AngDoktrina
ug mga
Pakigsaad
sa Ang Simbahan ni Jesukristosa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Naglakip sa mga Pagpadayag ngaGihatag Ngadto KangJoseph Smith, ang Propetauban sa Pipila ka mga Pagdugang sa Iyangmga Sumusunod sa Kapangulohan sa Simbahan