ЕСYС ХРИСТИЙН ХОЖМЫН YЕИЙНГЭГЭЭНТНYYДИЙН СYМИЙНБОШИГЛОГЧ ИОСЕФ СМИТЭДБОЛОН СYМИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛ ДЭХТYYНИЙ ЗАЛГАМЖЛАГЧДАД ӨГӨГДСӨН ЗАРИМ НЭМЭЛТИЛЧЛЭЛТYYДИЙГ АГУУЛДАГ

ЕСҮС ХРИСТИЙН ХОЖМЫН ҮЕИЙН ГЭГЭЭНТНҮҮДИЙН СҮМЭЭС ХЭВЛЭВ АНУ, ЮТА, СОЛТ ЛЕЙК ХОТ