Reirei ao
Berita aika Tabu
n Ana Ekaretia Iesu Kristo ibukiia aika Itiaki ni Boong aika Kaitira
Kanoana bon Taian Kaotioti ake e Anganaki Iotebwa Timiti, te Burabeti Ma Reitana Tabeua Mai Irouia Naake a Onea Mwina N te Beretitentii n te Ekaretia