Oppi ja liitot

Oppi ja liitot 

LUKU 1
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkon vanhinten erityiskonferenssissa, joka pidettiin Hiramissa Ohiossa marraskuun 1. päivänä 1831 (History of the Church [Kirkon historia], 1:221–224). Herralta oli saatu monia ilmoituksia jo tätä ennen, ja niiden kokoaminen kirjan muodossa julkaistaviksi oli yksi konferenssissa hyväksytyistä pääasioista. Tämä luku käsittää Herran esipuheen tämän taloudenhoitokauden aikana annettuihin oppeihin, liittoihin ja käskyihin.
1–7 Varoituksen ääni kuuluu kaikille ihmisille. 8–16 Luopumus ja jumalattomuus edeltävät toista tulemista. 17–23 Joseph Smith on kutsuttu palauttamaan Herran totuudet ja voimat maan päälle. 24–33 Mormonin kirja on saatettu julki, ja tosi kirkko on perustettu. 34–36 Rauha otetaan pois maan päältä. 37–39 Tutkikaa näitä käskyjä.
LUKU 2
Poiminto enkeli Moronin sanoista profeetta Joseph Smithille tämän ollessa isänsä talossa Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa syyskuun 21. päivän iltana 1823 (History of the Church, 1:12). Moroni oli viimeinen niiden historioitsijoiden pitkässä sarjassa, jotka olivat tehneet sen aikakirjan, joka on nyt maailman edessä Mormonin kirjana. (Vertaa Malakian kirjan kohtaan 3:23–24 sekä Opin ja liittojen kohtiin 27:9; 110:13–16 ja 128:18.)
1 Elia on ilmoittava pappeuden. 2–3 Isille annetut lupaukset istutetaan lasten sydämiin.
LUKU 3
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Harmonyssa Pennsylvaniassa heinäkuussa 1828 ja joka liittyy Lehin kirjaksi kutsutusta Mormonin kirjan alkuosasta käännettyjen 116 käsikirjoitussivun menetykseen. Profeetta oli sallinut vastentahtoisesti näiden sivujen joutua omasta hallustaan Martin Harrisille, joka oli palvellut lyhyen aikaa kirjurina Mormonin kirjan käännöstyössä. Ilmoitus annettiin urimin ja tummimin kautta. (History of the Church, 1:21–23.) (Katso OL 10.)
1–4 Herran kulku on yhtä iankaikkista kiertokulkua. 5–15 Joseph Smithin täytyy tehdä parannus, tai hän menettää kääntämisen lahjan. 16–20 Mormonin kirja tulee julki Lehin jälkeläisten pelastukseksi.
LUKU 4
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta hänen isälleen Joseph Smith vanhemmalle Harmonyssa Pennsylvaniassa helmikuussa 1829 (History of the Church, 1:28).
1–4 Herran palvelijat pelastuvat palvelemalla uskollisesti. 5–6 Jumaliset ominaisuudet tekevät heidät kelvollisiksi palvelukseen. 7 Sitä, mikä on Jumalasta, tulee tavoitella.
LUKU 5
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Harmonyssa Pennsylvaniassa maaliskuussa 1829 Martin Harrisin pyynnöstä (History of the Church, 1:28–31).
1–10 Tämä sukupolvi saa Herran sanan Joseph Smithin kautta. 11–18 Kolme todistajaa tulevat todistamaan Mormonin kirjasta. 19–20 Herran sana vahvistetaan kuten muinaisinakin aikoina. 21–35 Martin Harris voi tehdä parannuksen ja olla yksi todistajista.
LUKU 6
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery aloitti työnsä Mormonin kirjan käännöskirjurina huhtikuun 7. päivänä 1829. Hän oli jo saanut jumalallisen ilmoituksen siitä, että profeetan todistus niistä levyistä, joihin Mormonin kirja oli kaiverrettu, oli tosi. Profeetta kysyi Herralta urimin ja tummimin kautta ja sai tämän vastauksen.
1–6 Herran vainion työmiehet pelastuvat. 7–13 Ei ole suurempaa lahjaa kuin pelastuksen lahja. 14–27 Todistus totuudesta tulee Hengen voimalla. 28–37 Katsokaa Kristukseen ja tehkää hyvää jatkuvasti.
LUKU 7
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829, kun he kysyivät urimin ja tummimin kautta, oliko rakas opetuslapsi Johannes jäänyt lihaan vai oliko hän kuollut. Ilmoitus on käännös kirjoituksesta, jonka Johannes teki pergamenttiin ja jonka hän itse kätki. (History of the Church, 1:35–36.)
1–3 Rakas Johannes saa elää, kunnes Herra tulee. 4–8 Pietarilla, Jaakobilla ja Johanneksella on hallussaan evankeliumin avaimet.
LUKU 8
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829 (History of the Church, 1:36–37). Mormonin kirjaa käännettäessä Oliver, joka palveli edelleen kirjurina kirjoittaen profeetan sanelun mukaan, halusi saada kääntämisen lahjan. Herra vastasi hänen pyyntöönsä suomalla tämän ilmoituksen.
1–5 Ilmoitus tulee Pyhän Hengen voimalla; 6–12 Tieto Jumalan salaisuuksista ja kyky kääntää muinaisia aikakirjoja tulevat uskon tähden.
LUKU 9
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829 (History of the Church, 1:37–38). Oliveria kehotetaan kärsivällisyyteen ja tyytymään toistaiseksi siihen, että hän kirjoittaa kääntäjän sanelun mukaan yrittämättä itse kääntää.
1–6 Muita muinaisia kirjoituksia on vielä käännettävä. 7–14 Mormonin kirja käännetään tutkimisen ja hengellisen vahvistuksen avulla.
LUKU 10
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Harmonyssa Pennsylvaniassa kesällä 1828 (History of the Church, 1:20–23). Herra ilmoittaa tässä Josephille muutoksista, joita jumalattomat ihmiset ovat tehneet 116 käsikirjoitussivuun, jotka olivat Mormonin kirjaan sisältyneen Lehin kirjan käännöksestä. Nämä käsikirjoitussivut olivat kadonneet Martin Harrisilta, jonka huostaan ne oli väliaikaisesti uskottu. (Katso OL 3:johdanto.) Jumalattomana aikeena oli odottaa varastetuilla sivuilla katetun aineiston todennäköistä uudelleen kääntämistä ja saattaa kääntäjä sitten häpeään osoittamalla muutoksilla aikaansaatuja ristiriitaisuuksia. Mormonin kirjasta ilmenee, että tämä jumalaton hanke oli lähtöisin Paholaisesta ja että Herra tunsi sen jo silloin, kun nefiläishistorioitsija Mormon muinoin laati lyhennelmäänsä kertyneistä levyistä (katso Mormonin sanat 3–7).
1–26 Saatana yllyttää jumalattomia ihmisiä vastustamaan Herran työtä. 27–33 Hän pyrkii tuhoamaan ihmisten sielut. 34–52 Evankeliumin on määrä välittyä lamanilaisille ja kaikille kansakunnille Mormonin kirjan kautta. 53–63 Herra perustaa kirkkonsa ja evankeliuminsa ihmisten keskuuteen. 64–70 Hän kokoaa parannuksentekijät kirkkoonsa ja pelastaa kuuliaiset.
LUKU 11
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta hänen veljelleen Hyrum Smithille Harmonyssa Pennsylvaniassa toukokuussa 1829 (History of the Church, 1:39–46). Tämä ilmoitus saatiin urimin ja tummimin kautta vastauksena Josephin anomiseen ja kysymykseen. History of the Church -teoksessa esitetään, että tämä ilmoitus saatiin Aaronin pappeuden palauttamisen jälkeen.
1–6 Viinitarhan työmiehet pelastuvat. 7–14 Tavoittele viisautta, huuda parannusta, turvaa Henkeen. 15–22 Pidä käskyt ja tutki Herran sanaa. 23–27 Älä kiellä ilmoituksen ja profetian henkeä. 28–30 Niistä, jotka ottavat vastaan Kristuksen, tulee Jumalan lapsia.
LUKU 12
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Joseph Knight vanhemmalle Harmonyssa Pennsylvaniassa toukokuussa 1829 (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight uskoi Joseph Smithin sanat siitä, että hänellä, Smithillä, oli hallussaan Mormonin kirjan levyt, sekä käännöstyöstä, joka oli silloin käynnissä. Hän oli avustanut monta kertaa aineellisesti Joseph Smithiä ja hänen kirjuriaan, niin että he kykenivät jatkamaan kääntämistä. Joseph Knightin pyynnöstä profeetta kysyi Herralta ja sai tämän ilmoituksen.
1–6 Viinitarhan työmiehet pelastuvat. 7–9 Kaikki, jotka haluavat ja jotka ovat kelvollisia, voivat auttaa Herran työssä.
LUKU 13
Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn asettaminen Aaronin pappeuteen Susquehannajoen varrella lähellä Harmonya Pennsylvaniassa toukokuun 15. päivänä 1829 (History of the Church, 1:39–42). Heidät asetti kätensä heidän päällensä panemalla enkeli, joka ilmoitti olevansa Johannes, sama, jota kutsutaan Johannes Kastajaksi Uudessa testamentissa. Enkeli selitti toimivansa muinaisten apostolien Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen johdolla, joilla oli hallussaan Melkisedekin pappeudeksi kutsutun korkeamman pappeuden avaimet. Josephille ja Oliverille luvattiin, että Melkisedekin pappeus suotaisiin heille aikanaan. (Katso OL 27:7–8, 12.)
Aaronin pappeuden avaimet ja voimat esitetään.
LUKU 14
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta David Whitmerille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829 (History of the Church, 1:48–50). Whitmerin perhe oli kiinnostunut suuresti Mormonin kirjan kääntämisestä. Profeetta asettui asumaan Peter Whitmer vanhemman taloon, jonne hän jäi käännöstyön loppuun saattamiseen ja pian ilmestyvän kirjan tekijänoikeuden saamiseen asti. Whitmerin pojista kolme, joista kukin oli saanut todistuksen työn aitoudesta, huolestui syvästi henkilökohtaisten velvollisuuksiensa asiasta. Tämä ilmoitus ja kaksi seuraavaa (luvut 15 ja 16) annettiin vastauksena kysymykseen urimin ja tummimin kautta. David Whitmeristä tuli myöhemmin yksi Mormonin kirjan kolmesta todistajasta.
1–6 Viinitarhan työmiehet pelastuvat. 7–8 Iankaikkinen elämä on suurin Jumalan lahjoista. 9–11 Kristus loi taivaat ja maan.
LUKU 15
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta John Whitmerille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829 (History of the Church, 1:50). (Katso OL 14:johdanto.) Sanoma on hyvin henkilökohtainen ja vaikuttava sikäli, että Herra kertoo sellaisesta, minkä ainoastaan John Whitmer ja hän itse tiesivät. John Whitmeristä tuli myöhemmin yksi Mormonin kirjan kahdeksasta todistajasta.
1–2 Herran käsivarsi on koko maan yllä. 3–6 Evankeliumin saarnaaminen ja sielujen pelastaminen on suuriarvoisinta.
LUKU 16
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Peter Whitmer nuoremmalle Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829 (History of the Church, 1:51). (Katso OL 14:johdanto.) Peter Whitmer nuoremmasta tuli myöhemmin yksi Mormonin kirjan kahdeksasta todistajasta.
1–2 Herran käsivarsi on koko maan yllä. 3–6 Evankeliumin saarnaaminen ja sielujen pelastaminen on suuriarvoisinta.
LUKU 17
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver Cowderylle, David Whitmerille ja Martin Harrisille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829, ennen kuin he näkivät kaiverretut levyt, joissa Mormonin kirjan aikakirja oli (History of the Church, 1:52–57). Mormonin kirjan levyjen käännöksestä Joseph ja hänen kirjurinsa Oliver Cowdery olivat saaneet tietää, että kolme erityistä todistajaa nimitettäisiin (katso Eter 5:2–4; 2. Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer ja Martin Harris saivat innoitusta toivoa, että he saisivat olla nämä kolme erityistä todistajaa. Profeetta kysyi Herralta, ja vastaukseksi annettiin tämä ilmoitus urimin ja tummimin kautta.
1–4 Uskon tähden kolme silminnäkijää saa nähdä levyt ja muut pyhät esineet. 5–9 Kristus todistaa Mormonin kirjan jumalallisuudesta.
LUKU 18
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille, Oliver Cowderylle ja David Whitmerille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829 (History of the Church, 1:60–64). Kun Aaronin pappeus annettiin, Melkisedekin pappeus luvattiin antaa (katso OL 13:johdanto). Herra antoi tämän ilmoituksen vastaukseksi pyyntöön saada tietoa asiasta.
1–5 Kirjoituksista ilmenee, kuinka kirkkoa voidaan vahvistaa. 6–8 Maailma kypsyy pahuudessa. 9–16 Sielujen arvo on suuri. 17–25 Pelastuakseen ihmisten täytyy ottaa päällensä Kristuksen nimi. 26–36 Kahdentoista kutsumus ja tehtävä ilmoitetaan. 37–39 Oliver Cowderyn ja David Whitmerin tulee etsiä kaksitoista. 40–47 Pelastuakseen ihmisten täytyy tehdä parannus, ottaa kaste ja pitää käskyt.
LUKU 19
Ilmoitus, joka annettiin Joseph Smithin kautta Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa maaliskuussa 1830 (History of the Church, 1:72–74). Historiassaan profeetta esitteli ilmoituksen näin: ”hänen, joka on Iankaikkinen, Jumalan, ei ihmisen, antama käsky Martin Harrisille” (History of the Church, 1:72).
1–3 Kristuksella on kaikki valta. 4–5 Kaikkien ihmisten täytyy tehdä parannus tai kärsiä. 6–12 Iankaikkinen rangaistus on Jumalan rangaistus. 13–20 Kristus kärsi kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. 21–28 Saarnaa parannuksen evankeliumia! 29–41 Julista ilosanomaa!
LUKU 20
Ilmoitus, joka annettiin kirkon järjestämisestä ja hallinnosta profeetta Joseph Smithin kautta huhtikuussa 1830 (History of the Church, 1:64–70). Tämän muistiin merkitsemänsä ilmoituksen edelle profeetta kirjoitti: ”Saimme häneltä [Jeesukselta Kristukselta] profetian ja ilmoituksen Hengen kautta seuraavan, mikä ei ainoastaan antanut meille paljon tietoa, vaan osoitti meille myös tarkan päivän, jolloin meidän tuli hänen tahtonsa ja käskynsä mukaan ryhtyä järjestämään hänen kirkkoansa jälleen tänne maan päälle” (History of the Church, 1:64).
