kinautolu taki taha ko ha mēmipa ʻo e Siasí.

1–3, ʻOku ui ʻa Siosefa Sāmita ko e tangata kikite, tangata liliu lea, palōfita, ʻaposetolo, mo e kaumātuʻa; 4–8, ʻE hanga ʻe heʻene leá ʻo tataki ʻa e ngāue ʻo Saioné; 9–12, ʻE tui ʻa e Kāingalotú ki heʻene ngaahi leá ʻi heʻene lea ʻi he mālohi ʻo e Fakafiemālié.

Vahe 22

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita, ko e Palōfitá, ʻi Manisesitā, ʻi Niu ʻIoke, ʻi ʻEpeleli 1830 (History of the Church, 1:79–80). Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ki he Siasí tuʻunga ʻi ha niʻihi naʻa nau ʻosi papitaiso ki muʻa pea naʻa nau toe fie kau mai ki he Siasí kae ʻikai toe papitaiso ʻa kinautolu.

1, Ko e papitaisó ko ha fuakava foʻou mo taʻengata ia; 2–4, ʻOku fie maʻu ke fai ʻa e papitaisó ʻe ha taha ʻokú ne maʻu ʻa e mafaí.

Vahe 23

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Manisesitā, ʻi Niu ʻIoke, ʻi ʻEpeleli 1830, kia ʻŌliva Kautele; Hailame Sāmita; Samuela H. Sāmita; Siosefa Sāmita, ko e Lahí; mo Siosefa Naiti, ko e Lahí (History of the Church, 1:80). Ko e tupu ʻi he kole fakamātoato ʻa e kau tangatá ni ʻe toko nima ʻa ia kuo lau ki aí ke nau ʻilo ki honau ngaahi fatongia fakafoʻituituí, ko ia naʻe fehuʻi ai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí, peá ne maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–7, ʻOku ui ʻa e kau ākonga ko ʻeni ʻi muʻá ke malanga, akonaki, mo fakamālohiʻi ʻa e Siasí.

Vahe 24

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo ʻŌliva Kautele, ʻi Hāmoni, ʻi Penisilivēnia, ʻi Siulai 1830 (History of the Church, 1:101–103). Neongo naʻe siʻi hifo ʻi he māhina ʻe fā talu mei he fokotuʻu ʻo e Siasí, ka naʻe fakaʻau ʻo mālohi ange ʻa e fakatangá, pea naʻe pau ke kumi hūfanga ʻa e kau takimuʻá ʻi haʻanau nofo mavahe. Naʻe fai mai ʻa e ngaahi fakahā ʻe tolu ko ʻení ʻi he taimi ko ʻení, ke poupouʻi hake, fakalotolahiʻi mo fakahinohinoʻi ʻa kinautolu.

1–9, ʻOku ui ʻa Siosefa Sāmita ke liliu lea, malanga, mo fakamatalaʻi ʻa e ngaahi folofolá; 10–12, ʻOku ui ʻa ʻŌliva Kautele ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí; 13–19, ʻOku fakahā mai ʻa e lao fekauʻaki mo e ngaahi maná, fakamalaʻiá, mo hono tūtuuʻi ʻo e efú mei he vaʻe ʻo ha taha, mo e ʻalu taʻe-ʻi ai ha kato paʻanga pe kato fononga.

Vahe 25

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita, ko e Palōfitá, ʻi Hāmoni, ʻi Penisilivēnia, ʻi Siulai 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ʻo e vahe 24.) ʻOku fakahā mai ʻi he fakahā ko ʻení ʻa e finangalo ʻo e ʻEikí kia ʻEma Sāmita, ko e uaifi ʻo e Palōfitá.

1–6, Ko ʻEma Sāmita, ko ha fefine kuo fili, naʻe ui ke tokoniʻi mo fakafiemālieʻi hono husepānití; 7–11, Naʻe toe ui foki ia ke fai tohi, ke fakamatalaʻi ʻa e folofolá, mo fili ʻa e ngaahi himi; 12–14, Ko e hiva ʻa e māʻoniʻoní ko e lotu ia ki he ʻEikí; 15–16, ʻOku ʻaonga ki he kakai kotoa pē ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e talangofuá ʻi he fakahā ko ʻení.

Vahe 26

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻŌliva Kautele, mo Sione Uitemā, ʻi Hāmoni, ʻi Penisilivēnia, ʻi Siulai 1830 (History of the Church, 1:104). (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 24.)

1, ʻOku fakahinohinoʻi ʻa kinautolu ke nau ako ki he ngaahi folofolá pea malanga; 2, Ko e fakapapauʻi mai ʻo e fono ʻo e loto-tahá.

Vahe 27

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hāmoni, ʻi Penisilivēnia, ʻi ʻAokosi 1830 (History of the Church, 1:106–108). Ko e teuteu ki ha fakataha lotu ʻa ia naʻe ʻamanaki ke tāpuakiʻi mo tufaki ai ʻa e sākalamēniti ʻo e mā mo e uainé, ko ia naʻe ʻalu atu ai ʻa Siosefa ke kumi ha uaine ki ai. Naʻe fakafetaulaki mai kiate ia ha talafekau fakalangi ʻo ne maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení, ʻa ia naʻe tohi hano konga ʻi he taimi ko iá, pea naʻe toki tohi hono toé ʻi he Sepitema naʻe hoko maí. ʻOku ngāue ʻaki ʻa e vai he taimí ni ʻo fetongi ʻa e uainé ʻi he ngaahi fakataha lotu fakasākalamēniti ʻo e Siasí.

1–4, ʻOku fakahā mai ʻa e meʻa ke ngāue ʻaki ʻi hono maʻu ʻo e sākalamēnití; 5–14, ʻE maʻu ʻe Kalaisi mo ʻene kau tamaioʻeiki mei he ngaahi kuonga kotoa pē ʻa e sākalamēnití; 15–18, ʻAi ʻa e teunga tau kakato ʻo e ʻOtuá.

Vahe 28

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita, ko e Palōfitá, kia ʻŌliva Kautele ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Sepitema 1830 (History of the Church, 1:109–111). Naʻe maʻu ʻe Hailame Peisi, ʻa ia ko ha mēmipa ʻo e Siasí, ha maka ʻe taha, pea naʻá ne lau tokua ʻokú ne tokoniʻi ia ʻo ne lolotonga maʻu ʻa e ngaahi fakahā ʻo kau ki hono langa hake ʻo Saioné pea mo e anga hono fokotuʻutuʻu ʻo e Siasí. Naʻe kākaaʻi ʻa e kāingalotu ʻe niʻihi ʻaki ʻa e ngaahi laú ni, pea naʻe aʻu kia ʻŌliva Kautele, naʻe fakahalaʻi ia ko e tupu mei ai. Ki muʻa siʻi pea fai ha konifelenisi ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni, naʻe fehuʻi fakamātoato ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí ʻo kau ki he meʻá ni, pea naʻe fai mai ai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–7, ʻOku maʻu ʻe Siosefa Sāmita ʻa e ngaahi kī ʻo e ngaahi meʻa liló, pea ko ia pē tokotaha ʻokú ne maʻu ʻa e ngaahi fakahā ki he Siasí; 8–10, Kuo fekau ke ʻalu ʻa ʻŌliva Kautele ʻo malanga ki he kau Leimaná; 11–16, Naʻe kākaaʻi ʻe Sētane ʻa Hailame Peisi mo fai kiate ia ha ngaahi fakahā loi.

Vahe 29

Ko e fakahā naʻe foaki mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he ʻao ʻo e kaumātuʻa ʻe toko ono, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Sepitema 1830 (History of the Church, 1:111–115). Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ʻi ha ngaahi ʻaho siʻi ki muʻa ʻi he konifelenisi ʻa ia naʻe kamata ʻi he ʻaho 26 Sepitemá 1830.

1–8, ʻOku tānaki ʻe Kalaisi ʻene kakai filí; 9–11, ʻOku hanga ʻe heʻene hāʻele maí ʻo kamata ʻa e Nofo Tuʻí; 12–13, ʻE fakamāuʻi ʻe he Toko Hongofulu Mā Uá ʻa ʻIsileli kotoa; 14–21, ʻE muʻomuʻa ʻa e ngaahi fakaʻilonga, ngaahi mahaki fakaʻauha, mo e ngaahi fakaʻauha ʻi he Hāʻele ʻAnga Uá; 22–28, ʻE muimui mai ʻi he Nofo Tuʻí ʻa e toetuʻú mo e fakamaau fakaʻosí; 29–35, ʻOku fakalaumālie ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ki he ʻEikí; 36–39, Naʻe kapusi hifo ʻa e tēvoló mo hono fuʻu kau muimuí mei he langí ke ʻahiʻahiʻi ʻa e tangatá; 40–45, ʻOku hanga ʻe he Hingá mo e Fakaleleí ʻo ʻomi ʻa e fakamoʻuí; 46–50, ʻOku huhuʻi ʻa e fānau īkí tuʻunga ʻi he Fakaleleí.

Vahe 30

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Tēvita Uitemā, Pita Uitemā, ko e Siʻí, mo Sione Uitemā ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Sepitema 1830, hili ʻa e konifelenisi ʻaho ʻe tolu naʻe fai ʻi Feieti, ka ki muʻa ʻi he mātuku ʻa e kaumātuʻa ʻo e Siasi (History of the Church, 1:115–116). Naʻe ʻuluaki pulusi ʻa e fakamatalá ni ko ha fakahā ʻe tolu; pea naʻe toki fakatahaʻi ia ʻi ha vahe pē ʻe taha ʻe he Palōfitá ki hono pulusi ʻo e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá ʻi he 1835.

1–4, ʻOku valokiʻi ʻa Tēvita Uitemā koeʻuhi ko e ʻikai te ne ngāue faivelengá; 5–8, ʻOku fekau kia Pita Uitemā, ko e Siʻí ke ʻalu mo ʻŌliva Kautele ʻi ha ngāue fakafaifekau ki he kau Leimaná; 9–11, ʻOku ui ʻa Sione Uitemā ke ne malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí.

Vahe 31

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Tōmasi B. Maasi, ʻi Sepitema 1830 (History of the Church, 1:115–117). Naʻe hoko ʻeni ʻi he hili pē ha konifelenisi ʻa e Siasí (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 30). Naʻe ʻosi papitaiso ʻa Tōmasi B. Maasi ʻi he konga ki muʻa ʻo e māhina pē ko iá, pea naʻe fakanofo ia ko e kaumātuʻa ʻi he Siasí ki muʻa pea toki fai mai ai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–6, ʻOku ui ʻa Tōmasi B. Maasi ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí pea ʻoku fakapapauʻi ange ʻe lelei pē ʻa hono fāmilí; 7–13, ʻOku naʻinaʻi kiate ia ke ne faʻa kātaki, pea lotu maʻu pē, pea muimui ki he Fakafiemālié.

Vahe 32

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Paʻale P. Pālati pea mo Saipa Pitasoni, ʻi ʻOkatopa 1830 (History of the Church, 1:118–120). Naʻe ongoʻi ʻe he kaumātuʻá ʻa e tokanga lahi mo e holi ʻo kau ki he kau Leimaná, ʻa ia kuo ʻiloʻi ʻe he Siasí ʻa honau ngaahi tāpuaki naʻe kikiteʻí mei he Tohi ʻa Molomoná. Naʻe tupu mei ai ʻa e fai ha lotu fakamātoato ki he ʻEikí ke ne fakahā mai hono finangaló pe ʻoku totonu ke fekau atu ha kaumātuʻa ke nau ʻalu atu ʻi he taimi ko iá ki he ngaahi matakali ʻo e kau ʻInitia ʻi he Hihifó. Naʻe fai mai ai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–3, ʻOku ui ʻa Paʻale P. Pālati mo Saipa Pitasoni ke malanga ki he kau Leimaná pea ke na fononga fakataha mo ʻŌliva Kautele mo Pita Uitemā, ko e Siʻí; 4–5, Kuo pau ke na lotu ke maʻu ha ʻilo ki he ngaahi folofolá.

Vahe 33

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻĒsela Teia mo Notelopi Suiti, ʻi Feieti ʻi Niu ʻIoke, ʻi ʻOkatopa 1830 (History of the Church, 1:126–127). ʻI heʻene tohi ʻa e fakahā ko ʻení, naʻe fakapapauʻi mai ai ʻe he Palōfitá ʻoku “… mateuteu maʻu pē ʻa e ʻEikí ke fakahinohinoʻi ʻa kinautolu ʻoku nau fekumi faivelenga ʻi he tuí” (History of the Church, 1:126).

1–4, ʻOku ui ʻa e kau ngāue ke fakahā ʻa e ongoongoleleí ʻi he houa hono hongofulu mā tahá; 5–6, ʻOku fokotuʻu ʻa e Siasí pea ʻe tānaki mai ʻa e kakai filí; 7–10, Fakatomala, he ʻoku ofi mai ʻa e puleʻanga ʻo e langí; 11–15, ʻOku langa ʻa e Siasí ʻi he maka ʻo e ongoongoleleí; 16–18, Teuteu ki he hāʻele mai ʻa e Tangata Taʻané.

Vahe 34

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻOasoni Pālati, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi he ʻaho 4 Nōvema 1830 (History of the Church, 1:127–128). Naʻe taʻu hongofulu mā hiva ʻa ʻOasoni Pālati ʻi he taimi ko iá. Naʻá ne ʻosi ului mo papitaiso ʻi he taimi naʻá ne ʻuluaki fanongo ai ki hono malangaʻi ange ʻo e ongoongoleleí kiate ia ʻe hono tokoua, ko Paʻale P. Pālatí, ʻi ha uike ʻe ono ki muʻa pea toki maʻu ʻa e fakahā ko ʻení. Naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení ʻi he ʻapi ʻo Pita Uitemā, ko e Lahí.

1–4, ʻOku hoko ʻa e kau tui faivelengá ko e ngaahi foha ʻo e ʻOtuá tuʻunga ʻi he Fakaleleí; 5–9, ʻOku hanga ʻe hono malanga ʻaki ʻo e ongoongoleleí ʻo teuteu ʻa e hala ki he Hāʻele ʻAnga Uá; 10–12, ʻOku fai ʻa e kikité ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní.

Vahe 35

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Feieti pe ofi ki ai, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Tīsema 1830 (History of the Church, 1:128–131). ʻI he taimi ko ʻení, naʻe lolotonga femoʻuekina ʻa e Palōfitá ʻi he meimei ʻaho kotoa pē ʻi hono liliu ʻo e Tohi Tapú. Naʻe kamata ʻa e liliú ʻi Sune 1830, pea naʻe hoko ʻa ʻŌliva Kautele mo Sione Uitemā ko e ongo tangata tohi. Ka koeʻuhi ko hono ui kinaua ki ha ngaahi fatongia kehé, naʻe ui ai ʻa Sitenei Likitoni ʻi ha fekau fakalangi ke ne hoko ko e tangata tohi ʻa e Palōfitá ʻi he ngāue ko ʻení (vakai ki he veesi 20). Naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻo hoko ko ha talamuʻaki ki heʻene lekooti ʻo e fakahā ko ʻení ʻo pehē: “Naʻe haʻu ʻa Sitenei Likitoni [mei ʻOhaiō] ʻi Tīsema ke fehuʻi ki he ʻEikí, pea naʻe haʻu mo ia ʻa ʻEtuate Pātilisi. … Naʻe hili ha kiʻi taimi siʻi mei he aʻu mai ʻa e ongo tangata ko ʻení, naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí” (History of the Church, 1:128).

1–2, Ko e founga ʻoku hoko ai ʻa e tangatá ko e ngaahi foha ʻo e ʻOtuá; 3–7, ʻOku ui ʻa Sitenei Likitoni ke fai papitaiso mo foaki ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní; 8–12, ʻOku fakahā mai ʻa e ngaahi fakaʻilongá mo e ngaahi maná ʻi he tui; 13–16, ʻE hanga ʻe he kau tamaioʻeiki ʻa e ʻEikí ʻo haha ʻa e ngaahi puleʻangá ʻi he mālohi ʻo e Laumālié; 17–19, ʻOku maʻu ʻe Siosefa Sāmita ʻa e ngaahi kī ʻo e ngaahi meʻa liló; 20–21, ʻE matuʻuaki ʻe he kakai filí ʻa e ʻaho ʻo e hāʻele mai ʻa e ʻEikí; 22–27, ʻE fakamoʻui ʻa ʻIsileli.

Vahe 36

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻEtuate Pātilisi, ofi ki Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Tīsema 1830 (History of the Church, 1:131). (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 35.) Naʻe pehē ʻe he Palōfitá ʻoku hoko ʻa ʻEtuate Pātilisi “ko ha sīpinga ʻo e lotu mateaki moʻoní, pea ko e taha ʻo e kakai tuʻu-ki-muʻa taha ʻa e ʻEikí” (History of the Church, 1:128).

1–3, ʻOku hilifaki ʻe he ʻEikí ʻa hono toʻukupú kia ʻEtuate Pātilisi ʻi he nima ʻo Sitenei Likitoní; 4–8, Ko e tangata kotoa pē ʻokú ne maʻu ʻa e ongoongoleleí mo e lakanga fakataulaʻeikí ʻe ui ia ke ʻalu atu ʻo malanga.

Vahe 37

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ofi ki Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Tīsema 1830 (History of the Church, 1:139). ʻOku fai mai heni ʻa e ʻuluaki fekau ʻo kau ki ha tānaki ʻi he kuonga ko ʻení.

1–4, ʻOku ui ʻa e Kāingalotú ke nau fakataha ki ʻOhaiō.

Vahe 38

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi he ʻaho 2 Sānuali 1831 (History of the Church, 1:140–143). Naʻe hoko ʻeni ʻi ha konifelenisi ʻa e Siasí.

1–6, Naʻe fakatupu ʻe Kalaisi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē; 7–8, ʻOkú ne ʻafio ʻi he lotolotonga ʻo hono Kāingalotú, ʻa ia ʻe vave haʻanau mamata kiate ia; 9–12, ʻOku ʻuli ʻa e kakano kotoa pē ʻi hono ʻaó; 13–22, Kuó ne taʻofi ha fonua ʻo e talaʻofá maʻa hono Kāingalotú ʻi he moʻuí ni mo e taʻengatá; 23–27, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau taha pea ke nau feʻofaʻaki ʻo taau mo e ngaahi tokoua; 28–29, ʻOku kikiteʻi ʻa e ngaahi tau; 30–33, ʻE foaki mai ki he Kāingalotú ʻa e mālohi mei ʻolunga pea ke nau ʻalu atu ʻi he ngaahi puleʻanga kotoa pē; 34–42, ʻOku fekau ki he Siasí ke nau tokangaʻi honau kau masiva mo faingataʻaʻiá, pea kumi ki he ngaahi koloa ʻo e taʻengatá.

Vahe 39

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Sēmisi Kovili, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi he ʻaho 5 Sānualí 1831 (History of the Church, 1:143–145). Naʻe hoko ʻa Sēmisi Kovili, ko ha faifekau Papitaiso ʻi ha taʻu ʻe fāngofulu nai, pea naʻá ne fuakava mo e ʻEikí te ne talangofua ki ha fekau pē ʻe fai mai ʻe he ʻEikí kiate ia ʻo fou mai ʻia Siosefa ko e Palōfitá.

1–4, ʻOku maʻu ʻe he Kāingalotú ʻa e mālohi ke nau hoko ko e ngaahi foha ʻo e ʻOtuá; 5–6, Ko e maʻu ʻo e ongoongoleleí ko hono maʻu ia ʻo Kalaisí; 7–14, ʻOku fekau kia Sēmisi Kovili ke papitaiso pea ngāue ʻi he ngoue vaine ʻa e ʻEikí; 15–21, Ko e fatongia ʻo e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻEikí ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki muʻa ʻi he Hāʻele ʻAnga Uá; 22–24, Ko kinautolu ʻoku nau tali ʻa e ongoongoleleí ʻe tānaki fakataha ʻa kinautolu ʻi he moʻuí ni mo e taʻengatá.

