Službene izjave

Službene izjave 

Službena izjava 1

Biblija i Mormonova knjiga podučavaju da je monogamija Božja norma za brak osim ako on ne izjavi drugačije (vidi 2 Samuel 12:7–8 i Jakov 2:27, 30). Nakon objave Josephu Smithu praksa višežensta bila je ustanovljena među članovima Crkve početkom 1840-tih (vidi odsjek 132). Od 1860-tih do 1880-tih vlada Sjedinjenih Država donijela je zakone kako bi učinila ovu vjersku praksu nezakonitom. Te je zakone na kraju podržao Vrhovni sud SAD-a. Nakon što je primio objavu, predsjednik Wilford Woodruff izdao je sljedeći Manifest, kojeg je Crkva prihvatila kao mjerodavnog i vezujućeg 6. listopada 1890. To je dovelo do svršetka prakse višeženstva u Crkvi.

Službena izjava 2

Mormonova knjiga podučava da su svi jednaki pred Bogom uključujući crna i bijela, zasužnjena i slobodna, muško i žensko (vidi 2 Nefi 26:33). Tijekom povijesti Crkve ljudi svake rase i narodnosti u mnogim zemljama krstili su se i živjeli kao vjerni članovi Crkve. Tijekom života Josepha Smitha nekoliko crnih muških članova Crkve bilo je zaređeno u svećeništvo. Rano u njezinoj povijesti vođe Crkve prestali su podjeljivati svećeništvo crnim muškarcima afričkog podrijetla. Crkveni zapisi ne daju jasne uvide u izvorište ove prakse. Vođe Crkve vjerovali su da je objava od Boga potrebna kako bi se promijenila ova praksa i uz molitvu su tražili vodstvo. Objava je došla predsjedniku Crkve Spenceru W. Kimballu i bila je potvrđena drugim vođama Crkve u hramu Salt Lake 1. lipnja 1978. Objava je uklonila sva ograničenja gledom na rasu koja su se jednom primjenjivala na svećeništvo.