Doktrina ug Mga Pakigsaad

Doktrina ug Mga Pakigsaad 

Seksyon 1
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, panahon sa talagsaon nga komperensya sa mga anciano sa Simbahan, gihimo sa Hiram, Ohio, 1 sa Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:221–224). Daghan nga mga pagpadayag nadawat gikan sa Ginoo sa wala pa kini nga panahon, ug ang pagtigum niini alang sa pagmantala sa basahon nga mao ang usa sa labing mahinungdanon nga mga hilisgutan nga giuyunan diha sa komperensya. Kini nga seksyon nahimo nga usa ka pasiuna sa Ginoo ngadto sa mga doktrina, mga pakigsaad, ug mga sugo nga gihatag niini nga kapaigoan.
1–7, Ang tingog sa pagpasidaan alang sa tanan nga mga katawhan; 8–16, Hingpit nga pagbiya sa kamatuoran ug pagkadautan pagasundan sa Ikaduhang Pag-anhi; 17–23, Joseph Smith gitawag aron pagpahiuli dinhi sa yuta sa mga kamatuoran ug sa mga gahum sa Ginoo; 24–33, Ang Basahon ni Mormon namantala ug ang tinuod nga Simbahan natukod; 34–36, Ang kalinaw pagakuhaon gikan sa yuta; 37–39, Siksika kini nga mga sugo.
Seksyon 2
Kinuha gikan sa mga pulong ni anghel Moroni ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, samtang diha sa balay sa amahan sa Propeta sa Manchester, New York, sa gabii sa 21 sa Septyembre 1823 (History of the Church, 1:12). Si Moroni mao ang katapusan sa taas nga linya sa mga tigsaysay kinsa naghimo sa talaan nga ania karon sa kalibutan ingon nga ang Basahon ni Mormon. (Itandi sa Malaquias 4:5–6; usab mga seksyon 27:9; 110:13–16; ug 128:18.)
1, Si Elijah mopadayag sa pagkapari; 2–3, Mga saad sa mga amahan gitanom sa mga kasingkasing sa mga anak.
Seksyon 3
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1828, nga may kalabutan sa pagkawala sa 116 nga mga pahina nga mga manuskrito nga gihubad gikan sa unang bahin sa Basahon ni Mormon, nga gitawag og basahon ni Lehi. Ang Propeta nagdumili sa pagtugot niini nga mga pahina nga mawala gikan sa iyang kamot ngadto kang Martin Harris, kinsa nakaalagad sa mubo nga panahon ingon nga usa ka tigsulat sa paghubad sa Basahon ni Mormon. Ang pagpadayag gihatag pinaagi sa Urim ug Thummim. (History of the Church, 1:21–23.) (Tan-awa usab ang seksyon 10.)
1–4, Ang palakaw sa Ginoo usa ka walay katapusan nga nagsunod-sunod nga buhat; 5–15, Si Joseph Smith kinahanglan maghinulsol o mawad-an sa gasa sa paghubad; 16–20, Ang Basahon ni Mormon motungha aron sa pagluwas sa binhi ni Lehi.
Seksyon 4
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa iyang amahan, Joseph Smith, Sr., sa Harmony, Pennsylvania, Pebrero 1829 (History of the Church, 1:28).
1–4, Ang walay kahadlok nga pag-alagad nagluwas sa mga tigpangalagad sa Ginoo; 5–6, Ang Diosnong kinaiya nakahimo kanila nga takus alang sa pangalagad; 7, Mga butang sa Dios kinahanglan gayud nga pagatinguhaon.
Seksyon 5
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Marso 1829, sa hangyo ni Martin Harris (History of the Church, 1:28–31).
1–10, Kini nga kaliwatan makadawat sa pulong sa Ginoo pinaagi ni Joseph Smith; 11–18, Tulo ka mga saksi mopamatuod sa Basahon ni Mormon; 19–20, Ang pulong sa Ginoo mapamatud-an sama sa nangagi nga mga panahon; 21–35, Si Martin Harris mahimo nga maghinulsol ug mahimo nga usa sa mga saksi.
Seksyon 6
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:32–35). Si Oliver Cowdery nagsugod sa iyang mga buluhaton nga usa ka tigsulat sa paghubad sa Basahon ni Mormon, 7 sa Abril 1829. Siya nakadawat na sa balaan nga pagpaila sa kamatuoran sa pagpamatuod sa Propeta mahitungod sa mga palid diha diin nakulit ang talaan sa Basahon ni Mormon. Ang Propeta nagpakisayud sa Ginoo pinaagi sa Urim ug Thummim ug nakadawat niini nga tubag.
1–6, Mga mamumuo sa umahan sa Ginoo makaangkon og kaluwasan; 7–13, Wala nay gasa nga labaw pa ka dako kay sa gasa sa kaluwasan; 14–27, Usa ka saksi sa kamatuoran moabut pinaagi sa gahum sa Espiritu; 28–37, Tan-aw ngadto ni Kristo, ug pagbuhat og maayo sa kanunay.
Seksyon 7
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug kang Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829, sa diha nga sila nangutana pinaagi sa Urim ug Thummim kon si Juan, ang hinigugma nga tinun-an, nagpabilin nga buhi o patay na. Ang pagpadayag mao ang usa ka hinubad nga saysay sa talaan nga gibuhat diha sa papel katalan ni Juan ug gitago pinaagi sa iyang kaugalingon (History of the Church, 1:35–36).
1–3, Juan ang Hinigugma mabuhi hangtud ang Ginoo moabut; 4–8, Pedro, Santiago, ug Juan naghupot sa mga yawe sa ebanghelyo.
Seksyon 8
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:36–37). Sa lakaw sa paghubad sa Basahon ni Mormon, si Oliver, kinsa nagpadayon sa pag-alagad ingon nga tigsulat, nagsulat sa gidikta sa Propeta, nagtinguha nga matugahan sa gasa sa paghubad. Ang Ginoo mitubag sa iyang hangyo pinaagi sa pagtugyan niini nga pagpadayag.
1–5, Pagpadayag moabut pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo; 6–12, Kahibalo sa mga misteryo sa Dios ug sa gahum sa paghubad sa karaan nga mga talaan moabut pinaagi sa hugot nga pagtuo.
Seksyon 9
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:37–38). Si Oliver gitambagan sa pagpailub ug giawhag sa paglipay sa pagsulat, sa pagkakaron, diha sa pagdikta sa tighubad, kay sa mosulay sa paghubad.
1–6, Uban nga karaan nga mga talaan pagahubaron pa; 7–14, Ang Basahon ni Mormon gihubad pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa espirituhanon nga panghimatuod.
Seksyon 10
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, sa ting-init sa 1828 (History of the Church, 1:20–23). Dinhi ang Ginoo mipahibalo ni Joseph sa mga pag-usab nga gibuhat sa dautan nga mga tawo sa 116 nga manuskrito nga mga pahina nga nasulat sa kamot gikan sa paghubad sa basahon ni Lehi, diha sa Basahon ni Mormon. Kini nga manuskrito nga mga pahina nawala gikan sa kamot ni Martin Harris, ngadto kinsa kini nga mga palid gitugyan sa makadiyut nga panahon. (Tan-awa ang ulohan sa seksyon 3.) Ang dautan nga laraw mao ang paghulat sa gipaabut nga paghubad pag-usab sa mga butang nga naglangkob sa gikawat nga mga pahina ug unya pagdaut sa dungog sa tighubad pinaagi sa pagpakita sa mga sayop nga gihimo pinaagi sa mga pag-usab. Nga kining dautan nga katuyoan dugay na nga gihunahuna sa dautan nga mga tawo ug nahibaloan sa Ginoo gani samtang si Mormon, ang karaan nga Nephite nga tigsaysay, naghimo sa iyang minubo sa tinipon nga mga palid, gipakita diha sa Basahon ni Mormon (tan-awa ang mga Pulong ni Mormon 1:3–7).
1–26, Si Satanas mokutaw sa dautan nga mga tawo aron sa pagbabag sa buluhaton sa Ginoo; 27–33, Siya nagtinguha sa paglaglag sa mga kalag sa mga tawo; 34–52, Ang ebanghelyo pagadad-on ngadto sa mga Lamanite ug sa tanan nga mga kanasuran pinaagi sa Basahon ni Mormon; 53–63, Ang Ginoo motukod sa iyang Simbahan ug sa iyang ebanghelyo diha sa mga tawo; 64–70, Iyang pagapundukon ang mahinulsulon ngadto sa iyang Simbahan ug moluwas sa masulundon.
Seksyon 11
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa iyang igsoon nga si Hyrum Smith, sa Harmony, Pennsylvania, sa Mayo 1829 (History of the Church, 1:39–46). Kini nga pagpadayag nadawat pinaagi sa Urim ug Thummim agi og tubag sa pangaliya ug pakisayud ni Joseph. Ang History of the Church nagsugyot nga kini nga pagpadayag nadawat human sa pagpahiuli sa Aaronic nga Pagkapari.
1–6, Mga mamumuo sa ubasan makabaton og kaluwasan; 7–14, Pangitaa ang kaalam, sangyaw og paghinulsol, salig sa Espiritu; 15–22, Paghupot sa akong mga sugo, ug pagtuon sa pulong sa Ginoo; 23–27, Ayaw ilimud ang espiritu sa pagpadayag ug sa pagpanagna; 28–30, Kadto kinsa modawat kang Kristo mahimo nga mga anak sa Dios.
Seksyon 12
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto ni Joseph Knight, Sr., sa Harmony, Pennsylvania, Mayo 1829 (History of the Church, 1:47–48). Si Joseph Knight mituo sa mga pagpadayag ni Joseph Smith mahitungod sa iyang paghupot sa mga palid sa Basahon ni Mormon ug ang buhat sa paghubad nga niana nga higayon nagpadayon ug pipila ka mga higayon nakahatag og butang nga hinabang ngadto kang Joseph Smith ug sa iyang tigsulat, nga nakapahimo kanila sa pagpadayon sa paghubad. Sa hangyo ni Joseph Knight ang Propeta nagpakisayud sa Ginoo ug nakadawat sa pagpadayag.
1–6, Mga mamumuo sa ubasan makadawat og kaluwasan; 7–9, Ang tanan kinsa nagtinguha ug may katakus mahimo nga motabang sa buhat sa Ginoo.
Seksyon 13
Ang pag-orden ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery ngadto sa Aaronic nga Pagkapari sa daplin sa Suba sa Susquehanna, duol sa Harmony, Pennsylvania, 15 sa Mayo 1829 (History of the Church, 1:39–42). Ang pag-orden gihimo pinaagi sa mga kamot sa anghel kinsa nagpaila sa iyang kaugalingon nga si Juan, ang mao nga gitawag og Juan Bautista sa Bag-ong Tugon. Ang anghel nagpasabut nga siya nagbuhat ubos sa kamandoan ni Pedro, Santiago, ug Juan, ang karaan nga mga Apostoles, kinsa naghupot sa mga yawe sa labaw nga halangdon nga pagkapari, nga gitawag og Pagkapari ni Melchizedek. Ang saad gihatag ngadto ni Joseph ug Oliver nga sa tukma nga panahon ang Pagkapari ni Melchizedek itugyan diha kanila. (Tan-awa usab ang seksyon 27:7, 8, 12.)
Mga yawe ug mga gahum sa Aaronic nga Pagkapari gipasabut.
Seksyon 14
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang David Whitmer, sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:48–50). Ang banay nga Whitmer may dako nga kaikag diha sa paghubad sa Basahon ni Mormon. Ang Propeta nagpahimutang sa iyang pinuy-anan sa panimalay ni Peter Whitmer, Sr., diin siya nagpuyo hangtud ang buhat sa paghubad padulong na sa kahumanan ug ang katungod sa sinulat sa umaabut nga basahon gipanalipdan. Tulo sa anak nga mga lalaki ni Whitmer, matag usa nakadawat og pagpamatuod ingon sa pagkatinuod sa buhat, nahingawa og dako sa butang kalabut sa ilang tagsa-tagsa nga katungdanan. Kini nga pagpadayag ug ang duha nga mosunod (mga seksyon 15 ug 16) gihatag agi og tubag sa pakisayud pinaagi sa Urim ug Thummim. Si David Whitmer sa wala madugay nahimo nga usa sa Tulo ka mga Saksi ngadto sa Basahon ni Mormon.
1–6, Mga mamumuo sa ubasan makaangkon og kaluwasan; 7–8, Kinabuhi nga dayon mao ang labing mahinungdanon sa mga gasa sa Dios; 9–11, Si Kristo naglalang sa mga langit ug sa yuta.
Seksyon 15
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto ni John Whitmer, sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:50). (Tan-awa ang ulohan sa seksyon 14.) Ang mensahe gihatag sa sinati nga paagi ug tataw nga kinaugalingon tungod kay ang Ginoo nagsulti og butang nga nahibaloan lamang ni John Whitmer ug sa iyang kaugalingon. Si John Whitmer sa wala madugay nahimo nga usa sa Walo ka mga Saksi sa Basahon ni Mormon.
1–2, Ang gahum sa Ginoo anaa sa tibuok yuta; 3–6, Sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagluwas sa mga kalag mao ang butang nga labing bililhon.
Seksyon 16
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Peter Whitmer, Jr., sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:51). (Tan-awa ang ulohan sa seksyon 14.) Si Peter Whitmer, Jr., sa wala madugay nahimo nga usa sa Walo ka mga Saksi sa Basahon ni Mormon.
1–2, Ang gahum sa Ginoo anaa sa tibuok yuta; 3–6, Sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagluwas sa mga kalag mao ang butang nga labing bililhon.
Seksyon 17
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto ni Oliver Cowdery, David Whitmer, ug Martin Harris, sa Fayette, New York, Hunyo 1829, sa wala pa nila makita ang kinulit nga mga palid nga naglakip sa talaan sa Basahon ni Mormon (History of the Church, 1:52–57). Si Joseph ug ang iyang tigsulat, Oliver Cowdery, nakakat-on gikan sa paghubad sa mga palid sa Basahon ni Mormon nga tulo ka talagsaon nga mga saksi ipaila (tan-awa sa Ether 5:2–4; 2 Nephi 11:3; 27:12). Si Oliver Cowdery, David Whitmer, ug Martin Harris nadani pinaagi sa usa ka dinasig nga tinguha nga mahimo nga tulo ka talagsaon nga mga saksi. Ang Propeta nagpakisayud sa Ginoo, ug kini nga pagpadayag gihatag agi og tubag pinaagi sa Urim ug Thummim.
1–4, Pinaagi sa hugot nga pagtuo ang Tulo ka mga Saksi makakita sa mga palid ug uban nga sagrado nga mga butang; 5–9, Si Kristo nagpamatuod sa pagkabalaan sa Basahon ni Mormon.
Seksyon 18
Pagpadayag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, Oliver Cowdery, ug David Whitmer, gihatag sa Fayette, New York, Hunyo 1829 (History of the Church, 1:6–64). Sa diha nga ang Aaronic nga Pagkapari gitugyan, ang pagtugyan sa Melchizedek nga Pagkapari gisaad (tan-awa ang ulohan sa seksyon 13). Agi og tubag sa pangamuyo alang sa kasayuran niini nga butang, ang Ginoo mihatag niini nga pagpadayag.
1–5, Mga kasulatan nagpakita unsaon pagtukod ang Simbahan; 6–8, Ang kalibutan nagkahinog sa kadautan; 9–16, Ang bili sa mga kalag mahinungdanon; 17–25, Sa pag-angkon sa kaluwasan, ang mga tawo kinahanglan gayud modala diha kanila sa ngalan ni Kristo; 26–36, Ang katungdanan ug ang misyon sa Napulog Duha gipadayag; 37–39, Si Oliver Cowdery ug si David Whitmer mao ang mangita sa Napulog Duha; 40–47, Sa pag-angkon sa kaluwasan, ang mga tawo kinahanglan gayud nga maghinulsol, magpabunyag, ug maghupot sa mga sugo.
Seksyon 19
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith, sa Manchester, New York, Marso 1830 (History of the Church, 1:72–74). Sa iyang kasaysayan, ang Propeta nagpaila niini nga "ingon nga usa ka sugo sa Dios ug dili sa tawo, ngadto kang Martin Harris, gihatag pinaagi kaniya kinsa Walay Katapusan" (History of the Church, 1:72).
1–3, Si Kristo aduna sa tanan nga gahum; 4–5, Tanan nga mga tawo kinahanglan gayud maghinulsol o mag-antus; 6–12, Walay katapusan nga silot mao ang silot sa Dios; 13–20, Si Kristo nag-antus alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus kon sila maghinulsol; 21–28, Isangyaw ang ebanghelyo sa paghinulsol; 29–41, Ipahayag ang maayo nga mga balita.
Seksyon 20
Pagpadayag sa kapunongan ug panggamhanan sa Simbahan, gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, Abril 1830 (History of the Church, 1:64–70). Sa wala pa ang iyang talaan niini nga pagpadayag ang Propeta misulat, "Kami nakabaton gikan Kaniya [Jesukristo] sa mosunod, pinaagi sa espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag; diin wala lamang maghatag kanamo og daghan nga kasayuran, apan usab nagtudlo kanamo sa tukma nga adlaw diin, sumala sa Iyang kabubut-on ug mga sugo, kita kinahanglan mopadayon sa pagtukod sa Iyang Simbahan sa makausa pa dinhi sa ibabaw sa yuta" (History of the Church, 1:64).
