Ametlik teadaanne nr 2

Ametlik teadaanne nr 2

Kõigile asjaosalistele:

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 148. sügisesel üldkonverentsil 30. septembril 1978 esitas vanem N. Eldon Tanner, esimene nõuandja Kiriku Esimeses Presidentkonnas, järgneva:

Käesoleva aasta juunikuu algul teatas Esimene Presidentkond, et president Spencer W. Kimball on saanud ilmutuse, et preesterluse ja templi õnnistused tehakse kättesaadavaks kõigile Kiriku väärilistele meesliikmetele. President Kimball palus mul konverentsile teada anda, et pärast selle ilmutuse saamist, mis tuli temale pärast pikka mõtiskelu ja palvetamist templi pühades ruumides, esitas ta selle oma nõuandjatele, kes selle heaks kiitsid ja kinnitasid. Seejärel esitati see Kaheteistkümne Apostli Kvoorumile, kes selle ühehäälselt heaks kiitis; edasi esitati see kõikidele teistele üldjuhtidele, kes selle samamoodi ühehäälselt heaks kiitsid.

President Kimball palus, et ma loeksin nüüd selle kirja ette:

8. juunil 1978

Kõigile Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üld- ja kohalikele preesterluse ametis teenijatele kogu maailmas

Kallid vennad!

Olles olnud tunnistajaks Issanda töö levimisele üle maailma, oleme me olnud tänulikud, et inimesed paljude rahvaste seast on vastanud taastatud evangeeliumi sõnumile ja on ühinenud Kirikuga järjest suurenevate hulkadena. See on omakorda inspireerinud meid soovima ulatada kõik need võimalused ja õnnistused, mida evangeelium pakub, kõikidele Kiriku väärilistele liikmetele.

Olles teadlikud nendest lubadustest, mida enne meid käinud Kiriku prohvetid ja presidendid andnud on, et mingil ajal Jumala igaveses plaanis võivad kõik meie vennad, kes on väärilised, saada preesterluse, ja olles tunnistajaks nende ustavusele, kes on sellest preesterlusest seni ilma jäetud, oleme me pikalt ja südamest palunud nende meie ustavate vendade eest, veetes palju tunde templi ülemises toas, paludes Issandalt jumalikku juhatust.

Ta on kuulnud meie palveid ja kinnitanud ilmutuse läbi, et see ammu lubatud päev, mil Kiriku iga ustav ja vääriline mees võib saada püha preesterluse koos väega kasutada selle jumalikku volitust ja nautida koos oma armsamatega kõiki õnnistusi, mis sellest tulenevad, kaasa arvatud templiõnnistused, on kätte jõudnud. Seega võib preesterlusse pühitseda Kiriku kõik väärilised meessoost liikmed olenemata nende rassist või nahavärvist. Preesterluse juhte on juhendatud järgima põhimõtet vestelda hoolikalt kõigi kandidaatidega, keda asetatakse kas Aaroni või Melkisedeki preesterlusse, veendumaks, et nad vastavad kõikidele seatud väärilisuse nõuetele.

Me kuulutame täie tõsidusega, et Issand on nüüd teinud teatavaks oma tahte, et õnnistada kõiki oma lapsi üle maa, kes võtavad kuulda tema volitatud teenijate häält ja valmistavad end ette saamaks igat evangeeliumi õnnistust.

Siiralt teie

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion G. Romney

Esimene Presidentkond

Tunnistades Spencer W. Kimballi prohveti, nägija ja ilmutaja ning Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendina, tehakse ettepanek, et otsustusõigusliku koguna võtaksime me selle ilmutuse vastu kui Issanda sõna ja tahte. Kõik, kes on selle poolt, näidake seda, palun, tõstes üles oma parem käsi. Kui keegi on vastu, näidake seda samamoodi.

Eelneva ettepaneku toetuseks läbiviidud hääletamise tulemus oli ühehäälselt pooldav.

Utah, Salt Lake City, 30. september 1978