Учение и Завети

Учение и Завети 

Раздел 1
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, по време на специална конференция на старейшините на Църквата, проведена в Хайръм, щата Охайо, на 1 ноември 1831 г. (History of the Church [История на Църквата], 1:221–224). Много откровения са били получени от Господ преди това време и събирането им за публикуване под формата на книга е едно от главните решения, приети на конференцията. Този раздел представлява Господното предисловие към ученията, заветите и заповедите, дадени в тази диспенсация.
1–7, Гласът на предупреждение е към всички люде; 8–16, Вероотстъпничество и нечестие предшестват Второто Пришествие; 17–23, Джозеф Смит е призован да възстанови на земята Господните истини и сили; 24–33, Книгата на Мормон е дадена и истинската Църква е установена; 34–36, Мирът ще бъде отнет от земята; 37–39, Изследвайте тези заповеди.
Раздел 2
Извадка от словата на ангела Мороний към Джозеф Смит, Пророка, докато е бил в дома на бащата на Пророка в Манчестър, щата Ню Йорк, вечерта на 21 септември 1823 г. (History of the Church, 1:12). Мороний е последният от дългата поредица историци, които съставят летописа, който днес е пред света като Книгата на Мормон. (Сравни Малахия 4:5–6; също раздели 27:9; 110:13–16 и 128:18.)
1, Илия ще разкрие свещеничеството; 2–3, Обещанията, направени на бащите, са посадени в сърцата на децата.
Раздел 3
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Хармони, щата Пенсилвания, през юли 1828 г. относно загубата на ръкопис от 116 страници, преведен от първата част на Книгата на Мормон, който е наречен Книгата на Лехий. Пророкът неохотно позволил тези страници да преминат от неговите ръце в тези на Мартин Харис, който е служил за кратко време като писар при превода на Книгата на Мормон. Откровението е дадено чрез Урима и Тумима. (History of the Church, 1:21–23.) (Виж раздел 10).
1–4, Господният ход е един вечен кръг; 5–15, Джозеф Смит трябва да се покае или да изгуби дара да превежда; 16–20, Книгата на Мормон се появява, за да спаси потомството на Лехий.
Раздел 4
Откроеие, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на баща му Джозеф Смит-старши, в Хармони, щата Пенсилвания, през февруари 1829 г. (History of the Church, 1:28).
1–4, Доблестната служба спасява Господните служители; 5–6, Божествените качества ги правят подходящи за служението; 7, Божиите неща трябва да се търсят.
Раздел 5
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хармони, щата Пенсилвания през март 1829 г. по молба на Мартин Харис (History of the Church, 1:28–31).
1–10, Това поколение ще получи словото Господне чрез Джозеф Смит; 11–18, Трима очевидци ще свидетелстват за Книгата на Мормон; 19–20, Словото Господне ще бъде потвърдено както в предишни времена; 21–35, Мартин Харис може да се покае и да бъде един от очевидците.
Раздел 6
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка и Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през април 1829 г. (History of the Church, 1:32–35). Оливър Каудъри започва да се труди като писар при превода на Книгата на Мормон на 7 април 1829 г. Той вече е получил божествено проявление за истинността на свидетелството на Пророка относно плочите, върху които е издълбан летописът на Книгата на Мормон. Пророкът запитва Господа чрез Урима и Тумима и получава този отговор.
1–6, Работниците в Господната нива спечелват спасение; 7–13, Няма дар по-велик от дара на спасението; 14–27, Свидетелството за истината идва чрез силата на Духа; 28–37, Поглеждайте към Христа и правете добро непрестанно.
Раздел 7
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през април 1829 г., когато те запитват чрез Урима и Тумима дали Иоан, възлюбеният ученик, е останал в плътта или е умрял. Откровението е превод на летописа, направен върху пергамент от Иоан и скрит от него самия (History of the Church, 1:35–36).
1–3, Иоан Възлюбеният ще живее, докато дойде Господ; 4–8, Петър, Яков и Иоан държат евангелските ключове.
Раздел 8
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през април 1829 г. (History of the Church, 1:36–37). В хода на превеждането на Книгата на Мормон, Оливър, който продължава да служи като писар, като пише под диктовката на Пророка, пожелава да бъде надарен с дара за превеждане. Господ отговаря на молбата му, като дава следното откровение.
1–5, Откровението идва чрез силата на Светия Дух; 6–12, Познаването на тайнствата Божии и силата да се превеждат древни летописи идват чрез вяра.
Раздел 9
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през април 1829 г. (History of the Church, 1:37–38). Оливър е посъветван да бъде търпелив и е увещаван засега да се задоволи да пише под диктовката на преводача, а не да се опитва да превежда.
1–6, Други древни летописи има все още да се превеждат; 7–14, Книгата на Мормон се превежда чрез изучаване и духовно потвърждение.
Раздел 10
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Хармони, щата Пенсилвания, през лятото на 1828 г. (History of the Church, 1:20–23). В него Господ уведомява Джозеф за промени, направени от нечестиви човеци в 116-те ръкописни страници от превода на Книгата на Лехий в Книгата на Мормон. Тези ръкописни страници са били загубени от владението на Мартин Харис, на когото листовете са били временно поверени (Виж заглавието към раздел 3). Злото намерение е било да се изчака очакваното повторно превеждане на материала, обхванат в откраднатите страници, и тогава да се злепостави преводачът, като се покажат различия, породени от промените. Това, че тази нечестива цел е била зачената от лукавия и че това е било известно на Господ още когато Мормон, древният нефитски историк, е правел съкращението си на събраните плочи, е показано в Книгата на Мормон (виж Словата на Мормон 1:3–7).
1–26, Сатана подтиква нечестиви човеци да се противопоставят на делото Господне; 27–33, Той търси да унищожи душѝте на човеците; 34–52, Евангелието трябва да стигне до ламанитите и до всички народи чрез Книгата на Мормон; 53–63, Господ ще установи Църквата Си и евангелието Си сред човеците; 64–70, Той ще събере покаялите се в Своята Църква и ще спаси покорните.
Раздел 11
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на брат му, Хайръм Смит, в Хармони, щата Пенсилвания, през май 1829 г. (History of the Church, 1:39–46). Това откровение е получено чрез Урима и Тумима в отговор на молбата и запитването на Джозеф. В History of the Church се предполага, че това откровение е получено след възстановяването на Аароновото Свещеничество.
1–6, Работниците в лозето ще спечелят спасение; 7–14, Търси мъдрост, призовавай към покаяние, уповавай се на Духа; 15–22, Спазвай заповедите и изучавай словото Господне; 23–27, Не отричай духа на откровение и пророчество; 28–30, Тези, които приемат Христа, стават синовете Божии.
Раздел 12
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Джозеф Найт-старши в Хармони, щата Пенсилвания, през май 1829 г. (History of the Church, 1:47–48). Джозеф Найт е повярвал на изявленията на Джозеф Смит относно това, че притежава плочите с Книгата на Мормон и относно работата по превода, която тогава е била в ход, и няколкократно отдава материална подкрепа на Джозеф Смит и писаря му, което им дава възможност да продължат да превеждат. По молба на Джозеф Найт, Пророкът запитва Господа и получава откровението.
1–6, Работниците в лозето ще спечелят спасение; 7–9, Всички, които желаят и имат нужните способности, може да съдействат на Господното дело.
Раздел 13
Поставянето на Джозеф Смит и Оливър Каудъри в Аароновото Свещеничество на брега на река Саскуахана близо до Хармони, щата Пенсилвания, на 15 май 1829 г. (History of the Church, 1:39–42). Поставянето е извършено от ръцете на един ангел, който се представя като Иоан, същият, който в Новия Завет е наречен Иоан Кръстител. Ангелът обяснява, че той действа под ръководството на Петър, Яков и Иоан, древните Апостоли, които държат ключовете на по-висшето свещеничество, което е наречено Свещеничеството на Мелхиседек. На Джозеф и Оливър им е дадено обещанието, че в подходящото време ще им се предаде Свещеничеството на Мелхиседек. (Виж раздел 27:7, 8, 12).
Дават се ключовете и силите на Аароновото Свещеничество.
Раздел 14
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Дейвид Уитмър във Файет, щата Ню Йорк, през юни 1829 г. (History of the Church, 1:48–50). Семейство Уитмър се е заинтересувало много от превеждането на Книгата на Мормон. Пророкът се установява в дома на Питър Уитмър-старши, където живее, докато работата по превода не е доведена до завършек и не е осигурено авторското право за бъдещата книга. Трима от синовете на семейство Уитмър, след като всеки от тях получава свидетелство за автентичността на делото, са дълбоко разтревожени по въпроса за личното си задължение. Това и следващите две откровения (раздели 15 и 16) са дадени в отговор на запитване чрез Урима и Тумима. Дейвид Уитмър става по-късно един от Тримата Очевидци за Книгата на Мормон.
1–6, Работниците в лозето ще спечелят спасение; 7–8, Вечният живот е най-великият от всички Божии дарове; 9–11, Христос сътвори небесата и земята.
Раздел 15
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Джон Уитмър във Файет, щата Ню Йорк, през юни 1829 г. (History of the Church, 1:50). (Виж заглавието към раздел 14). Посланието е дълбоко и впечатляващо лично в това, че Господ говори за нещо, което е известно само на Джон Уитмър и на Него самия. Джон Уитмър по-късно става един от Осемте Очевидци за Книгата на Мормон.
1–2, Господната ръка е над цялата земя; 3–6, Да се проповядва евангелието и се спасяват душѝ е най-ценното нещо.
Раздел 16
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Питър Уитмър-младши, във Файет, щата Ню Йорк, през юни 1829 г. (History of the Church, 1:51). (Виж заглавието към раздел 14). Питър Уитмър-младши по-късно става един от Осемте Очевидци за Книгата на Мормон.
1–2, Господната ръка е над цялата земя; 3–6, Да се проповядва евангелието и се спасяват душѝ е най-ценното нещо.
Раздел 17
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Оливър Каудъри, Дейвид Уитмър и Мартин Харис във Файет, щата Ню Йорк, през юни 1829 г., преди те да видят издълбаните плочи, които съдържат летописа на Книгата на Мормон (History of the Church, 1:52–57). Джозеф и неговият писар Оливър Каудъри са научили от превода на плочите на Книгата на Мормон, че ще бъдат определени трима нарочни очевидци (виж Етер 5:2–4; 2 Нефи 11:3; 27:12). Оливър Каудъри, Дейвид Уитмър и Мартин Харис са подтикнати от боговдъхновено желание да бъдат тримата нарочни очевидци. Пророкът запитва Господа и това откровение се дава в отговор чрез Урима и Тумима.
1–4, Чрез вяра Тримата Очевидци ще видят плочите и други свещени предмети; 5–9, Христос дава свидетелство за божествеността на Книгата на Мормон.
Раздел 18
Откровение за Джозеф Смит, Пророка, Оливър Каудъри и Дейвид Уитмър, дадено във Файет, щата Ню Йорк, през юни 1829 г. (History of the Church, 1:60–64). Когато се предава Аароновото Свещеничество, се обещава и даването на Мелхиседековото Свещеничество (виж заглавието към раздел 13). В отговор на молба за познание по въпроса, Господ дава това откровение.
1–5, Писанията показват как да се изгражда Църквата; 6–8, Светът узрява в беззаконие; 9–16, Ценността на душѝте е огромна; 17–25, За да спечелят спасение, човеците трябва да вземат върху си името на Христа; 26–36, Разкрити са призванието и мисията на Дванадесетте; 37–39, Оливър Каудъри и Дейвид Уитмър трябва да издирят Дванадесетте; 40–47, За да спечелят спасение, човеците трябва да се покаят, да бъдат кръстени и да спазват заповедите.
Раздел 19
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит в Манчестър, щата Ню Йорк, през март 1830 г. (History of the Church, 1:72–74). В своята история Пророкът го представя като “заповед от Бога, а не от човек, до Мартин Харис, дадена от Този, Който е Вечен” (History of the Church, 1:72).
1–3, Христос има всичката сила; 4–5, Всички човеци трябва да се покаят или да страдат; 6–12, Вечно наказание е Божието наказание; 13–20, Христос е страдал за всички, та да може те да не страдат, ако се покаят; 21–28, Проповядвай евангелието на покаянието; 29–41, Провъзгласявай благовестие.
