Ozizi na
Ọgbụgba-ndụ
nile
Nke Nzukọ Nke Jisus Kraịst Nke Ndị-Nsọ
Ụbọchị-Ikpeazụ A Nwere Mkpughe Nile E Nyere Joseph Smith, Onye-Amụma Ya Na Ụfọdụ Mgbakwụnye Nile Sitere N’aka Ndị Na-Esọ Ya N’ọkwa Otu Ndị-Isi Nduzi Nzukọ-Nsọ