Doktrin ak Alyans

Dokrin ak Alyans 

Seksyon 1
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la, te resevwa, pandan yon konferans espesyal pou ansyen yo nan Legliz la, ki te fèt nan Hiram, Ohio, premye Novanm 1831 (History of the Church [Istwa Legliz la], 1:221–224). Li te resevwa anpil revelasyon nan men Senyè a anvan lè sa a, epi konpilasyon revelasyon sa yo pou piblikasyon sou fòm liv te youn nan sijè prensipal ki te pale nan konferans lan. Seksyon sa a reprezante prefas Senyè a pou doktrin yo, alyans yo, ak kòmandman li te bay yo nan dispansasyon sa a.
1–7, Vwa avètisman an se pou tout pèp; 8–16, Apostazi ak mechanste rive anvan Dezyèm Vini an; 17–23, Joseph Smith resevwa apèl pou l retabli verite ak pouvwa Senyè a sou tè; 24–33, Joseph Smith pibliye Liv Mòmon an e li tabli vrè Legliz la; 34–36, P ap gen lapè sou tè a ankò; 37–39, Sonde kòmandman sa yo.
Seksyon 2
Yon ekstrè nan pawòl zanj Mowoni pou Pwofèt Joseph Smith la, pandan Pwofèt la te lakay papa l nan Manchester, New York, nan aswè 21 Septanm 1823 a (History of the Church, 1:12). Mowoni te dènye nan pami yon bann istoryen ki te fè rejis ki devan mond lan jodi a sou fòm Liv Mòmon an. (Konpare Malachi 4:5–6; epi seksyon 27:9; 110:13–16; ak 128:18.)
1, Eli gen pou l revele prètriz la; 2–3, Pwomès papa yo plante nan kè pitit yo.
Seksyon 3
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Harmony, Pennsylvania, an Jiyè 1828, konsènan 116 paj dokiman ki te pèdi, dokiman ki te tradui nan premye pati Liv Mòmon an, ki te rele Liv Leyi a. Kont pwòp volonte pa l, kontre limenm Pwofèt la te kite paj sa yo soti nan men l pou ale nan men Martin Harris, ki te sèvi kòm grefye nan tradiksyon Liv Mòmon an pou yon peryòd brèf. Li te resevwa revelasyon an pa mwayen Ourim ak Toumim nan. (History of the Church, 1:21–23.) (Gade seksyon 10 la tou.)
1–4, Chemen Senyè a se yon wonn etènèl; 5–15, Joseph Smith dwe repanti oubyen l ap pèdi don pou l tradui a; 16–20, Liv Mòmon an vini pou l sove desandan Leyi yo.
Seksyon 4
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou papa l, Joseph Smith, papa a, nan Harmony, Pennsylvania, an Fevriye 1829 (History of the Church, 1:28).
1–4, Sèvis vanyan sove sevitè Senyè a; 5–6, Atribi diven yo kalifye yo pou sèvis la; 7, Yo dwe chèche bagay Bondye yo.
Seksyon 5
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Harmony, Pennsylvania, an Mas 1829, sou demann Martin Harris (History of the Church, 1:28–31).
1–10, Jenerasyon sa a pral resevwa pawòl Senyè a pa lantremiz Joseph Smith; 11–18, Twa temwen pral temwaye konsènan Liv Mòmon an; 19–20, Pawòl Bondye a pral verifye menm jan avèk nan tan lontan; 21–35, Martin Harris kapab repanti e li kapab vin tounen youn nan temwen yo.
Seksyon 6
Revelasyon Joseph Smith ak Oliver Cowdery te resevwa, nan Harmony, Pennsylvania, an Avril 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery te kòmanse travay li kòm grefye nan tradiksyon Liv Mòmon an, 7 Avril 1829. Li te deja resevwa yon manifestasyon diven konsènan verite temwayaj Pwofèt la sou zafè plak ki te gen rejis Liv Mòmon an ekri sou yo a. Pwofèt la te mande Senyè a pa mwayen Ourim ak Toumim nan epi li te resevwa repons sa a.
1–6, Travayè nan jaden Senyè a yo gen sali; 7–13, Pa gen pi gran don pase don sali a; 14–27, Temwayaj konsènan verite a vini pa mwayen pouvwa Lespri a; 28–37, Gade sou Kris la, epi fè byen tout tan.
Seksyon 7
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la ak Oliver Cowdery te resevwa nan Harmony, Pennsylvania, an Avril 1829, lè yo te mande atravè Ourim ak Toumim nan, pou yo konnen si Jan, disip byenneme a te rete nan kò fizik la oubyen si l te mouri. Revelasyon an se yon vèsyon tradui nan rejis Jan te ekri sou papiris la epi kache a (History of the Church, 1:35–36).
1–3, Jan Byenneme a ap viv jistan Senyè a vini; 4–8, Pyè, Jak, ak Jan kenbe kle levanjil la.
Seksyon 8
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Oliver Cowdery, nan Harmony, Pennsylvania, an Avril 1829 (History of the Church, 1:36–37). Pandan l t ap tradui Liv Mòmon an, Oliver ki te kontinye sèvi kòm grefye, ki t ap ekri lè Pwofèt la dikte l, li te vle resevwa don tradiksyon an. Senyè a te bay revelasyon sa a kòm repons pou siplikasyon li an.
1–5, Revelasyon vini pa mwayen pouvwa Sentespri a; 6–12, Konesans konsènan mistè Bondye yo ak pouvwa pou tradui ansyen rejis vini pa mwayen lafwa.
Seksyon 9
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Oliver Cowdery, nan Harmony, Pennsylvania, an Avril 1829 (History of the Church, 1:37–38). Oliver resevwa pou l pasyan ak envitasyon pou l kontan pou l ekri, pou moman sa a, sou dikte tradiktè a, tan pou l ta chèche tradui.
1–6, Gen lòt ansyen rejis ki pou tradui; 7–14, Liv Mòmon an tradui pa mwayen etid epi pa mwayen konfimasyon espirityèl.
Seksyon 10
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Harmony, Pennsylvania, an ete 1828 (History of the Church, 1:20–23). Nan revelasyon sa a Senyè a enfòme Joseph konsènan chanjman moun mechan te fè nan 116 paj dokiman ki te soti nan tradiksyon liv Leyi a, nan Liv Mòmon an. Paj sa yo ki te pèdi nan men Martin Harris, moun yo te konfye fèy yo tanporèman an. (Gade nan antèt seksyon 3 a.) Mechan an te pare plan pou rete tann dezyèm tradiksyon sijè ki nan paj yo te vòlè yo, apre sa pou yo montre diferans chanjman yo te lakòz pou yo kapab diskredite tradiktè a. Malen an te envante plan mechan sa a, epi Senyè a te konnen sa menm pandan Mòmon, ansyen istoryen Nefit la, t ap fè rezime pil plak yo, epi sa parèt nan Liv Mòmon an (gade nan Pawòl Mòmon 1:3–7).
1–26, Satan soulve moun mechan pou kontre travay Senyè a; 27–33, Li chèche detwi nanm lèzòm; 34–52, Levanjil la dwe ale jwenn Lamanit yo ak tout nasyon pa mwayen Liv Mòmon an; 53–63, Senyè a pral tabli Legliz li a ak levanjil li a nan mitan lèzòm; 64–70, Li pral rasanble moun ki repanti yo mete nan Legliz li a epi li pral sove sa ki obeyisan yo.
Seksyon 11
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou frè l la, Hyrum Smith, nan Harmony, Pennsylvania, Me 1829 (History of the Church, 1:39–46). Joseph te resevwa revelasyon sa a pa mwayen Ourim ak Toumim nan kòm repons pou siplikasyon l ak demand li. Sigjesyon History of the Church fè konnen Pwofèt la te resevwa revelasyon sa a apre restorasyon Prètriz Aawon an.
1–6, Travayè nan jaden yo pral gen sali; 7–14, Chèche lasajès, kriye repantans, konfye nan Lespri a; 15–22 respekte kòmandman yo, epi etidye pawòl Senyè a; 23–27, Pa nye lespri revelasyon ak lespri pwofesi; 28–30, Moun yo ki resevwa Kris la, y ap vin tounen pitit Bondye.
Seksyon 12
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Joseph Knight, papa a, nan Harmony, Pennsylvania, Me 1829 (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight te kwè deklarasyon Joseph Smith te fè konsènan plak Liv Mòmon yo ki nan men l yo, ak travay tradiksyon an ki t ap pwogrese lè sa a, epi plizyè fwa, li te bay Joseph Smith ak grefye li a asistans materyèl, ki te pèmèt yo kontinye tradiksyon an. Sou demand Joseph Knight, Pwofèt la te mande Senyè a epi l te resevwa revelasyon an.
1–6, Travayè yo ki nan jaden an dwe jwenn sali; 7–9, Tout moun ki vle epi ki kalifye kapab ede nan travay Senyè a.
Seksyon 13
Òdinasyon Joseph Smith ak Oliver Cowdery nan Prètriz Aawon an bò rivaj Rivyè Susquehanna a, tou pre Harmony, Pennsylvania, 15 Me 1829 (History of the Church, 1:39–42). Òdinasyon an te fèt anba men yon zanj ki te prezante tèt li kòm Jan, menm moun sa a ki te rele Janbatis nan Nouvo Testaman an. Zanj la te esplike li t ap aji sou direksyon Pyè, Jak ak Jan, ansyen apot yo, ki te gen kle pi gran prètriz la, ki te rele Prètriz Mèlkisedèk la. Joseph ak Oliver te resevwa pwomès pou Prètriz Mèlkisedèk la konfere sou yo lè tan an rive. (Gade nan seksyon 27:7, 8, 12.)
Kle ak pouvwa Prètriz Aawon yo tabli.
Seksyon 14
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou David Whitmer, nan Fayette, New York, Jen 1829 (History of the Church, 1:48–50). Fanmi Whitmer a te vin enterese anpil nan tradiksyon Liv Mòmon an. Pwofèt la te tabli yon rezidans lakay Peter Whitmer, papa a, kote l te rete jistan travay tradiksyon an te fini epi dwa ekriven pou liv apre a te asire. Twa nan pitit gason Whitmer yo, yo chak te resevwa yon temwayaj konsènan verite travay la, yo te vin enterese anpil sou zafè devwa endividyèl yo. Revelasyon sa a ak de sa ki vini apre yo (seksyon 15 ak 16) te bay pou reponn yon kesyon pa mwayen Ourim ak Toumim nan. David Whitmer te vin tounen youn nan twa temwen Liv Mòmon an.
1–6, Travayè nan jaden yo ap jwenn sali; 7–8, Lavi etènèl se pi gwo nan kado Bondye yo; 9–11, Kris la te kreye syèl yo ak tè a.
Seksyon 15
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou John Whitmer, nan Fayette, New York, Jen 1829 (History of the Church, 1:50). (Gade nan antèt seksyon 14 la.) Nan mesaj la, Senyè a pale konsènan bagay sèlman John Whitmer ak limenm te konnen. Pi ta, John Whitmer te vin tounen youn nan Ywit Temwen Liv Mòmon yo.
1–2, Ponyèt Senyè a sou tèt tout tè a; 3–6, Preche levanjil la epi sove nanm moun se bagay ki genyen plis valè.
Seksyon 16
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Peter Whitmer, pitit la, nan Fayette, New York, Jen 1829 (History of the Church, 1:51). (Gade nan antèt seksyon 14 la.) Peter Whitmer, pitit la, te vin tounen youn nan Ywit Temwen Liv Mòmon yo.
1–2, Ponyèt Senyè a sou tout tè a; 3–6, Preche levanjil la epi sove nanm moun se bagay ki genyen plis valè.
Seksyon 17
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Oliver Cowdery, David Whitmer, ak Martin Harris nan Fayette, New York, Jen 1829, anvan yo te wè plak grave yo ki te genyen rejis Liv Mòmon an (History of the Church, 1:52–57). Joseph ak grefye li a, Oliver Cowdery te aprann nan tradiksyon plak Liv Mòmon yo, twa temwen espesyal ta pral chwazi (gade nan Etè 5:2–4; 2 Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer, ak Martin Harris te anime avèk yon dezi enspire pou yo vin tounen twa temwen espesyal yo. Pwofèt la te mande Senyè a, epi li te resevwa revelasyon sa a kòm repons pa mwayen Ourim ak Toumim nan.
1–4, Avèk lafwa, twa temwen yo pral wè plak yo ak lòt materyèl sakre yo; 5–9, Kris la bay temwayaj konsènan divinite Liv Mòmon an.
Seksyon 18
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la, Oliver Cowdery, ak David Whitmer te resevwa nan Fayette, New York, Jen 1829 (History of the Church, 1:60–64). Lè Prètriz Aawon an te fin konfere, yo te resevwa pwomès pou Prètriz Mèlkisedèk la (gade nan antèt seksyon 13 la). Kòm repons pou siplikasyon pou konesans sou zafè sa a, Senyè a te bay revelasyon sa a.
1–5, Ekriti yo montre kòman pou edifye Legliz la; 6–8, Mond lanou pouri nan inikite; 9–16, Nanm moun gen anpil valè; 17–25, Pou lèzòm gen sali, yo dwe pran non Kris la sou tèt yo; 26–36, Yo revele apèl ak misyon Douz; 37–39, Oliver Cowdery ak David Whitmer dwe chèche Douz yo; 40–47, Pou lèzòm kapab gen sali, yo dwe repanti, batize, epi respekte kòmandman yo.
Seksyon 19
Revelasyon Joseph Smith te resevwa, nan Manchester, New York, Mas 1830 (History of the Church, 1:72–74). Nan istwa pa li, Pwofèt la prezente l kòm yon «kòmandman Bondye, epi pa yon Kòmandman lòm, pou Martin Harris, li te resevwa nan men moun ki se Letènèl la» (History of the Church, 1:72).
1–3, Kris la gen tout pouvwa; 4–5, Tout moun dwe repanti oubyen soufri; 6–12, Pinisyon etènèl se pinisyon Bondye; 13–20, Kris la te soufri pou tout moun, pou yo pa soufri si yo repanti; 21–28, Preche levanjil repantans la; 29–41, Deklare bon nouvèl yo.
Seksyon 20
Revelasyon konsènan òganizasyon ak gouvènman Legliz la, Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, Avril 1830 (History of the Church, 1:64–70). Anvan l te anrejistre revelasyon sa a, Pwofèt la te ekri, «Nou te resevwa bagay sa a nan men l [Jezikri], pa lantremiz lespri pwofesi ak revelasyon an; ki pa t sèlman ba nou enfòmasyon yo, men tou ki te endike nou jou egzat la, kote dapre volonte l ak kòmandman l, nou dwe òganize Legliz Li a yon fwa ankò sou tè a» (History of the Church, 1:64).