Раздел 20
Откровение относно организацията и управлението на Църквата, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, през април 1830 г. (History of the Church, 1:64–70). Преди да запише това откровение, Пророкът отбелязва: “Ние се сдобихме от Него [Исус Христос] със следното, чрез духа на пророчеството и откровението; което не само че ни даде много сведения, но и ни посочи точния ден, на който, според Неговата воля и заповед, ние трябваше да предприемем организирането на Неговата Църква още веднъж на земята” (History of the Church, 1:64).
1–16, Книгата на Мормон доказва божествеността на делото на последните дни; 17–28, Потвърдени са ученията за сътворението, падението, единението и кръщението; 29–37, Изложени са законите, управляващи покаянието, оправданието, освещаването и кръщението; 38–67, Обобщени са задълженията на старейшините, свещениците, учителите и дяконите; 68–74, Разкриват се задълженията на членовете, благославянето на деца и начинът за кръщаване; 75–84, Дават се молитвите за причастието и правилата, управляващи Църковното членство.
Раздел 21
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, във Файет, щата Ню Йорк, на 6-ти април 1830 г. (History of the Church, 1:74–79). Това откровение е дадено при организирането на Църквата на споменатата дата в дома на Питър Уитмър-старши. Участват шестима мъже, които са били кръстени преди това. Чрез единодушно гласуване тези хора изразяват своето желание и решителността си да се организират съгласно Божията заповед (виж раздел 20). Те също гласуват да приемат и подкрепят Джозеф Смит-младши и Оливър Каудъри като председателстващи служители на Църквата. Тогава, с полагане на ръце, Джозеф поставя Оливър за старейшина на Църквата и Оливър съответно поставя Джозеф. След отслужване на причастието, Джозеф и Оливър полагат ръце на участниците поотделно за даването на Светия Дух и за потвърждаването на всеки за член на Църквата.
1–3, Джозеф Смит е призован да бъде гледач, преводач, пророк, апостол и старейшина; 4–8, Неговото слово ще ръководи делото на Сион; 9–12, Светиите ще вярват на словата му, когато той говори чрез Утешителя.
Раздел 22
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Манчестър, щата Ню Йорк, през април 1830 г. (History of the Church, 1:79–80). Това откровение е дадено на Църквата в отговор за някои, които са били кръстени преди това, желаещи да се присъединят към Църквата без повторно кръщение.
1, Кръщението е нов и вечен завет; 2–4, Изисква се овластено кръщение.
Раздел 23
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Манчестър, щата Ню Йорк, през април 1830 г., на Оливър Каудъри, Хайръм Смит, Самуел Х. Смит, Джозеф Смит-старши и Джозеф Найт-старши (History of the Church, 1:80). Като резултат от искреното желание от страна на споменатите петима души да узнаят за съответните задължения, Пророкът запитва Господа и получава това откровение.
1–7, Тези ранни ученици са призовани да проповядват, увещават и подсилват Църквата.
Раздел 24
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Оливър Каудъри в Хармони, щата Пенсилвания, през юли 1830 г. (History of the Church, 1:101–103). Въпреки че са изминали по-малко от четири месеца откакто Църквата е организирана, гонението е станало силно и ръководителите е трябвало да потърсят сигурност в частична изолация. Следните три откровения са дадени по това време, за да ги подсилят, окуражат и упътят.
1–9, Джозеф Смит е призован да превежда, проповядва и разяснява писанията; 10–12, Оливър Каудъри е призован да проповядва Евангелието; 13–19, Разкрит е законът относно чудесата, проклятията, отърсването на прахта от нозете и тръгване без кесия или торба.
Раздел 25
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хармони, щата Пенсилвания, през юли 1830 г. (History of the Church, 1:103–104). (Виж заглавието към раздел 24). Това откровение изявява волята на Господ за Ема Смит, съпругата на Пророка.
1–6, Ема Смит, една избрана жена, е призована да подпомага и утешава съпруга си; 7–11, Тя е призована също да записва, да разяснява писания и да избира химни; 12–14, Песента на праведните е молитва към Господа; 15–16, Принципите на подчинение в това откровение са приложими за всички.
Раздел 26
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, Оливър Каудъри и Джон Уитмър в Хармони, щата Пенсилвания, през юли 1830 г. (History of the Church, 1:104). (Виж заглавието към раздел 24).
1, На тях им е наредено да изучават писанията и да проповядват; 2, Утвърден е законът за общото съгласие.
Раздел 27
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Хармони, щата Пенсилвания, през август 1830 г. (History of the Church, 1:106–108). За подготовка на религиозна служба, при която трябвало да бъде отслужено причастието от хляб и вино, Джозеф се отправя да осигури вино. Той бива срещнат от небесен вестител и получава това откровение, част от което бива записано веднага, а остатъкът — през септември 1830 г. Сега в църквата се използва вода вместо вино при службите за причастието.
1–4, Обяснени са символите, използвани при вземане от причастието; 5–14, Христос и Неговите служители от всички диспенсации трябва да вземат от причастието; 15–18, Облечете се в Божието всеоръжие.
Раздел 28
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Оливър Каудъри, във Файет, щата Ню Йорк през септември 1830 г. (History of the Church, 1:109–111). Хайръм Пейдж, член на Църквата, имал някакъв камък и твърдял, че получава откровения с негова помощ относно изграждането на Сион и реда на Църквата. Неколцина членове са били измамени от тези твърдения и дори Оливър Каудъри се повлиява погрешно от тях. Точно преди една насрочена конференция, Пророкът искрено запитва Господа относно този въпрос и е последвало това откровение.
1–7, Джозеф Смит държи ключовете на тайнствата и само той получава откровения за Църквата; 8–10, Оливър Каудъри трябва да проповядва на ламанитите, 11–16, Сатана мами Хайръм Пейдж и му дава лъжливи откровения.
Раздел 29
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в присъствието на шестима старейшини, във Файет, щата Ню Йорк, през септември 1830 г. (History of the Church, 1:111–115). Това откровение е дадено няколко дена преди конференцията, започнала на 26-ти септември 1830 г.
1–8, Христос събира избраните Си; 9–11, Неговото пришествие открива Хилядолетието; 12–13, Дванадесетте ще съдят целия Израил; 14–21, Знамения, язви и опустошения ще предшестват Второто Пришествие; 22–28, Хилядолетието ще бъде последвано от последното възкресение и страшния съд; 29–35, Всички неща са духовни за Господа; 36–39, Дяволът и множествата му са изпъдени от небесата, за да изкушават човека; 40–45, Падението и Единението донасят спасение; 46–50, Малките деца са изкупени чрез Единението.
Раздел 30
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Дейвид Уитмър, Питър Уитмър- младши и Джон Уитмър във Файет, щата Ню Йорк, през септември 1830 г., след тридневна конференция във Файет, но преди старейшините на Църквата да са се разделили (History of the Church, 1:115–116). Първоначално този текст е публикуван като три откровения, които са събрани в един раздел от Пророка за изданието на Учение и Завети от 1835 г.
1–4, Дейвид Уитмър е укорен за това, че не е служил усърдно; 5–8, Питър Уитмър-младши трябва да придружи Оливър Каудъри на мисия при ламанитите; 9–11, Джон Уитмър е призован да проповядва Евангелието.
Раздел 31
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Томас Б. Марш, през септември 1830 г. (History of the Church, 1:115–117). Моментът е веднага след конфренция на Църквата (виж заглавието към раздел 30). Томас Б. Марш е бил кръстен по-рано през месеца и поставен за старейшина в Църквата, преди да е дадено това откровение.
1–6, Томас Б. Марш е призован да проповядва Евангелието и е гарантирано семейното му благосъстояние; 7–13, Той е посъветван да е търпелив, да се моли винаги и да следва Утешителя.
Раздел 32
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Парли П. Прат и Зеба Питърсън, през октомври 1830 г. (History of the Church, 1:118–120). Старейшините чувстват голям интерес и желание по отношение на ламанитите, за чиито предсказани благословии Църквата е научила от Книгата на Мормон. Вследствие на това е отправена молба Господ да покаже волята Си дали по това време да бъдат изпратени старейшини при индианските племена на запад. Последвало е това откровение.
1–3, Парли П. Прат и Зеба Питърсън са призовани да проповядват на ламанитите и да придружат Оливър Каудъри и Питър Уитмър-младши; 4–5, Те трябва да се молят за разбиране на писанията.
Раздел 33
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Езра Теър и Нортроп Суийт, във Файет, щата Ню Йорк, през октомври 1830 г. (History of the Church, 1:126–127). При записването на това откровение Пророкът потвърждава, че “… Господ е винаги готов да наставлява онези, които търсят усърдно с вяра” (History of the Church, 1:126).
1–4, Призовани са работници да провъзгласяват Евангелието в единадесетия час; 5–6, Църквата е установена и избраните трябва да бъдат събрани; 7–10, Покайте се, защото царството небесно наближава; 11–15, Църквата е изградена върху канарата на евангелието; 16–18, Пригответе се за пришествието на Младоженеца.
Раздел 34
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Орсън Прат, във Файет, щата Ню Йорк, на 4-ти ноември 1830 г. (History of the Church, 1:127–128). По онова време брат Прат е на деветнадесет години. Той е бил обърнат във вярата и кръстен, когато чува за първи път проповядването на възстановеното Евангелие от по-големия си брат Парли П. Прат, шест седмици преди това. Това откровение е получено в дома на Питър Уитмър-старши.
1–4, Верните стават Божии синове чрез Единението; 5–9, Проповядването на Евангелието подготвя пътя за Второто Пришествие; 10–12, Пророчеството идва чрез силата на Светия Дух.
Раздел 35
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън, в или близо до Файет, щата Ню Йорк, през декември 1830 г. (History of the Church, 1:128–131). По това време Пророкът е зает почти ежедневно да прави превод на Библията. Преводът е започнат не по-рано от юни 1830 г., като Оливър Каудъри и Джон Уитмър служат като писари. Тъй като тогава те са призовани за други задължения, Сидни Ригдън е призован чрез божествено назначение да служи на Пророка като писар в това дело (виж стих 20). Като предговор към текста си на това откровение, Пророкът пише: “През декември Сидни Ригдън дойде [от Охайо], за да запита Господа, с него дойде и Едуард Партридж … Малко след пристигането на тези двама братя, тъй рече Господ” (History of the Church, 1:128).
1–2, Как човеците могат да станат Божии синове; 3–7, Сидни Ригдън е призован да кръщава и да дава Светия Дух; 8–12, Знамения и чудеса се вършат чрез вяра; 13–16, Господните служители ще овършеят народите чрез силата на Духа; 17–19, Джозеф Смит държи ключовете на тайнствата; 20–21, Избраните ще издържат деня на Господното пришествие; 22–27, Израил ще бъде спасен.
Раздел 36
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Едуард Партридж, близо до Файет, щата Ню Йорк, през декември 1830 г. (History of the Church, 1:131). (Виж заглавието към раздел 35). Пророкът казва, че Едуард Партридж е “образец на благочестие и един от великите Господни човеци” (History of the Church, 1:128).
1–3, Господ полага ръката Си върху Едуард Партридж чрез ръката на Сидни Ригдън; 4–8, Всеки човек, който приема Евангелието и свещеничеството, ще бъде призован да тръгне и да проповядва.
Раздел 37
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън, близо до Файет, щата Ню Йорк, през декември 1830 г. (History of the Church, 1:139). В него е дадена първата заповед относно събирането в тази диспенсация.
1–4, Светиите са призовани да се съберат в щата Охайо.
Раздел 38
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Файет, щата Ню Йорк, на 2-ри януари 1831 г. (History of the Church, 1:140–143). Поводът е конференция на Църквата.
1–6, Христос сътвори всички неща; 7–8, Той е сред светиите Си, които скоро ще Го видят; 9–12, Всяка плът е опорочена пред Него; 13–22, Той е запазил една земя на обещание за Своите светии във времето и във вечността; 23–27, На светиите е заповядано да бъдат едно и да се считат помежду си за братя; 28–29, Предсказват се войни; 30–33, На светиите ще се даде сила свише и те ще тръгнат сред всички народи; 34–42, На Църквата е заповядано да се грижи за бедните и нуждаещите се и да търси богатствата на вечността.
