Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Վարդապետությունը
Եվ
Ուխտերը

Պարունակում է Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարեին տրված հայտնությունները Եկեղեցու Նախագահության մեջ նրան հաջորդողների կողմից արված որոշ լրացումներով