1–16 Mormonin kirja osoittaa myöhempien aikojen työn jumalallisuuden. 17–28 Luomisen, lankeemuksen, sovituksen ja kasteen opit vahvistetaan. 29–37 Parannusta, syyttömäksi julistamista, pyhitystä ja kastetta hallitsevat lait esitetään. 38–67 Vanhinten, pappien, opettajien ja diakonien velvollisuudet luetellaan. 68–74 Jäsenten velvollisuudet, lasten siunaaminen ja kastetapa ilmoitetaan. 75–84 Sakramenttirukoukset ja kirkon jäseniä koskevia sääntöjä annetaan.
LUKU 21
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa huhtikuun 6. päivänä 1830 (History of the Church, 1:74–79). Tämä ilmoitus annettiin, kun kirkko perustettiin mainittuna päivänä Peter Whitmer vanhemman kodissa. Läsnä oli kuusi aikaisemmin kastettua miestä. Yksimielisellä äänestyksellä nämä henkilöt ilmaisivat halunsa ja päättäväisyytensä järjestää kirkko Jumalan käskyn mukaan. (Katso OL 20.) He äänestivät myös Joseph Smith nuoremman ja Oliver Cowderyn hyväksymisestä kirkon johtaviksi virkamiehiksi ja tuen antamisesta heille. Joseph asetti sitten Oliverin kirkon vanhimmaksi kätten päällepanemisella, ja Oliver asetti Josephin samalla tavalla. Sakramenttipalveluksen jälkeen Joseph ja Oliver panivat kätensä kunkin läsnä olevan päälle erikseen Pyhän Hengen antamiseksi ja kunkin konfirmoimiseksi kirkon jäseneksi.
1–3 Joseph Smith on kutsuttu tulemaan näkijäksi, kääntäjäksi, profeetaksi, apostoliksi ja vanhimmaksi. 4–8 Hänen sanansa ohjaa Siionin asiaa. 9–12 Pyhät uskovat hänen sanoihinsa, kun hän puhuu Lohduttajan innoittamana.
LUKU 22
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa huhtikuussa 1830 (History of the Church, 1:79–80). Tämä ilmoitus annettiin kirkolle eräiden aikaisemmin kastettujen tähden, jotka halusivat liittyä kirkkoon ilman uudelleen kastamista.
1 Kaste on uusi ja ikuinen liitto. 2–4 Kaste tulee suorittaa valtuudella.
LUKU 23
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa huhtikuussa 1830 Oliver Cowderylle, Hyrum Smithille, Samuel H. Smithille, Joseph Smith vanhemmalle ja Joseph Knight vanhemmalle (History of the Church, 1:80). Koska mainitut viisi henkilöä halusivat vilpittömästi saada tietää omat velvollisuutensa, profeetta kysyi Herralta ja sai tämän ilmoituksen.
1–7 Nämä varhaiset opetuslapset kutsutaan saarnaamaan, kehottamaan ja vahvistamaan kirkkoa.
LUKU 24
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa heinäkuussa 1830 (History of the Church, 1:101–103). Vaikkei kirkon perustamisesta ollut kulunut vielä neljääkään kuukautta, vaino oli yltynyt ankaraksi ja johtajien oli haettava turvaa vetäytymällä ajoittain syrjään. Seuraavat kolme ilmoitusta annettiin tänä aikana heidän vahvistuksekseen, rohkaisukseen ja opetuksekseen.
1–9 Joseph Smith on kutsuttu kääntämään, saarnaamaan ja selittämään kirjoituksia. 10–12 Oliver Cowdery on kutsuttu saarnaamaan evankeliumia. 13–19 Laki ihmeistä, kiroamisesta ja pölyn jaloista pudistamisesta sekä ilman rahakukkaroa ja laukkua kulkemisesta ilmoitetaan.
LUKU 25
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Harmonyssa Pennsylvaniassa heinäkuussa 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Katso OL 24:johdanto.) Tässä ilmoituksessa ilmoitetaan Herran tahto Emma Smithille, profeetan vaimolle.
1–6 Emma Smith, valittu nainen, on kutsuttu auttamaan ja lohduttamaan miestään. 7–11 Hänet on kutsuttu myös kirjoittamaan, selittämään kirjoituksia ja valitsemaan lauluja. 12–14 Vanhurskaiden laulu on Herralle rukous. 15–16 Tässä ilmoituksessa esitetyt kuuliaisuuden periaatteet soveltuvat kaikille.
LUKU 26
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille, Oliver Cowderylle ja John Whitmerille Harmonyssa Pennsylvaniassa heinäkuussa 1830 (History of the Church, 1:104). (Katso OL 24:johdanto.)
1 Heitä neuvotaan tutkimaan kirjoituksia ja saarnaamaan. 2 Yhteisen suostumuksen laki vahvistetaan.
LUKU 27
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Harmonyssa Pennsylvaniassa elokuussa 1830 (History of the Church, 1:106–108). Valmistellessaan uskonnollista tilaisuutta, jossa oli määrä antaa leivän ja viinin sakramentti, Joseph lähti hankkimaan viiniä. Hän kohtasi taivaallisen sanansaattajan ja sai tämän ilmoituksen, josta osa kirjoitettiin silloin ja loput seuranneessa syyskuussa. Kirkon sakramenttipalveluksissa käytetään nykyisin vettä viinin sijasta.
1–4 Sakramenttia nautittaessa käytettävät vertauskuvat esitetään. 5–14 Kristus ja hänen palvelijansa kaikista taloudenhoitokausista tulevat nauttimaan sakramentin. 15–18 Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus.
LUKU 28
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver Cowderylle Fayettessa New Yorkin osavaltiossa syyskuussa 1830 (History of the Church, 1:109–111). Hiram Pagella, kirkon jäsenellä, oli eräs tietty kivi, ja hän väitti saavansa sen avulla ilmoituksia Siionin rakentamisesta ja kirkon järjestyksestä. Nämä väitteet olivat eksyttäneet muutamia jäseniä, ja ne vaikuttivat väärällä tavalla jopa Oliver Cowderyynkin. Juuri ennen suunniteltua konferenssia profeetta kysyi asiaa vakavasti Herralta, ja tämä ilmoitus seurasi.
1–7 Joseph Smithillä on hallussaan salaisuuksien avaimet, ja vain hän saa ilmoituksia kirkkoa varten. 8–10 Oliver Cowderyn tulee saarnata lamanilaisille. 11–16 Saatana eksytti Hiram Pagea ja antoi hänelle vääriä ilmoituksia.
LUKU 29
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kuuden vanhimman läsnä ollessa Fayettessa New Yorkin osavaltiossa syyskuussa 1830 (History of the Church, 1:111–115). Tämä ilmoitus annettiin muutamaa päivää ennen konferenssia, joka alkoi syyskuun 26. päivänä 1830.
1–8 Kristus kokoaa valittunsa. 9–11 Hänen tulemisensa aloittaa tuhatvuotisen valtakunnan. 12–13 Kaksitoista tuomitseva koko Israelin. 14–21 Merkit, vitsaukset ja hävitykset edeltävät toista tulemista. 22–28 Viimeinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio seuraavat tuhatvuotista valtakuntaa. 29–35 Kaikki on Herralle hengellistä. 36–39 Perkele ja hänen joukkonsa karkotettiin taivaasta kiusaamaan ihmistä. 40–45 Lankeemus ja sovitus saavat aikaan pelastuksen. 46–50 Pienet lapset lunastetaan sovituksen kautta.
LUKU 30
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta David Whitmerille, Peter Whitmer nuoremmalle ja John Whitmerille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa syyskuussa 1830 kolmipäiväisen konferenssin jälkeen, joka pidettiin Fayettessa, mutta ennen kirkon vanhinten lähtöä (History of the Church, 1:115–116). Tämä aineisto julkaistiin alun perin kolmena ilmoituksena. Profeetta yhdisti sen yhdeksi luvuksi Opin ja liittojen vuoden 1835 laitokseen.
1–4 David Whitmeriä nuhdellaan siitä, ettei hän ole palvellut tunnollisesti. 5–8 Peter Whitmer nuoremman tulee lähteä Oliver Cowderyn mukana lähetystyöhön lamanilaisten luokse. 9–11 John Whitmer kutsutaan saarnaamaan evankeliumia.
LUKU 31
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Thomas B. Marshille syyskuussa 1830 (History of the Church, 1:115–117). Ajankohta oli heti kirkon konferenssin jälkeen (katso OL 30:johdanto). Thomas B. Marsh oli kastettu aikaisemmin samassa kuussa ja oli asetettu kirkon vanhimmaksi ennen tämän ilmoituksen antamista.
1–6 Thomas B. Marsh kutsutaan saarnaamaan evankeliumia, ja hänelle vakuutetaan, että hänen perheensä voi hyvin. 7–13 Häntä neuvotaan olemaan kärsivällinen, rukoilemaan aina ja seuraamaan Lohduttajaa.
LUKU 32
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Parley P. Prattille ja Ziba Petersonille lokakuussa 1830 (History of the Church, 1:118–120). Vanhimmat olivat hyvin kiinnostuneita lamanilaisista ja toiveikkaita heihin nähden. Kirkko oli saanut Mormonin kirjasta tietää heille ennustetuista siunauksista. Sen seurauksena Herralta anottiin, että hän ilmaisisi tahtonsa siitä, tuliko vanhimpia lähettää tuolloin lännen intiaaniheimojen keskuuteen. Ilmoitus seurasi.
1–3 Parley P. Pratt ja Ziba Peterson kutsutaan saarnaamaan lamanilaisille ja lähtemään Oliver Cowderyn ja Peter Whitmer nuoremman matkaan. 4–5 Heidän tulee rukoilla, että ymmärtäisivät kirjoituksia.
LUKU 33
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Ezra Thayrelle ja Northrop Sweetille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa lokakuussa 1830 (History of the Church, 1:126–127). Tätä ilmoitusta muistiin merkitessään profeetta vakuutti, että ”Herra on aina valmis opettamaan niitä, jotka etsivät uutterasti uskossa” (History of the Church, 1:126).
1–4 Työmiehiä kutsutaan julistamaan evankeliumia yhdennellätoista tunnilla. 5–6 Kirkko on perustettu ja valitut kootaan. 7–10 Tehkää parannus, sillä taivaan valtakunta on käsillä. 11–15 Kirkko on rakennettu evankeliumin kalliolle. 16–18 Valmistautukaa Yljän tuloon.
LUKU 34
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Orson Prattille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa marraskuun 4. päivänä 1830 (History of the Church, 1:127–128). Veli Pratt oli tuolloin yhdeksäntoista vuotta vanha. Hän oli kääntynyt ja ottanut kasteen heti kuultuaan vanhemman veljensä Parley P. Prattin saarnaavan palautettua evankeliumia kuusi viikkoa aikaisemmin. Tämä ilmoitus saatiin Peter Whitmer vanhemman kodissa.
1–4 Uskollisista tulee Jumalan lapsia sovituksen kautta. 5–9 Evankeliumin saarnaaminen raivaa tietä toiselle tulemiselle. 10–12 Profetia tulee Pyhän Hengen voimalla.
LUKU 35
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa Fayettessa tai sen lähistöllä joulukuussa 1830 (History of the Church, 1:128–131). Profeetta työskenteli tuolloin miltei joka päivä raamatunkäännöksen parissa. Käännöstyö oli alkanut jo niin varhain kuin kesäkuussa 1830, ja sekä Oliver Cowdery että John Whitmer olivat palvelleet kirjureina. Koska heidät oli nyt kutsuttu muihin tehtäviin, Sidney Rigdon kutsuttiin jumalallisella kutsumuksella palvelemaan profeetan kirjurina tässä työssä (katso jae 20). Tämän muistiin merkitsemänsä ilmoituksen esipuheessa profeetta kirjoitti: ”Sidney Rigdon tuli joulukuussa [Ohiosta] kysymään neuvoa Herralta, ja hänen mukanaan tuli Edward Partridge — —. Pian näiden kahden veljen tulon jälkeen näin puhui Herra. ” (History of the Church, 1:128.)
1–2 Kuinka ihmisistä voi tulla Jumalan lapsia. 3–7 Sidney Rigdon kutsutaan kastamaan ja antamaan Pyhä Henki. 8–12 Merkkejä ja ihmeitä tehdään uskon kautta. 13–16 Herran palvelijat puivat kansakuntia Hengen voimalla. 17–19 Joseph Smithillä on salaisuuksien avaimet. 20–21 Valitut kestävät Herran tulemisen päivän. 22–27 Israel tullaan pelastamaan.
LUKU 36
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Edward Partridgelle lähellä Fayettea New Yorkin osavaltiossa joulukuussa 1830 (History of the Church, 1:131). (Katso OL 35:johdanto.) Profeetta sanoi, että Edward Partridge ”oli vanhurskauden esikuva ja yksi suurista Herran miehistä” (History of the Church, 1:128).
1–3 Herra panee kätensä Edward Partridgen päälle Sidney Rigdonin käden kautta. 4–8 Jokainen mies, joka saa evankeliumin ja pappeuden, kutsuttakoon lähtemään maailmaan saarnaamaan.
LUKU 37
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille lähellä Fayettea New Yorkin osavaltiossa joulukuussa 1830 (History of the Church, 1:139). Tässä annetaan ensimmäinen käsky kokoamisesta tämän taloudenhoitokauden aikana.
1–4 Pyhiä kutsutaan kokoontumaan Ohioon.
LUKU 38
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Fayettessa New Yorkin osavaltiossa tammikuun 2. päivänä 1831 (History of the Church, 1:140–143). Tämä tapahtui kirkon konferenssissa.
1–6 Kristus on luonut kaiken. 7–8 Hän on keskellä pyhiään, jotka saavat pian nähdä hänet. 9–12 Kaikki liha on turmeltunutta hänen edessään. 13–22 Hän on varannut lupauksen maan pyhilleen ajassa ja iankaikkisuudessa. 23–27 Pyhiä käsketään olemaan yhtä ja arvostamaan toisiaan veljinä. 28–29 Sodista ennustetaan. 30–33 Pyhille tullaan antamaan voima korkeudesta, ja he lähtevät maailmaan kaikkien kansakuntien keskuuteen. 34–42 Kirkkoa käsketään huolehtimaan köyhistä ja tarvitsevista ja etsimään iankaikkisuuden rikkauksia.
LUKU 39
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta James Covillille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa tammikuun 5. päivänä 1831 (History of the Church, 1:143–145). James Covill, joka oli ollut baptistipappi noin neljänkymmenen vuoden ajan, teki Herran kanssa liiton, että hän noudattaisi mitä tahansa käskyä, minkä Herra antaisi hänelle profeetta Josephin kautta.
1–4 Pyhillä on voima tulla Jumalan lapsiksi. 5–6 Evankeliumin vastaanottaminen merkitsee Kristuksen vastaanottamista. 7–14 James Covillia käsketään ottamaan kaste ja tekemään työtä Herran viinitarhassa. 15–21 Herran palvelijoiden tulee saarnata evankeliumia ennen toista tulemista. 22–24 Ne, jotka ottavat vastaan evankeliumin, kootaan ajassa ja iankaikkisuudessa.