Раздел 39
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Джеймс Ковил, във Файет, щата Ню Йорк, на 5-ти януари 1831 г. (History of the Church, 1:143–145). Джеймс Ковил, който е бил баптистки свещеник в продължение на около четиридесет години, сключва завет с Господ, че ще се подчинява на всяка заповед, която Господ му даде чрез Джозеф, Пророка.
1–4, Светиите имат сила да станат синове Божии; 5–6, Да приемеш Евангелието значи да приемеш Христос; 7–14, На Джеймс Ковил му е заповядано да бъде кръстен и да се труди в Господното лозе; 15–21, Господните служители трябва да проповядват Евангелието преди Второто Пришествие; 22–24, Онези, които приемат Евангелието, ще бъдат събрани във времето и във вечността.
Раздел 40
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън, във Файет, щата Ню Йорк, през януари 1831 г. (History of the Church, 1:145). Преди записването на това откровение, Пророкът пише: “Тъй като Джеймс Ковил отхвърли Господното слово и се върна към старите си принципи и приятели, Господ даде на мен и на Сидни Ригдън следното откровение” (History of the Church, 1:145).
1–3, Страхът от преследване и светските грижи причиняват отхвърляне на Евангелието.
Раздел 41
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 4 февруари 1831 г. (History of the Church, 1:146–147). Къртлъндският клон на Църквата по това време много бързо нараствал на брой. Като предисловие на това откровение, Пророкът пише: “Членовете се стремяха да вършат Божията воля, доколкото я познаваха, въпреки че някои странни възгледи и лъжливи духове се промъкваха помежду им … [и] Господ даде на Църквата следното” (History of the Church, 1:146–147).
1–3, Старейшините ще управляват Църквата чрез духа на откровението; 4–6, Истинските ученици ще приемат и ще спазват Господния закон; 7–12, Едуард Партридж е назначен за епископ в Църквата.
Раздел 42
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 9 февруари 1831 г. (History of the Church, 1:148–154). То е получено в присъствието на дванадесет старейшини и в изпълнение на Господното обещание, направено преди това, че “законът” ще бъде даден в Охайо (виж раздел 38:32). Пророкът определя това откровение като “обхващащо закона на Църквата” (History of the Church, 1:148).
1–10, Старейшините са призовани да проповядват Евангелието, да кръщават обърнатите във вярата и да изграждат Църквата; 11–12, Те трябва да бъдат призовани и поставени и трябва да проповядват принципите на Евангелието, намиращи се в писанията; 13–17, Те трябва да поучават и пророкуват чрез силата на Духа; 18–29, На светиите им е заповядано да не убиват, да не крадат, да не лъжат, да не ламтят, да не прелюбодействат или злословят против другите; 30–39, Излагат се закони относно посвещаването на имущества; 40–42, Осъдени са леността и гордостта; 43–52, Болните трябва да се изцеляват чрез отслужвания и вяра; 53–60, Писанията управляват Църквата и трябва да бъдат оповестявани на света; 61–69, Ще бъдат разкрити местонахождението на Новия Ерусалим и тайнствата на царството; 70–73, Посветените имущества трябва да се използват за издръжка на църковните служители; 74–93, Излагат се закони, отнасящи се до блудството, прелюбодеянието, убийството, кражбата и изповядването на греховете.
Раздел 43
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, през февруари 1831 г. (History of the Church, 1:154–156). По това време някои членове на Църквата били смутени от хора, които предявявали лъжливи претенции като носители на откровения. Пророкът запитва Господа и получава това съобщение, отправено към старейшините на Църквата. Първата част се занимава с въпроси на църковното управление; следващата част съдържа предупреждение, което старейшините трябва да дадат на народите по земята.
1–7, Откровенията и заповедите идват само чрез онзи, който е назначен; 8–14, Светиите са осветени чрез действие в пълна святост пред Господа; 15–22, Старейшините са изпратени да призовават към покаяние и да подготвят човеците за великия ден Господен; 23–28, Господ призовава човеците със собствения Си глас и чрез природните сили; 29–35, Ще дойдат Хилядолетието и връзването на Сатана.
Раздел 44
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън, в Къртлънд, щата Охайо, през втората половина на февруари 1831 г. (History of the Church, 1:157). В съответствие с тук изложеното изискване, Църквата назначава да бъде проведена конференция в началото на идния юни.
1–3, Старейшините трябва да се съберат на конференция; 4–6, Те трябва да се организират съгласно законите на страната и да се грижат за бедните.
Раздел 45
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 7 март 1831 г. (History of the Church, 1:158–163). Като предисловие при записването на това откровение, Пророкът заявява, че “в тази възраст на Църквата … бяха публикувани … и пуснати в обръщение … много лъжливи сведения и глупави истории, … за да се попречи на хората да проучват делото и да прегърнат вярата … Но за радост на светиите, … аз получих следното” (History of the Church, 1:158).
1–5, Христос е нашият ходатай пред Отца; 6–10, Евангелието е вестител, който да подготви пътя пред Господа; 11–15, Енох и братята му са били приети от Господа при самия Него; 16–23, Христос разкри знамения за пришествието Си, според както бе дадено на Елеонския хълм; 24–38, Евангелието ще бъде възстановено, времената на езичниците ще се изпълнят и опустошителна болест ще покрие земята; 39–47, Знамения, чудеса и Възкресението ще съпровождат Второто Пришествие; 48–53, Христос ще застане върху Елеонския хълм и евреите ще видят раните по ръцете и нозете Му; 54–59, Господ ще царува по време на Хилядолетието; 60–62, На Пророка му е наредено да започне преводът на Новия Завет, чрез който ще бъдат сторени знайни важни сведения; 63–75; На светиите е заповядано да се съберат и изградят Новия Ерусалим, в който ще дойдат хора от всички народи.
Раздел 46
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 8 март 1831 г. (History of the Church, 1:163–165). През тези ранни години на Църквата все още не е бил разработен уеднаквен начин за ръководене на църковните служби. Доста разпространен, обаче, бил станал обичаят до събранията за причастието и други събрания на Църквата да се допускат само членове и искрени проучватели. Това откровение изразява Господната воля относно направляването и ръководенето на събранията.
1–2, Старейшините трябва да ръководят събранията, тъй както са водени от Светия Дух; 3–6, Търсачите на истината не трябва да бъдат изключвани от службите на причастието; 7–12, Искайте от Бога и търсете даровете на Духа; 13–26, Дава се списък на някои от тези дарове; 27–33, На църковните водачи е дадена сила да разпознават даровете на Духа.
Раздел 47
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 8 март 1831 г. (History of the Church, 1:166). До това време Оливър Каудъри е работел като църковен историк и регистратор. Джон Уитмър не е искал назначение като историк, но бидейки помолен да служи като такъв, той казал, че ще се подчини на Господната воля по този въпрос. Той вече бил служил като секретар на Пророка при записването на много от откровенията, получени във Файет, област Ню Йорк.
1–4, Джон Уитмър е посочен да води историята на Църквата и да пише за Пророка.
Раздел 48
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, през март 1831 г. (History of the Church, 1:166–167). Пророкът попитал Господа относно начина на действие за сдобиване със земи за заселване на светиите. Това било важно с оглед на преселването на членове на Църквата от източните Съединени щати в подчинение на Господната заповед, че те трябва да се съберат в Охайо (виж раздели 37:1–3; 45:64).
1–3, Светиите от Охайо трябва да споделят земите си със своите братя, 4–6, Светиите трябва да закупуват земи, да построят град и да следват съвета на председателстващите ги служители.
Раздел 49
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Сидни Ригдън, Парли П. Прат и Лимън Копли в Къртлънд, щата Охайо, през март 1831 г. (History of the Church, 1:167–169). (Някои исторически източници дават за дата на това откровение май 1831 г.). Лимън Копли бил прегърнал Евангелието, но все още се придържал към някои от ученията на шейкърите (Обединеното дружество на вярващите в Христовото второ появяване), към които принадлежал по-рано. Някои от вярванията на шейкърите били, че Христовото второ пришествие било вече настъпило и че Той се бил явил под формата на една жена, Ан Лий кръщението с вода не се смятало за съществено; яденето на свинско било изрично забранено, а мнозина не ядели никакво месо; животът, обречен на безбрачие, се поставял по-високо от брака. Като предисловие към това откровение, Пророкът пише: “За да получа по-съвършено разбиране по въпроса, Аз попитах Господа и получих следното” (History of the Church, 1:167). Откровението опровергава някои от основните схващания на групата на шейкърите. Гореспоменатите братя занасят препис от това откровение в шейкърската общност (близо до Кливлънд, щата Охайо) и им го прочитат изцяло, но то е отхвърлено.
1–7, Денят и часът на Христовото пришествие ще останат неизвестни, докато Той не дойде; 8–14, Човеците трябва да се покаят, да вярват в Евангелието и да се подчиняват на обредите, за да спечелят спасение; 15–16, Бракът е постановен от Бога; 17–21, Яденето на месо е разрешено; 22–28, Сион ще процъфтява и ламанитите ще разцъфнат като роза преди Второто Пришествие.
Раздел 50
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, през май 1831 г. (History of the Church, 1:170–173). Пророкът заявява, че някои от старейшините не разбират проявите на различни духове навсякъде по земята и че това откровение е дадено в отговор на нарочното му запитване по въпроса. Тъй наречените духовни феномени не са били нещо необичайно сред членовете, някои от които твърдели, че получават видения и откровения.
1–5, Много лъжливи духове са навсякъде по земята; 6–9, Горко на лицемерите и на онези, които са отхвърлени от Църквата; 10–14, Старейшините трябва да проповядват Евангелието чрез Духа; 15–22, И проповедници, и слушатели трябва да бъдат просветлени от Духа; 23–25, Това, което не назидава, не е от Бога; 26–28, Верните са притежатели на всичко; 29–36, На молитвите на пречистените се отговаря; 37–46, Христос е Добрият Пастир и Израилевият камък.
Раздел 51
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Томсън, щата Охайо, през май 1831 г. (History of the Church, 1:173–174). По това време светиите, преселващи се от източните щати, започват да пристигат в Охайо и става необходимо да се дадат точни разпоредби за заселването им. Тъй като това начинание принадлежи най-вече към епископската служба, епископ Едуард Партридж търси указания по въпроса и Пророкът запитва Господа.
1–8, Едуард Партридж е определен да урежда настойничествата и имуществата; 9–12, Светиите трябва да постъпват честно и да получават еднакво; 13–15, Те трябва да имат епископско хранилище и да организират имуществата си съгласно Господния закон; 16–20, Охайо трябва да бъде временно място за събиране.
Раздел 52
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на старейшините на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 7 юни 1831 г. (History of the Church, 1:175–179). В Къртлънд се провежда конференция, която започва на 3-ти и свършва на 6-ти юни. На тази конференция са направени първите специални поставяния в службата висш свещеник; някои проявления на лъжливи и мамещи духове са отбелязани и порицани.
1–2, Следващата конференция е определена да се проведе в Мисури; 3–8, Направени са назначения някои старейшини да пътуват заедно; 9–11, Старейшините трябва да поучават на това, което са писали апостолите и пророците; 12–21, Онези, които са просветлени от Духа, принасят плодове на възхвала и мъдрост; 22–44, Назначени са различни старейшини да тръгнат да проповядват Евангелието, докато пътуват към Мисури за конференцията.
Раздел 53
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Алджърнон Сидни Гилбърт в Къртлънд, щата Охайо, през юни 1831 г. (History of the Church, 1:179–180). По молба на Сидни Гилбърт, Пророкът запитва Господа относно работата и назначението на брат Гилбърт в Църквата.
1–3, Призванието и изборът на Сидни Гилбърт в Църквата е да бъде поставен за старейшина; 4–7, Той трябва също да служи и като пълномощник на епископа.
Раздел 54
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Нюъл Найт в Къртлънд, щата Охайо, през юни 1831 г. (History of the Church, 1:180–181). Членове на Църквата от клона в Томсън, щата Охайо, имат разногласия по въпроси, свързани с посвещаването на имущества. Проявяват се себелюбие и алчност и Лиман Копли нарушава своя завет да посвети голямата си ферма като място за наследство на светиите, пристигащи от Колсвил, щата Ню Йорк. Езра Теър също участва в спора. Вследствие на това, Нюъл Найт (президент на клона в Томсън) и други старейшини отиват при Пророка, за да го попитат какво да правят. Пророкът запитва Господ и получава следното откровение. (Виж раздел 56, който е продължение по въпроса).