1–16, Liv Mòmon an pwouve divinite travay dènye-jou a; 17–28, Li konfime doktrin kreyasyon yo, chit la, ekspyasyon an, ak batèm nan; 29–37, Li tabli lwa yo ki gouvène repantans, jistifikasyon, sanktifikasyon, ak batèm; 38–67, Li rezime devwa ansyen yo, prèt yo, enstriktè yo, ak dyak yo; 68–74, Li revele devwa manm yo, benediksyon timoun yo, ak fason pou batèm fèt; 75–84, Li bay priyè sentsèn yo ak règ ki endike fason pou moun vin manm Legliz la.
Seksyon 21
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Fayette, New York, 6 Avril 1830 (History of the Church, 1:74–79). Li te resevwa revelasyon sa a nan moman òganizasyon Legliz la, nan menm dat la, lakay Peter Whitmer, papa a. Sis gason, ki te deja batize, te patisipe. Avèk yon vot jeneral, moun sa yo te eksprime volonte yo ak detèminasyon yo pou yo òganize yo, dapre kòmandman Bondye yo (gade nan seksyon 20). Konsa tou yo te vote pou yo aksepte epi pou yo soutni Joseph Smith, pitit la, ak Oliver Cowdery kòm ofisye pou prezide sou Legliz la. Apre sa, Joseph te fè enpozisyon men, pou l te òdone Oliver kòm yon ansyen nan Legliz la, epi Oliver te òdone Joseph menm jan an tou. Apre administrasyon sentsèn nan, Joseph ak Oliver te enpoze men sou chak patisipan pou ba yo Sentespri a epi pou konfimasyon yo chak kòm manm Legliz la.
1–3, Joseph Smith te resevwa apèl kòm vwayan, tradiktè, pwofèt, apot, ak ansyen; 4–8, Pawòl li gide kòz Siyon an; 9–12, Sen yo pral kwè nan pawòl li yo lè l pale pa lantremiz Konsolatè a.
Seksyon 22
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Manchester, New York, Avril 1830 (History of the Church, 1:79–80). Legliz la te resevwa revelasyon sa a kòm konsekans pou kèk moun ki te deja batize epi ki te vle vin manm Legliz la san yo pa rebatize.
1, Batèm se yon nouvo alyans etènèl; 2–4, Se yon moun ki gen otorite ki dwe fè batèm.
Seksyon 23
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Manchester, New York, Avril 1830, pou Oliver Cowdery; Hyrum Smith; Samuel H. Smith; Joseph Smith, papa a; ak Joseph Knight, papa a (History of the Church, 1:80). Kòm rezilta pou volonte onèt ki soti kote senk moun nou te nonmen yo, ki te vle konnen devwa pa yo, Pwofèt la te mande Senyè a epi l te resevwa revelasyon sa a.
1–7, Premye disip sa yo resevwa apèl pou yo preche, egzòte, epi pou yo fòtifie Legliz la.
Seksyon 24
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la ak Oliver Cowdery te resevwa, nan Harmony, Pennsylvania, Jiyè 1830 (History of the Church, 1:101–103). Malgre mwens pase kat mwa te pase depi Legliz la te òganize, pèsekisyon te vin rèd, epi dirijan yo te oblije, akòz sekirite yo, chèche viv prèske nan kache. Yo te resevwa twa revelasyon sa a yo nan moman sa a sa pou fòtifye yo, ankouraje yo, epi pou enstwi yo.
1–9, Joseph Smith resevwa apèl pou l tradui, preche, epi pou l eksplike ekriti yo; 10–12, Oliver Cowdery resevwa apèl pou l preche levanjil la; 13–19, Yo resevwa lalwa ki revele konsènan mirak, malediksyon, konsènan lè yon moun souke pousyè pye l, ale san bous oubyen san sak.
Seksyon 25
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Harmony, Pennsylvania, Jiyè 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Gade nan antèt seksyon 24 la.) Revelasyon sa a manifeste volonte Senyè a konsènan Emma Smith, madanm Pwofèt la.
1–6, Emma Smith, yon dam chwazi, te resevwa apèl pou l ede epi pou l rekonfòte mari l; 7–11, Li te resevwa apèl tou pou l ekri, pou l esplike ekriti yo, epi pou l seleksyone kantik yo; 12–14, Chan moun ki jis yo se yon priyè devan Senyè a; 15–16, Prensip obeyisans yo ki nan revelasyon sa a konsènen tout moun.
Seksyon 26
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la, Oliver Cowdery, ak John Whitmer te resevwa, nan Harmony, Pennsylvania, Jiyè 1830 (History of the Church, 1:104). (Gade nan antèt seksyon 24 la.)
1, Yo resevwa enstriksyon pou yo etidye ekriti yo epi pou yo preche; 2, Lalwa konsantman jeneral la te afime.
Seksyon 27
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Harmony, Pennsylvania, Out 1830 (History of the Church, 1:106–108). Pou preparasyon yon sèvis relijye, kote yo t ap pral administre sentsèn pen ak diven, Joseph te soti pou l achte diven. Li te rankontre avèk yon mesaje diven epi li te resevwa revelasyon sa a, yon pati ladan l te ekri nan lè sa a epi rès la te ekri nan mwa Septanm apre a. Kounyeya, yo itilize dlo angiz diven nan sèvis sentsèn Legliz la.
1–4, Senbòl ki dwe itilize lè moun ap pran sentsèn nan tabli; 5–14, Kris la ak sèvitè l yo ki nan tout dispansasyon dwe pran sentsèn nan; 15–18, Mete tout kiras Bondye a sou nou.
Seksyon 28
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Oliver Cowdery, nan Fayette, New York, Septanm 1830 (History of the Church, 1:109–111). Hiram Page, yon manm Legliz la te gen yon wòch epi li te fè konnen li te resevwa revelasyon gras a èd wòch sa a konsènan konstriksyon Siyon, ak lòd Legliz la. Li te tronpe anpil moun ak pretansyon sa yo, epi li te menm enfliyanse Oliver Cowdery nan yon move fason. Egzateman anvan moman ki te fikse pou yon konferans, Pwofèt la te konsilte Senyè a avèk ensistans sou zafè a, epi li te resevwa revelasyon sa a.
1–7, Joseph Smith gen kle mistè yo, e se sèl limenm ki resevwa revelasyon pou Legliz la; 8–10, Oliver Cowdery dwe preche Lamanit yo; 11–16, Satan te twonpe Hiram Page epi li te ba l fo revelasyon.
Seksyon 29
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan prezans sis ansyen, nan Fayette, New York, Septanm 1830 (History of the Church, 1:111–115). Yo te resevwa revelasyon sa a kèk jou anvan konferans lan, ki te dwe kòmanse 26 Septanm 1830.
1–8, Kris la rasanble moun li chwazi yo; 9–11, L ap vin inogire milenyòm nan; 12–13, Douz yo ap jije tout Izrayèl; 14–21, Siy, fleo, ak dezolasyon pral rive anvan Dezyèm Vini an; 22–28, Dènye rezirèksyon an ak jijman final la vini apre Milenyòm nan; 29–35, Tout bagay yo espirityèl pou Senyè a; 36–39, Yo te chase dyab la ak patizan l yo soti nan syèl la pou yo tante lòm; 40–45, Chit la ak ekspyasyon an pote sali; 46–50, Timoun piti yo rachte pa mwayen ekspyasyon an.
Seksyon 30
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou David Whitmer, Peter Whitmer, pitit la, ak John Whitmer, nan Fayette, New York, Septanm 1830, apre twa jou konferans nan Fayette, men anvan ansyen yo ki nan Legliz la te separe, (History of the Church, 1:115–116). Nan kòmansman, materyèl sa a te pibliye kòm twa revelasyon; Pwofèt la te konbine yo pou fè yo fè yonn pou edisyon Doktrin ak Alyans yo 1835 lan.
1–4, Yo reprimande David Whitmer poutèt li pa t sèvi avèk dilijans; 5–8, Peter Whitmer, pitit la, dwe akonpaye Oliver Cowdery nan yon misyon lakay Lamanit yo; 9–11, John Whitmer resevwa apèl pou l preche levanjil la.
Seksyon 31
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Thomas B. Marsh, Septanm 1830 (History of the Church, 1:115–117). Okazyon an se te imedyatman apre yon konferans Legliz la (gade nan antèt seksyon 30 la). Thomas B. Marsh te batize nan kòmansman mwa a epi yo te òdone l kòm yon ansyen nan Legliz la anvan yo te resevwa revelasyon sa a.
1–6, Thomas B. Marsh resevwa apèl pou l preche levanjil la epi pou l asire byennèt fanmi l; 7–13, Li resevwa konsèy pou l pasyan, pou l priye tout tan, epi pou l suiv Konsolatè a.
Seksyon 32
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Parley P. Pratt ak Ziba Peterson, Oktòb 1830 (History of the Church, 1:118–120). Ansyen yo te gen gwo enterè ak santiman konsènan Lamanit yo, moun Legliz la te aprann konsènan benediksyon ki te predi pou yo a nan Liv Mòmon an. Kòm konsekans, yon priyè te monte devan Senyè a, pou l endike volonte l, pou fè konnen si yo te dwe voye ansyen nan epòk sa a pou ale kote tribi Endyen nan Lwès yo. Revelasyon an te vini.
1–3, Parley P. Pratt ak Ziba Peterson resevwa apèl pou yo preche Lamanit yo epi pou yo akonpaye Oliver Cowdery ak Peter Whitmer, pitit la; 4–5, Yo dwe priye pou konpreyansyon ekriti yo.
Seksyon 33
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Ezra Thayre ak Northrop Sweet, nan Fayette, New York, Oktòb 1830 (History of the Church, 1:126–127). Pandan li t ap anrejistre revelasyon sa a, Pwofèt la te afime «...Senyè a toujou pare pou l enstwi moun ki chèche avèk dilijans, nan lafwa» (History of the Church, 1:126).
1–4, Travayè yo resevwa apèl pou yo deklare levanjil la nan onzyèm èdtan an; 5–6, Legliz la tabli, moun chwazi yo dwe rasanble; 7–10, Repanti, paske wayòm syèl la pre; 11–15, Legliz la bati sou wòk levanjil la; 16–18, Pare pou aparisyon Mesye marye.
Seksyon 34
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Orson Pratt, nan Fayette, New York, 4 Novanm 1830 (History of the Church, 1:127–128). Frè Pratt te gen diznevan lè sa a. Li te konvèti epi l te batize lè l te tande gran frè l la, Parley P. Pratt preche levanjil retabli a pou premye fwa, sis semèn anvan sa. Yo te resevwa revelasyon sa a lakay Peter Whitmer, papa a.
1–4, Moun ki gen lafwa yo vin tounen pitit Bondye pa mwayen Ekspyasyon an; 5–9, Predikasyon levanjil la prepare chemen an pou Dezyèm Aparisyon; 10–12, Pwofesi vini pa mwayen pouvwa Sentespri a.
Seksyon 35
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la ak Sidney Rigdon te resevwa, nan oubyen pre Fayette, New York, Desanm 1830 (History of the Church, 1:128–131). Lè sa a, Pwofèt la te angaje prèske chak jou pou l fè yon tradiksyon Bib la. Tradiksyon an te kòmanse depi nan kòmansman Jen 1830, epi ni Oliver Cowdery epi ni John Whitmer te sèvi kòm grefye. Paske yo te resevwa apèl nan lòt devwa kounyeya, Sidney Rigdon te resevwa apèl sou direksyon diven pou l sèvi kòm grefye Pwofèt la nan travay sa a (gade nan vèsè 20). Kòm prefas nan anrejistreman revelasyon sa a, Pwofèt la te ekri: «An Desanm, Sidney Rigdon te vin soti [nan Ohio] pou l mande Senyè a, epi Edward Partridge te vini avèk li.... Yon ti tan apre de ansyen sa a yo te rive, men sa Senyè a te di» (History of the Church, 1:128).
1–2, Kouman lèzòm kapab devni pitit Bondye; 3–7, Sidney Rigdon resevwa apèl pou l batize moun epi pou l konfere Sentespri a; 8–12, Siy ak mirak akonpli avèk lafwa; 13–16, Sèvitè Senyè a yo pral mache sou nasyon yo avèk pouvwa Lespri a; 17–19, Joseph Smith gen kle mistè yo; 20–21, Moun chwazi yo pral reziste nan jou aparisyon Senyè a; 22–27, Izrayèl pral sove.
Seksyon 36
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Edward Partridge, pre Fayette, New York, Desanm 1830 (History of the Church, 1:131). (Gade nan antèt seksyon 35 la.) Pwofèt la te di konsa Edward Partridge «se te yon modèl pyete, epi li se youn nan gwo gason Senyè a yo» (History of the Church, 1:128).
1–3, Senyè a enpoze men l sou Edward Partridge pa mwayen men Sidney Rigdon; 4–8, Chak gason ki resevwa levanjil la ak prètriz la resevwa apèl pou l ale epi pou l preche.
Seksyon 37
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la ak Sidney Rigdon te resevwa toupre Fayette, New York, nan mwa Desanm 1830 (History of the Church, 1:139). Ladan l, yo te resevwa premye kòmandman an konsènan yon rasanbleman nan dispansasyon sa a.
1–4, Sen yo resevwa apèl pou yo rasanble nan Ohio.
Seksyon 38
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Fayette, New York, 2 Janvye 1831 (History of the Church, 1:140–143). Se te nan okazyon yon konferans Legliz la.
1–6, Kris la te kreye tout bagay ; 7–8, Li nan mitan Sen li yo, ki pral wè l pwochènman; 9–12, Tout kò fizik kòwonpi devan l; 13–22, Li te rezève yon tè pwomiz pou Sen li yo nan tan sa a epi nan letènite; 23–27, Sen yo resevwa kòmandman pou yo tounen yon sèl epi pou youn konsidere lòt kòm frè; 28–29, Yo predi lagè; 30–33, Sen yo dwe resevwa pouvwa ki soti anlè epi pou y ale pami tout nasyon yo; 34–42, Legliz la resevwa kòmandman pou yo pran swen pòv yo ak moun ki nan bezwen yo epi pou yo chèche richès letènite yo.