Vahe 40

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Sānuali 1831 (History of the Church, 1:145). Ki muʻa ʻi heʻene tohiʻi ʻa e fakahā ko ʻení naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻo pehē, “Ko e meʻa ʻi he siʻaki ʻe Sēmisi Kovili ʻa e folofola ʻa e ʻEikí, ʻo ne foki ki heʻene ngaahi akonaki mo e kakai ʻi muʻá, ko ia naʻe fai mai ai ʻe he ʻEikí kiate au mo Sitenei Likitoni ʻa e fakahā ko ʻení” (History of the Church, 1:145).

1–3, ʻOku hanga ʻe he manavahē ki he fakatangá mo e ngaahi tokanga ki he māmaní ʻo fakatupu hono fakafisinga ʻo e ongoongoleleí.

Vahe 41

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he Siasí, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 4 Fēpueli 1831 (History of the Church, 1:146–147). ʻI he taimi ko ʻení, naʻe lolotonga tupulaki ʻo vave ʻa e tokolahi ʻo e Siasí ʻi he Kolo ko Ketilaní. Naʻe tohi ʻe he Palōfitá ko ha talamuʻaki ki he fakahā ko ʻení, ʻo pehē: “[Naʻe] feinga mālohi ʻa e kāingalotú … ke fai ʻa e finangalo ʻo e ʻEikí, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻoku nau ʻiló, neongo naʻe ʻi ai ha ngaahi fakakaukau ngali kehe mo e ngaahi laumālie kākā naʻe hū mai ki honau lotolotongá … [pea] naʻe fai mai ai ʻe he ʻEikí ʻa e folofola ko ʻení ki he Siasí” (History of the Church, 1:146–147).

1–3, ʻE puleʻi ʻe he kaumātuʻá ʻa e Siasí ʻi he laumālie ʻo e fakahaá; 4–6, ʻE maʻu ʻe he kau ākonga moʻoní mo nau tauhi ʻa e fono ʻa e ʻEikí; 7–12, ʻOku ui ʻa ʻEtuate Pātilisi ke hoko ko ha pīsope ki he Siasí.

Vahe 42

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 9 Fēpueli 1831 (History of the Church, 1:148–154). Naʻe maʻu ia ʻi he ʻao ʻo e kaumātuʻa ʻe toko hongofulu mā ua, ko hono fakahoko ʻo e talaʻofa ʻa e ʻEikí ʻa ia naʻe fai ki muʻa ʻe foaki mai ʻa e “fonó” ʻi ʻOhaiō (vakai ki he vahe 38:32). ʻOku pehē ʻe he Palōfitá ʻoku kau ʻi he fakahaá ni “ʻoku kau ai ʻa e fono ʻo e Siasí” (History of the Church, 1:148).

1–10, ʻOku ui ʻa e kaumātuʻá ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí, mo papitaiso ʻa e kau uluí, mo langa hake ʻa e Siasí; 11–12, Kuo pau ke ui mo fakanofo ʻa kinautolu, pea ke malanga ʻaki ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e ongoongoleleí ʻa ia ʻoku ʻi he ngaahi folofolá; 13–17, Kuo pau ke nau akonaki mo kikite ʻi he mālohi ʻo e Laumālié; 18–29, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke ʻoua te nau fakapō, kaihaʻa, loi, holi kovi, tono, pe lauʻikovi ʻa e kakai kehé; 30–39, ʻOku fokotuʻu mai ʻa e ngaahi fono ki hono fakatapui ʻo e ngaahi koloá; 40–42, ʻOku fakamalaʻiaʻi ʻa e loto-hīkisiá mo e nofo noá; 43–52, ʻOku totonu ke fakamoʻui ʻa e kau mahakí ʻi he faingāué pea ʻi he tuí; 53–60, Kuo pau ke fakahā ʻa e ngaahi Folofola ʻokú ne puleʻi ʻa e Siasí ki he māmaní; 61–69, ʻOku fakahā mai ʻa e potu ʻe langa ai ʻa e Selūsalema Foʻoú mo e ngaahi meʻa lilo ʻo e puleʻangá; 70–73, ʻOku totonu ke fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi koloa fakatapuí ki hono tokoniʻi ʻo e kau ʻōfisa ʻo e Siasí; 74–93, ʻOku fokotuʻu mai ʻa e ngaahi fono ʻokú ne puleʻi ʻa e feʻauakí, tonó, fakapoó, kaihaʻá, mo hono vete ʻo e ngaahi angahalá.

Vahe 43

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi Fēpueli 1831 (History of the Church, 1:154–156). ʻI he taimi ko ʻení naʻe ʻi ai ha kāingalotu ʻe niʻihi ʻo e Siasí naʻa nau hohaʻa koeʻuhí he naʻe ʻi ai ha kakai naʻa nau loi ʻo pehē tokua ʻoku nau maʻu fakahā. Naʻe fehuʻi ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí peá ne maʻu ʻa e folofola ko ʻení ʻa ia naʻe fai mai ki he kaumātuʻa ʻo e Siasí. ʻOku kau ʻa e konga ʻuluakí ki he ngaahi meʻa fekauʻaki mo hono puleʻi ʻo e Siasí; pea ʻoku ʻi he konga hono uá ha fakatokanga kuo pau ke fai ʻe he kaumātuʻá ki he ngaahi puleʻanga ʻo e māmaní.

1–7, ʻOku fai mai ʻa e ngaahi fakahaá mo e ngaahi fekaú ʻi he tokotaha pē kuo filí; 8–14, ʻOku fakamāʻoniʻoniʻi ʻa e Kāingalotú ʻi heʻenau ngāue ʻi he māʻoniʻoni kotoa ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí; 15–22, ʻOku fekauʻi atu ʻa e kaumātuʻá ke kalanga ʻaki ʻa e fakatomalá mo teuteuʻi ʻa e tangatá ki he fuʻu ʻaho lahi ʻo e ʻEikí; 23–28, ʻOku folofola mai ʻa e ʻEikí ki he tangatá ʻaki hono leʻo ʻoʻoná pea ʻi he ngaahi mālohi ʻo natulá; 29–35, ʻE hoko mai ʻa e Afeʻi Taʻú mo hono haʻi ʻo Sētané.

Vahe 44

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá pea mo Sitenei Likitoni, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he konga fakamuimui ʻo Fēpueli 1831 (History of the Church, 1:157). Naʻe talangofua ʻa e Siasí ki he fekau ʻoku fakahā atu ʻi heni, naʻe tuʻutuʻuni ai ke fai ha konifelenisi ʻi he ʻuluaki konga ʻo Sune ka hoko maí.

1–3, ʻOku fekau ke fakataha ʻa e kaumātuʻá ʻi ha konifelenisi; 4–6, Kuo pau ke nau fokotuʻutuʻu ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki he ngaahi lao ʻo e fonuá mo nau tokangaʻi ʻa e masivá.

Vahe 45

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he Siasí, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 7 Māʻasi 1831 (History of the Church, 1:158–163). ʻI he fai ʻe he Palōfitá ʻa e talamuʻaki ki heʻene lekooti ʻo e fakahā ko ʻení, naʻá ne pehē “ʻi he taimi ko ʻeni ʻo e hisitōlia ʻo e Siasí … kuo lahi ha ngaahi fakamatala loi … mo e ngaahi talanoa laulaunoa, kuo pulusi … pea tufaki, … ke taʻofi ʻa e kakaí mei heʻenau vakai ki he ngāué, pe tali ʻa e tuí. … Ka ʻoku totonu ke fiefia ʻa e Kāingalotú, … he naʻá ku maʻu ʻa e folofola ko ʻení” (History of the Church, 1:158).

1–5, Ko Sīsū Kalaisi ʻa hotau fakalaloa ki he Tamaí; 6–10, ʻOku hoko ʻa e ongoongoleleí ko ha talafekau ke teuteu ʻa e hāʻeleʻanga ki muʻa ʻi he ʻEikí; 11–15, Naʻe maʻu ʻe he ʻEikí ʻa ʻĪnoke mo hono kāingá kiate ia; 16–23, Naʻe fakahā mai ʻe Kalaisi ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo ʻene hāʻele maí ʻo hangē ko ia naʻe fakahā mai ʻi he Moʻunga ʻŌlivé; 24–38, ʻE fakafoki mai ʻa e ongoongoleleí, pea ʻe fakakakato ʻa e taimi ʻo e kau Senitailé, pea ʻe hanga ʻe ha mahaki fakaʻauha ʻo ʻufiʻufi ʻa e fonuá; 39–47, Kuo pau ke hoko ha ngaahi fakaʻilonga, ngaahi meʻa fakaofo mo e Toetuʻú ʻi he Hāʻele ʻAnga Uá; 48–53, ʻE tuʻu ʻa Kalaisi ʻi he Moʻunga ʻŌlivé, pea ʻe mamata ʻa e kau Siú ki hono ngaahi kafó ʻi hono ongo nimá mo e vaʻé; 54–59, ʻE pule ʻa e ʻEikí lolotonga ʻa e Afeʻi Taʻú; 60–62, ʻOku fekau ki he Palōfitá ke kamata hono liliu ʻo e Fuakava Foʻoú, ʻa ia ʻe fakahā mai ai ha ngaahi fakamatala mahuʻinga; 63–75, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau kātoa fakataha ʻo langa ʻa e Selūsalema Foʻoú, ʻa ia ʻe haʻu ki ai ʻa e kakai mei he ngaahi puleʻanga kotoa pē.

Vahe 46

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he Siasí, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 8 Māʻasi 1831 (History of the Church, 1:163–165). ʻI he taimi ko ʻeni ʻo e kei tupu hake ʻa e Siasí, naʻe teʻeki ke fokotuʻu ha founga maau ki hono tataki ʻo e ngaahi houalotu ʻa e Siasí. Ka neongo iá, ne anga-maheni ʻaki hono tali ʻo e kāingalotu mo e kau fie-fanongo moʻoní pē ki he ngaahi houalotu sākalamēnití mo e ngaahi fakatahaʻanga kehe ʻa e Siasí. ʻOku fakahā mai ʻi he fakahā ko ʻení ʻa e finangalo ʻo e ʻEikí ki hono puleʻi mo hono tataki ʻo e ngaahi fakatahá.

1–2, Kuo pau ke tataki ʻe he kaumātuʻá ʻa e ngaahi fakatahá ʻo fakatatau ki he fakahinohino ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní; 3–6, ʻOku totonu ke ʻoua naʻa taʻofi ʻa e kau fekumi fakamātoato ki he moʻoní mei he ngaahi houalotu sākalamēnití; 7–12, Kole ki he ʻOtua pea fekumi ki he ngaahi meʻa-foaki ʻo e Laumālié; 13–26, ʻOku fai mai hano fakamatalaʻi ʻo ha niʻihi ʻo e ngaahi meʻa-foaki ko ʻení; 27–33, ʻOku foaki ki he kau takimuʻa ʻo e Siasí ʻa e mālohi ke nau ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa-foaki ʻo e Laumālié.

Vahe 47

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 8 Māʻasi 1831 (History of the Church, 1:166). Ki muʻa ʻi he taimi ko ʻení naʻe hoko ai ʻa ʻŌliva Kautele ko e tangata tauhi hisitōlia mo tauhi lekooti ʻo e Siasí. Naʻe ʻikai ke feinga ʻa Sione Uitemā ke fakanofo ia ki he lakanga ko e tangata tauhi hisitōliá, kā, ʻi he fie maʻu ia ke ngāue ʻi he lakanga ko iá naʻá ne pehē ai te ne talangofua ki he finangalo ʻo e ʻEikí ʻi he meʻá ko iá. Naʻá ne ʻosi hoko foki ko ha sekelitali ki he Palōfitá ʻi hono lekooti ʻo e ngaahi fakahā lahi naʻe maʻu ʻi he feituʻu Feieti, Niu ʻIoké.

1–4, ʻOku fili ʻa Sione Uitemā ke ne tauhi ʻa e hisitōlia ʻo e Siasí mo hiki tohi maʻá e Palōfitá.

Vahe 48

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1831 (History of the Church, 1:166–167). Naʻe fehuʻi ʻe Siosefa ki he ʻEikí pe ko e hā ʻa e founga ke fai ke maʻu mai ai ha ngaahi konga kelekele ke nofo ai ʻa e Kāingalotú. Ko e meʻa mahuʻinga ʻeni koeʻuhí ko e hiki mai ʻa e kāingalotu ʻo e Siasí mei he fakahahake ʻo e ʻIunaiteti Siteití, ʻi heʻenau talangofua ki he fekau ʻa e ʻEikí ke nau fakatahataha mai ki ʻOhaioó (vakai ki he vahe 37:1–3; 45:64).

1–3, ʻOku fekau ki he Kāingalotu ʻi ʻOhaioó ke nau vahevahe honau kelekelé mo honau kāingá; 4–6, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau fakatau mai ʻa e ngaahi konga kelekele, pea langa hake ha kolo, mo muimui ki he faleʻi ʻa honau kau ʻōfisa pulé.

Vahe 49

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, kia Sitenei Likitoni, Paʻale P. Pālati, mo Līmani Kopelī, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1831 (History of the Church, 1:167–169). (ʻOku pehē ʻi ha ngaahi fakamatala fakahisitōlia ʻe niʻihi ko e ʻaho naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ko Mē 1831.) Naʻe ʻosi tali ʻe Līmani Kopelī ʻa e ongoongoleleí ka naʻá ne kei tui pē ki ha niʻihi ʻo e ngaahi akonaki ʻa e kau Sieká (Sōsaieti Fakatahataha ʻo e Kakai Tui ki he Hā mai ʻa Kalaisi ʻi Heʻene Hāʻele ʻAnga Ua Maí), ʻa ia naʻá ne kau ki ai ki muʻá. Ko e niʻihi ʻo e ngaahi meʻa naʻe tui ki ai ʻa e kau Sieká ko ʻenau pehē kuo ʻosi hoko ʻa e hāʻele ʻanga ua mai ʻa Kalaisí pea naʻe hā mai ia ʻi he tatau ʻo ha fefine, ko ʻAna Lī; pea ʻoku ʻikai toe ʻaonga ʻa e papitaiso ia ʻi he vaí; pea tapui foki mo hono kai ʻo e puaká, pea naʻe ʻi ai honau tokolahi naʻe ʻikai te nau kai kakanoʻi manu; pea ʻoku māʻolunga ange ʻa e nofo taʻemalí ia ʻi he nofo malí. Naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻi haʻane talamuʻaki ki he fakahā ko ʻení ʻo pehē, “Koeʻuhí ke u maʻu [ha] ʻilo haohaoa ange ki he meʻá ni, naʻá ku fehuʻi ai ki he ʻEikí, pea naʻá ku maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení” (History of the Church, 1:167). Naʻe hanga ʻe he fakahaá ʻo fakataʻeʻaongaʻi ha niʻihi ʻo e ngaahi tefitoʻi fakakaukau ʻa e kulupu Sieká. Naʻe ʻave ai ʻe he kau tangata ʻoku hā atu honau hingoa ʻi ʻolungá ha tatau ʻo e fakahaá ki ha kolo ʻo e kau Sieká (ʻa ia naʻe ofi ki Kilivileni, ʻOhaiō) ʻo lau kotoa ia kiate kinautolu, ka naʻe ʻikai te nau tali ia.

1–7, ʻE ʻikai fakahā mai ʻa e ʻaho mo e houa ʻo e hāʻele mai ʻa Kalaisí kae ʻoua kuó ne hāʻele mai; 8–14, Kuo pau ke fakatomala ʻa e tangatá, ʻo tui ki he ongoongoleleí, mo talangofua ki he ngaahi ouaú ka nau maʻu ʻa e fakamoʻuí; 15–16, Ko e tuʻutuʻuni ʻe he ʻOtuá ʻa e malí, 17–21, ʻOku fakangofua ke kai ʻa e kakanoʻi manú; 22–28, ʻE tupulaki ʻa Saione pea ʻe matala mai ʻa e kau Leimaná ʻo hangē ko e lose ki muʻa ʻi he Hāʻele ʻAnga Uá.

Vahe 50

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi Mē 1831 (History of the Church, 1:170–173). ʻOku pehē ʻe he Palōfitá, naʻe ʻikai mahino ki he niʻihi ʻo e kaumātuʻá ʻa e hā mai ʻa e ngaahi laumālie kehekehe ʻi he ngaahi feituʻu kehekehe ʻi he māmaní pea naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ko e tali ki heʻene fehuʻi makehe ʻo kau ki he meʻa ko iá. Naʻe ʻikai ko e meʻa siʻisiʻi ʻene hoko ʻi he kāingalotú ʻa e ngaahi meʻa ʻoku lau ko e ngaahi meʻa-hā-mai fakalaumālie, pea ko honau niʻihi naʻa nau pehē ʻoku nau maʻu ha ngaahi meʻa-hā-mai mo e ngaahi fakahā.

1–5, ʻOku ʻi he māmaní ʻa e ngaahi laumālie kākā; 6–9, Malaʻia ki he kau mālualoí mo kinautolu kuo tuʻusi atu mei he Siasí; 10–14, Kuo pau ke malanga ʻaki ʻe he kaumātuʻá ʻa e ongoongoleleí ʻi he Laumālie; 15–22, ʻOku ʻaonga ke fakamāmaʻi ʻe he Laumālié ʻa e kau malangá mo e kau fanongó; 23–25, Ko e meʻa ʻoku ʻikai fakamāmá ʻoku ʻikai mei he ʻOtua ia; 26–28, ʻOku maʻu ʻe he kau tui faivelengá ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē; 29–36, ʻOku tali mai ʻa e ngaahi lotu ʻa kinautolu ʻoku fakahaohaoaʻí; 37–46, Ko Kalaisi ʻa e Tauhi-sipi Leleí pea mo e Maka ʻo ʻIsilelí.

Vahe 51

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Tomasoni, ʻOhaiō, ʻi Mē 1831 (History of the Church, 1:173–174). ʻI he taimi ko ʻení naʻe kamata ke aʻu mai ai ki ʻOhaiō ʻa e Kāingalotu naʻa nau hiki mai mei he ngaahi siteiti fakahahaké, pea naʻe ʻaonga leva ke aleaʻi fakapapau ha ngaahi founga ki he anga ʻo ʻenau nofó. Ko e meʻa ʻi he kau tonu ʻa e ngāue ko ʻeni ki he lakanga fakapīsopé, naʻe kole ai ʻe Pīsope ʻEtuate Pātilisi ke maʻu ha fakahinohino ki ai; pea naʻe fehuʻi ai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí.

1–8, ʻOku fili ʻa ʻEtuate Pātilisi ke ne hanga ʻo tokangaʻi ʻa e ngaahi tufakanga tauhí mo e ngaahi konga kelekelé; 9–12, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau faitotonu ʻi heʻenau ngaahi ngāué pea nau maʻu ʻa e meʻa tatau; 13–15, Kuo pau ke ʻi ai hanau fale tukuʻanga koloa ʻo e pīsopé pea vahevahe ʻa e ngaahi konga kelekelé ʻo fakatatau ki he fono ʻa e ʻEikí; 16–20, ʻE hoko ʻa ʻOhaiō ko ha tānakiʻanga fakataimi pē.

Vahe 52

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he kaumātuʻa ʻo e Siasí ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 7 Sune 1831 (History of the Church, 1:175–179). Naʻe fai ha konifelenisi ʻi Ketilani ʻo kamata ʻi he ʻaho 3 pea fakaʻosi ʻi he ʻaho 6 ʻo Suné. ʻI he konifelenisi ko ʻení naʻe fai ai ʻa e ngaahi ʻuluaki fakanofo makehe ki he lakanga ko e taulaʻeiki lahí; pea naʻe ʻiloʻi ai ʻa e ngaahi meʻa ʻe niʻihi naʻe hā mai mei ha ngaahi laumālie loi mo kākā pea naʻe valokiʻi ia.