1–6, Светиите трябва да спазват евангелския завет, за да спечелят милост; 7–10, Те трябва да са търпеливи в изпитанията.
Раздел 55
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Уйлям У. Фелпс в Къртлънд, щата Охайо, през юни 1831 г. (History of the Church, 1:184–186). Уйлям У. Фелпс, печатар по професия, и семейството му току-що са пристигнали в Къртлънд и Пророкът потърсва Господ за сведения относно него.
1–3, У. У. Фелпс е призован и избран да бъде кръстен, да бъде поставен старейшина и да проповядва Евангелието; 4, Той трябва да напише също книги за децата в училищата на Църквата; 5–6, Той трябва да отпътува за Мисури, където ще бъде мястото на неговите трудове.
Раздел 56
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, през юни 1831 г. (History of the Church, 1:186–188). Езра Теър, който бил определен да пътува за Мисури с Томас Б. Марш (виж раздел 52:22), не е в състояние да тръгне за мисията си, когато последният е готов. Старейшина Теър не е готов да замине на пътешествието си поради това, че е въвлечен в проблемите в Томпсън, щата Охайо (виж заглавието към раздел 54). Господ отговоря на запитването на Пророка по този въпрос, като дава това откровение.
1–2, Светиите трябва да поемат кръста си и да последват Господ, за да спечелят спасение; 3–13, Господ дава и отменя, и непокорните са отхвърлени; 14–17, Горко на богатите, които не ще помогнат на бедните, и горко на бедните, чиито сърца не са каещи се; 18–20, Благословени са бедните, които са чисти по сърце, защото те ще наследят земята.
Раздел 57
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Сион, окръг Джаксън, щата Мисури, на 20 юли 1831 г. (History of the Church, 1:189–190). B съответствие с Господната заповед (раздел 52), старейшините пътуват от Къртлънд за Мисури, срещайки много различни премеждия и известно противопоставяне. Размишлявайки върху положението на ламанитите и липсата на цивилизованост, изтънченост и религия сред народа въобще, Пророкът възкликва: “Кога пустошта ще разцъфне като розата? Кога ще бъде построен Сион в славата си и къде ще застане Твоят храм, към който ще дойдат всички народи през последните дни?” (History of the Church, 1:189). Впоследствие той получава това откровение.
1–3, Индепендънс, щата Мисури, е мястото на Град Сион и храма; 4–7, Светиите трябва да закупят земи и да получат наследства в този район; 8–16, Сидни Гилбърт трябва да открие магазин, У. У. Фелпс трябва да стане печатар, а Оливър Каудъри трябва да редактира материали за публикуване.
Раздел 58
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Сион, окръг Джаксън, щата Мисури, на 1 август 1831 г. (History of the Church, 1:190–195). В първия съботен ден след пристигането на Пророка и неговата група в окръг Джаксън, щата Мисури, се провежда църковна служба и двама членове са приети чрез кръщение. През тази седмица пристигат някои от колсвилските светии от клона в Томпсън и други (виж раздел 54). Мнозина са били нетърпеливи да научат Господната воля относно тях в новото място за събиране.
1–5, Тези, които устоят на изпитанието, ще бъдат увенчани със слава; 6–12, Светиите трябва да се приготвят за сватбата на Агнеца и за Господната вечеря; 13–18, Епископите са съдии в Израил; 19–23, Светиите трябва да се подчиняват на законите на страната; 24–29, Човеците трябва да използват правото си на избор, за да вършат добро; 30–33, Господ заповядва и отменя; 34–43, За да се покаят, човеците трябва да се изповядат и да изоставят греховете си; 44–58, Светиите трябва да закупят своите наследства и да се съберат в Мисури; 59–65, Евангелието трябва да бъде проповядвано на всяко създание.
Раздел 59
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Сион, окръг Джаксън, щата Мисури, на 7август 1831 г. (History of the Church, 1:196–201). Преди да запише това откровение, Пророкът описва писмено земята Сион, в която хората са били събрани тогава. Земята бива осветена според както е наредил Господ, посвещава се и мястото на бъдещия храм. Господ обявява тези заповеди за изключително приложими за светиите в Сион.
1–4, Верните светии в Сион ще бъдат благословени; 5–8, Те трябва да обичат Господа, да Му служат и да спазват Неговите заповеди; 9–19, Светиите са благословени материално и духовно от спазването на Господния ден свят; 20–24, На праведните се обещава мир в този свят и вечен живот в идния свят.
Раздел 60
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в окръг Джаксън, щата Мисури, на 8 август 1831 г. (History of the Church, 1:201–202). По този повод старейшините, които били определени да се върнат на изток, пожелават да узнаят как да постъпят, по кой път и по какъв начин трябва да пътуват.
1–9, Старейшините трябва да проповядват Евангелието пред събранията на нечестивите; 10–14, Те не трябва да прахосват времето си в леност, нито да заравят талантите си; 15–17, Те може да умият нозете си като свидетелство срещу онези, които отхвърлят Евангелието.
Раздел 61
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на брега на река Мисури при Макълуейн Бенд, на 12 август 1831 г. (History of the Church, 1:202–205). На връщане за Къртлънд, Пророкът и десет старейшини пътуват надолу по река Мисури с канута. По време на третия ден от пътуването си те преживяват много опасности. В едно дневно видение старейшина Уйлям У. Фелпс вижда унищожителя, носещ се мощно по повърхността на водите.
1–12, Господ е повелил много унищожения по водите; 13–22, Водите бяха прокълнати от Иоан и унищожителят се носи по повърхността им; 23–29, Някои притежават силата да заповядват на водите; 30–35, Старейшините трябва да пътуват двама по двама и да проповядват Евангелието; 36–39, Те трябва да се подготвят за пришествието на Сина Човешки.
Раздел 62
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на брега на река Мисури при Чаритън, окръг Мисури, на 13 август 1831 г. (History of the Church, 1:205–206). На този ден Пророкът и групата му, които са били на път от Индепендънс за Къртлънд, срещат някои старейшини, на път за земята Сион и след радостни поздрави, получават това откровение.
1–3, Свидетелствата се записват в небесата; 4–9, Старейшините трябва да пътуват и проповядват по тяхна преценка и според както са напътствани от Духа.
Раздел 63
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, късно през месец август 1831 г. (History of the Church, 1:206–211). Пророкът, Сидни Ригдън и Оливър Каудъри пристигат в Къртлънд на 27 август след посещението си в Мисури. Като предисловие към това откровение, Пророкът пише: “В тези ранни дни на Църквата имаше много голямо нетърпение да получим словото Господне за всяко нещо, което по някакъв начин се отнасяше до нашето спасение; и тъй като земята Сион беше тогава най-важното материално нещо, което предстоеше, Аз попитах Господ за допълнителни сведения относно събирането на светиите, закупуването на земя и други въпроси” (History of the Church, 1:207).
1–6, Ден на гняв ще връхлети нечестивите; 7–12, Знаменията идват чрез вяра; 13–19, Прелюбодейците в сърцето си ще отрекат вярата и ще бъдат хвърлени в езерото от огън; 20, Верните ще получат наследство на преобразената земя; 21, Пълното описание на събитията, станали на планината на Преображението, все още не е разкрито; 22–23, Послушните получават тайнствата на царството; 24–31, Наследствата в Сион трябва да бъдат закупени; 32–35, Господ повелява войни и нечестивите избиват нечестивите; 36–48, Светиите трябва да се съберат в Сион и да обезпечат пари, за да го изградят; 49–54, На верните са осигурени благословии при Второто Пришествие, при Възкресението и по време на Хилядолетието; 55–58, Това е ден на предупреждение; 59–66, Господното име се употребява напразно от онези, които го използват, без да имат власт.
Раздел 64
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на старейшините на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 11 септември 1831 г. (History of the Church, 1:211–214). Пророкът се готвел да се мести в Хайръм, щата Охайо, за да поднови работата си по превода на Библията, която е отложена, докато той е в Мисури. Една група от братя, на които им е заповядано да пътуват за Сион (Мисури), е била заета с усилени приготовления за тръгване през октомври. Откровението е получено по това време на заетост.
1–11, На светиите им е заповядано да си прощават един на друг, да не би в тях да остане по-големият грях; 12–22, Неразкаялите се трябва да бъдат доведени пред Църквата; 23–25, Този, който плаща десятък, няма да бъде изгорен при Господното Пришествие; 26–32, Светиите са предупредени да не влизат в дълг; 33–36, Бунтуващите се ще бъдат отхвърлени вън от Сион; 37–40, Църквата ще съди народите; 41–43, Сион ще процъфтява.
Раздел 65
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през октомври 1831 г. (History of the Church, 1:218). Пророкът обозначава това откровение като молитва.
1–2, Ключовете на царството Божие са поверени на човека на земята и делото на Евангелието ще възтържествува; 3–6, Хилядолетното небесно царство ще дойде и ще се присъедини към Божието царство на земята.
Раздел 66
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Ориндж, щата Охайо, на 25 октомври 1831 г. (History of the Church, 1:219–221). Това е първият ден на важна конференция. Като предисловие към това откровение, Пророкът пише: “По молба на Уйлям Е. МакЛелън запитах Господа и получих следното” (History of the Church, 1:220).
1–4, Вечният завет е пълнотата на Евангелието; 5–8, Старейшините трябва да проповядват, да свидетелстват и да разискват с людете; 9–13, Вярната проповедническа служба осигурява наследство от вечен живот.
Раздел 67
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през ноември 1831 г. (History of the Church, 1:224–225). Поводът е специална конференция, на която се обсъждат и се предприемат действия по издаването на откровенията, вече получени от Господа чрез Пророка и се взема решение (виж заглавието към раздел 1). Решава се, че Оливър Каудъри и Джон Уитмър трябва да занесат ръкописите на откровенията в Индепендънс, където У. У. Фелпс да ги издаде като Book of Commandments (Книгата на Заповедите). Много от братята дават тържествено свидетелство, че откровенията, събрани по това време за издаване, действително са истинни, според както е било засвидетелствано от Светия Дух, излят върху тях. Пророкът записва, че след като откровението, известно като раздел 1, е било получено, е имало някои отрицателни коментари относно езика, използван в откровенията. Последвало е настоящото откровение.
1–3, Господ чува молитвите и бди над старейшините Си; 4–9, Той предизвиква най-мъдрия да възпроизведе най-незначителното от Неговите откровения; 10–14, Вярващите старейшини ще бъдат оживотворени чрез Духа и ще видят лицето на Бога.
Раздел 68
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през ноември 1831 г. по молба на Орсън Хайд, Люк С. Джонсън, Лаймън Е. Джонсън и Уйлям Е. МакЛелън (History of the Church, 1:227–229). Въпреки че това откровение е дадено в отговор на молба, за да се узнае Господното намерение относно изброените старейшини, голяма част от съдържанието се отнася до цялата Църква.
1–5, Словата на старейшините, когато са повлияни от Светия Дух, са писание; 6–12, Старейшините трябва да проповядват и да кръщават, и знамения ще следват истински вярващите; 13–24, Първородният сред Аароновите синове може да служи като председателстващ епископ (тоест да държи ключовете на президентството като епископ) под ръководството на Първото президентство; 25–28, На родителите е заповядано да учат децата си на Евангелието; 29–35, Светиите трябва да спазват съботния ден, да се трудят усърдно и да се молят.
Раздел 69
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през ноември 1831 г. (History of the Church, 1:234–235). Сборникът с откровения, предназначен за скорошно издаване, е одобрен на специална конференция на 1 ноември. На 3 ноември е добавено откровението, което тук се появява като раздел 133 и е наречено Приложение. По решение на конференцията, Оливър Каудъри е определен да занесе ръкописа със събраните откровения и заповеди в Индепендънс, щата Мисури, за да бъде отпечатан. Той е трябвало също да вземе със себе си парите, които са дарени за изграждането на Църквата в Мисури. Тъй като маршрутът на пътуването щял да го отведе през рядко населена област до границата, желателно е било да има спътник в пътуването.