1–16, Ang Basahon ni Mormon nagmatuod sa pagkabalaan sa buhat sa ulahing adlaw; 17–28, Ang mga doktrina sa paglalang, pagkapukan, pag-ula, ug bunyag gipamatud-an; 29–37, Mga balaod mahitungod sa paghinulsol, kapaangayan, pagkabalaan, ug bunyag gihan-ay; 38–67, Mga katungdanan sa mga anciano, mga pari, mga magtutudlo, mga deakono, gitingub; 68–74, Mga katungdanan sa mga sakop, pagpanalangin sa mga bata, ug pamaagi sa pagbunyag gipadayag; 75–84, Mga pag-ampo sa sakramento ug mga lagda mahitungod sa pagkasakop sa Simbahan gihatag.
Seksyon 21
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Fayette, New York, 6 sa Abril 1830 (History of the Church, 1:74–79). Kini nga pagpadayag gihatag sa katukuran sa Simbahan, sa petsa nga ginganlan, sa panimalay ni Peter Whitmer, Sr. Unom ka mga tawo, nga nabunyagan na kaniadto, miapil. Pinaagi sa pagpili nga nauyonan sa tanan kini nga mga tawo nagpahayag sa ilang tinguha ug hugot nga tumong sa pagtukod, sumala sa sugo sa Dios (tan-awa sa seksyon 20). Sila usab mipili sa pagdawat ug pagbulig ni Joseph Smith, Jr., ug Oliver Cowdery ingon nga tigdumala nga mga opisyal sa Simbahan. Sa pagpandong sa ilang mga kamot, si Joseph mi-orden ni Oliver nga usa ka anciano sa Simbahan, ug si Oliver mi-orden usab ni Joseph. Human sa pagpangalagad sa sakramento, si Joseph ug Oliver mipandong sa mga kamot diha sa matag usa nga nanambong alang sa pagtugyan sa Espiritu Santo ug alang sa pagkumpirma ingon nga usa ka sakop sa Simbahan.
1–3, Si Joseph Smith gitawag nga mahimo nga manalagna, maghuhubad, propeta, apostol, ug anciano; 4–8, Iyang pulong mogiya sa kahimoan sa Zion; 9–12, Ang mga Santos motuo sa iyang mga pulong samtang siya mamulong pinaagi sa Maghuhupay.
Seksyon 22
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Manchester, New York, Abril 1830 (History of the Church, 1:79–80). Kini nga pagpadayag gihatag ngadto sa Simbahan agi og sangputanan sa uban kinsa nabunyagan na kaniadto nga nagtinguha sa pakighiusa sa Simbahan nga dili na bunyagan pag-usab.
1, Ang bunyag mao ang usa ka bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad; 2–4, May pagtugot nga pagbunyag gikinahanglan.
Seksyon 23
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Manchester, New York, Abril 1830, ngadto kang Oliver Cowdery; Hyrum Smith; Samuel H. Smith; Joseph Smith, Sr.; ug Joseph Knight, Sr. (History of the Church, 1:80). Ingon nga sangputanan sa kinasingkasing nga tinguha sa lima ka mga tawo nga ginganlan aron mahibalo sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga katungdanan, ang Propeta nangutana sa Ginoo ug nakadawat niini nga pagpadayag.
1–7, Kining nag-una nga mga tinun-an gitawag sa pagsangyaw, pag-awhag, ug pagpalig-on sa Simbahan.
Seksyon 24
Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta ug Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, sa Hulyo 1830 (History of the Church, 1:101–103). Bisan tuod og kubos sa upat ka bulan ang milabay sukad ang Simbahan natukod, ang panggukod nahimo nga mapintas, ug ang mga pangulo napugos sa pagpangita og kahilwasan diha sa dili hingpit nga pagtago. Ang mosunod nga tulo ka mga pagpadayag gihatag niini nga panahon sa paglig-on, pagdasig, ug pagtudlo kanila.
1–9, Si Joseph Smith gitawag aron sa paghubad, pagwali, ug pagpatin-aw sa mga kasulatan; 10–12, Si Oliver Cowdery gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo; 13–19, Ang balaod gipadayag nga may kalabutan sa mga milagro, mga pagtunglo, pagtaktak sa abug sa tiil, ug panglakaw nga walay puntil o puyô.
Seksyon 25
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Tan-awa sa ulohan sa seksyon 24.) Kini nga pagpadayag nagpahayag sa kabubut-on sa Ginoo ngadto kang Emma Smith, ang asawa sa Propeta.
1–6, Si Emma Smith, pinili nga babaye, gitawag sa pagtabang ug paghupay sa iyang bana; 7–11, Siya usab gitawag sa pagsulat, pagpatin-aw sa mga kasulatan, ug pagpili sa mga himno sa simbahan; 12–14, Ang awit sa mga matarung usa ka pag-ampo ngadto sa Ginoo; 15–16, Mga baruganan sa pagkamasulundon niini nga pagpadayag magamit sa tanan.
Seksyon 26
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, Oliver Cowdery, ug John Whitmer, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1830 (History of the Church, 1:104). (Tan-awa usab ang ulohan sa seksyon 24.)
1, Sila gisugo sa pagtuon sa mga kasulatan ug sa pagsangyaw; 2, Ang balaod nga inuyunan sa kadaghanan gipamatud-an.
Seksyon 27
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Agosto 1830 (History of the Church, 1:106–108). Agi og pangandam alang sa mga relihiyoso nga mga pag-alagad diin ang sakramento sa pan ug bino ipangalagad, si Joseph milakaw sa gawas aron sa pagkuha og bino. Siya gisugat sa langitnon nga mensahero ug nakadawat niini nga pagpadayag, ang tipik diin gisulat niana nga panahon ug ang nahibilin sa Septyembre nga misunod. Tubig na karon ang gigamit kay sa bino sa mga pangalagad sa sakramento sa Simbahan.
1–4, Ang mga ilhanan nga gamiton sa pag-ambit sa sakramento gipahimutang; 5–14, Si Kristo ug ang iyang mga sulugoon gikan sa tanan nga kapaigoan kinahanglan moambit sa sakramento; 15–18, Isul-ob ang tibuok nga taming sa Dios.
Seksyon 28
Pagpadayag nga gihatag pinaagi kang Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Oliver Cowdery, sa Fayette, New York, Septyembre 1830 (History of the Church, 1:109–111). Si Hiram Page, usa ka sakop sa Simbahan, adunay usa ka bato ug nagpatuo nga nakadawat og mga pagpadayag pinaagi sa iyang panabang mahitungod sa katukuran sa Zion ug sa kahan-ayan sa Simbahan. Daghan sa mga sakop nalingla tungod niini nga mga pag-angkon, ug gani si Oliver Cowdery na-impluwensya sa dili maayo niini. Sa wala pa moabut ang gitakda nga komperensya, ang Propeta nagpakisayud sa dako nga tinguha ngadto sa Ginoo mahitungod sa butang, ug kini nga pagpadayag misunod.
1–7, Si Joseph Smith naghupot sa mga yawe sa mga misteryo, ug siya lamang ang makadawat og mga pagpadayag alang sa Simbahan; 8–10, Si Oliver Cowdery kinahanglan mosangyaw ngadto sa mga Lamanite; 11–16, Si Satanas milingla ni Hiram Page ug mihatag kaniya og mga bakak nga mga pagpadayag.
Seksyon 29
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa atubangan sa unom ka mga anciano, sa Fayette, New York, Septyembre 1830 (History of the Church, 1:111–115). Kini nga pagpadayag gihatag pipila ka adlaw sa wala pa ang komperensya sugod sa 26 sa Septyembre 1830.
1–8, Si Kristo mopundok sa iyang pinili; 9–11, Ang iyang pag-anhi mao ang mosugod sa Kaliboan; 12–13, Ang Napulog Duha mohukom sa tibuok Israel; 14–21, Mga timailhan, mga midagsang nga sakit, ug mga kagul-anan mag-una sa Ikaduhang Pag-anhi; 22–28, Ang katapusan nga pagkabanhaw ug katapusan nga paghukom mosunod sa Kaliboan; 29–35, Ang tanan nga mga butang espirituhanon ngadto sa Ginoo; 36–39, Ang yawa ug ang iyang mga panon gihinginlan gikan sa langit aron sa pagtintal sa tawo; 40–45, Ang Pagkapukan ug Pag-ula modala og kaluwasan; 46–50, Mga gagmay nga mga bata natubos pinaagi sa Pag-ula.
Seksyon 30
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang David Whitmer, Peter Whitmer, Jr., ug John Whitmer, sa Fayette, New York, Septyembre 1830, human sa tulo ka adlaw nga komperensya sa Fayette, apan sa wala pa magbulag ang mga anciano sa Simbahan (History of the Church, 1:115–116). Sa sinugdanan kini nga butang gimantala ingon nga tulo ka mga pagpadayag; kini gitipon ngadto sa usa ka seksyon pinaagi sa Propeta alang sa 1835 nga edisyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad.
1–4, Si David Whitmer gipanton tungod sa pagkapakyas sa pag-alagad nga makugihon; 5–8, Si Peter Whitmer, Jr., mokuyog ni Oliver Cowdery sa usa ka misyon ngadto sa mga Lamanite; 9–11, Si John Whitmer gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo.
Seksyon 31
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Thomas B. Marsh, Septyembre 1830 (History of the Church, 1:115–117). Ang higayon misunod dayon sa usa ka komperensya sa Simbahan (tan-awa ang ulohan sa seksyon 30). Si Thomas B. Marsh nabunyagan sayo sa bulan, ug na-orden nga usa ka anciano sa Simbahan sa wala pa kini nga pagpadayag nahatag.
1–6, Si Thomas B. Marsh gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug gipasaligan og kaayohan sa iyang banay; 7–13, Siya gitambagan nga magmapailubon, mag-ampo sa kanunay, ug magsunod sa Maghuhupay.
Seksyon 32
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Parley P. Pratt ug Ziba Peterson, Oktubre 1830 (History of the Church, 1:118–120). Mahinungdanon nga kaikag ug mga tinguha gibati sa mga anciano mahitungod sa mga Lamanite, kansang gitagna nga mga panalangin ang Simbahan nasayud gikan sa Basahon ni Mormon. Agi og sangputanan, pangalyupo gihimo nga ang Ginoo mopaila sa iyang kabubut-on kon ang mga anciano kinahanglan ba nga ipadala niana nga higayon ngadto sa mga tribo sa Indian sa kasadpan. Ang pagpadayag misunod.
1–3, Si Parley P. Pratt ug Ziba Peterson gitawag sa pagsangyaw ngadto sa mga Lamanite ug sa pag-uban ni Oliver Cowdery ug Peter Whitmer, Jr.; 4–5, Sila mag-ampo alang sa pagsabut sa mga kasulatan.
Seksyon 33
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Ezra Thayre ug Northrop Sweet, sa Fayette, New York, Oktubre 1830 (History of the Church, 1:126–127). Sa pagtala niini nga pagpadayag, ang Propeta nagpamatuod nga "ang...Ginoo andam kanunay sa pagtudlo ingon ngadto sa makugihon nga nangita uban sa hugot nga pagtuo" (History of the Church, 1:126).
1–4, Mga mamumuo gitawag sa pagpahayag sa ebanghelyo sa ikanapulo ug usa nga takna; 5–6, Ang Simbahan natukod, ug ang mga pinili pagapundukon; 7–10, Paghinulsol kay ang gingharian sa langit hapit na moabut; 11–15, Ang Simbahan natukod diha sa lig-on nga sukaranan sa ebanghelyo; 16–18, Pag-andam alang sa pag-anhi sa Pamanhonon.
Seksyon 34
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Orson Pratt, sa Fayette, New York, 4 sa Nobyembre 1830 (History of the Church, 1:127–128). Si Igsoon Pratt nagpanuigon og napulog siyam niana nga higayon. Siya nakabig ug nabunyagan sa diha nga siya nakapaminaw sa pagsangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo pinaagi sa iyang magulang nga lalaki, si Parley P. Pratt, unom ka semana na ang milabay. Kini nga pagpadayag nadawat sa panimalay ni Peter Whitmer, Sr.
1–4, Ang matinud-anon mahimo nga mga anak sa Dios pinaagi sa Pag-ula; 5–9, Ang pagsangyaw sa ebanghelyo moandam sa agianan alang sa Ikaduhang Pag-anhi; 10–12, Ang pagpanagna moabut pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.
Seksyon 35
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Fayette o duol sa Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 128–131). Niini nga higayon, ang Propeta nagtrabaho halos matag adlaw sa paghubad sa Biblia. Ang paghubad nagsugod sa sayo pa sa Hunyo 1830, ug sila si Oliver Cowdery ug John Whitmer nakaalagad ingon nga mga tigsulat. Tungod kay sila karon natawag sa uban nga mga katungdanan, si Sidney Rigdon gitawag pinaagi sa balaan nga pagtudlo aron sa pag-alagad nga usa ka tigsulat niini nga buhat (tan-awa sa bersikulo 20). Ingon sa usa ka pasiuna sa iyang talaan niini nga pagpadayag, ang Propeta misulat: "Sa Disyembre si Sidney Rigdon miabut [gikan sa Ohio] sa pagpangutana sa Ginoo, ug uban kaniya miabut si Edward Partridge.... Sa mubo nga panahon human miabut kining duha ka mga igsoon, sa ingon namulong ang Ginoo" (History of the Church, 1:128).
1–2, Unsaon sa mga tawo nga mahimo nga mga anak sa Dios; 3–7, Si Sidney Rigdon gitawag sa pagbunyag ug sa pagtugyan sa Espiritu Santo; 8–12, Mga timailhan ug mga milagro nabuhat pinaagi sa hugot nga pagtuo; 13–16, Ang mga sulugoon sa Ginoo mohampak sa mga kanasuran pinaagi sa gahum sa Espiritu; 17–19, Si Joseph Smith naghupot sa mga yawe sa mga misteryo; 20–21, Ang pinili magpabilin sa adlaw sa pag-anhi sa Ginoo; 22–27, ang Israel maluwas.
Seksyon 36
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Edward Partridge, duol sa Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 1:131). (Tan-awa ang ulohan sa seksyon 35.) Ang Propeta miingon nga si Edward Partridge "usa ka sumbanan sa pagtahud, ug usa sa halangdon nga mga tawo sa Ginoo" (History of the Church, 1:128).
1–3, Ang Ginoo nagpandong sa iyang kamot diha kang Edward Partridge pinaagi sa kamot ni Sidney Rigdon; 4–8, Matag tawo kinsa nakadawat sa ebanghelyo ug sa pagkapari pagatawgon sa pagsangyaw.
Seksyon 37
Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon duol sa Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 1:139). Dinhi gihatag ang una nga sugo mahitungod sa pagpundok niini nga kapaigoan.
1–4, Ang mga Santos gitawag sa pagpundok sa Ohio.
Seksyon 38
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Fayette, New York, 2 sa Enero 1831 (History of the Church, 1:140–143). Ang higayon mao ang usa ka komperensya sa Simbahan.
1–6, Si Kristo naglalang sa tanan nga mga butang; 7–8, Siya anaa sa taliwala sa iyang mga Santos, kinsa sa dili madugay makakita kaniya; 9–12, Tanan nga unod madunot sa iyang atubangan; 13–22, Siya nag-andam og usa ka yuta sa saad alang sa iyang mga Santos niini nga panahon ug sa kahangturan; 23–27, Ang mga Santos gimandoan nga maghiusa ug magtamud sa usag usa ingon nga mga igsoon; 28–29, Mga gubat gitagna; 30–33, Ang mga Santos pagahatagan og gahum gikan sa kahitas-an ug manglakaw taliwala sa tanan nga mga nasud; 34–42, Ang Simbahan gimandoan sa pag-amuma sa mga kabus ug sa timawa, ug mangita sa mga katigayunan sa kahangturan.
Seksyon 39
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang James Covill, sa Fayette, New York, 5 sa Enero 1831 (History of the Church, 1:143–145). Si James Covill, kinsa nahimo nga ministro sa Baptist sa sulod sa kap-atan ka tuig, mipakigsaad uban sa Ginoo nga siya mosunod sa bisan unsa nga sugo nga ihatag ngadto kaniya sa Ginoo pinaagi ni Joseph ang Propeta.
1–4, Ang mga Santos adunay mga gahum nga mahimo nga mga anak sa Dios, 5–6, Ang pagdawat sa ebanghelyo mao ang pagdawat ni Kristo; 7–14, Si James Covill gimandoan nga magpabunyag ug maghago sa ubasan sa Ginoo; 15–21, Ang mga sulugoon sa Ginoo magsangyaw sa ebanghelyo sa dili pa moabut ang Ikaduhang Pag-anhi; 22–24, Kadto kinsa modawat sa ebanghelyo pagapundukon karon ug sa kahangturan.
Seksyon 40
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Fayette, New York, Enero 1831 (History of the Church, 1:145). Nag-una nga talaan niini nga pagpadayag, ang Propeta nagsulat, "Samtang si James Covill misalikway sa pulong sa Ginoo, ug mibalik sa daan niya nga mga baruganan ug mga katawhan, ang Ginoo mihatag ngari kanako ug ni Sidney Rigdon sa mosunod nga pagpadayag" (History of the Church, 1:145).