Seksyon 39
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou James Covill, nan Fayette, New York, 5 Janvye 1831 (History of the Church, 1:143–145). James Covill ki te yon pastè Batis pandan karantan, li te fè alyans avèk Senyè a pou l obeyi nenpòt kòmandman Senyè a ta ba li pa lantremiz Joseph, Pwofèt la.
1–4, Sen yo gen pouvwa pou yo vin tounen pitit Bondye; 5–6, Lè moun resevwa levanjil la, yo resevwa Kris la; 7–14, James Covill resevwa kòmandman pou l batize epi pou l travay nan jaden Senyè a; 15–21, Sèvitè Senyè a yo dwe preche levanjil la anvan dezyèm aparisyon an; 22–24, Moun ki resevwa levanjil la, yo pral rasanble nan tan sa a epi nan letènite.
Seksyon 40
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la ak Sidney Rigdon te resevwa, nan Fayette, New York, Janvye 1831 (History of the Church, 1:145). Anvan anrejistreman revelasyon sa a, Pwofèt la te ekri, «Kòm James Covill te rejte pawòl Senyè a, epi li te retounen nan ansyen prensip li yo, ak moun li yo, Senyè a te bay mwen menm ak Sidney Rigdon revelasyon sa a» (History of the Church, 1:145).
1–3, Lakrent pèsekisyon yo ak atansyon pou bagay mond lan lakòz moun rejte levanjil la.
Seksyon 41
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Legliz la, nan Kirtland, Ohio, 4 Fevriye 1831 (History of the Church, 1:146–147). Branch Legliz la ki nan Kirtland nan t ap ogmante rapid rapid an kantite lè sa a. Pou prefas revelasyon sa a, Pwofèt la te ekri, «Manm [yo]...t ap fòse pou yo fè volonte Bondye, nan nivo yo te konnen l la, malgre kèk nosyon etranj ak fo lespri te fofile vin nan pami yo...[epi] Senyè a te bay Legliz la bagay sa a» (History of the Church, 1:146–147).
1–3, Ansyen yo pral gouvène Legliz la avèk lespri revelasyon; 4–6, Vrè disip yo pral resevwa epi yo pral respekte lalwa Senyè a; 7–12, Yo nonmen Edward Partridge kòm yon evèk pou Legliz la.
Seksyon 42
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland Ohio, 9 Fevriye 1831 (History of the Church, 1:148–154). Pwofèt la te resevwa l nan prezans douz ansyen, kòm akonplisman pwomès Senyè a te fè anvan pou l ba yo «lalwa» a nan Ohio (gade nan seksyon 38:32). Pwofèt la presize revelasyon sa a kòm yon revelasyon ki «anbrase lalwa Legliz la» (History of the Church, 1:148).
1–10, Ansyen yo resevwa apèl pou yo preche levanjil la, pou yo batize moun ki konvèti yo, epi pou yo bati Legliz la; 11–12, Yo dwe resevwa apèl epi yo dwe òdone yo epi yo dwe ansenye prensip levanjil yo ki nan ekriti yo; 13–17, Yo dwe ansenye epi yo dwe pwofetize avèk pouvwa Lespri a; 18–29, Sen yo resevwa kòmandman pou yo pa touye, pou yo pa manti, pou yo pa anvi, pou yo pa fè adiltè, oubyen pou yo pa pale mal kont lòt moun; 30–39, Lalwa ki gouvène konsekrasyon pwopriyete yo tabli; 40–42, Bondye kondane lògèy ak parès; 43–52, Moun malad yo dwe geri pa mwayen enpozisyon men epi avèk lafwa; 53–60, Ekriti yo gouvène Legliz la epi yo dwe pwoklame devan mond lan; 61–69, Plas Nouvo Jerizalèm nan ak mistè wayòm nan yo pral revele; 70–73, Pwopriyete ki konsakre yo dwe itilize pou sipòte ofisye Legliz yo; 74–93, Lalwa ki gouvène fònikasyon, adiltè, touye moun, vòlè, ak konfesyon peche yo tabli.
Seksyon 43
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, an Fevriye 1831 (History of the Church, 1:154–156). Nan epòk sa a kèk moun te twouble kèk manm legliz avèk fo pretansyon yo kòm revelatè. Pwofèt la te mande Senyè a epi l te resevwa kominikasyon sa a pou ansyen yo nan Legliz la. Premye pati a pale sou regleman Legliz la; dezyèm pati a gen avètisman ansyen yo dwe bay tout nasyon sou tè a.
1–7, Revelasyon ak kòmandman yo vini sèlman pa lantremiz moun ki lonmen an; 8–14, Sen yo sanktifye lè yo aji avèk tout sentete devan Senyè a; 15–22, Yo voye ansyen yo pou yo kriye repantans epi pou yo prepare lèzòm pou gran jou Senyè a; 23–28, Senyè a rele lèzòm avèk pwòp vwa pa li epi pa mwayen fòs nati a; 29–35, Milenyòm nan pral rive epi Satan pral mare.
Seksyon 44
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la ak Sidney Rigdon te resevwa, nan Kirtland, Ohio, nan finisman Fevriye 1831 (History of the Church, 1:157). Yon fason konfòm avèk rekòmandasyon ki tabli a, Legliz la fikse pou yon konferans fèt bonè nan mwa Jen apre a.
1–3, Ansyen yo dwe rasanble nan konferans; 4–6, Yo dwe òganize dapre lalwa peyi a epi yo dwe pran swen pòv yo.
Seksyon 45
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Legliz la, nan Kirtland, Ohio, 7 Mas 1831 (History of the Church, 1:158–163). Kòm prefas pou rejis revelasyon sa a, Pwofèt la di: «Nan nivo sa a Legliz la ye a...anpil fo rapò...ak istwa moun fou, te pibliye...epi yo te sikile,...pou anpeche moun enfòme son travay la, oubyen anbrase lafwa a...Men, pou lajwa Sen yo,...M te resevwa bagay sa a» (History of the Church, 1:158).
1–5, Kris la se avoka nou kote Papa a; 6–10, Levanjil la se yon mesaje pou prepare chemen an devan Senyè a; 11–15, Senyè a te resevwa Enòk ak frè l yo pou tèt pa l; 16–23, Kris la revele siy aparisyon li a menm jan li te bay yo sou Mòn Oliv yo; 24–38, Levanjil la pral retabli, tan Janti yo pral akonpli, epi yon dezolasyon maladi pral kouvri tè a; 39–47, Siy, mèvèy, ak Rezirèksyon an pral akonpaye Dezyèm Aparisyon an; 48–53, Kris la pral kanpe sou Mòn Oliv yo, epi Jwif yo pral wè mak ki nan men l ak pye l yo; 54–59, Senyè a pral renye pandan Milenyòm nan; 60–62, Pwofèt la resevwa enstriksyon pou l kòmanse tradiksyon Nouvo Testaman an, kote Bondye pral fè nou konnen enfòmasyon ki enpòtan; 63–75, Sen yo resevwa kòmandman pou yo rasanble epi pou yo bati Nouvo Jerizalèm nan, kote moun pral soti nan tout nasyon pou vini.
Seksyon 46
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Legliz la, nan Kirtland, Ohio, 8 Mas 1831 (History of the Church, 1:163–165). Nan kòmansman Legliz la, yon modèl presi pa t ko devlope pou dirije sèvis Legliz la. Sepandan yon koutim pou admèt sèlman manm Legliz ak envestigatè ki sensè nan reyinyon sentsèn yo ak lòt asanble Legliz la te vin' yon jan jeneral. Revelasyon sa a eksprime volonte Senyè a konsènan fason pou gouvène epi fason pou dirije reyinyon yo.
1–2, Ansyen yo dwe dirije reyinyon yo jan Sentespri a gide yo; 3–6, Yo pa dwe refize moun k ap chèche verite sensèman nan sèvis sentsèn yo; 7–12, Mande Bondye epi chèche don Lespri yo; 13–26, Yo site kèk nan don Lespri yo; 27–33, Dirijan Legliz yo resevwa pouvwa pou yo konnen don Lespri yo.
Seksyon 47
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, nan dat 8 Mas 1831 (History of the Church, 1:166). Anvan lè sa a, Oliver Cowdery te sèvi kòm istoryen ak grefye Legliz la. John Whitmer pa t chèche yon apèl kòm istoryen, men, yo te mande l pou l sèvi nan domèn sa a, li te di l ap obeyi volonte Senyè a nan zafè sa a. Li te deja sèvi kòm sekretè Pwofèt la, nan anrejistre anpil nan revelasyon Pwofèt la te resevwa nan zòn Fayette, New York la.
1–4, Yo chwazi John Whitmer pou l redije istwa Legliz la epi pou l ekri pou Pwofèt la.
Seksyon 48
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, Mas 1831 (History of the Church, 1:166–167). Pwofèt la te mande Senyè a ki kalte aranjman pou yo fè pou yo kapab gen tè pou Sen yo tabli. Se te yon sijè enpòtan an rapò ak deplasman manm Legliz yo soti nan lès Etazini, pou ale rasanble nan Ohio lè y ap obeyi ak kòmandman Senyè a (gade nan seksyon 37:1–3; 45:64).
1–3, Sen nan Ohio yo dwe pataje tè yo avèk frè yo; 4–6, Sen yo dwe achte tè, bati yon vil, epi suiv konsèy ofisye k ap prezide yo.
Seksyon 49
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Sidney Rigdon, Parley P. Pratt, ak Leman Copley, nan Kirtland, Ohio, Mas 1831 (History of the Church, 1:167–169). Leman Copley te anbrase levanjil la, men, li te toujou kenbe kèk nan ansèyman Shakers yo (Sosyete Kwayan Inifye nan Dezyèm Aparisyon Kris la), gwoup kote li te manm anvan an. Kèk nan kwayans Shakers yo fè konnen dezyèm aparisyon Kris la te deja fèt epi l te parèt sou fòm yon fanm, Ann Lee; batèm nan dlo pa t konsidere kòm esansyèl; manje vyann kochon te konsidere espesyalman kòm defandi, epi anpil moun pa t manje okenn vyann; epi yon lavi selibatè te konsidere pi gran pase maryaj. Kòm prefas pou revelasyon sa a, Pwofèt la te ekri, «Pou m kapab genyen [yon] konpreyansyon ki pi pafè sou sijè a, m te mande Senyè a epi m te resevwa bagay sa a» (History of the Church, 1:167). Revelasyon an kontredi kèk nan kwayans prensipal gwoup Shakers la. Frè ki te site pi wo yo te pran yon kopi revelasyon an pote nan kominote Shakers yo (pre Cleveland, Ohio) epi yo te li l an antye ba yo, men yo te rejte l.
1–7, Moun p ap konnen jou ak lè aparisyon Kris la jistan l vini; 8–14, Lèzòm dwe repanti, kwè nan levanjil la, epi obeyi òdonans yo pou yo gen sali; 15–16, Se Bondye ki òdone maryaj; 17–21, Bondye apwouve pou moun manje vyann; 22–28, Siyon pral pwospere epi Lamanit yo pral fleri tankou yon flè woz anvan dezyèm aparisyon an.
Seksyon 50
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, Me 1831 (History of the Church, 1:170–173). Pwofèt la deklare kèk nan ansyen yo pa t konprann manifestasyon diferan lespri yo ki gaye sou tè a, epi li te resevwa revelasyon sa a kòm repons demand li te fè konsènan sijè sa a. Swadizan fenomèn espirityèl te kouran pami manm yo; kèk nan manm yo te fè konnen yo te resevwa vizyon ak revelasyon.
1–5, Anpil fo lespri gaye sou tè a; 6–9, Malè pou ipokrit yo ak moun ki retranche nan Legliz la; 10–14, Ansyen yo dwe preche levanjil la avèk Lespri a; 15–22, Lespri a dwe klere ni predikatè yo ni moun k ap koute yo; 23–25, Yon bagay ki pa edifye moun pa soti nan Bondye; 26–28, Moun ki fidèl yo posede tout bagay; 29–36, Bondye reponn priyè moun ki pirifye yo; 37–46, Kris la se Bon Bèje a ak Wòch Izrayèl la.
Seksyon 51
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Thompson, Ohio, 1831 (History of the Church, 1:173–174). Lè sa a, Sen yo ki t ap deplase soti nan eta lès yo te kòmanse rive nan Ohio, epi li te vin nesesè pou fè aranjman definitif pou enstalasyon yo. Kòm aktivite sa a te patikilyèman responsablite ofis evèk la, Evèk Edward Partridge te chèche enstriksyon sou sijè a, epi Pwofèt la te mande Senyè a.
1–8, Yo lonmen Edward Partridge pou regilarize entandans ak pwopriyete yo; 9–12, Sen yo dwe fè tranzaksyon ki onèt epi moun dwe trete yo menm jan an; 13–15, Yo dwe gen yon magazen evèk epi yo dwe òganize pwopriyete yo dapre lalwa Senyè a; 16–20, Ohio dwe tounen yon kote pou rasanbleman tanporè.
Seksyon 52
Revelasyon Joseph Smit, Pwofèt la te resevwa, pou ansyen yo ki nan Legliz la, nan Kirtland, Ohio, 7 Jen 1831 (History of the Church, 1:175–179). Yon konferans te fèt nan Kirtland, ki te kòmanse 3 epi ki te fini 6 Jen. Nan konferans sa a premye òdinasyon ofisièl nan ofis gran prèt la te fèt, yo te dekouvri manifestasyon kèk fo lespri ki desevan epi yo te reprimande yo.
1–2, Konferans apre a te gen pou l fèt nan Missouri; 3–8, Kèk ansyen te chwazi pou yo kapab vwayaje ansanm; 9–11, Ansyen yo dwe ansenye sa apot yo ak pwofèt yo te ekri; 12–21, Moun Lespri a klere, yo pote fwi louwanj ak lasajès; 22–44, Anpil ansyen te chwazi pou y ale preche levanjil la pandan y ap vwayaje ale nan Missouri pou konferans la.
Seksyon 53
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Algernon Sidney Gilbert, nan Kirtland, Ohio, Jen 1831 (History of the Church, 1:179–180). Sou demand Sidney Gilbert, Pwofèt la te mande Senyè a ki travay ak apèl Frè Gilbert nan Legliz la.
1–3, Apèl ak eleksyon Sidney Gilbert nan Legliz la se pou l òdone kòm yon ansyen; 4–7, Li dwe sèvi kòm yon jeran evèk tou.