1–2, Джон Уитмър трябва да придружи Оливър Каудъри до Мисури; 3–8, Той трябва също да проповядва и да събира, регистрира и записва исторически данни.
Раздел 70
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 12 ноември 1831 г. (History of the Church, 1:235–237). В историята, написана от Пророка, се заявява, че от 1-ви до 12-ти ноември включително са се състояли четири специални конференции. На последното от тези събрания е обсъдено голямото значение на Book of Commandments (Книгата на Заповедите), наречена по-късно Учение и Завети; Пророкът я обозначава като “основа на Църквата през тези последни дни и полза за света, показваща, че ключовете на тайнствата на царството на нашия Спасител отново са поверени на човека” (History of the Church, 1:235).
1–5, Назначени са настойници, за да издадат откровенията; 6–13, Тези, които се трудят в духовни неща, заслужават своята заплата; 14–18, Светиите трябва да са равни в материалните неща.
Раздел 71
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън в Хайръм, щата Охайо, на 1 декември 1831 г. (History of the Church, 1:238–239). До получаването на това откровение Пророкът продължавал да превежда Библията със Сидни Ригдън като свой писар, след което това временно е отложено, за да им се даде възможност да изпълнят дадените тук указания. Братята трябвало да тръгнат да проповядват, за да успокоят враждебните чувства спрямо Църквата, които се появяват в резултат на публикуването на някои вестникарски статии от Езра Буут, който отстъпва от вярата.
1–4, Джозеф Смит и Сидни Ригдън са изпратени да оповестяват Евангелието; 5–11, Враговете на светиите ще бъдат посрамени.
Раздел 72
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 4 декември 1831 г. (History of the Church, 1:239–241). Някои старейшини и членове се събират, за да научат своите задължения и получат по-нататъшни наставления за ученията на Църквата. Този раздел е сбор от две откровения, получени в един и същи ден. Стихове от 1 до 8 оповестяват призоваването на Нюъл К. Уитни за епископ. Той е призован и поставен, след което биват получени стихове от 9 до 26, които дават допълнителни сведения относно епископските задължения.
1–8, Старейшините трябва да дават сметка за своето настойничество на епископа; 9–15, Епископът държи хранилището и се грижи за бедните и нуждаещите се; 16–26, Епископите трябва да удостоверяват дали старейшините са достойни.
Раздел 73
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън в Хайръм, щата Охайо, на 10 януари 1832 г. (History of the Church, 1:241–242). От началото на предходния декември Пророкът и Сидни се занимавали с проповядване и по този начин било постигнато много за намаляването на чувствата на неодобрение, появили се против Църквата (виж заглавието към раздел 71).
1–2, Старейшините трябва да продължат да проповядват; 3–6, Джозеф Смит и Сидни Ригдън трябва да продължат с превода на Библията, докато не го завършат.
Раздел 74
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през януари 1832 г. (History of the Church, 1:242). Пророкът пише: След получаването на предходното слово Господне (У. и З. 73) аз започнах отново с превода на Писанията и се трудех усърдно почти точно до конференцията, която трябваше да се проведе на 25-ти януари. През този период аз получих също и следното, като обяснение на Първото Послание до Коринтяните, глава 7-ма, стих 14-ти (History of the Church, 1:242).
1–5, Павел съветва Църквата от неговите дни да не следва закона на Моисей; 6–7, Малките деца са свети и са осветени чрез Единението.
Раздел 75
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Амхърст, щата Охайо, на 25 януари 1832 г. (History of the Church, 1:242–245). Поводът е предварително назначена конференция. На тази конференция Джозеф Смит е подкрепен и поставен за Президент на Висшето Свещеничество. Някои старейшини, които срещали трудности да накарат хората да разберат тяхното послание, пожелават да научат по-подробно относно непосредствените си задължения. Последвало е това откровение.
1–5, Верните старейшини, които проповядват Евангелието, ще спечелят вечен живот; 6–12, Молете се, за да получите Утешителя, Който учи на всичко; 13–22, Старейшините ще съдят онези, които отхвърлят посланието им; 23–36, Семействата на мисионерите трябва да получават помощ от Църквата.
Раздел 76
Видение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън в Хайръм, щата Охайо, на 16 февруари 1832 г. (History of the Church, 1:245–252). Като предисловие към това видение, Пророкът пише: “След завръщането ми от конференцията в Амхърст аз продължих с превода на Писанията. От различните откровения, които бяха получени, беше очевидно, че много важни моменти относно спасението на човека са били отнети от Библията или са били загубени преди тя да бъде съставена. От истините, които бяха останали, изглеждаше ясно от само себе си, че ако Бог възнаграждава всеки според делата му в плътта, то терминът “небеса”, отнасящ се до вечния дом на светиите, трябва да съдържа повече от едно царство. В съгласие с това, … докато превеждахме евангелието на Св. Иоана, аз самият и старейшина Ригдън видяхме следното видение” (History of the Church, 1:245). Това видение е било дадено, след като Пророкът превежда Иоана 5:29.
1–4, Господ е Бог; 5–10, Тайнствата на царството ще бъдат разкрити на всички, които са верни; 11–17, Всички ще излязат във възкресението на праведните или на неправедните; 18–24, Жителите на много светове са родни синове и дъщери Божии чрез единението на Исус Христос; 25–29, Един ангел Божий падна и стана дяволът; 30–49, Синовете на погибелта изстрадват вечно проклятие, всички останали получават спасение в някаква степен; 50–70, Описват се славата и наградата на възвисените в селестиалното царство;71–80, Описват се и онези, които ще наследят терестриалното царство; 81–113, Обяснява се състоянието на тези в телестиалната, терестриалната и селестиалната слава; 114–119, Верните може да видят и да разберат тайнствата на царството Божие чрез силата на Светия Дух.
Раздел 77
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през март 1832 г. (History of the Church, 1:253–255). Пророкът пише: “Във връзка с превода на Писанията аз получих следното обяснение на Откровението на Св. Иоана” (History of the Church, 1:253).
1–4, Животните имат духове и ще живеят във вечно щастие на една безсмъртна земя; 5–7, Тази земя ще съществува физически 7 000 години; 8–10, Различни ангели възстановяват Евангелието и служат на земята; 11, Запечатването на 144 хилядите; 12–14, Христос ще дойде в началото на седмите хиляда години; 15, Двама пророци ще бъдат издигнати за еврейския народ.
Раздел 78
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през март 1832 г. (History of the Church, 1:255–257). Дава се заповед от Господа на Джозеф Смит с цел да се основе хранилище за бедните. Не винаги е било желателно самоличностите на хората, към които Господ се обръща в откровенията, да се знаят от света; ето защо, при издаването на това и на някои от следващите откровения, за братята се говори с имена, различни от техните собствени. Когато необходимостта за запазване в тайна на имената на хората преминава, истинските им имена са прибавени в скоби. Тъй като днес няма належаща нужда да се продължава с шифрованите имена, сега тук се използват само истинските им имена, според както са дадени в първоначалните ръкописи.
1–4, Светиите трябва да организират и установят хранилище; 5–12, Мъдрото използване на имуществата им ще доведе до спасение; 13–14, Църквата трябва да бъде независима от земните власти; 15–16, Михаил (Адам) служи под ръководството на Светия (Христос); 17–22, Благословени са вярващите, защото те ще наследят всички неща.
Раздел 79
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през март 1832 г. (History of the Church, 1:257).
1–4, Джаред Картър е призован да проповядва Евангелието чрез Утешителя.
Раздел 80
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през март 1832 г. (History of the Church, 1:257).
1–5, Стивън Бърнет и Идън Смит са призовани да проповядват, на което място си изберат.
Раздел 81
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, през март 1832 г. (History of the Church, 1:257–258). Фредерик Г. Уйлямс е призован да бъде висш свещеник и съветник в Президентството на Висшето Свещеничество. Хрониките показват, че през март 1832 г., когато е било получено това откровение, то е призовавало Джеси Гоз на служба като съветник на Джозеф Смит в Президентството. Когато, обаче, той не успява да продължи по начин, съответстващ на това назначение, призванието било прехвърлено в последствие към Фредерик Г. Уйлямс. Откровението, с дата март 1832 г., трябва да се разглежда като стъпка към официалното организиране на Първото Президентство, което по-специално изисква службата на съветник в това ръководно тяло и обяснява достойнството на назначението. Брат Гоз служи известно време, но е отлъчен от Църквата през декември 1832 г. Брат Уйлямс е поставен в посочената служба на 18 март 1833 г.
1–2, Ключовете на царството се държат винаги от Първото Президентство; 3–7, Ако Фредерик Г. Уйлямс е верен в служението си, той ще има вечен живот.
Раздел 82
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в окръг Джаксън, щата Мисури, на 26 април 1832 г. (History of the Church, 1:267–269). Поводът е общ съвет на Църквата, на който Пророкът Джозеф Смит е подкрепен за Президент на Висшето Свещеничество, на която служба той е бил поставен преди това на конференция на висшите свещеници, старейшини и членове, проведена в Амхърст, щата Охайо, на 25 януари 1832 г. (виж заглавието към раздел 75). В предишни издания на това откровение са използвани необичайни имена, за да се скрие самоличността на споменатите лица (виж заглавието към раздел 78).
1–4, Където е много дадено, много се и изисква; 5–7, Мрак царува по света; 8–13, Господ е обвързан, когато вършим това, което казва Той; 14–18, Сион трябва да расте по красота и святост; 19–24, Всеки човек трябва да търси ползата на ближния си.
Раздел 83
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Индепендънс, щата Мисури, на 30 април 1832 г. (History of the Church, 1:269–270). Това откровение е получено, докато Пророкът заседава със своите братя.
1–4, Жените и децата имат право на издръжка от съпрузите и бащите; 5–6, Вдовиците и сираците имат право на издръжка от Църквата.
Раздел 84
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 22 и 23 септември 1832 г. (History of the Church, 1:286–295). През месец септември старейшините започват да се завръщат от мисиите си в източните щати и да дават отчети за труда си. Следното съобщение се получава точно когато те са заедно по това време на радост. Пророкът го определя като откровение за свещеничеството.
1–5, Новият Ерусалим и храмът ще бъдат построени в щата Мисури; 6–17, Дадено е потеклото на свещеничеството от Моисей до Адам; 18–25, По-висшето свещеничество държи ключа на познанието за Бога; 26–32, По-низшето свещеничество държи ключа на служението на ангелите и на подготвителното евангелие; 33–44, Човеците спечелват вечен живот чрез клетвата и завета на свещеничеството; 45–53, Духът на Христа просветлява човеците, а светът тъне в грях; 54–61, Светиите трябва да свидетелстват за нещата, които са получили; 62–76, Те трябва да проповядват Евангелието и ще последват знамения; 77–91, Старейшините трябва да тръгнат без кесия и торба и Господ ще се погрижи за нуждите им; 92–97, Мор и проклятия очакват онези, които отричат Евангелието; 98–102, Дадена е новата песен за изкуплението на Сион; 103–110, Нека всеки човек да застане в собствената си служба и се труди според собственото си призвание; 111–120, Служителите Господни трябва да оповестяват мерзостта на опустошението през последните дни.
Раздел 85
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 27 ноември 1832 г. (History of the Church, 1:298–299). Този раздел е откъс от писмо на Пророка до У. У. Фелпс, който живее в Индепендънс, щата Мисури. То било дадено, за да отговори на въпросите относно тези светии, които са се преместили в Сион, но още не са получили наследствата си съгласно установения ред в Църквата.
1–5, Наследствата в Сион трябва да се получават чрез посвещаване; 6–12, Един мощен и силен ще даде на светиите наследствата им в Сион.
Раздел 86
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 6 декември 1832 г. (History of the Church, 1:300). Това откровение е получено, докато Пророкът преглежда и редактира ръкописа на превода на Библията.
1–7, Господ дава значението на притчата за житото и плевелите; 8–11, Той обяснява свещеническите благословии за тези, които са законни наследници според плътта.
Раздел 87
Откровение и пророчество за война, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на 25 декември 1832 г. (History of the Church, 1:301–302). Този раздел е получен по времето, когато братята размишляват и разискват за робството на африканците на американския континент и за робството на чедата човешки по целия свят.