LUKU 40
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa tammikuussa 1831 (History of the Church, 1:145). Tämän muistiin merkityn ilmoituksen edelle profeetta kirjoitti: ”Kun James Covill hylkäsi Herran sanan ja palasi entisiin periaatteisiinsa ja entisen väkensä keskuuteen, Herra antoi minulle ja Sidney Rigdonille seuraavan ilmoituksen” (History of the Church, 1:145).
1–3 Vainon pelko ja maailman huolet aiheuttavat evankeliumin hylkäämisen.
LUKU 41
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkolle Kirtlandissa Ohiossa helmikuun 4. päivänä 1831 (History of the Church, 1:146–147). Kirkon Kirtlandin seurakunta kasvoi tuolloin lukumäärältään nopeasti. Tämän ilmoituksen esipuheessa profeetta kirjoitti: ”Jäsenet — — pyrkivät tekemään Jumalan tahdon, sikäli kuin he tunsivat sen, vaikka joitakin outoja käsityksiä ja vääriä henkiä oli hiipinyt heidän keskuuteensa — — [ja] Herra antoi kirkolle seuraavaa” (History of the Church, 1:146–147).
1–3 Vanhimmat johtavat kirkkoa ilmoituksen hengen mukaan. 4–6 Todelliset opetuslapset ottavat vastaan ja pitävät Herran lain. 7–12 Edward Partridge nimitetään piispaksi kirkolle.
LUKU 42
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa helmikuun 9. päivänä 1831 (History of the Church, 1:148–154). Se saatiin kahdentoista vanhimman läsnä ollessa ja Herran aikaisemmin antaman lupauksen täyttymykseksi, että ”laki” annettaisiin Ohiossa (katso OL 38:32). Profeetta sanoo tästä ilmoituksesta nimenomaan, että se ”käsittää kirkon lain” (History of the Church, 1:148).
1–10 Vanhimpia kutsutaan saarnaamaan evankeliumia, kastamaan käännynnäisiä ja vahvistamaan kirkkoa. 11–12 Heidät täytyy kutsua ja asettaa, ja heidän tulee opettaa kirjoituksissa olevia evankeliumin periaatteita. 13–17 Heidän tulee opettaa ja profetoida Hengen voimalla. 18–29 Pyhiä kielletään tappamasta, varastamasta, valehtelemasta, himoitsemasta, tekemästä aviorikosta tai puhumasta pahaa toisista. 30–39 Omaisuuden pyhittämistä säätelevät lait esitetään. 40–42 Ylpeys ja laiskuus tuomitaan. 43–52 Sairaat tulee parantaa siunaamalla ja uskolla. 53–60 Kirkkoa hallitaan kirjoitusten mukaan, ja niitä tulee julistaa maailmalle. 61–69 Uuden-Jerusalemin paikka ja valtakunnan salaisuudet tullaan ilmoittamaan. 70–73 Pyhitettyä omaisuutta tulee käyttää kirkon virkamiesten elantoon. 74–93 Haureutta, aviorikosta, tappamista, varastamista ja syntien tunnustamista säätelevät lait esitetään.
LUKU 43
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa helmikuussa 1831 (History of the Church, 1:154–156). Ihmiset, jotka väittivät valheellisesti saavansa ilmoituksia, aiheuttivat tänä aikana hämmennystä joidenkuiden kirkon jäsenten keskuudessa. Profeetta kysyi Herralta ja sai tämän kirkon vanhimmille osoitetun sanoman. Alkuosassa käsitellään kirkon hallinnon asioita; loppuosa sisältää varoituksen, joka vanhinten tulee antaa maan kansakunnille.
1–7 Ilmoitukset ja käskyt tulevat ainoastaan sen kautta, joka on nimitetty. 8–14 Pyhät pyhitetään, kun he toimivat kaikessa pyhyydessä Herran edessä. 15–22 Vanhimmat lähetetään maailmaan huutamaan parannusta ja valmistamaan ihmisiä Herran suurta päivää varten. 23–28 Herra kutsuu ihmisiä omalla äänellään ja luonnonvoimilla. 29–35 Tuhatvuotinen valtakunta tulee, ja Saatana pannaan kahleisiin.
LUKU 44
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Kirtlandissa Ohiossa helmikuun lopulla 1831 (History of the Church, 1:157). Tässä esitetyn vaatimuksen mukaisesti kirkko määräsi konferenssin pidettäväksi tulevan kesäkuun alussa.
1–3 Vanhinten tulee kokoontua konferenssiin. 4–6 Heidän tulee järjestäytyä maan lakien mukaan ja huolehtia köyhistä.
LUKU 45
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkolle Kirtlandissa Ohiossa maaliskuun 7. päivänä 1831 (History of the Church, 1:158–163). Tämän muistiin merkitsemänsä ilmoituksen esipuheessa profeetta mainitsee, että ”tänä kirkon aikana — — julkaistiin — — ja levitettiin monia valheellisia kirjoituksia — — ja mielettömiä tarinoita — — ihmisten estämiseksi tutkimasta työtä tai omaksumasta uskoa — —. Mutta pyhien iloksi — — sain seuraavaa. ” (History of the Church, 1:158.)
1–5 Kristus on meidän puolustajamme Isän luona. 6–10 Evankeliumi on sanansaattaja tien raivaamiseksi Herran edellä. 11–15 Herra otti Henokin ja tämän veljet huomaansa. 16–23 Kristus ilmoitti tulemisensa merkkejä sellaisina kuin ne annettiin Öljymäellä. 24–38 Evankeliumi palautetaan, pakanoiden ajat täyttyvät ja autioittava sairaus peittää maan. 39–47 Toiseen tulemiseen liittyy merkkejä, ihmeitä ja ylösnousemus. 48–53 Kristus on seisova Öljymäellä, ja juutalaiset näkevät haavat hänen käsissään ja jaloissaan. 54–59 Herra hallitsee tuhatvuotisen valtakunnan aikana. 60–62 Profeettaa kehotetaan aloittamaan Uuden testamentin kääntäminen, jonka myötä ilmaistaan tärkeää tietoa. 63–75 Pyhiä käsketään kokoontumaan ja rakentamaan Uusi-Jerusalem, johon ihmiset kaikista kansakunnista tulevat.
LUKU 46
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkolle Kirtlandissa Ohiossa maaliskuun 8. päivänä 1831 (History of the Church, 1:163–165). Tänä kirkon varhaisena aikana ei vielä ollut muodostunut yhtenäistä kirkon kokousten johtamiskäytäntöä. Tapa päästää vain jäsenet ja vakavat tutkijat sakramenttikokouksiin ja muihin kirkon kokouksiin oli kuitenkin käynyt melko yleiseksi. Tämä ilmoitus ilmaisee Herran tahdon kokousten järjestämisestä ja johtamisesta.
1–2 Vanhinten tulee johtaa kokouksia siten kuin Pyhä Henki johdattaa. 3–6 Totuudenetsijöitä ei saa estää tulemasta sakramenttipalveluksiin. 7–12 Pyytäkää Jumalalta ja tavoitelkaa Hengen lahjoja. 13–26 Eräitä näistä lahjoista luetellaan. 27–33 Kirkon johtajille annetaan kyky erottaa Hengen lahjat.
LUKU 47
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa maaliskuun 8. päivänä 1831 (History of the Church, 1:166). Oliver Cowdery oli tätä ennen toiminut kirkon historioitsijana ja aikakirjanpitäjänä. John Whitmer ei ollut tavoitellut nimitystä historioitsijaksi, mutta kun häntä oli pyydetty palvelemaan tässä asemassa, hän oli sanonut, että hän noudattaisi Herran tahtoa asiassa. Hän oli jo palvellut profeetan sihteerinä ja kirjoittanut muistiin monia Fayetten alueella New Yorkin osavaltiossa saaduista ilmoituksista.
1–4 John Whitmer nimitetään pitämään kirkon historiaa ja kirjoittamaan profeetan kirjurina.
LUKU 48
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa maaliskuussa 1831 (History of the Church, 1:166–167). Profeetta oli kysynyt Herralta, kuinka maata tulisi hankkia pyhien asuttamiseen. Tämä oli tärkeä asia sen tähden, että kirkon jäsenet olivat siirtymässä Yhdysvaltain itäosista kuuliaisina Herran käskylle, että heidän tuli kokoontua Ohioon (katso OL 37:1–3; 45:64).
1–3 Ohion pyhien tulee jakaa maansa veljiensä kanssa. 4–6 Pyhien tulee ostaa maita, rakentaa kaupunki ja noudattaa johtavien virkamiestensä neuvoa.
LUKU 49
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Sidney Rigdonille, Parley P. Prattille ja Leman Copleylle Kirtlandissa Ohiossa maaliskuussa 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Joissakin historiallisissa lähteissä tämän ilmoituksen saamisen ajankohdaksi mainitaan toukokuu 1831.) Leman Copley oli omaksunut evankeliumin mutta piti silti yhä kiinni eräistä shakereiden (Kristuksen toiseen ilmestymiseen uskovien yhdistyneen seuran) opetuksista. Hän oli aikaisemmin kuulunut shakereihin, jotka uskoivat muun muassa, että Kristuksen toinen tuleminen oli jo tapahtunut ja että hän oli ilmestynyt naisen, Ann Leen, muodossa; vesikastetta ei pidetty välttämättömänä; sianlihan syönti oli erityisesti kielletty, eivätkä monet syöneet mitään lihaa; ja selibaatissa elämistä pidettiin ylevämpänä kuin avioliittoa. Tämän ilmoituksen esipuheessa profeetta kirjoitti: ”Saadakseni paremman ymmärryksen asiasta kysyin Herralta ja sain seuraavaa” (History of the Church 1:167). Ilmoitus kumosi eräitä shaker-ryhmän peruskäsityksiä. Edellä mainitut veljet veivät jäljennöksen ilmoituksesta shakereiden yhteisöön (lähelle Clevelandia Ohiossa) ja lukivat sen heille kokonaan, mutta se torjuttiin.
1–7 Kristuksen tulemisen päivä ja hetki pysyvät tuntemattomina hänen tulemiseensa asti. 8–14 Ihmisten täytyy tehdä parannus, uskoa evankeliumiin ja noudattaa toimituksia pelastuakseen. 15–16 Avioliitto on Jumalan säätämä. 17–21 Lihan syöminen hyväksytään. 22–28 Siion kukoistaa, ja lamanilaiset puhkeavat kukkaan kuin ruusu ennen toista tulemista.
LUKU 50
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa toukokuussa 1831 (History of the Church, 1:170–173). Profeetta sanoo, että eräät vanhimmat eivät ymmärtäneet eri henkien ilmenemistä kaikkialla maan päällä ja että tämä ilmoitus annettiin vastaukseksi hänen erityiseen kysymykseensä asiasta. Niin kutsutut hengelliset ilmiöt olivat verraten tavallisia jäsenten keskuudessa, joista muutamat väittivät saavansa näkyjä ja ilmoituksia.
1–5 Monia vääriä henkiä on kaikkialla maan päällä. 6–9 Voi teeskentelijöitä ja niitä, jotka on erotettu kirkosta. 10–14 Vanhinten tulee saarnata evankeliumia Hengen mukaan. 15–22 Sekä saarnaajat että kuulijat tarvitsevat Hengen valaistusta. 23–25 Se, mikä ei rakenna, ei ole Jumalasta. 26–28 Uskolliset saavat haltuunsa kaiken. 29–36 Puhdistettujen rukouksiin vastataan. 37–46 Kristus on hyvä paimen ja Israelin kallio.
LUKU 51
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Thompsonissa Ohiossa toukokuussa 1831 (History of the Church, 1:173–174). Itäisistä osavaltioista lähteneet pyhät alkoivat saapua tänä aikana Ohioon ja täsmälliset järjestelyt heidän asuttamisekseen kävivät välttämättömiksi. Koska tämä työ kuului erityisesti piispan virkaan, piispa Edward Partridge haki neuvoa asiaan, ja profeetta kysyi Herralta.
1–8 Edward Partridge nimitetään järjestämään taloudenhoitotehtäviä ja omaisuuksia. 9–12 Pyhien tulee toimia rehellisesti ja saada tasaveroisesti. 13–15 Heidän tulee hankkia piispan varastohuone ja järjestää omaisuudet Herran lain mukaan. 16–20 Ohio on väliaikainen kokoamispaikka.
LUKU 52
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkon vanhimmille Kirtlandissa Ohiossa kesäkuun 7. päivänä 1831 (History of the Church, 1:175–179). Kirtlandissa oli pidetty konferenssi, joka oli alkanut 3. päivänä ja päättynyt 6. päivänä kesäkuuta. Tässä konferenssissa suoritettiin ensimmäiset nimenomaiset asettamiset ylipapin virkaan ja havaittiin tiettyjä väärien ja eksyttävien henkien ilmenemisiä ja näitä henkiä nuhdeltiin.
1–2 Seuraava konferenssi on määrä pitää Missourissa. 3–8 Tiettyjä vanhimpia määrätään kulkemaan yhdessä. 9–11 Vanhinten tulee opettaa, mitä apostolit ja profeetat ovat kirjoittaneet. 12–21 Hengen valaisemat tuottavat kiitoksen ja viisauden hedelmää. 22–44 Eri vanhimpia määrätään saarnaamaan evankeliumia matkallaan konferenssiin Missouriin.
LUKU 53
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Algernon Sidney Gilbertille Kirtlandissa Ohiossa kesäkuussa 1831 (History of the Church, 1:179–180). Sidney Gilbertin pyynnöstä profeetta kysyi Herralta veli Gilbertin työstä ja kutsumuksesta kirkossa.
1–3 Sidney Gilbertin kutsumus ja valinta kirkossa on tulla asetetuksi vanhimmaksi. 4–7 Hänen tulee palvella myös piispan edustajana.
LUKU 54
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Newel Knightille Kirtlandissa Ohiossa kesäkuussa 1831 (History of the Church, 1:180–181). Kirkon jäsenet Thompsonin seurakunnassa Ohiossa olivat jakaantuneet kysymyksissä, jotka liittyivät omaisuuden pyhittämiseen. Itsekkyyttä ja ahneutta ilmeni, ja Leman Copley oli rikkonut liittonsa pyhittää iso maatilansa perintösijaksi Colesvillesta New Yorkin osavaltiosta saapuville pyhille. Myös Ezra Thayre oli osallisena ristiriidassa. Tämän seurauksena Newel Knight (Thompsonin seurakunnan johtaja) ja muita vanhimpia oli tullut kysymään profeetalta, miten toimia. Profeetta kysyi Herralta ja sai tämän ilmoituksen. (Katso OL 56, jossa asia jatkuu.)
1–6 Pyhien täytyy pitää evankeliumin liitto saadakseen armon. 7–10 Heidän täytyy olla kärsivällisiä ahdingossa.
LUKU 55
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta William W. Phelpsille Kirtlandissa Ohiossa kesäkuussa 1831 (History of the Church, 1:184–186). Kirjanpainaja William W. Phelps perheineen oli juuri saapunut Kirtlandiin, ja profeetta pyysi Herralta tietoa hänestä.
