De Leer en Verbonden is een verzameling goddelijke openbaringen en geïnspireerde verklaringen die gegeven zijn voor de vestiging en regulering van het koninkrijk Gods op aarde in de laatste dagen. Hoewel de meeste afdelingen zijn gericht aan leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zijn de boodschappen, waarschuwingen en aansporingen voor het welzijn van de gehele mensheid; zij bevatten een uitnodiging aan alle mensen overal om de stem van de Heer Jezus Christus te horen, die tot hen spreekt voor hun aardse welzijn en hun eeuwig heil.

De meeste openbaringen in deze bundel zijn ontvangen door Joseph Smith jr., de eerste profeet en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Andere zijn uitgegeven door enkelen van zijn opvolgers in het presidium. (Zie de inleiding van de afdelingen 135, 136 en 138 en de Officiële Verklaringen 1 en 2.)

Het boek Leer en Verbonden is een van de standaardwerken van de kerk, samen met de Bijbel, het Boek van Mormon en de Parel van grote waarde. De Leer en Verbonden is echter uniek omdat het geen vertaling is van een document uit de oudheid, maar van hedendaagse oorsprong is, door God gegeven door middel van zijn uitverkoren profeten voor de herstelling van zijn heilig werk en de vestiging van het koninkrijk Gods op aarde in deze dagen. Wij horen in de openbaringen de milde doch resolute stem van de Heer Jezus Christus, die opnieuw spreekt in de bedeling van de volheid der tijden; en het werk dat hierin wordt ingeleid dient ter voorbereiding op zijn wederkomst, ter vervulling van en in overeenstemming met de woorden van alle heilige profeten vanaf het begin der wereld.

Joseph Smith jr. is geboren op 23 december 1805 te Sharon, Windsor County (Vermont). In zijn kinderjaren verhuisde hij met het gezin naar Manchester in het westen van de staat New York. In de tijd dat hij bij Manchester woonde, ontving hij in het voorjaar van 1820, toen hij veertien jaar was, zijn eerste visioen, waarin hij een persoonlijk bezoek ontving van God, de eeuwige Vader, en zijn Zoon Jezus Christus. In dat visioen werd hem gezegd dat de ware kerk van Jezus Christus, die in de tijd van het Nieuwe Testament was gesticht en die de volheid van het evangelie had bediend, niet meer op aarde was. Er volgden nog andere goddelijke verschijningen waarbij hij door vele engelen werd onderwezen; het werd hem te kennen gegeven dat God hem een bijzonder werk op aarde wilde laten verrichten en dat de kerk van Jezus Christus door hem op aarde zou worden hersteld.

Mettertijd werd Joseph Smith met goddelijke hulp in staat gesteld om het Boek van Mormon te vertalen en te publiceren. Intussen waren hij en Oliver Cowdery in mei 1829 door Johannes de Doper tot het Aäronisch priesterschap geordend (zie LV 13), en kort daarop werden zij ook tot het Melchizedeks priesterschap geordend door de apostelen vanouds, Petrus, Jakobus en Johannes (zie LV 27:12). Nog andere ordeningen volgden, waarbij priesterschapssleutels aan hen werden verleend door Mozes, Elia, Elias en vele andere profeten vanouds (zie LV 110; 128:18, 21). Die ordeningen vormden in feite een herstelling van het goddelijk gezag aan de mens op aarde. Op 6 april 1830 organiseerde de profeet Joseph Smith de kerk op aanwijzing vanuit de hemel, en aldus is de ware kerk van Jezus Christus wederom als instelling werkzaam onder de mensen, met het gezag om het evangelie te onderwijzen en de verordeningen van het heil te bedienen. (Zie de Parel van grote waarde, Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–75 en LV 20.)

Deze heilige openbaringen zijn ontvangen in antwoord op gebed, als er behoefte aan bestond, en zijn voortgekomen in toenmalige situaties waar bestaande mensen bij betrokken waren. De profeet en zijn metgezellen zochten goddelijke leiding en deze openbaringen vormen het bewijs dat zij die hebben ontvangen. In de openbaringen zien wij de herstelling en de ontvouwing van het evangelie van Jezus Christus en de inluiding van de bedeling van de volheid der tijden. Tevens wordt in de openbaringen de westwaartse trek van de kerk vanuit New York en Pennsylvania naar Ohio, naar Missouri, naar Illinois en uiteindelijk naar het Grote Bekken van westelijk Amerika uiteengezet, alsmede de intense worstelingen van de heiligen in hun streven Zion in de huidige tijd op aarde op te bouwen.

Verschillende vroege afdelingen gaan over zaken die te maken hebben met de vertaling en publicatie van het Boek van Mormon (zie de afdelingen 3, 5, 10, 17 en 19). Een aantal latere afdelingen weerspiegelt het werk van de profeet Joseph Smith bij het maken van een geïnspireerde vertaling van de Bijbel, een periode waarin veel van de grootse leerstellige afdelingen zijn ontvangen. (Zie bijvoorbeeld de afdelingen 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 en 132, die alle enig rechtstreeks verband houden met de bijbelvertaling.)