1–4, Предсказана е война между северните и южните щати; 5–8, Големи бедствия ще връхлетят всички жители на земята.
Раздел 88
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 27 декември 1832 г. (History of the Church, 1:302–312). То е озаглавено от Пророка “маслинов лист, … откъснат от Дървото на Рая, Господното послание до нас за мир” (History of the Church, 1:316). От историческите документи е видно, че части от това откровение са получени на 27 и 28 декември 1832 г. и на 3 януари 1833 г.
1–5, Верните светии получават онзи Утешител, Който е обещанието за вечен живот; 6–13, Всички неща се контролират и управляват от Светлината на Христа; 14–16, Възкресението идва чрез изкуплението; 17–31, Подчинението на селестиалния, терестриалния или на телестиалния закон подготвя човеците за съответното царство и слава; 32–35, Тези, които искат да останат в грях, остават нечисти и занапред; 36–41, Всички царства се управляват от закон; 42–45, Бог е дал закон за всички неща; 46–50, Човекът ще разбере дори и Бога; 51–61, Притчата за човека, който изпраща слугите си на нивата и ги посещава един след друг; 62–73, Приближете се до Господа и ще видите лицето Му; 74–80, Освещавайте се и се поучавайте един друг за ученията на царството; 81–85, Всеки човек, който е бил предупреден, трябва да предупреди ближния си; 86–94, Знамения, безпорядък на елементите и ангели приготвят пътя за пришествието Господне; 95–102, Ангелски тръби повикват умрелите по реда им; 103–116, Ангелски тръби оповестяват възстановяването на Евангелието, падението на Вавилон и битката на Великия Бог; 117–126, Търсете познание, установете Божи дом (храм) и се облечете с обвързването на милосърдието; 127–141, Излага се устройството на Училището за Пророци, включително и на обряда за умиване на нозе.
Раздел 89
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 27 февруари 1833 г. (History of the Church, 1:327–329). Като следствие от това, че в началото братята употребявали тютюн на събранията си, Пророкът бил подтикнат да обмисли въпроса и в последствие той запитва Господ относно това. Резултатът е даването на това откровение, известно като Словото на Мъдростта. Първите три стиха са написани първоначално от Пророка като боговдъхновено въведение и описание.
1–9, Употребата на вино, спиртни питиета, тютюн и горещи напитки е забранена; 10–17, Растенията, плодовете, месото и зърнените храни са постановени за употреба от човека и животните; 18–21, Подчинението на закона на Евангелието, включващ и Словото на Мъдростта, носи материални и духовни благословии.
Раздел 90
Откровение към Джозеф Смит, Пророка, дадено в Къртлънд, щата Охайо, на 8 март 1833 г. (History of the Church, 1:329–331). Това откровение е по-нататъшна стъпка в установяването на Първото Президентство (виж заглавието към раздел 81) и като резултат от него споменатите съветници са поставени на 18 март 1833 г.
1–5, Ключовете на царството са поверени на Джозеф Смит и чрез него на Църквата; 6–7, Сидни Ригдън и Фредерик Г. Уйлямс трябва да служат в Първото Президентство; 8–11, Евангелието трябва да се проповядва на народите на Израил, на езичниците и на юдеите, като всеки човек го чуе на собствения си език; 12–18, Джозеф Смит и съветниците му трябва да поставят в ред Църквата; 19–37, Господ съветва различни хора да ходят праведно и да служат в царството Му.
Раздел 91
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 9 март 1833 г. (History of the Church, 1:331–332). По това време Пророкът е бил зает с превода на Стария завет. Когато стига до тази част от древните текстове, наречена Апокрифи, той запитва Господа и получава следното указание.
1–3, Апокрифите в по-голямата си част са преведени правилно, но съдържат много неверни вмъквания от човешки ръце; 4–6, Те са от полза на онези, които са просветлени от Духа.
Раздел 92
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 15 март 1833 г. (History of the Church, 1:333). Откровението е отправено към Фредерик Г. Уйлямс, който наскоро е бил назначен за съветник в Първото Президентство.
1–2, Господ дава заповед относно приемането в обединеното сдружение.
Раздел 93
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 6 май 1833 г. (History of the Church, 1:343–346).
1–5, Всички, които са верни, ще видят Господа; 6–18, Иоан даде свидетелство, че Синът Божий преминавал от благодат в благодат, докато не получил пълнотата от славата на Отца; 19–20, Верните човеци, преминавайки от благодат в благодат, ще получат също от пълнотата Му; 21–22, Тези, които са родени чрез Христа, са Църквата на Първородния; 23–28, Христос получи пълнотата на цялата истина и чрез подчинение човек може да стори същото; 29–32, Човекът в началото беше с Бога; 33–35, Елементите са вечни и човек може да получи пълнота от радост при Възкресението; 36–37, Славата на Бог е разум; 38–40, Децата са невинни пред Бога поради Христовото изкупление; 41–53, На ръководните братя им е заповядано да сложат семействата си в ред.
Раздел 94
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 6 май 1833 г. (History of the Church, 1:346–347). Хайръм Смит, Рейнолдс Кахуун и Джаред Картър са назначени за църковен строителен комитет.
1–9, Господ дава заповед относно издигането на дом за работа на Президентството; 10–12, Трябва да се построи печатница; 13–17, Дават се определени наследства.
Раздел 95
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 1 юни 1833 г. (History of the Church, 1:350–352). Това откровение е продължение на божествените указания да се строят домове за поклонение и обучение, и най-вече за дома Господен (виж раздел 88:119–136 и раздел 94).
1–6, Светиите са укорени за това, че не са построили дома Господен; 7–10, Господ желае да използва Своя дом,за да надарява хората Си със сила свише; 11–17, Домът трябва да се освети като място за поклонение и като училище за Апостолите.
Раздел 96
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 4 юни 1833 г. като пример на светиите в Къртлънд, показващо реда в града или кола на Сион (History of the Church, 1:352–353). Поводът е една конференция на висши свещеници и главен обект на внимание е разпореждането с едни земи, притежавани от Църквата близо до Къртлънд, известни като Френската ферма. Тъй като на конференцията не се постига съгласие кой трябва да поеме грижата за фермата, всички се съгласяват да запитат Господ по този въпрос.
1, Къртлъндският кол на Сион трябва да се направи силен; 2–5, Епископът трябва да разпредели наследствата сред светиите; 6–9, Джон Джонсън трябва да стане член на обединеното сдружение.
Раздел 97
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 2 август 1833 г. (History of the Church, 1:400–402). Това откровение се отнася най-вече до делата на светиите в Сион, окръг Джаксън на щата Мисури, и е в отговор на запитването на Пророка към Господ за информация. По онова време членовете на Църквата в щата Мисури са били подложени на жестоко преследване и на 23 юли 1833 г. са принудени да подпишат споразумение да напуснат окръг Джаксън.
1–2, Мнозина от светиите в Сион (окръг Джаксън, щата Мисури) са благословени за верността си; 3–5, Парли П. Прат е похвален за труда си в училището на Сион; 6–9, Онези, които съблюдават заветите си, са приети от Господ; 10–17, В Сион трябва да бъде построен дом, в който чистите по сърце ще видят Бога; 18–21, Сион са чистите по сърце; 22–28, Сион ще убегне от бича Господен, ако е верен.
Раздел 98
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 6 август 1833 г. (History of the Church, 1:403–406). Това откровение идва като следствие от гонението на светиите в щата Мисури. Било е естествено, че светиите в Мисури, след като пострадали физически и загубили имущество, чувствали склонност да искат отплата и отмъщение. Затова Господ дава това откровение. Въпреки че някои новини за проблемите в щата Мисури, без съмнение, са стигнали до Пророка в Къртлънд (намиращ се на около хиляда и петстотин километра растояние), сериозността на положението към този момент е могла да му бъде известна само чрез откровение.
1–3, Злощастията на светиите ще бъдат за тяхно добро; 4–8, Светиите трябва да са благосклонни към конституционния закон на страната; 9–10, За светски управници трябва да бъдат подкрепяни честни, мъдри и добри хора; 11–15, Онези, които отдадат живота си за делото Господне, ще имат вечен живот; 16–18, Публично се откажете от война и възвестете мир; 19–22, Светиите в Къртлънд са смъмрени и им е заповядано да се покаят; 23–32, Господ разкрива законите Си, управляващи гоненията и злощастията, наложени на Неговите люде; 33–38, Войната е оправдана само тогава, когато Господ я заповядва; 39–48, Светиите трябва да простят на враговете си, които ако се покаят, също ще избегнат мъстта Господна.
Раздел 99
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Джон Мърдок, през август 1832 г. в Хайръм, щата Охайо. Въпреки че в изданията на Учение и Завети от 1876 г. насам, това откровение се води като дадено в Къртлънд, през август 1833 г., по-ранни издания и други исторически документи удостоверяват точните сведения.
1–8, Джон Мърдок е призован да оповестява Евангелието и тези, които го приемат, приемат Господа и ще получат милост.
Раздел 100
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и на Сидни Ригдън в Перисбърг, щата Ню Йорк, на 12 октомври 1833 г. (History of the Church, 1:416, 419–421). Двамата братя, след като били разделени от семействата си за няколко дни, почувствали известна загриженост за тях.
1–4, Джозеф и Сидни трябва да проповядват Евангелието за спасението на душите; 5–8, На тях ще им бъде давано на часа какво трябва да кажат; 9–12, Сидни трябва да бъде говорител, а Джозеф трябва да бъде откровител и силен в свидетелството; 13–17, Господ ще издигне чисти хора и тези, които се подчиняват, ще бъдат спасени.
Раздел 101
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 16 декември 1833 г. (History of the Church, 1:458–464). По това време светиите, които са се събрали в Мисури, са подложени на голямо гонение. Тълпите ги прогонват от домовете им в окръг Джаксън. Някои от светиите се опитват да се установят в окръг Ван Бюрън, но гонението ги следва. Главната част от светиите по това време е била в окръг Клей, щата Мисури. Заплахите със смърт срещу хора от Църквата са много. Хората губят покъщнина, дрехи, добитък и друга лична собственост, много от посевите им са били унищожени.
1–8, Светиите са наказвани и огорчавани заради своите прегрешения; 9–15, Негодуванието Господне ще падне върху народите, но Неговите хора ще бъдат събрани и утешени; 16–21, Сион и коловете му ще бъдат установени; 22–31, Обяснява се естеството на живота по време на Хилядолетието; 32–42, Светиите ще бъдат благословени и възнаградени тогава; 43–62, Притчата за благородника и маслиновото дърво символизира затрудненията и крайното изкупление на Сион; 63–75, Светиите трябва да продължават да се събират заедно; 76–80, Господ е установил Конституцията на Съединените Щати; 81–101, Светиите трябва да настояват за обезщетяването на неправдите, според притчата за жената и несправедливия съдия.
Раздел 102
Протокол за организирането на първия висш съвет на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 17 февруари 1834 г. (History of the Church, 2:28–31). Първоначалният протокол е воден от старейшините Оливър Каудъри и Орсън Хайд. Два дни по-късно протоколът е бил коригиран от Пророка, прочетен на висшия съвет и приет от него. Стихове от 30 до 32, които се отнасят до съвета на Дванадесетте Апостоли, са прибавени от Пророка Джозеф Смит през 1835 г., когато той подготвя този раздел за издаване в Учение и Завети.
1–8, Назначен е Висш Съвет, за да разрешава важни проблеми, които се появяват в Църквата; 9–18, Обясняват се процедурите за изслушване на дела; 19–23, Председателят на съвета представя решението; 24–34, Обяснена е процедурата за обжалване.
Раздел 103
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 24 февруари 1834 г. (History of the Church, 2:36–39). Това откровение е получено след пристигането на Парли П. Прат и Лаймън Уайт в Къртлънд, щата Охайо, които идват от щата Мисури, за да се посъветват с Пророка относно подпомагането на светиите и възстановяването на земите им в окръг Джаксън.
1–4, Защо Господ позволи Светиите в окръг Джаксън да бъдат подложени на гонения; 5–10, Светиите ще надделеят, ако спазват заповедите; 11–20, Изкуплението на Сион ще дойде чрез сила и Господ ще върви пред людете Си; 21–28, Светиите трябва да се съберат в Сион и онези, които отдадат живота си, ще го намерят отново; 29–40, Определени братя са призовани да организират Сионов лагер и да отидат в Сион; обещана им е победа, ако бъдат верни.