1–3 W. W. Phelps on kutsuttu ja valittu kastettavaksi, asetettavaksi vanhimmaksi ja saarnaamaan evankeliumia. 4 Hänen tulee myös kirjoittaa kirjoja kirkon koulujen lapsille. 5–6 Hänen tulee mennä Missouriin, joka on oleva hänen työalueensa.
LUKU 56
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa kesäkuussa 1831 (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, joka oli määrätty matkaamaan Missouriin Thomas B. Marshin kanssa (katso OL 52:22), ei kyennyt lähtemään lähetysmatkalleen, kun jälkimmäinen oli valmis. Vanhin Thayre ei ollut valmis lähtemään matkaan, koska hän oli osallisena ongelmissa Thompsonissa Ohiossa (katso OL 54:johdanto). Herra vastasi profeetan asiaa koskevaan kysymykseen antamalla tämän ilmoituksen.
1–2 Pyhien täytyy ottaa ristinsä ja seurata Herraa saavuttaakseen pelastuksen. 3–13 Herra käskee ja peruuttaa, ja tottelemattomat karkotetaan pois. 14–17 Voi rikkaita, jotka eivät auta köyhiä, ja voi köyhiä, joiden sydän ei ole särkynyt. 18–20 Siunattuja ovat köyhät, jotka ovat puhdassydämisiä, sillä he perivät maan.
LUKU 57
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Siionissa Jacksonin piirikunnassa Missourissa heinäkuun 20. päivänä 1831 (History of the Church, 1:189–190). Herran käskyn (OL 52) mukaisesti vanhimmat olivat matkanneet Kirtlandista Missouriin monin vaihtelevin kokemuksin ja kohdaten jonkin verran vastustusta. Mietiskellessään lamanilaisten kansan yleistä tilaa ja sivistymättömyyttä, karkeutta ja uskonnottomuutta profeetta huudahti: ”Milloin autiomaa kukkii kuin ruusu? Milloin Siion pystytetään kirkkaudessaan ja missä on oleva temppelisi, jonne kaikki kansakunnat tulevat viimeisinä aikoina?” (History of the Church, 1:189.) Sen jälkeen hän sai tämän ilmoituksen.
1–3 Independence Missourissa on Siionin kaupungin ja temppelin paikka. 4–7 Pyhien tulee ostaa maita ja hankkia perintöosia tuolta alueelta. 8–16 Sidney Gilbertin tulee perustaa kauppa, W. W. Phelpsin tulee ryhtyä kirjanpainajaksi, ja Oliver Cowderyn tulee toimittaa julkaistavaa aineistoa.
LUKU 58
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Siionissa Jacksonin piirikunnassa Missourissa elokuun 1. päivänä 1831 (History of the Church, 1:190–195). Ensimmäisenä sapattina profeetan saavuttua seurueineen Jacksonin piirikuntaan Missouriin pidettiin uskonnollinen tilaisuus ja kaksi henkilöä otettiin jäseniksi kasteen kautta. Tuolla viikolla saapui Colesvillen pyhiä Thompsonin seurakunnasta ja muita (katso OL 54). Monet halusivat innokkaasti tietää Herran tahdon heihin nähden uudessa kokoamispaikassa.
1–5 Ne, jotka kestävät ahdinkoa, kruunataan kirkkaudella. 6–12 Pyhien tulee valmistautua Karitsan häihin ja Herran juhla-aterialle. 13–18 Piispat ovat Israelin tuomareita. 19–23 Pyhien tulee noudattaa maan lakeja. 24–29 Ihmisten tulee käyttää tahdonvapauttaan tehdäkseen hyvää. 30–33 Herra käskee ja peruuttaa. 34–43 Tehdäkseen parannuksen ihmisten täytyy tunnustaa ja hylätä syntinsä. 44–58 Pyhien tulee ostaa perintöosansa ja kokoontua Missouriin. 59–65 Evankeliumia täytyy saarnata kaikille luoduille.
LUKU 59
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Siionissa Jacksonin piirikunnassa Missourissa elokuun 7. päivänä 1831 (History of the Church, 1:196–201). Tämän muistiin merkitsemänsä ilmoituksen edellä profeetta kirjoittaa kuvailevasti Siionin maasta, jonne kansaa silloin koottiin. Maa oli pyhitetty, kuten Herra oli käskenyt, ja tulevan temppelin paikka oli vihitty. Herra antaa nämä käskyt erityisesti Siionin pyhille.
1–4 Siionin uskollisia pyhiä siunataan. 5–8 Heidän tulee rakastaa ja palvella Herraa ja pitää hänen käskynsä. 9–19 Kun pyhät pyhittävät Herran päivän, heitä siunataan ajallisesti ja hengellisesti. 20–24 Vanhurskaille luvataan rauha tässä maailmassa ja iankaikkinen elämä tulevassa maailmassa.
LUKU 60
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Jacksonin piirikunnassa Missourissa elokuun 8. päivänä 1831 (History of the Church, 1:201–202). Tällöin vanhimmat, jotka oli määrätty palaamaan itään, halusivat tietää, kuinka heidän oli meneteltävä ja mitä reittiä ja millä tavalla heidän oli kuljettava.
1–9 Vanhinten tulee saarnata evankeliumia jumalattomien seurakunnissa. 10–14 He eivät saa tuhlata aikaansa joutilaisuuteen eivätkä haudata talenttiansa. 15–17 He voivat pestä jalkansa todisteeksi niitä vastaan, jotka hylkäävät evankeliumin.
LUKU 61
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Missourijoen rannalla McIlwaine’s Bendissä elokuun 12. päivänä 1831 (History of the Church, 1:202–205). Paluumatkallaan Kirtlandiin profeetta ja kymmenen vanhinta olivat matkanneet kanooteilla alas Missourijokea. Matkan kolmantena päivänä koettiin monia vaaroja. Vanhin William W. Phelps näki päiväsaikaisessa näyssä tuhoojan liikkuvan vallassa vesien päällä.
1–12 Herra on säätänyt monista tuhoista vesillä. 13–22 Johannes kirosi vedet, ja tuhooja liikkuu niiden päällä. 23–29 Joillakuilla on valta käskeä vesiä. 30–35 Vanhinten tulee matkata kaksittain ja saarnata evankeliumia. 36–39 Heidän tulee valmistautua Ihmisen Pojan tulemiseen.
LUKU 62
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Missourijoen rannalla Charitonissa Missourissa elokuun 13. päivänä 1831 (History of the Church, 1:205–206). Tänä päivänä profeetta ja hänen ryhmänsä, jotka olivat matkalla Independencestä Kirtlandiin, tapasivat useita vanhimpia, jotka olivat matkalla Siionin maahan, ja saivat riemukkaiden tervehdysten jälkeen tämän ilmoituksen.
1–3 Todistukset kirjoitetaan muistiin taivaassa. 4–9 Vanhinten tulee matkustaa ja saarnata harkinnan mukaan ja siten kuin Henki johdattaa.
LUKU 63
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa elokuun lopulla 1831 (History of the Church, 1:206–211). Profeetta, Sidney Rigdon ja Oliver Cowdery olivat saapuneet Missourin-matkaltaan Kirtlandiin elokuun 27. päivänä. Tämän muistiin merkitsemänsä ilmoituksen esipuheeksi profeetta kirjoitti: ”Näinä kirkon lapsuusaikoina oli suuri into saada Herran sana jokaiseen asiaan, joka jotenkin koski meidän pelastustamme; ja koska Siionin maa oli nyt tärkein ajallinen tavoite näköpiirissä, pyysin Herralta lisää tietoa pyhien kokoamisesta ja maan ostamisesta ja muista asioista” (History of the Church, 1:207).
1–6 Vihan päivä kohtaa jumalattomia. 7–12 Merkit tulevat uskon kautta. 13–19 Sydämeltään avionrikkojat kieltävät uskon, ja heidät heitetään tuliseen järveen. 20 Uskolliset saavat perintöosan kirkastetun maan päällä. 21 Täyttä kertomusta Kirkastusvuoren tapahtumista ei ole vielä ilmoitettu. 22–23 Kuuliaiset saavat valtakunnan salaisuudet. 24–31 Siionista tulee ostaa perintöosia. 32–35 Herra säätää sotia, ja jumalattomat tappavat jumalattomia. 36–48 Pyhien tulee kokoontua Siioniin ja antaa rahaa sen rakentamiseen. 49–54 Uskollisille luvataan siunauksia toisessa tulemisessa, ylösnousemuksessa ja tuhatvuotisen valtakunnan aikana. 55–58 Tämä on varoituksen päivä. 59–66 Herran nimeä käyttävät väärin ne, jotka käyttävät sitä ilman valtuutta.
LUKU 64
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkon vanhimmille Kirtlandissa Ohiossa syyskuun 11. päivänä 1831 (History of the Church, 1:211–214). Profeetta valmistautui muuttamaan Hiramiin Ohioon aloittaakseen uudestaan raamatunkäännöstyönsä, joka oli ollut syrjään pantuna hänen ollessaan Missourissa. Joukko veljiä, joiden oli käsketty matkata Siioniin (Missouriin), valmistautui vakaasti lähtemään lokakuussa. Ilmoitus saatiin tänä kiireisenä aikana.
1–11 Pyhiä käsketään antamaan toisilleen anteeksi, jottei heille jäisi suurempi synti. 12–22 Parannusta tekemättömät on tuotava seurakunnan eteen. 23–25 Se, joka maksaa kymmenyksensä, ei pala Herran tulemisessa. 26–32 Pyhiä varoitetaan velasta. 33–36 Kapinalliset erotetaan pois Siionista. 37–40 Kirkko on tuomitseva kansakunnat. 41–43 Siion on kukoistava.
LUKU 65
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa lokakuussa 1831 (History of the Church, 1:218). Profeetta kutsuu tätä ilmoitusta rukoukseksi.
1–2 Jumalan valtakunnan avaimet on annettu ihmiselle maan päällä, ja evankeliumin asia voittaa. 3–6 Taivaan tuhatvuotinen valtakunta tulee ja yhdistyy Jumalan valtakuntaan maan päällä.
LUKU 66
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Orangessa Ohiossa lokakuun 25. päivänä 1831 (History of the Church, 1:219–221). Tämä oli tärkeän konferenssin ensimmäinen päivä. Tämän ilmoituksen esipuheessa profeetta kirjoitti: ”William E. McLellinin pyynnöstä kysyin Herralta ja sain seuraavaa” (History of the Church, 1:220).
1–4 Ikuinen liitto on evankeliumin täyteys. 5–8 Vanhinten tulee saarnata, todistaa ja keskustella ihmisten kanssa. 9–13 Uskollinen palvelutyö varmistaa iankaikkisen elämän perinnön.
LUKU 67
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa marraskuussa 1831 (History of the Church, 1:224–225). Tämä tapahtui erityiskonferenssissa, ja Herralta profeetan kautta jo saatujen ilmoitusten julkaisemista harkittiin ja siitä päätettiin (katso OL 1:johdanto). Päätettiin, että Oliver Cowdery ja John Whitmer veisivät ilmoitusten käsikirjoitukset Independenceen, jossa W. W. Phelps julkaisisi ne nimellä Book of Commandments [Käskyjen kirja]. Monet veljet todistivat vakaasti, että silloin julkaistaviksi kootut ilmoitukset olivat totisesti totta, kuten heidän päällensä vuodatettu Pyhä Henki todisti. Profeetta kirjoittaa, että sen jälkeen kun lukuna 1 tunnettu ilmoitus oli saatu, oli käyty jonkin verran kielteistä keskustelua ilmoituksissa käytetystä kielestä. Tämä ilmoitus seurasi.
1–3 Herra kuulee vanhintensa rukoukset ja varjelee heitä. 4–9 Hän haastaa viisaimman henkilön jäljittelemään vähäisintä ilmoituksistaan. 10–14 Henki elävöittää uskollisia vanhimpia, ja he saavat nähdä Jumalan kasvot.
LUKU 68
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa marraskuussa 1831 Orson Hyden, Luke S. Johnsonin, Lyman E. Johnsonin ja William E. McLellinin pyynnöstä (History of the Church, 1:227–229). Vaikka tämä ilmoitus annettiin vastauksena pyyntöön, että Herran mieli mainituista vanhimmista ilmaistaisiin, suuri osa sisällöstä koskee koko kirkkoa.
1–5 Vanhinten sanat Pyhän Hengen innoittamina ovat pyhä kirjoitus. 6–12 Vanhinten tulee saarnata ja kastaa, ja merkit seuraavat tosi uskovia. 13–24 Esikoinen Aaronin poikien keskuudessa voi palvella johtavana piispana (se on, pitää piispana hallussaan johtamisavaimia) ensimmäisen presidenttikunnan johdolla. 25–28 Vanhempia käsketään opettamaan evankeliumia lapsilleen. 29–35 Pyhien tulee viettää sapattia, tehdä uutterasti työtä ja rukoilla.
LUKU 69
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa marraskuussa 1831 (History of the Church, 1:234–235). Ilmoituskokoelma, joka oli tarkoitettu julkaistavaksi pian, oli hyväksytty erityiskonferenssissa marraskuun 1. päivänä. Marraskuun 3. päivänä lisättiin ilmoitus, joka on tässä lukuna 133, ja sitä kutsuttiin liitteeksi. Konferenssi valitsi Oliver Cowderyn viemään koottujen ilmoitusten ja käskyjen käsikirjoituksen painettavaksi Independenceen Missouriin. Hänen piti ottaa mukaansa myös rahat, jotka oli lahjoitettu kirkon vahvistamiseksi Missourissa. Koska matkareitti johtaisi hänet harvaan asutun alueen kautta rajaseudulle, matkatoveri oli toivottava.
1–2 John Whitmerin tulee lähteä Oliver Cowderyn mukana Missouriin. 3–8 Hänen tulee myös saarnata sekä koota, merkitä muistiin ja kirjoittaa historiallisia tietoja.
LUKU 70
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa marraskuun 12. päivänä 1831 (History of the Church, 1:235–237). Profeetan kirjoittamassa historiassa sanotaan, että marraskuun 1. ja 12. päivän välisenä aikana pidettiin neljä erityiskonferenssia. Viimeisessä näistä kokouksista pohdittiin Käskyjen kirjan, jota alettiin kutsua myöhemmin Opiksi ja liitoiksi, suurta merkitystä; ja profeetta sanoo sitä ”kirkon perustukseksi näinä viimeisinä aikoina ja hyödyksi maailmalle, sillä se osoittaa, että meidän Vapahtajamme valtakunnan salaisuuksien avaimet on jälleen uskottu ihmiselle” (History of the Church, 1:235).
1–5 Taloudenhoitajat nimitetään julkaisemaan ilmoitukset. 6–13 Ne, jotka tekevät hengellistä työtä, ovat palkkansa ansainneet. 14–18 Pyhien tulee olla yhdenvertaisia ajallisissa asioissa.