Seksyon 54
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou Newel Knight, nan Kirtland, Ohio, Jen 1831 (History of the Church, 1:180–181). Manm legliz yo ki nan branch Thompson, Ohio a te divize sou kesyon konsènan konsekrasyon pwopriyete. Egoyis ak avaris te prezan, epi Leman Copley te vyole alyans li te fè pou l konsakre gwo fèm li a kòm yon plas pou eritaj Sen yo ki t ap soti nan Colesville, New York. Ezra Thayre te mele nan opozisyon an tou. Kòm konsekans, Newel Knight (branch prezidan ki nan Thompson nan) ak lòt ansyen te vini kote Pwofèt la pou yo mande kouman pou yo fè. Pwofèt la te mande Senyè a epi l te resevwa revelasyon sa a. (Gade seksyon 56, ki se suit sijè a.)
1–6, Sen yo dwe respekte alyans levanjil la pou yo kapab jwenn mizèrikòd; 7–10, Yo dwe pasyan nan tribilasyon.
Seksyon 55
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou William W. Phelps, nan Kirtland, Ohio, Jen 1831 (History of the Church, 1:184–186). William W. Phelps, yon enprimè ak fanmi l te fèk rive nan Kirtland, epi Pwofèt la te chèche enfòmasyon kònsènan li nan men Senyè a.
1–3, W. W. Phelps te resevwa apèl epi yo chwazi l pou l batize, pou l òdone kòm ansyen, epi pou l preche levanjil la; 4, Li dwe ekri yon liv pou timoun yo ki nan lekòl Legliz la tou; 5–6, Li dwe vwayaje ale nan Missouri, ki se zòn travay li a.
Seksyon 56
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, Jen 1831 (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, ki te lonmen pou l vwayaje ale nan Missouri avèk Thomas B. Marsh (gade nan seksyon 52:22), pa t kapab kòmanse misyon l lè Thomas B. Marsh te pare. Ansyen Thayre pa t prè pou l pati nan vwayaj la poutèt li te mele nan yon pwoblèm nan Thompson, Ohio, (gade nan antèt seksyon 54 la). Senyè a te bay Pwofèt la revelasyon sa a kòm repons sou zafè a.
1–2, Sen yo dwe pran kwa yo epi suiv Senyè a pou yo kapab jwenn sali; 3–13, Senyè a kòmande epi l revoke, epi moun ki dezobeyisan yo retranche; 14–17, Malè pou moun rich ki pa vle ede moun pòv yo, epi malè pou moun pòv ki pa gen kè brize yo; 18–20, Moun pòv ki gen kè pwòp yo beni, paske yo pral eritye tè a.
Seksyon 57
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Siyon, Jackson County, Missouri, 20 Jiyè 1831 (History of the Church, 1:189–190). An akò avèk kòmandman Senyè a (seksyon 52), ansyen yo te vwayaje soti nan Kirtland ale nan Missouri avèk anpil eksperyans varye ak kèk opozisyon. Pandan l ap kontanple eta Lamanit yo ak mank sivilizasyon yo, mank rafinman yo, ak mank relijyon pami pèp la an jeneral, Pwofèt la te di byen fò: «Ki lè dezè a ap fleri tankou yon flè woz? Ki lè Siyon ap bati nan laglwa li, epi ki kote tanp ou a pral kanpe, kote tout nasyon yo pral vini nan dènye jou yo? (History of the Church, 1:189). Kòm konsekans, li te resevwa revelasyon sa a.
1–3, Independence, Missouri, se plas pou Vil Siyon an ak tanp la; 4–7, Sen yo dwe achte tè epi yo dwe resevwa eritaj nan zòn sa a; 8–16, Sidney Gilbert dwe tabli yon magazen, W. W. Phelps dwe vin tounen yon enprimè, epi Oliver Cowdery dwe emprime materyèl pou piblikasyon an.
Seksyon 58
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Siyon, Jackson County, Missouri, 1 Out 1831 (History of the Church, 1:190–195). Nan premye jou Saba a apre Pwofèt la ak gwoup li a te fin rive nan Jackson County, Missouri, yo te fè yon sèvis relijye epi de manm te batize. Pandan semèn sa a, kèk nan Sen ki soti nan Colesville yo ak nan branch Thompson nan ak kèk lòt moun te rive (gade nan seksyon 54). Anpil moun te dispoze pou yo aprann volonte Senyè a konsènan tèt pa yo nan nouvo plas rasanbleman an.
1–5, Moun ki pèsevere nan tribilasyon ap kouwone avèk laglwa; 6–12, Sen yo dwe pare yo pou maryaj Ti Mouton an ak soupe Senyè a; 13–18, Evèk yo se jij nan Izrayèl; 19–23, Sen yo dwe obeyi lalwa peyi a; 24–29, Lèzòm ta dwe itilize lib abit yo pou yo fè byen; 30–33, Senyè a kòmande epi l revoke; 34–43, Pou yo repanti, lèzòm dwe konfese epi abandone peche yo; 44–58, Sen yo dwe achte eritaj yo epi rasanble nan Missouri; 59–65, Levanjil la dwe preche pou chak kreyati.
Seksyon 59
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Siyon, Jackson County, Missouri, 7 Out 1831 (History of the Church, 1:196–201). Anvan l te anrejistre revelasyon sa a, Pwofèt la te ekri konsènan tè Siyon an avèk deskripsyon, kote pèp la te rasanble lè sa a. Tè a te konsakre jan Senyè a te mande yo a, epi anplasman pou tanp ki ta pral bati a te konsakre. Senyè a fè kòmandman sa yo espesyalman pou yo aplike pou Sen Siyon yo.
1–4, Sen fidèl nan Siyon yo ap beni; 5–8, Yo dwe renmen Senyè a, yo dwe sèvi l epi yo dwe respekte kòmandman l yo; 9–19, Lè yo sanktifye jou Senyè a, Sen yo beni tanporèlman epi espirityèlman; 20–24, Moun ki jis yo resevwa pwomès lapè nan mond sa a ak lavi etènèl nan mond ki pral vini an.
Seksyon 60
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Jackson County, Missouri, 8 Out 1831 (History of the Church, 1:201–202). Nan okazyon sa a, ansyen yo te lonmen pou retounen nan lès yo te vle konnen kouman pou yo fè epi ki wout epi nan ki fason yo te dwe vwayaje.
1–9, Ansyen yo dwe preche levanjil la nan asanble mechan yo; 10–14, Yo pa dwe gaspiye tan yo, ni antere talan yo; 15–17, Yo dwe lave pye yo kòm yon temwayaj kont moun ki rejte levanjil la.
Seksyon 61
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, bò rivaj Rivyè Missouri a, McIlwaine's Bend, 12 Out 1831 (History of the Church, 1:202–205). Lè yo t ap retounen ale Kirtland, Pwofèt la ak dis ansyen te vwayaje desann sou Rivyè Missouri a nan kannòt. Nan twazyèm jou vwayaj la, yo te eksperimante anpil danje. Nan yon vizyon Ansyen William W. Phelps te fè gwo lajounen, li te wè destriktè a ki t ap sikile avèk pouvwa sou sifas dlo yo.
1–12, Senyè a dekrete anpil destriksyon sou dlo yo; 13–22, Jan te modi dlo yo epi destriktè a sikile sou sifas yo; 23–29, Gen moun ki gen pouvwa pou yo kòmande dlo yo; 30–35, Ansyen yo dwe vwayaje de pa de pou yo preche levanjil la; 36–39, Yo dwe prepare pou vini Pitit Gason Lòm nan.
Seksyon 62
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, sou rivaj Rivyè Missouri a nan Chariton, Missouri, 13 Out 1831 (History of the Church 1:205–206). Nan jou sa a, Pwofèt la ak gwoup li a ki te sou wout Independence pou ale Kirtland, te rankontre plizyè ansyen ki te sou wout yo pou y ale nan peyi Siyon an, epi, apre bèl salitasyon, li te resevwa revelasyon sa a.
1–3, Temwayaj yo anrejistre nan syèl la; 4–9, Ansyen yo dwe vwayaje pou yo preche dapre jijman yo epi dapre jan Lespri a dirije yo.
Seksyon 63
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la resevwa nan Kirtland, Ohio nan finisman Out 1831 (History of the Church, 1:206–211). Pwofèt la, Sidney Rigdon ak Oliver Cowdery te rive nan Kirtland 27 Out, soti nan vizit yo a nan Missouri. Nan prefas anrejistreman revelasyon sa a, Pwofèt la te ekri, «Nan premye moman Legliz la, moun te gen anpil anksyete pou jwenn pawòl Senyè a konsènan chak sijè ki te konsène sali nou nan nenpòt fason; epi kòm tè Siyon an te objektif ki te pi enpòtan nou te genyen, m te mande Senyè a plis enfòmasyon sou rasanbleman Sen yo, sou zafè achte tè a, ak lòt bagay» (History of the Church, 1:207).
1–6, Yon jou kòlè pral vini sou mechan yo; 7–12, Siy vini pa mwayen lafwa; 13–19, Moun ki adiltè nan kè yo pral nye lafwa a epi yo pral jete yo nan lak dife a; 20, fidèl yo pral resevwa yon eritaj sou tè a ki pral transfigire; 21, Tout istwa evènman sou Mòn Transfigirasyon an pat ankò revele nèt; 22–23, moun ki obeyisan yo resevwa mistè wayòm nan; 24–31, Moun dwe achte eritaj nan Siyon; 32–35, Senyè a dekrete lagè epi mechan touye mechan; 36–48, Sen yo dwe rasanble nan Siyon epi yo dwe bay lajan pou bati l; 49–54, Benediksyon yo asire pou fidèl yo nan Dezyèm vini an, nan Rezirèksyon an, epi pandan Milenyòm nan; 55–58, Se yon jou avètisman; 59–66, Moun ki itilize non Senyè a san otorite, yo pran l anven.
Seksyon 64
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou ansyen yo ki nan Legliz la, nan Kirtland, Ohio, 11 Septanm 1831 (History of the Church, 1:211–214). Pwofèt la te prepare pou l demanaje ale nan Hiram, Ohio, pou l renouvle travay li nan tradiksyon Bib la, tradiksyon li te mete sou kote pandan l te nan Missouri. Yon gwoup frè ki te gen kòmandman pou yo vwayaje ale nan Siyon (Missouri) te angaje seryezman nan fè preparasyon pou yo pati an Oktòb. Nan tan okipasyon sa a, yo te resevwa revelasyon an.
1–11, Sen yo gen kòmandman pou youn padone lòt, pou yon pi gwo peche pa rete nan yo; 12–22, Yo dwe mennen moun ki pa repanti yo devan Legliz la; 23–25, Yon moun ki peye ladim, li p ap boule nan vini Senyè a; 26–32, Senyè a te avèti sen yo kont dèt; 33–36, Moun ki rebèl yo pral retranche soti nan Siyon; 37–40, Legliz la pral jije nasyon yo; 41–43, Siyon pral pwospere.
Seksyon 65
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Hiram, Ohio, Oktòb 1831 (History of the Church, 1:218). Pwofèt la te deziye revelasyon sa, kòm yon priyè.
1–2, Bondye bay lòm sou tè a kle wayòm li a, epi kòz levanjil la pral triyonfe; 3–6, Wayòm milenyòm syèl la pral vini pou l mete ansanm avèk wayòm Bondye a sou tè a.
Seksyon 66
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Orange, Ohio, 25 Oktòb 1831 (History of the Church, 1:219–221). Se te premye jou yon konferans enpòtan. Kòm prefas revelasyon sa a, Pwofèt la te ekri, «Sou demand William E. McLellin, m te mande Senyè a, epi m te resevwa bagay sa a» (History of the Church, 1:220).
1–4, Alyans etènèl la se plenitid levanjil la; 5–8, Ansyen yo dwe preche, temwaye, epi rezone avèk pèp la; 9–13, Sèvis ministè ki fidèl asire yon eritaj lavi etènèl.
Seksyon 67
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Hiram, Ohio, Novanm 1831 (History of the Church, 1:224–225). Okazyon an te yon konferans espesyal, epi yo t ap anvizaje pibliye revelasyon yo Pwofèt la te deja resevwa nan men Senyè a (gade nan antèt seksyon 1 an). Yo te deside pou Oliver Cowdery ak John Whitmer pote maniskri revelasyon yo nan Independence, kote W. W. Phelps t ap pibliye yo kòm yon Liv Kòmandman. Anpil nan frè yo te rann temwayaj solanèl pou fè konnen revelasyon yo ki te konpile pou piblikasyon lè sa a, te gade vrè, jan Sentespri ki te vide sou yo a te temwaye. Pwofèt la te fè konnen, apre l te fin resevwa revelasyon ki nan seksyon 1 an, te gen kèk konvèsasyon negatif konsènan langaj ki te itilize nan revelasyon yo. Revelasyon sa a te vini apre sa.
1–3, Senyè a tande priyè ansyen yo epi l voye je sou yo; 4–9, Li bay moun ki pi saj yo defi pou yo double nan pi piti revelasyon li yo; 10–14, Lespri a pral chanje ansyen ki fidèl yo epi yo pral wè figi Bondye.
Seksyon 68
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Hiram, Ohio, Novanm 1831, sou demand Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, ak William E. McLellin (History of the Church, 1:227–229). Malgre revelasyon sa a te bay kòm repons pou siplikasyon pou Senyè a te fè konnen panse l konsènan non ansyen yo, pi fò nan revelasyon an se pou tout Legliz la.
1–5, Lè Sentespri a anime ansyen yo, pawòl yo se ekriti; 6–12, Ansyen yo dwe preche epi batize moun, epi siy pral suiv vrè kwayan yo; 13–24, Premyene yo ki pami pitit gason Aawon yo kapab sèvi kòm Evèk Prezidan an (ki vle di, kenbe kle prezidans la kòm evèk) sou direksyon Premye Prezidans la; 25–28, Paran yo resevwa kòmandman pou yo ansenye pitit yo levanjil la; 29–35, Sen yo dwe obsève Saba a, yo dwe travay avèk dilijans epi yo dwe priye.
Seksyon 69
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Hiram, Ohio, Novanm 1831 (History of the Church, 1:234–235). Yo te apwouve rasanbleman revelasyon yo ki te planifye pou piblikasyon pwochen nan konferans espesyal 1 Novanm nan. Jou 3 Novanm, yo te ajoute revelasyon sa a ki parèt kòm seksyon 133 epi yo te rele l yon diplis. Sou direksyon konferans la, yo te lonmen Oliver Cowdery pou l pote orijinal revelasyon ki te rasanble a ak kòmandman yo nan Independence, Missouri, pou yo enprime l. Li te gen pou l pote lajan yo te rasanble tou pou bati legliz Missouri a. Kòm chemen vwayaj li a t ap kondi l nan yon chemen prèske dezole pou ale nan fontyè a li te bezwen, yon konpayon vwayaj.
