Õpetus ja Lepingud on kogumik jumalikke ilmutusi ja inspireeritud teadaandeid, mis on antud Jumala kuningriigi rajamiseks ja selle töö korraldamiseks maa peal viimsetel päevadel. Kuigi enamik osadest on suunatud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetele, on need sõnumid, hoiatused ja õhutused kasuks kogu inimkonnale ja sisaldavad kutset kõikidele inimestele kõikjal – kuulata Issanda Jeesuse Kristuse häält, mis räägib neile nende maise heaolu ja nende igavese pääste eesmärgil.

Enamik selles kogumikus olevaid ilmutusi saadi Joseph Smith noorema kaudu, kes oli Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku esimene prohvet ja president. Ülejäänud on välja antud mõnede tema ametijärglaste kaudu Kiriku juhtkonnas (vaata osade 135, 136 ja 138 päiseid ning Ametlikke teadaandeid nr 1 ja 2).

Õpetuse ja Lepingute raamat on Kiriku üheks põhiteoseks koos Piibli, Mormoni Raamatu ja Kallihinnalise Pärliga. Siiski on Õpetus ja Lepingud ainulaadne, kuna see ei ole muistse üriku tõlge, vaid on pärit tänapäevast ja on antud Jumala poolt tema väljavalitud prohvetite kaudu tema püha töö taastamiseks ning Jumala kuningriigi rajamiseks maa peale praegusel ajal. Neis ilmutustes võib kuulda Issanda Jeesuse Kristuse õrna, kuid kindlat häält, mis räägib uuesti aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul; ja see töö, mis siin alguse saab, on ettevalmistuseks tema teisele tulemisele vastavalt kõikide pühade prohvetite maailma algusest peale räägitud sõnadele ja nende täitumiseks.

Joseph Smith noorem sündis 23. detsembril 1805. aastal Ameerika Ühendriikides Vermonti osariigis Windsori maakonnas Sharoni väikelinnas. Oma elu algusaastatel kolis ta koos perekonnaga Manchesteri New Yorgi osariigi lääneosas. Elades Manchesteri lähedal, 1820. aasta kevadel, kui ta oli neljateistkümne aasta vanune, koges ta oma esimest ilmutust, kus teda külastasid isiklikult Jumal, Igavene Isa, ning tema Poeg Jeesus Kristus. Selles ilmutuses räägiti talle, et tõelist Jeesuse Kristuse Kirikut, mis rajati Uue Testamendi aegadel ja mis oli edastanud evangeeliumi täiust, maa peal enam ei ole. Järgnesid teised jumalikud ilmutused, kus teda õpetasid paljud inglid; talle näidati, et Jumalal on tema jaoks eriline töö, mis tuleb teha maa peal, ja et tema kaudu taastatakse maa peale tõeline Jeesuse Kristuse Kirik.

Aja jooksul sai Joseph Smith jumalikku abi, et tõlkida ja avaldada Mormoni Raamat. Vahepeal, 1829. aasta maikuus, pühitses Ristija Johannes tema ja Oliver Cowdery Aaroni preesterlusse (vaata ÕL 13) ja varsti pärast seda pühitsesid muistsed apostlid Peetrus, Jaakobus ja Johannes nad ka Melkisedeki preesterlusse (vaata ÕL 27:12). Järgnesid teised pühitsemised, millega Mooses, Eelija, Eelijas ja paljud muistsed prohvetid andsid neile preesterluse võtmed (vaata ÕL 110; 128:18, 21). Need pühitsemised olid tegelikult jumaliku volituse taastamine inimesele maa peal. 6. aprillil 1830. aastal organiseeris prohvet Joseph Smith Kiriku nii, nagu teda taevast juhatati, ja nõnda on tõeline Jeesuse Kristuse Kirik taas kord tegutsev organisatsioon inimeste seas koos volitusega õpetada evangeeliumi ja teha päästeks vajalikke talitusi. (Vaata Kallihinnaline Pärl, Joseph Smith – ajalugu 1:1–75 ja ÕL 20.)

Need pühad ilmutused saadi vastuseks palvele aegadel, mil neid vajati, ja need tulenesid reaalsete inimeste tõsielulistest olukordadest. Prohvet ja tema kaaslased otsisid jumalikku juhatust ning need ilmutused tõendavad, et nad said seda. Ilmutustes võib näha Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamist ja avaldamist ning aegade täiuse evangeeliumi ajajärgu sissejuhatamist. Neis ilmutustes kajastuvad samuti Kiriku ümberasumine lääne poole, New Yorgi osariigist ja Pennsylvaniast Ohiosse, Missourisse, Illinoisi ja lõpuks Ameerika lääneosa aladele, ning pühade vägevad pingutused, püüdes kaasajal maa peale üles ehitada Siionit.

Mitmed varasemad osad seonduvad Mormoni Raamatu tõlkimise ja avaldamisega (vaata osad 3, 5, 10, 17 ja 19). Mõned hilisemad osad peegeldavad Joseph Smithi tööd Piibli inspireeritud tõlkimisel, mille kestel saadi palju suuri õpetuslikke osasid (vaata näiteks osad 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 ja 132, millest igaühes on mõni otsene seos Piibli tõlkimisega).