1–3, Ang kahadlok sa pagpanggukod ug sa kabalaka sa kalibutan nakaingon sa pagsalikway sa ebanghelyo.
Seksyon 41
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 4 sa Pebrero 1831 (History of the Church, 1:146–147). Ang Sanga sa Simbahan sa Kirtland sa karon nga panahon kusog nga midaghan. Pasiuna niini nga pagpadayag ang Propeta nagsulat. "[Ang] mga sakop...naninguha sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, sumala sa ilang nahibaloan niini, bisan kon ang uban nga kahibulongan nga mga pagtuo ug dili tinuod nga mga espiritu nagsamok diha kanila...[ug] ang Ginoo mihatag ngadto sa Simbahan sa mosunod" (History of the Church, 1:146–147).
1–3, Ang mga anciano magdumala sa Simbahan pinaagi sa espiritu sa pagpadayag; 4–6, Tinuod nga mga tinun-an makadawat ug makahupot sa balaod sa Ginoo; 7–12, Si Edward Partridge gitawag nga usa ka obispo ngadto sa Simbahan.
Seksyon 42
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 9 sa Pebrero 1831 (History of the Church, 1:148–154). Kini nadawat sa atubangan sa napulog duha ka mga anciano sa katumanan sa saad sa Ginoo nga gihimo kaniadto nga ang "balaod" ihatag sa Ohio (tan-awa sa seksyon 38:32). Ang Propeta nagtino niini nga pagpadayag ingon nga "naglangkob sa balaod sa Simbahan" (History of the Church, 1:148).
1–10, Ang mga anciano gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo, pagbunyag sa mga nakabig, ug pagtukod sa Simbahan; 11–12, Sila kinahanglan gayud nga matawag ug ma-orden ug magtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo nga makita sa mga kasulatan; 13–17, Sila kinahanglan nga motudlo ug managna pinaagi sa gahum sa Espiritu; 18–29, Ang mga Santos gisugo nga sila dili magpatay, mangawat, mamakak, magtinguha og dautan, manapaw, o mamulong og dautan batok sa uban; 30–39, Mga balaod nga nagdumala sa pagpahinungod sa mga kabtangan gihatag; 40–42, Garbo ug pagkatapulan gipanghimaraut; 43–52, Ang masakiton pagaayohon pinaagi sa mga pag-alagad ug pinaagi sa hugot nga pagtuo; 53–60, Ang mga kasulatan nagdumala sa Simbahan ug kini ipahayag ngadto sa kalibutan; 61–69, Ang dapit sa Bag-ong Jerusalem ug ang mga misteryo sa gingharian ipadayag; 70–73, Ang gipahinungod nga mga kabtangan gamiton sa pagtabang sa mga opisyal sa Simbahan; 74–93, Mga balaod mahitungod sa dautan nga panghilawas, panapaw, pagpatay, pagpangawat, ug pagkumpisal sa mga sala gihatag.
Seksyon 43
Pagpadayag nga gihatag pinaagi kang Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, sa Pebrero 1831 (History of the Church, 1:154–156). Niini nga panahon ang uban nga mga sakop sa Simbahan nasamok pinaagi sa mga katawhan nga naghimo og bakak nga mga pag-angkon ingon nga mga tigpadayag. Ang Propeta nagpakisayud sa Ginoo ug nakadawat niini nga pahayag nga gitumong ngadto sa mga anciano sa Simbahan. Ang una nga bahin naghisgot sa mga butang sa katukuran sa Simbahan; ang ulahi nga bahin naglakip sa pahimangno nga ang mga anciano mohatag ngadto sa mga nasud sa yuta.
1–7, Mga pagpadayag ug mga sugo moabut lamang pinaagi sa usa nga gitudlo; 8–14, Ang mga Santos pagabalaanon pinaagi sa pagbuhat sa tanan nga mga pagkabalaan sa atubangan sa Ginoo; 15–22, Mga anciano gipadala aron sa pagsangyaw sa paghinulsol ug pag-andam sa mga tawo alang sa mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo; 23–28, Ang Ginoo nagtawag sa mga tawo pinaagi sa iyang tingog ug pinaagi sa mga gahum sa kinaiyahan; 29–35, Ang Kaliboan ug ang paggapos ni Satanas moabut.
Seksyon 44
Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon sa Kirtland, Ohio, sa ulahing bahin sa Pebrero 1831 (History of the Church, 1:157). Agi og pagtuman sa gikinahanglan nga dinhi gipasabut, ang Simbahan nagtakda og usa ka komperensya nga pagahimoon sa sayo sa bulan sa Hunyo nga mosunod.
1–3, Mga anciano managtigum alang sa komperensya; 4–6, Sila magtukod sumala sa mga balaod sa yuta ug mag-amuma sa mga kabus.
Seksyon 45
Pagpadayag nga gihatag pinaagi kang Joseph Smith ang Propeta ngadto sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 7 sa Marso 1831 (History of the Church, 1:158–163). Pasiuna sa iyang talaan niini nga pagpadayag, ang Propeta nagpahayag nga "niini nga gidugayon sa Simbahan...daghan nga bakak nga mga taho...ug binuang nga mga sugilanon, gimantala...ug mikaylap,...sa pagpugong sa mga katawhan sa pag-usisa sa buhat, o pagpasakop sa tinuohan...Apan sa hingpit nga kalipay sa mga Santos...ako nakadawat sa mosunod" (History of the Church, 1:158).
1–5, Si Kristo ang atong manlalaban ngadto sa Amahan; 6–10, Ang ebanghelyo usa ka sinugo sa pag-andam sa agianan sa atubangan sa Ginoo; 11–15, Si Enoch ug ang iyang kaigsoonan gidawat sa Ginoo ngadto sa iyang kaugalingon; 16–23, Si Kristo mipadayag og mga timailhan sa iyang pag-anhi ingon nga gihatag didto sa Bungtod sa mga Oliba; 24–38, Ang ebanghelyo ipahiuli, ang mga panahon sa mga Hentil matuman, ug ang makalaglag nga sakit motabon sa yuta; 39–47, Mga timailhan, mga kahibulongan, ug ang Pagkabanhaw motungha sa Ikaduhang Pag-anhi; 48–53, Si Kristo mobarug diha sa Bungtod sa mga Oliba, ug ang mga Judeo makakita sa mga samad sa iyang mga kamot ug mga tiil; 54–59, Ang Ginoo maghari sa panahon sa Kaliboan; 60–62, Ang Propeta gisugo sa pagsugod sa paghubad sa Bag-ong Tugon, diin ang mahinungdanon nga kasayuran mahimo nga mahibaloan; 63–75, Ang mga Santos gimandoan sa pagpundok ug pagtukod sa Bag-ong Jerusalem, diin ang nga katawhan gikan sa tanan nga mga nasud moabut.
Seksyon 46
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 8 sa Marso 1831 (History of the Church, 1:163–165). Niining bag-o pa nga panahon sa Simbahan, ang hiniusa nga sumbanan alang sa pagdumala sa mga tigum sa Simbahan wala pa mamugna. Busa, ang naandan nga pagdawat sa mga sakop lamang ug sa matinguhaon nga mga tigsusi diha sa mga tigum sa sakramento ug sa uban nga mga panagtigum sa Simbahan ingon og nahimo nga kasagaran. Kini nga pagpadayag nagpahayag sa kabubut-on sa Ginoo kabahin sa pagdumala ug pagpasiugda sa mga katiguman.
1–2, Ang mga anciano mao ang magdumala sa mga katiguman ingon nga gigiyahan sa Balaan nga Espiritu; 3–6, Ang tigpangita sa kamatuoran kinahanglan iapil sa mga tigum sa sakramento; 7–12, Pangutana sa Dios ug pangitaa ang mga gasa sa Espiritu; 13–26, Ang pagsaysay sa uban niini nga mga gasa gihatag; 27–33, Mga pangulo sa Simbahan gihatagan og gahum sa pag-ila sa mga gasa sa Espiritu.
Seksyon 47
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 8 sa Marso 1831 (History of the Church, 1:166). Sa wala pa kini nga higayon si Oliver Cowdery mihimo sa buhat nga tigsaysay ug tigtala sa Simbahan. Si John Whitmer wala magtinguha nga matudlo ingon nga usa ka tigsaysay, apan, tungod kay gitawag sa pag-alagad niini nga katungdanan, siya miingon nga siya mosunod sa kabubut-on sa Ginoo niini nga butang. Siya nakapangalagad na ingon nga kalihim ngadto sa Propeta sa pagtala sa daghan nga mga pagpadayag nga nadawat sa Fayette, New York.
1–4, Si John Whitmer gitudlo sa pagtipig sa kasaysayan sa Simbahan ug sa pagsulat alang sa Propeta.
Seksyon 48
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Marso 1831 (History of the Church, 1:166–167). Ang Propeta nagpakisayud sa Ginoo mahitungod sa paagi sa palakaw sa pagpangita og mga yuta alang sa kapuy-an sa mga Santos. Kini mao ang mahinungdanon nga butang tungod sa paglangyaw sa mga sakop sa Simbahan gikan sa silangan nga bahin sa Tinipong Bansa, sa pagsunod sa sugo sa Ginoo nga sila managtigum sa Ohio (tan-awa sa mga seksyon 37:1–3; 45:64).
1–3, Ang mga Santos sa Ohio kinahanglan nga makigbahin sa ilang mga yuta ngadto sa ilang mga kaigsoonan; 4–6, Ang mga Santos kinahanglan nga mopalit og mga yuta, motukod og dakbayan, ug mosunod sa tambag sa ilang tigdumala nga mga opisyal.
Seksyon 49
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Sidney Rigdon, Parley P. Pratt, ug Leman Copley, sa Kirtland, Ohio, Marso 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Pipila sa masaysayon nga mga kapanguhaan naghatag sa petsa niini nga pagpadayag ingon nga Mayo 1831.) Si Leman Copley midawat sa ebanghelyo apan nagsunod gihapon sa uban nga mga pagtulun-an sa mga Shaker (Nagkahiusang Katilingban sa mga Tumutuo ni Kristo sa Ikaduhang Pagpakita), diin siya kaniadto nahisakop. Ang uban nga mga pagtuo sa mga Shaker mao nga ang Ikaduhang Pag-anhi ni Kristo nahitabo na ug siya nagpakita sa panagway sa usa ka babaye, nga si Ann Lee; bunyag sa tubig wala ilha nga mahinungdanon; pagkaon sa karne nga baboy piho nga gidili, ug kadaghanan wala mokaon sa bisan unsa nga karne; ug ang kinabuhi sa pagkadili minyo giila nga labaw pa nga maayo kay sa pagminyo. Sa pasiuna niini nga pagpadayag, ang Propeta misulat, "Aron makabaton og [usa ka] labing hingpit nga pagsabut sa hilisgutan, ako nagpakisayud sa Ginoo, ug nakadawat sa mosunod" (History of the Church, 1:167). Ang pagpadayag misupak sa uban nga sukaranan nga mga hunahuna sa pundok sa Shaker. Ang nahisgutan nga mga kaigsoonan midala og kopya sa pagpadayag ngadto sa katilingban sa Shaker (duol sa Cleveland, Ohio) ug mibasa niini ngadto kanila sa kinatibuk-an, apan kini gisalikway.
1–7, Ang adlaw ug ang takna sa pag-anhi ni Kristo magpabilin nga dili mahibaloan hangtud nga siya moabut; 8–14, Mga tawo kinahanglan maghinulsol, motuo sa ebanghelyo, ug mosunod sa mga ordinansa aron makaangkon og kaluwasan; 15–16, Ang kaminyoon gi-orden sa Dios; 17–21, Ang pagkaon sa karne gitugot; 22–28, Ang Zion molambo ug ang mga Lamanite mamulak ingon sa rosas sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi.
Seksyon 50
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Mayo 1831 (History of the Church, 1:170–173). Ang Propeta nagpahayag nga pipila sa mga anciano wala makasabut sa mga pagpakita sa nagkalain-lain nga mga espiritu diha sa yuta ug nga kining pagpadayag gihatag agi og tubag sa iyang talagsaon nga pangutana mahitungod niana nga butang. Ang gitawag og espirituhanong butang nga katingalahan mao ang naandan sa mga sakop, ang uban kanila nagpatuo nga sila nakadawat og mga panan-awon ug mga pagpadayag.
1–5, Daghan nga mga dili tinuod nga espiritu anaa sa nagkalain-lain nga dapit ibabaw sa yuta; 6–9, Alaot ngadto sa mga tigpakaaron-ingnon ug kadto kinsa gisalikway gikan sa Simbahan; 10–14, Mga Anciano mosangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa Espiritu; 15–22, Mga magsasangyaw ug mga tigpaminaw kinahanglan nga hatagan og kahayag pinaagi sa Espiritu; 23–25, Kana nga dili makahatag og kaayohan dili gikan sa Dios; 26–28, Ang matinud-anon mao ang mga tag-iya sa tanan nga mga butang; 29–36, Ang mga pag-ampo sa mga putli gitubag; 37–46, Si Kristo ang Maayong Magbalantay ug ang Bato sa Israel.
Seksyon 51
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Thompson, Ohio, Mayo 1831 (History of the Church, 1:173–174). Niini nga panahon ang mga Santos nga milangyaw gikan sa silangan nga mga estado nagsugod sa pagpangabut sa Ohio, ug kini nahimo nga mahinungdanon ang pagbuhat sa tukma nga mga pagpahimutang sa ilang kapuy-an. Samtang kini nga buluhaton nahisakop labi na ngadto sa buhatan sa obispo, si Obispo Edward Partridge nagtinguha og mga panudlo niini nga butang, ug ang Propeta nangutana sa Ginoo.
1–8, Si Edward Partridge gitudlo sa pagdumala sa mga pagkatinugyanan ug sa mga kabtangan; 9–12, Ang mga Santos gikinahanglan nga makig-angay sa matinuoron nga paagi ug makadawat sa sama; 13–15, Sila gikinahanglan nga adunay balay tipiganan sa obispo ug sa pagpahimutang sa mga kabtangan sumala sa balaod sa Ginoo; 16–20, Ang Ohio mao ang mahimo nga lumalabay nga tigumanan nga dapit.
Seksyon 52
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa mga anciano sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 7 sa Hunyo 1831 (History of the Church, 1:175–179). Usa ka komperensya gihimo sa Kirtland, nagsugod sa ikatulo ug natapos sa ikaunom sa Hunyo. Niini nga komperensya ang unang talagsaon nga mga pag-orden ngadto sa buhatan sa halangdon nga pari gihimo, ug piho nga mga pagpakita sa dili tinuod ug malimbungon nga mga espiritu namatikdan ug nabadlong.
1–2, Ang sunod nga komperensya gitudlo nga adto himoa sa Missouri; 3–8, Mga pagtudlo sa piho nga mga anciano sa pagpanaw nga maghiusa nahimo; 9–11, Ang mga anciano motudlo unsa ang gisulat sa mga apostoles ug sa mga propeta; 12–21, Kadto nga nalamdagan pinaagi sa Espiritu magdala og mga bunga sa pagdayeg ug kaalam; 22–44, Nagkalain-lain nga mga anciano gitudlo sa pagsangyaw sa ebanghelyo samtang nagpanaw ngadto sa Missouri alang sa komperensya.
Seksyon 53
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Algernon Sidney Gilbert, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:179–180). Sa hangyo ni Sidney Gilbert, ang Propeta nangutana sa Ginoo kabahin sa buluhaton ug sa pagkatudlo ni Igsoon Gilbert diha sa Simbahan.
1–3, Ang balaan nga tawag ug pagpili ni Sidney Gilbert diha sa Simbahan kinahanglan nga i-orden nga usa ka anciano; 4–7, Siya usab moalagad nga usa ka tinugyanan sa obispo.
Seksyon 54
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Newel Knight, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:180–181). Mga sakop sa Simbahan sa sanga sa Thompson, Ohio, nabahin tungod sa mga pangutana nga adunay kalabutan sa pagpahinungod sa mga kabtangan. Pagkadawo ug pagkahakog gipaila, ug si Leman Copley nakalapas sa iyang pakigsaad sa pagpahinungod sa iyang lapad nga umahan nga usa ka dapit nga panulundon alang sa mga Santos nga nangabut gikan sa Colesville, New York. Si Ezra Thayre usab nalambigit diha sa panag-away. Agi og sangputanan, si Newel Knight (presidente sa sanga sa Thompson) ug uban nga mga anciano miduol sa Propeta ug nangutana unsaon pagpadayon. Ang Propeta nangutana sa Ginoo ug nakadawat niini nga pagpadayag. (Tan-awa usab ang seksyon 56, nga mao ang sumpay sa hitabo.)
1–6, Ang mga Santos kinahanglan maghupot sa ebanghelyo sa pakigsaad aron makaangkon og kalooy; 7–10, Sila kinahanglan mapailubon diha sa kasakitan.
Seksyon 55
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang William W. Phelps, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:184–186). Si William W. Phelps, usa ka tig-imprinta, ug ang iyang banay bag-o lamang miabut sa Kirtland, ug ang Propeta nangutana sa Ginoo alang sa kasayuran mahitungod kaniya.
1–3, W. W. Phelps gitawag og napili nga bunyagan, i-orden nga anciano, ug magsangyaw sa ebanghelyo; 4, Siya usab magsulat og mga basahon alang sa mga bata diha sa mga tulunghaan sa Simbahan; 5–6, Siya mopanaw ngadto sa Missouri, nga mao ang dapit sa iyang mga paghago.
