Ametlik teadaanne nr 1

Ametlik teadaanne nr 1

Kõigile asjaosalistele:

Ajakirjanduse poolt Salt Lake Cityst poliitilistel eesmärkidel laialdaselt levitatud teadete kohaselt väidetakse Utah’ Komisjoni hiljutises aruandes riigi siseministrile, et Utah’ osariigis sõlmitakse ikka veel mitmikabielusid ja et alates möödunud aasta juunikuust või viimase aasta jooksul on siin registreeritud nelikümmend või enam sellist abielu, samuti, et oma avalikes kõnedes on kiriku juhid õpetanud, julgustanud ja õhutanud mitmenaisepidamise jätkamist –

seetõttu teatan mina, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president, käesolevaga täie tõsidusega, et need süüdistused on alusetud. Me ei õpeta polügaamiat ega mitmikabielu ja me ei luba ühelgi isikul seda praktiseerida, ja ma lükkan ümber väited, et selle ajaperioodi jooksul on meie templites või kusagil mujal Utah’ territooriumil sõlmitud nelikümmend või mistahes muu arv mitmikabielusid.

On teatatud ühest juhtumist, kus asjaosalised väidavad, et abielu sõlmiti Salt Lake Citys Templianni Kojas 1889. aasta kevadel, kuid ma ei ole suutnud teada saada, kes selle talituse läbi viis; mis iganes selles asjas tehti, tehti minu teadmata. Selle väidetava sündmuse tõttu lammutati Templianni Koda minu korraldusel viivitamatult maha.

Kuivõrd Kongress on sätestanud seadused, mis keelavad mitmikabielud, millised seadused on kõrgema astme kohus kuulutanud põhiseaduslikeks, teatan ma käesolevaga oma kavatsusest alluda nendele seadustele ja kasutada oma mõjuvõimu selle Kiriku liikmete üle, mida ma juhatan, et nad talitaksid samuti.

Minu või minu kaaslaste sellel ajavahemikul Kirikule esitatud õpetustes ei ole midagi, mida võiks põhjendatult pidada polügaamia juurutamiseks või õhutamiseks; ja kui keegi Kiriku vanematest on väljendanud ennast selliselt, et see on osutunud mõne sellise õpetuse edastamiseks, on teda kiiresti noomitud. Ja ma kuulutan nüüd avalikult, et minu nõuandeks viimse aja pühadele on hoiduda selliste abielude sõlmimisest, mis on keelatud maa seadusega.

Wilford Woodruff

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president

Vanem Lorenzo Snow esitas järgneva:

„Ma teen ettepaneku, et tunnistades Wilford Woodruffi Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendiks ja ainsaks inimeseks maa peal, kes hoiab praegu pitseerivate talituste võtmeid, peaksime me teda tema ameti põhjal täieõiguslikult volitatuks välja andma seda Manifesti, mis on meile ette loetud ja mille väljaandmise kuupäevaks on 24. september 1890 ja et üldkonverentsile kogunenud Kirikuna me võtaksime tema avalduse mitmikabielude kohta vastu ametliku ja siduvana.”

Eelneva ettepaneku toetuseks läbiviidud hääletamise tulemus oli ühehäälne.

Utah, Salt Lake City, 6. oktoober 1890

Katkeid President Wilford Woodruffi kolmest pöördumisest Manifesti teemal

Issand ei lase kunagi minul või ühelgi teisel mehel, kes on selle Kiriku president, juhtida teid eksiteele. Seda ei ole ette nähtud. Seda ei ole Jumala tahtes. Kui ma teeksin katset seda teha, eemaldaks Issand mind mu kohalt, ja nõnda ta teeb igaühega, kes püüab juhtida inimlapsi eemale sellest, mida Jumal on rääkinud, ja nende kohustustest (Kiriku kuuekümne esimesel sügisesel üldkonverentsil esmaspäeval, 6. oktoobril 1890, Utah, Salt Lake City. Avaldatud ajalehes Deseret Evening News, 11. oktoober 1890, lk 2).

Pole tähtsust, kes elab või kes sureb või kes on kutsutud seda Kirikut juhtima, neil tuleb juhtida seda Kõigevägevamalt Jumalalt saadava inspiratsiooniga. Kui nad ei tee seda sel viisil, ei saa nad seda üldse teha. …

Ma olen saanud hiljuti mõned ilmutused, ja minule väga tähtsad, ja ma ütlen teile, mis Issand on mulle öelnud. Lubage mul juhtida teie mõtted selle juurde, mida kutsutakse manifestiks. …

Issand on mulle öelnud, et ma esitaksin viimse aja pühadele küsimuse, ja Ta rääkis mulle ka seda, et kui nad kuulavad seda, mis ma neile ütlen, ja vastavad neile esitatud küsimusele Jumala Vaimus ja väes, vastavad nad kõik ühtemoodi ja nad usuvad selles asjas kõik ühtemoodi.