1–2, ʻOku fakamahinoʻi ʻe fai ʻa e konifelenisi hono hokó ʻi Mīsuli; 3–8, ʻOku fili ha kaumātuʻa ʻe niʻihi ke nau fononga fakataha; 9–11, ʻOku fekau ki he kaumātuʻá ke nau akoʻi ʻa e ngaahi meʻa kuo tohi ʻe he kau ʻaposetoló mo e kau palōfitá; 12–21, ʻOku fakahā ʻe kinautolu kuo fakamāmaʻi ʻe he Laumālié ʻa e ngaahi fua ʻo e fakafetaʻí mo e potó; 22–44, ʻOku fili ha kaumātuʻa kehekehe ke nau ʻalu atu ʻo malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí lolotonga ʻenau fononga ki Mīsuli ki he konifelenisí.

Vahe 53

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻAlekenoni Sitenei Kilipate, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi Sune 1831 (History of the Church, 1:179–180). Naʻe kole ʻe Sitenei Kilipate pea naʻe fehuʻi ai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí ʻo kau ki he ngāue ʻa Kilipaté mo hono lakanga ʻi he Siasí.

1–3, Ko e ui mo e lakanga kuo fili ki ai ʻa Sitenei Kilipaté ʻi he Siasí ke fakanofo ia ko ha kaumātuʻa; 4–7, Te ne toe hoko foki ko ha fakafofonga ʻo e pīsopé.

Vahe 54

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Niueli Naiti, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi Sune 1831 (History of the Church, 1:180–181). Naʻe loto kehekehe ʻa e kāingalotu ʻi he kolo ko Tomasoní, ʻi ʻOhaiō, ʻo kau ki ha ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo hono fakatapui ʻo e ngaahi koloá. Naʻe hā mai ʻa e siokitá mo e mānumanú, pea naʻe maumauʻi ʻe Liani Kopelī ʻa ʻene fuakava ke fakatapui ha konga lahi ʻo ʻene fāmá ke hoko ko ha tofiʻa ʻo e Kāingalotu ʻoku hiki mai mei Kolesivili, Niu ʻIoké. Naʻe kau foki mo ʻĒsela Teia ʻi he faingataʻa ko iá. Naʻe tupu ai ʻa e haʻu ʻa Niueli Naiti (ko e palesiteni ʻo e kolo ʻi Tomasoní) mo ha niʻihi ʻo e kaumātuʻá ki he Palōfitá ʻo fehuʻi kiate ia pe ko e hā te nau faí. Naʻe fehuʻi ai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí ʻo ne maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení. (Vakai foki ki he vahe 56, ʻa ia ko hano hoko atu ia ʻo e meʻa ko ʻení).

1–6, Kuo pau ke tauhi ʻe he Kāingalotú ʻa e fuakava ʻo e ongoongoleleí ke nau maʻu ʻa e ʻaloʻofá; 7–10, Kuo pau ke nau faʻa kātaki ʻi he faingataʻá.

Vahe 55

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Uiliami W. Felipisi, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi Sune 1831 (History of the Church, 1:184–186). Ko Uiliami W. Felipisí ko ha tangata pulusi tohi ia pea naʻe toki aʻu maí ni mo hono fāmilí ki Ketilani; pea naʻe fie ʻilo ʻe he Palōfitá mei he ʻEikí ha meʻa ʻo kau kiate ia.

1–3, ʻOku ui mo fili ʻa U. W. Felipisi ke ne papitaiso, pea fakanofo ia ko ha kaumātuʻa, pea malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí; 4, ʻOku fekau foki ke ne faʻu ha ngaahi tohi maʻá e fānaú ʻi he ngaahi ʻapi ako ʻo e Siasí; 5–6, ʻOku fekau ke ne fononga ki Mīsuli, ʻa ia ko e feituʻu ia ʻe ngāue aí.

Vahe 56

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi Sune 1831 (History of the Church, 1:186–188). Naʻe ʻikai lava ʻe ʻĒsela Teia, ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni ke fononga ki Mīsuli fakataha mo Tōmasi B. Māsí (vakai ki he vahe 52:22), ke kamata ʻene ngāue fakafaifekaú ʻi he taimi naʻe ʻosi teuteu ai ʻa Tōmasi B. Māsí. Naʻe ʻikai lava ʻe ʻEletā Teia ʻo ʻalu ʻi heʻene fonongá koeʻuhí ko ʻene kau ʻi he ngaahi palōpalema ʻi Tomasoni, ʻOhaioó (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 54). Naʻe tali mai ʻe he ʻEikí ʻa e fehuʻi ʻa e Palōfitá ʻo kau ki aí ʻi heʻene fai mai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–2, Kuo pau ke toʻo hake ʻe he Kāingalotú ʻa honau kolosí pea muimui ʻi he ʻEikí ka nau maʻu ʻa e fakamoʻuí; 3–13, ʻOku fekau ʻe he ʻEikí peá ne toe taʻofi, pea ʻoku kapusi ki tuʻa ʻa e kau talangataʻá; 14–17, ʻE malaʻia ʻa e kau maʻu koloa ʻa ia ʻe ʻikai te nau tokoni ki he masivá, pea ʻe malaʻia ʻa e masiva ko ia ʻoku ʻikai mafesifesi honau lotó; 18–20, ʻOku monūʻia ʻa e kau masiva ko ia ʻoku loto-maʻá, he te nau maʻu ʻa e fonuá.

Vahe 57

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Saione, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 20 Siulai 1831 (History of the Church, 1:189–190). Naʻe fai ʻe he kaumātuʻá ki he fekau ʻa e ʻEikí (vahe 52) ʻo nau fononga mei Ketilani ki Mīsuli mo ha ngaahi meʻa lahi kehekehe naʻe hoko mo ha ngaahi fakafepaki ʻe niʻihi. ʻI he fakakaukau ʻa e Palōfitá ki he tuʻunga ʻo e kau Leimaná mo e māʻulalo ʻa e moʻui fakasivilaisé, moʻui fakalakalaká, mo e lotú ʻi he kakaí fakalūkufuá, naʻá ne pehē ai: “ʻE matala ʻafē ʻa e feituʻu maomaonganoá ʻo hangē ko e losé? ʻE langa hake ʻafē ʻa Saione ʻi hono nāunaú, pea ʻe tuʻu ʻi fē ʻa Ho temipalé, ʻa ia ʻe haʻu ki ai ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí?” (History of the Church, 1:189). Naʻá ne toki maʻu ai ki mui ʻa e fakahā ko ʻení.

1–3, Ko Tauʻatāina, ʻi Mīsuli, ʻa e feituʻu ʻe tuʻu ai ʻa e Kolo ko Saioné mo e temipalé; 4–7, ʻOku fekau ke hanga ʻe he Kāingalotú ʻo fakatau mai ʻa e ngaahi konga kelekele pea maʻu honau tofiʻá ʻi he feituʻu ko iá; 8–16, ʻOku fekau kia Sitenei Kilipate ke ne fokotuʻu ha fale koloa, pea hoko ʻa U. W. Felipisi ko e tangata pulusi tohi, pea hoko ʻa ʻŌliva Kautele ko e ʻētita ki he ngaahi tohi ʻe pulusí.

Vahe 58

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Saione, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 1 ʻAokosi 1831 (History of the Church, 1:190–195). Naʻe fai ʻi he ʻuluaki Sāpate hili ʻa e aʻu atu ʻa e Palōfitá mo hono kaungā-fonongá ki he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsulí, ha fakataha fakalotu, pea naʻe tali ai ʻa e mēmipa ʻe toko ua ʻi he papitaisó. Lolotonga ʻa e uike ko iá, naʻe aʻu mai ai ʻa e Kāingalotu Kolesivilí mei he Kolo ko Tomasoní pea mo ha niʻihi kehe (vakai ki he vahe 54). Naʻe ʻi ai ʻa e tokolahi naʻa nau fie ʻilo ki he finangalo ʻo e ʻEikí ʻo kau kiate kinautolu ʻi he feituʻu foʻou ko ʻeni ʻoku nau tānaki mai ki aí.

1–5, Ko kinautolu te nau kātakiʻi ʻa e faingataʻá ʻe fakakalauni ʻaki ʻa kinautolu ʻa e nāunau; 6–12, Kuo pau ke teuteu ʻa e Kāingalotú ki he taʻane ʻa e Lamí pea mo e ʻohomohe ʻa e ʻEikí; 13–18, ʻOku hoko ʻa e kau pīsopé ko e kau fakamaau ʻi ʻIsileli; 19–23, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau talangofua ki he ngaahi lao ʻo e fonua; 24–29, ʻOku totonu ke ngāue ʻaki ʻe he tangatá ʻa ʻene tauʻatāina ke filí ke fili ai ki he leleí; 30–33, ʻOku fekau pea fakafoki ʻe he ʻEikí; 34–43, Kuo pau ke vete ʻe he tangatá pea liʻaki ʻenau ngaahi angahalá, kae lava ke nau fakatomala; 44–58, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau fakatau mai honau tofiʻá pea tānaki mai ki Mīsuli; 59–65, Kuo pau ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki he kakai kotoa pē.

Vahe 59

Ko e fakahā naʻe foaki mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Saione, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 7 ʻAokosi 1831 (History of the Church, 1:196–201). Ki muʻa ʻi heʻene lekooti ʻa e fakahā ko ʻení, naʻe hanga ʻe he Palōfitá ʻo hiki ha fakamatala ki he anga ʻo e funga fonua ʻo Saioné ʻa ia naʻe lolotonga fakatahataha mai ki ai ʻa e kakaí ʻi he taimi ko iá. Naʻe fakatapui ʻa e fonuá, ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻa e ʻEikí, pea naʻe fakatapui mo e konga kelekele ʻe langa ai ʻa e temipalé ʻi he kahaʻú. Naʻe fakataumuʻa makehe pē ʻe he ʻEikí ʻa e ngaahi fekau ko ʻení ki he Kāingalotu ʻi Saioné.

1–4, ʻE tāpuekina ʻa e Kāingalotu tui faivelenga ʻi Saioné; 5–8, ʻOku fekau ke nau ʻofa mo tauhi ki he ʻEikí mo tauhi ʻene ngaahi fekaú; 9–19, ʻI he tauhi ʻe he Kāingalotú ke māʻoniʻoni ʻa e ʻaho tapu ʻo e ʻEikí, ʻoku tāpuekina fakatuʻasino mo fakalaumālie ai ʻa kinautolu; 20–24, ʻOku talaʻofa ki he kau māʻoniʻoní te nau maʻu ʻa e melino ʻi he māmani ko ʻení mo e moʻui taʻe ngata ʻi he maama ka haʻú.

Vahe 60

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 8 ʻAokosi 1831 (History of the Church, 1:201–202). Naʻe tupu hono fai mai ʻo e fakahā ko ʻení ʻi he fie ʻilo ʻa e kaumātuʻa ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni ke foki ki he Hahaké pe ʻe anga-fēfē haʻanau ʻalú pea ko e fē ʻa e hala ke nau fou aí pea te nau fononga fēfē.

1–9, ʻOku fekau ki he kaumātuʻa ke nau malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ʻi he ngaahi haʻofanga ʻo e kau fai angahalá; 10–14, ʻOku totonu ke ʻoua naʻa nau maumauʻi honau taimí ʻi he nofo noa, pe tanu honau ngaahi talēnití; 15–17, Te nau lava ʻo fufulu honau vaʻé ko e fakamoʻoni ke talatalaakiʻi ʻaki ʻa kinautolu ʻoku ʻikai te nau tali ʻa e ongoongoleleí.

Vahe 61

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he kauvai ʻo e vaitafe Mīsulí, ʻi he Pikoʻanga ko Makiliuení, ʻi he ʻaho 12 ʻAokosi 1831 (History of the Church, 1:202–205). ʻI heʻenau foki mai ki Ketilaní, naʻe fononga hifo ʻa e Palōfitá mo e kaumātuʻa ʻe toko hongofulu ʻi he vaitafé ʻi ha ngaahi vaka fokotuʻu. Naʻe hoko ʻa e ngaahi fakatuʻutāmaki lahi, ʻi he ʻaho hono tolu ʻo ʻenau fonongá. Naʻe mamata ʻa ʻEletā Uiliami W. Felipisi ʻi ha meʻa-hā-mai lolotonga ʻa e ʻahó, ki he tokotaha fakaʻauhá ʻoku heka mai ʻi he mālohi ʻi he ngaahi fukahi vaí.

1–12, Kuo fekauʻi ʻe he ʻEikí ha ngaahi fakaʻauha lahi ʻi he ngaahi vaí; 13–22, Naʻe fakamalaʻiaʻi ʻa e ngaahi vaí ʻe Sione, pea ʻoku heka mai ʻa e tokotaha fakaʻauhá ʻi hono ngaahi fukahi vaí; 23–29, ʻOku maʻu ʻe ha niʻihi ʻa e mālohi ke fekauʻi ʻa e ngaahi vaí; 30–35, ʻOku fekau ke fononga tautau toko ua ʻa e kaumātuʻá mo malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí; 36–39, Kuo pau ke nau teuteu ki he hāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá.

Vahe 62

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he kauvai ʻo e Vaitafe Mīsulí, ʻi Saletoni, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 13 ʻAokosi 1831 (History of the Church, 1:205–206). ʻI he ʻaho ko ʻení naʻe fetaulaki ai ʻa e Palōfitá mo hono kaungā-fonongá, ʻa ia naʻa nau lolotonga fononga atu mei Tauʻatāina ki Ketilani, mo ha kaumātuʻa ʻe niʻihi ʻa ia naʻa nau lolotonga fononga mai ki he fonua ko Saioné, pea ʻi he hili haʻanau fetāpaaki ʻi he fiefia, naʻe maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–3, ʻOku hiki ʻi he langí ʻa e ngaahi fakamoʻoní; 4–9, Kuo pau ke fononga mo malanga ʻa e kaumātuʻá ʻo fakatatau ki he meʻa ʻoku nau pehē ʻoku leleí pea mo hono fakahinohinoʻi ʻe he Laumālié.

Vahe 63

Ko e fakahā naʻe foaki mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi ʻAokosi 1831 (History of the Church, 1:206–211). Naʻe aʻu atu ʻa e Palōfitá, Sitenei Likitoni, mo ʻŌliva Kautele ki Ketilani ʻi he ʻaho 27 ʻo ʻAokosí hili ʻenau ʻaʻahi ki Mīsulí. Naʻe tohi ʻe he Palōfitá, ʻi haʻane talamuʻaki ki he fakahā ko ʻení, ʻo pehē, “ʻI he ngaahi ʻaho ko ʻeni ʻo e kei tupu hake ʻa e Siasí, naʻe ʻi ai ha hohaʻa lahi ke maʻu ʻa e folofola ʻa e ʻEikí ʻo kau ki he kaveinga kotoa pē ʻi he ngaahi founga kotoa pē ʻoku kau ki hotau fakamoʻuí; pea ʻi he hoko ʻa e fonua ko Saioné ko e taumuʻa fakatuʻasino mahuʻinga taha ia ʻoku hanga maí, naʻá ku fehuʻi ai ki he ʻEikí ke maʻu ha fakamatala lahi ange ʻo kau ki hono tānaki ʻo e Kāingalotú, pea mo hono fakatau mai ʻo e kelekelé, mo e ngaahi meʻa kehé” (History of the Church, 1:207).

1–6, ʻE hoko mai ha ʻaho ʻo e houhau ki he kau fai angahalá; 7–12, ʻOku fakahā mai ʻa e ngaahi fakaʻilongá ʻi he tui; 13–19, ʻE fakaʻikaiʻi ʻe he kau tono ʻi he lotó ʻa e tuí, pea ʻe kapusi ʻa kinautolu ki he ano ʻo e afí; 20, ʻE maʻu ʻe he kau tui faivelengá ha tofiʻa ʻi he māmani kuo ʻosi liliú; 21, ʻOku teʻeki fakahā mai ha fakamatala kakato ki he ngaahi meʻa naʻe hoko ʻi he Moʻunga ʻo e Liliú; 22–23, ʻOku maʻu ʻe he kau talangofuá ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻo e puleʻangá; 24–31, Kuo pau ke fakatau mai ʻa e ngaahi tofiʻa ʻi Saione; 32–35, ʻOku tuʻutuʻuni ʻe he ʻEikí ʻa e ngaahi tau, pea ʻoku tāmateʻi ʻe he kau fai angahala ʻa e kau fai angahala; 36–48, Kuo pau ke fakataha mai ʻa e Kāingalotú ki Saione pea foaki ha paʻanga ki hono langa hake iá; 49–54, ʻOku fakapapauʻi mai ʻa e ngaahi tāpuaki ki he kau tui faivelengá ʻi he Hāʻele ʻAnga Uá, mo e Toetuʻú, pea ʻi he lolotonga ʻa e Afeʻi Taʻú; 55–58, Ko e ʻaho ʻeni ʻo e ngaahi fakatokanga; 59–66, ʻOku takuanoa ʻa e huafa ʻo e ʻEikí ʻe kinautolu ʻoku nau fakaʻaongaʻi ia taʻe-ha-mafaí.

Vahe 64

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he kaumātuʻa ʻo e Siasí, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 11 Sepitema 1831 (History of the Church, 1:211–214). Naʻe lolotonga teuteu ʻa e Palōfitá ke hiki ki Hailame, ʻi ʻOhaiō ke toe hoko atu ʻene ngāue ki hono liliu ʻo e Tohi Tapú, ʻa ia naʻe kiʻi taʻofi lolotonga ʻene ʻi Mīsulí. Naʻe lolotonga femoʻuekina ha kau tangata ʻo e Siasí ʻa ia naʻe fekau ke nau fononga ki Saione (ʻi Mīsuli) ʻi he fai ha ngaahi teuteu ke nau ʻalu ʻi ʻOkatopa. Naʻe maʻu ʻa e fakahaá ni, lolotonga ʻa e taimi femoʻuekina ko iá.

1-11, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau fefakamolemoleʻaki, telia naʻa ʻiate kinautolu ʻa e angahala lahi angé; 12–22, Kuo pau ke ʻomi ʻa kinautolu ʻoku ʻikai fakatomalá ki he ʻao ʻo e Siasí; 23–25, Ko ia ia ʻoku fakavahehongofuluʻí ʻe ʻikai tutu ia ʻi he hāʻele mai ʻa e ʻEikí; 26–32, ʻOku fakatokanga ki he Kāingalotú ʻo kau ki he fakamoʻuá; 33–36, ʻE motuhi atu ʻa e kau angatuʻú mei Saione; 37–40, ʻE fakamāuʻi ʻe he Siasí ʻa e ngaahi puleʻangá; 41–43, ʻE tupulekina ʻa Saione.

Vahe 65

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi ʻOkatopa 1831 (History of the Church, 1:218). ʻOku ui ʻe he Palōfitá ʻa e fakahā ko ʻení ko ha lotu.

1–2, ʻOku foaki mai ʻa e ngaahi kī ʻo e puleʻanga ʻo e ʻOtuá ki he tangatá ʻi māmani, pea ʻe ikuna ʻa e ngāue ʻa e ongoongoleleí; 3–6, ʻE hoko mai ʻa e puleʻanga ʻo e langí ʻi he afeʻi taʻú ʻo fakataha mo e puleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he māmaní.

Vahe 66

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi ʻOleinisi, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 25 ʻOkatopa 1831 (History of the Church, 1:219–221). Ko e ʻuluaki ʻaho ʻeni ʻo ha konifelenisi mahuʻinga. Naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻi ha talamuʻaki ki he fakahā ko ʻeni ʻo pehē, “Naʻe tupu mei ha kole ʻa Uiliami E. Makalelini, ʻa ʻeku fehuʻi ki he ʻEikí, peá u maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení.” (History of the Church, 1:220).

1–4, Ko e fuakava taʻengatá ʻa e kakato ʻo e ongoongoleleí; 5–8, Kuo pau ke malanga, fakamoʻoni, mo alea ʻa e kaumātuʻá mo e kakaí; 9–13, ʻOku hanga ʻe he ngāue fakafaifekau faivelengá ʻo fakapapauʻi hono maʻu ha tofiʻa ʻo e moʻui taʻengatá.