Seksyon 56
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:186–188). Si Ezra Thayre, kinsa natudlo sa pagpanaw ngadto sa Missouri uban ni Thomas B. Marsh (tan-awa sa seksyon 52:22), wala makahimo sa pagsugod sa iyang misyon sa diha nga ang ulahi andam na. Si Elder Thayre dili andam sa pagbiya sa iyang panaw tungod sa iyang pagkalambigit diha sa mga suliran sa Thompson, Ohio (tan-awa ang ulohan sa seksyon 54). Ang Ginoo mitubag sa pagpakisayud sa Propeta niini nga butang pinaagi sa paghatag niini nga pagpadayag.
1–2, Ang mga Santos kinahanglan mopas-an sa ilang krus ug mosunod sa Ginoo, aron makaangkon sa kaluwasan; 3–13, Ang Ginoo nagsugo ug nagbakwi, ug ang dili masulundon isalikway; 14–17, Alaot ngadto sa adunahan kinsa dili motabang sa kabus, ug alaot ngadto sa kabus kansang mga kasingkasing dili masulub-on; 18–20, Bulahan ang mga kabus kinsa putli ang kasingkasing, kay sila makapanunod sa yuta.
Seksyon 57
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Zion, Lalawigan sa Jackson, Missouri, 20 sa Hulyo 1831 (History of the Church, 1:189–190). Sa pagsunod sa sugo sa Ginoo (seksyon 52), ang mga anciano nakapanaw gikan sa Kirtland ngadto sa Missouri uban sa daghan nga nagkalain-lain nga mga kasinatian ug pipila ka pagsupak. Sa pagpalandong sa kahimtang sa mga Lamanite ug sa kakulang sa buhilaman, pamatasan, ug relihiyon diha sa tanan nga mga katawhan, ang Propeta mituaw: "Kanus-a mamulak ang kamingawan ingon sa rosas? Kanus-a tukuron ang Zion diha sa iyang himaya, ug asa mobarug ang Imong templo, ngadto diin ang tanan nga mga nasud moadto sa katapusan nga mga adlaw?" (History of the Church, 1:189). Sa wala madugay siya nakadawat niini nga pagpadayag.
1–3, Independence, Missouri, mao ang dapit alang sa Dakbayan sa Zion ug sa templo; 4–7, Ang mga Santos mopalit og mga yuta ug makadawat og mga kabilin niana nga dapit; 8–16, Sidney Gilbert motukod og usa ka tindahan, W. W. Phelps mao ang mahimo nga tig-imprinta, ug si Oliver Cowdery mao ang moandam alang sa pagmantala.
Seksyon 58
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Zion, sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, 1 sa Agosto 1831 (History of the Church, 1:190–195). Sa unang Adlaw nga Igpapahulay human sa pag-abut sa Propeta ug sa iyang mga kauban sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, usa ka relihiyoso nga tulumanon gihimo, ug duha ka mga sakop gidawat pinaagi sa bunyag. Niana nga semana, pipila sa mga sakop sa mga Santos sa Colesville nga gikan sa Sanga sa Thompson ug uban pa miabut (tan-awa sa seksyon 54). Ang uban maikagon sa pagkat-on sa kabubut-on sa Ginoo mahitungod kanila diha sa bag-o nga dapit pundukanan.
1–5, Kadto kinsa molahutay sa kalisdanan pagakoronahan uban sa himaya; 6–12, Ang mga Santos gikinahanglan nga mangandam alang sa kaminyoon sa Kordero ug sa panihapon sa Ginoo; 13–18, Mga obispo mga maghuhukom sa Israel, 19–23, Ang mga Santos magsunod sa mga balaod sa yuta; 24–29, Mga tawo kinahanglan mogamit sa ilang kabubut-on sa pagbuhat og maayo; 30–33, Ang Ginoo nagsugo ug nagbakwi; 34–43, Sa paghinulsol, ang mga tawo kinahanglan gayud mokumpisal ug mobiya sa ilang mga sala; 44–58, Ang mga Santos mopalit sa ilang kabilin ug magpundok diha sa Missouri; 59–65, Ang ebanghelyo kinahanglan gayud isangyaw ngadto sa matag linalang.
Seksyon 59
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Zion, Lalawigan sa Jackson, Missouri, 7 sa Agosto, 1831 (History of the Church, 1:196–201). Nag-una sa iyang talaan niini nga pagpadayag, ang Propeta nagsulat sa mahulagwayon nga paagi sa yuta sa Zion diin ang mga katawhan kaniadto napundok. Ang yuta gipahinungod, ingon nga ang Ginoo nagsugo, ug ang dapit alang sa umaabut nga templo gipahinungod. Ang Ginoo naghimo niini nga mga sugo nga maggamit ilabi na sa mga Santos sa Zion.
1–4, Ang matinud-anon nga mga Santos sa Zion mapanalanginan; 5–8, Sila kinahanglan nga mohigugma ug moalagad sa Ginoo ug mohupot sa iyang mga sugo; 9–19, Pinaagi sa paghupot sa balaan nga adlaw sa Ginoo, ang mga Santos mapanalanginan sa temporal nga paagi ug sa espirituhanon nga paagi; 20–24, Ang matarung gisaaran og kalinaw niini nga kalibutan ug kinabuhi nga dayon sa kalibutan nga umaabut.
Seksyon 60
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, 8 sa Agosto 1831 (History of the Church, 1:201–202). Niini nga higayon ang mga anciano kinsa natudlo sa pagbalik ngadto sa Silangan nagtinguha nga mahibalo sa unsa nga paagi sila mopadayon ug sa unsa nga agianan ug paagi sila mopanaw.
1–9, Ang mga anciano mao ang magsangyaw sa ebanghelyo diha sa katiguman sa mga dautan; 10–14, Sila kinahanglan dili mag-usik sa ilang panahon, ni magtago sa ilang mga kahibalo; 15–17, Sila maghugas sa ilang mga tiil ingon nga usa ka pagpamatuod batok niadto kinsa mosalikway sa ebanghelyo.
Seksyon 61
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa daplin sa Suba sa Missouri, McIlwaine's Bend, 12 sa Agosto 1831 (History of the Church, 1:202–205). Sa ilang pagbiyahe balik ngadto sa Kirtland, ang Propeta ug ang napulo ka mga anciano mipaingon sa ubos sa Suba sa Missouri pinaagi sa mga baroto. Sa ikatulo nga adlaw sa ilang pagpanaw, daghan nga mga kuyaw ang ilang natagamtam. Si Elder William W. Phelps, sa usa ka panan-awon sa panahon sa adlaw, nakakita sa tiglaglag nga naglakaw sa mga tubig nga may gahum.
1–12, Ang Ginoo nagpahayag og daghan nga mga kalaglagan diha sa mga tubig; 13–22, Ang mga tubig gitunglo ni Juan, ug ang tiglaglag nga naglakaw diha ibabaw niini; 23–29, Ang uban adunay gahum sa pagmando sa mga tubig; 30–35, Mga anciano kinahanglan nga mopanaw nga magtinagurha ug magsangyaw sa ebanghelyo; 36–39, Sila kinahanglan nga mangandam alang sa pag-anhi sa Anak sa Tawo.
Seksyon 62
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa daplin sa Suba sa Missouri sa Chariton, Missouri, 13 sa Agosto 1831 (History of the Church, 1:205–206). Niini nga adlaw ang Propeta ug ang iyang pundok, kinsa nagpaingon na gikan sa Independence ngadto sa Kirtland, nakasugat og daghan nga mga anciano kinsa nagpaingon ngadto sa yuta sa Zion, ug, human sa malipayon nga pagkumustahay, nakadawat niini nga pagpadayag.
1–3, Mga pagpamatuod natala sa langit; 4–9, Ang mga anciano kinahanglan nga mopanaw ug mosangyaw mahitungod sa paghukom ug ingon sa pagmando sa Espiritu.
Seksyon 63
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, sa naghinapos sa Agosto 1831 (History of the Church, 1:206–211). Ang Propeta, Sidney Rigdon, ug si Oliver Cowdery miabut sa Kirtland sa 27 sa Agosto, gikan sa ilang pagduaw ngadto sa Missouri. Pasiuna sa iyang talaan niini nga pagpadayag ang Propeta misulat, "Sa bag-o pa ang Simbahan, adunay usa ka dako nga kabalaka sa pag-angkon sa pulong sa Ginoo diha sa matag hilisgutan nga sa bisan unsa nga paagi may kalabut sa atong kaluwasan; ug mahitungod sa yuta sa Zion nga karon mao ang labing mahinungdanon nga kalibutanon nga butang nga makita, ako nagpakisayud sa Ginoo alang sa dugang nga kasayuran diha sa pagpundok sa mga Santos, ug ang pagpalit sa yuta, ug ang uban pa nga mga butang" (History of the Church, 1:207).
1–6, Usa ka adlaw sa kasuko moabut diha sa mga dautan; 7–12, Mga timailhan moabut pinaagi sa hugot nga pagtuo; 13–19, Ang mga mapanapawon nga kasingkasing molimud sa hugot nga pagtuo ug itambug ngadto sa lim-aw sa kalayo; 20, Ang matinud-anon modawat og kabilin diha sa nabalhin nga panagway sa kalibutan; 21, Hingpit nga kasaysayan sa mga hitabo sa Bungtod sa Transpigurasyon wala pa mapadayag; 22–23, Ang masulundon makadawat og mga misteryo sa gingharian; 24–31, Mga kabilin sa Zion pagapaliton; 32–35, Ang Ginoo nagtakda og mga gubat, ug ang dautan mopatay sa dautan; 36–48, Ang mga Santos magpundok ngadto sa Zion ug mohatag og mga salapi sa pagtukod niini; 49–54, Mga panalangin gipasalig ngadto sa matinud-anon sa Ikaduhang Pag-anhi, diha sa Pagkabanhaw, ug panahon sa Kaliboan; 55–58, Mao kini ang adlaw sa pahimangno; 59–66, Ang ngalan sa Ginoo gihimo nga walay bili pinaagi niadto kinsa naggamit niini nga walay pagtugot.
Seksyon 64
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa mga anciano sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 11 sa Septyembre 1831 (History of the Church, 1:211–214). Ang Propeta nangandam sa pagbalhin ngadto sa Hiram, Ohio, sa pagsugod og usab sa iyang buluhaton sa paghubad sa Biblia, nga gihunong samtang siya didto sa Missouri. Usa ka panon sa mga kaigsoonan kinsa gisugo sa pagpanaw ngadto sa Zion (Missouri) sa dako nga kakugi nag-atiman diha sa paghimo og mga pagpangandam alang sa pagbiya sa Oktubre. Niini nga panahon sa daghan nga buluhaton, ang pagpadayag nadawat.
1–11, Ang mga Santos gisugo sa pagpasaylo sa usag usa; tingali unya og magpabilin diha kanila ang dako nga sala; 12–22, Ang dili mahinulsulon pagahusayon diha sa mga hukmanan sa Simbahan; 23–25, Siya nga nagbayad og ikapulo dili pagasunugon sa pag-anhi sa Ginoo; 26–32, Ang mga Santos gipasidan-an batok sa utang; 30–36, Ang mga masukulon isalikway gikan sa Zion; 37–40, Ang Simbahan mohukom sa mga nasud; 41–43, Ang Zion mosanay.
Seksyon 65
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Oktubre 1831 (History of the Church, 1:218). Ang Propeta nagpaila niini nga pagpadayag ingon nga usa ka pag-ampo.
1–2, Ang mga yawe sa gingharian sa Dios gihatag ngadto sa tawo sa yuta, ug ang katuyoan sa ebanghelyo magmadaugon; 3–6, Ang kaliboan nga gingharian sa langit moabut ug moipon sa gingharian sa Dios sa yuta.
Seksyon 66
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Orange, Ohio, 25 sa Oktubre 1831 (History of the Church, 1:219–221). Kini mao ang una nga adlaw sa mahinungdanon nga komperensya. Diha sa pasiuna niini nga pagpadayag, ang Propeta misulat, "Sa hangyo ni William E. McLellin, ako nagpakisayud sa Ginoo, ug nakadawat sa mosunod" (History of the Church, 1:220).
1–4, Ang walay katapusan nga pakigsaad mao ang kahingpitan sa ebanghelyo; 5–8, Ang mga anciano mao ang magsangyaw, magpamatuod, ug mangatarungan ngadto sa mga katawhan; 9–13, Matinud-anon nga ministro nga pag-alagad nagsiguro og kabilin sa kinabuhi nga dayon.
Seksyon 67
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:224–225). Ang higayon mao ang usa ka talagsaon nga komperensya, ug ang pagmantala sa mga pagpadayag nga nadawat na gikan sa Ginoo pinaagi sa Propeta gitagaan og pagtagad ug gihukman (tan-awa ang ulohan sa seksyon 1). Kini gikauyunan nga si Oliver Cowdery ug John Whitmer kinahanglan modala sa mga manuskrito sa mga pagpadayag ngadto sa Independence, diin si W. W. Phelps momantala kanila ingon nga ang Book of Commandments. Daghan sa mga kaigsoonan nagpahayag og maligdong nga pagpamatuod nga ang mga pagpadayag nga natigum alang sa pagmantala mga tinuod gayud, ingon nga napamatud-an pinaagi sa Espiritu Santo nga gibu-bu diha kanila. Ang Propeta nagtala nga human sa pagpadayag nga nailhan nga seksyon 1 madawat, pipila sa sukwahi nga panagsultihanay nahimo mahitungod sa pinulongan nga gigamit diha sa mga pagpadayag. Kini karon nga pagpadayag misunod.
1–3, Ang Ginoo mamati sa mga pag-ampo sa ug nagbantay sa iyang mga anciano; 4–9, Siya mihagit sa labing maalamon nga tawo sa pagtugbang sa labing ubos sa iyang mga pagpadayag; 10–14, Matinud-anon nga mga anciano pagadasigon pinaagi sa Espiritu ug makakita sa nawong sa Dios.
Seksyon 68
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Nobyembre 1831, sa hangyo ni Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, ug William E. McLellin (History of the Church, 1:227–229). Bisan pa kini nga pagpadayag gihatag agi og tubag sa pangalyupo nga ang hunahuna sa Ginoo masayran mahitungod sa mga anciano nga ginganlan, kadaghanan sa mga pagpadayag may kalabutan sa tibuok Simbahan.
1–5, Mga pulong sa mga anciano kon gidasig pinaagi sa Espiritu Santo mga kasulatan; 6–12, Mga anciano kinahanglan nga magsangyaw ug magbunyag, ug ang mga timailhan mosunod sa tinuod nga mga tumutuo; 13–24, Ang unang natawo diha sa mga anak ni Aaron mangalagad ingon nga Obispo nga Tigdumala (kana, mao ang naghupot sa mga yawe sa kapangulohan ingon sa usa ka obispo) ubos sa kamandoan sa Unang Kapangulohan; 25–28, Mga ginikanan gisugo sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga anak; 29–35, Ang mga Santos magtamud sa Adlaw nga Igpapahulay, maghago nga makugihon, ug mag-ampo.
Seksyon 69
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:234–235). Ang pagtigum sa mga pagpadayag alang sa sayo nga pagmantala gipauyunan diha sa linain nga komperensya sa 1 sa Nobyembre. Sa 3 sa Nobyembre, ang pagpadayag dinhi niini ingon nga seksyon 133 gidugang ug gitawag og Apendiks. Pinaagi sa kalihokan sa komperensya, si Oliver Cowdery gitudlo sa pagdala sa manuskrito sa natigum nga mga pagpadayag ug mga sugo ngadto sa Independence, Missouri, alang sa pag-imprinta. Siya usab modala og mga salapi nga giamot alang sa katukuran sa Simbahan sa Missouri. Kay ang agianan sa panaw modala kaniya ngadto sa dapit nga diyutay ang mga lumulupyo sa dili pa moabut ngadto sa kasikbit nga sibilisado, ang usa ka kauban nga magpapanaw gikinahanglan.
1–2, Si John Whitmer mouban ni Oliver Cowdery ngadto sa Missouri; 3–8, Siya usab mosangyaw ug mokuha, motala, ug mosulat og masaysayon nga kasayuran.
Seksyon 70
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 12 sa Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:235–237). Ang kasaysayan nga nahisulat pinaagi sa Propeta nag-ingon nga upat ka linain nga mga komperensya nahimo gikan sa 1 hangtud sa 12 sa Nobyembre, gilangkob. Sa katapusan niini nga mga panagtigum ang ka mahinungdanon sa Book of Commandments nga, sa wala madugay gitawag og ang Doktrina ug mga Pakigsaad, gihunahuna; ug ang Propeta nagpasabut niini nga mao "ang tukuranan sa Simbahan niini nga katapusan nga mga adlaw, ug kaayohan ngadto sa kalibutan, nagpakita nga ang mga yawe sa mga misteryo sa gingharian sa atong Manluluwas gisalig pag-usab ngadto sa tawo" (History of the Church, 1:235).
1–5, Mga tinugyanan gitudlo sa pagmantala sa mga pagpadayag; 6–13, Kadto kinsa naghago diha sa espirituhanon nga mga butang adunay katakus sa ilang suhol; 14–18, Ang mga Santos kinahanglan managsama diha sa temporal nga mga butang.