1–2, John Whitmer dwe akonpaye Oliver Cowdery ale Missouri; 3–8, Li dwe preche tou, epi koleksyone, anrejistre, epi ekri enfòmasyon istorik.
Seksyon 70
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, 12 Novanm 1831 (History of the Church, 1:235–237). Istwa Pwofèt la te ekri a fè konnen te gen kat konferans espesyal ki te fèt depi, premye pou rive 12 Novanm. Nan dènye asanble sa yo, yo te konsidere gran enpòtans Liv Kòmandman yo, ki te vin rele Doktrin ak Alyans yo; epi Pwofèt la fè referans ak li kòm «fondasyon Legliz la nan dènye jou yo, epi yon benefis pou mond lan, pou montre Bondye te konfye lòm kle mistè wayòm Sovè nou an» (History of the Church, 1:235).
1–2, Responsablite bay pou pibliye revelasyon yo; 6–13, Moun k ap travay nan bagay espirityèl yo diy pou pozisyon an; 14–18, Sen yo dwe egal nan bagay tanporèl.
Seksyon 71
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la ak Sidney Rigdon te resevwa, nan Hiram, Ohio, 1 Desanm 1831 (History of the Church, 1:238–239). Pwofèt la te kontinye tradui Bib la avèk Sidney Rigdon kòm grefye l jistan yo te resevwa revelasyon sa a, nan yon epòk yo te mete l sou kote tanporèman pou yo te kapab akonpli enstriksyon ki te ladan l yo. Frè yo te resevwa kòmandman pou yo ale preche pou yo kapab diminye santiman negatif ki te devlope kont Legliz la kòm rezilta piblikasyon kèk atik sou jounal Ezra Booth yon aposta te ekri.
1–4, Senyè a voye Joseph Smith ak Sidney Rigdon pwoklame levanjil la; 5–11, ènmi Sen yo pral tonbe nan konfizyon.
Seksyon 72
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, 4 Desanm 1831 (History of the Church, 1:239–241). Plizyè ansyen ak manm legliz la te rasanble pou yo aprann devwa yo epi pou yo edifye plis nan ansèyman Legliz la. Seksyon sa a se yon adisyon de revelasyon yo te resevwa menm jou. Vèsè 1 jiska 8 fè konnen apèl Newel K. Whitney kòm evèk. Senyè a te aple l epi yo te òdone l, apre sa yo te resevwa vèsè 9 jiska vèsè 26, ki te bay enfòmasyon adisyonèl konsènan devwa evèk la.
1–8, Ansyen yo dwe rann evèk la rapò sou responsablite yo; 9–15, Evèk la jere magazen an epi l pran swen pòv yo ak moun ki nan bezwen yo; 16–26 Evèk yo dwe sètifye diyite ansyen yo.
Seksyon 73
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la ak Sidney Rigdon te resevwa, nan Hiram, Ohio, 10 Janvye 1832 (History of the Church, 1:241–242). Depi nan premye pati mwa Desanm ki te pase a, Pwofèt la ak Sidney te angaje nan preche, epi nan fason sa a, anpil bagay te akonpli pou diminye move santiman ki t ap leve kont legliz la (gade nan antèt seksyon 71 la).
1–2, Ansyen yo dwe kontinye preche; 3–6, Joseph Smith ak Sidney Rigdon dwe kontinye tradui Bib la jistan l fini.
Seksyon 74
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Hiram, Ohio, Janvye 1832 (History of the Church, 1:242). Pwofèt la ekri: «Sito m te resevwa pawòl sa yo nan men Senyè a [D&A 73], m te kòmanse tradiksyon ekriti yo, epi m te travay anpil jistan anvan konferans la, ki te dwe kòmanse 25 Janvye. Pandan peryòd sa a m te resevwa bagay sa a tou, kòm yon eksplikasyon pou Premye Epit la pou Korentyen Chapit 7, vèsè 14» (History of the Church, 1:242).
1–5, Pòl konseye Legliz nan epòk li a pou yo pa kenbe lalwa Moyiz la; 6–7, Timoun piti yo sen epi yo sanktifye pa mwayen Ekspyasyon an.
Seksyon 75
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Amherst, Ohio, 25 Janvye 1832 (History of the Church, 1:242–245). Okazyon an te yon konferans ki te fikse anvan sa. Nan konferans sa a, yo te soutni Joseph Smith epi li te òdone kòm Prezidan Gran Prètriz la. Gen kèk ansyen ki te rankontre difikilte pou yo fè moun konprann mesaj yo a, epi yo te vle aprann plis detay konsènan devwa imedyat yo. Yo te resevwa revelasyon sa a.
1–5, Ansyen ki fidèl yo ki preche levanjil la ap jwenn lavi etènèl; 6–12, Priye pou ou resevwa konsolatè a, ki ansenye tout bagay; 13–22, Ansyen yo pral chita nan jijman kont moun ki rejte mesaj yo a; 23–36, Fanmi misyonè yo dwe resevwa èd nan men Legliz la.
Seksyon 76
Yon vizyon Joseph Smith, Pwofèt la ak Sidney Rigdon te resevwa nan Hiram, Ohio, 16 Fevriye 1832 (History of the Church, 1:245–252). Pou fè prefas anrejistreman vizyon sa a, Pwofèt la te ekri: «Lè m te retounen soti nan konferans Amherst la, m te rekòmanse tradiksyon ekriti yo. Nan ansyen revelasyon yo, li te vizib pou wè, moun te wete nan Bib la anpil pwen enpòtan ki touche sali lòm, oubyen yo te pèdi anvan Bib la te konpile. Li te evidan, dapre rès verite ki te rete nan Bib la, si Bondye rekonpanse chak moun dapre zèv yo fè nan kò fizik la, mo ‹Syèl› la, jan l te parèt kòm kay etènèl Sen yo, dwe genyen plis pase yon sèl wayòm. Konsa,...pandan nou t ap tradui Levanjil St. Jan an, mwen menm ak Ansyen Rigdon te fè vizyon sa a» (History of the Church, 1:245). Se apre Pwofèt la te fin tradui Jan 5:29 li te resevwa vizyon sa.
1–4, Senyè a se Bondye; 5–10, Mistè wayòm yo pral revele pou tout fidèl yo; 11–17, Tout moun pral leve nan rezirèksyon moun ki jis yo oubyen moun ki pa jis yo; 18–24, Abitan ki nan anpil mond yo se pitit gason ak pitit fi Bondye pa mwayen ekspyasyon Jezikri a; 25–29, Yon zanj Bondye te tonbe epi l te vin tounen dyab la; 30–49, Pitit gason pèdisyon yo soufri danasyon etènèl; tout lòt moun pral gen yon degre sali; 50–70, Laglwa ak rekonpans èt egzalte yo nan wayòm selès la dekri; 71–80, Moun ki pral eritye wayòm terès yo dekri; 81–113, Pozisyon moun ki nan laglwa telès, terès ak selès yo eksplike; 114–119, Moun ki fidèl yo kapab wè epi yo kapab konprann mistè yo ki nan wayòm Bondye a avèk pouvwa Lespri Sen an.
Seksyon 77
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Hiram, Ohio, Mas 1832 (History of the Church, 1:253–255). Pwofèt la te ekri, «An koneksyon avèk tradiksyon ekriti yo, m te resevwa eksplikasyon sa a konsènan Apokalips Sen Jan la» (History of the Church, 1:253).
1–4, Bèt yo gen lespri epi yo ap rete nan bonè etènèl sou yon tè imòtèl; 5–7, Tè sa a gen yon egzistans tanporèl pou 7.000 ane; 8–10, Anpil zanj restore levanjil la epi yo administre sou tè a; 11, sèlman 144.000 mil yo; 12–14, Kris la pral vini nan kòmansman setyèm mil ane yo; 15, De pwofèt pral leve pou nasyon Jwif la.
Seksyon 78
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Hiram, Ohio, Mas 1832 (History of the Church, 1:255–257). Senyè a te bay Joseph Smith lòd nan objektif pou l tabli yon magazen pou moun pòv yo. Se pa t toujou dezirab pou mond lan konnen idantite moun Senyè a adrese nan revelasyon yo; konsa, nan piblikasyon revelasyon sa a ak lòt revelasyon konsa, non frè yo pa t site. Kòm li pat nesesè ankò pou kache non moun yo, non reyèl yo te ekri ant parantèz. Paske pa gen nesesite vital jodi a pou kontinye avèk non sekrè yo, non reyèl yo itilize jan yo parèt nan liv la.
1–4, Sen yo dwe òganize epi yo dwe tabli yon magazen; 5–12, Si yo itilize pwopriyete yo avèk lasajès, sa ap mennen nan sali; 13–14, Legliz la dwe endepandan anba pouvwa terès yo; 15–16, Michèl (Adan) sèvi sou direksyon Sen an (Kris la); 17–22, Moun ki fidèl yo beni, paske y ap eritye tout bagay.
Seksyon 79
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Hiram, Ohio, Mas 1832 (History of the Church, 1:257).
1–4, Jared Carter resevwa apèl pou l preche levanjil la pa lantremiz Konsolatè a.
Seksyon 80
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Hiram, Ohio, Mas 1832 (History of the Church, 1:257).
1–5, Stephen Burnett ak Eden Smith aple pou yo preche nenpòt kote yo chwazi.
Seksyon 81
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Hiram, Ohio, Mas 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams resevwa apèl kòm gran prèt ak konseye nan Prezidans Gran Prètriz la. Rejis istorik yo montre, lè yo te resevwa revelasyon sa a, nan Mas 1832, revelasyon an te aple Jesse Gause nan ofis konseye pou Joseph Smith nan Prezidans la. Sepandan lè l pa t kontinye nan yon fason konsistan nan ofis sa a, apèl la te Vin transfere sou Frederick G. Williams. Revelasyon an (ki date Mas 1832) ta dwe konsidere kòm yon pa nan direksyon ofisyèl òganizasyon Premye Prezidans lan, presizeman apèl pou ofis kòm konseye nan òganizasyon sa a epi l eksplike diyite chaj sa a. Frè Gause te sèvi pou yon tan, men, li te ekskominye nan Legliz la an Desanm 1832. Frè Williams te òdone nan ofis presize a 18 Mas, 1833.
1–2, Se Premye Prezidans lan ki toujou kenbe kle wayòm nan; 3–7, Si Frederick G. Williams fidèl nan ministè li a, l ap gen lavi etènèl.
Seksyon 82
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Jackson County, Missouri, 26 Avril 1832 (History of the Church, 1:267–269). Se nan okazyon yon konsèy jeneral Legliz la, kote yo te soutni Joseph Smith, Pwofèt la, kòm Prezidan Gran Prètriz la, nan ofis sa yo te deja lonmen l, pandan yon konferans gran prèt yo, ansyen yo, ak manm yo, nan Amherst, Ohio, 25 Janvye 1832 (gade nan antèt Seksyon 75 la). Anvan sa, yo te konn itilize fo non nan piblikasyon revelasyon sa a pou kache idantite moun ki lonmen yo (gade nan antèt Seksyon 78 la).
1–4, Kote moun resevwa anpil, y ap mande l anpil; 5–7, Tenèb kouvri mond lan; 8–13, Senyè a anba obligasyon lè nou fè sa li di; 14–18, Siyon dwe grandi nan bèlte ak sentete; 19–24, Chak moun ta dwe chèche enterè pwochen l.
Seksyon 83
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Independence, Missouri, 30 avril 1832 (History of the Church, 1:269–270). Pwofèt la te resevwa revelasyon sa a pandan l te chita nan konsèy avèk frè l yo.
1–4, Fi ak timoun gen dwa pou mari yo ak papa yo sipòte yo; 5–6, Vèv ak òfelen gen dwa pou Legliz la sipòte yo.
Seksyon 84
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, 22 ak 23 Septanm 1832 (History of the Church, 1:286–295). Pandan Mwa Septanm nan, èldè yo te kòmanse retounen soti nan misyon yo nan eta lès yo pou yo bay rapò travay yo. Sepandan yo te ansanm nan moman lajwa sa yo te resevwa kominikasyon sa a. Pwofèt la te deklare se yon revelasyon sou prètriz la.
1–5, Nouvo Jerizalèm nan ak tanp la pral bati nan Missouri; 6–7, Liy prètriz la depi nan Moyiz lajis nan Adan; 18–25, Pi gran prètriz la gen kle konesans Bondye; 26–32, Pi piti prètriz la gen kle administrasyon zanj yo ak levanjil preparatwa a; 33–44, Lèzòm jwenn lavi etènèl pa mwayen sèman ak alyans prètriz la; 45–53, Lespri Kris la klere lèzòm, epi mond lan rete nan peche; 54–61; Sen yo dwe temwaye konsènan bagay sa yo yo resevwa a; 62–76, Yo dwe preche levanjil la, epi siy ap vini apre; 77–91, Ansyen yo dwe ale san bous oubyen san sak, epi Senyè a ap pran swen yo; 92–97, Epidemi ak malediksyon ap rete tann moun ki rejte levanjil la; 98–102, yo resevwa nouvo chan redanmsyon Siyon an; 103–110, Se pou chak moun kanpe nan pwòp ofis li epi pou l travay nan pwòp apèl pa li; 111–120, Sèvitè Senyè a yo dwe pwoklame abominasyon ki soti ran dezolasyon dènye jou yo.
Seksyon 85
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Kirtland, Ohio, 27 Novanm 1832 (History of the Church, 1:298–299). Seksyon sa a se yon ekstrè nan lèt Pwofèt la te voye bay W. W. Phelps, ki te abite nan Independence, Missouri. Se te yon repons pou kesyon konsènan Sen ki te demenaje ale nan Siyon yo, menm ki pa t resevwa eritaj yo dapre lòd ki te tabli nan Legliz la.
1–5, Konsekrasyon se kondisyon nou resevwa eritaj nan Siyon; 6–12, Yon moun pisan ak djanm pral bay sen yo eritaj yo nan Siyon.
Seksyon 86
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Kirtland, Ohio, 6 Desanm 1832 (History of the Church, 1:300). Pwofèt la te resevwa revelasyon sa a pandan l t ap revize epi korije maniskri tradiksyon Bib la.
1–7, Senyè a bay siyifikasyon parabòl ble ak move zèb la; 8–11, Li eksplike benediksyon prètriz la pou moun ki eritye legal yo dapre fizik la.