LUKU 71
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Hiramissa Ohiossa joulukuun 1. päivänä 1831 (History of the Church, 1:238–239). Profeetta oli jatkanut Raamatun kääntämistä Sidney Rigdon kirjurinaan, kunnes tämä ilmoitus saatiin, jolloin työ pantiin väliaikaisesti syrjään, niin että he kykenivät täyttämään tässä annetut ohjeet. Veljien oli määrä lähteä maailmaan saarnaamaan niiden epäystävällisten tunteiden hälventämiseksi, joita oli ilmennyt kirkkoa vastaan seurauksena luopio Ezra Boothin eräiden sanomalehtikirjoitusten julkaisemisesta.
1–4 Joseph Smith ja Sidney Rigdon lähetetään maailmaan julistamaan evankeliumia. 5–11 Pyhien viholliset tullaan saattamaan häpeään.
LUKU 72
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa joulukuun 4. päivänä 1831 (History of the Church, 1:239–241). Useita vanhimpia ja jäseniä oli kokoontunut saadakseen tietää velvollisuutensa ja rakentuakseen edelleen kirkon opetuksissa. Tähän lukuun on yhdistetty kaksi ilmoitusta, jotka saatiin samana päivänä. Jakeissa 1–8 ilmaistaan Newel K. Whitneyn kutsuminen piispaksi. Sitten hänet kutsuttiin ja asetettiin, minkä jälkeen saatiin jakeet 9–26, joissa annetaan lisätietoja piispan velvollisuuksista.
1–8 Vanhinten tulee antaa tilinteko taloudenhoidostaan piispalle. 9–15 Piispa pitää varastohuonetta ja huolehtii köyhistä ja tarvitsevista. 16–26 Piispojen tulee todistaa vanhinten kelvollisuus.
LUKU 73
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Hiramissa Ohiossa tammikuun 10. päivänä 1832 (History of the Church, 1:241–242). Profeetta ja Sidney olivat olleet saarnaamassa edeltäneen joulukuun alkupuolelta asti, ja tällä keinoin oli saavutettu paljon kirkkoa vastaan nousseiden epäsuopeiden tunteiden vähentämiseksi (katso OL 71:johdanto).
1–2 Vanhinten tulee saarnata edelleen. 3–6 Joseph Smithin ja Sidney Rigdonin tulee jatkaa Raamatun kääntämistä, kunnes se tulee valmiiksi.
LUKU 74
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Hiramissa Ohiossa tammikuussa 1832 (History of the Church, 1:242). Profeetta kirjoittaa: ”Saatuani edeltävän Herran sanan [OL 73] ryhdyin taas kääntämään kirjoituksia ja työskentelin uutterasti aivan konferenssiin asti, jonka oli määrä kokoontua tammikuun 25. päivänä. Tänä aikana sain myös seuraavaa Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 7. luvun 14. jakeen selitykseksi. ” (History of the Church, 1:242.)
1–5 Paavali neuvoo oman aikansa kirkkoa olemaan noudattamatta Mooseksen lakia. 6–7 Pienet lapset ovat pyhiä ja ovat pyhitettyjä sovituksen kautta.
LUKU 75
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Amherstissa Ohiossa tammikuun 25. päivänä 1832 (History of the Church, 1:242–245). Silloin oli aikaisemmin määrätty konferenssi. Tässä konferenssissa Joseph Smith hyväksyttiin ja asetettiin ylipappeuden presidentiksi. Tietyt vanhimmat, joiden oli ollut vaikeaa saada ihmisiä ymmärtämään sanomaansa, halusivat saada seikkaperäisempää tietoa senhetkisistä tehtävistään. Tämä ilmoitus seurasi.
1–5 Uskolliset vanhimmat, jotka saarnaavat evankeliumia, saavat iankaikkisen elämän. 6–12 Rukoilkaa saadaksenne Lohduttajan, joka opettaa kaiken. 13–22 Vanhimmat tulevat tuomitsemaan ne, jotka hylkäävät heidän sanomansa. 23–36 Lähetyssaarnaajien perheiden tulee saada apua kirkolta.
LUKU 76
Näky, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Hiramissa Ohiossa helmikuun 16. päivänä 1832 (History of the Church, 1:245–252). Tämän muistiin merkitsemänsä näyn esipuheessa profeetta kirjoitti: ”Palattuani Amherstin konferenssista ryhdyin taas kääntämään kirjoituksia. Saatujen eri ilmoitusten perusteella oli ilmeistä, että monia tärkeitä ihmisen pelastusta koskevia kohtia oli otettu pois Raamatusta tai kadonnut ennen sen kokoamista. Jäljellä olevien totuuksien perusteella tuntui itsestään selvältä, että jos Jumala palkitsee jokaisen tekojen mukaan, jotka on tehty ruumiissa, ‘taivaan’, pyhille tarkoitettuna iankaikkisena kotina, täytyy sisältää useampia valtakuntia kuin yksi. Niinpä — kääntäessämme Johanneksen evankeliumia minä ja vanhin Rigdon näimme seuraavan näyn. ” (History of the Church, 1:245.) Tämä näky annettiin sen jälkeen kun profeetta oli kääntänyt kohdan Johannes 5:29.
1–4 Herra on Jumala. 5–10 Valtakunnan salaisuudet ilmoitetaan kaikille uskollisille. 11–17 Kaikki tulevat esiin vanhurskaiden tai jumalattomien ylösnousemuksessa. 18–24 Monien maailmojen asukkaat ovat Jumalalle Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta syntyneitä poikia ja tyttäriä. 25–29 Jumalan enkeli lankesi, ja hänestä tuli Perkele. 30–49 Kadotuksen pojat kärsivät iankaikkisen tuomion; kaikki muut saavat jonkinasteisen pelastuksen. 50–70 Korotettujen olentojen kirkkautta ja palkkaa selestisessä valtakunnassa kuvataan. 71–80 Terrestrisen valtakunnan perijöitä kuvataan. 81–113 Telestisessä, terrestrisessä ja selestisessä kirkkaudessa olevien asemaa selitetään. 114–119 Uskolliset voivat nähdä ja ymmärtää Pyhän Hengen voimasta Jumalan valtakunnan salaisuuksia.
LUKU 77
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Hiramissa Ohiossa maaliskuussa 1832 (History of the Church, 1:253–255). Profeetta kirjoitti: ”Kirjoitusten kääntämisen yhteydessä sain seuraavan selityksen Johanneksen ilmestyksestä” (History of the Church, 1:253).
1–4 Eläimillä on henki, ja ne saavat asustaa iankaikkisessa autuudessa jonkin kuolemattoman maan päällä. 5–7 Tällä maalla on 7 000 vuoden ajallinen olemassaolo. 8–10 Useat eri enkelit palauttavat evankeliumin ja palvelevat maan päällä. 11 Sinetillä merkitään 144 000. 12–14 Kristus tulee seitsemännen vuosituhannen alussa. 15 Kaksi profeettaa nostetaan juutalaiskansakunnalle.
LUKU 78
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa maaliskuussa 1832 (History of the Church, 1:255–257). Herra antoi Joseph Smithille organisaation varastohuoneen perustamiseksi köyhien hyväksi. Aina ei ole ollut toivottavaa, että niiden henkilöiden nimet, joille Herra on puhunut ilmoituksissa, olisivat maailman tiedossa; sen tähden veljistä käytettiin tässä ja eräissä myöhemmin julkaistuissa ilmoituksissa muita kuin heidän oikeita nimiään. Kun henkilöiden nimiä ei enää tarvinnut pitää tuntemattomina, heidän todelliset nimensä mainittiin siitä lähtien hakasulkeissa. Koska nykyisin ei ole mitään merkittävää tarvetta jatkaa salanimien käyttöä, tässä käytetään nyt ainoastaan oikeita nimiä alkuperäisten käsikirjoitusten mukaan.
1–4 Pyhien tulee järjestää ja perustaa varastohuone. 5–12 Heidän omaisuutensa viisas käyttö johtaa pelastukseen. 13–14 Kirkon tulee olla riippumaton maallisista valloista. 15–16 Mikael (Aadam) palvelee Pyhän (Kristuksen) johdolla. 17–22 Siunattuja ovat uskolliset, sillä he perivät kaiken.
LUKU 79
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa maaliskuussa 1832 (History of the Church, 1:257).
1–4 Jared Carter kutsutaan saarnaamaan evankeliumia Lohduttajan mukaan.
LUKU 80
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa maaliskuussa 1832 (History of the Church, 1:257).
1–5 Stephen Burnett ja Eden Smith kutsutaan saarnaamaan, missä he haluavat.
LUKU 81
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa maaliskuussa 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams kutsutaan ylipapiksi ja neuvonantajaksi ylipappeuden presidenttikuntaan. Historian kirjat osoittavat, että kun tämä ilmoitus saatiin maaliskuussa 1832, Jesse Gause kutsuttiin siinä Joseph Smithin neuvonantajan virkaan presidenttikunnassa. Mutta kun hän ei jatkanut tämän viran mukaisella tavalla, kutsu siirrettiin myöhemmin Frederick G. Williamsille. Ilmoitusta (päivätty maaliskuussa 1832) on pidettävä askeleena kohti ensimmäisen presidenttikunnan muodollista järjestämistä; siinä nimenomaan mainitaan neuvonantajan virka tuossa ryhmässä ja selitetään viran arvokkuutta. Veli Gause palveli jonkin aikaa, mutta hänet erotettiin kirkosta joulukuussa 1832. Veli Williams asetettiin mainittuun virkaan maaliskuun 18. päivänä 1833.
1–2 Valtakunnan avaimet ovat aina ensimmäisen presidenttikunnan hallussa. 3–7 Jos Frederick G. Williams on uskollinen palvelutyössään, hän saa iankaikkisen elämän.
LUKU 82
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Jacksonin piirikunnassa Missourissa huhtikuun 26. päivänä 1832 (History of the Church, 1:267–269). Tämä tapahtui kirkon yleisessä kokouksessa, jossa profeetta Joseph Smith hyväksyttiin ylipappeuden presidentiksi, johon virkaan hänet oli aikaisemmin asetettu ylipappien, vanhinten ja jäsenten konferenssissa Amherstissa Ohiossa tammikuun 25. päivänä 1832 (katso OL 75:johdanto). Aikaisemmin julkaistaessa tässä ilmoituksessa on käytetty epätavallisia nimiä henkilöiden oikeiden nimien salaamiseksi (katso OL 78:johdanto).
1–4 Missä paljon on annettu, siinä paljon vaaditaan. 5–7 Pimeys vallitsee maailmassa. 8–13 Herra on sidottu, kun me teemme, mitä hän sanoo. 14–18 Siionin täytyy kasvaa kauneudessa ja pyhyydessä. 19–24 Jokaisen ihmisen tulee tavoitella lähimmäisensä parasta.
LUKU 83
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Independencessä Missourissa huhtikuun 30. päivänä 1832 (History of the Church, 1:269–270). Tämä ilmoitus saatiin profeetan pitäessä neuvoa veljiensä kanssa.
1–4 Naisilla ja lapsilla on oikeus saada elantonsa mieheltään ja isältään. 5–6 Leskillä ja orvoilla on oikeus saada elantonsa kirkolta.
LUKU 84
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa syyskuun 22. ja 23. päivänä 1832 (History of the Church, 1:286–295). Syyskuun aikana vanhimmat olivat alkaneet palata lähetystyöstä itäisistä osavaltioista ja antaa selontekoja työstään. Heidän ollessaan koolla tänä ilon aikana saatiin seuraava ilmoitus. Profeetta kutsui sitä ilmoitukseksi pappeudesta.
1–5 Uusi-Jerusalem ja temppeli rakennetaan Missouriin. 6–17 Pappeuden seuraanto Mooseksesta Aadamiin annetaan. 18–25 Suurempi pappeus pitää hallussaan Jumalan tuntemuksen avainta. 26–32 Vähäisempi pappeus pitää hallussaan enkelien palveluksen ja valmistavan evankeliumin avainta. 33–44 Miehet saavat iankaikkisen elämän pappeuden valan ja liiton kautta. 45–53 Kristuksen Henki valaisee ihmiset, ja maailma on synnin vallassa. 54–61 Pyhien täytyy todistaa niistä asioista, joita he ovat saaneet. 62–76 Heidän tulee saarnata evankeliumia, niin merkit seuraavat. 77–91 Vanhinten tulee lähteä maailmaan ilman kukkaroa ja laukkua, niin Herra pitää huolen heidän tarpeistaan. 92–97 Vitsaukset ja kiroukset odottavat niitä, jotka hylkäävät evankeliumin. 98–102 Siionin lunastuksen uusi laulu annetaan. 103–110 Jokainen hoitakoon oman virkansa ja tehköön työtä omassa kutsumuksessaan. 111–120 Herran palvelijoiden tulee julistaa viimeisten aikojen hävityksen iljetystä.
LUKU 85
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa marraskuun 27. päivänä 1832 (History of the Church, 1:298–299). Tämä luku on ote profeetan kirjeestä W. W. Phelpsille, joka asui Independencessä Missourissa. Se annettiin vastaukseksi kysymyksiin niistä pyhistä, jotka olivat muuttaneet Siioniin, mutta jotka eivät olleet saaneet perintöosaansa kirkon vahvistetun järjestyksen mukaan.
1–5 Perintöosat tulee saada Siionissa pyhittämisen kautta. 6–12 Mahtava ja voimakas antaa pyhille heidän perintöosansa Siionissa.
LUKU 86
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa joulukuun 6. päivänä 1832 (History of the Church, 1:300). Tämä ilmoitus saatiin profeetan tarkistaessa ja toimittaessa raamatunkäännöksen käsikirjoitusta.
1–7 Herra antaa vehnän ja rikkaviljan vertauksen merkityksen. 8–11 Hän selittää pappeuden siunaukset niille, jotka ovat laillisia perillisiä lihan mukaan.
LUKU 87
Ilmoitus ja profetia sodasta, annettu profeetta Joseph Smithin kautta joulukuun 25. päivänä 1832 (History of the Church, 1:301–302). Tämä luku saatiin aikana, jolloin veljet pohtivat afrikkalaisten orjuutta Amerikan mantereella ja ihmislasten orjuutta kautta maailman ja keskustelivat siitä.
1–4 Pohjoisvaltioiden ja etelävaltioiden välinen sota ennustetaan. 5–8 Suuret onnettomuudet kohtaavat kaikkia maan asukkaita.
LUKU 88
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa joulukuun 27. päivänä 1832 (History of the Church, 1:302–312). Profeetta sanoi, että se on ”‘oliivipuun lehti’ — — taitettu paratiisin puusta, Herran rauhansanoma meille” (History of the Church, 1:316). Historiankirjoista ilmenee, että osia tästä ilmoituksesta saatiin joulukuun 27. ja 28. päivänä 1832 ja tammikuun 3. päivänä 1833.
