Учение
и
Завети
на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни
съдържащи откровения, дадени на Джозеф Смит, Пророка, с някои допълнения от неговите приемници в Президентството на Църквата