Seksyon 71
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, 1 sa Disyembre 1831 (History of the Church, 1:238–239). Ang Propeta nagpadayon sa paghubad sa Biblia uban ni Sidney Rigdon ingon nga iyang tigsulat hangtud nga kini nga pagpadayag nadawat, diin nga panahon kini gihunungan sa mubo nga higayon aron paghimo kanila sa pagtuman sa sugo nga nahatag dinhi. Ang mga kaigsoonan manlakaw sa pagsangyaw aron sa paghupay sa dili mahigalaon nga mga pagbati nga milambo batok sa Simbahan nga mao ang sangputanan sa pagmantala sa uban nga mga sinulat sa pamantalaan pinaagi ni Ezra Booth, kinsa sa hingpit mibiya sa tinuohan.
1–4, Sila si Joseph Smith ug Sidney Rigdon gipadala ngadto aron sa pagpahayag sa ebanghelyo; 5–11, Mga kaaway sa mga Santos pagalibugon.
Seksyon 72
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 4 sa Disyembre 1831 (History of the Church, 1:239–241). Daghan sa mga anciano ug mga sakop nanagtigum sa pagtuon sa ilang buluhaton ug aron makadawat pa og dugang nga mga pagtulun-an sa Simbahan. Kini nga seksyon mao ang usa ka pagtigum sa duha ka pagpadayag nga nadawat sa mao nga adlaw. Bersikulo 1 ngadto sa 8 nagpahibalo sa balaan nga tawag ni Newel K. Whitney ingon nga usa ka obispo. Siya niana natawag ug na-orden, human diin ang mga bersikulo 9 ngadto sa 26 nadawat, naghatag og dugang nga mga kasayuran sa mga buluhaton sa obispo.
1–8, Mga anciano mohatag og asoy sa ilang pagkatinugyanan ngadto sa obispo; 9–15, Ang obispo magbantay sa balay tipiganan ug mag-amuma alang sa kabus ug sa timawa; 16–26, Mga obispo magpamatuod sa katakus sa mga anciano.
Seksyon 73
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, 10 sa Enero 1832 (History of the Church, 1:241–242). Sukad sa sayo nga bahin sa wala pa ang Disyembre, ang Propeta ug si Sidney nag-atiman sa pagsangyaw, ug tungod niini nga paagi daghan ang nahimo sa pagwala sa dili maayo nga mga pagbati nga mitungha batok sa Simbahan (tan-awa ang ulohan sa seksyon 71).
1–2, Mga anciano magpadayon sa pagsangyaw; 3–6, Si Joseph Smith ug si Sidney Rigdon magpadayon sa paghubad sa Biblia hangtud kini matapos.
Seksyon 74
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Enero 1832 (History of the Church, 1:242). Ang Propeta misulat: "Diha sa pagdawat sa nagsingabut nga pulong sa Ginoo [D&P 73], ako misugod pag-usab sa paghubad sa mga Kasulatan, ug naghago nga makugihon hangtud sa wala pa ang komperensya, diin magsugod sa 25 sa Enero. Niini nga panahon ako usab nakadawat sa mosunod, nga usa ka pagpasabut sa 1 Mga Taga-Corinto, ikapito nga kapitulo, ikanapulog upat nga bersikulo" (History of the Church, 1:242).
1–5, Si Pablo nagtambag sa Simbahan sa iyang panahon sa dili paghupot sa balaod ni Moises; 6–7, Mga gagmay nga bata mga balaan ug pagasantoson pinaagi sa Pag-ula.
Seksyon 75
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Amherst, Ohio, 25 sa Enero 1832 (History of the Church, 1:242–245). Ang higayon mao ang usa ka komperensya nga daan na nga gitakda. Niini nga komperensya si Joseph Smith gibuligan ug gi-orden nga usa ka Presidente sa Halangdon nga Pagkapari. Pipila ka mga anciano, kinsa nakasinati og kalisdanan sa pagdala sa mga tawo ngadto sa pagsabut sa ilang mensahe, nagtinguha sa pagkat-on og labaw pa sa detalye sumala sa buluhaton nga kinahanglan buhaton dayon. Kini nga mga pagpadayag misunod.
1–5, Mga matinud-anon nga mga anciano kinsa nagsangyaw sa ebanghelyo makaangkon og kinabuhi nga dayon; 6–12, Pag-ampo nga makadawat sa Maghuhupay, diin nagtudlo sa tanan nga mga butang; 13–22, Mga anciano molingkod diha sa paghukom niadto kinsa nagsalikway sa ilang mensahe; 23–36, Mga banay sa mga misyonaryo makadawat og tabang gikan sa Simbahan.
Seksyon 76
Usa ka panan-awon nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, 16 sa Pebrero 1832 (History of the Church, 1:245–252). Pasiuna sa iyang talaan niini nga panan-awon, ang Propeta misulat: "Diha sa akong pagbalik gikan sa komperensya sa Amherst, ako nagpadayon sa paghubad sa mga Kasulatan. Gikan sa nagkalain-lain nga mga pagpadayag nga nadawat, kini nakita nga daghan nga mahinungdanon nga mga punto nga naglakip sa kaluwasan sa tawo, gikuha sa Biblia, o nawala sa wala pa natigum. Kini nagpakita sa tataw gikan sa unsang kamatuoran nga nahibilin, nga kon ang Dios nagganti sa matag usa sumala sa mga binuhatan nga nahimo diha sa lawas ang pulong nga `Langit', nga alang sa walay katapusan nga mga panimalay sa mga Santos, kinahanglan maglakip sa daghan nga mga gingharian kay sa usa. Sumala niana,...samtang naghubad sa Ebanghelyo ni San Juan, ang akong kaugalingon ug si Elder Rigdon nakakita sa mosunod nga panan-awon" (History of the Church, 1:245). Kini human ang Propeta makahubad sa Juan 5:29 nga kining panan-awon gihatag.
1–4, Ang Ginoo mao ang Dios; 5–10, Ang mga misteryo sa gingharian ipadayag ngadto sa tanan nga matinud-anon; 11–17, Ang tanan motungha diha sa pagkabanhaw sa makiangayon o sa dili makiangayon; 18–24, Ang mga lumulupyo sa daghan nga mga kalibutan mao ang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ngadto sa Dios pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo; 25–29, Ang anghel sa Dios napukan ug nahimo nga yawa; 30–49, Mga anak sa kapildihan mag-antus sa walay katapusan nga panghimaraut; ang tanan nga nahibilin makakab-ut og kaluwasan; 50–70, Ang himaya ug ganti sa gihimaya nga mga binuhat diha sa celestial nga gingharian gihulagway; 71–80, Kadto kinsa makapanunod sa terrestrial nga gingharian gihulagway; 81–113, Mga kahimtang niadto nga anaa sa telestial, terrestrial, ug celestial nga mga himaya gipasabut; 114–119, Ang mga matinud-anon makakita ug makasabut sa mga misteryo sa gingharian sa Dios pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu.
Seksyon 77
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:253–255). Ang Propeta misulat, "Kalabut sa paghubad sa mga Kasulatan, ako nakadawat sa mosunod nga katin-awan sa Pinadayag ni San Juan" (History of the Church, 1:253).
1–4, Mga mananap adunay mga espiritu ug mopuyo diha sa walay katapusan nga kalipay sa imortal nga yuta; 5–7, Kini nga yuta adunay temporal nga kinabuhi nga 7,000 ka mga tuig; 8–10, Nagkalain-lain nga mga anghel mopahiuli sa ebanghelyo ug mangalagad sa ibabaw sa yuta; 11, Ang pagsilyo sa 144,000; 12–14, Si Kristo moanhi sa sinugdanan sa ikapito nga kaliboan nga tuig; 15, Duha ka mga propeta pasanayon diha sa nasud sa Judeo.
Seksyon 78
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:255–257). Ang sugo gihatag sa Ginoo ngadto kang Joseph Smith alang sa katuyoan sa pagtukod sa usa ka balay tipiganan alang sa kabus. Kini dili sa kanunay tilinguhaon nga ang ilhanan sa mga tagsa-tagsa ngadto diin ang Ginoo mamulong diha sa mga pagpadayag kinahanglan masayran sa kalibutan; busa, sa pagpamantala niini ug sa mosunod nga mga pagpadayag ang mga kaigsoonan gipaila pinaagi sa lain nga mga ngalan. Sa diha nga ang panginahanglan sa pagtago sa mga ngalan wala na kinahanglana ang ilang tinuod nga mga ngalan human niana gihatag diha sulod sa mga braket. Tungod kay walay mahinungdanon nga panginahanglan karon sa pagpadayon sa paninyas nga mga ngalan, ang tinuod nga mga ngalan lamang ang gigamit karon dinhi sumala sa gihatag diha sa orihinal nga mga manuskrito.
1–4, Ang mga Santos kinahanglan magtukod ug magpahimutang sa usa ka balay tipiganan; 5–12, Maalamon nga paggamit sa ilang mga kabtangan modala ngadto sa kaluwasan; 13–14, Ang Simbahan kinahanglan dili ubos sa yutan-on nga mga gahum; 15–16, Si Miguel (Adan) nag-alagad ubos sa kamandoan sa Usa nga Balaan (Kristo); 17–22, Bulahan ang mga matinud-anon, kay sila makapanunod sa tanan nga mga butang.
Seksyon 79
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:257).
1–4, Si Jared Carter gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa Maghuhupay.
Seksyon 80
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:257).
1–5, Si Stephen Burnett ug Eden Smith gitawag sa pagsangyaw sa bisan asa nga dapit sila mopili.
Seksyon 81
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Marso 1832 (History of the Church, 1:257–258). Si Frederick G. Williams gitawag aron mahimo nga usa ka halangdon nga pari ug usa ka magtatambag sa Kapangulohan sa Halangdon nga Pagkapari. Ang masaysayon nga mga talaan nagpakita nga sa diha nga kining pagpadayag nadawat sa Marso 1832, kini nagtawag kang Jesse Gause ngadto sa buhatan sa pagkamagtatambag ni Joseph Smith diha sa Kapangulohan. Bisan pa niana, sa diha nga siya napakyas sa pagpadayon sa paagi nga subay niini nga pagtudlo, ang katungdanan human niana gibalhin ngadto kang Frederick G. Williams. Ang pagpadayag (petsa Marso 1832) kinahanglan pagailhon nga usa ka lakang paingon sa tukma nga katukuran sa Unang Kapangulohan, nagtuyo sa pagtawag alang sa buhatan sa magtatambag diha niana nga pundok ug nagpasabut sa kaligdong sa pagtudlo. Si Igsoon Gause nag-alagad sa mubo nga panahon apan gipahimulag gikan sa Simbahan sa Disyembre 1832. Si Igsoon Williams gi-orden ngadto sa tinuod nga buhatan sa 18 sa Marso 1833.
1–2, Ang mga yawe sa gingharian kanunay gihuptan sa Unang Kapangulohan; 3–7, Kon si Frederick G. Williams magmatinud-anon diha sa iyang pagpangalagad, siya makaangkon sa kinabuhi nga dayon.
Seksyon 82
Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, 26 sa Abril 1832 (History of the Church, 1:267–269). Ang higayon mao ang usa ka tibuok nga katiguman sa Simbahan diin si Joseph Smith ang Propeta gibuligan ingon nga usa ka Presidente sa Halangdon nga Pagkapari, diin nga buhatan siya kaniadto gi-orden sa usa ka komperensya sa halangdon nga mga pari, mga anciano, ug mga sakop, sa Amherst, Ohio, sa 25 sa Enero 1832 (tan-awa ang ulohan sa seksyon 75). Kaniadto ang talagsaon nga mga ngalan gigamit sa pagmantala niini nga pagpadayag aron sa pagtago sa ngalan sa mga tawo nga ginganlan (tan-awa ang ulohan sa seksyon 78).
1–4, Diin daghan ang gihatag, daghan ang gikinahanglan; 5–7, Ang kangitngit naghari diha sa kalibutan; 8–13, Ang Ginoo mapugos sa pagtuman kon kita mobuhat sa unsay iyang isulti; 14–18, Ang Zion kinahanglan gayud molambo diha sa katahum ug sa kabalaan; 19–24, Matag tawo kinahanglan mangita sa kaayohan sa iyang silingan.
Seksyon 83
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Independence, Missouri, 30 sa Abril 1832 (History of the Church, 1:269–270). Kini nga pagpadayag nadawat samtang ang Propeta naglingkod diha sa konseho uban sa iyang mga kaigsoonan.
1–4, Mga babaye ug mga anak adunay katungod diha sa ilang mga bana ug mga amahan alang sa ilang kabuhian; 5–6, Mga biyuda ug walay mga ginikanan adunay pag-angkon diha sa Simbahan alang sa ilang kabuhian.
Seksyon 84
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 22 ug 23 sa Septyembre 1832 (History of the Church, 1:286–295). Sulod sa bulan sa Septyembre, ang mga anciano nagsugod sa pagpamauli gikan sa ilang mga misyon sa silangan nga mga estado ug sa paghimo og mga taho sa ilang mga kahago. Diha niini nga panahon sa kalipay nga ang mga mosunod nga mga kasayuran nadawat. Ang Propeta mitudlo niini nga usa ka pagpadayag sa pagkapari.
1–5, Ang Bag-ong Jerusalem ug ang templo pagatukuron diha sa Missouri; 6–17, Ang kagikanan sa pagkapari gihatag gikan kang Moises balik ngadto ni Adan; 18–25, Ang labaw nga pagkapari naghupot sa yawe sa kahibalo mahitungod sa Dios; 26–32, Ang ubos nga pagkapari naghupot sa yawe sa pagpangalagad sa mga anghel ug sa ebanghelyo sa pagpangandam; 33–44, Ang mga tawo makaangkon og kinabuhi nga dayon pinaagi sa panumpa ug pakigsaad sa pagkapari; 45–53, Ang Espiritu ni Kristo maglamdag sa mga tawo, ug ang kalibutan naglunang sa sala; 54–61, Ang mga Santos kinahanglan gayud magpamatuod niadto nga mga butang nga ilang nadawat; 62–76, Sila magsangyaw sa ebanghelyo, ug mga timailhan mosunod; 77–91, Mga anciano manglakaw nga walay puntil o puyo, ug ang Ginoo moatiman sa ilang mga panginahanglan; 92–97, Mga kasakitan ug mga tunglo nagpaabut niadto kinsa mosalikway sa ebanghelyo; 98–102, Ang bag-o nga awit sa katubsanan sa Zion gihatag; 103–110, Himoa nga ang matag tawo mobarug sa iyang kaugalingon nga buhatan ug maghago sa iyang balaan nga tawag; 111–120, Ang mga sulugoon sa Ginoo mopahayag sa pagkasalawayon ug sa pagkaawaaw sa katapusan nga mga adlaw.
Seksyon 85
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 27 sa Nobyembre 1832 (History of the Church, 1:298–299). Kini nga seksyon kinuha gikan sa usa ka sulat sa Propeta ngadto kang W. W. Phelps, kinsa nagpuyo sa Independence, Missouri. Kini gihatag aron sa pagtubag sa mga pangutana kalabut niadto nga mga Santos kinsa mibalhin ngadto sa Zion apan kinsa wala makadawat sa ilang mga kabilin sumala sa natukod nga kapunongan diha sa Simbahan.
1–5, Mga kabilin sa Zion pagadawaton pinaagi sa pahinungod; 6–12, Usa ka makagagahum ug malig-on mohatag sa mga Santos sa ilang kabilin sa Zion.
Seksyon 86
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 6 sa Disyembre 1832 (History of the Church, 1:300). Kini nga pagpadayag nadawat samtang ang Propeta nagtuon pag-usab ug naghimo og kausaban sa manuskrito sa paghubad sa Biblia.
1–7, Ang Ginoo naghatag og kahulugan sa sambingay sa trigo ug sa mga sagbut; 8–11, Siya mipasabut sa mga panalangin sa pagkapari ngadto niadto kinsa adunay katungod nga mga manununod sumala sa kaliwatan.
Seksyon 87
Pagpadayag ug panagna bahin sa gubat, gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, 25 sa Disyembre 1832 (History of the Church, 1:301–302). Kini nga seksyon nadawat sa panahon sa diha nga ang mga kaigsoonan nagpalandong ug nangatarungan mahitungod sa Afrikanhon nga pagpaulipon diha sa dako nga kayutaan sa America ug ang pagpaulipon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan.
1–4, Gubat gitagna tali sa Amihanan nga mga Bansa ug sa Habagatan nga mga Bansa; 5–8, Dako nga mga katalagman mahulog diha sa tanan nga mga lumulupyo sa yuta.
Seksyon 88
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta sa Kirtland, Ohio, 27 sa Disyembre 1832 (History of the Church, 1:302–312). Kini gipaila sa Propeta ingon nga "dahon sa oliba...gikutlo gikan sa Kahoy sa Paraiso, ang mensahe sa Ginoo sa kalinaw alang kanato" (History of the Church, 1:316). Kini makita gikan sa masaysayon nga mga talaan nga ang mga bahin niini nga pagpadayag nadawat sa 27 ug 28 sa Disyembre, 1832, ug sa 3 sa Enero, 1833.