Vahe 67

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Nōvema 1831 (History of the Church, 1:224–225). Naʻe hoko ʻeni ʻi he taimi naʻe fai ai ha konifelenisi makehe, pea mo hono fakakaukauʻi mo e ngāue ki hono pulusi ʻo e ngaahi fakahā kuo ʻosi maʻu mei he ʻEikí ʻo fakafou mai ʻi he Palōfitá (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 1). Naʻe tuʻutuʻuni ai ke ʻalu ʻa ʻŌliva Kautele mo Sione Uitemā ʻo ʻave ʻa e ngaahi tohi hikinima ʻo e ngaahi fakahaá ki Tauʻatāina, ʻa ia ʻe hanga ai ʻe U. W. Felipisi ʻo pulusi ia ʻo hoko ko e Book of Commandments (Tohi ʻo e Ngaahi Fekaú). Naʻe fai ʻe ha tokolahi ʻo e kau takí ha fakamoʻoni molumalu ʻoku moʻoni ʻaupito ʻa e ngaahi fakahā ko ia naʻe lolotonga fakatahatahaʻi ke pulusí, ʻo fakatatau ki hono fakamoʻoniʻi mai kiate kinautolu ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní ʻa ia kuo lilingi hifo kiate kinautolú. ʻOku tohi ʻe he Palōfitá ʻo pehē naʻe hili hono maʻu ʻo e fakahā ʻoku ui ko e Vahe 1, naʻe ʻi ai ha ngaahi fakamatala fakaanga ʻo kau ki he ngaahi lea naʻe ngāue ʻaki ʻi he ngaahi fakahaá. Naʻe tupu ai hono fai mai ʻo e fakahā ko ʻení.

1–3, ʻOku ʻafio mai ʻa e ʻEikí ki he ngaahi lotú pea ʻokú ne maluʻi ʻene kaumātuʻá; 4–9, ʻOkú ne fai ha poletaki ki he tokotaha poto tahá ke ne hanga ʻo hiki ha meʻa ke tatau mo e siʻisiʻi taha ʻi heʻene ngaahi fakahaá; 10–14, ʻE fakaake hake ʻa e kaumātuʻa faivelengá ʻe he Laumālié pea te nau mamata ki he fofonga ʻo e ʻOtuá.

Vahe 68

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Nōvema 1831, ʻi ha kole ʻa ʻOasoni Haiti, Luke S. Sionisoni, Laimani E. Sionisoni, mo Uiliami E. Makalelini. (History of the Church, 1:227–229). Neongo naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ko e tali ki ha kole ke fakahā mai ʻa e finangalo ʻo e ʻEikí ʻo kau ki he kaumātuʻa kuo lau ki aí, ka ʻoku kau hono konga lahi ki he Siasí kotoa.

1–5, ʻOku hoko ko e folofola ʻa e ngaahi lea ʻa e kaumātuʻá ʻi hono ueʻi ʻa kinautolu ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní; 6–12, Kuo pau ke malanga ʻaki ʻe he kaumātuʻá ʻa e ongoongoleleí, pea ʻe muimui ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻi he kakai tui moʻoní; 13–24, ʻOku lava ke hoko ʻa e ʻuluaki fānau ʻi he ngaahi foha ʻo ʻĒloné ko e Pīsope Pule (ʻa ia, ko ʻene maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo e lakanga fakapalesitení ʻi heʻene hoko ko ha pīsope) ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻa e Kau Palesiteni ʻUluakí; 25–28, ʻOku fekau ki he ngaahi mātuʻá ke nau akoʻi ʻa e ongoongoleleí ki heʻenau fānaú; 29–35, Kuo pau ke tauhi ʻe he Kāingalotú ʻa e Sāpaté, pea ngāue faivelenga, mo lotu.

Vahe 69

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Nōvema 1831 (History of the Church, 1:234–235). Naʻe ʻosi tali ʻi ha konifelenisi makehe ʻi he ʻaho 1 ʻo Nōvemá ʻa hono fakamāʻopoʻopo fakatahaʻi ʻo e ngaahi fakahā naʻe teuteu ke pulusí. ʻI he ʻaho 3 ʻo Nōvemá, naʻe tānaki mai ʻa e fakahā ʻoku hā atu hení ʻo hoko ko e vahe 133 pea naʻe ui ia ko e Fakalahí. Naʻe tuʻutuʻuni ʻe he konifelenisí ke fili ʻa ʻŌliva Kautele ke ne ʻave ʻa e tohi fakamatala hikinima ʻo e ngaahi fakahā mo e ngaahi fekau kuo fakatahatahaʻí ki Tauʻatāina, Mīsuli, ke paaki. Naʻe tuʻutuʻuni foki ke ne ʻave mo ia ʻa e ngaahi paʻanga ʻa ia kuo foaki mai ki hono langa hake ʻo e Siasí ʻi Mīsulí. Naʻe ʻaonga ke ʻi ai hano kaungā-fononga he ko e hala te ne fou aí ko e hala ia naʻe fou atu ʻi he feituʻu naʻe ʻikai tokolahi hono nofoʻí ki he ngataʻanga ʻo e fonuá.

1–2, ʻOku fekau ke fononga ʻa Sione Uitemā mo ʻŌliva Kautele ki Mīsuli; 3–8, ʻOku fekau ke ne malanga foki mo tānaki, mo lekooti, mo hiki ʻa e ngaahi fakamatala fakahisitōlia.

Vahe 70

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 12 Nōvema 1831 (History of the Church, 1:235–237). ʻOku fakamatala ʻa e hisitōlia naʻe hiki ʻe he Palōfitá, naʻe ʻi ai ha ngaahi konifelenisi makehe ʻe fā naʻe fai mei he ʻaho 1 ki he 12 ʻo Nōvemá. ʻI he fakatahaʻanga fakamuimui ʻo e ngaahi konifelenisi ko ʻení, naʻe aleaʻi ai hono mahuʻinga lahi ʻo e Book of Commandments (Tohi ʻo e Ngaahi Fekaú), ʻa ia naʻe toki ui ki mui ko e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá; pea naʻe lau ki ai ʻa e Palōfitá ʻo pehē ko e “makatuʻunga ia ʻo e Siasí ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosi ko ʻení, pea ko e meʻa ʻaonga ia ki he māmani, ʻa ia ʻoku fakahā ai kuo toe ʻomi ki he tangatá ʻa e ngaahi kī ʻo e ngaahi meʻa lilo ʻo e puleʻanga ʻo hotau Fakamoʻuí” (History of the Church, 1:235).

1–5, ʻOku fili ʻa e kau tauhi ke nau pulusi ʻa e ngaahi fakahaá; 6–13, Ko kinautolu ʻoku nau fai ʻa e ngaahi ngāue fakalaumālié ʻoku taau ke nau maʻu ha totongi ki heʻenau ngāué; 14–18, ʻOku totonu ke tuʻunga tatau ʻa e Kāingalotú ʻi he ngaahi meʻa fakatuʻasinó.

Vahe 71

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 1 Tīsemá 1831 (History of the Church, 1:238–239). Naʻe toe hoko atu ʻa e liliu ʻe he Palōfitá ʻa e Tohi Tapú pea hoko ʻa Sitenei Likitoni ko ʻene tangata tohi ʻo aʻu ki hono maʻu mai ʻo e fakahā ko ʻení, pea naʻe taʻofi fakataimi ia ʻi he taimi ko ia koeʻuhí ke na lava ʻo fakahoko ʻa e ngaahi fakahinohino naʻe fakahā mai hení. Naʻe pau ke ʻalu atu ʻa e ongo tangatá ni ʻo malanga koeʻuhí ke na lava ʻo fakafiemālieʻi ʻa e ngaahi loto-taaufehiʻa ki he Siasí ko e tupu mei hono pulusi ʻo ha ngaahi fakamatala ʻi he nusipepá ʻa ia naʻe fai ʻe ʻĒsela Puuti, ʻa ia naʻe angatuʻu ki he Siasí.

1–4, ʻOku fekauʻi atu ʻa Siosefa Sāmita mo Sitenei Likitoni ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí; 5–11, ʻE veuveuki ʻa e ngaahi fili ʻo e Kāingalotú.

Vahe 72

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 4 Tīsema 1831 (History of the Church, 1:239–241). Naʻe fakataha ha kaumātuʻa ʻe niʻihi mo e kāingalotu ke ako ki honau fatongiá pea ke toe fakamāmaʻi lahi ange ʻi he ngaahi akonaki ʻo e Siasí. Ko e vahe ko ení ko hano fakatahaʻi ia ʻo ha fakahā ʻe ua ʻa ia naʻe maʻu ʻi he ʻaho tatau. ʻOku fakahā mai ʻe he veesi 1 ki he 8 ʻa hono ui ʻo Niueli K. Uitenī ke hoko ko ha pīsopé. Naʻe ui leva mo fakanofo ia, hili iá pea naʻe toki maʻu mai ʻa e veesi 9 ki he 26, ʻo ʻomi ai ha ngaahi fakamatala kehe ʻo kau ki he ngaahi fatongia ʻo e pīsopé.

1–8, Kuo pau ke fai ʻe he kaumātuʻá ha fakamatala ʻo kau ki honau lakanga tauhí ki he pīsopé; 9–15, ʻOku tauhi ʻe he pīsope ʻa e fale tukuʻanga koloá mo tokangaʻi ʻa e masivá mo e faingataʻaʻiá; 16–26, Kuo pau ke hanga ʻe he kau pīsopé ʻo fakapapauʻi ʻa e feʻunga mo taau ʻa e kaumātuʻá.

Vahe 73

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 10 Sānuali 1832 (History of the Church, 1:241–242). Talu mei he konga ki muʻa ʻo e Tīsema kuo hilí, mo e femoʻuekina ʻa Siosefa mo Sitenei ʻi he malangá, pea ʻi he founga ko ʻení naʻe lava ha meʻa lahi ʻi hono fakafiemālieʻi ʻa e hohaʻa ʻi he loto-tāufehiʻa ki he Siasí (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 71).

1–2, ʻOku fekau ke kei hokohoko atu ʻa e malanga ʻa e kaumātuʻa; 3–6, ʻOku fekau ke hoko atu ʻa hono liliu ʻe Siosefa Sāmita mo Sitenei Likitoni ʻa e Tohi Tapú kae ʻoua kuo ʻosi.

Vahe 74

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻOhaiō, ʻi Sānuali 1832 (History of the Church, 1:242). ʻOku tohi ʻe he Palōfitá ʻo pehē: “ʻI he hili hono maʻu ʻo e folofola ki muʻa ʻa e ʻEikí [T&F 73], naʻá ku toe kamata leva hono liliu ʻo e ngaahi Folofolá, peá u ngāue faivelenga ai ʻo aʻu ki ha kiʻi taimi siʻi ki muʻa pea fai ʻa e konifelenisí, ʻa ia naʻe fai ʻi he ʻaho 25 ʻo Sānualí. Naʻá ku maʻu foki lolotonga ʻa e vahaʻataimi ko ʻení ʻa e fakahā ko ʻení, ʻa ia ko hano fakamatalaʻi ʻo e ʻUluaki ʻIpiseli ki he kakai Kolinitoó, vahe 7, veesi hono 14” (History of the Church, 1:242).

1–5, ʻOku akonaki ʻa Paula ki he Siasi ʻi hono ʻahó ke ʻoua te nau tauhi ʻa e fono ʻa Mōsesé; 6–7, ʻOku māʻoniʻoni ʻa e fānau īkí pea ʻoku fakamāʻoniʻoniʻi ʻa kinautolu tuʻunga ʻi he Fakaleleí.

Vahe 75

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi ʻEmihēsiti, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 25 Sānuali 1832 (History of the Church, 1:242–245). Ko e taimi ʻo hono maʻú ko ha konifelenisi naʻe tuʻutuʻuni ki muʻa. Naʻe fokotuʻu mo fakanofo ʻa Siosefa Sāmita ʻi he konifelenisi ko ʻení ko e Palesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí Māʻolungá. Naʻe ʻi ai ha kaumātuʻa ʻe niʻihi, ʻa ia naʻa nau fepaki mo e faingataʻa ʻi hono ʻomi ʻo e kakaí ki he ʻilo ki heʻenau pōpoakí, naʻa nau fie ʻilo ki ha toe ngaahi meʻa fakaʻāuliliki ange ʻo kau ki honau ngaahi fatongia ʻi he lolotongá. Naʻe fai mai ai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–5, ʻE maʻu ʻa e moʻui taʻengatá ʻe he kaumātuʻa tui faivelenga ʻoku nau malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí; 6–12, Lotu ke maʻu ʻa e Fakafiemālié, ʻa ia ʻokú ne akoʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē; 13–22, ʻE fakamāuʻi ʻe he kaumātuʻá ʻa kinautolu ʻoku fakafisinga ʻa ʻenau pōpoakí; 23–36, Kuo pau ke maʻu ʻe he ngaahi fāmili ʻo e kau faifekaú ha tokoni mei he Siasí.

Vahe 76

Ko ha meʻa-hā-mai naʻe foaki kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Hailame, ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 16 Fēpueli 1832 (History of the Church, 1:245–252). ʻI heʻene talamuʻaki ki he lekooti ʻo kau ki he meʻa-hā-mai ko ʻení, naʻe tohi ai ʻe he Palōfitá ʻo pehē: “ʻI heʻeku foki mai mei he konifelenisi ʻi ʻEmihēsití, naʻe hoko atu leva ʻa ʻeku liliu ʻo e ngaahi Tohi Folofolá. Naʻe mahino mei he ngaahi fakahā kehekehe kuo ʻosi maʻú, kuo toʻo mei he Tohi Tapú ha ngaahi tefito mahuʻinga lahi ʻoku kau ki he fakamoʻuiʻi ʻo e tangatá, pe kuo mole ia ki muʻa pea toki fakatahatahaʻí. Naʻe hā mahino lelei mei he ngaahi moʻoni naʻe toé, kapau ʻoku totongi ʻe he ʻOtuá ki he kakai kotoa pē ʻo fakatatau ki he ngaahi ngāue kuo fai ʻi he sinó kuo pau ke kau ʻi he lea ‘Hēvaní,’ ʻa ia ʻoku ʻuhinga ki he ʻapi taʻengata ʻo e kau Māʻoniʻoní, ha ngaahi puleʻanga lahi ange ʻi he puleʻanga pē ʻe tahá. Ko ia, … ʻi he lolotonga hono liliu ʻo e Kosipeli ʻa Sioné, naʻá ku mamata ai mo ʻEletā Likitoni ki he meʻa-hā-mai ko ʻení” (History of the Church, 1:245). Naʻe hili hono liliu ʻe he Palōfita ʻa e Sione 5:29 pea fakahā mai ai ʻa e meʻa-hā-mai ko ʻení.

1–4, Ko e ʻOtuá ʻa e ʻEikí; 5–10, ʻE fakahā mai ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻo e puleʻangá ki he kau tui faivelenga kotoa pē; 11–17, ʻE toe tuʻu hake kotoa pē ʻi he toetuʻu ʻa e kau angatonú pe ko e kau taʻe-angatonú; 18–24, Ko e kakai kotoa pē ʻoku nau nofoʻi ʻa e ngaahi maama ʻa ia ʻoku lahi, ko e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine ʻa kinautolu kuo fanauʻi ki he ʻOtuá tuʻunga ʻi he fakalelei ʻa Sīsū Kalaisí; 25–29, Naʻe tō ha ʻāngelo ʻa e ʻOtuá ʻo hoko ko e tēvoló; 30–49, ʻE mamahi ʻa e ngaahi foha ʻo e malaʻiá ʻi ha malaʻia taʻengata; ka ko kinautolu kotoa ʻoku toé te nau maʻu ha tuʻunga ʻo e fakamoʻuí; 50–70, ʻOku fakamatalaʻi mai ʻa e nāunau mo e totongi ʻa kinautolu ʻoku hakeakiʻí ʻi he puleʻanga fakasilesitialé; 71–80, ʻOku fakamatalaʻi mai ʻa kinautolu te nau maʻu ʻa e puleʻanga fakatelesitialé; 81–113, ʻOku fakamatalaʻi mai ʻa e tuʻunga ʻo kinautolu ʻi he nāunau fakatilesitialé, fakatelesitialé, mo e fakasilesitialé; 114–119, ʻE lava ʻa e kau tui faivelengá ʻo mamata mo ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻo e puleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní.

Vahe 77

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1832 (History of the Church, 1:253–255). Naʻe tohi ʻe he Palōfitá, “ʻO fekauʻaki mo e liliu ʻo e ngaahi Folofolá, naʻá ku maʻu ai ʻa e fakamatala ko ʻení ʻo kau ki he Fakahā kia Sioné” (History of the Church, 1:253).

1–4, ʻOku maʻu ʻe he fanga manú ha laumālie pea te nau nofo ʻi he fiefia taʻengata ʻi ha māmani taʻe-faʻa-mate; 5–7, ʻOku taʻu ʻe 7,000 ʻa e moʻui fakamatelie ʻa e māmani ko ʻení; 8–10, ʻOku fakafoki mai ʻa e ongoongoleleí ʻe ha kau ʻāngelo kehekehe pea nau ngāue ʻi he māmaní; 11, Ko hono fakamaʻu ʻo e toko 144,000; 12–14, ʻE hāʻele mai ʻa Kalaisi ʻi he kamataʻanga ʻo e taʻu hono fitu afé, 15, ʻE fokotuʻu hake ha palōfita ʻe ua ki he puleʻanga ʻo e kau Siú.

Vahe 78

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1832 (History of the Church, 1:255–257). Naʻe foaki ʻe he ʻEikí kia Siosefa Sāmita ʻa e founga ʻoku fakataumuʻa ki hono fokotuʻu ʻo ha fale tukuʻanga koloa maʻá e kau masivá. Naʻe ʻikai ke lelei ʻi he taimi kotoa pē ke ʻiloʻi ʻe he māmaní ʻa e hingoa ʻo e niʻihi naʻe folofola ki ai ʻa e ʻEikí ʻi he ngaahi fakahaá; ko ia ai, ʻi hono pulusi ʻo e fakahā ko ʻení mo e niʻihi ʻo e ngaahi fakahā ki muí, naʻe ui ʻaki ʻa e kau tangata ʻo e siasí ha ngaahi hingoa kehe mei honau hingoa totonú. ʻI he hoko ʻo ʻikai toe ʻaonga ke fakapuliki ʻa e ngaahi hingoa ʻo e kakai naʻe folofola ki aí, naʻe toki fakahā ki mui honau ngaahi hingoa totonú ʻo haʻi mai ʻi mui. Ka koeʻuhí ko e ʻikai kei ʻi ai ha fie maʻu mahuʻinga he ʻahó ni ke hoko atu hono ngāue ʻaki ʻo e ngaahi hingoa fakapulipulí, ko e ngaahi hingoa totonú pē ʻoku ngāue ʻaki atu heni he taimí ni ʻo hangē ko ia naʻe hiki ʻi he ngaahi ʻuluaki tatau ʻo e fakahaá.

1–4, ʻOku totonu ke fokotuʻu ʻe he Kāingalotú ha fale tukuʻanga koloa; 5–12, ʻE hanga ʻe hono fakaʻaongaʻi fakapotopoto ʻo ʻenau ngaahi koloá ʻo fakatupu honau fakamoʻuí; 13–14, ʻOku totonu ke ʻoua ʻe fakafalala ʻa e Siasí ki he ngaahi mālohi fakamāmani; 15–16, ʻOku ngāue ʻa Maikeli (ʻĀtama) ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻa e Tokotaha Māʻoniʻoní (Kalaisi); 17–22, ʻOku monūʻia ʻa e kau tui faivelengá, he te nau maʻu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

Vahe 79

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1832 (History of the Church, 1:257).

1–4, ʻOku ui ʻa Sēleti Kaata ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ʻi he Fakafiemālié.

Vahe 80

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1832 (History of the Church, 1:257).

1–5, ʻOku ui ʻa Sitīveni Puaneti mo ʻĪteni Sāmita ke na malanga ʻi ha feituʻu pē ʻokú na loto ki ai.