Seksyon 87
Revelasyon ak pwofesi sou lagè, Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, 25 Desanm 1832 (History of the Church, 1:301–302). Li te resevwa seksyon sa a nan yon epòk frè yo t ap reflechi epi yo t ap rezone sou esklavaj Afriken sou kontinan Ameriken an ak esklavaj pitit lèzòm yo nan tout mond lan.
1–4, Prediksyon lagè ant Eta Nò yo ak Eta Sid yo; 5–8, Anpil kalamite pral tonbe sou moun ki sou tè a.
Seksyon 88
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Kirtland, Ohio, 27 Desanm 1832 (History of the Church, 1:302–312). Pwofèt la te deziye l kòm «‹fèy oliv la›...ki te soti nan Pyebwa Paradi a, mesaj lapè Senyè a ba nou an» (History of the Church, 1:316). Nan rejis istorik yo, sanble Pwofèt la te resevwa yon pòsyon nan revelasyon sa a 27 ak 28 Desanm 1832 ak 3 Janvye 1833.
1–5, Sen ki fidèl yo resevwa Konsolatè sa a, ki se pwomès lavi etènèl; 6–13, Se avèk Limyè Kris la tout bagay kontwole epi gouvène; 14–16, Rezirèksyon an vini pa mwayen Redanmsyon an; 17–31, Obeyisans lalwa selès, lalwa terès, oubyen lalwa telès prepare lèzòm pou wayòm ak laglwa respektif sa yo; 32–35, Moun ki vle rete nan peche ap toujou rete sal; 36–41, Se avèk lalwa tout wayòm yo dirije; 42–45, Bondye te bay yon lalwa pou tout bagay; 46–50, Lòm pral konprann menm Bondye; 51–61, Parabòl moun ki te voye sèvitè l yo nan jaden an epi ki te vizite yo youn apre lòt la; 62–73, Pwoche pre Senyè a epi n ap wè figi li; 74–80, Sanktifye tèt nou epi ansenye youn lòt doktrin wayòm nan; 81–85, Chak moun ki te avèti dwe avèti pwochen l; 86–94, Siy, chanjman nan eleman yo, ak zanj ap prepare chemen an pou aparisyon Senyè a; 95–102, Twonpèt zanj la rele mò yo dapre lòd yo; 103–116, Twonpèt zanj la pwoklame retablisman levanjil la, chit Babilòn nan, ak batay Bondye ki gran an; 117–126, Chèche aprann, etabli yon kay pou Bondye (yon tanp), epi abiye tèt nou avèk lyen charite a; 127–141, Lòd Lekòl Pwofèt yo tabli, ansanm avèk òdonans lavman pye a.
Seksyon 89
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, 27 Fevriye 1833 (History of the Church, 1:327–329). Kòm konsekans pou frè yo ki t'ap itilize tabak nan reyinyon yo, pwofèt la te rete ap medite sou sitiyasyon an; apre, li te mande Senyè a sou sa. Revelasyon sa a nou konnen kòm Pawòl Sajès la, te vini. Twa premye vèsè yo te ekri odepa kòm yon entwodiksyon enspire, ak yon deskripsyon Pwofèt la te fè.
1–9, Itilizasyon diven, bwason fò, tabak, ak bwason cho, aboli; 10–17, Fèy, fwi, vyann, ak grenn se bagay ki fèt pou sèvi lòm ak animal yo; 18–21, Obeyisans nan lalwa levanjil la, ansanm avèk Pawòl Sajès la, pote benediksyon tanporèl ak espirityèl.
Seksyon 90
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Kirtland, Ohio, 8 Mas 1833 (History of the Church, 1:329–331). Revelasyon sa a se kontinyasyon etap nan etablisman Premye Prezidans la (gade nan antèt seksyon 81 an); kòm konsekans, konseye ki mansyone yo te òdone nan jou ki te 18 Mas 1833 a.
1–5, Kle wayòm yo konfye nan men Joseph Smith epi pa lantremiz limenm, nan men Legliz la; 6–7, Sidney Rigdon ak Frederick G. Williams dwe sèvi nan Premye Prezidans la; 8–11, Levanjil la dwe preche pou nasyon Izrayèl yo, pou Janti yo, ak Jwif yo, pou chak moun tande l nan lang pa li; 12–18, Joseph Smith ak konseye l yo dwe tabli Legliz la avèk lòd; 19–37, Senyè a konseye plizyè endividi pou yo mache dwat epi pou yo sèvi nan wayòm li a.
Seksyon 91
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Kirtland, Ohio, 9 Mas 1833 (History of the Church, 1:331–332). Nan epòk sa a, Pwofèt la te angaje nan tradiksyon Ansyen Testaman an. Li te rive nan ansyen ekriti ki rele Apokrif la, li te mande Senyè a epi l te resevwa enstriksyon sa a.
1–3 Apokrif la prèske toutafè byen tradui, men li gen anpil esplikasyon ki soti nan men lèzòm ki pa verite; 4–6, Li profitab pou moun Lespri a klere.
Seksyon 92
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Kirtland, Ohio, 15 Mas 1833 (History of the Church, 1:333). Revelasyon an dirije sou Frederick G. Williams, ki te lonmen dènyèman kòm konseye nan Premye Prezidans la.
1–2, Senyè a bay yon kòmandman ki gen relasyon avèk admisyon lòd ini an.
Seksyon 93
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, 6 Me 1833 (History of the Church, 1:343–346).
1–5, Tout moun ki fidèl pral wè Senyè a; 6–18, Jan te rann temwayaj pou fè konnen Pitit Gason Bondye a te mache lagras sou lagras jistan li te resevwa laglwa Papa a toutantye; 19–20, Moun fidèl ki mache lagras sou lagras, pral resevwa l tou toutantye; 21–22, Moun ki fèt pa lantremiz Kris la yo se Legliz Premyene a; 23–28, Kris la te resevwa yon totalite verite toutantye, epi lòm kapab fè menm jan an tou avèk obeyisans; 29–32, Lòm te nan kòmansman an avèk Bondye; 33–35, Eleman yo etènèl, epi lòm kapab resevwa yon totalite lajwa toutantye nan Rezirèksyon an; 36–37, Laglwa Bondye se entèlijans; 38–40, Timoun yo inosan devan Bondye poutèt redanmsyon Kris la; 41–53, Frè k ap dirije yo resevwa kòmandman pou yo tabli fanmi yo nan lòd.
Seksyon 94
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, 6 Me 1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, ak Jared Carter lonmen kòm komite pou konstriksyon Legliz la.
1–9, Senyè a bay yon kòmandman ki gen relasyon avèk konstriksyon yon kay pou travay Prezidans la; 10–12, Yon kay pou enprime dwe bati; 13–17, Kèk eritaj deziye.
Seksyon 95
Revelasyon Joseph Smith Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, 1 Janvye 1833 (History of the Church, 1:350–352). Revelasyon sa a se kontinyasyon direksyon diven pou bati kay adorasyon ak enstriksyon, espesyalman kay Senyè a (gade nan 88:119–136 ak seksyon 94).
1–6, Sen yo chatye poutèt yo pa bati kay Senyè a; 7–10, Senyè a vle itilize kay li a pou dote pèp li a avèk pouvwa ki soti anwo; 11–17, Kay la dwe dedye kòm yon plas pou adorasyon epi pou lekòl Apot yo.
Seksyon 96
Revelasyon Joseph Smith Pwofèt la te resevwa, ki montre lòd vil oubyen pye Siyon an nan Kirtland, Ohio, 4 Jen 1833, kòm yon egzanp pou sen ki nan Kirtland yo (History of the Church, 1:352–353). Okazyon sete nan yon konferans gran prèt, epi sijè santral yo t ap anvizaje a se itilizasyon sèten tè, ki te pote non French Farm, legliz la te posede pre Kirtland. Kòm konferans la pa t kapab dakò avèk kiyes ki pou pran responsabilite jaden an yo, tout moun te dakò pou yo mande Senyè a konsènan sijè a.
1, Pye Siyon ki nan Kirtland nan dwe vin ranfòse; 2–5, Evèk la dwe divize eritaj yo pou Sen yo; 6–9, John Johnson dwe vin yon manm nan lòd ini an.
Seksyon 97
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, 2 Out 1833 (History of the Church, 1:400–402). Revelasyon sa a patikilyèman okipe zafè Sen Siyon yo ki nan Jackson County, Missouri, kòm repons pou demand Pwofèt la te fè Senyè a pou ba li enfòmasyon. Nan epòk sa a nan Missouri, manm legliz yo te soumèt anba pèsekisyon grav, epi nan 23 Jiyè 1833, yo te fòse yo siyen yon akò pou yo kite Jackson County.
1–2, Anpil nan Sen Siyon yo (Jackson County, Missouri) beni poutèt fidelite yo; 3–5, Parley P. Pratt jwenn konpliman pou travay li nan lekòl Siyon an; 6–9, Moun ki obsève alyans yo, Senyè a aksepte yo; 10–17, Yon kay dwe bati nan Siyon, kote moun ki gen kè pi pral wè Bondye; 18–21, Siyon se moun ki gen kè pi; 22–28, Siyon ap echape anba afliksyon Senyè a si l fidèl.
Seksyon 98
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio 6 Out 1833 (History of the Church, 1:403–406). Revelasyon sa a te vini kòm konsekans pèsekisyon kont Sen yo nan Missouri. Sete natirèl pou Sen nan Missouri yo, ki te soufri fizikman epi ki te pèdi pwopriyete yo, ta gen yon tandans pou yo goumen epi pou yo vanje. Se poutèt sa, Senyè a te bay revelasyon sa a. Malgre kèk nouvèl konsènan pwoblèm nan Missouri a te rive kote Pwofèt la nan Kirtland (anviwon 1,400 desan kilomèt distans), se revelasyon ki pou ta fè l konnen gravite sitiyasyon an.
1–3, Afliksyon Sen yo pral pou byen yo; 4–8, Sen yo dwe aksepte lalwa konstitisyon peyi a; 9–10, Yo ta dwe sipòte moun ki onèt, saj, epi ki bon pou gouvène peyi a; 11–15, Moun ki bay lavi yo pou kòz Senyè a pral gen lavi etènèl; 16–18, Renonse ak lagè epi pwoklame lapè; 19–22, Sen yo ki nan Kirtland yo resevwa repwòch ak kòmandman pou yo repanti; 23–32, Senyè a revele lalwa li ki gouvène pèsekisyon ak afliksyon ki enpoze sou pèp li a; 33–38, Lagè jistifye sèlman lè Senyè a kòmande l; 39–48, Sen yo dwe padone ènmi yo, epi ènmi yo ap chape anba vanjans Senyè a si yo repanti.
Seksyon 99
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pou John Murdock, Out 1832, nan Hiram, Ohio. Malgre edisyon Doktrin ak Alyans yo ki te kòmanse an 1876 te enskri revelasyon sa a kòmsi sete nan Kirtland, Out 1833, edisyon ki te fèt anvan an ak lòt rejis istorik sètifye enfòmasyon ki apwopriye a.
1–8, John Murdock resevwa apèl pou l pwoklame levanjil la, epi moun ki resevwa l yo resevwa Senyè a epi y ap jwenn mizèrikòd.
Seksyon 100
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la ak Sidney Rigdon te resevwa, nan Perrysburg, New York, 12 Oktòb 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Paske de frè yo te ale lwen fanmi yo pandan plizyè jou, yo te enkyete pou fanmi yo.
1–4, Joseph ak Sidney dwe preche levanjil la pou sali nanm yo; 5–8, Y ap resevwa nan lè a menm kisa pou yo di; 9–12, Sidney dwe vin yon pòtpawòl epi Joseph dwe vin yon revelatè epi l dwe vin pisan nan temwayaj; 13–17, Senyè a pral leve yon pèp ki pi, epi moun ki obeyisan ap sove.
Seksyon 101
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, 16 Desanm 1833 (History of the Church, 1:458–464). Nan epòk sa a Sen ki te rasanble nan Missouri yo t ap soufri anba anpil pèsekisyon. Popilas la te chase yo deyò lakay yo nan Jackson County; epi kèk nan Sen yo te eseye tabli kò yo nan Van Buren County, men pèsekisyon an te suiv yo. Gwoup prensipal Sen yo te nan Clay County, Missouri nan epòk sa a. Te gen anpil menas lanmò kont moun ki te manm legliz la. Pèp la te pèdi mèb nan ki te nan kay yo, rad, bèt gadinaj, ak lòt pwopriyete; epi anpil nan jaden yo te detwi.
1–8, Sen yo aflije epi yo chatye poutèt transgresyon yo; 9–15, Endiyasyon Senyè a pral tonbe sou nasyon yo, men, pèp li a pral rasanble epi li pral konsole; 16–21, Siyon ak pye li yo pral tabli; 22–31, Nati lavi pandan milenyòm nan tabli; 32–42, Sen yo pral beni epi yo pral rekonpanse lè sa a; 43–62, Parabòl moun ki nòb la ak pye oliv la siyifi pwoblèm ak redanmsyon Siyon; 63–75, Sen yo dwe kontinye rasanble; 76–80, Senyè a tabli Konstitisyon Etazini an; 81–101, Sen yo dwe ensiste pou sipòte grèv, dapre parabòl fi a ak jij ki pa jis la.
Seksyon 102
Rapò òganizasyon premye gran konsèy Legliz la, nan Kirtland, Ohio, 17 Fevriye 1834 (History of the Church, 2:28–31). Se Èldè Oliver Cowdery ak Èldè Orson Hyde ki te redije premye rapò yo. De jou apre, Pwofèt la te korije rapò yo, gran konsèy la te li yo, epi konsèy la te aksepte yo. Vèsè 30 jouk nan 32, ki gen rapò avèk Konsèy Douz, se Pwofèt Joseph Smith ki te ajoute yo an 1835 lè l te prepare seksyon sa a pou piblikasyon nan Doktrin ak Alyans yo.
1–8, Yon gran konsèy lonmen pou rezoud difikilte ki leve nan legliz la; 9–18, Yo resevwa direksyon pou fè jijman; 19–23, Prezidan konsèy la pran desizyon an; 24–34, Direksyon pou rele moun nan jijman tabli.
Seksyon 103
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, 24 Fevriye 1834 (History of the Church, 2:36–39). Yo te resevwa revelasyon sa a apre Parley P. Pratt ak Lyman Wight te soti nan Missouri pou vin pran konsèy nan men Pwofèt la konsènan sekou ak restorasyon pou Sen yo sou tè pa yo nan Jackson County.