1–5, Mga matinud-anon nga mga Santos modawat nianang Maghuhupay diin mao ang saad sa kinabuhi nga dayon; 6–13, Tanan nga mga butang gidumala ug gimandoan pinaagi sa Kahayag ni Kristo; 14–16, Ang Pagkabanhaw moabut pinaagi sa Katubsanan; 17–31, Pagkamasulundon sa celestial, terrestrial, o telestial nga balaod mag-andam sa mga tawo alang niadtong tagsa-tagsa ka mga gingharian ug mga himaya; 32–35, Kadto kinsa magpabilin diha sa sala magpabilin nga mahugaw sa gihapon; 36–41, Tanan nga mga gingharian gidumala pinaagi sa balaod; 42–45, Ang Dios naghatag og balaod ngadto sa tanan nga mga butang; 46–50, Ang tawo makasabut gani sama sa Dios; 51–61, Ang sambingay sa tawo nga nagpadala sa iyang mga sulugoon ngadto sa umahan ug miduaw kanila pagbalik; 62–73, Paduol ngadto sa Ginoo, ug kamo makakita sa iyang nawong; 74–80, Pagbalaan sa inyong mga kaugalingon ug magtudlo sa usag usa sa mga pagtulun-an sa gingharian; 81–85, Matag tawo kinsa napasidan-an kinahanglan mopasidaan sa iyang silingan; 86–94, Mga timailhan, mga kaguliyang sa mga elemento, ug mga anghel mag-andam sa agianan alang sa pag-anhi sa Ginoo; 95–102, Mga trumpeta nga gipatingog sa mga anghel nagtawag sa mga patay sa ilang pagkasunod-sunod; 103–116, Mga trumpeta nga gipatingog sa mga anghel nagpahayag sa pagpahiuli sa ebanghelyo, sa pagkapukan sa Babelonia, ug sa gubat sa halangdon nga Dios; 117–126, Pangitaa ang pagkat-on, pagtukod og usa ka balay sa Dios [usa ka templo], ug sul-ubi ang inyong mga kaugalingon uban sa bakus sa gugma nga putli; 127–141, Ang kapunongan sa Tulunghaan sa mga Propeta gipahayag, naglakip sa ordinansa sa paghugas sa mga tiil.
Seksyon 89
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 27 sa Pebrero 1833 (History of the Church, 1:327–329). Agi og sangputanan sa nag-una nga mga kaigsoonan nga migamit og tabako sa ilang mga tigum, ang Propeta gidasig sa pagpalandong mahitungod sa butang; tungod niini siya nagpakisayud sa Ginoo kalabut niini. Kini nga pagpadayag, nailhan nga ang Pulong sa Kaalam, mao ang sangputanan. Ang unang tulo ka mga bersikulo mao ang una nga nahisulat ingon nga usa ka pagdasig nga pasiuna ug paghulagway pinaagi sa Propeta.
1–9, Ang paggamit sa bino, isug nga mga ilimnon, tabako, ug mainit nga mga ilimnon gidili; 10–17, Mga tanom, mga bunga, unod, ug mga lugas gi-orden alang sa paggamit sa tawo ug sa mga mananap; 18–21, Pagkamasulundon sa balaod sa ebanghelyo, naglakip sa Pulong sa Kaalam, nagdala og temporal ug espirituhanon nga mga panalangin.
Seksyon 90
Pagpadayag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, gihatag sa Kirtland, Ohio, 8 sa Marso 1833 (History of the Church, 1:329–331). Kini nga pagpadayag usa ka nagpadayon nga lakang sa katukuran sa Unang Kapangulohan (tan-awa ang ulohan sa seksyon 81), ug agi og sangputanan niini ang mga magtatambag nga gihisgutan gi-orden sa 18 sa Marso 1833.
1–5, Ang mga yawe sa gingharian gitugyan ngadto ni Joseph Smith ug pinaagi kaniya ngadto sa Simbahan; 6–7, Si Sidney Rigdon ug Frederick G. Williams mangalagad diha sa Unang Kapangulohan; 8–11, Ang ebanghelyo kinahanglan isangyaw ngadto sa mga nasud sa Israel, ngadto sa mga Hentil, ug ngadto sa mga Judeo, matag tawo makadungog diha sa iyang kaugalingon nga pinulongan; 12–18, Si Joseph Smith ug ang iyang mga magtatambag kinahanglan mohan-ay sa Simbahan; 19–37, Nagkalain-lain nga mga tawo gitambagan sa Ginoo sa paglakaw nga matarung ug moalagad sa iyang gingharian.
Seksyon 91
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 9 sa Marso 1833 (History of the Church, 1:331–332). Ang Propeta niini nga higayon nag-atiman sa paghubad sa Daang Tugon. Sa iyang pag-abut sa bahin sa mga karaan nga mga sinulat nga gitawag og Apokripa, siya nagpakisayud sa Ginoo ug nakadawat niini nga panudlo.
1–3, Ang kadaghanan sa Apokripa husto ang pagkahubad apan naglakip sa daghan nga mga pagdugang sa mga kamot sa mga tawo nga dili mga tinuod; 4–6, Kini makahatag og kaayohan niadto kinsa nakadawat og kahibalo pinaagi sa Espiritu.
Seksyon 92
Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 15 sa Marso 1833 (History of the Church, 1:333). Ang pagpadayag gitumong ngadto ni Frederick G. Williams, kinsa nga sa bag-o lamang natudlo nga usa ka magtatambag diha sa Unang Kapangulohan.
1–2, Ang Ginoo naghatag og usa ka sugo mahitungod sa pagdawat ngadto sa nagkahiusang kapunongan.
Seksyon 93
Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, sa 6 Mayo 1833 (History of the Church, 1:343–346).
1–5, Ang tanan kinsa magmatinud-anon makakita sa Ginoo; 6–18, Si Juan nagpamatuod nga ang Anak sa Dios nakaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya hangtud nga siya nakadawat og usa ka kahingpitan sa himaya sa Amahan; 19–20, Ang matinud-anon nga mga tawo, nga nakaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya, makadawat usab sa iyang kahingpitan; 21–22, Kadto kinsa gipanamkon pinaagi kang Kristo mao ang Simbahan sa Unang Natawo; 23–28, Si Kristo nakadawat sa usa ka kahingpitan sa tanan nga kamatuoran, ug ang tawo pinaagi sa pagkamasulundon mahimo nga mobuhat sa ingon; 29–32, Ang tawo diha sa sinugdanan uban sa Dios; 33–35, Ang mga elemento walay katapusan, ug ang tawo mahimo nga makadawat sa usa ka kahingpitan sa himaya diha sa Pagkabanhaw; 36–37, Ang himaya sa Dios mao ang kahibalo; 38–40, Ang mga bata mga walay sala sa atubangan sa Dios tungod sa katubsanan ni Kristo; 41–53, Ang nangulo nga mga kaigsoonan gisugo sa pagtukod sa kahan-ayan sa ilang mga banay.
Seksyon 94
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 6 sa Mayo 1833 (History of the Church, 1:346–347). Sila si Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, ug si Jared Carter ang natudlo nga usa ka komite sa pagtukod sa gambalay sa Simbahan.
1–9, Usa ka sugo mahitungod sa pagtukod og usa ka balay alang sa buhat sa Kapangulohan; 10–12, Usa ka balay nga imprintahanan pagatukuron; 13–17, Uban nga mga kabilin gigahin.
Seksyon 95
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 1 sa Hunyo 1833 (History of the Church, 1:350–352). Kini nga pagpadayag mao ang usa ka sumpay sa balaanon nga mga sugo sa pagtukod og mga balay alang sa pagsimba ug pagtudlo, ilabi na sa balay sa Ginoo (tan-awa sa seksyon 88:119–136 ug seksyon 94).
1–6, Ang mga Santos gipanton tungod sa ilang pagkapakyas sa pagtukod sa balay sa Ginoo; 7–10, Ang tinguha sa Ginoo sa paggamit sa iyang balay aron sa pagtuga sa iyang mga katawhan uban sa gahum gikan sa kahitas-an; 11–17, Ang balay ipahinungod ingon nga usa ka dapit sa alampoanan ug alang sa tulunghaan sa mga Apostoles.
Seksyon 96
Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, nga nagpakita sa kapunongan sa dakbayan o istaka sa Zion sa Kirtland, Ohio, 4 sa Hunyo 1833, ingon nga sanglitanan ngadto sa mga Santos sa Kirtland (History of the Church, 1:352–353). Ang higayon mao ang usa ka komperensya sa halangdon nga mga pari, ug ang labing mahinungdanon nga hilisgutan mao ang pagpahiluna sa mga yuta, nga gitawag og umahan ni French, nga gipanag-iya sa Simbahan duol sa Kirtland. Tungod kay ang komperensya dili magkauyon kon kinsa ang magdumala sa umahan, ang tanan nagkauyon sa pagpakisayud ngadto sa Ginoo mahitungod sa mao nga butang.
1, Ang Istaka sa Zion sa Kirtland pagahimoon nga malig-on; 2–5, Ang obispo mobahin-bahin sa mga kabilin alang sa mga Santos; 6–9, Si John Johnson mahimo nga usa ka sakop sa nagkahiusang kapunongan.
Seksyon 97
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 2 sa Agosto 1833 (History of the Church, 1:400–402). Kini nga pagpadayag naghisgot labi na gayud sa mga kalihokan sa mga Santos diha sa Zion, sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, agi og tubag sa pagpakisayud sa Propeta sa Ginoo alang sa kasayuran. Mga sakop sa Simbahan diha sa Missouri niini nga higayon ubos sa mabangis nga pagpanggukod ug, sa 23 sa Hulyo 1833, napugos sa pagpirma sa usa ka kasabutan sa pagbiya sa Lalawigan sa Jackson.
1–2, Daghan sa mga Santos diha sa Zion (Lalawigan sa Jackson, Missouri) ang napanalanginan tungod sa ilang pagkamatinud-anon; 3–5, Si Parley P. Pratt gidayeg tungod sa iyang mga paghago diha sa tulunghaan sa Zion; 6–9, Kinsa kadto nga nagsunod sa ilang mga pakigsaad dawaton sa Ginoo; 10–17, Usa ka balay pagatukuron sa Zion diin ang mga putli og kasingkasing makakita sa Dios; 18–21, Ang Zion mao ang putli og kasingkasing; 22–28, Ang Zion makalingkawas sa silot sa Ginoo kon siya magmatinud-anon.
Seksyon 98
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 6 sa Agosto 1833 (History of the Church, 1:403–406). Kini nga pagpadayag miabut agi og sangputanan sa pagpanggukod nganha sa mga Santos sa Missouri. Kini dayag lamang nga ang mga Santos sa Missouri, tungod sa lawasnon nga pag-antus ug usab kay nawad-an sa mga kabtangan, nga mobati og pagsukol ug pagpanimalos. Busa, ang Ginoo mihatag niini nga pagpadayag. Bisan og ang pipila ka mga balita sa mga suliran sa Missouri sa walay pagduha-duha midangat ngadto sa Propeta sa Kirtland (siyam ka gatus ka milya ang gilay-on), ang pagkalisud sa kahimtang mahimo nga iyang masayran niini nga panahon pinaagi lamang sa pagpadayag.
1–3, Ang mga kasakitan sa mga Santos mahimo nga alang lamang sa ilang kaayohan; 4–8, Ang mga Santos kinahanglan nga makighigala sa batakang balaod sa yuta; 9–10, Ang matinuoron, maalamon, ug maayo nga mga tawo kinahanglan nga pagabuligan diha sa sekular nga mga panggamhanan; 11–15, Kinsa kadto nga motugyan sa ilang mga kinabuhi alang sa Ginoo makaangkon og kinabuhi nga dayon; 16–18, Isalikway ang gubat ug ipahayag ang kalinaw; 19–22, Ang mga Santos sa Kirtland gibadlong ug gisugo sa paghinulsol; 23–32, Ang Ginoo mipadayag sa iyang mga balaod mahitungod sa mga pagpanggukod ug mga kasakitan nga gipahamtang ngadto sa iyang mga katawhan; 33–38, Ang gubat makatarunganon lamang kon ang Ginoo magsugo niini; 39–48, Ang mga Santos kinahanglan nga mopasaylo sa ilang mga kaaway, kinsa, kon sila maghinulsol, makalingkawas usab sa panimalos sa Ginoo.
Seksyon 99
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto ni John Murdock, Agosto 1832, sa Hiram, Ohio. Bisan ang mga edisyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad nagsugod sa 1876 nagtala niini nga pagpadayag ingon nga Kirtland, Agosto 1833, ang nag-una nga mga edisyon ug uban nga masaysayon nga mga talaan nagmatuod sa tukma nga kasayuran.
1–8, Si John Murdock gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ug kadto kinsa modawat kaniya modawat sa Ginoo ug makaangkon og kalooy.
Seksyon 100
Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Perrysburg, New York, 12 sa Oktubre 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Ang duha ka mga igsoon dugay nang nawala gikan sa ilang mga banay ug mibati og kabalaka mahitungod kanila.
1–4, Sila si Joseph ug Sidney mosangyaw sa ebanghelyo alang sa kaluwasan sa mga kalag; 5–8, Kini ihatag ngadto kanila sa takna gayud kon unsa ang ilang isulti; 9–12, Si Sidney mao ang tigpama-ba ug si Joseph mao ang tigpadayag ug gamhanan sa pagpamatuod; 13–17, Ang Ginoo mopasanay og usa ka putli nga mga katawhan, ug ang masulundon maluwas.
Seksyon 101
Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 16 sa Disyembre 1833 (History of the Church, 1:458–464). Niini nga higayon ang mga Santos kinsa nagkapundok sa Missouri nag-antus sa hilabihan nga pagpanggukod. Ang manggugubot nga panon mibugaw kanila gikan sa ilang mga kabalayan sa Lalawigan sa Jackson; ug ang uban sa mga Santos misulay sa pagpahimutang sa ilang mga kaugalingon sa Lalawigan sa Van Buren, apan ang pagpanggukod misunod kanila. Ang kinadak-an nga pundok sa mga Santos niadto nga higayon didto sa Lalawigan sa Clay, Missouri. Mga hulga sa kamatayon batok sa tagsa-tagsa sa Simbahan daghan kaayo. Ang mga katawhan nawad-an og mga kabtangan sa panimalay, sinina, kahayopan, ug uban pa nga kaugalingon nga mga kabtangan; ug daghan sa ilang mga tanom nadaot.
1–8, Ang mga Santos gipanton ug gisakit tungod sa ilang mga kalapasan; 9–15, Ang kasuko sa Ginoo modangat sa mga nasud, apan ang iyang mga katawhan pagapundukon ug pagahupayon; 16–21, Ang Zion ug ang iyang mga istaka pagatukuron; 22–31, Ang matang sa kinabuhi sa panahon sa Kaliboan gipahayag; 32–42, Ang mga Santos pagapanalanginan ug pagagantihan unya; 43–62, Sambingay sa halangdon nga tawo ug sa kahoy nga mga oliba nagtimaan sa mga kasamok ug sa mahinabo nga katubsanan sa Zion; 63–75, Ang mga Santos mopadayon sa ilang pagpundok; 76–80, Ang Ginoo mitukod sa Batakang Balaod sa Tinipong Bansa sa America; 81–101, Ang mga Santos kinahanglan mohangyo alang sa paghusay sa ilang mga mulò, sumala sa sambingay sa babaye ug sa dili makiangayon nga maghuhukom.
Seksyon 102
Mga hilisgutan sa kapunongan sa unang halangdon nga konseho sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 17 sa Pebrero 1834 (History of the Church, 2:28–31). Ang orihinal nga mga hilisgutan gitala nila ni Elder Oliver Cowdery ug Orson Hyde. Human sa duha ka adlaw, ang mga hilisgutan gitarung sa Propeta, gibasa ngadto sa halangdon nga konseho ug gidawat pinaagi sa konseho. Mga bersikulo 30 ngadto sa 32 nga adunay kalabutan sa Konseho sa Napulog Duha ka mga Apostoles, gidugang sa Propeta Joseph Smith sa 1835 sa diha nga siya miandam niining mao nga seksyon alang sa pagmantala diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad.
1–8, Ang halangdon nga konseho gitudlo aron sa paghusay sa mga mahinungdanon nga mga kalisdanan nga mahitabo sa Simbahan; 9–18, Mga pamaagi gihatag alang sa paghusay sa mga kaso; 19–23, Ang presidente sa konseho mao ang mohatag sa paghukom; 24–34, Pamaagi sa paghangyo gitakda.
Seksyon 103
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 24 sa Pebrero 1834 (History of the Church, 2:36–39). Kini nga pagpadayag nadawat human sa pag-abut didto sa Kirtland, Ohio, ni Parley P. Pratt ug Lyman Wight, kinsa miabut gikan sa Missouri aron magpatambag sa Propeta mahitungod sa paghupay ug pagpahiuli sa mga Santos ngadto sa ilang mga yuta sa Lalawigan sa Jackson.
1–4, Ngano ang Ginoo mitugot nga ang mga Santos sa Lalawigan sa Jackson pagagukuron; 5–10, Ang mga Santos mopatigbabaw kon sila maghupot sa mga sugo; 11–20, Ang katubsanan sa Zion moabut pinaagi sa gahum, ug ang Ginoo mogiya sa iyang mga katawhan; 21–28, Ang mga Santos kinahanglan magpundok diha sa Zion, ug kinsa kadto motugyan sa ilang kinabuhi makakaplag kanila pag-usab; 29–40, Pipila ka mga igsoon gitawag sa pagtukod sa Kampo sa Zion ug moadto sa Zion; sila gisaaran og kadaugan kon sila magmatinud-anon.