Küsimus on selline: Milline oleks viimse aja pühade jaoks kõige targem teguviis – kas jätkata mitmikabielude praktiseerimist, mille vastu on rahva seadused ja kuuskümmend miljonit inimest ning mille eest tuleb maksta kõigi templite kaotamise ja konfiskeerimisega ja kõikide nendes nii elavatele kui surnutele tehtavate talituste lõpetamisega ja Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne ja Kiriku perekonnapeade vangistusega ning inimeste isikliku vara konfiskeerimisega (mis iseenesest lõpetaksid selle praktiseerimise niikuinii); või olles teinud ja kannatanud kõike seda, mis meile on osaks saanud selle põhimõtte omaksvõtmise tõttu, lõpetada selle praktiseerimine ja alluda seadusele ning nõnda tehes jätta prohvetid, apostlid ja isad koju, et nad võiksid juhatada inimesi ja täita oma kohustusi Kirikus, ja jätta samuti templid viimse aja pühade kätte, nõnda et nad saavad osa võtta evangeeliumi talitustest nii elavate kui surnute heaks?

Issand näitas mulle nägemuses ja ilmutuses täpselt, mis oleks juhtunud, kui me seda tava poleks lõpetanud. Kui me ei oleks seda lõpetanud, poleks teil selles Logani templis olnud … ühelegi inimesele mingit rakendust, sest kõik talitused oleksid peatatud üle kogu Siioni maa. Iisraeli keskel valitseks segadus ja paljud mehed oleks pandud vangi. See häda oleks tulnud kogu Kiriku peale ja me oleksime olnud sunnitud selle tava lõpetama. Küsimus on nüüd selles, et kas see tuleks lõpetada sellisel viisil või nõnda, nagu Issand meile ilmutas, ja jättes meie prohvetid ja apostlid ja isad vabadeks meesteks ning templid meie rahva kätte, et surnud saaksid lunastatud. Suure hulga on see rahvas juba vaimumaailmas vangimajast vabastanud, ja kas see töö peaks nüüd edasi minema või lõppema? See on see küsimus, mille ma esitan viimse aja pühadele. Otsustage nüüd ise! Ma tahan, et te ise vastaksite sellele. Mina ei vasta sellele; aga ma ütlen, et see oleks just see olukord, milles meie kui rahvas oleksime, kui me ei oleks võtnud seda suunda, mis meil nüüd on.

… Ma nägin täpselt, mis oleks sündinud, kui me poleks midagi teinud. See vaim on olnud juba pikka aega minu peal. Aga ma tahan öelda seda: Ma oleksin pidanud laskma kõik templid meie käest ära; ma oleksin ise pidanud minema vangi ja oleksin lasknud ka kõigil teistel meestel sinna minna, kui taeva Jumal poleks käskinud teha seda, mida ma tegin; ja kui jõudis kätte tund, mil mul kästi seda teha, oli see kõik mulle selge. Ma läksin Issanda ette ja ma kirjutasin, mis Issand käskis mul kirjutada. …

Ma jätan selle teile mõtisklemiseks ja kaalumiseks. Issand töötab koos meiega (Cache vaia konverentsil Utah’ osariigis Loganis pühapäeval, 1. novembril 1891. Avaldatud ajalehes Deseret Weekly, 14. november 1891).

Ma räägin teile nüüd, mis mulle ilmutati ja mida Jumala Poeg selles asjas korda saatis. … Nii tõesti, kui Kõigeväeline Jumal elab, oleksid kõik need asjad sündinud, kui ei oleks välja antud seda manifesti. Seepärast, Jumala Poeg tahtis, et see asi esitatakse Kirikule ja maailmale eesmärkidel, mis on tema enda meeles. Issand oli määranud, et rajatakse Siion. Ta oli määranud, et see tempel ehitatakse valmis. Ta oli määranud, et elavatele ja surnutele tuuakse pääste nendes mägede orgudes. Ja Kõikvõimas Jumal määras, et kurat seda ei nurja. Kui te suudate seda mõista, siis see on selle võtmeks (Salt Lake’i templi pühitsemise kuuendal istungil peetud kõnest, aprill 1893. Pühitsemisteenistuste protokoll, arhiivid, Kiriku Ajaloo osakond, Utah, Salt Lake City).