1–4, Poukisa Senyè a kite moun pèsekite Sen ki nan Jackson County yo; 5–10, Sen yo ap ranpòte viktwa si yo respekte kòmandman yo; 11–20, Redanmsyon Siyon pral vini avèk pouvwa, epi Senyè a prale devan pèp li a; 21–28, Sen yo dwe rasanble nan Siyon, epi moun ki bay lavi yo pral jwenn li ankò; 29–40, Anpil nan frè yo resevwa apèl pou yo òganize Kan Siyon an epi pou yo ale nan Siyon; Yo gen pwomès viktwa si yo fidèl.
Seksyon 104
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, 23 Avril 1834, konsènan lòd ini an, oubyen lòd Legliz la pou benefis pòv yo (History of the Church, 2:54–60). Sete nan okazyon yon reyinyon konsèy Premye Prezidans la ak lòt gran prèt yo, kote yo te konsidere bezwen tanporèl imedyat pòv yo. Lòd ini ki nan Kirtland nan te gen pou l defèt pou yon tan epi pou l reòganize, epi pwopriyete yo, kòm responsablite te dwe divize ant manm yo ki nan lòd la.
1–10, Sen yo ki transgrese kont lòd inifye a ap modi; 11–16, Senyè a pran swen Sen li yo nan pwòp fason pa l; 17–18, Lalwa levanjil gouvène swen pòv yo; 19–46, Responsablite ak benediksyon plizyè nan frè yo deziye; 47–53, Lòd ini ki nan Kirtland nan ak lòd ki nan Siyon an dwe fonksyone separeman; 54–66, Fon sakre Senyè a tabli pou enprime ekriti yo; 67–77, Fon jeneral lòd ini a dwe administre sou konsantman jeneral; 78–86, Moun ki nan lòd ini yo dwe peye tout dèt yo, epi Senyè a ap delivre yo anba esklavaj finansye.
Seksyon 105
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, sou Fishing River, Missouri, 22 Jen 1834 (History of the Church, 2:108–111). Vyolans popilas la te ogmante kont Sen yo nan Missouri, epi gwoup ki òganize nan anpil peyi te deklare entansyon yo pou yo detwi pèp la. Pwofèt la te soti nan Kirtland alatèt yon gwoup ki te rele Kan Siyon, ki te pote rad ak povizyon. Pandan gwoup sa a te kanpe sou Fishing River, Pwofèt la te resevwa revelasyon an.
1–5 Siyon pral bati an konfòmite avèk lalwa selès; 6–13, Redanmsyon Siyon an ranvwaye pou yon ti tan; 14–19, Senyè a pral mennen batay Siyon yo; 20–26, Sen yo dwe gen lasajès epi yo pa dwe vante tèt yo konsènan gran zèv lè yo rasanble; 27–30, Yo dwe achte tè nan Jackson ak nan lòt peyi alantou; 31–34, Ansyen yo dwe resevwa yon dotasyon nan kay Senyè a nan Kirtland; 35–37, Sen ki aple epi ki sanktifye yo tou pral sanktifye; 38–41, Sen yo dwe leve yon anblsèm lapè devan mond la.
Seksyon 106
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Kirtland, Ohio, 25 Novanm 61834 (History of the Church, 2:170–171). Revelasyon sa a pwente sou Warren A. Cowdery, yon gran frè Oliver Cowdery.
1–3, Warren A. Cowdery aple kòm yon ofisye prezidan lokal; 4–5, Dezyèm vini an p ap anpòte pitit limyè yo tankou yon vòlè; 6–8, Gwo benediksyon vini apse sèvis fidèl nan Legliz la.
Seksyon 107
Revelasyon sou prètriz la, Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Kirtland, Ohio, nan dat 28 Mas 1835 (History of the Church, 2:209–217). Nan dat ki te site a, Douz yo rankontre an konsèy, pou konfese feblès pèsonèl yo ak enpèfeksyon yo, pou yo eksprime repantans epi pou yo chèche lòt direksyon nan men Senyè a. Yo ta pral separe pou misyon nan distri yo te plase yo a. Malgre yo te resevwa kèk pòsyon nan seksyon sa a nan dat ki site a, rejis istorik afime ke te gen plizyè pati yo te resevwa nan entèval separe, kèk pati menm nan Novanm 1831.
1–6, Gen de prètriz: Mèlkisedèk la ak Aawon an; 7–12, Moun ki gen Prètriz Mèlkisedèk yo gen pouvwa pou yo ofisye nan tout ofis ki nan Legliz la; 13–17, Episkopa a prezide sou Prètriz Aawon an, ki administre nan òdonans preliminè yo; 18–20, Prètriz Mèlkisedèk la gen kle tout benediksyon espirityèl yo; Prètriz Aawon an gen kle administrasyon zanj yo; 21–38, Premye Prezidans la, Douz yo, ak Swasanndis yo se kowòm k ap prezide yo, ki dwe pran desizyon nan inite ak lajistis; 39–52, Lòd patriyakal la tabli depi nan Adan jouk nan Noe; 53–57, Ansyen Sen yo te rasanble nan Adan-ondi-Aman, epi Senyè a te parèt devan yo; 58–67, Douz yo dwe mete ofisye yo ki nan Legliz la nan lòd; 67–76, Evèk yo sèvi kòm jij regilye nan Izrayèl; 77–84, Premye Prezidans la ak Douz yo se pi gran tribinal nan Legliz la; 85–100, Prezidan prètriz yo gouvène pwòp kowòm pa yo.
Seksyon 108
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Kirtland, Ohio, 26 Desanm 1835 (History of the Church, 2:345). Li te resevwa seksyon sa a sou demand Lyman Sherman, ki te deja òdone kòm gran prèt ak swasanndis epi ki te vini kote Pwofèt la avèk demand pou yon revelasyon pou fè l konnen devwa l.
1–3, Peche Lyman Sherman yo padone; 4–5, Li dwe konte pami ansyen yo k ap dirije Legliz la; 6–8, Li aple pou l preche levanjil la epi pou l fòtifye frè l yo.
Seksyon 109
Priyè ki te ofri nan konsekrasyon tanp Kirtland nan, Ohio, 27 Mas 1836 (History of the Church, 2:420–426). Daprè sa Pwofèt la te ekri, li te resevwa priyè sa a pa mwayen revelasyon.
1–5, Tanp Kirtland nan te bati kòm yon plas pou Pitit Gason Lòm nan vizite; 6–21, Li dwe yon kay priyè, jèn, lafwa, pou aprann, glwa, ak lòd, epi yon kay pou Bondye; 22–33, Se pou moun ki pa repanti ki kont pèp Senyè a tonbe nan konfizyon; 34–42, Se pou Sen yo ale avèk pouvwa pou rasanble moun ki jis yo nan Siyon; 43–53, Se pou Sen yo delivre anba bagay tèrib ki pral tonbe sou mechan yo nan dènye jou yo; 54–58, Se pou nasyon yo ak pèp yo ak legliz yo prepare yo pou levanjil la; 59–67, Se pou Jwif yo, Lamanit yo, ak tout Izrayèl rachte; 68–80, Se pou Sen yo kouwone avèk laglwa ak onè epi pou yo gen sali etènèl.
Seksyon 110
Vizyon ki te manifeste pou Joseph Smith, Pwofèt la, ak Oliver Cowdery nan tanp Kirtland nan, Ohio, 3 Avril 1836 (History of the Church, 2:435–436). Okazyon an se te yon reyinyon nan jou Saba. Pwofèt la te fè prefas rejis manifestasyon li a avèk pawòl sa yo: «Nan apre midi, M te ede lòt Prezidan yo nan distribisyon Soupe Senyè a bay Legliz la, m te resevwa l nan men Douz yo, ki te gen privilèj pou yo administre sentsèn nan jou sa a. Lè m te fin akonpli sèvis sa a pou frè m yo, m t ale sou lotèl la, vwal la te fèmen, epi m te bese tèt mwen, avèk Oliver Cowdery, nan yon priyè solanèl an silans. Apre m te fin leve nan priyè a, vizyon sa a te louvri pou nou tou lède» (History of the Church, 2:435).
1–10, Senyè a Jewova parèt nan laglwa epi li aksepte Tanp Kirtland nan kòm kay li; 11–12, Moyiz ak Elyas yo chak te parèt epi yo te remèt kle yo ak dispansasyon yo; 13–16, Eli retounen epi l remèt kle dispansasyon li a jan Malachi te pwomèt la.
Seksyon 111
Revelasyon Joseph Smith Pwofèt la te resevwa, nan Salem, Massachusetts, 6 Avril 1836 (History of the Church, 2:465–466). Lè sa a dirijan Legliz yo te chaje avèk dèt akoz travay yo nan ministè a. Paske yo te tande yon gwo sòm lajan t ap la pou dispozisyon yo nan Salem, Pwofèt la, Sidney Rigdon, Hyrum Smith ak Oliver Cowdery te vwayaje soti nan Kirtland, Ohio, pou envestige sa, ansanm ak pou preche levanjil la. Frè legliz yo te fè plizyè zafè pou legliz la epi yo te fè yon ti preche tou. Lè yo te wè pa t gen okenn lajan gade, yo te retounen nan Kirtland. Plizyè pwen ki enpòtan sou sijè sa a parèt nan revelasyon sa a.
1–5, Senyè a wè bezwen tanporèl sèvitè li yo; 6–11, Li pral aji avèk Siyon avèk mizèrikòd epi l pral ranje tout bagay pou byen sèvitè li yo.
Seksyon 112
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, pou Thomas B. Marsh, nan Kirtland, Ohio, 23 Jiyè 1837 (History of the Church, 2:499–501). Revelasyon sa a gen pawòl Senyè a pou Thomas B. Marsh konsènan Douz Apot ti Mouton an. Pwofèt la rapòte pou fè konnen li te resevwa revelasyon sa a nan menm jou levanjil la te preche an Angletè. Nan epòk sa a Thomas B. Marsh te Prezidan Kowòm Douz Apot yo.
1–10, Douz yo dwe pote levanjil la epi leve vwa avètisman an bay tout nasyon ak tout pèp; 11–15, Yo dwe pran kwa yo, suiv Jezi, epi nouri brebi yo; 16–20, Moun ki resevwa Premye Prezidans la yo resevwa Senyè a; 21–29, Tenèb kouvri tè a, epi se sèlman moun ki kwè epi ki batize k ap sove; 30–34, Premye Prezidans la ak Douz yo gen kle dispansasyon toutantye pou tout tan yo.
Seksyon 113
Joseph Smith, Pwofèt la, bay repons pou kèk kesyon sou ekriti Ezayi yo, Mas 1838 (History of the Church, 3:9–10)
1–6, Souch Izayi a, flèch ki soti ladan l nan, ak rasin Izayi a idantifye; 7–10, Rès Siyon an ki te dispèse a gen dwa nan prètriz la epi yo jwenn apèl pou yo retounen vin jwenn Senyè a.
Seksyon 114
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Far West, Missouri, 17 Avril 1838 (History of the Church, 3:23)
1–2, Nan legliz la y ap wete pozisyon moun ki pa fidèl yo pou bay lòt moun.
Seksyon 115
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Far West, Missouri, 26 Avril 1838 ki fè konnen volonte Bondye konsènan konstriksyon ranplasman sa a ak yon kay pou Senyè a (History of the Church, 3:23–25) Revelasyon sa a se pou ofisye prezidan yo nan Legliz la.
1–4 Senyè a rele legliz li a Legliz Jezikri pou Sen Dènye Jou yo. 5–6, Siyon ak pye li yo se anplasman pou defans ak refij sen yo; 7–16, Sen yo resevwa lòd pou bati yon kay pou Senyè a nan Far West la; 17–19, Joseph Smith gen kle wayom Bondye a sou tè a.
Seksyon 116
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa pre Wight's Ferry, nan yon plas ki rele Spring Hill, Daviess County, Missouri, 19 Me 1838 (History of the Church, 3:35).
Seksyon 117
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Far West, Missouri, 8 Jiyè 1838 konsènan dewva prensipal William Marks, Newel K. Whitney, ak Oliver Granger (History of the Church, 3:45–46).
1–9, Sèvitè Senyè a yo pa dwe konvwate bagay materyèl, paske, 'ki valè pwopriyete genyen pou Senyè a? 10–16, Yo dwe abandone bagay ki pla, epi sakrifis yo ap sakre pou Senyè a.
Seksyon 118
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Far West, Missouri, 8 Jiyè 1838, kòm repons pou siplikasyon, «Montre nou volonte ou, O Senyè, konsènan Douz yo» (History of the Church, 3:46).
1–3, Senyè a ap pran swen fanmi Douz yo; 4–6, Plas vid nan pami Douz yo ranpli.
Seksyon 119
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Far West, Missouri, 8 Jiyè 1838, kòm repons pou siplikasyon li a: «O Senyè! Montre sèvitè w la konbyen ou rekòmande nan byen pèp ou a pou ladim» (History of the Church, 3:44). Lwa ladim nan, jan nou konprann li jodi a, Legliz la pa t resevwa l anvan revelasyon sa a. Ekspresyon ladim nan nou fèk site a ak nan revelasyon anvan yo (64:23; 85:3; 97:11) te konn vle di non sèlman yon-dizyèm, men tou, tout ofrann volonte, oubyen kontribisyon pou finans Legliz la. Anvan sa Senyè a te bay Legliz la lalwa konsekrasyon an ak responsablite byen yo, lalwa sa a, manm yo (prensipalman ansyen ki anchaj yo) te adopte l pa mwayen alyans etènèl. Poutèt anpil moun te manke pou yo mache dapre alyans sa a, Senyè a te wete l pou yon tan epi li te bay lalwa ladim nan pou tout Legliz la. Pwofèt la te mande Senyè a ki kantite nan byen yo li te rekòmande pou objektif sakre yo. Revelasyon sa a bay repons lan.
1–5, Sen yo dwe peye kantite ki anplis nan byen yo epi apresa, pou yo bay chak lane, kòm ladim, dizièm pati nan revni yo; 6–7, Jan sa a pral sanktifye pey Siyon an.
Seksyon 120
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Far West, Missouri, 8 Jiyè 1838, ki fè konnen desizyon ki pral fèt sou ladim byen nou te site nan revelasyon anvan an, seksyon 119 (History of the Church, 3:44).
Seksyon 121
Priyè ak pwofesi Joseph Smith, Pwofèt la te ekri pandan l te prizonye nan prizon Liberty a, Missouri, date 20 Mas 1839 (History of the Church, 3:289–300). Pwofèt la ak plizyè konpayon te nan prizon pandan plizyè mwa. Petisyon yo ak demand yo te rive kote ofisye egzekitif ak jidisyè yo epi yo pa t rive soulaje prizonye yo.