Seksyon 104
Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, 23 sa Abril 1834, mahitungod sa nagkahiusa nga kapunongan, o ang kapunongan sa Simbahan alang sa kaayohan sa mga kabus (History of the Church, 2:54–60). Ang higayon mao ang katiguman sa konseho sa Unang Kapangulohan ug uban nga halangdon nga mga pari, diin ang dinalian nga mga temporal nga mga panginahanglan sa mga katawhan gihatagan og pagtagad. Ang nagkahiusa nga kapunongan sa Kirtland gipahunong sa mubo nga panahon ug gitukod pag-usab, ug ang mga kabtangan nga gitugyan pagabahin-bahinon sa mga sakop sa kapunongan.
1–10, Mga Santos kinsa makalapas batok sa nagkahiusa nga kapunongan pagatungluhon; 11–16, Ang Ginoo mohatag alang sa iyang mga Santos sa iyang kaugalingon nga pamaagi; 17–18, Balaod sa ebanghelyo modumala sa pag-amuma sa mga kabus; 19–46, Ang pagkatinugyanan ug mga panalangin sa nagkalain-lain nga mga kaigsoonan gitudlo; 47–53, Ang nagkahiusa nga kapunongan sa Kirtland ug ang kapunongan sa Zion kinahanglan linain ang pagpalakaw; 54–56, Ang sagrado nga tipiganan sa Ginoo gitukod alang sa pag-imprinta sa mga kasulatan; 67–77, Ang kinatibuk-an nga tipiganan sa nagkahiusa nga kapunongan pagadumalahon pinaagi sa pag-uyon sa kadaghanan; 78–86, Kadto nga sakop sa nagkahiusa nga kapunongan kinahanglan nga mobayad sa ilang tanan nga mga utang, ug ang Ginoo moluwas kanila gikan sa pagkaulipon sa panalapi.
Seksyon 105
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Suba sa Fishing, Missouri, 22 sa Hunyo 1834 (History of the Church, 2:108–111). Ang kapintas sa mga manggugubot nga panon batok sa mga Santos sa Missouri nagkadako, ug ang natukod nga mga kapunongan gikan sa pipila ka mga lalawigan mipahayag sa ilang katuyoan sa paglaglag sa mga katawhan. Ang Propeta miabut gikan sa Kirtland nga nangulo sa pundok nga gitawag og Kampo sa Zion, nagdala og mga saput ug mga tagana. Samtang kini nga pundok nagkampo sa Suba sa Fishing, ang Propeta nakadawat sa pagpadayag.
1–5, Ang Zion pagatukuron subay sa celestial nga balaod; 6–13, Ang katubsanan sa Zion gilangan sulod sa usa ka mubo nga panahon; 14–19, Ang Ginoo makig-away sa mga gubat sa Zion; 20–26, Ang mga Santos kinahanglan nga magmaalamon ug dili manghambog sa kahibulongan nga mga buhat samtang sila magkatigum; 27–30, Ang mga yuta sa Jackson ug sa kasikbit nga mga lalawigan kinahanglan nga mapalit; 31–34, Ang mga anciano modawat sa usa ka pagtuga diha sa balay sa Ginoo didto sa Kirtland; 35–37, Mga Santos kinsa gitawag ug napili pagabalaanon; 38–41, Ang mga Santos mopakayab sa bandila sa kalinaw ngadto sa kalibutan.
Seksyon 106
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 25 sa Nobyembre 1834 (History of the Church, 2:170–171). Kini nga pagpadayag gitumong ngadto ni Warren A. Cowdery, ang magulang nga igsoon nga lalaki ni Oliver Cowdery.
1–3, Warren A. Cowdery gitawag nga usa ka lokal nga tigdumala nga opisyal; 4–5, Ang Ikaduhang Pag-anhi dili makapakuyaw sa mga anak sa kahayag ingon nga usa ka kawatan; 6–8, Dagko nga mga panalangin mosunod sa mga matinud-anon nga pagpangalagad diha sa Simbahan.
Seksyon 107
Pagpadayag sa pagkapari, gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, pinitsahan og 28 sa Marso 1835 (History of the Church, 2:209–217). Sa petsa nga ginganlan, ang Napulog Duha nagtagbo sa konseho, mikumpisal sa ilang tagsa-tagsa ka mga kahuyang ug mga kasaypanan, mipahayag og paghinulsol, ug nangita og dugang nga paggiya sa Ginoo. Sila hapit na managbulag sa pagmisyon ngadto sa mga distrito nga gitudlo. Bisan pa og ang mga bahin niini nga seksyon nadawat sa petsa nga ginganlan, ang masaysayon nga mga talaan nagmatuod nga ang nagkalain-lain nga mga bahin, nadawat sa nagkalain-lain nga mga higayon, ang uban kaniadto pa sa Nobyembre 1831.
1–6, Adunay duha ka mga pagkapari: ang Melchizedek ug ang Aaronic; 7–12, Kinsa kadto nga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari adunay gahum sa pagdumala diha sa tanan nga mga buhatan sa Simbahan; 13–17, Ang kaobispohan modumala ibabaw sa Aaronic nga Pagkapari, nga mao ang mangalagad sa dayag nga mga ordinansa; 18–20, Ang Melchizedek nga Pagkapari naghupot sa mga yawe sa tanan nga espirituhanon nga mga panalangin; ang Aaronic nga Pagkapari naghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel; 21–38, Ang Unang Kapangulohan, ang Napulog Duha, ug ang Kapitoan naglangkob sa mga korum nga tigdumala, kansang mga paghukom pagahimoon diha sa pagkahiusa ug sa pagkamatarung; 39–52, Ang patriyarkal nga kapunongan natukod gikan kang Adan ngadto kang Noe; 53–57, Ang karaan nga mga Santos nagpundok sa Adan-ondi-Ahman, ug ang Ginoo nagpakita ngadto kanila; 58–67, Ang Napulog Duha mao ang mopahimutang sa mga opisyal sa Simbahan diha sa kahusay; 68–76, Ang mga obispo mangalagad ingon nga mga maghuhukom sa Israel; 77–84, Ang Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha naglangkob sa labing halangdon nga korte diha sa Simbahan; 85–100, Ang mga presidente sa pagkapari magdumala sa ilang tagsa-tagsa ka mga korum.
Seksyon 108
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 26 sa Disyembre 1835 (History of the Church, 2:345). Kini nga seksyon nadawat sa hangyo ni Lyman Sherman, kinsa gi-orden nga usa ka halangdon nga pari ug usa ka kapitoan, ug kinsa miduol ngadto sa Propeta uban sa usa ka hangyo alang sa usa ka pagpadayag aron masayran ang iyang katungdanan.
1–3, Si Lyman Sherman gipasaylo sa iyang mga sala; 4–5, Siya pagaisipon uban sa nag-una nga mga anciano sa Simbahan; 6–8, Siya gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pagdasig sa iyang mga kaigsoonan.
Seksyon 109
Pag-ampo nga gihalad sa pagpahinungod sa templo sa Kirtland, Ohio, 27 sa Marso 1836 (History of the Church, 2:420–426). Sumala sa nahisulat nga pamahayag sa Propeta, kini nga pag-ampo gihatag ngadto kaniya pinaagi sa pagpadayag.
1–5, Ang Templo sa Kirtland natukod ingon nga usa ka dapit alang sa pagduaw sa Anak sa Tawo; 6–21, Mao kini ang usa ka balay sa pag-ampo, pagpuasa, hugot nga pagtuo, pagkat-on, himaya, ug kahusay, ug usa ka balay sa Dios; 22–33, Unta ang mga dili mahinulsulon kinsa mosupak sa mga katawhan sa Ginoo pagalibugon; 34–42, Unta ang mga Santos moadto uban ang gahum sa pagpundok sa mga matarung ngadto sa Zion; 43–53, Unta ang mga Santos maluwas gikan sa makalilisang nga mga butang nga ibu-bu diha sa mga dautan sa katapusan nga mga adlaw; 54–58, Unta ang mga nasud ug mga katawhan ug mga simbahan makaandam alang sa ebanghelyo; 59–67, Unta ang mga Judeo, ang mga Lamanite, ug tanan nga Israel matubos; 68–80, Unta ang mga Santos pagakoronahan uban sa himaya ug dungog ug makaangkon og walay katapusan nga kaluwasan.
Seksyon 110
Mga Panan-awon gipakita ngadto ni Joseph Smith ang Propeta ug ni Oliver Cowdery diha sa templo sa Kirtland, Ohio, 3 sa Abril 1836 (History of the Church, 2:435–436). Ang higayon mao ang usa ka panagtigum sa Adlaw nga Igpapahulay. Ang Propeta nagpasiuna sa iyang talaan sa mga pagpakita uban niini nga mga pulong: "Sa kahapunon, ako mitabang sa uban nga mga Presidente sa pag-apud-apod sa Panihapon sa Ginoo ngadto sa Simbahan, nadawat kini gikan sa Napulog Duha, kansang kahigayunan mao ang pagpangatungdanan sa sagrado nga talad niining adlawa. Human mahimo kini nga pag-alagad ngadto sa akong mga kaigsoonan, ako mibiya sa pulpito, ang mga tabil gipaubos, ug ako miyukbo, uban ni Oliver Cowdery, sa maligdong ug mahilum nga pag-ampo. Human motindog gikan sa pag-ampo, ang mosunod nga panan-awon gipadayag ngari kanamong duha" (History of the Church, 2:435).
1–10, Ang Ginoo nga Jehova mipakita diha sa himaya ug midawat sa Templo sa Kirtland, ingon nga iyang balay; 11–12, Sila si Moises ug Elias sa tagsa-tagsa mipakita ug mitugyan sa ilang mga yawe ug mga kapaigoan; 13–16, Si Elijah mibalik ug mitugyan sa mga yawe sa iyang kapaigoan ingon sa gisaad ni Malaquias.
Seksyon 111
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, didto sa Salem, Massachusetts, 6 sa Agosto 1836 (History of the Church, 2:465–466). Niini nga higayon ang mga pangulo sa Simbahan nabug-atan sa utang tungod sa ilang mga paghago diha sa pagpangalagad. Sa pagkadungog nga ang usa ka dako nga kantidad sa salapi mahimo nga magamit alang kanila diha sa Salem, ang Propeta, si Sidney Rigdon, Hyrum Smith, ug si Oliver Cowdery mipanaw ngadto gikan sa Kirtland, Ohio, aron sa pagsusi niini nga taho, uban ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang mga kaigsoonan miatiman sa daghan nga mga butang sa Simbahan ug mihimo og pipila ka mga pagsangyaw. Sa diha nga kini natino nga walay salapi nga umaabut, sila mibalik ngadto sa Kirtland. Daghan sa mga bahin nga labing mahinungdanon nga mopatin-aw makita diha sa mga pulong niini nga pagpadayag.
1–5, Ang Ginoo nagtan-aw ngadto sa mga temporal nga panginahanglan sa iyang mga sulugoon; 6–11, Siya mopakita og kalooy sa Zion ug mopahigayon sa tanan nga mga butang alang sa kaayohan sa iyang mga sulugoon.
Seksyon 112
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto ni Thomas B. Marsh, sa Kirtland, Ohio, 23 sa Hulyo 1837 (History of the Church, 2:499–501). Kini nga pagpadayag naglangkob sa pulong sa Ginoo ngadto ni Thomas B. Marsh mahitungod sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa Kordero. Ang Propeta mitala nga kini nga pagpadayag nadawat sa adlaw sa diha nga ang ebanghelyo unang gisangyaw didto sa Inglatera. Si Thomas B. Marsh niini nga higayon mao ang Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
1–10, Ang Napulog Duha mopadala sa ebanghelyo ug mopataas sa tingog sa pasidaan ngadto sa tanan nga mga kanasuran ug mga katawhan; 11–15, Sila mopas-an sa ilang krus, mosunod ni Jesus, ug mopakaon sa iyang karnero; 16–20, Kinsa kadto nga modawat sa Unang Kapangulohan modawat sa Ginoo; 21–29, Kangitngit mitabon sa yuta, ug kadto lamang kinsa motuo ug nagpabunyag mao ang maluwas; 30–34, Ang Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha naghupot sa mga yawe sa kapaigoan sa kahingpitan sa mga panahon.
Seksyon 113
Mga tubag sa pipila ka mga pangutana sa mga sinulat ni Isaias, gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, Marso 1838 (History of the Church, 3:9–10).
1–6, Ang Punoan ni Jese, ang sungkod nga nagagikan niini, ug ang gamot ni Jese nailhan; 7–10, Ang nagkatibulaag nga mga salin sa Zion adunay katungod sa gahum sa pagkapari ug gitawag sa pagbalik ngadto sa Ginoo.
Seksyon 114
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Far West, Missouri, 17 sa Abril 1838 (History of the Church, 3:23).
1–2, Mga katungdanan sa Simbahan nga nahuptan niadto nga mga dili matinud-anon ihatag ngadto sa lain.
Seksyon 115
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Far West, Missouri, 26 sa Abril 1838, mipahibalo sa kabubut-on sa Dios mahitungod sa pagtukod niana nga dapit ug sa balay sa Ginoo (History of the Church, 3:23–25). Kini nga pagpadayag gitumong ngadto sa tigdumala nga mga opisyal sa Simbahan.
1–4, Ang Ginoo naghatag og ngalan sa iyang simbahan Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; 5–6, Ang Zion ug ang iyang mga istaka mao ang mga dapit sa panalipod ug dangpanan alang sa mga Santos; 7–16, Ang mga Santos gisugo sa pagtukod og balay sa Ginoo didto sa Far West; 17–19, Si Joseph Smith naghupot sa mga yawe sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.
Seksyon 116
Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, duol sa Wight's Ferry, didto sa usa ka dapit nga gitawag og Spring Hill, Lalawigan sa Daviess, Missouri, 19 sa Mayo 1838 (History of the Church, 3:35).
Seksyon 117
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, didto sa Far West, Missouri, 8 sa Hulyo 1838, mahitungod sa dinalian nga mga katungdanan nila ni William Marks, Newel K. Whitney, ug Oliver Granger (History of the Church, 3:45–46).
1–9, Ang mga sulugoon sa Ginoo kinahanglan nga dili maibug sa temporal nga mga butang, kay "unsa ang kapuslanan sa kabtangan ngadto sa Ginoo?"; 10–16, Sila kinahanglan nga mobiya sa pagkahuyang diha sa espiritu, ug ang ilang mga sakripisyo sagrado ngadto sa Ginoo.
Seksyon 118
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Far West, Missouri, 8 sa Hulyo 1838, agi og tubag sa pangamuyo, "Pakit-a kami sa imong kabubut-on, O Ginoo, mahitungod sa Napulog Duha" (History of the Church, 3:46).
1–3, Ang Ginoo mosangkap sa mga banay sa Napulog Duha; 4–6, Mga bakante diha sa Napulog Duha gipulihan.
Seksyon 119
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Far West, Missouri, 8 sa Hulyo 1838, agi og tubag sa iyang pangamuyo: "O Ginoo! Ipakita ngadto sa imong mga sulugoon kon pila ang imong gikinahanglan sa mga kabtangan sa imong mga katawhan alang sa ikapulo" (History of the Church, 3:44). Ang balaod sa ikapulo, sama sa nasabtan karon, wala mahatag ngadto sa Simbahan sa wala pa kini nga pagpadayag. Ang pulong nga ikapulo sa pag-ampo nga bag-o lamang nakutlo ug sa nangagi nga mga pagpadayag (64:23; 85:3; 97:11) nagpasabut nga dili lamang ikanapulo, apan sa tanan nga kaugalingon nga kabubut-on nga mga halad, o mga amot, ngadto sa mga panalapi sa Simbahan. Ang Ginoo kaniadto naghatag ngadto sa Simbahan sa balaod sa pagpahinungod sa kaugalingon ug pagkatinugyanan sa kabtangan, nga ang mga sakop (labi na sa nangulo nga mga anciano) misulod ngadto pinaagi sa usa ka pakigsaad nga walay katapusan. Tungod sa pagkapakyas sa bahin sa kadaghanan sa pagsunod niini nga pakigsaad, ang Ginoo mibawi niini sa makadiyut ug mihatag sa balaod sa ikapulo ngadto sa tibuok Simbahan. Ang Propeta nangutana sa Ginoo kon pila sa ilang kabtangan ang iyang gikinahanglan alang sa sagrado nga mga katuyoan. Ang tubag mao kini nga pagpadayag.
1–5, Ang mga Santos kinahanglan nga mobayad sa kapin sa ilang mga kabtangan ug unya mohatag, ingon sa ikapulo, ikanapulo sa ilang tubo matag tuig; 6–7, Ang mao nga paagi makabalaan sa yuta sa Zion.
Seksyon 120
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Far West, Missouri, 8 sa Hulyo 1838, nagpahibalo sa pagpahigayon sa mga kabtangan nga nabayran sa ikapulo sama sa ginganlan sa nahauna nga pagpadayag, seksyon 119 (History of the Church, 3:44).