Раздел 104
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, на 23 април 1834 г., относно Обединеното Сдружение или сдружението на Църквата в полза на бедните (History of the Church, 2:54–60). Поводът е заседание на съвета на Първото Президентство и други висши свещеници, на което се обсъждат спешните материални нужди на хората. Обединеното Сдружение в Къртлънд е трябвало временно да бъде разпуснато и реорганизирано, а имотите трябвало да се разпределят като настойничества сред членовете на сдружението.
1–10, Светиите, които прегрешават против Обединеното Сдружение, ще бъдат прокълнати; 11–16, Господ обезпечава светиите Си по Свой собствен начин; 17–18, Евангелски закон управлява грижата за бедните; 19–46, Посочват се настойничествата и благословиите на различни братя; 47–53, Обединеното Сдружение в Къртлънд и сдружението в Сион трябва да действат отделно; 54–66,Установена е свещена съкровищница на Господа за напечатване на писанията; 67–77, Общата съкровищница на Обединеното Сдружение трябва да действа на базата на общо съгласие; 78–86, Тези, които са в Обединеното Сдружение, трябва да плащат всичките си дългове и Господ ще ги избави от финансова зависимост.
Раздел 105
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, на брега на Фишинг Ривър, щата Мисури, на 22 юни 1834 г. (History of the Church, 2:108–111). Насилието на тълпата срещу светиите в щата Мисури се увеличава и организирани групи от няколко окръга оповестяват намерението си да унищожат хората от Църквата. Пророкът пристига в Къртлънд начело на отряд, известен като Сионов Лагер, които донасят облекло и припаси. Пророкът получава откровението, докато споменатият отряд лагерува на брега на Фишинг Ривър.
1–5, Сион ще бъде изграден в съгласие със селестиалния закон; 6–13, Изкуплението на Сион се забавя за малко; 14–19, Господ ще се бие в битките на Сион; 20–26, Светиите трябва да бъдат мъдри и да не се хвалят с големи дела, докато се събират; 27–30, Трябва да се купят земи в окръг Джаксън и в съседните окръзи; 31–34, Старейшините трябва да получат надаряване в дома Господен в Къртлънд; 35–37, Светиите, които са призовани и избрани, ще бъдат осветени; 38–41, Светиите трябва да издигнат знаме на мира пред света.
Раздел 106
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 25 ноември 1834 г. (History of the Church, 2:170–171). Това откровение е насочено към Уорън А. Каудъри, по-голям брат на Оливър Каудъри.
1–3, Уорън А. Каудъри е призован за местен председателстващ служител; 4–5, Второто Пришествие няма да застигне чедата на светлината като крадец; 6–8, Големи благословии следват вярната служба в Църквата.
Раздел 107
Откровение за свещеничеството, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, с дата 28 март 1835 г. (History of the Church, 2:209–217). На споменатата дата Дванадесетте се събират на съвет, като изповядват личните си слабости и недостатъци, изразяват покаяние и търсят по-нататъшно напътствие от Господа. Те са се готвели да се разделят по мисиите си в назначените окръзи. Въпреки че фрагменти от това откровение са били получени на споменатата дата, историческите документи потвърждават, че различните части са били получавани по различно време, някои още през ноември 1831 г.
1–6, Има две свещеничества: Мелхиседековото и Аароновото; 7–12, Онези, които имат Мелхиседековото свещеничество, имат власт да изпълняват задълженията на всички служби в Църквата; 13–17, Епископството председателства над Аароновото свещеничество, което отслужва материалните обреди; 18–20, Мелхиседековото свещеничество държи ключовете на всички духовни благословии;Аароновото свещеничество държи ключовете на служението на ангелите; 21–38, Първото Президентство, Дванадесетте и Седемдесетте образуват председателстващите кворуми, чиито решения трябва да се вземат единодушно и в праведност; 39–52, Установява се Патриархалният ред от Адам до Ной; 53–57, Древните светии са се събрали при Адам-онди-Ахман и Господ им се е явил; 58–67, Дванадесетте трябва да установяват ред сред служителите на Църквата; 68–76, Епископите са обичайните съдии в Израил; 77–84, Първото Президентство и Дванадесетте образуват върховния съд в Църквата; 85–100, Председателите на свещеничеството управляват съответните им кворуми.
Раздел 108
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 26 декември 1835 г. (History of the Church, 2:345). Този раздел е получен по молба на Лаймън Шърман, който преди това е бил поставен за висш свещеник и седемдесетник, и който идва при Пророка с молба за откровение, което да стори знайно неговото задължение.
1–3, Лаймън Шърмън опростен за греховете си; 4–5, Той ще бъде причислен към ръководните старейшини на Църквата; 6–8, Той е призован да проповядва Евангелието и да усилва братята си.
Раздел 109
Молитва, произнесена при освещаването на храма в Къртлънд, щата Охайо, на 27 март 1836 г. (History of the Church, 2:420–426). Според писменото свидетелство на Пророка тази молитва му е била дадена чрез откровение.
1–5, Къртлъндският храм бе построен като място, което Синът Човешки да посещава; 6–21, Той трябва да бъде дом на молитва, постене, вяра, учение, слава и ред, също и дом Божий; 22–33, Дано неразкаялите се, които се противопоставят на Господния народ, да бъдат смутени; 34–42, Дано светиите да тръгнат със сила, за да съберат праведните в Сион; 43–53, Дано светиите бъдат избавени от ужасните неща, които ще се излеят върху нечестивите в последните дни; 54–58, Дано народите, народностите и църквите бъдат подготвени за Евангелието; 59–67, Дано евреите, ламанитите и целият Израил бъдат изкупени; 68–80, Дано светиите бъдат увенчани със слава и чест, и се сдобият с вечно спасение.
Раздел 110
Видения, открити на Джозеф Смит, Пророка, и Оливър Каудъри в храма в Къртлънд, щата Охайо, на 3 април 1836 г. (History of the Church, 2:435–436). Поводът е събранието през съботния ден. Като предговор към описанието си на тези проявления, Пророкът пише следните думи: “Този следобед аз подпомагах останалите президенти при раздаването на Господната Вечеря на Църквата, след като я получихме от Дванадесетте, които имаха привилегията този ден да изпълняват задълженията при свещената маса. След като изпълних това служение за братята си, аз се оттеглих до амвона при спуснати завеси и коленичих заедно с Оливър Каудъри в тържествена тиха молитва. След като станахме от молитвата и на двамата ни бе разкрито следното видение” (History of the Church, 2:435).
1–10, Господ Иехова се явява в слава и приема Къртлъндския Храм като Свой дом; 11–12, Моисей и Илияс се явяват поотделно и предават своите ключове и диспенсации; 13–16, Илия се завръща и предава ключовете на своята диспенсация, както бе обещано от Малахия.
Раздел 111
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Салем, щата Масачузетс, на 6 август 1836 г. (History of the Church, 2:465–466). По това време водачите на Църквата имали тежки дългове, дължащи се на труда им в служението. Като чуват, че в Салем имало много пари, достъпни за тях, Пророкът, Сидни Ригдън, Хайръм Смит и Оливър Каудъри отпътуват за там от Къртлънд, щата Охайо, за да проучат това твърдение, успоредно с това, проповядвайки Евангелието. Братята извършват някои дела на Църквата и проповядват известно време. Когато става ясно, че никакви пари няма да има, те се завръщат в Къртлънд. Думите, използвани в това откровение, отразяват някои важни факти от обстановката.
1–5, Господ се грижи за материалните нужди на служителите Си; 6–11, Той ще се отнесе милостиво към Сион и ще нареди всички неща за доброто на служителите Си.
Раздел 112
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Томас Б. Марш в Къртлънд, щата Охайо, на 23 юли 1837 г. (History of the Church, 2:499–501). Това откровение съдържа словото Господне към Томас Б. Марш относно Дванадесетте Апостоли на Агнеца. Пророкът пише, че това откровение е получено в деня, в който Евангелието за пръв път се проповядва в Англия. Томас Б. Марш по това време е президент на Кворума на Дванадесетте Апостоли.
1–10, Дванадесетте трябва да изпратят Евангелието и да издигнат предупредителен глас към всички народи и люде; 11–15, Те трябва да понесат кръста си, да следват Исус и да пасат овцете Му; 16–20, Тези, които приемат Първото Президентство, приемат Господа; 21–29, Мрак покрива земята и само онези, които повярват и бъдат кръстени, ще бъдат спасени; 30–34, Първото Президентство и Дванадесетте държат ключовете на диспенсацията на пълнотата на времената.
Раздел 113
Отговори на определени въпроси относно писанията на Исаия, дадени чрез Джозеф Смит, Пророка, през март 1838 г. (History of the Church, 3:9–10).
1–6, Определени са стволът на Есей, клонът, изникващ от него, и коренът на Есей; 7–10, Разпръснатите останки от Сион имат право на свещеничеството и са призовани да се завърнат при Господа.
Раздел 114
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 17 април 1838 г. (History of the Church, 3:23).
1–2, Църковните длъжности, заемани от онези, които не са верни, ще бъдат дадени на други.
Раздел 115
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 26 април 1838 г., което разкрива волята Божия относно изграждането на това място и за Господния Дом (History of the Church, 3:23–25). Това откровение е отправено към ръководните служители на Църквата.
1–4, Господ наименува Църквата Си Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни; 5–6, Сион и коловете му са места за отбрана и убежище на светиите; 7–16, На светиите е заповядано да построят Дом Господен във Фар Уест; 17–19, Джозеф Смит държи ключовете на царството Божие на земята.
Раздел 116
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, близо до Уайтс Фери, на място, наречено Спринг Хил, окръг Давиес, щата Мисури, на 19 май 1838 г. (History of the Church, 3:35).
Раздел 117
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 8 юли 1838 г. относно непосредствените задължения на Уйлям Маркс, Нюъл К. Уитни и Оливър Грейнджър (History of the Church, 3:45–46).
1–9, Господните служители не трябва да ламтят за материални блага, защото “какво е имотът за Господа?”; 10–16, Те трябва да се откажат от своята дребнавост и жертвите им ще бъдат свещени пред Господа.
Раздел 118
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 8 юли 1838 г. в отговор на молбата: “Покажи ни волята Си, о, Господи, относно Дванадесетте” (History of the Church, 3:46).
1–3, Господ ще обезпечи семействата на Дванадесетте; 4–6, Запълват се свободните длъжности сред Дванадесетте.
Раздел 119
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 8 юли 1838 г. в отговор на неговата молба: О, Господи, покажи на Своя служител каква част изискваш от имуществата на Твоите люде като десятък” (History of the Church, 3:44). Законът за десятъка, тъй както се разбира днес, не e бил даван на Църквата преди това откровение. Терминът “десятък” в току-що споменатата молитва и в предишни откровения (64:23; 85:3; 97:11) е означавал не само една десета, но и всички доброволни приноси или дарения в църковните фондове. Преди това Господ дава на Църквата закона за посвещаване и настойничеството на имоти, на който членовете (най-вече ръководните старейшини) стават субекти чрез завет, който трябвало да бъде вечен. Поради това, че мнозина се провалят в спазването на този завет, Господ го оттегля за известно време и в замяна дава на цялата Църква закона за десятъка. Пророкът запитва Господа колко от имуществото им изисква Той за свети цели. Отговорът бил следното откровение.
1–5, Светиите трябва да отдават излишното си имущество и след това да дават годишно като десятък една десета от увеличението си; 6–7, Този начин на действие ще освети земята на Сион.
Раздел 120
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, във Фар Уест, щата Мисури, на 8 юли 1838 г., което показва какво да се прави с имуществата, дадени като десятък, според както е споменато в предишното откровение, раздел 119 (History of the Church, 3:44).
Раздел 121
Молитва и пророчества, записани от Джозеф Смит, Пророка, докато е затворник в затвора в Либърти,щата Мисури, с дата 20 март 1839 г. (History of the Church, 3:289–300). Пророкът и няколко негови сподвижници в продължение на месеци са в затвора. Техните молби и жалби, отправени до ръководните служители и правораздаването, не успяват да им помогнат.