1–6, Pwofèt la plede avèk Senyè a poutèt soufrans Sen yo; 7–10, Senyè a ba l lapè; 11–17, Tout moun ki bay manti nan rele transgresyon kont pèp Senyè a ap modi; 18–25, Yo p ap gen dwa nan prètriz la epi y ap dane; 26–32, Moun ki reziste avèk vanyans yo resevwa pwomès relasyon glorye; 33–40, Poukisa gen anpil moun ki aple epi se sèlman kèk ki chwazi; 41–46, Prètriz la dwe sèlman sèvi nan lajistis.
Seksyon 122
Pawòl Senyè a te pale Joseph Smith, Pwofèt la pandan li te yon prizonye nan prizon Liberty a, Missouri, Mas 1839 (History of the Church, 3:300–301).
1–4, Tout kwen tè a pral chèche konnen non Joseph Smith; 5–7, Tout peripesi l yo ak soufrans li yo pral ba li eksperyans epi se pral pou byen l; 8–9, Pitit Gason Lòm nan te desann pi ba pase yo tout.
Seksyon 123
Devwa Sen yo an relasyon avèk moun k ap pèsekite yo, jan Joseph Smith, Pwofèt la tabli sa, pandan li te prizonye nan prizon Liberty a, Missouri, Mas 1839 (History of the Church, 3:302–303).
1–6, Sen yo ta dwe koleksyone epi pibliye istwa soufrans yo ak pèsekisyon yo; 7–10, Se menm lespri ki te tabli fo kwayans yo ki dirije pèsekisyon kont Sen yo tou; 11–17, Anpil moun pami tout relijyon yo gen pou yo resevwa verite a.
Seksyon 124
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Nauvoo, Illinois, 19 Janvye 1841 (History of the Church, 4:274–286). Akoz pèsekisyon ak aktivite ilegal dirijan leta yo te mennen kont yo, Sen yo te oblije kite Missouri. Gouvènè Missouri a, Lilburn W. Boggs, te bay lòd pou ekstèminasyon an, nan dat 27 Oktòb 1838, ki pa t ba yo okenn lòt chwa (History of the Church, 3:175). An 1941, lè yo te resevwa revelasyon sa a, vil Nauvoo a, ki te okipe plas ansyen vilaj Commerce la, Illinois, Sen yo te bati l, epi se la katye jeneral Legliz la te tabli.
1–14, Joseph te resevwa kòmandman pou l fè yon pwoklamasyon solanèl konsènan levanjil la devan prezidan Etazini an, gouvènè yo, ak dirijan yo ki nan nasyon an; 15–21, Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith, papa a, ak lòt moun pami vivan yo ak mò yo beni poutèt entegrite yo ak vèti yo; 22–28, Sen yo resevwa kòmandman pou yo bati yon kay amizman pou etranje yo ak yon tanp nan Nauvoo; 29–36, Batèm pou mò yo dwe fèt nan tanp yo; 37–44, Pèp Senyè a toujou bati tanp pou akonpli òdonans sakre yo; 45–55, Sen yo gen ekskiz pou yo pa bati tanp la nan Jackson County poutèt opresyon ènmi yo; 56–83, Yo resevwa direksyon pou bati Kay nan Nauvoo a; 84–96, Hyrum Smith resevwa apèl kòm patriyach, pou l resevwa kle, epi pou l pran plas Oliver Cowdery; 97–122, William Law ak lòt moun resevwa konsèy nan travay yo; 123–145, Otorite Jeneral ak lokal resevwa apèl, ansanm avèk devwa yo ak afilyasyon nan kowòm yo.
Seksyon 125
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa, nan Nauvoo, Illinois, Mas 1841, konsènan Sen yo ki nan teritwa Iowa a (History of the Church, 4:311–312).
1–4, Sen yo dwe bati vil pou yo rasanble nan pye Siyon yo.
Seksyon 126
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa lakay Brigham Young, nan Nauvoo, Illinois, 9 Jiyè 1841 (History of the Church, 4:382). Nan epòk sa a Brigham Young te Prezidan Kowòm Douz Apot yo.
1–3, Brigham Young jwenn konpliman pou travay li epi yo wete l anba obligasyon pou l vwayaje nan peyi etranje a lavni.
Seksyon 127
Yon lèt Joseph Smith, Pwofèt la te ekri voye bay Sen Dènye Jou yo, nan Nauvoo, llinois, ki gen direksyon konsènan batèm pou mò yo, ki date 1 Septanm 1842 (History of the Church, 5:142–144).
1–4, Joseph Smith glorifye nan pèsekisyon ak tribilasyon li yo; 5–12, Rejis konsènan batèm pou mò yo dwe konsève.
Seksyon 128
Yon lèt Joseph Smith, Pwofèt la te ekri voye bay Legliz Jezikri pou Sen Dènye Jou yo, ki gen plis direksyon konsènan batèm pou mò yo, ki date nan Nauvoo, Illinois, 6 Septanm 1842 (History of the Church, 5:148–153).
1–5, Grefye lokal ak grefye jeneral yo dwe anrejistre batèm pou mò lè yo fèt; 6–9, Rejis yo lye epi yo anrejistre sou tè a ak nan syèl la; 10–14, Fon batismo gen resanblans avèk tonb nan; 15–17, Eli te retabli pouvwa ki gen relasyon avèk batèm pou mò yo; 18–21, Tout kle, pouvwa, ak otorite dispansasyon pase yo retabli; 22–25, Deklarasyon bon nouvèl glorye pou vivan yo ak mò yo.
Seksyon 129
Enstriksyon Joseph Smith, Pwofèt la te bay nan Nauvoo, Illinois, 9 Fevriye 1843, pou fè konnen twa gran kle pou distenge nati kòrèk ministè zanj ak lespri (History of the Church, 5:267).
1–3, Gen kò resisite ak kò lespri nan syèl la; 4–9, Gen kle pou mesaje ki soti lòtbò vwal la kapab idantifye.
Seksyon 130
Enfòmasyon kòm enstriksyon Joseph Smith, Pwofèt la te bay nan Ramus, Illinois, 2 Avril 1843 (History of the Church, 5:323–325).
1–3, Papa a ak Pitit Gason an kapab parèt pèsonèlman devan lèzòm; 4–7, Zanj yo rete nan domèn selès; 8–9, tè selès la pral tankou yon gran Ourim ak Toumim; 10–11, tout moun ki antre nan mond selès la resevwa yon wòch blan; 12–17, Yo pa di Pwofèt yo kilè Dezyèm vini an ap fèt; 18–19, Entèlijans nou jwenn nan lavi sa a pral leve avèk nou nan rezirèksyon an; 20–21, Tout benediksyon vini pa lantremiz obeyisans lalwa; 22–23, Papa a ak Pitit Gason an gen kò chè ak zo.
Seksyon 131
Enstriksyon Joseph Smith, Pwofèt la te bay nan Rasmus, Illinois, 16 ak 17 Me 1843 (History of the Church, 5:392–393).
1–4, Maryaj selès esansyèl pou egzaltasyon nan pi wo degre syèl la; 5–6, Yo esplike kouman lèzòm kapab sele pou lavi etènèl; 7–8, Tout lespri se matyè.
Seksyon 132
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Nauvoo, Illinois, ki te anrejistre 12 Jiyè 1843, an relasyon avèk nouvo alyans etènèl la, ansanm avèk etènite karaktè etènèl alyans maryaj la, ak maryaj poligami an (History of the Church, 5:501–507). Malgre revelasyon an te anrejistre an 1843, se evidan, dapre rejis istorik yo, Pwofèt la te konnen doktrin ak prensip ki nan revelasyon sa a depi 1831.
1–6, Se nan nouvo alyans etènèl la moun gen egzaltasyon; 7–14, Limit ak kondisyon alyans sa a tabli; 15–20, Maryaj selès ak karaktè etènèl fanmi pèmèt lèzòm pou yo vin tounen Bondye; 21–25, Chemen dwat ki etwat la mennen nan lavi etènèl; 26–27, Legliz la resevwa lalwa ki gen relasyon ak blasfèm kont Sentespri a; 28–39, Pwofèt ak Sen ki nan tout epòk yo resevwa pwomès pwogresyon etènèl ak egzaltasyon; 40–47, Joseph Smith resevwa pouvwa pou l lye epi pou l sele sou tè a ak nan syèl la; 48–50, Senyè a sele egzaltasyon pa li sou tèt li; 51–57, Emma Smith resevwa konsèy pou l fidèl epi pou l vrè; 58–66, Lalwa ki gouvène maryaj poligami yo tabli.
Seksyon 133
Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan Hiram, Ohio, 3 Novanm 1831 (History of the Church, 1:229–234). Kòm prefas pou revelasyon sa a Pwofèt la te ekri, «Nan epòk sa a te gen anpil bagay ansyen yo ki nan Legliz la te vle konnen an rapò avèk preche levanjil la devan abitan yo ki sou tè a, epi konsènan rasanbleman an; epi pou yo kapab mache bò kote vrè limyè a, epi pou yo resevwa enstriksyon anlè a, nan twa Novanm 1831, m te mande Senyè a epi m te resevwa revelasyon enpòtan sa a» (History of the Church, 1:229). Seksyon sa a te ajoute nan liv Doktrin ak Alyans yo kòm yon adisyon epi yo te ba li nimewo yon seksyon pita.
1–6, Sen yo resevwa kòmandman pou yo prepare Dezyèm vini an; 7–16, Tout moun resevwa kòmandman pou yo kouri kite Babilòn, vini nan Siyon, epi pou yo prepare pou gran jou Senyè a a; 17–35, Li pral kanpe sou mòn Siyon an, kontinan yo pral vin tounen yon sèl tè, epi tribi Izrayèl ki te pèdi yo pral retounen; 36–40, Levanjil la te retabli pa lantremiz Joseph Smith pou yo preche l nan tout mond lan; 41–51, Senyè a pral desann nan vanjans sou mechan yo; 52–56, Se pral ane moun li rachte yo; 57–74, Yo dwe voye levanjil la pou sove Sen yo epi pou destriksyon mechan yo.
Seksyon 134
Yon deklarasyon kwayans konsènan gouvènman ak lalwa an jeneral, ki te adopte pa mwayen vot jeneral nan yon asanble jeneral Legliz la ki te fèt nan Kirtland, Ohio, 17 Out 1835 (History of the Church, 2:247–249). Se te nan okazyon yon reyinyon dirijan Legliz la yo, ki te rasanble ansanm pou konsidere sa ki te nan premye edisyon Doktrin ak Alyans yo. Nan epòk sa a, yo te resevwa deklarasyon sa a avèk prefas sa a: «Pou moun pa mal entèprète ni mal konprann kwayans nou konsènan gouvènman terès yo ak lalwa yo an jeneral, nou te panse sa apwopriye pou nou prezante, nan finisman liv sa a, opinyon nou konsènan bagay sa a» (History of the Church, 2:247).
1–4, Gouvènman yo ta dwe prezève libète konsyans ak libète adorasyon; 5–8, Tout moun dwe kore gouvènman pa yo epi montre respè ak obeyisans pou lalwa yo; 9–10, Legliz yo Sosyete relijyon pa ta dwe egzèse pouvwa sivil; 11–12, Lèzòm jistifye nan defann tèt yo ak pwopriyete yo.
Seksyon 135
Joseph Smith, Pwofèt la, ak frè li a, Hyrum Smith, Patriyach la mouri matirize, nan Carthage, Illinois, 27 Jen 1844 (History of the Church, 6:629–631). Se Èldè John Taylor, nan Konsèy Douz yo ki te ekri l. Li te temwen evènman yo.
1–2, Joseph ak Hyrum mouri matirize nan prizon Carthage; 3, Pozisyon Pwofèt la nan lavni devwale; 4–7, San inosan yo temwanye konsènan verite ak divinite travay la.
Seksyon 136
Pawòl ak volonte Senyè a te bay Prezidan Brigham Young nan Winter Quarters, Kan Izrayèl la, Omaha Nation, sou rivaj lwès Rivyè Missouri a, toupre Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church [Istwa Legliz la Dapre Jounal Manm yo], 14 jan. 1847).
1–16, Fason kan Izrayèl la dwe òganize pou vwayaj nan lwès la; 17–27, Sen yo kòmande pou yo viv dapre plizyè prensip nan levanjil la; 28–33, Sen yo ta dwe chante, danse, priye, epi aprann lasajès; 34–42, Pwofèt yo pase anba asasina pou yo kapab onore epi pou mechan yo kapab kondane.
Seksyon 137
Yon vizyon Joseph Smith, Pwofèt la te resevwa nan tanp Kirtland, Ohio, 21 Janvye 1836 (History of the Church, 2:380–381). Se te nan okazyon administrasyon òdonans dotasyon yo otan yo te revele lè sa a.
1–6, Pwofèt la wè frè li a, Alvin nan wayòm selès la; 7–9, Revelasyon sou Doktrin sali pou mò yo; 10, Tout timoun sove nan wayòm selès la.
Seksyon 138
Yon vizyon Prezidan Joseph F. Smith te resevwa nan Salt Lake City, Utah, 3 Oktòb 1918. Nan Ouvèti mesaj li a pandan 89èm Konferans Jeneral Semi Anyèl Legliz la, 4 Oktòb 1918, Prezidan Smith te deklare li te resevwa plizyè kominikasyon diven pandan mwa pase yo. Youn ladan yo konsènan vizit Sovè a te fè lespri mò yo pandan kò l te nan tonb la, Prezidan Smith te resevwa l jou anvan an. Li te ekri imedyatman apre konferans la te fini. An Oktòb 1918, yo te soumèt li devan konseye yo ki nan Premye Prezidans la, Konsèy Douz yo, ak Patriyach la, epi yo te aksepte l an jeneral.
1–10, Prezidan Joseph F. Smith medite sou ekriti Pyè yo ak vizit Senyè nou an nan mond dèzespri yo; 11–24, Prezidan Smith wè mò moun ki jis yo rasanble nan yon paradi ak Kris la pami yo; 25–37, Li wè kouman predikasyon levanjil la te òganize nan mond dèzespri yo; 38–52, Li wè Adan, Èv, ak anpil nan pwofèt sen yo nan mond dèzespri a ki te konsidere sitiyasyon lespri yo anvan rezirèksyon yo a kòm yon esklavaj; 53–60, Mò jis yo, jouk kounyeya, ap kontinye travay yo nan mond dèzespri a.

Deklarasyon Ofisyèl

DEKLARASYON OFISYÈL—1
DEKLARASYON OFISYÈL—2