Seksyon 121
Pag-ampo ug mga panagna gisulat ni Joseph Smith ang Propeta samtang siya usa ka binilanggo sa bilanggoan sa Liberty, Missouri, pinitsahan og 20 sa Marso 1839 (History of the Church, 3:289–300). Ang Propeta ug uban sa daghan nga mga kauban nabilanggo sa pipila ka mga bulan. Ang ilang mga pangalyupo ug mga hangyo ngadto sa mga tigdumala nga opisyal ug sa hukmanan napakyas sa paghatag kanila og kahupayan.
1–6, Ang Propeta nagpakilooy sa Ginoo alang sa mga Santos nga nag-antus; 7–10, Ang Ginoo misulti og kalinaw ngadto kaniya; 11–17, Tunglo alang niadtong tanan kinsa mopadayag og bakak nga kalapasan batok sa mga katawhan sa Ginoo; 18–25, Sila dili makabaton og katungod sa pagkapari ug pagasilotan; 26–32, Mahimayaon nga pagpadayag gisaad niadto nga molahutay nga maisugon; 33–40, Ngano nga daghan ang gitawag ug diyutay ang gipili; 41–46, Ang gahum sa pagkapari kinahanglan nga gamiton lamang sa pagkamatarung.
Seksyon 122
Ang pulong sa Ginoo ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, samtang siya usa ka binilanggo didto sa bilanggoan sa Liberty, Missouri, Marso 1839 (History of the Church, 3:300–301).
1–4, Ang mga lumulupyo sa yuta magpakisayud sa ngalan ni Joseph Smith; 5–7, Ang iyang tanan nga katalagman ug kahago makahatag kaniya og kasinatian ug alang sa iyang kaayohan; 8–9, Ang Anak sa Tawo mikunsad ubos kanilang tanan.
Seksyon 123
Katungdanan sa mga Santos kalabut sa ilang mga manggugukod, ingon sa gipahayag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, samtang usa ka binilanggo didto sa bilanggoan sa Liberty, Missouri, Marso 1839 (History of the Church, 3:302–303).
1–6, Ang mga Santos kinahanglan nga motigum ug momantala sa usa ka asoy sa ilang mga pag-antus ug sa mga panggukod; 7–10, Ang sama nga espiritu nga naghimo sa bakak nga mga tinuohan mao usab ang mangulo sa pagpanggukod sa mga Santos; 11–17, Daghan diha taliwala sa pundok sa mga matuohon ang modawat pa sa kamatuoran.
Seksyon 124
Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, 19 sa Enero 1841 (History of the Church, 4:274–286). Tungod sa nagkadako nga mga pagpanggukod ug dili subay sa balaod nga mga pamaagi batok kanila pinaagi sa mga opisyal sa publiko, ang mga Santos napugos sa pagbiya sa Missouri. Ang sugo sa pagpatay nga gihimo ni Lilburn W. Boggs, gobernador sa Missouri, pinitsahan og 27 sa Oktubre 1838, mihatag kanila nga walay kapilian (History of the Church, 3:175). Sa 1841, sa diha nga gihatag kini nga pagpadayag, ang dakbayan sa Nauvoo, nga nahimutang sa dapit sa kanhi balangay sa Commerce, Illinois, natukod sa mga Santos, ug dinhi natukod ang punoan nga buhatan sa Simbahan.
1–14, Si Joseph Smith gisugo sa paghimo og maligdong nga pamahayag sa ebanghelyo ngadto sa presidente sa Tinipong Bansa, sa mga gobernador, ug sa mga tigdumala sa tanan nga mga nasud; 15–21, Sila si Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith, Sr., ug uban pa diha sa mga buhi ug mga patay gipanalanginan tungod sa ilang kaligdong ug mga hiyas; 22–28, Ang mga Santos gisugo sa pagtukod og balay alang sa kalingawan sa mga dumuduong ug usa ka templo sa Nauvoo; 29–36, Mga bunyag alang sa mga patay pagahimoon sa sulod sa mga templo; 37–44, Ang mga katawhan sa Ginoo kanunay nga magtukod og mga templo alang sa paghimo sa balaan nga mga ordinansa; 45–55, Ang mga Santos dili makahimo sa pagtukod sa templo sa Lalawigan sa Jackson tungod sa pagpanglupig sa ilang mga kaaway; 56–83, Mga panudlo gihatag alang sa katukuran sa Balay sa Nauvoo; 84–96, Si Hyrum Smith gitawag nga usa ka patriyarka, sa pagdawat sa mga yawe ug sa pagpuli sa dapit ni Oliver Cowdery; 97–122, Si William Law ug ang uban gitambagan kalabut sa ilang mga paghago; 123–145, Kinatibuk-an ug lokal nga mga opisyal ginganlan, uban sa ilang mga katungdanan ug pagkasakop sa korum.
Seksyon 125
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, Marso 1841, mahitungod sa mga Santos sa teritoryo sa Iowa (History of the Church, 4:311–312).
1–4, Ang mga Santos motukod og mga dakbayan ug mopundok ngadto sa mga istaka sa Zion.
Seksyon 126
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, didto sa balay ni Brigham Young, sa Nauvoo, Illinois, 9 sa Hulyo 1841 (History of the Church, 4:382). Niini nga panahon si Brigham Young mao ang Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
1–3, Si Brigham Young gidayeg sa iyang mga paghago ug gipapahulay sa umaabut nga mga panaw ngadto sa lain nga dapit.
Seksyon 127
Usa ka epistola gikan ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Nauvoo, Illinois, naglakip sa sugo sa bunyag alang sa mga patay, pinitsahan sa Nauvoo, 1 sa Septyembre 1842 (History of the Church, 5:142–144).
1–4, Si Joseph Smith mihimaya sa pagpanggukod ug sa kalisdanan; 5–12, Mga talaan kinahanglan gayud nga tipigan kalabut sa mga bunyag alang sa mga patay.
Seksyon 128
Usa ka epistola gikan ni Joseph Smith ang Propeta ngadto sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, naglakip sa dugang nga mga pagpanudlo sa bunyag alang sa mga patay, pinitsahan sa Nauvoo, Illinois, 6 sa Septyembre 1842 (History of the Church, 5:148–153).
1–5, Lokal ug kinatibuk-an nga mga tigsulat kinahanglan nga momatuod sa pagkatinuod sa mga bunyag alang sa mga patay; 6–9, Ang ilang mga talaan may bili ug nasulat dinhi sa yuta ug didto sa langit; 10–14, Ang dapit bunyaganan susama sa lubnganan; 15–17, Si Elijah mipahiuli sa gahum kalabut sa bunyag alang sa mga patay; 18–21, Ang tanan nga mga yawe, mga gahum, ug mga katungod sa nangagi nga mga kapaigoan napahiuli; 22–25, Malipayon ug mahimayaon nga mga balita nasangyaw alang sa mga buhi ug mga patay.
Seksyon 129
Mga panudlo nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, 9 sa Pebrero 1843, nagpahibalo sa tulo ka mahinungdanon nga mga yawe pinaagi diin ang tinuod nga kinaiya sa pagpangalagad sa mga anghel ug mga espiritu mahimo nga mailhan (History of the Church, 5:267).
1–3, Adunay mga nabanhaw nga lawas ug ingon man espiritu nga mga lawas sa langit; 4–9, Mga yawe gihatag diin ang mga sinugo gikan sa pikas nga bahin sa tabil mahimo nga mailhan.
Seksyon 130
Mga tipik sa pagpanudlo gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Ramus, Illinois, 2 sa Abril 1843 (History of the Church, 5:323–325).
1–3, Ang Amahan ug ang Anak mahimo nga mopakita sa kinaugalingon ngadto sa mga tawo; 4–7, Ang mga anghel nagpuyo sa celestial nga pagkabutang; 8–9, Ang celestial nga yuta mahimo nga usa ka bantugan nga Urim ug Thummim; 10–11, Usa ka puti nga bato ihatag sa tanan nga mosulod sa celestial nga kalibutan; 12–17, Ang takna sa Ikaduhang Pag-anhi gipugngan gikan sa Propeta; 18–19, Kahibalo nga nakab-ut dinhi niini nga kinabuhi mouban kanato sa Pagkabanhaw; 20–21, Ang tanan nga mga panalangin moabut pinaagi sa pagsunod sa balaod; 22–23, Ang Amahan ug ang Anak adunay mga lawas nga unod ug mga bukog.
Seksyon 131
Mga panudlo ni Joseph Smith ang Propeta, gihatag sa Ramus, Illinois, 16 ug 17 sa Mayo 1843 (History of the Church, 5:392–393).
1–4, Celestial nga kaminyoon gikinahanglan sa himaya sa kinatas-an nga langit; 5–6, Sa unsa nga paagi nga ang mga tawo mabugkos ngadto sa kinabuhi nga dayon gipasabut; 7–8, Ang tanan nga espiritu mga butang.
Seksyon 132
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, natala sa 12 sa Hulyo 1843, kalabut sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad, naglakip sa walay katapusan nga pakigsaad sa kaminyoon, ingon usab sa dinaghan nga mga asawa (History of the Church, 5:501–507). Bisan pa og ang pagpadayag natala sa 1843, kini tataw nga gikan sa masaysayon nga mga talaan nga ang mga doktrina ug mga baruganan nga nahiapil niini nga pagpadayag nasayran sa Propeta sukad pa sa 1831.
1–6, Kahimayaan maangkon pinaagi sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad; 7–14, Ang mga kinahanglanon ug mga kondisyon niana nga pakigsaad gipahayag; 15–20, Ang celestial nga kaminyoon ug ang pagpadayon sa pundok sa banay makapahimo sa mga tawo nga mahimo nga mga dios; 21–25, Ang higpit ug pig-ot nga agianan padulong ngadto sa kinabuhi nga dayon; 26–27, Ang balaod gihatag kalabut sa pagpanamastamas batok sa Espiritu Santo; 28–39, Mga saad ug walay katapusan nga pagbaton og anak ug kahimayaan gihimo ngadto sa mga propeta ug mga Santos sa tanan nga mga panahon; 40–47, Si Joseph Smith gihatagan sa gahum sa pagbugkos ug pagsilyo dinhi sa kalibutan ug didto sa langit; 48–50, Ang Ginoo misilyo diha kaniya sa iyang kahimayaan; 51–57, Si Emma Smith gitambagan nga magmatinud-anon ug magmatinuoron; 58–66, Mga balaod nga modumala sa dinaghan nga mga asawa gipahayag.
Seksyon 133
Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, 3 sa Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:229–234). Pasiuna niini nga pagpadayag ang Propeta misulat. "Niini nga panahon dihay daghan nga mga butang kinsa ang mga Anciano nagtinguha nga masayud kalabut sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, ug mahitungod sa pagpundok; ug aron maglakaw sa tinuod nga kahayag, ug matudloan gikan sa kahitas-an, sa ika-3 sa Nobyembre, 1831, ako nagpakisayud sa Ginoo ug nakadawat sa mosunod nga mahinungdanon nga pagpadayag" (History of the Church, 1:229). Kini nga seksyon una nga gidugang ngadto sa basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad ingon nga usa ka apendiks ug sunod niana gihimo nga usa ka seksyon.
1–6, Ang mga Santos gisugo sa pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi; 7–16, Tanan nga mga tawo gisugo sa pagpalayo gikan sa Babelonia, moadto sa Zion, ug mangandam alang sa mahinungdanon nga adlaw sa Ginoo; 17–35, Siya mobarug sa Bukid sa Zion, ang mga tibuok nga kayutaan mahimo ngadto sa usa ka yuta, ug ang nawala nga mga tribo sa Israel mobalik; 36–40, Ang ebanghelyo gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith ipasangyaw ngadto sa tanan nga kalibutan; 41–51, Ang Ginoo manaog diha sa pagpanimalos sa dautan; 52–56, Kini mahimo nga tuig sa iyang mga tinubos; 57–74, Ang ebanghelyo ipadala ngadto aron sa pagluwas sa mga Santos ug alang sa kalaglagan sa mga dautan.
Seksyon 134
Usa ka pahayag sa pagtuo mahitungod sa mga panggamhanan ug sa mga balaod sa kinatibuk-an, gidawat pinaagi sa pagpili sa kadaghanan diha sa usa ka kinatibuk-an nga katiguman diha sa Simbahan nga gihimo didto sa Kirtland, Ohio, 17 sa Agosto 1835 (History of the Church, 2:247–249). Ang higayon mao ang usa ka tigum sa mga pangulo sa Simbahan, nagkapundok aron sa paghukom sa gisugyot nga mga sulod sa una nga edisyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Niana nga panahon kini nga pahayag gihatagan sa mga mosunod nga pasiuna: "Nga ang among pagtuo kalabut sa yutan-on nga mga panggamhanan ug mga balaod sa kinatibuk-an mahimo unta nga dili malain pagsabut o masayop pagsabut, kami nakahunahuna nga angay ipadayag sa katapusan niini nga basahon sa among hunahuna mahitungod sa mao gihapon" (History of the Church, 2:247).
1–4, Mga panggamhanan kinahanglan moamping sa kagawasan sa tanlag ug pagsimba; 5–8, Ang tanan nga mga tawo kinahanglan mobulig sa ilang mga panggamhanan ug mohatag og pagtamud ug pagtahud ngadto sa balaod; 9–10, Relihiyoso nga mga kapunongan kinahanglan dili mogamit og sibil nga mga gahum; 11–12, Mga tawo gihatagan og kaangayan sa pagpanalipod sa mga kaugalingon ug sa ilang mga kabtangan.
Seksyon 135
Pagkamartir ni Joseph Smith ang Propeta ug sa iyang igsoon nga lalaki, Hyrum Smith ang Patriyarka, sa Carthage, Illinois, 27 sa Hunyo 1844 (History of the Church, 6:629–631). Kini nga kalig-unan gisulat ni Elder John Taylor sa Konseho sa Napulog Duha, kinsa mao ang saksi sa mga panghitabo.
1–2, Joseph ug Hyrum gimartir diha sa Bilanggoan sa Carthage; 3, Labing taas nga katungdanan sa Propeta giila; 4–7, Ilang kamatayon nagpamatuod sa kamatuoran ug kabalaan sa buhat.
Seksyon 136
Ang pulong ug kabubut-on sa Ginoo, gihatag pinaagi ni Presidente Brigham Young diha sa Winter Quarters sa kampo sa Israel, Nasud sa Omaha, kasadpan nga daplin sa Suba sa Missouri, duol sa Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church, 14 sa Enero 1847).
1–16, Unsaon sa kampo sa Israel pagtukod alang sa panaw padulong sa kasadpan gipasabut; 17–27, Ang mga Santos gisugo sa pagpuyo pinaagi sa daghan nga mga sumbanan sa ebanghelyo; 28–33, Ang mga Santos kinahanglan mag-awit, magsayaw, mag-ampo, ug magkat-on sa kaalam; 34–42, Ang mga Propeta gipamatay aron sila unta pagatahuron ug ang mga dautan panghimarauton.
Seksyon 137
Usa ka panan-awon gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, diha sa templo sa Kirtland, Ohio, 21 sa Enero 1836 (History of the Church, 2:380–381). Ang higayon mao ang pagdumala sa mga ordinansa sa pagtuga sumala sa ilang pagpadayag.
1–6, Ang Propeta nakakita sa iyang igsoong lalaki nga si Alvin didto sa celestial nga gingharian; 7–9, Ang doktrina sa kaluwasan alang sa mga patay gipadayag; 10, Tanan nga mga bata maluwas didto sa celestial nga gingharian.
Seksyon 138
Usa ka panan-awon gihatag ngadto ni Presidente Joseph F. Smith sa Dakbayan sa Salt Lake, Utah, 3 sa Oktubre 1918. Sa iyang pasiuna nga pakigpulong sa ikakawaloan ug siyam nga Katunga sa Tuig nga Kinatibuk-ang Komperensya sa Simbahan, 4 sa Oktubre 1918, si Presidente Smith mipahayag nga siya nakadawat og daghan nga balaan nga pahayag sulod sa miagi nga mga bulan. Usa niini, mahitungod sa pagduaw sa Manluluwas ngadto sa mga espiritu sa patay samtang ang iyang lawas diha sa lubnganan, si Presidente Smith nakadawat sa miaging adlaw. Kini nahisulat dayon sunod sa pagtapos sa komperensya. Sa 31 sa Oktubre 1918, kini gihatag ngadto sa mga magtatambag sa Unang Kapangulohan, sa Konseho sa Napulog Duha, ug sa Patriyarka, ug kini giuyunan sa tanan nga ilang dawaton.
1–10, Presidente Joseph F. Smith nagpalandong sa mga sinulat ni Pedro ug sa pagduaw sa atong Ginoo ngadto sa kalibutan sa espiritu; 11–24, Presidente Smith nakakita sa mga matarung nga patay nga nagpundok sa paraiso ug kang Kristo nga pangalagad taliwala kanila; 25–37, Siya nakakita giunsa ang pagsangyaw sa ebanghelyo pagtukod diha taliwala sa mga espiritu; 38–52, Siya nakakita kang Adan, Eva, ug sa daghan nga balaan nga mga propeta sa kalibutan sa espiritu kinsa naghunahuna sa kahimtang sa ilang espiritu sa wala pa ang ilang pagkabanhaw ingon og usa ka ulipon; 53–60, Ang mga matarung nga patay niini nga adlaw magpadayon sa ilang mga paghago sa kalibutan sa mga espiritu.

Opisyal nga Pamahayag

OPISYAL NGA PAHAYAG—1
OPISYAL NGA PAHAYAG—2