Doktrin
ak
Alyans
Legliz Jezikri pou Sen Dènye Jou yo
Genyen Ladan Revelasyon Joseph Smith, Pwofèt La Te Resevwa Avèk Kèk Lòt Bagay Siksesè Li Yo Nan Prezidans Legliz La Te Ajoute