1–6, Пророкът умолява Господа за страдащите светии; 7–10, Господ му говори мир; 11–17, Проклети са всички онези, които издигат неверни обвинения за прегрешение срещу Господните люде; 18–25, Те няма да имат право на свещеничеството и ще бъдат осъдени; 26–32, Славни откровения са обещани на онези, които устоят смело; 33–40, Защо мнозина са призовани, а малцина избрани; 41–46, Свещеничеството трябва да се използва само в праведност.
Раздел 122
Господното слово към Джозеф Смит, Пророка, докато е затворник в затвора в Либърти, щата Мисури, през март 1839 г. (History of the Church, 3:300–301).
1–4, Краищата на земята ще разпитват за името на Джозеф Смит; 5–7, Всички негови опасности и усилия ще му дадат опит и ще бъдат за негово добро; 8–9, Синът Човешки слезе по-долу от всички тях.
Раздел 123
Задълженията на светиите по отношение на тези, които ги преследват, според както са дадени от Джозеф Смит, Пророка, докато е затворник в затвора в Либърти, щата Мисури, през март 1839 г. (History of the Church, 3:302–303).
1–6, Светиите трябва да съберат и публикуват разказ за своите страдания и гонения; 7–10, Същият този дух, който установява лъжливите вероизповедания, води и до гонение на Светиите; 11–17, Мнозина от всички секти някога ще приемат истината.
Раздел 124
Откровение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в Наву, щата Илинойс, на 19 януари 1841 г. (History of the Church, 4:274–286). Светиите са принудени да напуснат щата Мисури поради нарастващите гонения и незаконни актове срещу тях от страна на държавни служители. Заповедта да бъдат изтребени, издадена на 27 октомври 1838 г. от Лилбърн У. Богз, губернатор на щата Мисури, не им оставя друга възможност (History of the Church, 3:175). През 1841 г., когато е дадено това откровение, град Наву, който заема мястото на бившето село Комърс,щата Илинойс, е бил вече построен от светиите и седалището на Църквата е било установено там.
1–14, На Джозеф Смит му е заповядано да направи тържествено възвание за Евангелието до президента на Съединените Щати, до губернаторите и до управниците на всички народи; 15–21, Хайръм Смит, Дейвид У. Патен, Джозеф Смит-старши и други сред живите и мъртвите, са благословени за своята почтеност и добродетели; 22–28, На светиите е заповядано да изградят в Наву дом за настаняване на чужденци, както и храм; 29–36, Кръщенията за мъртвите трябва да се извършват в храмовете; 37–44, Господният народ винаги строи храмове за извършване на свети обреди; 45–55, Светиите са освободени от построяването на храм в окръг Джаксън поради подтисничеството от техните врагове; 56–83, Дават се указания за построяването на Дома в Наву; 84–96, Хайръм Смит е призован да бъде патриарх, да получи ключовете и да застане на мястото на Оливър Каудъри; 97–122, Уйлям Лоу и други получават съвети за своята работа; 123–145, Назовани са висши и местни служители, заедно с техните задължения и принадлежност към кворуми.
Раздел 125
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Наву, щата Илинойс, през март 1841 г. относно светиите на територията на Айова (History of the Church, 4:311–312).
1–4, Светиите трябва да строят градове и да се събират в коловете на Сион.
Раздел 126
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в дома на Бригъм Йънг в Наву, щата Илинойс, на 9 юли 1841 г. (History of the Church, 4:382). По това време Бригъм Йънг е Президент на кворума на Дванадесетте Апостоли.
1–3, Бригъм Йънг е похвален за трудовете си и е освободен от бъдещи пътувания в чужбина.
Раздел 127
Послание от Джозеф Смит, Пророка, до светиите от последните дни в Наву, щата Йлинойс, съдържащо указания относно кръщенията за мъртвите, с дата 1 септември 1842 г., Наву (History of the Church, 5:142–144).
1–4, Джозеф Смит ликува в гоненията и изпитанията; 5–12, Трябва да се води отчет относно кръщенията за мъртвите.
Раздел 128
Послание от Джозеф Смит, Пророка, до Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, съдържащо допълнителни указания относно кръщението за мъртвите, с дата 6 септември 1842 г., Наву, щата Илинойс (History of the Church, 5:148–153).
1–5, Местни и главни регистратори трябва да удостоверят факта на кръщенията за мъртвите; 6–9, Техните записи са валидни и са записани на земята и на небето; 10–14, Кръщелният купел е символ на гроба; 15–17, Илия възстанови властта относно кръщението за мъртвите; 18–21, Всички ключове, сили и власти на минали диспенсации са били възстановени; 22–25, Оповестени са благи и славни вести за живите и за умрелите.
Раздел 129
Указания, дадени от Джозеф Смит, Пророка, в Наву, щата Илинойс, на 9 февруари 1843 г., разкриващи три особено важни начина, чрез които може да се разграничи естеството на служещите ангели и духове (History of the Church, 5:267).
1–3, В небесата има както възкресени, тъй и духовни тела; 4–9, Дадени са начини, чрез които могат да се определят вестителите, идващи отвъд завесата.
Раздел 130
Напътствени бележки, дадени от Джозеф Смит, Пророка, в Реймъс, щата Илинойс, на 2 април 1843 г. (History of the Church, 5:323–325).
1–3, Отецът и Синът могат да се явят лично на човеците; 4–7, Ангелите обитават една селестиална сфера; 8–9, Селестиалната земя ще бъде един голям Урим и Тумим; 10–11, На всички, които влизат в селестиалния свят, се дава по един бял камък; 12–17, Времето на Второто Пришествие не е дадено на Пророка; 18–19, Разумът, придобит през този живот, остава у нас при възкресението; 20–21, Всички благословии идват чрез подчинение на закона; 22–23, Отецът и Синът имат тела от плът и кости.
Раздел 131
Поучения от Джозеф Смит, Пророка, дадени в Реймъс, щата Илинойс, на 16 и 17 май 1843 г. (History of the Church, 5:392–393).
1–4, Селестиалният брак е необходим за възвисяването в най-висшите небеса; 5–6, Обяснено е как човеците се запечатват за вечен живот; 7–8, Всичкият дух е материя.
Раздел 132
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Наву, щата Илинойс, записано на 12 юли 1843 г., отнасящо се до новия и вечен завет, който включва вечността на брачния завет, също и многобрачието (History of the Church, 5:501–507). Въпреки че откровението е записано през 1843 г., от историческите документи е видно, че ученията и принципите, включени в това откровение, са били познати на Пророка още от 1831 г.
1–6, Възвисяването се постига чрез новия и вечен завет; 7–14, Излагат се изискванията и условията на този завет; 15–20, Селестиалният брак и продължението на семейството прави човеците способни да станат богове; 21–25, Тесният и стеснен път, който води към вечен живот; 26–27, Даден е законът относно богохулството срещу Светия Дух; 28–39, Обещания за вечно увеличаване на потомството и възвисяване се дават на пророците и светиите от всички времена; 40–47, На Джозеф Смит е дадена силата да връзва и запечатва на земята и в небесата; 48–50, Господ запечатва върху него възвисяването му; 51–57, Ема Смит е посъветвана да бъде вярна и истинна; 58–66, Излагат се законите, управляващи многобрачието.
Раздел 133
Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хайръм, щата Охайо, на 3 ноември 1831 г. (History of the Church, 1:229–234). Като предисловие към това откровение, Пророкът пише: “По това време имаше много неща, които Старейшините желаеха да узнаят относно проповядването на Евангелието на жителите на земята и относно събирането; за да следвам истинската светлина и за да бъда поучен свише, на 3-ти ноември 1831 г. аз запитах Господа и получих следното важно откровение” (History of the Church, 1:229). Този раздел първоначално е добавен към книгата Учение и Завети като притурка, но по-късно му се дава номер на раздел.
1–6, На светиите е заповядано да се подготвят за Второто Пришествие; 7–16, На всички човеци е заповядано да бягат от Вавилон, да дойдат в Сион и да се подготвят за великия ден Господен; 17–35, Той ще застане на хълма Сион, континентите ще станат една земя и изгубените племена на Израил ще се върнат; 36–40, Евангелието беше възстановено чрез Джозеф Смит, за да бъде проповядвано по целия свят; 41–51, Господ ще се спусне за въздаяние върху нечестивите; 52–56, Това ще бъде годината на Неговите изкупени; 57–74, Евангелието ще бъде изпратено, за да спаси светиите и за унищожението на нечестивите.
Раздел 134
Декларация за отношението към правителствата и законите като цяло, приета единодушно чрез гласуване на общо събрание на Църквата, проведено в Къртлънд, щата Охайо, на 17 август 1835 г. (History of the Church, 2:247–249). Поводът е събрание на църковни ръководители, свикани заедно да разгледат предложеното съдържание на първото издание на Учение и Завети. По онова време декларацията е започвала със следното въведение: “За да не се тълкува и разбира погрешно нашето отношение към светските правителства и законите като цяло, ние сметнахме за целесъобразно да представим в края на този том нашето мнение относно това” (History of the Church, 2:247).
1–4, Правителствата трябва да спазват свободата на съвестта и богослужението;5–8, Всички хора трябва да поддържат своите правителства и дължат почит и спазване на закона; 9–10, Религиозните общества не трябва да упражняват гражданска власт; 11–12, Хората са оправдани, когато защитават себе си и своето имущество.
Раздел 135
Мъченическата смърт на Джозеф Смит, Пророка, и брат му Хайръм Смит, Патриарха, в Картидж, щата Илинойс, на 27 юни 1844 г. (History of the Church, 6:629–631). Този документ е написан от Старейшина Джон Тейлър от Съвета на Дванадесетте, който е очевидец на събитията.
1–2, Джозеф и Хайръм са убити мъченически в затвора на Картидж; 3, Провъзгласено е върховенството на Пророка; 4–7, Невинната им кръв свидетелства за истинността и божествеността на делото.
Раздел 136
Словото и волята Господни, дадени чрез Президент Бригъм Йънг в Зимните квартири на лагера Израилев на територията на племето омаха, на западния бряг на река Мисури, близо до Каунсъл Блъфс, щата Айова (Journal History of the Church, 14 януари 1847 г.).
1–16, Обяснено е как трябва да се организира лагерът Израилев за пътуването на запад; 17–27, На светиите е заповядано да живеят съобразно многобройни евангелски стандарти; 28–33, Светиите трябва да пеят, да танцуват, да се молят и да се учат на мъдрост; 34–42, Пророците биват убивани, за да могат да бъдат почетени и за да бъдат осъдени нечестивите.
Раздел 137
Видение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, в храма в Къртлънд, щата Охайо, на 21 януари 1836 г. (History of the Church, 2:380–381). Поводът е изпълнението на обредите на надаряването, доколкото те са били разкрити дотогава.
1–6, Пророкът вижда брат си Алвин в селестиалното царство; 7–9, Разкрива се учението за спасението на мъртвите; 10, Всички деца са спасени в селестиалното царство.
Раздел 138
Видение, дадено на президент Джозеф Ф. Смит в Солт Лейк Сити, щата Юта, на 3 октомври 1918 г. Във встъпителната си реч на осемдесет и деветата полугодишна Обща Конференция на Църквата на 4 октомври 1918 г., президент Смит заявява, че е получил няколко божествени съобщения през изминалите месеци. Едно от тях, относно посещението на Спасителя при духовете на мъртвите, докато тялото Му е било в гробницата, президент Смит получава предишния ден. То е записано веднага след закриването на конференцията. На 31 октомври 1918 г. е представено на съветниците в Първото Президентство, на Съвета на Дванадесетте и на Патриарха, и бива единодушно прието от тях.
1–10, Президент Джозеф Ф. Смит размишлява върху писанията на Петър и Господното посещение в света на духовете; 11–24, Президент Смит вижда праведните мъртви, събрани заедно в рая, и Христовото служение сред тях; 25–37, Той вижда как е било устроено проповядването на Евангелието сред духовете; 38–52, Той вижда Адам, Ева и мнозина от светите пророци в света на духовете, които са смятали своето духовно състояние преди възкресението си за робство; 53–60, Праведните мъртви от тези дни продължават труда си в света на духовете.

Официално изявление

Официално изявление — 1
Официално изявление — 2