Doktrina
    e
    Besëlidhje
    e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme,
    që Përmban Zbulesa të Dhëna Joseph Smith-it, Profetit, me Disa Shtesa nga Pasuesit e Tij në Presidencinë e Kishës