Vahe 81

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1832 (History of the Church, 1:257–258). ʻOku ui ʻa Feletiliki G. Uiliamisi ko ha taulaʻeiki lahi mo ha tokoni ʻi he Kau Palesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá. ʻOku hā mei he lekooti fakahisitōliá naʻe ui ʻa Sese Kause ki he lakanga ʻo e tokoni kia Siosefa Sāmita ʻi he Kau Palesitení ʻi he taimi naʻe maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻeni ʻi Māʻasi 1832. Neongo iá, tupu mei he ʻikai te ne fai atu ʻo fakatatau mo e anga ʻoku taau mo e lakanga ko ʻení, naʻe liliu ai ʻa e ui ko iá kia Feletiliki G. Uiliamisi. ʻOku totonu ke lau ʻa e fakahā (ʻa ia naʻe maʻu ʻi Māʻasi 1832) ko ha sitepu ia ki hono fokotuʻu ʻo e Kau Palesiteni ʻUluakí, pea tautautefito ki he ui ki he lakanga ʻo e tokoni ʻi he tuʻunga ko iá pea fakamatalaʻi mo hono fakaʻeiʻeiki ʻo e lakangá. Naʻe ngāue ai ʻa Sese Kause ʻi ha kiʻi taimi siʻi ka naʻe tuʻusi ia mei he Siasí ʻi Tīsema 1832. Naʻe fakanofo ʻa Feletiliki Uiliamisi ki he lakanga ko iá ʻi he ʻaho 18 Māʻasi 1833.

1–2, ʻOku maʻu maʻu pē ʻe he Kau Palesiteni ʻUluakí ʻa e ngaahi kī ʻo e puleʻangá; 3–7, Kapau ʻe faivelenga ʻa Feletiliki G. Uiliamisi ʻi heʻene ngāué, te ne maʻu ʻa e moʻui taʻengatá.

Vahe 82

Ko e fakahā naʻe fai mai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 26 ʻEpeleli 1832 (History of the Church, 1:267–269). Naʻe hoko ʻeni ʻi ha fakataha alēlea lahi ʻa e Siasí ʻa ia naʻe fokotuʻu ai ke poupouʻi ʻa Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ko e Palesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá, ʻa ia ko e lakanga naʻe fakanofo ia ki ai ki muʻa ʻi ha konifelenisi ʻa e kau taulaʻeiki lahí, kaumātuʻá, mo e kāingalotú, ʻi ʻEmihēsiti, ʻi ʻOhaiō ʻi he ʻaho 25 Sānuali 1832 (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 75). Naʻe ngāue ʻaki ki muʻa ha ngaahi hingoa faikehe ʻi hono pulusi ʻo e fakahā ko ʻení ke fufuuʻi ʻa e niʻihi ko ia naʻe fakahā mai aí (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 78).

1–4, Ko ia ʻoku foaki ki ai ʻa e meʻa lahí, ʻoku ʻekeʻi meiate ia ʻa e meʻa lahi; 5–7, ʻOku pule ʻa e fakapoʻulí ʻi he māmaní; 8–13, ʻOku haʻisia ʻa e ʻEikí ʻi he taimi ʻoku tau fai ai ʻa e meʻa ʻokú ne folofolaʻakí; 14–18, Kuo pau ke tupulaki ʻa Saione ʻi he fakaʻofoʻofa mo e māʻoniʻoni; 19–24, ʻOku totonu ke feinga ʻa e tangata kotoa pē ki he meʻa ʻe lelei ki hono kaungāʻapí.

Vahe 83

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Tauʻatāina, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 30 ʻEpeleli 1832 (History of the Church, 1:269–270). Naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení lolotonga ʻa e nofo ʻa e Palōfitá ʻi ha fakataha alēlea mo hono kaungā ngāué.

1–4, ʻOku ʻi ai ʻa e totonu ʻa e kakai fefiné mo e fānaú ke ʻekeʻi honau tauhí mei honau ngaahi husepānití mo e ngaahi tamaí; 5–6, ʻOku maʻu ʻe he kau uitoú mo e kau tamai mo faʻē maté ʻa e totonu ke ʻekeʻi honau tauhí mei he Siasí.

Vahe 84

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 22 mo e 23 Sepitema 1832 (History of the Church, 1:286–295). Naʻe kamata ʻi he māhina ko Sepitemá ke foki mai ʻa e kaumātuʻá mei heʻenau ngaahi ngāue fakafaifekaú ʻi he ngaahi siteiti fakahahaké pea ke fai ʻenau fakamatala ki he anga ʻo ʻenau ngaahi ngāué. Naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení lolotonga ʻenau fakataha ʻi he taimi ko ʻeni ʻo e fiefia. Naʻe ui ia ʻe he Palōfitá ko e fakahā ki he fakataulaʻeikí.

1–5, ʻE langa ʻa e Selūsalema Foʻoú mo e temipalé ʻi Mīsuli; 6–17, ʻOku fakahā mai ʻa e hokohoko ʻo e mafaí meia Mōsese ʻo aʻu kia ʻĀtama; 18–25, ʻOku maʻu ʻe he lakanga fakataulaʻeiki māʻolunga angé ʻa e kī ʻo e ʻilo ki he ʻOtuá; 26–32, ʻOku maʻu ʻe he lakanga fakataulaʻeiki māʻulalo angé ʻa e kī ki he tauhi mai ʻa e kau ʻāngeló mo e ongoongolelei teuteuʻangá; 33–44, ʻOku maʻu ʻe he tangatá ʻa e moʻui taʻengatá tuʻunga ʻi he fuakava mo e fakapapau ʻo e lakanga fakataulaʻeikí; 45–53, ʻOku hanga ʻe he Laumālie ʻo Kalaisí ʻo fakamāmaʻi ʻa e tangatá, pea ʻoku nofo ʻa e māmaní ʻi he angahala, 54–61, Kuo pau ke fakamoʻoni ʻa e Kāingalotú ki he ngaahi meʻa ko ia kuo nau maʻú; 62–76, Kuo pau ke nau malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí, pea ʻe muimui ʻiate kinautolu ʻa e ngaahi fakaʻilonga; 77–91, Kuo pau ke ʻalu atu ʻa e kaumātuʻa taʻe ʻi ai ha kato paʻanga pe kato fononga, pea ʻe tokonaki ʻe he ʻEikí maʻa ʻenau ngaahi fie maʻú; 92–97, ʻOku tatali mai ʻa e ngaahi mahaki fakaʻauha mo e ngaahi fakamalaʻiá kiate kinautolu ʻoku ʻikai te nau tali ʻa e ongoongoleleí; 98–102, ʻOku fakahā mai ʻa e hiva foʻou ʻo e huhuʻi ʻo Saioné, 103–110, Tuku ke tuʻu ʻa e tangata taki taha ʻi hono lakanga ʻoʻoná pea ngāue ʻi he lakanga ʻoʻoná; 111–120, Kuo pau ke fakahā ʻe he kau tamaioʻeiki ʻa e ʻEikí ʻa e fakaʻauha ʻo e anga-fakalielia ʻo e ngaahi ʻaho fakaʻosí.

Vahe 85

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 27 Nōvema 1832 (History of the Church, 1:298–299). Ko e vahe ko ʻení ko e konga ia ʻo ha tohi naʻe fai ʻe he Palōfitá kia U. W. Felipisi, ʻa ia naʻá ne lolotonga nofo ʻi Tauʻatāina, ʻi Mīsuli. Naʻe fai mai ia ko e tali ki ha ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo e Kāingalotu naʻa nau hiki mai ki Saione ka naʻe ʻi kai te nau maʻu hanau ngaahi tofiʻa ʻo fakatatau ki he founga kuo ʻosi fokotuʻu ʻi he Siasí.

1–5, Kuo pau ke maʻu ʻa e ngaahi tofiʻa ʻi Saioné ʻi he fakatapui; 6–12, ʻOku ʻi ai ha tokotaha māfimafi mo mālohi ke ne foaki ki he Kāingalotú ʻa honau tofiʻa ʻi Saioné.

Vahe 86

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 6 Tīsemá 1832 (History of the Church, 1:300). Naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení lolotonga hono toe vakaiʻi mo fakatonutonu ʻe he Palōfitá ʻa e tatau ʻo hono liliu ʻo e Tohi Tapú ʻa ia naʻe hiki nima.

1–7, ʻOku fakahā mai ʻe he ʻEikí hono ʻuhinga ʻo e talanoa fakatātā ʻo e uité mo e teá; 8–11, ʻOkú ne fakamatalaʻi ʻa e ngaahi tāpuaki ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, kiate kinautolu ʻoku nau hoko ko e kau ʻea-hoko fakalao ʻo fakatatau ki he kakanó.

Vahe 87

Ko e fakahā mo e kikite ʻo kau ki he taú, naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he ʻaho 25 Tīsema, 1832 (History of the Church, 1:301–302). Naʻe maʻu ʻa e vahe ko ʻení ʻi ha taimi ʻa ia naʻe nofo ai ʻa e kau takí ʻo fakalaulauloto mo fakakaukau ki he fakapōpulaʻi ʻo e kakai mei ʻAfiliká ʻi he konitinēniti ʻAmeliká pea mo hono fakapōpulaʻi ʻo e fānau ʻa e tangatá ʻi he māmaní kotoa.

1–4, ʻOku tomuʻa fakahā ʻa e tau ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi Siteiti Fakatokelaú mo e ngaahi Siteiti Fakatongá; 5–8, ʻE tō ai ʻa e ngaahi fakatuʻutāmaki lahi ki he kakai kotoa ʻo e māmaní.

Vahe 88

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 27 Tīsemá 1832 (History of the Church, 1:302–312). Naʻe ui ia ʻe he Palōfitá ko e “‘lou ʻōlive’ … naʻe pakiʻi mei he ʻAkau ʻo Palataisí, ko e pōpoaki ʻo e melino ʻa e ʻEikí kiate kitautolu” (History of the Church, 1:316). ʻOku hā mei he ngaahi lekooti fakahisitōliá naʻe maʻu ha ngaahi konga ʻo e fakahā ko ʻení ʻi he ʻaho 27 mo e 28 Tīsema 1832, mo e ʻaho 3 Sānuali 1833.

1–5, ʻOku maʻu ʻe he Kāingalotu tui faivelengá ʻa e Fakafiemālié, ʻa ia ko e talaʻofa ʻo e moʻui taʻengatá; 6–13, ʻOku angi mo puleʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻe he Maama ʻo Kalaisí; 14–16, ʻOku hoko mai ʻa e Toetuʻú tuʻunga ʻi he Huhuʻí; 17–31, ʻOku hanga ʻe he talangofua ki he fono fakasilesitialé, fakatelesitialé pe fakatilesitialé ʻo teuteuʻi ʻa e tangatá ki he ngaahi puleʻanga mo e nāunau ko iá; 32–35, Ko kinautolu ʻoku nau loto ke nau nofo ʻi he angahalá te nau kei ʻuli ai pē kinautolu; 36–41, ʻOku puleʻi ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻe he fono; 42–45, Kuo foaki mai ʻe he ʻOtuá ha fono ki he ngaahi meʻa kotoa pē; 46–50, ʻE ʻiloʻi ʻe he tangatá, ʻio, ʻa e ʻOtuá; 51–61, Ko e talanoa fakatātā ʻo e tangata naʻá ne fekauʻi atu ʻene kau tamaioʻeikí ki he ngoué peá ne ʻaʻahi atu kiate kinautolu taki taha; 62–73, ʻUnuʻunu atu ki he ʻEikí, pea te mou mamata ki hono fofongá; 74–80, Fakamāʻoniʻoniʻi ʻa kimoutolu pea mou feakoʻiʻaki ʻa e ngaahi tokāteline ʻo e puleʻangá; 81–85, Ko e tangata kotoa pē kuo lea fakatokanga ki aí ʻoku totonu ke ne lea fakatokanga foki ki hono kaungāʻapí; 86–94, ʻOku hanga ʻe he ngaahi fakaʻilongá, ngaahi fuʻu liliu lahi ʻi he ngaahi ʻelemēnití mo e kau ʻāngeló ʻo teuteu ʻa e hāʻeleʻangá ki he hāʻele mai ʻa e ʻEikí; 95–102, ʻOku hanga ʻe he talupite ʻa e ʻāngeló ʻo ui hake ʻa e kakai maté ʻo fakatatau ki honau fakahokohokó; 103–116, ʻOku fakahā ʻe he talupite ʻa e ʻāngeló ʻa hono fakafoki mai ʻo e ongoongoleleí, ko e hinga ʻa Pāpiloné, mo e tau ʻa e ʻOtua māfimafí; 117–126, Fekumi ki he ʻiló, fokotuʻu ha fale ʻo e ʻOtuá (ko ha temipale), pea fakakofuʻi ʻa kimoutolu ʻaki ʻa e haʻi ʻo e manavaʻofá; 127–141, ʻOku fakahā mai ʻa e fakahokohoko ʻo e Akoʻanga ʻo e Kau Palōfitá, pea kau ai ʻa e ouau ʻo e fufulu ʻo e vaʻé.

Vahe 89

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 27 ʻo Fēpuelí 1833 (History of the Church, 1:327–329). Naʻe tupu mei he ngāue ʻaki ʻe he kau tangatá ʻi muʻa ʻa e tapaká ʻi heʻenau ngaahi fakatahá, naʻe fakatupu ai ha fakalaulauloto ki ai ʻa e Palōfitá, peá ne fehuʻi ki he ʻEikí ʻo kau ki ai. Naʻe maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení, ʻa ia ʻoku ʻiloa ko e Lea ʻo e Potó. Ko e ʻuluaki veesi ʻe tolú naʻe ʻuluaki hiki ia ko ha talateu mo ha fakamatala naʻe ueʻi fakalaumālie ʻa e Palōfitá ke ne tohi.

1–9, Ko hono fakamatalaʻi ʻo e anga hono fakaʻaongaʻi ʻo e uainé, ngaahi inu mālohí, tapaká, mo e ngaahi inu velá; 10–17, ʻOku tuʻutuʻuni ʻa e ngaahi ʻakau īkí, fuaʻi ʻakaú, kakanoʻi manú, mo e kēlení ke ngāue ʻaki ʻe he tangatá mo e fanga manú; 18–21, ʻOku hanga ʻe he talangofua ki he fono ʻo e ongoongoleleí, kau ai ʻa e Lea ʻo e Potó, ʻo ʻomi ʻa e ngaahi tāpuaki fakatuʻasino mo fakalaumālie.

Vahe 90

Ko e fakahā kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻa ia naʻe fai mai ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 8 Māʻasi 1833 (History of the Church, 1:329–331). Ko e fakahā ko ʻení ko ha sitepu hoko atu pē ia ʻi hono fokotuʻu ʻo e Kau Palesiteni ʻUluakí (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 81); pea naʻe tupu ai hono fakanofo ʻi he ʻaho 18 Māʻasi 1833 ʻa e ongo tokoni ʻoku lau ki aí.

1–5, ʻOku foaki mai ʻa e ngaahi kī ʻo e puleʻangá kia Siosefa Sāmita pea fou atu ʻiate ia ki he Siasí; 6–7, ʻOku totonu ke kau ʻa Sitenei Likitoni mo Feletiliki G. Uiliamisi ʻi he Kau Palesiteni ʻUluakí; 8–11, Kuo pau ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki he ngaahi puleʻanga ʻo ʻIsilelí, ki he kau Senitailé, pea ki he kau Siú, ʻo fanongo ʻa e tangata taki taha ʻi heʻene lea ʻaʻaná, 12–18, Kuo pau ke hanga ʻe Siosefa Sāmita mo hono ongo tokoní ʻo fakamaau ʻa e Siasí; 19–37, ʻOku faleʻi ʻe he ʻEikí ha niʻihi fakafoʻituitui kehekehe ke nau ʻaʻeva angatonu pea ngāue ʻi hono puleʻangá.

Vahe 91

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 9 Māʻasi 1833 (History of the Church, 1:331–332). Ko e taimi ko ʻení naʻe femoʻuekina ai ʻa e Palōfitá ʻi hono liliu ʻo e Fuakava Motuʻá. ʻI heʻene aʻu mai ki he konga ko ia ʻo e ngaahi tohi fakakuongamuʻa ko ʻení ʻa ia naʻe ui ko e ʻApokelefá, naʻá ne fehuʻi ai ki he ʻEikí peá ne maʻu ai ʻa e fakahinohino ko ʻení.

1–3, ʻOku liliu totonu ha konga lahi ʻo e ʻApokelefá ka ʻoku ʻi ai hono ngaahi konga lahi naʻe toki tānaki mai ki mui ʻi he nima ʻo e kau tangata ʻa ia ʻoku ʻikai totonu, 4–6, ʻOku ʻaonga ia kiate kinautolu ʻoku fakamāmaʻi ʻe he Laumālié.

Vahe 92

Ko e fakahā naʻe fai mai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 15 Māʻasi 1833 (History of the Church, 1:333). Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ʻo fakataumuʻa kia Feletiliki G. Uiliamisi, ʻa ia naʻe toki fili ke hoko ko ha tokoni ʻi he Kau Palesiteni ʻUluakí.

1–2, ʻOku fai mai ʻe he ʻEikí ha fekau ʻo kau ki hono fakakau ha taha ki he kautaha uouongatahá.

Vahe 93

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 6 Mē 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Ko kinautolu kotoa pē ʻoku tui faivelengá te nau mamata ki he ʻEikí; 6–18, Naʻe fakamoʻoniʻi ʻe Sione naʻe tupulaki ʻa e ʻAlo ʻo e ʻOtuá mei he angaʻofa ki he angaʻofa kae ʻoua kuó ne maʻu hono fonu ʻo e nāunau ʻo e Tamaí; 19–20, Ko e kakai tui faivelenga kotoa pē, ʻoku nau tupulaki mei he angaʻofa ki he angaʻofá, te nau maʻu foki mo hono fonú; 21–22, Ko kinautolu kuo fanauʻi ʻia Kalaisí ko e Siasi ʻo e ʻUluaki Fānaú ʻa kinautolu; 23–28, Naʻe maʻu ʻe Kalaisi hono kakato ʻo e moʻoni kotoa pē, pea ʻe lava ʻe he tangatá ʻo maʻu ia ʻi heʻenau talangofuá; 29–32, Naʻe ʻi he kamataʻangá ʻa e tangatá fakataha mo e ʻOtuá; 33–35, ʻOku taʻengata ʻa e ngaahi ʻelemēnití, pea ʻe lava ʻe he tangatá ʻo maʻu hono kakato ʻo e fiefiá ʻi he Toetuʻú; 36–37, Ko e nāunau ʻo e ʻOtuá ko e ʻatamai poto; 38–40, ʻOku taʻehalaia ʻa e fānaú ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá tuʻunga ʻi he huhuʻi ʻa Kalaisí; 41–53, ʻOku fekau ki he kau takimuʻá ke fakamaau honau ngaahi fāmilí.

Vahe 94

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani. ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 6 Mē 1833 (History of the Church, 1:346–347). ʻOku fili ʻa Hailame Sāmita, Leinolitisi Kahuni, mo Sēleti Kaata ke nau hoko ko ha kōmiti langa ʻa e Siasí.

1–9, ʻOku fai mai ʻe he ʻEikí ha fekau ʻo fekauʻaki mo hono langa ha fale ki he ngāue ʻa e Kau Palesitení; 10–12, ʻE langa ha fale paaki tohi; 13–17, ʻOku vahe ha ngaahi tofiʻa ʻe niʻihi.

Vahe 95

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 1 Sune 1833 (History of the Church, 1:350–352). Ko e fakahā ko ʻení ko hano hoko atu ia ʻo ha ngaahi fakahinohino fakalangi ke langa ha ngaahi fale ʻo e lotu mo e ako, kae tautautefito ki he fale ʻo e ʻEikí (vakai ki he vahe 88:119–136 mo e vahe 94).

1–6, ʻOku valokiʻi ʻa e Kāingalotú koeʻuhi ko e ʻikai te nau langa ʻa e fale ʻo e ʻEikí; 7–10, ʻOku finangalo ʻa e ʻEikí ke ngāue ʻaki hono falé ke tāpuakiʻi ʻaki ʻa hono kakaí ha mālohi mei ʻolunga; 11–17, Kuo pau ke fakatapui ʻa e falé ke hoko ko ha fale ʻo e lotu pea hoko ko e akoʻanga ʻo e kau ʻAposetoló.