Ilmutustes on evangeeliumi õpetused esitatud koos selgitustega sellistes põhilistes küsimustes nagu Jumaluse olemus, inimese päritolu, Saatana reaalsus, surelikkuse otstarve, kuulekuse vajalikkus, meeleparanduse vajadus, Püha Vaimu tegutsemine, päästesse puutuvad talitused ja toimetused, maa saatus, inimese tulevased seisundid pärast ülestõusmist ja kohtumõistmist, abielusuhte igavikulisus ning perekonna igavene olemus. Samuti on piiskoppide, Esimese Presidentkonna, Kaheteistkümne Nõukogu ja Seitsmekümne ametissekutsumises ning teiste juhtivate ametite ja kvoorumite organiseerimises näha Kiriku haldusliku struktuuri järkjärgulist avaldumist. Lõpuks, tunnistus, mis on antud Jeesusest Kristusest – tema jumalikkusest, tema suursugususest, tema täiuslikkusest, tema armastusest ning tema lunastavast väest – teeb selle raamatu inimperele väga väärtuslikuks, väärtuslikumaks kui kogu maa rikkused.

Paljud ilmutused avaldati Missouri osariigis Siionis (Independence) 1833. aastal pealkirjaga A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (Käskude raamat Kristuse Kiriku valitsemiseks). Selle väljaande kohta andsid Kiriku vanemad pühaliku tunnistuse, et Issand oli tunnistanud nende hingedele, et need ilmutused on tõesed. Kuna Issand jätkas suhtlemist oma teenijatega, avaldati kaks aastat hiljem Ohio osariigis Kirtlandis laiendatud kogumik pealkirjaga Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints (Viimse Aja Pühade Kiriku Õpetus ja Lepingud). Sellele 1835. aasta väljaandele lisati järgnev Kaheteistkümne Apostli kirjalik tunnistus:

Kaheteistkümne apostli tunnistus Õpetuse ja Lepingute raamatu tõesusest

Tunnistajate tunnistus Issanda Käskude Raamatu kohta, millised käsud ta andis oma Kirikule Joseph Smith noorema kaudu, kes määrati selleks otstarbeks Kiriku häälega:

Meie, seepärast, tunneme soovi anda tunnistust tervele inimkonnale maailmas, igale loodule maa palge peal, et Issand on tunnistanud meie hingedele Püha Vaimu kaudu, mis valati meie peale, et need käsud anti Jumala inspiratsiooniga ning on kasuks kõikidele inimestele ja on tõesti õiged.

Me anname selle tunnistuse maailmale, kusjuures Issand on meile abiks; ja see eriline võimalus anda see tunnistus maailmale, mille üle me üliväga rõõmustame, palvetades alati Issanda poole, et inimlapsed võiksid sellest kasu saada, on meile võimaldatud Jumala, Igavese Isa ning Tema Poja Jeesuse Kristuse armu läbi.

Nende kaheteistkümne nimed on:

Thomas B. Marsh

David W. Patten

Brigham Young

Heber C. Kimball

Orson Hyde

William E. McLellin

Parley P. Pratt

Luke S. Johnson

William Smith

Orson Pratt

John F. Boynton

Lyman E. Johnson

Edasistesse Õpetuse ja Lepingute väljaannetesse on lisatud täiendavaid ilmutusi või teisi ülestähendatud asju, nii nagu neid on saadud ja Kiriku pädevatel koosolekutel või konverentsidel heaks kiidetud.

Alates 1835. aastast lisati väljaannetele ka seitse teoloogilist õppetundi; nende pealkirjaks oli Lectures on Faith (Loengud usust). Need olid ette valmistatud kasutamiseks Prohvetite Koolis Ohio osariigis Kirtlandis 1834–1835. a. Kuigi need loengud on kasulikud õpetuseks ja juhiseks, eemaldati need Õpetuse ja Lepingute väljaandest alates 1921. aastast, kuna neid ei esitatud ega antud ilmutustena kogu Kirikule.

On ilmne, et varasemates väljaannetes on kordunud mõned vead, eriti osade päiste ajaloolises osas. Sellest tulenevalt on käesolevas väljaandes parandatud kuupäevi ja kohanimesid ning on mõningaid teisi väiksemaid parandusi, mida peeti kohaseks teha. Need muudatused on tehtud selleks, et viia materjal vastavusse ajalooliste dokumentidega. Selle uusima väljaande omapäraks on ka täiendused ristviidetes, osade päistes ja sisukokkuvõtetes, mis kõik on mõeldud selleks, et aidata lugejatel mõista ja tunda rõõmu Issanda sõnumist, nagu see Õpetuses ja Lepingutes antud on.

Õpetuse ja Lepingute osade päised sisaldavad viiteid teosele History of the Church (Kiriku ajalugu). History of the Church on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku seitsmeköiteline ajalooline aruanne aastatest 1820–1848. Kuna neid köiteid pole tõlgitud ning need on saadaval ainult ingliskeelsena, viitavad Õpetuse ja Lepingute käesoleva väljaande osade päistes olevad tsitaadid teosest History of the Church selle ajaloo ingliskeelsetele köidetele.