1–5 Uskolliset pyhät saavat sen Lohduttajan, joka on iankaikkisen elämän lupaus. 6–13 Kristuksen valo valvoo ja hallitsee kaikkea. 14–16 Ylösnousemus tulee lunastuksen kautta. 17–31 Kuuliaisuus selestistä, terrestristä tai telestistä lakia kohtaan valmistaa ihmisiä noihin eri valtakuntiin ja kirkkauksiin. 32–35 Ne, jotka haluavat pysyä synnissä, jäävät yhä saastaisiksi. 36–41 Kaikkia valtakuntia hallitaan lailla. 42–45 Jumala on antanut lain kaikelle. 46–50 Ihminen käsittää Jumalan. 51–61 Vertaus miehestä, joka lähetti palvelijansa pellolle ja kävi heidän luonaan vuorotellen. 62–73 Lähestykää Herraa, niin saatte nähdä hänen kasvonsa. 74–80 Pyhittäytykää ja opettakaa toisillenne valtakunnan oppeja. 81–85 Jokaisen ihmisen, jota on varoitettu, tulee varoittaa lähimmäistään. 86–94 Merkit, luonnonmullistukset ja enkelit raivaavat tietä Herran tulemiselle. 95–102 Enkelien pasuunat kutsuvat kuolleita niiden järjestyksessä. 103–116 Enkelien pasuunat julistavat evankeliumin palautusta, Babylonin sortumista ja suuren Jumalan taistelua. 117–126 Etsikää oppia, perustakaa Jumalan huone (temppeli) ja pukekaa päällenne rakkauden side. 127–141 Profeettojen koulun järjestys esitetään, mukaan luettuna jalkojenpesutoimitus.
LUKU 89
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa helmikuun 27. päivänä 1833 (History of the Church, 1:327–329). Seurauksena siitä, että varhaiset veljet käyttivät kokouksissaan tupakkaa, profeettaa johdatettiin pohtimaan asiaa; niinpä hän kysyi siitä Herralta. Tämä ilmoitus, joka tunnetaan viisauden sanana, seurasi. Profeetta kirjoitti kolme ensimmäistä jaetta alun perin innoitetuksi johdannoksi ja kuvaukseksi.
1–9 Viinin, väkijuomien, tupakan ja kuumien juomien käyttö kielletään. 10–17 Yrtit, hedelmät, liha ja vilja on säädetty ihmisen ja eläinten käytettäviksi. 18–21 Kuuliaisuus evankeliumin lakia kohtaan, mukaan luettuna viisauden sana, tuottaa ajallisia ja hengellisiä siunauksia.
LUKU 90
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa Ohiossa maaliskuun 8. päivänä 1833 (History of the Church, 1:329–331). Tämä ilmoitus on askel kehityksessä kohti ensimmäisen presidenttikunnan järjestämistä (katso OL 81:johdanto); sen seurauksena mainitut neuvonantajat asetettiin maaliskuun 18. päivänä 1833.
1–5 Valtakunnan avaimet on annettu Joseph Smithille ja hänen kauttaan kirkolle. 6–7 Sidney Rigdonin ja Frederick G. Williamsin tulee palvella ensimmäisessä presidenttikunnassa. 8–11 Evankeliumia tulee saarnata Israelin kansakunnille, pakanoille ja juutalaisille, niin että jokainen kuulee omalla kielellään. 12–18 Joseph Smithin ja hänen neuvonantajiensa tulee saattaa kirkko järjestykseen. 19–37 Herra neuvoo eri henkilöitä vaeltamaan oikeamielisesti ja palvelemaan hänen valtakunnassaan.
LUKU 91
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa maaliskuun 9. päivänä 1833 (History of the Church, 1:331–332). Profeetta oli paneutunut tuolloin Vanhan testamentin kääntämiseen. Päästyään muinaisten kirjoitusten siihen osaan, jota kutsutaan apokryfisiksi kirjoiksi, hän kysyi Herralta ja sai tämän ohjeen.
1–3 Suurimmaksi osaksi apokryfiset kirjat on käännetty oikein, mutta niissä on monia ihmiskätten tekemiä lisäyksiä, jotka eivät ole totta. 4–6 Ne ovat hyödyksi niille, jotka Henki on valaissut.
LUKU 92
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa Ohiossa maaliskuun 15. päivänä 1833 (History of the Church, 1:333). Ilmoitus on osoitettu Frederick G. Williamsille, joka oli hiljattain nimitetty neuvonantajaksi ensimmäiseen presidenttikuntaan.
1–2 Herra antaa yhdistyneeseen veljeskuntaan pääsemistä koskevan käskyn.
LUKU 93
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa toukokuun 6. päivänä 1833 (History of the Church, 1:343–346).
1–5 Kaikki, jotka ovat uskollisia, saavat nähdä Herran. 6–18 Johannes todisti, että Jumalan Poika edistyi armosta armoon, kunnes hän sai Isän kirkkauden täyteyden. 19–20 Myös uskolliset ihmiset, jotka edistyvät armosta armoon, saavat hänen täyteydestään. 21–22 Ne, jotka ovat syntyneet Kristuksen kautta, ovat Esikoisen kirkko. 23–28 Kristus sai kaiken totuuden täyteyden, ja olemalla kuuliainen ihminenkin voi saada. 29–32 Ihminen oli alussa Jumalan luona. 33–35 Aineet ovat iankaikkisia, ja ihminen voi saada ilon täyteyden ylösnousemuksessa. 36–37 Jumalan kirkkaus on äly. 38–40 Lapset ovat viattomia Jumalan edessä Kristuksen lunastuksen tähden. 41–53 Johtavia veljiä käsketään saattamaan perheensä järjestykseen.
LUKU 94
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa toukokuun 6. päivänä 1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon ja Jared Carter nimitetään kirkon rakennuskomiteaksi.
1–9 Herra antaa käskyn talon pystyttämisestä presidenttikunnan työtä varten. 10–12 Kirjapaino on rakennettava. 13–17 Tiettyjä perintöosia määrätään.
LUKU 95
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa kesäkuun 1. päivänä 1833 (History of the Church, 1:350–352). Tämä ilmoitus on jatkoa jumalallisille ohjeille rakentaa jumalanpalvelushuoneita ja opetushuoneita, erityisesti Herran huone (katso OL 88:119–136; 94).
1–6 Pyhiä kuritetaan, koska he eivät ole rakentaneet Herran huonetta. 7–10 Herra haluaa käyttää huonettaan antaakseen kansalleen voiman korkeudesta. 11–17 Huone tulee pyhittää jumalanpalveluspaikaksi ja apostolien koulua varten.
LUKU 96
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa Ohiossa kesäkuun 4. päivänä 1833 ja jossa esitetään Siionin kaupungin tai vaarnan järjestys malliksi Kirtlandin pyhille (History of the Church, 1:352–353). Tämä tapahtui ylipappien konferenssissa, ja pääasiana oli harkita, mitä tehdä tietyille maa-alueille, jotka tunnettiin Frenchin maatilana lähellä Kirtlandia ja jotka kirkko omisti. Koska konferenssi ei pystynyt sopimaan, kenen pitäisi ottaa vastuu maatilasta, kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että asiaa piti kysyä Herralta.
1 Siionin Kirtlandin vaarnasta on tehtävä vahva. 2–5 Piispan tulee jakaa perintöosat pyhille. 6–9 John Johnsonin on oltava yhdistyneen veljeskunnan jäsen.
LUKU 97
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa elokuun 2. päivänä 1833 (History of the Church, 1:400–402). Vastauksena profeetan pyyntöön saada tietoa Herralta tämä ilmoitus koskee erityisesti pyhien asioita Siionissa Jacksonin piirikunnassa Missourissa. Missourissa olevia kirkon jäseniä vainottiin tänä aikana ankarasti, ja heinäkuun 23. päivänä 1833 heidät oli pakotettu allekirjoittamaan sopimus, että he lähtevät Jacksonin piirikunnasta.
1–2 Monet pyhät Siionissa (Jacksonin piirikunnassa Missourissa) ovat siunattuja uskollisuutensa vuoksi. 3–5 Parley P. Prattia kiitetään hänen työstään Siionin koulussa. 6–9 Herra hyväksyy ne, jotka pitävät liittonsa. 10–17 Siioniin tulee rakentaa huone, jossa puhdassydämiset saavat nähdä Jumalan. 18–21 Siion on puhdassydämiset. 22–28 Jos Siion on uskollinen, se välttää Herran vitsauksen.
LUKU 98
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa elokuun 6. päivänä 1833 (History of the Church, 1:403–406). Tämä ilmoitus tuli seurauksena pyhien vainosta Missourissa. On luonnollista, että Missourin pyhät, jotka olivat kärsineet fyysisesti ja menettäneet myös omaisuutta, saattoivat tuntea kostonhalua. Siksi Herra antoi tämän ilmoituksen. Vaikka osa Missourin ongelmien uutisista oli epäilemättä saavuttanut profeetan Kirtlandissa (1 450 kilometrin päässä), tuona päivänä hän saattoi tietää tilanteen vakavuudesta ainoastaan ilmoituksen kautta.
1–3 Pyhien ahdingot koituvat heidän parhaakseen. 4–8 Pyhien tulee tukea maan perustuslakia. 9–10 Maallisiin virkoihin tulee kannattaa rehellisiä, viisaita ja hyviä ihmisiä. 11–15 Ne, jotka antavat henkensä Herran asiassa, saavat iankaikkisen elämän. 16–18 Tuomitkaa sota ja julistakaa rauhaa. 19–22 Kirtlandin pyhiä nuhdellaan ja käsketään tekemään parannus. 23–32 Herra ilmoittaa lakinsa, jotka koskevat hänen kansansa vainoja ja ahdinkoja. 33–38 Sota on oikeutettua ainoastaan, kun Herra käskee siihen. 39–48 Pyhien tulee antaa anteeksi vihollisilleen, jotka, jos he tekevät parannuksen, myös välttyvät Herran kostolta.
LUKU 99
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta John Murdockille elokuussa 1832 Hiramissa Ohiossa. Vaikka Opin ja liittojen painoksissa vuodesta 1876 alkaen mainitaan, että tämä ilmoitus saatiin Kirtlandissa elokuussa 1833, oikeat tiedot ovat varmentuneet varhaisemmista painoksista ja muista historiallisista aikakirjoista.
1–8 John Murdock kutsutaan julistamaan evankeliumia, ja ne, jotka ottavat hänet vastaan, ottavat vastaan Herran ja heidät armahdetaan.
LUKU 100
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Perrysburgissa New Yorkin osavaltiossa lokakuun 12. päivänä 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Kaksi veljeä, jotka olivat olleet monta päivää poissa perheidensä luota, olivat niistä huolissaan.
1–4 Josephin ja Sidneyn tulee saarnata evankeliumia sielujen pelastukseksi. 5–8 Heille annetaan juuri oikealla hetkellä, mitä heidän tulee sanoa. 9–12 Sidneyn tulee olla puhemiehenä, ja Josephin tulee olla ilmoituksensaajana ja väkevä todistuksessa. 13–17 Herra nostaa puhtaan kansan, ja kuuliaiset pelastuvat.
LUKU 101
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa Ohiossa joulukuun 16. päivänä 1833 (History of the Church, 1:458–464). Missouriin kokoontuneet pyhät kärsivät tänä aikana suurta vainoa. Väkivaltaiset joukot olivat karkottaneet heidät heidän kodeistaan Jacksonin piirikunnassa, ja muutamat pyhistä olivat yrittäneet asettua Van Burenin piirikuntaan, mutta vaino seurasi heitä. Pyhien pääryhmä oli tuolloin Clayn piirikunnassa Missourissa. Kirkon jäseniä uhattiin monesti kuolemalla. Jäsenet olivat menettäneet huonekaluja, vaatteita, karjaa ja muuta henkilökohtaista omaisuutta, ja heidän satonsa oli hävitetty monin paikoin.
1–8 Pyhiä kuritetaan ja ahdistetaan heidän rikkomustensa tähden. 9–15 Herran suuttumus kohtaa kansakuntia, mutta hänen kansansa kootaan ja sitä lohdutetaan. 16–21 Siionia ja sen vaarnoja vahvistetaan. 22–31 Tuhatvuotisen valtakunnan aikaisen elämän luonnetta kuvaillaan. 32–42 Pyhiä siunataan ja palkitaan silloin. 43–62 Vertaus ylhäisestä miehestä ja oliivipuista kuvaa Siionin vastoinkäymisiä ja lopulta tapahtuvaa lunastusta. 63–75 Pyhien tulee kokoontua edelleen yhteen. 76–80 Herra sääti Yhdysvaltain perustuslain. 81–101 Pyhien on haettava hyvitystä kärsimyksiinsä naisen ja väärämielisen tuomarin vertauksen mukaan.
LUKU 102
Pöytäkirja kirkon ensimmäisen korkean neuvoston järjestämisestä Kirtlandissa Ohiossa helmikuun 17. päivänä 1834 (History of the Church, 2:28–31). Alkuperäisen pöytäkirjan laativat vanhimmat Oliver Cowdery ja Orson Hyde. Kaksi päivää myöhemmin profeetta korjasi pöytäkirjaa, se luettiin korkealle neuvostolle ja neuvosto hyväksyi sen. Profeetta lisäsi jakeet 30–32, jotka koskevat kahdentoista apostolin neuvostoa, vuonna 1835, jolloin hän valmisti tämän luvun Opissa ja liitoissa julkaisemista varten.
1–8 Korkea neuvosto määrätään selvittämään merkityksellisiä vaikeuksia, joita kirkossa syntyy. 9–18 Asioiden kuulemisen menettelytavat esitetään. 19–23 Neuvoston johtaja tekee päätöksen. 24–34 Muutoksenhakumenettely esitetään.
LUKU 103
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa helmikuun 24. päivänä 1834 (History of the Church, 2:36–39). Tämä ilmoitus saatiin Parley P. Prattin ja Lyman Wightin saavuttua Missourista Kirtlandiin Ohioon keskustelemaan profeetan kanssa pyhien auttamisesta ja heidän palaamisestaan omille mailleen Jacksonin piirikuntaan.
1–4 Miksi Herra salli pyhiä vainottavan Jacksonin piirikunnassa. 5–10 Pyhät ovat voitollisia, jos he pitävät käskyt. 11–20 Siion lunastetaan voimalla, ja Herra on käyvä kansansa edellä. 21–28 Pyhien tulee kokoontua Siioniin, ja ne, jotka antavat henkensä, löytävät sen jälleen. 29–40 Eri veljiä kutsutaan järjestämään Siionin leirikunta ja menemään Siioniin; heille luvataan voitto, jos he ovat uskollisia.