Vahe 96

Ko e fakahā naʻe fai mai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻo fakahā mai ai ʻa e anga ʻo e kolo pe ko e siteiki ʻo Saioné ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 4 Sune 1833, ko ha sīpinga ki he Kāingalotu ʻi Ketilaní (History of the Church, 1:352–353). Naʻe hoko ʻeni ʻi ha konifelenisi ʻa e kau taulaʻeiki lahí, pea ko e tefitoʻi meʻa naʻe fakakaukauʻi aí ko e meʻa ke fai ki ha ngaahi konga kelekele ʻe niʻihi, ʻa ia naʻe ʻiloa ko e faama Falaniseé, pea naʻe maʻu ʻe he Siasí ʻo ofi ki Ketilani. Ka ko e meʻa ʻi he ʻikai ke loto-taha ʻa e konifelenisí pe ko hai te ne tokangaʻi ʻa e fāmá, naʻa nau loto kotoa ke fehuʻi ki he ʻEikí ʻo kau ki he meʻa ko iá.

1, Kuo pau ke ngaohi ke mālohi ʻa e Siteiki ʻo Saione ʻi Ketilaní; 2–5, Kuo pau ke hanga ʻe he pīsopé ʻo vahevahe ʻa e ngaahi tofiʻá ki he Kāingalotú; 6–9, Ke hoko ʻa Sione Sionisoni ko ha mēmipa ʻo e kautaha uouongatahá.

Vahe 97

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 2 ʻAokosi 1833 (History of the Church, 1:400–402). ʻOku fekauʻaki hangatonu pē ʻa e fakahā ko ʻení mo e ngaahi meʻa ʻa e Kāingalotú ʻi Saione, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi ha tali ki he fehuʻi naʻe fai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí ʻo kau ki ha fakahinohino ki ai. Naʻe lolotonga fehangahangai ʻa e kāingalotu ʻo e Siasi ʻi Mīsulí ʻi he taimi ko ʻení mo ha fakatanga lahi, pea ʻi he ʻaho 23 Siulai 1833, naʻe fakamālohiʻi ai ʻa kinautolu ke nau fakamoʻoni ʻi ha tohi aleapau ke nau hiki mei he Vahefonua Siakisoní.

1–2, ʻOku tāpuekina ha tokolahi ʻo e Kāingalotu ʻi Saioné (Vahefonua Siakisoní, Mīsuli) koeʻuhi ko ʻenau tui faivelengá; 3–5, ʻOku fakamālō kia Paʻale P. Pālati koeʻuhi ko ʻene ngaahi ngāue ʻi he akoʻanga ʻi Saioné; 6–9, ʻOku tali ʻe he ʻEikí ʻa kinautolu ʻoku nau tauhi ʻa ʻenau ngaahi fuakavá; 10–17, Kuo pau ke langa ha fale ʻi Saione ʻa ia ʻe lava ʻa e loto-maʻá ʻo mamata ai ki he ʻOtuá; 18–21, Ko Saione ʻa e loto-maʻá; 22–28, ʻE hao ʻa Saione mei he ngaahi tautea ʻa e ʻEikí ʻo kapau te ne tui faivelenga.

Vahe 98

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 6 ʻAokosi 1833 (History of the Church, 1:403–406). Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení koeʻuhi ko hono fakatangaʻi ʻo e Kāingalotu ʻi Mīsulí. Naʻe fakanatula pē ki he Kāingalotu ʻi Mīsulí, ke nau ongoʻi ha holi ke fakafepakiʻi mo sāuni, koeʻuhi ko ʻenau faingataʻaʻia fakasino mo e mole ʻo ʻenau koloá. Ko ia, naʻe fai mai ai ʻe he ʻEikí ʻa e fakahā ko ʻení. Neongo ne ʻosi aʻu atu ki he Palōfitá ʻi Ketilani (ʻa ia ʻoku maile ʻe hivangeau hono mamaʻó) ʻa e ngaahi ongoongo ʻe niʻihi ʻo kau ki he ngaahi palōpalema ʻi Mīsulí, ka ʻe ʻikai lava ke ne ʻilo ki hono fakatuʻutāmaki ʻo e meʻa ne hokó ʻi he ʻaho ko ʻení tuku kehe ʻi hano fakahā ia kiate ia ʻi ha fakahā.

1–3, ʻE hoko ʻa e ngaahi faingataʻaʻia ʻo e Kāingalotú ko ha meʻa ia ʻe kau lelei kiate kinautolu; 4–8, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau poupou ki he lao fakakonisitūtone ʻo e fonuá; 9–10, ʻOku totonu ke poupouʻi ha kau tangata faitotonu, anga-fakapotopoto, mo lelei ki he puleʻanga fakamāmaní; 11–15, ʻE maʻu ʻa e moʻui taʻengatá ʻe kinautolu ʻoku nau foaki ʻenau moʻuí koeʻuhi ko e ngāue ʻa e ʻEikí; 16–18, Taʻofi ʻa e taú kae fakahā ʻa e melinó; 19–22, ʻOku valokiʻi mo fekauʻi ʻa e Kāingalotu ʻi Ketilaní ke nau fakatomala; 23–32, ʻOku fakahā mai ʻe he ʻEikí ʻa ʻene ngaahi fono ʻa ia ʻokú ne puleʻi ʻa e ngaahi fakatangá mo e ngaahi faingataʻaʻia ʻoku tuku ke hoko mai ki hono kakaí; 33–38, ʻOku toki fakatonuhiaʻi pē ʻa e taú ʻi he taimi ʻoku fekauʻi ai ia ʻe he ʻEikí; 39–48, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau fakamolemoleʻi ʻa honau ngaahi filí, ʻa ia, ʻo kapau te nau fakatomala, te nau hao foki mei he tautea ʻa e ʻEikí.

Vahe 99

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Sione Moataki, ʻi ʻAokosi 1832, ʻi Hailame, ʻOhaiō. Neongo naʻe hā atu ʻi he ngaahi pulusi ʻo e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá ʻo kamata mei he 1876 naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení ʻi Ketilani, ʻi ʻAokosi 1883, ka ʻoku hanga ʻe he ngaahi pulusi ki muʻa atú mo e ngaahi lekooti fakahisitōlia kehé ʻo fakamoʻoniʻi hono totonu ʻo e fakamatala ko ʻení.

1–8, ʻOku ui ʻa Sione Moataki ke malangaʻaki ʻa e ongoongoleleí, pea ko kinautolu ʻoku nau tali iá ʻoku nau tali ʻa e ʻEikí pea te nau maʻu ʻa e ʻaloʻofá.

Vahe 100

Ko e fakahā naʻe fai mai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Pitisipeeki, ʻi Niu ʻIoke, ʻi he ʻaho 12 ʻOkatopa 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Kuo ʻosi ha ngaahi ʻaho lahi ʻo e mamaʻo ʻa e ongo tangatá ni mei hona fāmilí, pea naʻá na ongoʻi haʻana hohaʻa ʻo kau kiate kinautolu.

1–4, Kuo pau ke malanga ʻaki ʻe Siosefa mo Sitenei ʻa e ongoongoleleí ki hono fakamoʻui ʻo e ngaahi laumālié; 5–8, ʻE foaki kiate kinaua ʻi he houa pē ko iá ʻa e meʻa ke na leaʻakí; 9–12, ʻE hoko ʻa Sitenei ko e tangata lea pea hoko ʻa Siosefa ko e tangata maʻu fakahā, pea fakamoʻoni ʻi he mālohi lahi; 13–17, ʻE fokotuʻu hake ʻe he ʻEikí ha kakai haohaoa, pea ʻe fakamoʻui ʻa e kau talangofuá.

Vahe 101

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 16 Tīsema 1833 (History of the Church, 1:458–464). ʻI he taimi ko ʻení naʻe lolotonga fepaki ʻa e Kāingalotu kuo nau fakataha mai ki Mīsulí mo e fakatanga lahi. Kuo hanga ʻe he kau fakamoveuveú ʻo tuli ʻa kinautolu mei honau ngaahi ʻapi ʻi he Vahefonua Siakisoní; pea kuo feinga ha niʻihi ʻo e Kāingalotú ke maʻu hanau nofoʻanga ʻi he Vahefonua Veni Puleiní, ka naʻe muimui atu ʻiate kinautolu ʻa e fakatangá. Ko e tokolahi ʻo e Siasí naʻa nau lolotonga ʻi he Vahefonua Keleí ʻi Mīsuli ʻi he taimi ko iá. Naʻe lahi ʻa e ngaahi fakamanamana ke tāmateʻi ʻa e kakai ʻe niʻihi ʻo e Siasí. Kuo mole mei he kakaí ʻa e nāunau ki honau ngaahi falé, mo e ngaahi kofu, mo e fanga monumanú, mo ʻenau ngaahi koloa fakafoʻituitui kehé, pea ko e lahi ʻo ʻenau ngaahi ngoué kuo fakaʻauha.

1–8, ʻOku tauteaʻi ʻa e Kāingalotú pea nau faingataʻaʻia koeʻuhí ko ʻenau ngaahi maumau-fonó; 9–15, ʻE tō mai ʻa e houhau ʻo e ʻEikí ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē, ka ʻe tānaki fakataha ʻa hono kakaí pea fakafiemālieʻi ʻa kinautolu; 16–21, ʻE fokotuʻu ʻa Saione mo hono ngaahi siteikí; 22–31, ʻOku fakahā mai ʻa e anga ʻo e moʻuí lolotonga ʻa e Nofo Tuʻí; 32–42, ʻE toki tāpuakiʻi leva ʻa e Kāingalotú pea fakapaleʻi ʻa kinautolu; 43–62, ʻOku fakatātaaʻi ʻe he talanoa fakatātā ʻo e ʻeikí mo e ngaahi fuʻu ʻōlivé ʻa e ngaahi faingataʻa ʻe hoko pea mo hono huhuʻi ʻo Saioné; 63–75, ʻOku fekau ke hokohoko atu ʻa e tānaki fakataha mai ʻo e Kāingalotú; 76–80, Naʻe fokotuʻu ʻe he ʻEikí ʻa e Konisitūtone ʻo e ʻIunaiteti Siteití; 81–101, Kuo pau ke tangi ʻa e Kāingalotú ke fai hano totongi ki he ngaahi ngāue hala kuo fai kiate kinautolú, ʻo fakatatau ki he talanoa fakatātā ʻo e fefiné mo e fakamaau taʻe-angatonú.

Vahe 102

Ko e ngaahi miniti ʻo hono fokotuʻu ʻo e ʻuluaki fakataha alēlea māʻolunga ʻo e Siasí, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 17 Fēpueli 1834 (History of the Church, 2:28–31). Naʻe hiki ʻa e ngaahi ʻuluaki minití ʻe ʻEletā ʻŌliva Kautele mo ʻEletā ʻOasoni Haiti. Naʻe ʻosi mei ai ha ʻaho ʻe ua pea naʻe fakatonutonu ʻa e minití ʻe he Palōfitá, pea lau ia ki he fakataha alēlea māʻolungá, pea tali ia ʻe he fakataha alēleá. ʻOku fekauʻaki ʻa e veesi 30 ki he 32 mo e Fakataha Alēlea ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá, pea naʻe tānaki mai ia ʻe he Palōfita ko Siosefa Sāmitá ʻi he 1835 ʻi he taimi naʻá ne teuteuʻi ai ʻa e vahe ko ʻení ke pulusi ʻi he Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá.

1–8, ʻOku fili ha fakataha alēlea māʻolunga ke nau fakaleleiʻi ha ngaahi faingataʻa mahuʻinga ʻoku hoko ʻi he Siasí; 9–18, ʻOku fokotuʻu mai ha ngaahi founga ki hono fakakaukauʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku hokó; 19–23, ʻOku fakahoko ʻe he palesiteni ʻo e fakataha alēleá ʻa e tuʻutuʻuní; 24–34, ʻOku fokotuʻu mai ʻa e founga ki hono fai ʻo ha tangi koeʻuhí ko e tuʻutuʻuni naʻe faí.

Vahe 103

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 24 Fēpueli 1834 (History of the Church, 2:36–39). Naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení hili ʻa e aʻu mai ki Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻa Paʻale P. Pālati mo Laimani Uaiti, ʻa ia naʻá na haʻu mei Mīsuli ke alea mo e Palōfitá ʻo kau ki hono tokoniʻi mo hono fakafoki ʻo e Kāingalotú ki honau ngaahi kelekelé ʻi he Vahefonua Siakisoní.

1–4, Ko e ʻuhinga naʻe tuku ai ʻe he ʻEikí ke fakatangaʻi ʻa e Kāingalotu ʻi he Vahefonua Siakisoní; 5–10, ʻE ikuna ʻa e Kāingalotú kapau te nau tauhi ʻa e ngaahi fekaú; 11–20, ʻE hoko mai hono huhuʻi ʻo Saioné ʻi he mālohi, pea ʻe muʻomuʻa ʻa e ʻEikí ʻi hono kakaí; 21–28, ʻOku fekau ke fakataha mai ʻa e kāingalotú ki Saione, pea ko kinautolu te nau tuku hifo ʻa ʻenau moʻuí te nau toe maʻu ia; 29–40, ʻOku ui ha kau tangata ʻe niʻihi ke nau fokotuʻu ʻa e ʻApitanga ʻo Saioné pea nau ʻalu ki Saione, pea ʻoku talaʻofa kiate kinautolu te nau ikuna ʻo kapau te nau faivelenga.

Vahe 104

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he ʻaho 23 ʻEpeleli 1834, ʻo kau ki he kautaha uouongatahá, pe ko e kautaha ʻo e Siasí kuo fokotuʻu ke ʻaonga ki he kakai masivá (History of the Church, 2:54–60). Ko e taimi ʻeni naʻe fai ai ʻa e fakataha alēlea ʻa e Kau Palesiteni ʻUluakí mo e kau taulaʻeiki lahi kehe, ʻa ia naʻe fakakaukauʻi ai ʻa e ngaahi fiemaʻu fakatuʻasino ʻoku fie maʻu vave ʻe he kakaí. Naʻe pau ke taʻofi fakataimi ʻa e kautaha uouongataha ʻi Ketilaní pea toe fokotuʻu foʻou, pea ke vahevahe ʻa e ngaahi koloá ki he ngaahi tufakanga tauhi ʻe vahevahe ia ʻi he kau mēmipa ʻo e kautahá.

1–10, Ko e Kau Māʻoniʻoni ko ia ʻoku nau maumauʻi ʻa e ngaahi lao ʻo e kautaha uouongatahá ʻe fakamalaʻiaʻi ʻa kinautolu; 11–16, ʻOku tokonaki ʻe he ʻEikí maʻa ʻene Kau Māʻoniʻoní ʻi heʻene founga ʻaʻana; 17–18, ʻOku hanga ʻe he fono ʻo e ongoongoleleí ʻo puleʻi ʻa e anga hono tokangaʻi ʻo e masivá; 19–46, ʻOku fakamahinoʻi mai ʻa e ngaahi tufakanga tauhi mo e ngaahi tāpuaki ʻo e niʻihi tokolahi ʻo e kau tangatá; 47–53, Kuo pau ke ngāue mavahevahe pē ʻa e kautaha uouongataha ʻi Ketilaní mei he kautaha ʻi Saione; 54–66, ʻOku fokotuʻu ʻa e tauhiʻanga koloa toputapu ʻa e ʻEikí ki hono pulusi ʻo e ngaahi tohi folofolá; 67–77, Kuo pau ke ngāue ʻa e tauhiʻanga koloa fakakātoa ʻo e kautaha uouongatahá ʻo makatuʻunga ʻi he felototahaʻaki; 78–86, Ko kinautolu ʻoku nau kau ki he kautaha uouongatahá kuo pau ke nau totongi honau ngaahi moʻua kotoa pē, pea ʻe fakahaofi ʻa kinautolu ʻe he ʻEikí mei honau ngaahi moʻua fakapaʻangá.

Vahe 105

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he kauvai ʻo e Vaitafe Taumātaʻú, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 22 Sune 1834 (History of the Church, 2:108–111). Naʻe ʻāsili ai pē ʻa e lahi ange ʻa e fakatanga ʻa e kakai fakamoveuveú ki he Kāingalotu ʻi Mīsulí; pea naʻe ʻi ai ʻa e ngaahi kulupu naʻe fokotuʻu mei ha ngaahi vahefonua lahi ʻa ia naʻa nau fakahā ʻa ʻenau fakakaukau ke fakaʻauha ʻa e kakaí. Naʻe haʻu ʻa e Palōfitá mei Ketilani ʻo taki mai ha kaungā-fononga ʻa ia naʻe ui ko e ʻApitanga ʻo Saioné, ʻo nau ʻomi ʻa e vala mo e ngaahi koloa kehe. Naʻe lolotonga ha mālōlō ʻa e kaungā-fononga ko ʻení ʻi he kauvai ʻo e Vaitafe ko Taumātaʻú, naʻe maʻu ai ʻe he Palōfitá ʻa e fakahaá.

1–5, ʻE langa hake ʻa Saione ʻi he tauhi ki he fono fakasilesitiale; 6–13, ʻOku fakatatali hono huhuʻi ʻo Saioné ʻo kiʻi fuofuoloa siʻi; 14–19, ʻE fai ʻe he ʻEikí ʻa e ngaahi tau ʻa Saioné; 20–26, Kuo pau ke fakapotopoto pea ʻoua ʻe pōlepole ʻa e Kāingalotú koeʻuhi ko ha ngaahi ngāue lalahi ʻi heʻenau tānaki maí; 27–30, ʻOku totonu ke fakatau mai ʻa e ngaahi konga kelekele ʻi he vahefonua Siakisoní mo e ngaahi vahefonua ofi maí; 31–34, Kuo pau ke maʻu ʻe he kaumātuʻá ha fakakoloa ʻi he fale ʻo e ʻEikí ʻi Ketilani; 35–37, ʻE fakamāʻoniʻoniʻi ʻa e Kāingalotu kuo ui mo filí; 38–41, Kuo pau ke hiki hake ʻe he Kāingalotú ha fuka ʻo e melino ki he māmaní.

Vahe 106

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 25 Nōvema 1834 (History of the Church, 2:170–171). ʻOku fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ʻo fakataumuʻa kia Uāleni A. Kautele, ko e taʻokete ʻo ʻŌliva Kautelé.

1–3, ʻOku ui ʻa Uāleni A. Kautele ke ne hoko ko ha ʻōfisa pule fakalotofonua; 4–5, ʻE ʻikai hoko mai ʻa e Hāʻele ʻAnga Uá ʻo hangē ha kaihaʻa ki he fānau ʻo e māmá; 6–8, ʻOku muimui atu ha ngaahi tāpuaki mahuʻinga ʻi he ngāue faivelenga ʻi he Siasí.

Vahe 107

Ko e fakahā ʻoku kau ki he Lakanga Fakataulaʻeikí, ʻa ia naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 28 Māʻasi 1835 (History of the Church, 2:209–217). Naʻe fakataha ʻa e Toko Hongofulu Mā Uá ʻi ha fakataha alēlea ʻi he ʻaho kuo lau ki aí, ʻo nau taki taha vete honau ngaahi vaivaí mo e ngaahi fehālākí, pea fakahā honau loto ke fakatomalá, mo fekumi ki ha fakahinohino lahi ange mei he ʻEikí. Naʻe ofi ke nau mātuku atu ki he ngaahi potu fonua kuo vaheʻi ke nau fai ai ʻa e ngāue fakafaifekaú. Neongo naʻe maʻu ha ngaahi konga ʻo e fakahā ko ʻení ʻi he ʻaho kuo lau ki aí, ka ʻoku fakamahinoʻi mai ʻe he ngaahi lekooti fakahisitōliá naʻe ʻi ai ha ngaahi konga ʻe niʻihi naʻe maʻu ia ʻi ha ngaahi taimi kehekehe, mo e niʻihi naʻe maʻu talu mei Nōvema ʻo e 1831.