In de openbaringen worden de leringen van het evangelie uiteengezet met toelichtingen over fundamentele zaken zoals het wezen van de Godheid, de oorsprong van de mens, de realiteit van Satan, het doel van de sterfelijkheid, de vereiste van gehoorzaamheid, de noodzaak van bekering, de werkingen van de Heilige Geest, de verordeningen en verrichtingen die verband houden met het heil, de bestemming van de aarde, de toestand van de mens na de opstanding en het oordeel, de eeuwigheid van de huwelijksband en het eeuwige karakter van het gezin. Daarnaast wordt de geleidelijke ontvouwing van de bestuurlijke structuur van de kerk getoond, met de roeping van bisschoppen, het Eerste Presidium, de Raad der Twaalf en de Zeventig, en de instelling van andere presiderende functies en quorums. En ten slotte maakt het getuigenis dat gegeven wordt van Jezus Christus — van zijn goddelijkheid, zijn majesteit, zijn volmaaktheid, zijn liefde en zijn verlossingsmacht — dit tot een boek van grote waarde voor het mensdom, ja, van grotere waarde dan de rijkdommen van de gehele aarde.

Een aantal openbaringen is in 1833 in Zion (Independence) in de staat Missouri uitgegeven onder de titel A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (Een boek met geboden voor het besturen van de Kerk van Christus). De ouderlingen van de kerk gaven ten aanzien van die publicatie hun plechtige getuigenis dat de Heer tot hun ziel had getuigd dat deze openbaringen waar waren. Daar de Heer bleef communiceren met zijn dienstknechten, werd er twee jaar later te Kirtland (Ohio) een uitgebreidere bundel uitgegeven onder de titel Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints ( Leer en Verbonden van de Kerk van de heiligen der laatste dagen). Aan deze publicatie, daterend uit 1835, werd het volgende schriftelijke getuigenis van de Twaalf Apostelen toegevoegd:

Het getuigenis der twaalf apostelen van de waarheid van het Boek der Leer en Verbonden

Het getuigenis der getuigen van het Boek van de geboden des Heren, welke geboden Hij aan zijn kerk heeft gegeven bij monde van Joseph Smith jr., die door de stem van de kerk voor dat doel was aangesteld:

Wij voelen ons daarom bereid om te getuigen tot de mensheid in de gehele wereld, tot elk schepsel op het oppervlak der aarde, dat de Heer tot onze ziel heeft getuigd, door de Heilige Geest die op ons is uitgestort, dat deze geboden zijn gegeven door inspiratie van God, en voor alle mensen nuttig zijn en voorzeker waar zijn.

Wij geven dit getuigenis aan de wereld, waarbij de Heer onze hulp is; en het is door de genade van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus dat ons het voorrecht wordt vergund om dit getuigenis aan de wereld te geven, waarin wij ons buitengewoon verheugen, en wij bidden de Heer steeds dat het de mensenkinderen van nut zal zijn.

De namen van de Twaalf waren:

Thomas B. Marsh

David W. Patten

Brigham Young

Heber C. Kimball

Orson Hyde

Wm. E. McLellin

Parley P. Pratt

Luke S. Johnson

William Smith

Orson Pratt

John F. Boynton

Lyman E. Johnson

Aan latere uitgaven van de Leer en Verbonden zijn verdere openbaringen of andere zaken van historisch belang toegevoegd, naarmate ze werden ontvangen, en naarmate ze door bevoegde vergaderingen of conferenties van de kerk werden aanvaard.

Te beginnen met de uitgave van 1835, werd er ook een serie van zeven theologische lessen aan toegevoegd; deze waren getiteld Lectures on Faith (Lezingen over geloof). Ze waren samengesteld ten behoeve van de School der profeten te Kirtland (Ohio) tussen 1834 en 1835. Hoewel die lezingen nuttig waren vanwege hun leerstellige inhoud en als instructiemateriaal, zijn ze na de uitgave van 1921 uit de Leer en Verbonden weggelaten omdat ze niet als openbaringen aan de gehele kerk waren gegeven of voorgelegd.

Het is duidelijk dat er in vorige Engelstalige uitgaven bij herhaling een aantal fouten voorkwamen, met name in de historische gegevens in de inleiding van de afdelingen. Bijgevolg bevat deze uitgave een aantal gecorrigeerde datums en plaatsnamen, alsmede enkele andere kleine correcties waar dat gepast leek. Die veranderingen zijn aangebracht om de inhoud in overeenstemming te brengen met de historische documenten. Verdere bijzonderheden van deze nieuwe uitgave zijn onder andere verbeteringen in de verwijzingen, de inleidingen en de samenvattingen van de afdelingen, die alle tot doel hebben de lezers de boodschap van de Heer, zoals die gegeven is in de Leer en Verbonden, te laten begrijpen en zich erin te laten verheugen.

De inleidingen tot de verschillende afdelingen van de Leer en Verbonden bevatten verwijzingen naar de History of the Church (Geschiedenis van de kerk). De History of the Church is een zevendelige geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vanaf 1820 tot en met 1848. Aangezien dit werk niet is vertaald en dus alleen in het Engels beschikbaar is, slaan verwijzingen naar de History of the Church in deze uitgave van de Leer en Verbonden op het Engelstalige werk.