LUKU 104
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille huhtikuun 23. päivänä 1834 yhdistyneestä veljeskunnasta eli kirkon organisaatiosta köyhien hyväksi (History of the Church, 2:54–60). Tämä tapahtui ensimmäisen presidenttikunnan ja muiden ylipappien neuvoston kokouksessa, jossa oli pohdittu ihmisten pakottavia ajallisia tarpeita. Kirtlandin yhdistynyt veljeskunta oli määrä lakkauttaa väliaikaisesti ja järjestää uudestaan, ja omaisuus oli määrä jakaa hoitotalouksiksi veljeskunnan jäsenten kesken.
1–10 Pyhät, jotka rikkovat yhdistynyttä veljeskuntaa vastaan, ovat oleva kirottuja. 11–16 Herra huolehtii pyhistään omalla tavallaan. 17–18 Evankeliumin laki määrää, kuinka köyhistä on huolehdittava. 19–46 Eri veljien hoitotaloudet ja siunaukset osoitetaan. 47–53 Kirtlandin yhdistyneen veljeskunnan ja Siionin veljeskunnan tulee toimia erillisinä. 54–66 Herran pyhä rahastohuone perustetaan kirjoitusten painamista varten. 67–77 Yhdistyneen veljeskunnan yleisen rahastohuoneen on määrä toimia yhteisen suostumuksen pohjalta. 78–86 Yhdistyneeseen veljeskuntaan kuuluvien tulee maksaa kaikki velkansa, niin Herra vapauttaa heidät taloudellisesta orjuudesta.
LUKU 105
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Fishingjoella Missourissa kesäkuun 22. päivänä 1834 (History of the Church, 2:108–111). Joukkoväkivalta pyhiä vastaan oli lisääntynyt Missourissa, ja järjestäytyneet ryhmät useasta piirikunnasta olivat julistaneet aikovansa hävittää kansan. Profeetta oli tullut Kirtlandista Siionin leirikuntana tunnetun joukon johdossa tuomaan vaatteita ja muonavaroja. Tämän retkikunnan ollessa leiriytyneenä Fishingjoella profeetta sai ilmoituksen.
1–5 Siion rakennetaan selestisen lain mukaisesti. 6–13 Siionin lunastusta lykätään vähän aikaa. 14–19 Herra taistelee Siionin taistelut. 20–26 Pyhien tulee olla viisaita eikä ylpeillä voimateoista, kun he kokoontuvat. 27–30 Maita tulee ostaa Jacksonin piirikunnasta ja sen naapuripiirikunnista. 31–34 Vanhinten tulee saada endaumentti Herran huoneessa Kirtlandissa. 35–37 Pyhät, jotka ovat sekä kutsuttuja että valittuja, pyhitetään. 38–41 Pyhien tulee nostaa rauhanviiri maailmalle.
LUKU 106
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa marraskuun 25. päivänä 1834 (History of the Church, 2:170–171). Tämä ilmoitus on osoitettu Warren A. Cowderylle, Oliver Cowderyn vanhemmalle veljelle.
1–3 Warren A. Cowdery kutsutaan paikalliseksi johtavaksi virkamieheksi. 4–5 Toinen tuleminen ei yllätä valon lapsia kuin varas. 6–8 Uskollisesta palvelusta kirkossa seuraa suuria siunauksia.
LUKU 107
Pappeutta koskeva ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa, päivätty maaliskuun 28. päivänä 1835 (History of the Church, 2:209–217). Mainittuna päivänä kaksitoista kokoontuivat neuvoston kokoukseen ja tunnustivat henkilökohtaiset heikkoutensa ja vajavaisuutensa, ilmaisivat katumusta ja etsivät lisää Herran johdatusta. He olivat lähdössä lähetystyöhön saamiinsa piireihin. Vaikka osia tästä luvusta saatiin mainittuna päivänä, historialliset aikakirjat vahvistavat, että eri osia saatiin eri aikoina, joitakin niin varhain kuin marraskuussa 1831.
1–6 On kaksi pappeutta: Melkisedekin ja Aaronin. 7–12 Niillä, joilla on Melkisedekin pappeus, on valta toimia kaikissa viroissa kirkossa. 13–17 Piispakunta johtaa Aaronin pappeutta, joka palvelee ulkoisissa toimituksissa. 18–20 Melkisedekin pappeus pitää hallussaan kaikkien hengellisten siunauksien avaimia; Aaronin pappeus pitää hallussaan enkelien palveluksen avaimia. 21–38 Ensimmäinen presidenttikunta, kaksitoista ja seitsemänkymmentä muodostavat johtavat koorumit, joiden päätökset tulee tehdä yksimielisesti ja vanhurskaasti. 39–52 Patriarkaalinen järjestys Aadamista Nooaan vahvistetaan. 53–57 Muinaiset pyhät kokoontuivat Aadam-ondi-Ahmaniin, ja Herra ilmestyi heille. 58–67 Kahdentoista tulee saattaa kirkon virkamiehet järjestykseen. 68–76 Piispat palvelevat Israelin yleisinä tuomareina. 77–84 Ensimmäinen presidenttikunta ja kaksitoista muodostavat korkeimman oikeuden kirkossa. 85–100 Pappeusjohtajat johtavat kukin koorumiaan.
LUKU 108
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa joulukuun 26. päivänä 1835 (History of the Church, 2:345). Tämä luku saatiin Lyman Shermanin pyynnöstä. Hänet oli asetettu aikaisemmin ylipapiksi ja seitsenkymmeneksi, ja hän tuli profeetan luokse pyytämään ilmoitusta saadakseen tietää tehtävänsä.
1–3 Lyman Sherman saanut anteeksi syntinsä. 4–5 Hänet luetaan kirkon johtavien vanhinten joukkoon. 6–8 Hänet kutsutaan saarnaamaan evankeliumia ja vahvistamaan veljiään.
LUKU 109
Rukous, joka esitettiin temppelin vihkiäisissä Kirtlandissa Ohiossa maaliskuun 27. päivänä 1836 (History of the Church, 2:420–426). Profeetan kirjoittaman maininnan mukaan tämä rukous annettiin hänelle ilmoituksen kautta.
1–5 Kirtlandin temppeli rakennettiin paikaksi, johon Ihmisen Poika voi tulla. 6–21 Se olkoon rukouksen, paaston, uskon, opin, kirkkauden ja järjestyksen huone ja Jumalan huone. 22–33 Parannusta tekemättömät ihmiset, jotka vastustavat Herran kansaa, saatettakoon häpeään. 34–42 Pyhät lähtekööt voimassa maailmaan kokoamaan vanhurskaita Siioniin. 43–53 Pyhät pelastettakoon niistä kauheuksista, jotka vuodatetaan jumalattomien päälle viimeisinä aikoina. 54–58 Kansakuntia ja kansoja ja kirkkoja valmistettakoon evankeliumia varten. 59–67 Juutalaiset, lamanilaiset ja koko Israel lunastettakoon. 68–80 Pyhät kruunattakoon kirkkaudella ja kunnialla, ja he saakoot iankaikkisen pelastuksen.
LUKU 110
Näkyjä, jotka näytettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle temppelissä Kirtlandissa Ohiossa huhtikuun 3. päivänä 1836 (History of the Church, 2:435–436). Tämä tapahtui sapatinpäivän kokouksessa. Profeetta kirjoitti muistiin merkitsemiensä ilmoitusten esipuheeksi nämä sanat: ”Iltapäivällä avustin muita presidenttejä Herran ehtoollisen jakamisessa seurakunnalle. Saimme sen kahdeltatoista, joiden etuoikeutena oli toimittaa pyhää pöytäpalvelusta tänä päivänä. Suoritettuani tämän palveluksen veljilleni vetäydyin korokkeelle verhojen ollessa alas laskettuina ja kumarruin Oliver Cowderyn kanssa vakavaan ja hiljaiseen rukoukseen. Noustuamme rukouksesta seuraava näky avattiin meille molemmille. ” (History of the Church, 2:435.)
1–10 Herra, Jehova, ilmestyy kirkkaudessa ja hyväksyy Kirtlandin temppelin huoneekseen. 11–12 Mooses ja Elias ilmestyvät kumpikin ja antavat avaimensa ja taloudenhoitokautensa. 13–16 Elia palaa ja antaa taloudenhoitokautensa avaimet, kuten Malakia lupasi.
LUKU 111
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Salemissa Massachusettsissa elokuun 6. päivänä 1836 (History of the Church, 2:465–466). Kirkon johtajat olivat tuolloin raskaissa veloissa palvelutyössä tekemiensä töiden vuoksi. Kuultuaan, että heidän saatavillaan olisi Salemissa suuri rahasumma, profeetta, Sidney Rigdon, Hyrum Smith ja Oliver Cowdery matkustivat sinne Kirtlandista Ohiosta ottamaan selkoa tästä väitteestä sekä saarnaamaan evankeliumia. Veljet saattoivat päätökseen useita kirkon liiketoimia ja saarnasivat jonkin verran. Kun kävi ilmeiseksi, ettei rahaa ollut saatavissa, he palasivat Kirtlandiin. Useat merkittävät taustatekijät kuvastuvat tämän ilmoituksen sanoista.
1–5 Herra pitää huolen palvelijoidensa ajallisista tarpeista. 6–11 Hän kohtelee Siionia armollisesti ja järjestää kaiken palvelijoidensa parhaaksi.
LUKU 112
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Thomas B. Marshille Kirtlandissa Ohiossa heinäkuun 23. päivänä 1837 (History of the Church, 2:499–501). Tämä ilmoitus sisältää Herran sanan Thomas B. Marshille Karitsan kahdestatoista apostolista. Profeetta kirjoittaa, että tämä ilmoitus saatiin päivänä, jona evankeliumia saarnattiin ensimmäisen kerran Englannissa. Thomas B. Marsh oli tuolloin kahdentoista apostolin koorumin presidentti.
1–10 Kahdentoista tulee lähettää evankeliumi ja korottaa varoittava ääni kaikille kansakunnille ja kansoille. 11–15 Heidän tulee ottaa ristinsä, seurata Jeesusta ja ruokkia hänen lampaitaan. 16–20 Ne, jotka ottavat vastaan ensimmäisen presidenttikunnan, ottavat vastaan Herran. 21–29 Pimeys peittää maan, ja ainoastaan ne, jotka uskovat ja ottavat kasteen, pelastuvat. 30–34 Ensimmäisellä presidenttikunnalla ja kahdellatoista on aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden avaimet.
LUKU 113
Vastauksia, jotka profeetta Joseph Smith antoi tiettyihin kysymyksiin Jesajan kirjoituksista maaliskuussa 1838 (History of the Church, 3:9–10).
1–6 Iisain kanto, siitä lähtevä verso ja Iisain juurivesa selitetään. 7–10 Siionin hajotetuilla jäännöksillä on oikeus pappeuteen, ja niitä kutsutaan palaamaan Herran luokse.
LUKU 114
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa huhtikuun 17. päivänä 1838 (History of the Church, 3:23).
1–2 Kirkon virat, jotka ovat sellaisten hallussa, jotka eivät ole uskollisia, annetaan muille.
LUKU 115
Profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa huhtikuun 26. päivänä 1838 annettu ilmoitus, jossa ilmaistaan Jumalan tahto tuon paikan ja Herran huoneen rakentamiseen nähden (History of the Church, 3:23–25). Tämä ilmoitus on osoitettu kirkon johtaville virkamiehille.
1–4 Herra antaa kirkolleen nimen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. 5–6 Siion ja sen vaarnat ovat turva- ja pakopaikkoja pyhille. 7–16 Pyhiä käsketään rakentamaan Herran huone Far Westiin. 17–19 Joseph Smithillä on hallussaan Jumalan valtakunnan avaimet maan päällä.
LUKU 116
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Wight’s Ferryn lähellä paikassa nimeltä Spring Hill Daviessin piirikunnassa Missourissa toukokuun 19. päivänä 1838 (History of the Church, 3:35).
LUKU 117
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa heinäkuun 8. päivänä 1838 William Marksin, Newel K. Whitneyn ja Oliver Grangerin välittömistä tehtävistä (History of the Church, 3:45–46).
1–9 Herran palvelijoiden ei pidä himoita sellaista, mikä on ajallista, sillä mitä on omaisuus Herralle? 10–16 Heidän tulee hylätä pikkusieluisuutensa, niin heidän uhrinsa ovat pyhiä Herralle.
LUKU 118
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa heinäkuun 8. päivänä 1838 vastauksena pyyntöön: ”Osoita meille tahtosi, oi Herra, kahteentoista nähden” (History of the Church, 3:46).
1–3 Herra huolehtii kahdentoista perheistä. 4–6 Kahdentoista vapautuneet paikat täytetään.
LUKU 119
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa heinäkuun 8. päivänä 1838 vastauksena hänen pyyntöönsä: ”Oi Herra! Osoita palvelijallesi, kuinka paljon sinä vaadit kansasi omaisuudesta kymmenyksinä. ” (History of the Church, 3:44.) Kymmenysten lakia sellaisena kuin se nykyisin ymmärretään ei ollut annettu kirkolle ennen tätä ilmoitusta. Ilmaisu kymmenykset juuri lainatussa rukouksessa ja aikaisemmissa ilmoituksissa (64:23; 85:3; 97:11) ei ollut merkinnyt pelkästään kymmenesosaa vaan kaikkia vapaaehtoisia uhrauksia tai lahjoituksia kirkon rahastoihin. Herra oli antanut kirkolle aikaisemmin omaisuuden pyhittämisen ja taloudenhoidon lain, jota jäsenet (pääasiassa johtavat vanhimmat) ryhtyivät noudattamaan tekemällä liiton, jonka oli määrä kestää ikuisesti. Koska monet eivät pystyneet pitämään tätä liittoa, Herra otti sen pois joksikin aikaa ja antoi tilalle kymmenysten lain koko kirkolle. Profeetta kysyi Herralta, kuinka paljon heidän omaisuudestaan hän vaati pyhiin tarkoituksiin. Vastauksena oli tämä ilmoitus.
1–5 Pyhien tulee maksaa ylimääräinen omaisuutensa ja antaa sitten kymmenyksinä kymmenesosa tuloistaan vuosittain. 6–7 Sellainen menettely pyhittää Siionin maan.
LUKU 120
Profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa heinäkuun 8. päivänä 1838 annettu ilmoitus, jossa sanotaan, kuinka edellisessä ilmoituksessa, luvussa 119, mainittua kymmenyksinä lahjoitettua omaisuutta tulee käyttää (History of the Church, 3:44).
LUKU 121
Rukous ja profetioita, jotka profeetta Joseph Smith kirjoitti ollessaan vankina Libertyn vankilassa Missourissa, päivätty maaliskuun 20. päivänä 1839 (History of the Church, 3:289–300). Profeetta useine kumppaneineen oli ollut kuukausia vankilassa. Heidän hallinnollisille ja oikeudellisille viranomaisille osoittamansa anomukset ja vetoomukset eivät olleet tuottaneet heille vapautusta.