1–6, ʻOku ʻi ai ha lakanga fakataulaʻeiki ʻe ua: ko e faka-Melekisētekí mo e faka-ʻĒloné; 7–12, Ko kinautolu ʻoku nau maʻu ʻa e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí ʻoku nau maʻu ʻa e mālohi ke ngāue ʻi he ngaahi lakanga kotoa pē ʻo e Siasí; 13–17, ʻOku pule ʻa e pīsopé mo hono ongo tokoní ki he Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné, ʻa ia ʻoku nau fakahoko ʻa e ngaahi ouau fakatuʻasinó; 18–20, ʻOku maʻu ʻe he Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí ʻa e ngaahi kī ʻo e ngaahi tāpuaki fakalaumālie kotoa pē; ʻoku maʻu ʻe he Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné ʻa e ngaahi kī ʻo e tauhi mai ʻa e kau ʻāngeló; 21–38, ʻOku hoko ʻa e Kau Palesiteni ʻUluakí, ko e Toko Hongofulu Mā Uá, mo e Kau Fitungofulú ko e ngaahi kōlomu pulé, ʻa ia kuo pau ke fai ʻenau ngaahi tuʻutuʻuní ʻi he loto-taha mo e māʻoniʻoni; 39–52, ʻOku fokotuʻu ʻa e hokohoko fakapēteliaké ʻo kamata meia ʻĀtama kia Noa; 53–57, Naʻe fakataha ʻa e Kau Māʻoniʻoni ʻi muʻá ki ʻĀtama-ʻonitai-ʻĀmani, pea naʻe hā mai ʻa e ʻEikí kiate kinautolu; 58–67, ʻOku fekau ki he Toko Hongofulu Mā Uá ke nau fokotuʻutuʻu maau ʻa e kau ʻōfisa ʻo e Siasí; 68–76, ʻOku hoko ʻa e kau pīsopé ko e kau fakamaau ʻi ʻIsileli; 77–84, ʻOku hoko ʻa e Kau Palesiteni ʻUluakí mo e Toko Hongofulu Mā Uá ko e fakamaau māʻolunga taha ʻi he Siasí; 85–100, ʻOku pule ʻa e kau palesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí ki heʻenau ngaahi kōlomú taki taha.

Vahe 108

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 26 Tīsema 1835 (History of the Church, 2:345). Naʻe maʻu ʻa e vahe ko ʻení ʻi ha kole ʻa Laimani Selamani, ʻa ia naʻe toki fakanofo ko ha taulaʻeiki lahi mo ha fitungofulu, pea naʻá ne haʻu ki he Palōfitá mo ha kole ke maʻu ha fakahā ʻo fakamatalaʻi mai hono fatongiá.

1–3, ʻOku fakamolemoleʻi ʻa e ngaahi angahala ʻa Laimani Selamaní kiate ia; 4–5, ʻE lau fakataha ia mo e kaumātuʻa taki ʻo e Siasí; 6–8, ʻOku ui ia ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí mo fakamālohia hono kāingá.

Vahe 109

Ko e lotu naʻe fai ʻi hono fakatapui ʻo e temipale ʻi Ketilaní, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 27 Māʻasi 1836 (History of the Church, 2:420–426). Fakatatau ki he fakamatala naʻe hiki ʻe he Palōfitá, naʻe fakahā mai ʻa e lotu ko ʻení kiate ia ʻi ha fakahā.

1–5, Naʻe langa ʻa e Temipale Ketilaní ke hoko ko ha feituʻu ʻe hāʻele mai ki ai ʻa e Foha ʻo e Tangatá; 6–21, ʻE hoko ia ko ha fale ʻo e lotu, ʻaukai, tui, ako, nāunau, mo e maau, pea ko ha fale ʻo e ʻOtuá; 22–33, Taumaiā ke veuveuki ʻa e kau taʻe-fakatomala ʻoku nau fakafepakiʻi ʻa e kakai ʻo e ʻEikí; 34–42, ʻOfa ke ʻalu atu ʻa e Kau Māʻoniʻoni ʻi he mālohi ke tānaki mai ʻa e kau māʻoniʻoní ki Saione; 43–53, ʻOfa ke fakahaofi ʻa e Kau Māʻoniʻoní mei he ngaahi meʻa fakamamahi ʻe huaʻi hifo ki he kau fai angahalá ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí; 54–58, ʻOfa ke teuteuʻi ʻa e ngaahi puleʻangá mo e ngaahi kakaí mo e ngaahi siasí ke nau tali ʻa e ongoongoleleí; 59–67, ʻOfa ke lava ʻo huhuʻi ʻa e kau Siú, ko e kau Leimaná, mo ʻIsileli kotoa; 68–80, ʻOfa ke fakakalauni ʻaki ʻa e Kau Māʻoniʻoní ʻa e nāunau mo e lāngilangi pea nau maʻu ʻa e fakamoʻui taʻengatá.

Vahe 110

Ko e ngaahi meʻa-hā-mai ʻa ia naʻe fakahā kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo ʻŌliva Kautele ʻi he temipale ʻi Ketilaní, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 3 ʻEpeleli 1836 (History of the Church, 2:435–436). Naʻe hoko ʻeni ʻi ha fakataha ʻi ha ʻaho Sāpate. ʻOku kamata ʻe he Palōfitá ʻa ʻene fakamatala ki he ngaahi meʻa-hā-maí ʻaki ʻa e ngaahi lea ko ʻení: “ʻI he efiafí, naʻá ku tokoni ki he Kau Palesiteni kehé ʻi hono tufotufaki ʻo e ʻOhomohe ʻa e ʻEikí ki he Siasí, peá u maʻu ia mei he Toko Hongofulu Mā Uá, ʻa ia naʻe ʻonautolu ʻa e faingamālie ke fai ʻa e ngāue ʻi he tēpile toputapú ʻi he ʻaho ko ʻeni. Hili ʻeku fai ʻa e ngāué ni maʻa hoku kāingá, naʻá ku ʻalu leva ki he tuʻunga malangá, pea ʻi he hili hono tukutuku hifo ʻo e ngaahi puipuí, naʻá ku punou hifo fakataha mo ʻŌliva Kautele, ʻi he lotu mamalu mo fakalongolongo. Hili ʻema tutuʻu hake mei he lotú, naʻe fakaava mai kiate kimaua fakatouʻosi ʻa e meʻa-hā-mai ʻoku hā atu ʻi lalo ní” (History of the Church, 2:435).

1–10, ʻOku hā mai ʻa e ʻEiki ko Sihová ʻi he nāunau ʻo ne tali ʻa e Temipale Ketilaní ko hono fale; 11–12, Naʻe hā mai ʻa Mōsese mo ʻIlaiase ʻo foaki mai ʻa e ngaahi kī naʻá na maʻú mo e ngaahi kuongá; 13–16, ʻOku toe foki mai ʻa ʻIlaisiā ʻo foaki mai ʻa e ngaahi kī ʻo hono kuongá ʻo hangē ko e talaʻofa naʻe fai ʻe Malakaí.

Vahe 111

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Seilemi, ʻi Masasuseti, ʻi he ʻaho 6 ʻAokosi 1836 (History of the Church, 2:465–466). ʻI he taimi ko ʻení naʻe fuʻu lahi ʻaupito ʻa e moʻua ʻo e kau taki ʻo e Siasí ko e tupu ʻi heʻenau ngaahi ngāue ʻi he ngāue fakafaifekaú. ʻI he fanongo ʻa e Palōfitá, Sitenei Likitoni, Hailame Sāmita, mo ʻŌliva Kautele ʻoku ʻi ai ha paʻanga lahi te nau lava ʻo maʻu ʻi Seilemi, naʻa nau fononga mei Ketilani, ʻOhaiō, ke vakaiʻi ʻa e fakamatala ko ʻení, fakataha pē mo ʻenau malanga ʻaki ai ʻa e ongoongoleleí. Naʻe fakahoko ʻe he kau tangatá ni ha ngaahi pisinisi fakasiasi pea fai mo haʻanau malanga foki. ʻI he mahino pē ʻe ʻikai te nau lava ʻo maʻu ha paʻangá, naʻa nau foki leva ki Ketilani. ʻOku hā mei he anga hono fakalea ʻo e fakahā ko ʻení ha ngaahi konga mahuʻinga ʻo e meʻa naʻe hokó.

1–5, ʻOku tokangaʻi ʻe he ʻEikí ʻa e ngaahi meʻa fakatuʻasino ʻa ʻene kau tamaioʻeikí; 6–11, Te ne fakahā ha ʻaloʻofa ki Saione mo fakahoko ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē koeʻuhi ko e lelei ʻa ʻene kau tamaioʻeikí.

Vahe 112

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Tōmasi B. Maasi, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 23 Siulai 1837 (History of the Church, 2:499–501). ʻOku ʻi he fakahā ko ʻení ʻa e folofola ʻa e ʻEikí kia Tōmasi B. Maasi ʻo kau ki he Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Ua ʻa e Lamí. Naʻe tohi ʻe he Palōfitá naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení ʻi he ʻaho ʻa ia naʻe fuofua malanga ʻaki ai ʻa e ongoongoleleí ʻi ʻIngilaní. Naʻe hoko ʻa Tōmasi B. Maasi ʻi he taimi ko ʻení ko e Palesiteni ʻo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá.

1–10, Kuo pau ke ʻave ʻe he Toko Hongofulu Mā Uá ʻa e ongoongoleleí mo hiki hake ʻa e leʻo ʻo e fakatokangá ki he ngaahi puleʻanga mo e kakai kotoa pē; 11–15, Kuo pau ke nau toʻo hake honau kolosí, ʻo muimui ʻia Sīsū, mo fafanga ʻene fanga sipí; 16–20, Ko kinautolu ʻoku nau tali ʻa e Kau Palesiteni ʻUluakí ʻoku nau tali ʻa e ʻEikí; 21–29, ʻOku ʻufiʻufi ʻe he fakapoʻulí ʻa e māmaní, pea ko kinautolu pē ʻoku tui mo papitaisó ʻe fakamoʻuí; 30–34, ʻOku maʻu ʻe he Kau Palesiteni ʻUluakí mo e Toko Hongofulu Mā Uá ʻa e ngaahi kī ʻo e kuonga ʻo e kakato ʻo e ngaahi kuongá.

Vahe 113

Ko e ngaahi tali ki ha ngaahi fehuʻi ʻoku kau ki he ngaahi meʻa naʻe tohi ʻe ʻĪsaiá, pea naʻe fai ia ʻe Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Māʻasi 1838 (History of the Church, 3:9–10).

1–6, ʻOku fakahā mai hono ʻuhinga ʻo e Tefito ʻo Sesé, ko e vaʻa ʻoku tupu haké, mo e aka ʻo Sesé; 7–10, ʻOku maʻu ʻe he ngaahi toenga ʻo e hako ʻo Saione ʻa ia naʻe fakamoveteveté ʻa e totonu ki he lakanga fakataulaʻeikí pea ʻoku ui ʻa kinautolu ke nau foki mai ki he ʻEikí.

Vahe 114

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hihifo Mamaʻo, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 17 ʻEpeleli 1838 (History of the Church, 3:23).

1–2, Ko e ngaahi lakanga fakasiasi ko ia naʻe maʻu ʻe kinautolu ʻoku ʻikai te nau tui faivelengá ʻe foaki ia ki ha niʻihi kehe.

Vahe 115

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hihifo Mamaʻo, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 26 ʻEpeleli 1838, ʻo fakahā mai ʻa e finangalo ʻo e ʻOtuá ʻo kau ki hono langa hake ʻo e feituʻu ko iá pea mo e fale ʻo e ʻEikí (History of the Church, 3:23–25). ʻOku fakataumuʻa ʻa e fakahā ko ʻení ki he kau ʻōfisa pule ʻo e Siasí.

1–4, ʻOku ui ʻe he ʻEikí ʻa hono siasí ko e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní; 5–6, ʻOku hoko ʻa Saione mo hono ngaahi siteikí ko e ngaahi potu ʻo e maluʻanga mo e hūfanga ki he Kau Māʻoniʻoní; 7–16, ʻOku fekauʻi ʻa e Kāingalotú ke nau langa ha fale ʻo e ʻEikí ʻi Hihifo Mamaʻo; 17–19, ʻOku maʻu ʻe Siosefa Sāmita ʻa e ngaahi kī ʻo e puleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he māmaní.

Vahe 116

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ofi ki Uaitisi Feli, ʻi ha feituʻu naʻe ui ko Sipilingi Hili, ʻi he Vahefonua Teivisí, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 19 Mē 1838 (History of the Church, 3:35).

Vahe 117

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hihifo Mamaʻo, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 8 Siulaí 1838, ʻo kau ki he ngaahi ngāue naʻe totonu ke fai leva ʻe Uiliami Mākisi, Niueli K. Uitenī, mo ʻŌliva Kelenisā (History of the Church, 3:45–46).

1–9, ʻOku totonu ke ʻoua naʻa mānumanu ʻa e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻEikí ki he ngaahi meʻa fakatuʻasinó, “he ko e hā ʻa e koloá ki he ʻEikí?”; 10–16, Kuo pau ke nau liʻaki ʻa e loto-siokitá, pea ʻe toki toputapu ʻenau ngaahi feilaulaú ki he ʻEikí.

Vahe 118

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hihifo Mamaʻo, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 8 Siulai 1838, ko e tali ki he kolé, “Fakahā mai kiate kimautolu ʻa ho finangaló, ʻe ʻEikí, ʻo kau ki he Toko Hongofulu Mā Uá” (History of the Church, 3:46).

1–3, ʻE tokonaki ʻe he ʻEikí maʻá e ngaahi fāmili ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá; 4–6, Ko hono fakakakato ʻo e ngaahi lakanga ʻi he Toko Hongofulu Mā Uá.

Vahe 119

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hihifo Mamaʻo, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 8 Siulaí 1838, ko e tali ki heʻene kolé: “ʻE ʻEiki! Fakahā mai ki hoʻo tamaioʻeikí ʻa hono lahi ʻo e ngaahi koloa ʻa ho kakaí ʻokú ke fie maʻu ke hoko ko e vahehongofulú” (History of the Church, 3:44). Naʻe teʻeki fakahā mai ki he Siasí ki muʻa ʻi he fakahā ko ʻení ʻa e fono ʻo e vahehongofulú ʻo hangē ko ʻene mahino ʻi he ʻaho ní. Ko e foʻi lea ko ia ko e vahehongofulu naʻe ngāue ʻaki ʻi he lotú pea ʻi he ngaahi fakahā ki muʻá (64:23; 85:3; 97:11) naʻe ʻikai ke ʻuhinga ia ki he vahehongofulu pē ʻe taha, ka ko e ngaahi foaki tauʻatāina kotoa pē, pe ko e ngaahi foaki ʻofa, ki he paʻanga ʻa e Siasí. Naʻe ʻosi foaki mai foki ʻe he ʻEikí ki he Siasí ʻa e fono ʻo e fakatapuí mo e lakanga tauhi ki he koloá, ʻa ia naʻe maʻu ʻe he kāingalotú (kae tautautefito ki he kaumātuʻa takí) ʻi ha fuakava ʻa ia naʻe pau ke taʻengata. Ka koeʻuhí ko e ʻikai ke tauhi ʻe ha niʻihi ʻa e fuakava ko iá, naʻe fakafoki ai ia ʻe he ʻEikí ʻi ha kiʻi taimi siʻi kae foaki mai ʻa e fono ʻo e vahehongofulú ki he Siasí kotoa. Naʻe fehuʻi ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí pe ko e hā hono lahi ʻo ʻenau koloá ʻokú ne fie maʻu ki he ngaahi taumuʻa toputapu. Ko e tali ki aí ʻa e fakahā ko ʻení.

1–5, ʻOku totonu ke totongi ʻe he kau Māʻoniʻoní ʻa ʻenau koloa hulú pea nau toki foaki leva ʻa e vahehongofulu ʻe taha ʻo e tupu ʻo ʻenau koloá ʻi he taʻú ko e vahehongofulu; 6–7, ʻE hanga ʻe heʻenau fai peheé ʻo fakamāʻoniʻoniʻi ʻa e fonua ko Saioné.

Vahe 120

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hihifo Mamaʻo, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 8 Siulai 1838, ʻo fakahā mai ai ʻa e meʻa ʻe fai ki he ngaahi koloa kuo ʻomai ʻi he totongi vahehongofulú ʻo hangē ko ia naʻe fakahā mai ʻi he fakahā kuo toki hilí, ko e vahe 119 (History of the Church, 3:44).

Vahe 121

Ko e lotu mo e ngaahi kikite naʻe tohi ʻe Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, lolotonga ʻene nofo pōpula ʻi he fale fakapōpula ʻi Lipetií, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 20 Māʻasi 1839 (History of the Church, 3:289–300). Kuo nofo pilīsone ʻa e Palōfitá mo ha niʻihi kehe ʻo feʻunga mo ha ngaahi māhina. Ko ʻenau ngaahi tohi tangi mo e ngaahi kole naʻe fai ki he kau pulé mo e kau fakamāú kuo iku noa ia ʻo ʻikai ʻomai ai ha tokoni.

1–6, Ko e ngaahi tautapa ʻa e Palōfitá ki he ʻEikí koeʻuhi ko e ngaahi faingataʻaʻia ʻa e Kāingalotú; 7–10, ʻOku folofola mai ʻa e ʻEikí ʻaki ʻa e melino kiate ia; 11–17, ʻOku malaʻia ʻa kinautolu ʻoku nau loi mo pehē ʻoku maumau-fono ʻa e kakai ʻo e ʻEikí; 18–25, ʻE ʻikai te nau maʻu ha totonu ki he lakanga fakataulaʻeikí pea te nau malaʻia; 26–32, ʻOku talaʻofa mai ha ngaahi fakahā nāunauʻia kiate kinautolu ʻoku nau kātaki ʻi he loto-toʻá; 33–40, Ko e ʻuhinga ʻoku ui ai ʻa e tokolahi kae fili ʻa e tokosiʻí; 41–46, ʻOku totonu ke toki ngāue ʻaki pē ʻa e lakanga fakataulaʻeikí ʻi he māʻoniʻoni.

Vahe 122

Ko e folofola ʻa e ʻEikí kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, lolotonga ʻene hoko ko e pōpula ʻi he fale fakapōpula ʻi Lipetī, ʻi Mīsulí, ʻi Māʻasi 1839 (History of the Church, 3:300–301).

1–4, ʻE ʻekea ʻe he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní ʻa e hingoa ʻo Siosefa Sāmitá; 5–7, ʻE hanga ʻe heʻene ngaahi faingataʻaʻiá mo ʻene ngaahi mamahí ʻo foaki mai kiate ia ʻa e poto pea ʻaonga kiate ia; 8–9, Kuo ʻalu hifo ʻa e Foha ʻo e Tangatá ʻo māʻulalo hifo ʻiate kinautolu kotoa.

Vahe 123

Ko e fatongia ʻo e Kāingalotú ʻo kau ki honau kau fakatangá, ʻo hangē ko ia naʻe fakamatalaʻi ʻe Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, lolotonga ʻene nofo pōpula ʻi he fale fakapōpula ʻi Lipetií, ʻi Mīsuli, ʻi Māʻasi 1839 (History of the Church, 3:302–303).

1–6, ʻOku totonu ke tānaki mo pulusi ʻe he Kāingalotú ha fakamatala ki honau ngaahi faingataʻaʻiá mo honau ngaahi fakatangaʻí; 7–10, Ko e laumālie tatau pē naʻá ne fakatupu hono fai ʻo e ngaahi fakamatalaʻi loi ʻo e ngaahi tuí ʻokú ne toe fakatupu hono fakatangaʻi ʻo e Kāingalotú; 11–17, ʻOku tokolahi ha kakai ʻi he ngaahi siasi kehé kotoa te nau tali ʻa e moʻoní.

Vahe 124

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 19 Sānualí 1841 (History of the Church, 4:274–286). Ko e meʻa ʻi he fakautuutu ai pē ʻa e ngaahi fakatangá mo e ngaahi ngāue taʻe-fakalao naʻe fai ki he Kāingalotú ʻe ha kau ʻōfisa fakapuleʻangá, naʻe fakamālohiʻi ai kinautolu ke nau hiki mei Mīsuli. Naʻe ʻikai ha meʻa ke nau toe fili ki ai tuʻunga ʻi he tuʻutuʻuni naʻe fai ʻe Lilipani W. Pōkisi, ko e kōvana ʻo Mīsulí, ke tāmateʻi ʻa kinautolú, ʻa ia naʻe fai ʻi he ʻaho 27 ʻOkatopa 1838 (History of the Church, 3:175). ʻI hono fai ʻo e fakahaá ni, ʻi he 1841, kuo ʻosi langa ʻe he Kāingalotú ʻa e kolo ko Nāvuú, ʻi he feituʻu naʻe tuʻu ai ki muʻa ʻa e kiʻi kolo ko Kōmeesi, ʻIlinoisí, pea kuo fokotuʻu ʻi heni ʻa e ʻulu ʻo e Siasí.

1–14, ʻOku fekau kia Siosefa Sāmita ke ne fai ha fanongonongo molumalu ʻo kau ki he ongoongoleleí ki he palesiteni ʻo e ʻIunaiteti Siteití, ko e kau kōvana, mo e kau pule ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa pē; 15–21, ʻOku tāpuekina ʻa Hailame Sāmita, Tēvita W. Pāteni, Siosefa Sāmita, ko e Lahí, mo e niʻihi kehe ʻi he kakai moʻui mo e kau pekia koeʻuhi ko ʻenau angatonú mo e angamaʻá; 22–28, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau langa ha fale ke talitali ki ai ʻa e kau solá mo ha temipale ʻi Nāvū; 29–36, ʻE fai ʻa e ngaahi papitaiso ki he kau pekiá ʻi he ngaahi temipalé; 37–44, ʻOku langa maʻu pē ʻe he kakai ʻo e ʻEikí ʻa e ngaahi temipale ke fakahoko ai ʻa e ngaahi ouau toputapú; 45–55, ʻOku fakaʻatā ʻa e Kāingalotú mei hono langa ʻo e temipale ʻi he Vahefonua Siakisoní koeʻuhi ko e ngaahi fakamamahi ʻa honau ngaahi filí; 56–83, Ko e ngaahi fakahinohino ʻoku fai mai ki hono langa ʻo e Fale Nāvuú; 84–96, ʻOku ui ʻa Hailame Sāmita ko ha pēteliake, pea ke ne maʻu ʻa e ngaahi kií, ʻo fetongi ʻa ʻŌliva Kautele; 97–122, ʻOku faleʻi ʻa Uiliami Lao mo ha niʻihi kehe ʻo kau ki heʻenau ngaahi ngāué; 123–145, ʻOku fakahā ʻa e kau ʻōfisa māʻolunga mo fakalotofonuá, fakataha mo honau ngaahi fatongiá mo e ngaahi kōlomu ʻoku nau kau ki aí.

Vahe 125

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, ʻi Māʻasi 1841, ʻo kau ki he Kāingalotu ʻi he fonua ko ʻAiouaá (History of the Church, 4:311–312).

1–4, Kuo pau ke hanga ʻe he Kāingalotú ʻo langa ha ngaahi kolo pea nau fakataha mai ki he ngaahi siteiki ʻo Saioné.

Vahe 126

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he fale ʻo Pilikihami ʻIongí, ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 9 Siulai 1841 (History of the Church, 4:382). ʻI he taimi ko ʻení naʻe hoko ʻa Pilikihami ʻIongi ko e palesiteni ʻo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá.

1–3, ʻOku fakaongoongoleleiʻi ʻa Pilikihami ʻIongi koeʻuhí ko ʻene ngaahi ngāué pea ʻoku fakaʻatā ia mei haʻane toe ngaahi fononga ʻi he kahaʻú.

Vahe 127

Ko e tohi meia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi fakahinohino ki he papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá; naʻe fai ʻi Nāvū, ʻi he ʻaho 1 Sepitemá 1842 (History of the Church, 5:142–144).

1–4, ʻOku vīkiviki ʻa Siosefa Sāmita ʻi he fakatangá mo e mamahí; 5–12, Kuo pau ke tauhi ʻa e ngaahi lekooti ʻo kau ki he ngaahi papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá.

Vahe 128

Ko ha tohi meia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he, Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, ʻa ia ʻoku ʻi ai ha ngaahi fakahinohino kehe ʻoku kau ki he papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá; naʻe fai ʻi Nāvū, ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 6 Sepitema 1842 (History of the Church, 5:148–153).

1–5, Kuo pau ke fakamoʻoni ha kau tauhi lekooti fakalotofonua mo fakakātoa ki hono fakahoko ʻo e ngaahi papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá; 6–9, ʻOku totonu ʻa ʻenau ngaahi lekōtí pea ʻoku lekooti ia ʻi he māmaní pea ʻi he langí foki; 10–14, ʻOku hoko ʻa e faiʻanga papitaisó ko ha fakataipe ia ʻo e faʻitoká; 15–17, Naʻe fakafoki mai ʻe ʻIlaisiā ʻa e mālohi ʻoku kau ki he papitaiso maʻá e kakai kuo pekiá; 18–21, Kuo fakafoki mai ʻa e ngaahi kī, ngaahi mālohi, mo e ngaahi mafai ʻo e ngaahi kuonga ʻi muʻá; 22–25, ʻOku fakahā ʻa e ngaahi ongoongo fakafiefia mo nāunauʻia ki he kakai moʻuí mo e kau pekiá.

Vahe 129

Ko e ngaahi fakahinohino naʻe fai ʻe Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 9 Fēpueli 1843, ʻo fakahā mai ʻa e ngaahi kī mahuʻinga lahi ʻe tolu ʻa ia ʻe lava ʻo ʻiloʻi ai hono faikehekehe mo hono anga-totonu ʻo e kau ʻāngelo tauhí mo e ngaahi laumālié (History of the Church, 5:267).

1–3, ʻOku ʻi he langí ʻa e ngaahi sino toe tuʻu mo e ngaahi sino fakalaumālie fakatouʻosi; 4–9, ʻOku fakahā mai ʻa e ngaahi kī ʻa ia ʻe lava ʻo ʻiloʻi ai ʻa e kau talafekau mei he tafaʻaki ʻe taha ʻo e veilí.

Vahe 130

Ko e ngaahi fakahinohino ʻeni naʻe fai ʻe Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Leimasi, ʻi ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 2 ʻEpeleli 1843 (History of the Church, 5:323–325).

1–3, ʻOku lava ke hā tonu mai ʻa e Tamaí mo e ʻAló ki he tangatá; 4–7, ʻOku nofo ʻa e kau ʻāngeló ʻi ha maama fakasilesitiale; 8–9, ʻE hoko ʻa e māmani fakasilesitialé ko ha fuʻu ʻŪlimi mo e Tūmemi lahi; 10–11, ʻOku foaki ha foʻi maka hinehina kiate kinautolu kotoa pē ʻoku nau hū ki he maama fakasilesitialé; 12–17, ʻOku ʻikai fakahā ki he Palōfitá ʻa e taimi ʻo e Hāʻele ʻAnga Uá; 18–19, Ko e poto ko ia ʻe maʻu ʻi he moʻui ko ʻení ʻe tuʻu ia mo kitautolu ʻi he Toetuʻú; 20–21, ʻOku maʻu ʻa e ngaahi tāpuaki kotoa pē ʻi he talangofua ki he fonó; 22–23, ʻOku maʻu ʻe he Tamaí mo e ʻAló ʻa e sino ʻo e kakano mo e hui.

Vahe 131

Ko e ngaahi akonaki naʻe fai ʻe Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Leimasi, ʻi ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 16 mo e 17 Mē 1843 (History of the Church, 5:392–393).

1–4, ʻOku mahuʻinga ʻa e mali fakasilesitialé ki hono maʻu ʻo e hakeakiʻi ʻi he langi taupotu tahá; 5–6, ʻOku fakamatalaʻi ʻa e anga hono fakamaʻu ʻo e tangatá ki he moʻui taʻengatá; 7–8, Ko e laumālié kotoa pē ko e meʻa ia.

Vahe 132

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, naʻe tohi ʻi he ʻaho 12 Siulaí 1843, ʻa ia ʻoku kau ki he fuakava foʻou mo taʻengatá, ʻa ia ʻoku kau ai ʻa e tolonga ʻo taʻengata ʻa e fuakava ʻo e malí, kae ʻumaʻā foki ʻa e mali tokolahí (History of the Church, 5:501–507). Neongo naʻe tohi ʻa e fakahaá ʻi he 1843, ka ʻoku hā mei he ngaahi lekooti fakahisitōliá naʻe talu pē mei he 1831 hono ʻiloʻi ʻe he Palōfitá ʻa e ngaahi tokāteline mo e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻoku kau ʻi he fakahā ko ʻení.

1–6, ʻOku maʻu ʻa e hakeakiʻí ʻi he fuakava foʻou mo taʻengata ʻo e malí; 7–14, ʻOku fakahā mai ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni mo e ngaahi tuʻunga ʻo e fuakava ko iá; 15–20, ʻE hanga ʻe he mali fakasilesitialé mo hano hokohoko atu ʻo e ʻiuniti fakafāmilí ʻo fakaʻatā ʻa e tangatá ke nau hoko ko e ngaahi ʻotua; 21–25, ʻOku fakatau atu ʻa e hala fāsiʻi mo lausiʻí ki he ngaahi moʻui taʻengatá; 26–27, ʻOku foaki mai ʻa e fono ʻoku kau ki he lohiakiʻi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní; 28–39, ʻOku fai mai ʻa e ngaahi talaʻofa ʻo e tupulaki taʻengata mo e hakeakiʻí ki he kau palōfita mo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he ngaahi kuonga kotoa pē; 40–47, ʻOku foaki kia Siosefa Sāmita ʻa e mālohi ke ne fakamaʻu mo silaʻi ʻi he māmaní pea ʻi he langí; 48–50, ʻOku fakamaʻu hake ia ʻe he ʻEikí ki hono hakeakiʻí; 51–57, ʻOku naʻinaʻi kia ʻEma Sāmita ke ne faivelenga mo angatonu; 58–66, ʻOku fakahā mai ʻa e ngaahi fono ʻa ia ʻokú ne puleʻi ʻa e maʻu ʻo e ngaahi mali tokolahí.

Vahe 133

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 3 Nōvema 1831 (History of the Church, 1:229–234). Naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻi heʻene fai ʻa e talamuʻaki ki he fakahā ko ʻení, ʻo pehē, “Naʻe lahi ʻaupito ha ngaahi meʻa ʻi he taimi ko ʻení ʻa ia naʻe holi ʻa e Kaumātuʻá ke nau ʻilo ʻo kau ki hono malanga ʻaki ʻo e Ongoongoleleí ki he kakai ʻo e māmaní, pea fekauʻaki mo e tānakí; pea koeʻuhí ke nau ʻaʻeva ʻi he maama moʻoní, pea akonekina ʻa kinautolu mei ʻolunga, ko ia ʻi he ʻaho 3 Nōvema 1831, naʻá ku fehuʻi ki he ʻEikí peá u maʻu mai ai ʻa e fakahā mahuʻinga ko ʻení” (History of the Church, 1:229). Naʻe ʻuluaki tānaki mai ʻa e fakahā ko ʻení ki he tohi ʻo e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá ko ha fakalahi pē ki he tohí pea naʻe toki vaheʻi pē ki mui hono fika ʻi he ngaahi vahé.

1–6, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau teuteu ki he Hāʻele ʻAnga Uá; 7–16; ʻOku fekau ki he kakai kotoa pē ke nau hola mei Pāpilone, pea haʻu ki Saione, mo teuteu ki he fuʻu ʻaho lahi ʻo e ʻEikí; 17–35, Te ne tuʻuʻi he Moʻunga Saioné, pea hoko ʻa e ngaahi konitinēnití ko e fonua pē taha, pea ʻe foki mai ʻa e ngaahi faʻahinga ʻe hongofulu ʻo ʻIsileli naʻe molé; 36–40, Naʻe fakafoki mai ʻa e ongoongoleleí ʻia Siosefa Sāmita ke malanga ʻaki ki he māmaní kotoa; 41–51, ʻE hāʻele hifo ʻa e ʻEikí ke sāuni ki he kau fai angahalá; 52–56, ʻE hoko ia ko e taʻu ʻo e huhuʻí; 57–74, ʻE ʻoatu ʻa e ongoongoleleí ke fakahaofi ʻa e Kau Māʻoniʻoní pea ki hono fakaʻauha ʻo e kau fai angahalá.

Vahe 134

Ko hano talaki fakahā ʻo e tui ʻo kau ki he ngaahi puleʻangá mo e ngaahi laó fakalūkufua, ʻa ia naʻe tali ʻi he loto-taha ʻi ha fakataha fakakātoa ʻa e Siasí ʻa ia naʻe fai ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 17 ʻAokosi 1835 (History of the Church, 2:247–249). Naʻe hoko ʻeni ʻi ha fakataha ʻa e kau takimuʻa ʻo e Siasí, ʻa ia naʻe fakataha ke nau fakakaukauʻi ʻa e ngaahi meʻa ke kau ʻi hono ʻuluaki pulusi ʻo e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá. Naʻe hoko ʻa e fakamatala ko ʻení ko e talateu ʻi he taimi ko iá ki he talaki fakahā ko ʻení: “Koeʻuhí ke ʻoua naʻa fakaʻuhingaʻi hala pea taʻemahino ʻa ʻemau tui ʻo fekauʻaki mo e ngaahi puleʻanga fakamāmaní mo e ngaahi laó fakakātoa, kuo mau pehē ai ʻoku feʻunga ke ʻoatu, ʻi hono fakaʻosinga ʻo e tohí ni, ʻa ʻemau fakakaukau ʻo kau ki aí” (History of the Church, 2:247).

1–4, ʻOku totonu ke hanga ʻe he ngaahi puleʻangá ʻo tauhi maʻu ʻa e tauʻatāina ʻo e konisēnisí mo e lotú; 5–8, ʻOku totonu ke poupouʻi hake ʻe he kakai kotoa pē ʻa honau ngaahi puleʻangá pea ko honau fatongia ke fakaʻapaʻapaʻi mo tauhi maʻu pē ʻa e laó; 9–10, ʻOku ʻikai totonu ke ngāue ʻaki ʻe he ngaahi sosaieti fakalotú ha ngaahi mālohi fakasivile; 11–12, ʻOku tonuhia ʻa e tangatá ʻi heʻenau maluʻi ʻa kinautolu mo ʻenau koloá.

Vahe 135

Ko e fakapoongi ʻo Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo hono tokoua ko Hailame Sāmita ko e Pēteliaké, ʻi Kātesi, ʻi ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 27 Sune 1844 (History of the Church, 6:629–631). Naʻe hiki ʻa e fakamatala ko ʻeníʻe ʻEletā Sione Teila ʻo e Fakataha Alēlea ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá, ʻa ia naʻá ne mamata mo fakamoʻoni tonu ki he ngaahi meʻa ko ʻení.

1–2, Naʻe fakapoongi ʻa Siosefa mo Hailame ʻi he Fale Fakapōpula ʻo Kātesí; 3, ʻOku fakahā ʻa e tuʻunga māʻolunga taha ʻo e Palōfitá; 4–7, ʻOku fakamoʻoni ʻa hona toto taʻehalaiá ki he moʻoni mo e faka-ʻOtua ʻo e ngāué.

Vahe 136

Ko e folofola mo e finangalo ʻo e ʻEikí, ʻa ia naʻe foaki mai ʻia Palesiteni Pilikihami ʻIongí ʻi he Nofoʻanga Fakafaʻahitaʻu Momoko, ʻo e ʻApitanga ʻo ʻIsilelí, ʻi he Fonua ʻo e Kau ʻOmahaá, ʻi he kauvai fakahihifo ʻo e Vaitafe Mīsulí, ofi ki Kauniseli Palafi, ʻi ʻAiouā, (Journal History of the Church [Tohi Fakamatala Hisitōlia ʻo e Siasí], 14 Sānuali 1847).

1–16, Ko hono fakamatalaʻi ʻo e anga ʻo hono fokotuʻutuʻu ʻo e ʻapitanga ʻo ʻIsilelí ki he fononga fakahihifó; 17–27, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau tauhi ha ngaahi tefitoʻi moʻoni kehekehe ʻo e ongoongoleleí; 28–33, ʻOku totonu ke hiva, faiva, lotu, mo ako ʻe he Kāingalotú ʻa e potó; 34–42, ʻOku fakapoongi ʻa e kau palōfitá koeʻuhí ke fakalāngilangiʻi ʻa kinautolu pea fakamalaʻiaʻi ʻa e kau fai angahalá.

Vahe 137

Ko ha meʻa-hā-mai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he temipale ʻi Ketilaní, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 21 Sānualí 1836 (History of the Church, 2:380–381). Ko e meʻa ʻeni naʻe hoko ʻi he lolotonga ʻa hono fakahoko ʻo e ngaahi ouau ʻo e ʻenitaumení, ʻo fakatatau ki he ngaahi meʻa kuo ʻosi fakahā maí.

1–6, ʻOku mamata ʻa e Palōfitá ki hono tokoua ko ʻAlaviní ʻi he puleʻanga fakasilesitialé; 7–9, ʻOku fakahā mai ʻa e tokāteline ʻo e fakamoʻui ʻo e pekiá; 10, ʻOku fakamoʻui ʻa e fānau kotoa pē ʻi he puleʻanga fakasilesitiale.

Vahe 138

Ko ha meʻa-hā-mai naʻe fakahā kia Palesiteni Siosefa F. Sāmita ʻi Sōleki Siti, ʻi ʻIutā, ʻi he ʻaho 3 ʻOkatopa 1918. ʻI he malanga fakaava ʻa Palesiteni Sāmita ʻo e Konifelenisi Lahi Fakavaeuataʻu hono 89 ʻa e Siasí, ʻi he ʻaho 4 ʻOkatopa 1918, naʻá ne fakahā ai kuó ne maʻu ha ngaahi fetuʻutaki fakalangi ʻi he ngaahi māhina kuo hilí. Ko e taha, naʻe kau ia ki he hāʻele atu ʻa e Fakamoʻuí ki he ngaahi laumālie ʻo e kau pekiá lolotonga ʻa e kei ʻi he fonualotó ʻa hono sinó, pea naʻe maʻu ia ʻe Palesiteni Sāmita ʻi he ʻaho ki muʻa ʻi he ʻaho naʻe fai ai ʻa e konifelenisí. Naʻe tohi ia ʻi he hili pē ʻa e konifelenisí. Naʻe ʻoatu iaʻi he ʻaho 31 ʻOkatopa 1918 ki he ongo tokoni ʻi he Kau Palesiteni ʻUluakí, ko e Fakataha Alēlea ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá, pea mo e Pēteliaké, pea naʻa nau tali ia ʻi he loto-taha ki ai.

1–10, ʻOku fifili ʻa Palesiteni Siosefa F. Sāmita ki he ngaahi tohi ʻa Pitá, pea mo e hāʻele ʻa hotau ʻEikí ki he maama ʻo e ngaahi laumālié; 11–24, ʻOku mamata ʻa Palesiteni Sāmita ki he fakataha ʻa e kau māʻoniʻoni kuo pekiá ʻi palataisi pea ʻoku ngāue ʻa Kalaisi ʻi honau lotolotongá; 25–37, ʻOkú ne mamata ki he anga hono fokotuʻutuʻu ʻo hono malanga ʻaki ʻo e ongoongoleleí ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi laumālié; 38–52, ʻOkú ne mamata kia ʻĀtama, mo ʻIvi, mo e tokolahi ʻo e kau palōfita māʻoniʻoní ʻi he maama fakalaumālié ʻa ia naʻa nau lau ʻa honau tuʻunga fakalaumālié ki muʻa ʻi heʻenau toetuʻú ko ha nofo pōpula; 53–60, ʻOku kei hoko atu ʻe he kau māʻoniʻoni kuo pekia ʻo e kuonga ko ʻení ʻa ʻenau ngaahi ngāué ʻi he maama ʻo e ngaahi laumālié.