1–6 Profeetta vetoaa Herraan kärsivien pyhien puolesta. 7–10 Herra puhuu hänelle rauhaa. 11–17 Kirottuja ovat kaikki ne, jotka nostavat valheellisia rikkomushuutoja Herran kansaa vastaan. 18–25 Heillä ei ole oikeutta pappeuteen, ja heidät tuomitaan. 26–32 Kirkkauden ilmoituksia luvataan niille, jotka kestävät uskollisina. 33–40 Miksi monet ovat kutsuttuja mutta harvat valittuja? 41–46 Pappeutta saa käyttää ainoastaan vanhurskaasti.
LUKU 122
Herran sana profeetta Joseph Smithille hänen ollessaan vankina Libertyn vankilassa Missourissa maaliskuussa 1839 (History of the Church, 3:300–301).
1–4 Maan ääret tulevat kysymään Joseph Smithin nimeä. 5–7 Kaikki hänen vaaransa ja vaivansa antavat hänelle kokemusta ja ovat hänen hyväkseen. 8–9 Ihmisen Poika on laskeutunut kaiken tämän alapuolelle.
LUKU 123
Profeetta Joseph Smithin esittämät pyhien velvollisuudet heidän vainoojiaan kohtaan hänen ollessaan vankina Libertyn vankilassa Missourissa maaliskuussa 1839 (History of the Church, 3:302–303).
1–6 Pyhien tulee koota ja julkaista selvitys kärsimyksistään ja vainoistaan. 7–10 Sama henki, joka muovasi väärät uskontunnustukset, johtaa myös pyhien vainoon. 11–17 Monet kaikkien lahkojen joukossa ottavat vielä vastaan totuuden.
LUKU 124
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Nauvoossa Illinoisissa tammikuun 19. päivänä 1841 (History of the Church, 4:274–286). Pyhiin kohdistuvien lisääntyvien vainojen ja virkamiesten laittomuuksien vuoksi pyhien oli ollut pakko lähteä Missourista. Missourin kuvernöörin Lilburn W. Boggsin lokakuun 27. päivänä 1838 antama hävityskäsky ei ollut jättänyt heille muuta mahdollisuutta (History of the Church, 3:175). Vuonna 1841, jolloin tämä ilmoitus annettiin, pyhät olivat jo rakentaneet Nauvoon kaupungin entisen Commercen kylän paikalle Illinoisiin, ja kirkon keskuspaikka oli perustettu sinne.
1–14 Joseph Smithiä käsketään antamaan vakava julistus evankeliumista Yhdysvaltain presidentille, kuvernööreille ja kaikkien kansakuntien hallitsijoille. 15–21 Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith vanhempi ja eräät muut elävien ja kuolleiden joukossa ovat siunattuja vilpittömyytensä ja hyveidensä vuoksi. 22–28 Pyhiä käsketään rakentamaan Nauvooseen sekä talo muukalaisten majoittamiseksi että temppeli. 29–36 Kasteet kuolleiden puolesta tulee suorittaa temppeleissä. 37–44 Herran kansa rakentaa aina temppeleitä pyhien toimitusten suorittamista varten. 45–55 Pyhien ei tarvitse rakentaa temppeliä Jacksonin piirikuntaan heidän vihollistensa sortotoimien vuoksi. 56–83 Ohjeita Nauvootalon rakentamisesta annetaan. 84–96 Hyrum Smith kutsutaan patriarkaksi ja vastaanottamaan avaimet ja toimimaan Oliver Cowderyn paikalla. 97–122 William Law’lle ja muille annetaan heidän työtään koskevia neuvoja. 123–145 Johtavia ja paikallisia virkamiehiä nimitetään, ja heidän tehtävänsä ja yhteytensä koorumeihin esitetään.
LUKU 125
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Nauvoossa Illinoisissa maaliskuussa 1841 ja joka koski Iowan territoriossa olevia pyhiä (History of the Church, 4:311–312).
1–4 Pyhien tulee rakentaa kaupunkeja ja kokoontua Siionin vaarnoihin.
LUKU 126
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Brigham Youngin talossa Nauvoossa Illinoisissa heinäkuun 9. päivänä 1841 (History of the Church, 4:382). Brigham Young oli tällöin kahdentoista apostolin koorumin presidentti.
1–3 Brigham Youngia kiitetään hänen työstään, eikä hänen tarvitse tulevaisuudessa matkustaa ulkomaille.
LUKU 127
Kirje profeetta Joseph Smithiltä myöhempien aikojen pyhille Nauvooseen Illinoisiin. Kirje sisältää ohjeita kasteesta kuolleiden puolesta. Päivätty Nauvoossa syyskuun 1. päivänä 1842. (History of the Church, 5:142–144.)
1–4 Joseph Smith riemuitsee vainosta ja ahdingosta. 5–12 Kasteista kuolleiden puolesta täytyy pitää kirjaa.
LUKU 128
Profeetta Joseph Smithin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle lähettämä kirje, joka sisältää lisää ohjeita kasteesta kuolleiden puolesta, päivätty Nauvoossa Illinoisissa syyskuun 6. päivänä 1842 (History of the Church, 5:148–153).
1–5 Paikallisten ja johtavien kirjureiden täytyy todistaa kasteiden suorittamisesta kuolleiden puolesta. 6–9 Heidän muistiinmerkintänsä ovat sitovia, ja ne on merkitty kirjoihin maan päällä ja taivaassa. 10–14 Kasteallas on haudan vertauskuva. 15–17 Elia palautti voiman suorittaa kasteita kuolleiden puolesta. 18–21 Kaikki menneiden taloudenhoitokausien avaimet, voimat ja valtuudet on palautettu. 22–25 Ilon ja kirkkauden sanomaa kuulutetaan eläville ja kuolleille.
LUKU 129
Opetuksia, jotka profeetta Joseph Smith esitti Nauvoossa Illinoisissa helmikuun 9. päivänä 1843 ilmaisten kolme tärkeää avainta, joiden avulla palvelevien enkelien ja henkien oikea luonne voidaan erottaa (History of the Church, 5:267).
1–3 Taivaan olentojen ruumis voi olla ylösnoussut tai henkiruumis. 4–9 Avaimet, joiden avulla väliverhon toiselta puolelta tulevat sanansaattajat voidaan tuntea, esitetään.
LUKU 130
Opetuksia, jotka profeetta Joseph Smith esitti Ramusissa Illinoisissa huhtikuun 2. päivänä 1843 (History of the Church, 5:323–325).
1–3 Isä ja Poika voivat ilmestyä henkilökohtaisesti ihmisille. 4–7 Enkelit asuvat selestisessä maailmassa. 8–9 Selestinen maa on oleva suuri urim ja tummim. 10–11 Valkoinen kivi annetaan kaikille, jotka astuvat selestiseen maailmaan. 12–17 Toisen tulemisen ajankohta on pidetty salassa profeetalta. 18-19 Tässä elämässä hankittu äly nousee meidän kanssamme ylösnousemuksessa. 20–21 Kaikki siunaukset tulevat kuuliaisuudesta lakia kohtaan. 22–23 Isällä ja Pojalla on liha- ja luuruumis.
LUKU 131
Opetuksia, jotka profeetta Joseph Smith esitti Ramusissa Illinoisissa toukokuun 16. ja 17. päivänä 1843 (History of the Church, 5:392–393).
1–4 Selestinen avioliitto on välttämätön, jotta ihminen voi päästä korotukseen korkeimmassa taivaassa. 5–6 Se, kuinka ihmiset sinetöidään iankaikkiseen elämään, selitetään. 7–8 Kaikki henki on ainetta.
LUKU 132
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Nauvoossa Illinoisissa ja kirjoitettiin heinäkuun 12. päivänä 1843. Se koskee uutta ja ikuista liittoa, johon sisältyy avioliiton iankaikkisuus sekä monivaimoisuus. (History of the Church, 5:501–507.) Vaikka ilmoitus kirjoitettiin vuonna 1843, historiallisista aikakirjoista ilmenee, että profeetta oli tuntenut tässä ilmoituksessa esitetyt opit ja periaatteet vuodesta 1831 lähtien.
1–6 Korotus saavutetaan uuden ja ikuisen liiton kautta. 7–14 Tuon liiton ehdot esitetään. 15–20 Ihmisistä voi tulla jumalia selestisen avioliiton ja perheyksikön jatkumisen kautta. 21–25 Kapea ja kaita tie johtaa iankaikkisiin elämiin. 26–27 Laki pilkasta Pyhää Henkeä vastaan annetaan. 28–39 Lupaus iankaikkisesta lisääntymisestä ja korotuksesta on annettu profeetoille ja pyhille kaikkina aikoina. 40–47 Joseph Smithille on annettu voima sitoa ja sinetöidä maan päällä ja taivaassa. 48–50 Herra sinetöi hänen korotuksensa hänen päällensä. 51–57 Emma Smithiä neuvotaan olemaan uskollinen ja tosi. 58–66 Monivaimoisuutta säätelevät lait esitetään.
LUKU 133
Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa marraskuun 3. päivänä 1831 (History of the Church, 1:229–234). Tämän ilmoituksen esipuheessa profeetta kirjoitti: ”Tähän aikaan vanhimmat halusivat tietää monia asioita evankeliumin julistamisesta maan asukkaille sekä kokoamisesta; ja voidakseni vaeltaa todellisessa valossa ja saadakseni opetusta korkeudesta minä kysyin marraskuun 3. päivänä 1831 Herralta ja sain seuraavan tärkeän ilmoituksen” (History of the Church, 1:229). Tämä luku lisättiin Opin ja liittojen kirjaan ensin liitteenä, ja myöhemmin sille annettiin lukunumero.
1–6 Pyhiä käsketään valmistautumaan toiseen tulemiseen. 7–16 Kaikkia ihmisiä käsketään pakenemaan Babylonista, tulemaan Siioniin ja valmistautumaan Herran suuren päivän varalle. 17–35 Hän on seisova Siionin vuorella, mantereet tulevat yhdeksi maaksi, ja Israelin kadonneet heimot palaavat. 36–40 Evankeliumi palautettiin Joseph Smithin kautta saarnattavaksi kaikkialla maailmassa. 41–51 Herra tulee kostamaan jumalattomille. 52–56 Se on oleva hänen lunastettujensa vuosi. 57–74 Evankeliumi tulee lähettää maailmaan pelastamaan pyhiä ja jumalattomien tuhoksi.
LUKU 134
Uskon julistus hallitusvallasta ja laeista yleensä, hyväksytty yksimielisellä äänestyksellä kirkon yleiskokouksessa, joka pidettiin Kirtlandissa Ohiossa elokuun 17. päivänä 1835 (History of the Church, 2:247–249). Kirkon johtajat olivat kokoontuneet yhteen harkitsemaan Opin ja liittojen ensimmäisen painoksen ehdotettua sisältöä. Tämä julistus sai tuolloin seuraavat alkusanat: ”Jottei meidän uskoamme maallisista hallitusvalloista ja laeista yleensä tulkittaisi tai ymmärrettäisi väärin, olemme harkinneet hyväksi esittää siitä mielipiteemme tämän kirjan lopussa” (History of the Church, 2:247).
1–4 Hallitusvaltojen tulee ylläpitää omantunnon ja Jumalan palvelemisen vapautta. 5–8 Kaikkien ihmisten tulee tukea hallitusvaltaa sekä osoittaa arvostusta ja kunnioitusta laeille. 9–10 Uskonnollisten yhdyskuntien ei pidä käyttää yhteiskunnallista valtaa. 11–12 Ihmisillä on oikeus puolustaa itseään ja omaisuuttaan.
LUKU 135
Profeetta Joseph Smithin ja hänen veljensä, patriarkka Hyrum Smithin marttyyrikuolema Carthagessa Illinoisissa kesäkuun 27. päivänä 1844 (History of the Church, 6:629–631). Vanhin John Taylor kahdentoista neuvostosta kirjoitti tämän asiakirjan siinä kuvattujen tapahtumien silminnäkijänä.
1–2 Josephin ja Hyrumin marttyyrikuolema Carthagen vankilassa. 3 Profeetan asema julistetaan ylivertaiseksi. 4–7 Heidän viaton verensä todistaa työn totuudellisuudesta ja jumalallisuudesta.
LUKU 136
Herran sana ja tahto, annettu presidentti Brigham Youngin kautta Winter Quartersissa, Israelin leirissä, omaha-heimon alueella Missourin länsirannalla lähellä Council Bluffsia Iowassa (Journal History of the Church [Kirkon päiväkirjahistoria], tammikuun 14. päivä 1847).
1–16 Israelin leirikunnan järjestäminen länteen matkaamista varten selitetään. 17–27 Pyhiä käsketään elämään monien evankeliumin ohjeiden mukaan. 28–33 Pyhien tulisi laulaa, tanssia, rukoilla ja oppia viisautta. 34–42 Profeettoja surmataan, jotta heitä voidaan kunnioittaa ja jumalattomat tuomita.
LUKU 137
Näky, joka annettiin profeetta Joseph Smithille temppelissä Kirtlandissa Ohiossa tammikuun 21. päivänä 1836 (History of the Church, 2:380–381). Tilaisuudessa suoritettiin endaumenttitoimituksia siinä määrin kuin niistä oli siihen mennessä ilmoitettu.
1–6 Profeetta näkee veljensä Alvinin selestisessä valtakunnassa. 7–9 Oppi kuolleiden pelastuksesta ilmoitetaan. 10 Kaikki lapset pelastuvat selestiseen valtakuntaan.
LUKU 138
Näky, joka annettiin presidentti Joseph F. Smithille Salt Lake Cityssä Utahissa lokakuun 3. päivänä 1918. Presidentti Smith ilmoitti avajaispuheessaan kirkon 89. puolivuotiskonferenssissa lokakuun 4. päivänä 1918, että hän oli saanut useita jumalallisia sanomia edeltäneiden kuukausien aikana. Yhden näistä, joka koski Vapahtajan käyntiä vainajien henkien luona hänen ruumiinsa maatessa haudassa, presidentti Smith oli saanut edellisenä päivänä. Se kirjoitettiin muistiin heti konferenssin päättymisen jälkeen. Se esitettiin lokakuun 31. päivänä 1918 ensimmäisen presidenttikunnan neuvonantajille, kahdentoista neuvostolle ja patriarkalle, ja he hyväksyivät sen yksimielisesti.
1–10 Presidentti Joseph F. Smith pohdiskelee Pietarin kirjoituksia ja meidän Herramme käyntiä henkimaailmassa. 11–24 Presidentti Smith näkee vanhurskaat kuolleet kokoontuneina paratiisiin ja Kristuksen palvelutyön heidän keskuudessaan. 25–37 Hän näkee, kuinka evankeliumin saarnaaminen järjestettiin henkien keskuudessa. 38–52 Hän näkee henkimaailmassa Aadamin, Eevan ja monia pyhistä profeetoista, jotka ovat pitäneet henkitilaansa ennen ylösnousemusta vankeutena. 53–60 Nykyajan vanhurskaat kuolleet jatkavat työtään henkien maailmassa.

Virallinen julistus 1

Virallinen julistus 1
Virallinen julistus 2